sisy La đthpqang đthpqhkvwnh thu Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn vàtldxo trong Thiêtyhen Phủtldx Chi Quốsqvtc, tay trásebgi khôogoing tựukvj chủtldx đthpqưhedsxvkec đthpqvvbzt lêtyhen trásebgn Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn. Thiêtyhen Mệsddtnh Thầgafqn Phùthpq Kỳcgijcdesn Týxkfc thìsddtnh lìsddtnh phófzonng ra mộjfqdt luồcdesng lửilova đthpqnucx chófzoni mắeosgt, bao phủtldx lấdcwpy con thưhedsxvkeng cổukvj Thầgafqn Thúetiztldxy.

Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn cấdcwpt tiếhdgong thởcbjptldxi ra vẻukvj khôogoing cam lòwqvfng, bịhkvw ásebgnh lửilova kia thu vàtldxo trong Kỳcgijcdesn Týxkfc.

Tuy rằcdesng nófzon khôogoing cam lòwqvfng buôogoing tha cho kẻukvj vừhedsa thófzona mạsebgsddtnh nhưheds vậbrffy, nhưhedsng hiệsddtn tạsebgi thậbrfft sựukvjtldx bấdcwpt lựukvjc. Hơdfvfn nữcbjpa vàtldxo trong Kỳcgijcdesn Týxkfc quảkipa thậbrfft làtldx mộjfqdt nơdfvfi nghỉrovd ngơdfvfi rấdcwpt tốsqvtt, nếhdgou còwqvfn ởcbjptyhen ngoàtldxi, Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn cảkipam thấdcwpy mìsddtnh sẽiqcf khôogoing chịhkvwu đthpqukvjng đthpqưhedsxvkec quásebg hai canh giờiqzq.

Cảkipam giásebgc suy yếhdgou củtldxa Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn cũsisyng giốsqvtng nhưheds trạsebgng thásebgi suy yếhdgou củtldxa cásebgc tu sĩsvpm sau khi đthpqi ra khỏnucxi Nhạsebgc Băqtmwng Uyêtyhen. Sau khi Vũsisy La cảkipam ứrovdng mộjfqdt lúetizc, cảkipam thấdcwpy trạsebgng thásebgi xung quanh mìsddtnh dưhedsiqzqng nhưheds đthpqãrovd trởcbjp thàtldxnh giốsqvtng nhưheds trạsebgng thásebgi bêtyhen trong Nhạsebgc Băqtmwng Uyêtyhen, cho nêtyhen nhanh chófzonng lẩqnucy chiếhdgoc tiêtyhen giásebgp lầgafqn trưhedshtjmc củtldxa mìsddtnh ra mặvvbzc vàtldxo.

Chỉrovdtldx hắeosgn khôogoing hiểfzonu đthpqưhedsxvkec, lúetizc trưhedshtjmc Hỏnucxa Nham cốsqvtc cũsisyng khôogoing cófzon cảkipam giásebgc nàtldxy, chẳteicng lẽiqcf đthpqâcdesy làtldx kếhdgot quảkipa do đthpqsebgo hỏnucxa diễxkfcm lưhedsu tinh kia va chạsebgm vớhtjmi mặvvbzt đthpqdcwpt hay sao?

Bốsqvtn bềhezg tốsqvti đthpqen nhưheds mựukvjc, mâcdesy bụpubgi phong tỏnucxa ásebgnh sásebgng hoàtldxn toàtldxn, Vũsisy La khôogoing thểfzon phâcdesn biệsddtt phưhedsơdfvfng hưhedshtjmng. Nhưhedsng hiệsddtn tạsebgi đthpqãrovdfzon ásebgo giásebgp bàtldxo vệsddt, hắeosgn cũsisyng sẽiqcf khôogoing gặvvbzp chuyệsddtn gìsddt nguy hiểfzonm, cho nêtyhen quyếhdgot đthpqhkvwnh ngồcdesi xuốsqvtng tạsebgi chỗdxra, cófzon chuyệsddtn gìsddthdgonh sau.


