gucmc đxidalzvyt séthuwt chỉlevf nhảxhoby hai cámoeti đxidaãbgzc tớgzbbi trưbqftgzbbc mặgawqt Hỏddlia Hảxhobi San Hôcqip, sau đxidaógucm nhảxhoby mạnapznh mộoxxmt cámoeti lêfsain trêfsain đxidadrmmu Hỏddlia Hảxhobi San Hôcqip, hámoet miệmcgrng thậqvrat to ngoạnapzm mộoxxmt miếhbfjng lớgzbbn.

rbiei bịbppigucmc đxidalzvyt séthuwt cắqvkbn ứoxxma ra chấlzvyt lỏddling màmjfqu đxidaddli lửitiva, chẳpqlcng khámoetc nàmjfqo mámoetu tưbqftơrbiei đxidaang ứoxxma.

gucmc đxidalzvyt séthuwt nuốgucmt chửitivng khốgucmi Hỏddlia Hảxhobi San Hôcqip vừqayna cắqvkbn, lưbqftlevfi quéthuwt mộoxxmt cámoeti, nuốgucmt luôcqipn chấlzvyt lỏddling màmjfqu đxidaddli lửitiva kia vàmjfqo bụrnsfng. Sau đxidaógucmgucm chéthuwp miệmcgrng thỏddlia thuêfsai mộoxxmt cámoeti, thanh âmzkcm nhưbqft sấlzvym, khiếhbfjn cho Đfsaioxxmng Đfsaioxxmng hoảxhobng sợxnbx, nhảxhoby vùetjm nhanh chógucmng vềthuw phígucma sau.

gucmc đxidalzvyt séthuwt ăsxxgn no, mắqvkbt nhắqvkbm nghiềthuwn lạnapzi, khôcqipi phụrnsfc trạnapzng thámoeti nguyêfsain thủpqlcy, từqayn trêfsain đxidadrmmu gốgucmc Hỏddlia Hảxhobi San Hôcqiprbiei đxidaámoetnh ầdrmmm xuốgucmng đxidalzvyt.

Đfsaioxxmng Đfsaioxxmng vôcqipetjmng cẩsxxgn thậqvran tiếhbfjn tớgzbbi trưbqftgzbbc mặgawqt cógucmc đxidalzvyt séthuwt, giơrbie châmzkcn ra đxidaámoet đxidaámoet mấlzvyy cámoeti thăsxxgm dòizgh, cógucmc đxidalzvyt séthuwt vẫfsain khôcqipng nhúhqkjc nhígucmch. Tiểdcynu gia hỏddlia can đxidaxhobm lêfsain, thòizgh tràmjfqo ra đxidabppinh bắqvkbt cógucmc đxidalzvyt séthuwt, nhưbqftng vừqayna sắqvkbp sửitiva chạnapzm tớgzbbi, thìhgpvnh lìhgpvnh cógucmc đxidalzvyt séthuwt hámoet to miệmcgrng phun ra mộoxxmt đxidalehang tiềthuwn ngọpqlcc màmjfqu xámoetm bạnapzc.

Đfsaioxxmng Đfsaioxxmng bịbppi bấlzvyt ngờwied hoảxhobng sợxnbx, vùetjm mộoxxmt cámoeti nhảxhoby lui trởfsai lạnapzi, nấlzvyp sau Hỏddlia Hảxhobi San Hôcqip quan sámoett mộoxxmt lúhqkjc lâmzkcu. Cảxhobm thấlzvyy tìhgpvnh hìhgpvnh yêfsain tĩzhtynh mớgzbbi lấlzvyy hếhbfjt can đxidaxhobm chui ra, thăsxxgm dòizghmjfqi lầdrmmn, kỳmgznmjfqy cógucmc đxidalzvyt séthuwt khôcqipng còizghn đxidaoxxmng tĩzhtynh gìhgpv nữkaxaa. Tiểdcynu gia hỏddlia mỉlevfm cưbqftwiedi, bắqvkbt lấlzvyy cógucmc đxidalzvyt séthuwt bắqvkbt đxidadrmmu chơrbiei đxidaùetjma.


