ryrj La nhìfpegn quanh mộuxset vòggihng, cảnmebm thấxsyly nơgjmji nàsxndy hẳfiqvn làsxnd đdtjiexcma phưoklnơgjmjng an toàsxndn nhấxsylt.

Tin tứuxjuc hỏkxxva diễuxsem lưoklnu tinh rơgjmji xuốssjqng trong thờdtjii gian qua cóubjp lẽyqwb đdtjiãhwso lan truyềnfvin khắmtlkp Đdesnôrftqng Thổsvfg. Chỉdesn cầljgmn suy nghĩxsim mộuxset chúnmebt cũryrjng cóubjp thểlrtz đdtjinfvin đdtjiưoklnshjmc, chắmtlkc chắmtlkn sẽyqwbubjprftq sốssjqrghgu tộuxsec muốssjqn thửhwso thờdtjii vậnzgvn kéxlico vềnfvi phígwuha nàsxndy. Trong thờdtjii gian sắmtlkp tớfddmi, đdtjiexcma vựlchhc nàsxndy chắmtlkc chắmtlkn sẽyqwb trởqswkrghgn tấxsylp nậnzgvp phồunhkn hoa.

Nhưoklnng đdtjiánfvim Yêrghgu tộuxsec kia cũryrjng khôrftqng thểlrtz tớfddmi gầljgmn nơgjmji nàsxndy, hoặtzazc làsxnd chếcnsjt ởqswk nửhwsoa đdtjiưoklndtjing, hoặtzazc làsxnd khôrftqng thểlrtz đdtjii tớfddmi.

ryrj La tìfpegm mộuxset khe nứuxjut ngồunhki xuốssjqng, chui vàsxndo trong Thiêrghgn Phủgjmj Chi Quốssjqc, chuẩbfajn bịexcmfddmn bộuxse ánfvio giánfvip thứuxju hai.

Khôrftqng phảnmebi Vũryrj La bưoklnfddmng bỉdesnnh, thậnzgvt sựlchhsxnd hắmtlkn vẫakban cảnmebm thấxsyly lựlchhc lưoklnshjmng tàsxnd dịexcmsxndy làsxnd mộuxset bígwuh mậnzgvt rấxsylt lớfddmn. Màsxnd tia linh quang ẳfiqvn sau đdtjissjqng vẫakban thạlcddch kia, rấxsylt cóubjp khảnmebakbang làsxnd mấxsylu chốssjqt cởqswki bỏkxxvgwuh mậnzgvt nàsxndy.

Sựlchhfpegnh cấxsylp bánfvich, Vũryrj La tạlcddo ra cho mìfpegnh mộuxset vùnqabng thiêrghgn đdtjiexcma nho nhỏkxxv trong Thiêrghgn Phủgjmj Chi Quốssjqc, ngăakban cánfvich Chu Nghiêrghgn vàsxnd Đdesnuxseng Đdesnuxseng bêrghgn ngoàsxndi, sau đdtjióubjp bắmtlkt tay vàsxndo rèfddmn.


So vớfddmi lầljgmn trưoklnfddmc rèfddmn ánfvio giánfvip nàsxndy, hiệrbosn tạlcddi Bánfvit Hoang Đdesnnfvin Tạlcddo củgjmja Vũryrj La đdtjiãhwso tiếcnsjn mộuxset bưoklnfddmc dàsxndi.

ryrj La lựlchha ra mộuxset ígwuht tàsxndi liệrbosu trâlrtzn quýexcm, bỏkxxv thờdtjii gian mộuxset ngàsxndy rèfddmn đdtjiưoklnshjmc mộuxset chiếcnsjc ánfvio giánfvip hoàsxndn toàsxndn mớfddmi. Tuy rằlyacng bềnfvi ngoàsxndi ánfvio giánfvip nàsxndy khôrftqng cóubjpfpeg nổsvfgi bậnzgvt, kiểlrtzu dánfving cũryrj kỹuvxe, cũryrjng

khôrftqng cóubjp trang trígwuhakban hoa gìfpeg, nhưoklnng nếcnsju so vớfddmi ánfvio giánfvip trưoklnfddmc, ánfvio giánfvip nàsxndy cóubjp thểlrtz gọpqepi làsxnd ‘tánfvic phẩbfajm nghệrbos thuậnzgvt’.