tldxo thờiqzqi khắeosgc cuốsqvti cùthpqng củtldxa vụpubg va chạsebgm, tuy rằcdesng Vũsisy La kịhkvwp trốsqvtn vàtldxo trong cung đthpqiệsddtn trásebgp gỗdxra, nhưhedsng lúetizc trưhedshtjmc hắeosgn đthpqãrovd bịhkvw thưhedsơdfvfng khôogoing nhẹuoob. Hắeosgn nuốsqvtt linh đthpqan vàtldxo, ngồcdesi ngay tạsebgi chỗdxra vậbrffn chuyểfzonn Cửilovu Long Thôogoin Nhậbrfft, chậbrffm rãrovdi chữcbjpa trịhkvw thưhedsơdfvfng thếhdgo.

sisyng khôogoing biếhdgot qua bao lâcdesu, Vũsisy La từheds từheds tỉrovdnh lạsebgi, thưhedsơdfvfng thếhdgo trong cơdfvf thểfzon đthpqãrovdtldxnh lạsebgi hếhdgot bảkipay, tásebgm phầgafqn, nhưhedsng xung quanh vẫewogn làtldx mộjfqdt mảkipang đthpqen tốsqvti nhưheds trưhedshtjmc. Hắeosgn cấdcwpt tiếhdgong thởcbjptldxi, chuẩqnucn bịhkvw thửilov thờiqzqi vậbrffn, chọtyhen bừhedsa mộjfqdt phưhedsơdfvfng hưhedshtjmng đthpqi tớhtjmi xem sao, bỗdxrang nhiêtyhen cảkipam giásebgc Phong Thầgafqn Bảkipang cófzon đthpqjfqdng.

sisy La mừhedsng thầgafqm: Chẳteicng lẽiqcf lạsebgi cófzon Thiêtyhen Mệsddtnh Thầgafqn Phùthpq!?

sisy La nhìsddtn kỹchxu, nhưhedsng lạsebgi thấdcwpt vọtyheng, thìsddt ra làtldx Kỳcgijcdesn Týxkfc thôogoing qua Phong Thầgafqn Bảkipang truyềhezgn tớhtjmi ýxkfc niệsddtm cho hắeosgn: Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn đthpqãrovddfvfi vàtldxo trạsebgng thásebgi ngủtldx say, bấdcwpt quásebgtldxi sảkipan củtldxa nófzonhdgoch lũsisyy quảkipa thậbrfft vôogoithpqng xa xỉrovd.

tldxo thờiqzqi kỳcgijthpqng mạsebgnh nhấdcwpt củtldxa Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn, thâcdesn thểfzonfzontldxi năqtmwm trăqtmwm trưhedsxvkeng, nófzon khásebgc vớhtjmi nhữcbjpng Thầgafqn Thúetiz khásebgc, phàtldxm cófzon đthpqưhedsxvkec thứrovdsddt tốsqvtt đthpqhezgu nuốsqvtt thẳteicng vàtldxo trong bụpubgng. Hiệsddtn tạsebgi thâcdesn hìsddtnh nófzon chỉrovdwqvfn lạsebgi vàtldxi chụpubgc trưhedsxvkeng, vừhedsa rơdfvfi vàtldxo giấdcwpc ngủtldx đthpqãrovd khôogoing tựukvj chủtldx đthpqưhedsxvkec phun ra nhữcbjpng thứrovd trong bụpubgng.

Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn tíhdgoch lũsisyy đthpqãrovd mấdcwpy vạsebgn năqtmwm, chỉrovdtldxtldxi liệsddtu cựukvjc phẩqnucm hệsddt Hỏnucxa Đokbwhkvwa Tâcdesm Hỏnucxa Mạsebgch Ngọtyhec đthpqãrovdfzon tớhtjmi hơdfvfn trăqtmwm khốsqvti. Vũsisy La thấdcwpy vậbrffy hếhdgot sứrovdc vui mừhedsng, đthpqâcdesy toàtldxn làtldxtldxi liệsddtu tuyệsddtt hàtldxo đthpqfzon luyệsddtn chếhdgo linh phùthpq.

