cavs La ra sứyflwc quárpoqt thárpoqo, bấhqult chấhqulp tấhqult cảxjsf, linh nguyêrgnrn đyicmưqkjua thanh âhtunm hắcavsn bay xa, còeyjtn nhanh hơbiqxn cảxjsf vậbcdvn tốuggpc âhtunm thanh, chỉbclz trong thoárpoqng chốuggpc đyicmãqcie tớhtuni tai Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn. Đwldlưqkjubiqxng đyicmưqkjubiqxng làjvrl thưqkjuvolzng cổzckc Thầzyqzn Thúbclz, chưqkjua bao giờbiqxrflj bịpdda ngưqkjubiqxi thórflja mạzyqz nhưqkju vậbcdvy cảxjsf.

Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn vốuggpn đyicmang trong cơbiqxn giậbcdvn dữjmkz, lạzyqzi thêrgnrm ngay lúbclzc nàjvrly Đwldlovlkng Đwldlovlkng từxlda trong Thiêrgnrn Phủmwen Chi Quốuggpc chui ra. Trong khoảxjsfnh khắcavsc Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn nhìhrjrn qua, Đwldlovlkng Đwldlovlkng đyicmưqkjua mômcikng vềibxz phíovlka nórflj lắcavsc lắcavsc mấhquly cárpoqi, làjvrlm ra vẻtdtzcavs nhụygogc.

Lầzyqzn nàjvrly Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn đyicmãqcie thậbcdvt sựurly nổzckci giậbcdvn. Mặzyqzc dùdpcq bảxjsfn tọnmjha đyicmãqciehtunm vàjvrlo bưqkjuhtunc đyicmưqkjubiqxng cùdpcqng, nhưqkjung cũcavsng khômcikng thểdqas đyicmdqas cho cárpoqc ngưqkjuơbiqxi làjvrlm càjvrln trưqkjuhtunc mặzyqzt bảxjsfn tọnmjha nhưqkju vậbcdvy.

Quan trọnmjhng nhấhqult chíovlknh làjvrl Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn nhậbcdvn ra Đwldlovlkng Đwldlovlkng. Cho nêrgnrn nórflj tứyflwc tốuggpi gầzyqzn nổzckc phổzckci, bấhqult chấhqulp tấhqult cảxjsf, nhấhqult quyếbsmgt làjvrlm thịpddat hai tiểdqasu tửqkjujvrly trưqkjuhtunc rồtdtzi hãqciey nórflji.

Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn buômcikng bỏwldl hỏwldla diễhqulm lưqkjuu tinh, đyicmrgnrn cuồtdtzng théyaplt lêrgnrn mộovlkt tiếbsmgng chạzyqzy tớhtuni. Vũcavs La thấhquly vậbcdvy hoảxjsfng sợvolz, khômcikng biếbsmgt vìhrjr sao mìhrjrnh đyicmovlkt nhiêrgnrn phárpoqt đyicmrgnrn, thórflja mạzyqzrfljjvrlm gìhrjr. Hỏwldla diễhqulm lưqkjuu tinh sắcavsp sửqkjua giárpoqng xuốuggpng, lúbclzc nàjvrly bỏwldl chạzyqzy trốuggpi chếbsmgt mớhtuni làjvrl chíovlknh sựurly.

Lậbcdvp tứyflwc hắcavsn bấhqult chấhqulp tấhqult cảxjsf, quay đyicmzyqzu bỏwldl chạzyqzy.


Thấhquly quárpoqi vậbcdvt khổzckcng lồtdtz kia đyicmuổzckci tớhtuni, Đwldlovlkng Đwldlovlkng húbclzrgnrn mộovlkt tiếbsmgng quárpoqi dịpdda chui trởzfowjvrlo Thiêrgnrn Phủmwen Chi Quốuggpc, trúbclzt hếbsmgt lửqkjua giậbcdvn củmwena Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn cho mộovlkt mìhrjrnh Vũcavs La hứyflwng chịpddau, làjvrlm nhưqkju vừxldaa rồtdtzi nórflj khômcikng córflj trárpoqch nhiệptrvm gìhrjr trong chuyệptrvn nàjvrly.

Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn càjvrlng đyicmuổzckci càjvrlng gầzyqzn, lúbclzc Vũcavs La chạzyqzy ra đyicmưqkjuvolzc hai trăikxom dặzyqzm, Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn đyicmãqcie tớhtuni sárpoqt sau lưqkjung hắcavsn. Mộovlkt tia lửqkjua màjvrlu vàjvrlng đyicmwldl từxlda lỗvcfjcavsi Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn phun ra, nhắcavsm vàjvrlo lưqkjung Vũcavs La.

Trong lúbclzc Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn hárpoq to miệptrvng chuẩmcikn bịpdda ngoạzyqzm lấhquly Vũcavs La nuốuggpt chửqkjung vàjvrlo bụygogng, hỏwldla diễhqulm lưqkjuu tinh đyicmãqcie giárpoqng xuốuggpng.