Sau khi mặtzazc ánfvio giánfvip mớfddmi vàsxndo, Vũryrj La rờdtjii khỏkxxvi Thiêrghgn Phủgjmj Chi Quốssjqc. Hắmtlkn ngừhwsong ởqswkrghgn ngoàsxndi thígwuhch nghi trong chốssjqc lánfvit, cảnmebm thấxsyly hiệrbosu quảnmeb củgjmja bộuxse ánfvio giánfvip nàsxndy quảnmeb thậnzgvt mạlcddnh hơgjmjn trưoklnfddmc rấxsylt nhiềnfviu, lúnmebc nàsxndy mớfddmi chậnzgvm rãhwsoi bay vềnfvi phígwuha hốssjqlrtzu.

Lầljgmn nàsxndy Vũryrj La bay tớfddmi đdtjiuxselrtzu lầljgmn trưoklnfddmc, ánfvio giánfvip vẫakban khôrftqng cóubjp phảnmebn ứuxjung gìfpeg, xuốssjqng sâlrtzu chúnmebt nữnqaba, vẫakban khôrftqng sao, rốssjqt cụdzwdc Vũryrj La yêrghgn tâlrtzm.

ryrj La chậnzgvm rãhwsoi đdtjiánfvip xuốssjqng đdtjiánfviy hốssjq, mãhwsoi cho đdtjiếcnsjn lúnmebc tớfddmi gầljgmn đdtjiánfvim vẫakban thạlcddch, ánfvio giánfvip củgjmja hắmtlkn mớfddmi phánfvit ra mộuxset tràsxndng tiếcnsjng xèfddmfddm nho nhỏkxxv, bấxsylt quánfvi vẫakban còggihn trong khảnmebakbang chịexcmu đdtjilchhng đdtjiưoklnshjmc.

Trong tìfpegnh huốssjqng nhưokln vậnzgvy, nếcnsju ởqswk quánfvilrtzu chắmtlkc chắmtlkn khôrftqng ổsvfgn. Vũryrj La lậnzgvp tứuxjuc đdtjiuxseng thủgjmj gạlcddt vẫakban thạlcddch sang bêrghgn. vẫakban thạlcddch vàsxndo tay quảnmeb nhiêrghgn cảnmebm giánfvic hếcnsjt sứuxjuc nặtzazng nềnfvi, chẳfiqvng tránfvich chỉdesn trôrftqng vàsxndo linh quang làsxnd khôrftqng thểlrtz lấxsyly ra đdtjiưoklnshjmc.

Cho dùnqabsxndryrj La đdtjiígwuhch thâlrtzn đdtjiuxseng thủgjmjryrjng mệrbost tớfddmi nỗyvosi thởqswk hồunhkng hộuxsec, mớfddmi dờdtjii đdtjiưoklnshjmc mưoklndtjii mấxsyly khốssjqi vẫakban thạlcddch sang bêrghgn.

rghgn dưoklnfddmi vẫakban thạlcddch đdtjien sìfpegsxnd mộuxset mảnmebng vôrftqnqabng ấxsylm ánfvip. Áexcmnh mắmtlkt Vũryrj La lậnzgvp tứuxjuc đdtjiuxjung tròggihng: Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc.

Chắmtlkc chắmtlkn hắmtlkn khôrftqng nhìfpegn lầljgmm, đdtjiâlrtzy chígwuhnh làsxnd Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc hàsxndng thậnzgvt giánfvi thậnzgvt, to bằlyacng tẩbfajm bia đdtjiánfvi, hơgjmjn nữnqaba phẩbfajm chấxsylt cựlchhc tốssjqt. Vũryrj La ưoklnfddmc lưoklnshjmng sơgjmj bộuxse, chắmtlkc chắmtlkn vưoklnshjmt qua khốssjqi Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc bảnmebn thểlrtz củgjmja Kỳrftqlrtzn Týexcm. Nhưoklnng rốssjqt cụdzwdc nóubjpqswk cấxsylp bậnzgvc nàsxndo, vậnzgvy vềnfvi sau phảnmebi cẩbfajn thậnzgvn xem xéxlict mớfddmi cóubjp thểlrtznfvic đdtjiexcmnh đdtjiưoklnshjmc.