Hắeosgn cầgafqn thậbrffn phâcdesn loạsebgi bàtldxo tàtldxng củtldxa Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn, cấdcwpt hếhdgot vàtldxo trong Thiêtyhen Phủtldx Chi Quốsqvtc, khôogoing hềhezg ýxkfc thứrovdc đthpqưhedsxvkec rằcdesng nhữcbjpng thứrovdtldxy thậbrfft ra làtldx củtldxa Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn.

Ngưhedsiqzqi ta vẫewogn còwqvfn chưhedsa chếhdgot, chỉrovdtldx ngủtldx say màtldx thôogoii. Nếhdgou sau khi nófzon tỉrovdnh dậbrffy phásebgt hiệsddtn ra tàtldxi sảkipan tíhdgoch lũsisyy mấdcwpy vạsebgn năqtmwm củtldxa mìsddtnh đthpqãrovd biếhdgon mấdcwpt khôogoing thấdcwpy, ắeosgt sẽiqcf liềhezgu mạsebgng giàtldx vớhtjmi Vũsisy La.

Cuốsqvti cùthpqng chỉrovdwqvfn lạsebgi mộjfqdt mófzonn thậbrfft sựukvjtldx khófzon giảkipai quyếhdgot.

Đokbwófzontldx mộjfqdt gốsqvtc Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoi cao chừhedsng nửilova trưhedsxvkeng.

fzon lẽiqcf đthpqâcdesy làtldx gốsqvtc Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoi lớhtjmn nhấdcwpt bêtyhen trong hồcdes dung nham, cófzon thểfzon sinh trưhedsiqzqng đthpqsebgt tớhtjmi kíhdgoch thưhedshtjmc nhưheds vậbrffy, e rằcdesng nófzon đthpqãrovd sốsqvtng tớhtjmi mấdcwpy vạsebgn năqtmwm.

tldx Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoitldxy cũsisyng chíhdgonh làtldx thứrovdtldx Khoásebgi Tôogoing đthpqang tìsddtm kiếhdgom.

Trong lòwqvfng Vũsisy La thầgafqm nghĩsvpmtldx kinh, may làtldxsddtnh khôogoing ngu dạsebgi cắeosgm đthpqgafqu đthpqi tìsddtm Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoi. Thứrovdtldxy nằcdesm trong bụpubgng Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn, nếhdgou khôogoing cófzon đthpqsebgo hỏnucxa diễxkfcm lưhedsu tinh nọtyhe, Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn lúetizc còwqvfn hùthpqng mạsebgnh thừhedsa sứrovdc bófzonp chếhdgot bấdcwpt cứrovd sinh linh nàtldxo trêtyhen thếhdgo giớhtjmi nàtldxy mộjfqdt cásebgch dễxkfctldxng, huốsqvtng chi làtldxsddtnh.


Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoi chíhdgonh làtldxtldxi liệsddtu hệsddt Hỏnucxa vôogoithpqng trâcdesn quýxkfc, lựukvjc tưhedsơdfvfng tásebgc vớhtjmi linh nguyêtyhen hệsddt Hỏnucxa củtldxa nófzonwqvfn hơdfvfn xa Đokbwhkvwa Tâcdesm Hỏnucxa Mạsebgch Ngọtyhec, quảkipa thậbrfft làtldxtldxi liệsddtu hệsddt Hỏnucxa đthpqrovdnh cấdcwpp.

dfvfn nữcbjpa Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoitldxng trưhedsiqzqng thàtldxnh, cấdcwpp bậbrffc càtldxng cao. Nghe nófzoni vàtldxo thờiqzqi thưhedsxvkeng cổukvj, từhedsng cófzon mộjfqdt gốsqvtc Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoi đthpqsebgt đthpqưhedsxvkec thàtldxnh tựukvju to lớhtjmn, sau khi thoásebgt khỏnucxi Hỏnucxa Hảkipai, bảkipan thâcdesn cófzon thểfzon tựukvj sinh ra mộjfqdt Hỏnucxa Hảkipai khásebgc.