Đfsaioxxmng Đfsaioxxmng néthuwm cógucmc đxidalzvyt séthuwt lêfsain khôcqipng, còizghn chưbqfta rơrbiei xuốgucmng, đxidalehang tiềthuwn ngọpqlcc màmjfqu xámoetm bạnapzc đxidaãbgzcrbiei xuốgucmng trưbqftgzbbc, trúhqkjng vàmjfqo mặgawqt tiểdcynu gia hỏddlia, đxidaau tớgzbbi nỗohwti nưbqftgzbbc mắqvkbt chàmjfqy dàmjfqi. Đfsaioxxmng Đfsaioxxmng vôcqipetjmng căsxxgm tứoxxmc, tung cưbqftgzbbc đxidaámoet bay cógucmc đxidalzvyt séthuwt chẳpqlcng biếhbfjt đxidai đxidaâmzkcu. Sau đxidaógucmgucm vớgzbb lấlzvyy đxidalehang tiềthuwn ngọpqlcc cắqvkbn mấlzvyy cámoeti, nhữkaxang tia đxidaiệmcgrn quang trêfsain tràmjfqo củpqlca nógucm chógucmp lêfsain xanh biếhbfjc...

sxxg La cảxhobm thấlzvyy vậqvran may củpqlca mìhgpvnh khôcqipng tệmcgr, nhưbqftng thựxfmvc tếhbfj phũsxxg phàmjfqng làmjfqm cho hắqvkbn phảxhobi êfsai mặgawqt. Vũsxxg La đxidai đxidaãbgzc bốgucmn, năsxxgm ngàmjfqy, nhưbqftng vẫfsain còizghn quanh quẩsxxgn bêfsain trong đxidaámoetm mâmzkcy bụrnsfi nàmjfqy.

izghe bàmjfqn tay khôcqipng thấlzvyy năsxxgm ngógucmn, cũsxxgng khôcqipng thểdcyn phi hàmjfqnh.

sxxg La phi hàmjfqnh thẳpqlcng lêfsain cao, muốgucmn bay qua tầdrmmng mâmzkcy. Nhưbqftng bay đxidaếhbfjn cựxfmvc hạnapzn hiệmcgrn tạnapzi củpqlca hắqvkbn vẫfsain làmjfqgucmng tốgucmi mịbppit mùetjmng, nếhbfju còizghn lêfsain nữkaxaa sẽizmp đxidaôcqipng cứoxxmng thàmjfqnh ngưbqftwiedi băsxxgng. Vũsxxg La khôcqipng dámoetm thửitiv, chỉlevf đxidaàmjfqnh ngoan ngoãbgzcn hạnapz xuốgucmng dưbqftgzbbi, tiếhbfjp tụrnsfc mòizgh mẫfsaim phi hàmjfqnh trêfsain mặgawqt đxidalzvyt.

bqftwiedi ngàmjfqy sau, rốgucmt cụrnsfc mâmzkcy bụrnsfi bắqvkbt đxidadrmmu chậqvram rãbgzci tiêfsaiu tan. Mưbqftwiedi lăsxxgm ngàmjfqy sau, rốgucmt cụrnsfc mâmzkcy bụrnsfi hoàmjfqn toàmjfqn lắqvkbng xuốgucmng, xung quanh Hỏddlia Nham cốgucmc trởfsai lạnapzi trong sámoetng.

Sau khi cógucm thểdcyn nhìhgpvn rõfzdvmjfqng cảxhobm thấlzvyy kinh sợxnbx, cảxhob mặgawqt đxidalzvyt vỡlevf ra thàmjfqnh hìhgpvnh quạnapzt, từqayn trong tỏddlia ra phígucma ngoàmjfqi.

Ngọpqlcn núhqkji trưbqftgzbbc đxidaâmzkcy đxidaãbgzc khôcqipng còizghn nữkaxaa, chỉlevfizghn lạnapzi đxidalzvyt đxidaámoet ngổxhobn ngang, thỉlevfnh thoảxhobng cógucm lẫfsain thi thểdcyn hung thúhqkj trong đxidaógucmcqipetjmng hỗohwtn loạnapzn. Đfsaiâmzkcy toàmjfqn làmjfq hung thúhqkjbqftwiedng hãbgzcn nhịbppi phẩsxxgm, tam phẩsxxgm, thôcqipng thưbqftwiedng mộoxxmt con nhưbqft vậqvray cógucm thểdcyn san bằgrwyng mộoxxmt Thầdrmmn Trủpqlcng cấlzvyp thấlzvyp. Nhưbqftng chúhqkjng cũsxxgng khôcqipng chịbppiu nổxhobi trưbqftgzbbc thiêfsain tai quámoet lớgzbbn nhưbqft vậqvray, cũsxxgng chỉlevf nhưbqft trẻckmg con trưbqftgzbbc thiêfsain tai.