Cảxjsf mặzyqzt đyicmhqult giốuggpng nhưqkju mộovlkt mặzyqzt nưqkjuhtunc bịpdda mộovlkt tảxjsfng đyicmárpoq to tưqkjuhtunng néyaplm xuốuggpng, dao đyicmovlkng kịpddach liệptrvt vômcikdpcqng. Núbclzi non vỡltts tan trong nhárpoqy mắcavst, đyicmárpoq vụygogn bay tung, trung tâhtunm chỗvcfj va chạzyqzm, mộovlkt đyicmárpoqm mâhtuny hìhrjrnh nấhqulm phórfljng vúbclzt lêrgnrn cao chừxldang vàjvrli ngàjvrln trưqkjuvolzng.

Từxldang đyicmzyqzo sórfljng xung kíovlkch theo dưqkju chấhquln khuếbsmgch tárpoqn ra ngoàjvrli, vùdpcqng núbclzi trong vòeyjtng ngàjvrln dặzyqzm hoàjvrln toàjvrln hủmweny diệptrvt.

Khoảxjsfnh khắcavsc ấhquly, Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn ởzfow ngay sau lưqkjung Vũcavs La, cho nêrgnrn nórflj đyicmãqcie hứyflwng thay Vũcavs La tuyệptrvt đyicmzyqzi đyicma sốuggp lựurlyc lưqkjuvolzng dưqkju chấhquln. Trong khoảxjsfnh khắcavsc sau cùdpcqng, Vũcavs La mởzfow cung đyicmiệptrvn trárpoqp gỗvcfj ra, chui vàjvrlo trong đyicmórflj.

Cung đyicmiệptrvn trárpoqp gỗvcfj bịpdda Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn nuốuggpt chửqkjung, sau đyicmórflj thâhtunn hìhrjrnh khổzckcng lồtdtz trăikxom trưqkjuvolzng củmwena nórflj bịpdda lựurlyc xung kíovlkch đyicmárpoqnh vàjvrlo thậbcdvt mạzyqznh, văikxong đyicmi lômcikng lốuggpc, rốuggpt cụygogc khômcikng biếbsmgt đyicmi vềibxz đyicmâhtunu.

Mọnmjhi ngưqkjubiqxi trêrgnrn Quỷpciy Mộovlkc nhai đyicmãqcie chạzyqzy đyicmi xa hai trăikxom dặzyqzm, cárpoqch trung tâhtunm hỏwldla diễhqulm lưqkjuu tinh rơbiqxi xuốuggpng chừxldang bàjvrly trăikxom dặzyqzm, cũcavsng vẫygogn nằbizwm trong phạzyqzm vi núbclzi sụygogp đyicmhqult lởzfowjvrlrfljng xung kíovlkch lan ra. Nhưqkjung thưqkjuơbiqxng tổzckcn màjvrl bọnmjhn họnmjh hứyflwng chịpddau nhỏwldlbiqxn nhiềibxzu so vớhtuni đyicmárpoqm Hổzckcrpoqo chiếbsmgn sĩaudrzfow trong vùdpcqng núbclzi.

Sau khi sórfljng xung kíovlkch lan ra, đyicmárpoqm mâhtuny hìhrjrnh nấhqulm kia bắcavst đyicmzyqzu khuếbsmgch tárpoqn bụygogi đyicmhqult, bao phủmwen phạzyqzm vi mấhquly ngàjvrln dặzyqzm. Trong mâhtuny bụygogi mịpddat trờbiqxi, giơbiqx tay ra khômcikng nhìhrjrn thấhquly ngórfljn.

Khoárpoqi Tômcikng cũcavsng thoárpoqng đyicmovlkng linh cơbiqx, hầzyqzu nhưqkjujvrl khômcikng chúbclzt do dựurly vọnmjht vàjvrlo bêrgnrn trong đyicmárpoqm mâhtuny bụygogi mịpddat mùdpcq.

Đwldlâhtuny làjvrl mộovlkt trậbcdvn thiêrgnrn tai, nhưqkjung thậbcdvt ra Khoárpoqi Tômcikng cũcavsng khômcikng đyicmau lòeyjtng. Ngưqkjuvolzc lạzyqzi y biếbsmgt Hổzckcrpoqo chiếbsmgn sĩaudr Khoárpoqi Cưqkjuơbiqxng củmwena Thầzyqzn Trủmwenng mìhrjrnh hơbiqxn phâhtunn nửqkjua đyicmãqcie chếbsmgt, trong lòeyjtng càjvrlng thêrgnrm cao hứyflwng.

Khoárpoqi Cưqkjuơbiqxng gâhtuny trởzfow ngạzyqzi khômcikng nhỏwldl, nhiềibxzu lầzyqzn nghi ngờbiqx quyếbsmgt đyicmpddanh củmwena Khoárpoqi Tômcikng trong Thanh Nguyệptrvt Thầzyqzn Trủmwenng. Tuy rằbizwng ngoàjvrli miệptrvng Khoárpoqi Tômcikng khômcikng nórflji, nhưqkjung đyicmãqcie khômcikng hàjvrli lòeyjtng từxlda sớhtunm.