Gốsqvtc Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoitldxy nếhdgou còwqvfn ởcbjp trong thâcdesn thểfzon củtldxa Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn, vẫewogn còwqvfn cófzon thểfzon tiếhdgop tụpubgc sinh trưhedsiqzqng. Nhưhedsng vàtldxo tay Vũsisy La rồcdesi, hắeosgn khôogoing cófzonsebgch nàtldxo làtldxm cho nófzon tiếhdgop tụpubgc phásebgt triểfzonn, hơdfvfi cófzon chúetizt đthpqásebgng tiếhdgoc.

sisy La lắeosgc lắeosgc đthpqgafqu, cho Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoitldxo trong Thiêtyhen Phủtldx Chi Quốsqvtc, tìsddtm mộjfqdt nơdfvfi cẩqnucn thậbrffn an tríhdgofzon.

Sau khi đthpqófzonng Thiêtyhen Phủtldx Chi Quốsqvtc lạsebgi, Vũsisy La còwqvfn đthpqang đthpqeosgm chìsddtm trong niềhezgm vui vừhedsa thu đthpqưhedsxvkec bảkipao tàtldxng, chợxvket nghe Phong Thầgafqn Bảkipang truyềhezgn đthpqếhdgon mộjfqdt tin tứrovdc.

sisy La mởcbjp Phong Thầgafqn Bảkipang ra, chỉrovd thấdcwpy bêtyhen trong Kỳcgijcdesn Týxkfcfzon mộjfqdt tia lửilova màtldxu đthpqnucxsebgu

đthpqang quay cuồcdesng. Dưhedsiqzqng nhưhedsfzon mộjfqdt cỗdxra lựukvjc lưhedsxvkeng khôogoing ngừhedsng thúetizc đthpqqnucy, rốsqvtt cụpubgc tửilov quang chợxvket lófzone, Kỳcgijcdesn Týxkfc thăqtmwng lêtyhen mộjfqdt ôogoi vuôogoing, tiếhdgon vàtldxo hàtldxng ngũsisy Thầgafqn Tưhedshtjmng ngũsisy phẩqnucm.

Sau đthpqófzon tia lửilova màtldxu đthpqnucxsebgu trêtyhen Kỳcgijcdesn Týxkfc mớhtjmi chậbrffm rãrovdi tan đthpqi, đthpqsebgo Thiêtyhen Mệsddtnh Thầgafqn Phùthpqtldxy dầgafqn dầgafqn yêtyhen tĩsvpmnh lạsebgi, Dùthpqtldx nhưheds vậbrffy, trêtyhen Kỳcgijcdesn Týxkfc vẫewogn còwqvfn mộjfqdt tầgafqng ásebgnh lửilova màtldxu đthpqnucxsebgu mờiqzq nhạsebgt bao phủtldx, dưhedsiqzqng nhưheds đthpqang cófzon biếhdgon hófzona khôogoing ai biếhdgot.

sisy La hiểfzonu rõtyhe trong lòwqvfng, vốsqvtn trưhedshtjmc đthpqâcdesy Kỳcgijcdesn Týxkfc cảkipam ứrovdng tinh huyếhdgot Thầgafqn Thúetiz Kỳcgijcdesn thưhedsxvkeng cổukvjtldxfzona, hiệsddtn tạsebgi lạsebgi cófzon mộjfqdt Thầgafqn Thúetiz Kỳcgijcdesn châcdesn chíhdgonh cưheds ngụpubgtyhen trong. Tuy rằcdesng con Kỳcgijcdesn nàtldxy đthpqang trọtyheng thưhedsơdfvfng hấdcwpp hốsqvti, đthpqang ngủtldx rấdcwpt say, nhưhedsng vẫewogn cófzonsebgc dụpubgng nhấdcwpt đthpqhkvwnh trong chuyệsddtn Kỳcgijcdesn Týxkfc thăqtmwng lêtyhen mộjfqdt cấdcwpp.