sxxg La phâmzkcn biệmcgrt phưbqftơrbieng hưbqftgzbbng, đxidaau lòizghng phámoett hiệmcgrn quảxhob nhiêfsain mìhgpvnh đxidaãbgzc chọpqlcn sai phưbqftơrbieng hưbqftgzbbng. Mấlzvyy ngàmjfqy qua hoặgawqc hắqvkbn đxidai vòizghng quanh mộoxxmt chỗohwt, hoặgawqc đxidai ngưbqftxnbxc trởfsai lạnapzi trung tâmzkcm vụrnsf nổxhob. Hiệmcgrn tạnapzi Vũsxxg La đxidaang ởfsaimoetch vịbppi trígucm hỏddlia diễyzfgm lưbqftu tinh giámoetng xuốgucmng trúhqkjng hạnapzch tâmzkcm hồleha dung nham khoảxhobng chừqaynng trăsxxgm dặgawqm.

sxxg La do dựxfmv mộoxxmt chúhqkjt, cuốgucmi cùetjmng quyếhbfjt đxidabppinh mìhgpvnh đxidaãbgzc tớgzbbi nơrbiei nàmjfqy, dứoxxmt khoámoett phảxhobi đxidai xem thếhbfjmjfqo. Dùetjm sao chuyệmcgrn hỏddlia diễyzfgm lưbqftu tinh giámoetng xuốgucmng mặgawqt đxidalzvyt nhưbqft vậqvray, mấlzvyy trăsxxgm năsxxgm cũsxxgng khógucm gặgawqp gỡlevf mộoxxmt lầdrmmn.

Nửitiva canh giờwied sau, Vũsxxg La phámoett hiệmcgrn cỗohwt thi thểdcynfsaiu tộoxxmc đxidadrmmu tiêfsain. Ban đxidadrmmu hắqvkbn còizghn tưbqftfsaing làmjfq Hổxhobmoeto chiếhbfjn sĩzhty bỏddlihgpvnh trong vụrnsf nổxhob, nhưbqftng rấlzvyt nhanh Vũsxxg La đxidaãbgzc biếhbfjt mìhgpvnh sai lẩsxxgm.

Cỗohwt thi thểdcynmjfqy vẫfsain còizghn nguyêfsain vẹvhjln, màmjfqrbiei nàmjfqy cámoetch trung tâmzkcm vụrnsf va chạnapzm khôcqipng quámoet trăsxxgm dặgawqm.

Ngay cảxhob Đfsaibppia Hỏddlia Kim Kỳmgznmzkcn cũsxxgng suýmgznt chúhqkjt nữkaxaa bịbppi chấlzvyn námoett thâmzkcn hìhgpvnh, Hổxhobmoeto chiếhbfjn sĩzhtymjfqo lạnapzi cógucm thểdcynmjfqo toàmjfqn thi thểdcynfsai vịbppi trígucmmjfqy? Chỉlevf sợxnbx đxidaãbgzc sớgzbbm bịbppi nổxhob tan xưbqftơrbieng námoett thịbppit.

Chẳpqlcng lẽizmpmjfq tiếhbfjn vàmjfqo sau vụrnsf va chạnapzm? Vũsxxg La cảxhobm thấlzvyy hếhbfjt sứoxxmc kỳmgzn quámoeti.


Hắqvkbn cũsxxgng phámoett hiệmcgrn ra càmjfqng tớgzbbi gầdrmmn trung tâmzkcm va chạnapzm, lựxfmvc lưbqftxnbxng tàmjfq dịbppi xung quanh càmjfqng ngàmjfqy càmjfqng mãbgzcnh liệmcgrt. Thi thểdcyn nọpqlc hiểdcynn nhiêfsain suy kiệmcgrt màmjfq chếhbfjt, cơrbie hồleha giốgucmng hệmcgrt nhưbqftfsai Nhạnapzc Băsxxgng Uyêfsain.

Mộoxxmt canh giờwied sau, Vũsxxg La gặgawqp đxidaưbqftxnbxc cỗohwt thi thểdcyn thứoxxm hai.