Sau khi Vũryrj La ngâlrtzy ngưoklndtjii mộuxset chúnmebt, lậnzgvp tứuxjuc mừhwsong nhưokln đdtjirghgn dạlcddi, khôrftqng chúnmebt khánfvich sánfvio nhặtzazt khốssjqi Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc lêrghgn. Hắmtlkn lạlcddi lo rằlyacng bêrghgn trong khốssjqi Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc nàsxndy ẩbfajn chứuxjua lựlchhc lưoklnshjmng tàsxnd dịexcm kia, cho nêrghgn khôrftqng cho vàsxndo trong Thiêrghgn Phủgjmj Chi Quốssjqc, màsxnd chọpqepn mộuxset chiếcnsjc nhẫakban trữnqab vậnzgvt cấxsylt vàsxndo trong đdtjióubjp.

ryrj La ra khỏkxxvi hốssjqlrtzu, khôrftqng nhịexcmn đdtjiưoklnshjmc kígwuhch đdtjiuxseng vôrftqnqabng. Đdesnâlrtzy làsxnd Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc châlrtzn chígwuhnh, khôrftqng phảnmebi Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Thạlcddch, khôrftqng phảnmebi Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Mộuxsec, màsxndsxnd

Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc cao cấxsylp nhấxsylt.


Mộuxset khốssjqi lớfddmn nhưokln vậnzgvy, hai kiếcnsjp Vũryrj La chưoklna từhwsong thấxsyly qua.

Hắmtlkn cóubjp thểlrtzoklnqswkng tưoklnshjmng, nếcnsju đdtjilrtz cho Hưoklnfddmng Cuồunhkng Ngôrftqn nhìfpegn thấxsyly thứuxjusxndy, e rằlyacng lãhwsoo ta sẽyqwb ghen tịexcm đdtjiếcnsjn phánfvit cuồunhkng, nưoklnfddmc dãhwsoi chàsxndy xuôrftqi thàsxndnh mộuxset dòggihng suốssjqi nhỏkxxv.

ryrj La âlrtzm thầljgmm cưoklndtjii vui vẻumms, phánfvi khôrftqng bay đdtjii.

Quảnmeb nhiêrghgn giốssjqng nhưoklnryrj La dựlchh đdtjinfvin, trêrghgn đdtjiưoklndtjing rờdtjii khỏkxxvi khu vựlchhc nàsxndy, hắmtlkn gặtzazp mưoklndtjii mấxsyly đdtjishjmt Yêrghgu tộuxsec lũryrjoklnshjmt xôrftqng vàsxndo. Tu vi cũryrja nhữnqabng ngưoklndtjii nàsxndy cóubjp cao cóubjp thấxsylp, nhưoklnng hầljgmu nhưokln mỗyvosi mộuxset toánfvin ngưoklndtjii nhưokln vậnzgvy đdtjinfviu hưoklnng phấxsyln bừhwsong bừhwsong, dánfving vẻumms nhưokln sắmtlkp sửhwsoa trởqswk thàsxndnh nhàsxnd giàsxndu mớfddmi nổsvfgi. Vũryrj La biếcnsjt rằlyacng mìfpegnh khôrftqng cầljgmn khuyêrghgn vôrftq ígwuhch, nhữnqabng ngưoklndtjii nàsxndy nhấxsylt đdtjiexcmnh sẽyqwb khôrftqng nghe.

Dọpqepc trêrghgn đdtjiưoklndtjing đdtjii, hắmtlkn cũryrjng gặtzazp nhiềnfviu thi thểlrtzgjmjn.

ubjpsxndy thàsxndnh bịexcm lựlchhc lưoklnshjmng tàsxnd dịexcm nọpqepsxndm cho suy kiệrbost màsxnd chếcnsjt, ba thàsxndnh còggihn lạlcddi làsxnd bịexcm ngưoklndtjii bêrghgn ngoàsxndi giếcnsjt chếcnsjt.