Lựukvjc lưhedsxvkeng củtldxa Kỳcgijcdesn Týxkfc khôogoing chỉrovd bắeosgt nguồcdesn từheds tinh huyếhdgot Kỳcgijcdesn màtldx thôogoii, bảkipan thểfzon củtldxa đthpqsebgo Thiêtyhen Mệsddtnh Thầgafqn Phùthpqtldxy chíhdgonh làtldx mộjfqdt miếhdgong Thiêtyhen Sinh Thầgafqn Ngọtyhec, lựukvjc lưhedsxvkeng bảkipan thâcdesn vốsqvtn đthpqãrovd bấdcwpt phàtldxm.

Trong lòwqvfng Vũsisy La khôogoing khỏnucxi cófzon chúetizt hy vọtyheng xa vờiqzqi: Nếhdgou nhưheds con Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn nàtldxy khôogoii phụpubgc trạsebgng thásebgi hùthpqng mạsebgnh, ngoan ngoãrovdn ởcbjp lạsebgi trong Kỳcgijcdesn Týxkfc, vậbrffy đthpqsebgo Thiêtyhen Mệsddtnh Thầgafqn Phùthpqtldxy sẽiqcfthpqng mạsebgnh tớhtjmi mứrovdc nàtldxo, cófzon khảkipaqtmwng tranh phong vớhtjmi nhữcbjpng đthpqsebgo Thiêtyhen Mệsddtnh Thầgafqn Phùthpq thiêtyhen hạsebg đthpqsddt nhấdcwpt khôogoing? Cófzon khảkipaqtmwng trởcbjp thàtldxnh thiêtyhen hạsebg đthpqsddt nhấdcwpt Hỏnucxa phùthpq khôogoing?

Bấdcwpt quásebg ýxkfc niệsddtm nàtldxy chỉrovd chợxvket lófzone lêtyhen trong đthpqgafqu Vũsisy La rồcdesi tắeosgt ngófzonm, Vũsisy La cũsisyng hiểfzonu rõtyhe chuyệsddtn nàtldxy căqtmwn bảkipan làtldx hy vọtyheng hãrovdo huyềhezgn. Đokbwưhedsiqzqng đthpqưhedsiqzqng thưhedsxvkeng cổukvj Thầgafqn Thúetizthpq chếhdgot cũsisyng khôogoing bằcdesng lòwqvfng cho Nhâcdesn tộjfqdc sai khiếhdgon, huốsqvtng chi còwqvfn ởcbjp trong Thiêtyhen Mệsddtnh Thầgafqn Phùthpq?

Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn ởcbjp trong Kỳcgijcdesn Týxkfchedsxvkeng thưhedsơdfvfng, dùthpq rằcdesng tưhedsơdfvfng lai nófzon khôogoing chịhkvwu lưhedsu lạsebgi, nhưhedsng cũsisyng đthpqãrovd kếhdgot mộjfqdt đthpqoạsebgn thiệsddtn duyêtyhen. Hơdfvfn nữcbjpa trưhedshtjmc khi Đokbwhkvwa Hỏnucxa Kim Kỳcgijcdesn khôogoii phụpubgc lạsebgi, nhấdcwpt đthpqhkvwnh sẽiqcf mang lạsebgi íhdgoch lợxvkei khôogoing nhỏnucx cho Kỳcgijcdesn Týxkfc.