Rốgucmt cụrnsfc Vũsxxg La cũsxxgng hiểdcynu ra, nhữkaxang ngưbqftwiedi nàmjfqy hẳpqlcn làmjfq ngưbqftwiedi trúhqkj trong doanh ởfsai Quỷgzbb Mộoxxmc nhai, sau khi xảxhoby ra va chạnapzm, hoặgawqc ham mêfsai Đfsaibppia Hỏddlia Kim Kỳmgznmzkcn, hoặgawqc ham mêfsaimjfqo tàmjfqng, hoặgawqc ham mêfsai vẫfsain thạnapzch, cho nêfsain mạnapzo hiểdcynm tiếhbfjn vàmjfqo. Hơrbien nữkaxaa đxidaâmzkcy làmjfq nhữkaxang ngưbqftwiedi ‘may mắqvkbn’, đxidaãbgzc chọpqlcn đxidaúhqkjng phưbqftơrbieng hưbqftgzbbng.

Nhưbqftng bọpqlcn họpqlc ngàmjfqn vạnapzn lầdrmmn khôcqipng ngờwied, nơrbiei nàmjfqy đxidaãbgzc khôcqipng còizghn làmjfq Hỏddlia Nham cốgucmc trưbqftgzbbc kia. Hỏddlia diễyzfgm lưbqftu tinh rơrbiei xuốgucmng đxidaãbgzc mang theo mộoxxmt lựxfmvc lưbqftxnbxng vôcqipetjmng đxidaámoetng sợxnbx, bấlzvyt kểdcyn tu vi tinh thâmzkcm cỡlevfmjfqo, lựxfmvc lưbqftxnbxng hùetjmng mạnapznh tớgzbbi mứoxxmc nàmjfqo, lựxfmvc lưbqftxnbxng tàmjfq dịbppi đxidaámoetng sợxnbx kia cũsxxgng dễyzfgmjfqng nghiềthuwn námoett.

sxxg La mấlzvyt hếhbfjt nửitiva ngàmjfqy đxidai tớgzbbi trung tâmzkcm vụrnsf va chạnapzm. Dọpqlcc trêfsain đxidaưbqftwiedng đxidai, tổxhobng cộoxxmng phámoett hiệmcgrn bổxhobn cỗohwt thi thểdcyn, toàmjfqn làmjfq suy kiệmcgrt màmjfq chếhbfjt.

Trong lòizghng Vũsxxg La càmjfqng ngàmjfqy càmjfqng nghi ngờwied, rốgucmt cụrnsfc lựxfmvc lưbqftxnbxng nàmjfqy làmjfq thứoxxmhgpv, chẳpqlcng lẽizmpmjfq do vậqvrat từqayn thiêfsain ngoạnapzi đxidaếhbfjn mang theo? Nhưbqftng vìhgpv sao bêfsain trong Nhạnapzc Băsxxgng Uyêfsain cũsxxgng cógucm lựxfmvc lưbqftxnbxng nàmjfqy?

Khu vựxfmvc trung tâmzkcm va chạnapzm vôcqipetjmng đxidaámoetng sợxnbx, Hỏddlia Nham cốgucmc trưbqftgzbbc kia hiệmcgrn tạnapzi đxidaãbgzc trởfsai thàmjfqnh mộoxxmt cámoeti hốgucm to sâmzkcu mấlzvyy trăsxxgm trưbqftxnbxng, giốgucmng nhưbqft vếhbfjt thưbqftơrbieng trêfsain mặgawqt đxidalzvyt, làmjfqm cho ngưbqftwiedi ta nhìhgpvn thấlzvyy phảxhobi rợxnbxn ngưbqftwiedi. Khógucmgucm thểdcynbqftfsaing tưbqftxnbxng thếhbfj giớgzbbi nàmjfqy lạnapzi cógucm thểdcyn chịbppiu đxidaxfmvng đxidaưbqftxnbxc thưbqftơrbieng tổxhobn lớgzbbn nhưbqft vậqvray.

Lớgzbbp bùetjmn đxidalzvyt màmjfqu vàmjfqng cuộoxxmn lêfsain trêfsain mặgawqt đxidalzvyt. Sâmzkcu trong đxidaámoety hốgucm, cámoetc loạnapzi vậqvrat chấlzvyt khoámoetng thạnapzch dưbqftgzbbi ámoetp lựxfmvc rấlzvyt lớgzbbn vàmjfq sứoxxmc nógucmng mạnapznh mẽizmp củpqlca vụrnsf va chạnapzm hógucma thàmjfqnh đxidapqlc mọpqlci màmjfqu sắqvkbc, lẫfsain lộoxxmn trong nham thạnapzch tan chàmjfqy cùetjmng bùetjmn đxidalzvyt, hiệmcgrn ra vẻckmg xinh đxidavhjlp quỷgzbb dịbppi.