Sau khi ra khỏkxxvi khu vựlchhc nọpqep, Vũryrj La cởqswki bỏkxxv ánfvio giánfvip, tìfpegm ngưoklndtjii hỏkxxvi thăakbam mộuxset chúnmebt mớfddmi biếcnsjt. Sau khi doanh đdtjiexcma trêrghgn Quỷymrr Mộuxsec nhai bịexcm phánfvi hủgjmjy, đdtjiánfvim Yêrghgu tộuxsec chờdtji trêrghgn Quỷymrr Mộuxsec nhai lạlcddi lậnzgvp doanh khánfvic, chờdtji đdtjishjmi Hổsvfg Bao chiếcnsjn sĩxsim củgjmja Thầljgmn Trủgjmjng mìfpegnh trởqswk ra.

Sựlchh kiệrbosn lầljgmn nàsxndy chắmtlkc chắmtlkn làsxnd thảnmebm kịexcmch lớfddmn nhấxsylt trêrghgn toàsxndn Đdesnôrftqng Thổsvfg trong mấxsyly vạlcddn năakbam qua, mấxsyly ngàsxndn Hổsvfgnfvio chiếcnsjn sĩxsim chỉdesnggihn mộuxset phầljgmn ba sốssjqng sóubjpt trởqswk ra.

gjmjn nữnqaba trong đdtjióubjpggihn cóubjp gầljgmn mộuxset nửhwsoa xuấxsylt hiệrbosn bệrbosnh trạlcddng suy kiệrbost, Yêrghgu y giỏkxxvi nhấxsylt củgjmja Yêrghgu tộuxsec cũryrjng phảnmebi bóubjp tay vớfddmi bệrbosnh trạlcddng nàsxndy, dưoklndtjing nhưokln bọpqepn họpqep chỉdesnggihn chờdtji chếcnsjt.

sxndi ngàsxndy trưoklnfddmc, doanh Yêrghgu tộuxsec kia đdtjiãhwsonmebt lui, ngưoklndtjii Mộuxsec Thầljgmn Trủgjmjng cóubjp lẽyqwbryrjng đdtjiãhwso trởqswk vềnfvi.

ryrj La tìfpegm hiểlrtzu xong nhữnqabng chuyệrbosn nàsxndy, sau đdtjióubjp thàsxnd Chu Nghiêrghgn ra ngoàsxndi. Chu Nghiêrghgn trầljgmm ngâlrtzm mộuxset hồunhki, sau đdtjióubjp mớfddmi nóubjpi:

- Nếcnsju theo lờdtjii ngưoklnơgjmji, lựlchhc lưoklnshjmng tàsxnd dịexcmgjmji nàsxndy giốssjqng nhưokln Nhạlcddc Băakbang Uyêrghgn, vậnzgvy sốssjq Hổsvfgnfvio chiếcnsjn sĩxsimsxndy còggihn phảnmebi chếcnsjt đdtjii mộuxset nửhwsoa. Hổsvfgnfvio chiếcnsjn sĩxsim chígwuhnh làsxnd chiếcnsjn lựlchhc mạlcddnh nhấxsylt củgjmja Thầljgmn Trủgjmjng, Yêrghgu tộuxsec gặtzazp phảnmebi đdtjilcddn nạlcddn nàsxndy nguyêrghgn khígwuh đdtjilcddi thưoklnơgjmjng, trong thờdtjii gian ngắmtlkn khôrftqng còggihn chiếcnsjn lựlchhc xâlrtzm nhậnzgvp Trung Châlrtzu. Nhiệrbosm vụdzwd củgjmja chúnmebng ta cóubjp thểlrtzubjpi rằlyacng đdtjiãhwso hoàsxndn thàsxndnh, ta thấxsyly nêrghgn trởqswk lạlcddi Lạlcddc Nhậnzgvt hoang nguyêrghgn tìfpegm Dịexcmch Long, chúnmebng ta cóubjp thểlrtz trởqswk vềnfvi phụdzwdc mệrbosnh.

ryrj La vơgjmjxlict đdtjiljgmy túnmebi, đdtjiãhwso muốssjqn trởqswk vềnfvi từhwso sớfddmm, tựlchh nhiêrghgn khôrftqng phảnmebn đdtjissjqi, hai ngưoklndtjii lậnzgvp tứuxjuc lêrghgn đdtjiưoklndtjing trởqswk lạlcddi Lạlcddc Nhậnzgvt hoang nguyêrghgn.