Trong lòwqvfng Vũsisy La mơdfvftldxng, thu Phong Thầgafqn Bảkipang lạsebgi, ngẫewogm nghĩsvpm mộjfqdt chúetizt, sau đthpqófzon tiếhdgon nhanh vềhezg phíhdgoa trưhedshtjmc. Hắeosgn cảkipam thấdcwpy vậbrffn may củtldxa mìsddtnh gầgafqn đthpqâcdesy khôogoing tệsddt, đthpqi ra đthpqásebgm mâcdesy bụpubgi nàtldxy hẳteicn làtldx khôogoing thàtldxnh vấdcwpn đthpqhezg.

Thậbrffm chíhdgosisy La câcdesn nhắeosgc đthpqếhdgon chuyệsddtn, tốsqvtt nhấdcwpt đthpqi tìsddtm mộjfqdt nơdfvfi nàtldxo đthpqófzonfzon Đokbwhkvwa Tâcdesm Hỏnucxa Mạsebgch, dờiqzqi nófzontldxo trong Thiêtyhen Phủtldx Chi Quốsqvtc, sau đthpqófzonfzon thểfzon trồcdesng gốsqvtc Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoi xuốsqvtng. Nếhdgou đthpqfzon mộjfqdt gốsqvtc Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoi sinh trưhedsiqzqng mấdcwpy vạsebgn năqtmwm chếhdgot trong tay mìsddtnh nhưheds vậbrffy, quảkipa thậbrfft làtldxrovdng phíhdgo.

sisy La khôogoing biếhdgot rằcdesng lúetizc nàtldxy bêtyhen trong Thiêtyhen Phủtldx Chi Quốsqvtc, Đokbwjfqdng Đokbwjfqdng ra vẻukvj hứrovdng thúetiz đthpqang đthpqrovdng bêtyhen cạsebgnh quan sásebgt. Đokbwúetizng ra Vũsisy La ngàtldxn vạsebgn lầgafqn khôogoing nêtyhen đthpqvvbzt gốsqvtc Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoi gầgafqn mộjfqdt chỗdxra: chỗdxra củtldxa cófzonc đthpqdcwpt sésvpmt.

sisy La tiếhdgon vàtldxo Thiêtyhen Phủtldx Chi Quốsqvtc, cốsqvt ýxkfc trásebgnh nésvpm Chu Nghiêtyhen. Thếhdgo giớhtjmi trong nàtldxy vôogoithpqng rộjfqdng lớhtjmn, nếhdgou Vũsisy La khôogoing muốsqvtn Chu Nghiêtyhen thấdcwpy mìsddtnh, vậbrffy Chu Nghiêtyhen sẽiqcf khôogoing thểfzontldxo phásebgt hiệsddtn ra hắeosgn. Nhưhedsng hắeosgn cófzon thểfzonsvpm trásebgnh Chu Nghiêtyhen, lạsebgi khôogoing trásebgnh đthpqưhedsxvkec Đokbwjfqdng Đokbwjfqdng.

Sau khi Vũsisy La rờiqzqi đthpqi khôogoing lâcdesu, Đokbwjfqdng Đokbwjfqdng chợxvket cảkipam thấdcwpy cófzonc đthpqdcwpt sésvpmt kia cófzon vẻukvj khásebgc thưhedsiqzqng. Nófzon rấdcwpt thíhdgoch xem tròwqvf vui, cho nêtyhen cũsisyng khôogoing can thiệsddtp, chỉrovdcbjptyhen cạsebgnh lấdcwpy mắeosgt màtldx nhìsddtn.

fzonc đthpqdcwpt sésvpmt nọtyhe khôogoing hềhezg cảkipam thấdcwpy cófzon kẻukvj khásebgc bàtldxng quan bêtyhen cạsebgnh cófzonsddttldx khôogoing ổukvjn, mởcbjp bừhedsng mắeosgt ra, trừhedsng mắeosgt nhìsddtn gốsqvtc Hỏnucxa Hảkipai San Hôogoi thậbrfft lớhtjmn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.