Bốgucmn phígucma khôcqipng cógucm mộoxxmt bógucmng ngưbqftwiedi, Vũsxxg La mưbqftwiedi phầdrmmn khẳpqlcng đxidabppinh nơrbiei nàmjfqy ngoạnapzi trừqaynhgpvnh ra, khôcqipng còizghn sinh linh thứoxxm hai nàmjfqo tồlehan tạnapzi. Mặgawqc dùetjm bọpqlcn họpqlc khôcqipng chếhbfjt ởfsai ngoàmjfqi hàmjfqng chụrnsfc dặgawqm, nhưbqftng cũsxxgng đxidaãbgzc suy yếhbfju khôcqipng thểdcyn tớgzbbi đxidaưbqftxnbxc nơrbiei nàmjfqy.

sxxg La chậqvram rãbgzci bay lêfsain khôcqipng, xung quanh làmjfq mộoxxmt vẻckmgfsain tĩzhtynh nhưbqft chếhbfjt chógucmc.

Từqayn trêfsain cao nhìhgpvn xuốgucmng, hốgucmmzkcu nàmjfqy càmjfqng đxidaámoetng sợxnbxrbien. Vũsxxg La cảxhobm thấlzvyy mìhgpvnh nhưbqft mộoxxmt con ruồlehai đxidaang bay, dưbqftgzbbi mặgawqt đxidalzvyt đxidaang hámoet miệmcgrng thậqvrat lớgzbbn húhqkjt mạnapznh, khiếhbfjn cho mìhgpvnh khôcqipng thểdcynmjfqo chốgucmng cựxfmv.

mzkcu trong hốgucm thìhgpvnh lìhgpvnh cógucm mộoxxmt tia linh quang lógucme lêfsain. Vũsxxg La cảxhobm thấlzvyy bấlzvyt ngờwied, bèqaynn cẩsxxgn thậqvran đxidaámoetp xuốgucmng bêfsain dưbqftgzbbi. Mãbgzci đxidaếhbfjn đxidaoxxmmzkcu hai trăsxxgm trưbqftxnbxng mớgzbbi cógucm thểdcyn nhìhgpvn rõfzdv.

bqftgzbbi đxidaámoety hốgucm, rảxhobi rámoetc hàmjfqng trăsxxgm khốgucmi vẫfsain thạnapzch đxidaen kịbppit khôcqipng ámoetnh sámoetng, giốgucmng nhưbqft than đxidaámoet chámoety chưbqfta hếhbfjt.

mjfq trong mộoxxmt đxidaxhobng vẫfsain thạnapzch nhưbqft vậqvray thấlzvyp thoámoetng cógucm thứoxxmhgpv đxidaógucmgucme sámoetng. Vũsxxg La vung tay quéthuwt ra mộoxxmt phiếhbfjn linh quang, đxidabppinh gạnapzt đxidaámoetm vẫfsain thạnapzch sang bêfsain. Khôcqipng ngờwied đxidaámoetm vẫfsain thạnapzch chỉlevf to bằgrwyng cámoeti ghếhbfj vẫfsain khôcqipng hềthuw lay đxidaoxxmng.

Suýmgznt chúhqkjt nữkaxaa Vũsxxg La rơrbiei xuốgucmng dưbqftgzbbi, lúhqkjc nàmjfqy ámoeto giámoetp trêfsain ngưbqftwiedi hắqvkbn chợxnbxt vang lêfsain nhữkaxang tiếhbfjng xèqayno xèqayno. Vũsxxg La hoảxhobng sợxnbxcqipetjmng, nhìhgpvn lạnapzi mớgzbbi phámoett giámoetc ra, thìhgpv ra càmjfqng tớgzbbi gầdrmmn đxidaámoetm vẫfsain thạnapzch nàmjfqy, lựxfmvc lưbqftxnbxng quỷgzbb dịbppi kia càmjfqng ngàmjfqy càmjfqng mãbgzcnh liệmcgrt. Khoảxhobng cámoetch hiệmcgrn tạnapzi đxidaãbgzcmjfq cựxfmvc hạnapzn chịbppiu đxidaxfmvng củpqlca ámoeto giámoetp mìhgpvnh, nếhbfju xuốgucmng sâmzkcu chúhqkjt nữkaxaa, bảxhobn thâmzkcn mìhgpvnh cũsxxgng bịbppi lựxfmvc lưbqftxnbxng quỷgzbb dịbppi kia làmjfqm thưbqftơrbieng tổxhobn.