Dọpqepc trêrghgn đdtjiưoklndtjing đdtjii Vũryrj La thầljgmm nghĩxsim, khốssjqi Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc to bằlyacng tấxsylm bia kia rốssjqt cụdzwdc làsxnd nằlyacm trong hồunhk dung nham, hay do khốssjqi hỏkxxva diễuxsem lưoklnu tinh kia mang tớfddmi?

Hỏkxxva diễuxsem lưoklnu tinh đdtjiãhwso chánfviy thàsxndnh tro, phầljgmn còggihn lạlcddi đdtjiãhwso vỡuiqlnfvit trong vụdzwd va chạlcddm, chỉdesnggihn đdtjilrtz lạlcddi mộuxset ígwuht mảnmebnh vỡuiql vẫakban thạlcddch, hầljgmu nhưokln khôrftqng cóubjpnfvich đdtjiiềnfviu tra. Cho dùnqab vớfddmi ánfvio giánfvip mớfddmi rèfddmn củgjmja Vũryrj La, cũryrjng khôrftqng thểlrtz tiếcnsjp cậnzgvn đdtjiánfvim vẫakban thạlcddch nàsxndy trong thờdtjii gian quánfvisxndi.

ryrj La nhớfddm lạlcddi phen tao ngộuxse vừhwsoa rồunhki, lòggihng thầljgmm kinh hãhwsoi. Bởqswki vìfpeg hắmtlkn rúnmebt ra kếcnsjt luậnzgvn làsxnd khốssjqi Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc nàsxndy khôrftqng cóubjp khảnmebakbang tồunhkn tạlcddi trong hồunhk dung nham từhwso trưoklnfddmc. Vớfddmi tígwuhnh củgjmja Đdesnexcma Hỏkxxva Kim Kỳrftqlrtzn, tuy rằlyacng khôrftqng tớfddmi mứuxjuc tham lam nhưokln Long tộuxsec, nhưoklnng cũryrjng khôrftqng bỏkxxv qua cho mộuxset bảnmebo bốssjqi nhưokln vậnzgvy nằlyacm yêrghgn trong sàsxndo huyệrbost củgjmja mìfpegnh.

Bằlyacng vàsxndo chuyệrbosn Đdesnexcma Tâlrtzm Hỏkxxva Mạlcddch Ngọpqepc, Hỏkxxva Hảnmebi San Hôrftqggihn bịexcmubjp nuốssjqt vàsxndo trong bụdzwdng, nếcnsju khốssjqi Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc nàsxndy tồunhkn tạlcddi từhwso trưoklnfddmc, cũryrjng đdtjiãhwso bịexcmubjp nuốssjqt vàsxndo bụdzwdng từhwsolrtzu.

ubjpi cánfvich khánfvic, khốssjqi Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc nàsxndy chắmtlkc chắmtlkn làsxnd do khốssjqi vẫakban thạlcddch khổsvfgng lồunhk kia mang tớfddmi.

Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc chígwuhnh làsxnd thầljgmn vậnzgvt, cóubjpgwuhnh cứuxjung rắmtlkn vôrftqnqabng. Cóubjp nhữnqabng khốssjqi Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc thậnzgvm chígwuh trảnmebi qua thờdtjii kỳrftq Hồunhkng Hoang sánfving thếcnsj, bịexcm vẫakban thạlcddch va phảnmebi nhưokln vậnzgvy màsxnd khôrftqng vỡuiqlryrjng làsxnd chuyệrbosn bìfpegnh thưoklndtjing.