hqkjc trưbqftgzbbc Vũsxxg La chỉlevf mộoxxmt lòizghng đxidadcyn ýmgzn tớgzbbi tia sámoetng lấlzvyp lámoetnh kia, cho nêfsain khôcqipng đxidadcyn ýmgzn tớgzbbi ámoeto giámoetp.

Hắqvkbn khôcqipng còizghn cámoetch nàmjfqo khámoetc, đxidaàmjfqnh lấlzvyy trong Thiêfsain Phủpqlc Chi Quốgucmc ra mộoxxmt mógucmn phámoetp bàmjfqo, tếhbfj luyệmcgrn sơrbie qua mộoxxmt chúhqkjt, cógucm thểdcyn sửitiv dụrnsfng làmjfq đxidaưbqftxnbxc.

sxxg La cảxhobm thấlzvyy hơrbiei kỳmgzn quámoeti, lúhqkjc trưbqftgzbbc mỗohwti lầdrmmn mởfsai Thiêfsain Phủpqlc Chi Quốgucmc ra, Đfsaioxxmng Đfsaioxxmng đxidathuwu vọpqlct tớgzbbi vui đxidaùetjma vớgzbbi mìhgpvnh mộoxxmt phen, vìhgpv sao lầdrmmn nàmjfqy khôcqipng thấlzvyy tiểdcynu gia hỏddlia kia đxidaâmzkcu cảxhob?

Hắqvkbn tếhbfj luyệmcgrn mógucmn phámoetp bàmjfqo kia thàmjfqnh hìhgpvnh lưbqftlevfi búhqkja, thôcqipi thúhqkjc linh quang chéthuwm xuốgucmng. Khôcqipng ngờwied vẫfsain thạnapzch kia cứoxxmng rắqvkbn vôcqipetjmng, chỉlevf nghe mộoxxmt tiếhbfjng choang lớgzbbn vang lêfsain, phámoetp bảxhobo củpqlca Vũsxxg La bắqvkbn ngưbqftxnbxc trởfsai lạnapzi.

sxxg La cảxhobm ứoxxmng đxidaưbqftxnbxc dao đxidaoxxmng linh khígucm, triệmcgru hồlehai phámoetp bàmjfqo trởfsai vềthuw quan sámoett, chỉlevf thấlzvyy trêfsain lưbqftlevfi búhqkja đxidaãbgzc mẻckmg mộoxxmt miếhbfjng to.

Tuy rằgrwyng Vũsxxg La thu thậqvrap phámoetp bàmjfqo khôcqipng nhiềthuwu lắqvkbm, nhưbqftng màmjfq phẩsxxgm chấlzvyt cógucm thểdcyn coi nhưbqft khôcqipng tệmcgr. Sau mộoxxmt đxidaòizghn cógucm thểdcyn tạnapzo ra mộoxxmt vếhbfjt mẻckmg lớgzbbn nhưbqft vậqvray, phẩsxxgm chấlzvyt củpqlca vẫfsain thạnapzch nàmjfqy quảxhob thậqvrat khôcqipng phảxhobi tầdrmmm thưbqftwiedng.

hqkjc nàmjfqy Vũsxxg La hếhbfjt cámoetch, khôcqipng biếhbfjt lựxfmvc lưbqftxnbxng tàmjfq dịbppirbiei nàmjfqy cógucmmoetc dụrnsfng làmjfqm ôcqip nhiễyzfgm phámoetp bảxhobo hay khôcqipng, Vũsxxg La cũsxxgng khôcqipng dámoetm dùetjmng phámoetp bàmjfqo củpqlca mìhgpvnh thửitiv nghiệmcgrm. Hắqvkbn ngẫfsaim nghĩzhty mộoxxmt chúhqkjt, sau đxidaógucm vứoxxmt phámoetp bàmjfqo lưbqftlevfi búhqkja đxidaãbgzc mẻckmg đxidai, bay lêfsain khỏddlii hốgucm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.