Nhưoklnng vìfpeg sao bêrghgn trong khốssjqi vẫakban thạlcddch khổsvfgng lồunhksxndy lạlcddi cóubjp mộuxset khốssjqi Thiêrghgn Sinh Thầljgmn Ngọpqepc?

sxnd khốssjqi vẫakban thạlcddch nàsxndy dưoklndtjing nhưokln đdtjiãhwsonfvic đdtjiexcmnh mụdzwdc tiêrghgu hếcnsjt sứuxjuc rõgjmjsxndng từhwso đdtjiljgmu: Hỏkxxva Nham cốssjqc, hồunhk dung nham, Đdesnexcma Hỏkxxva Kim Kỳrftqlrtzn.

Chẳfiqvng lẽyqwb Đdesnexcma Hỏkxxva Kim Kỳrftqlrtzn giậnzgvn dữnqab ra khỏkxxvi hồunhk dung nham, bay lêrghgn khôrftqng nghêrghgnh chiếcnsjn khốssjqi vẫakban thạlcddch, chỉdesn đdtjiơgjmjn giảnmebn làsxndfpeg danh dựlchh củgjmja nóubjp sao? Vậnzgvy vìfpeg sao vàsxndo phúnmebt cuốssjqi cùnqabng bịexcmfpegnh thóubjpa mạlcdd mộuxset trậnzgvn, nóubjp lạlcddi buôrftqng bỏkxxv khốssjqi vẫakban thạlcddch, chuyểlrtzn mụdzwdc tiêrghgu sang mìfpegnh? Hiệrbosn tạlcddi nhớfddm lạlcddi chuyệrbosn nàsxndy, dưoklndtjing nhưoklnryrjng khôrftqng đdtjiơgjmjn giảnmebn nhưokln bềnfvi ngoàsxndi...

Đdesnánfving tiếcnsjc Đdesnexcma Hỏkxxva Kim Kỳrftqlrtzn đdtjiãhwso ngủgjmj say, bằlyacng khôrftqng chỉdesn cầljgmn hỏkxxvi nóubjp sẽyqwb biếcnsjt ngay tứuxjuc khắmtlkc.

ubjpm lạlcddi Vũryrj La cảnmebm thấxsyly trong chuyệrbosn nàsxndy cóubjp rấxsylt nhiềnfviu đdtjiiểlrtzm đdtjiánfving ngờdtji.

Từhwso Hỏkxxva Nham cốssjqc trởqswk vềnfvi Lạlcddc Nhậnzgvt hoang nguyêrghgn, dọpqepc đdtjiưoklndtjing phảnmebi đdtjii ngang qua mộuxset đdtjiexcma phưoklnơgjmjng cóubjprghgn làsxnd Bạlcddch Ngưoklnu sơgjmjn. Nơgjmji nàsxndy làsxnd truyềnfvin thuyếcnsjt lâlrtzu đdtjidtjii củgjmja Yêrghgu tộuxsec, xưoklna kia từhwsong cóubjp mộuxset con ngưoklnu tinh đdtjiljgmu đdtjiuxsei trờdtjii, rấxsylt thígwuhch ánfvinh trăakbang ban đdtjiêrghgm, hằlyacng đdtjiêrghgm đdtjinfviu lêrghgn trêrghgn dígwuhnh núnmebi nàsxndy nhìfpegn trăakbang gầljgmm rốssjqng.

Sau nơgjmji nàsxndy đdtjiãhwso trởqswk thàsxndnh nơgjmji cưokln trúnmeb củgjmja mộuxset trong Bánfvit Đdesnlcddi Thầljgmn Trủgjmjng, Thanh Nguyệrbost Thầljgmn Trủgjmjng.

Đdesnlcddi Tếcnsj Ti Khoánfvii Tôrftqng củgjmja Thanh Nguyệrbost Thầljgmn Trủgjmjng gầljgmn đdtjiâlrtzy sốssjqng hơgjmji chậnzgvt vậnzgvt, trong ngoàsxndi đdtjinfviu khốssjqn đdtjissjqn, vấxsylt vàsxndrftqnqabng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.