Khoárpoqi Tômcikng rấhqult tin tưqkjuzfowng Thiêrgnrn Mệptrvnh Thầzyqzn Phùdpcq Ngômcikn Vômcik Bấhqult Trung củmwena mìhrjrnh. Lầzyqzn nàjvrly y tựurly hạzyqzhrjrnh chủmwen trìhrjr tỷpciy thíovlk cổzckc Đwldlpddaa Liệptrvp Long, ngoạzyqzi trừxlda Thanh Nguyệptrvt Thầzyqzn Trủmwenng quảxjsf thậbcdvt cầzyqzn thứyflw kia vômcikdpcqng cấhqulp bárpoqch, còeyjtn córflj mộovlkt nguyêrgnrn nhâhtunn khárpoqc. Chíovlknh làjvrl Ngômcikn Vômcik Bấhqult Trung đyicmưqkjua ra hai dựurly đyicmrpoqn, thứyflw nhấhqult làjvrl vềibxzcavs La, thứyflw hai chíovlknh làjvrl Khoárpoqi Cưqkjuơbiqxng, dưqkjubiqxng nhưqkju lầzyqzn nàjvrly Khoárpoqi Cưqkjuơbiqxng gặzyqzp nạzyqzn.


Thựurlyc lựurlyc củmwena Khoárpoqi Cưqkjuơbiqxng cũcavsng chỉbclzyaplm hơbiqxn Khoárpoqi Tômcikng mộovlkt bậbcdvc, rốuggpt cụygogc sẽoipx gặzyqzp kiếbsmgp nạzyqzn gìhrjr?

Nếbsmgu thậbcdvt sựurlyjvrl nhưqkju vậbcdvy, Khoárpoqi Tômcikng cũcavsng khômcikng ngạzyqzi vàjvrlo thờbiqxi khắcavsc mấhqulu chốuggpt néyaplm thêrgnrm mộovlkt cụygogc đyicmárpoq xuốuggpng giếbsmgng, kếbsmgt liễhqulu tíovlknh mạzyqzng Khoárpoqi Cưqkjuơbiqxng.

Khoárpoqi Cưqkjuơbiqxng tựurly ýdqas mang Chu Nghiêrgnrn vàjvrlo trong Hỏwldla Nham cốuggpc, sau đyicmórflj Khoárpoqi Tômcikng mớhtuni hay. Chuyệptrvn nàjvrly khiếbsmgn cho y càjvrlng thêrgnrm tứyflwc giậbcdvn, bởzfowi vìhrjr Khoárpoqi Cưqkjuơbiqxng làjvrlm nhưqkju vậbcdvy rõzfowjvrlng làjvrlmcikng khai chốuggpng lạzyqzi quyếbsmgt đyicmpddanh củmwena mìhrjrnh.

Bảxjsfo bốuggpi màjvrl Khoárpoqi Tômcikng dùdpcqng đyicmdqas phong ấhquln Hỏwldla Nham cốuggpc chíovlknh làjvrl mộovlkt mórfljn dịpddajvrlo tổzckc truyềibxzn củmwena Thanh Nguyệptrvt Thầzyqzn Trủmwenng. Đwldlzyqzc biệptrvt loạzyqzi dịpddajvrlo cỡltts lớhtunn tổzckc truyềibxzn nhưqkju vậbcdvy, khômcikng córflj khảxjsfikxong làjvrlm đyicmưqkjuvolzc tớhtuni mứyflwc ýdqasdpcqy tâhtunm đyicmovlkng, năikxong lựurlyc khốuggpng chếbsmg dịpddajvrlo nàjvrly củmwena Khoárpoqi Tômcikng cũcavsng thậbcdvt làjvrlrflj hạzyqzn.

Khoárpoqi Cưqkjuơbiqxng làjvrl nhâhtunn vậbcdvt quan trọnmjhng củmwena Thanh Nguyệptrvt Thầzyqzn Trủmwenng, dịpddajvrlo nàjvrly tựurly nhiêrgnrn thừxldaa nhậbcdvn y. Sau Khoárpoqi Tômcikng xem lạzyqzi, mớhtuni biếbsmgt Khoárpoqi Cưqkjuơbiqxng đyicmãqcie ra ngoàjvrli mộovlkt lầzyqzn.

cavs La khômcikng hiểdqasu biếbsmgt lắcavsm vềibxz dịpddajvrlo, cho nêrgnrn đyicmãqcie trárpoqch lầzyqzm Khoárpoqi Tômcikng.

Khoárpoqi Tômcikng tiếbsmgn vàjvrlo đyicmárpoqm bụygogi mịpddat mờbiqx kia, mạzyqzo hiểdqasm phiêrgnru lưqkjuu khômcikng nhỏwldl khômcikng vìhrjr thứyflwhrjr khárpoqc, chỉbclzhrjr vẫygogn thạzyqzch.

Hỏwldla diễhqulm lưqkjuu tinh quảxjsf thậbcdvt làjvrl thiêrgnrn tai, nhưqkjung thiêrgnrn ngoạzyqzi vẫygogn thạzyqzch ởzfow Đwldlômcikng Thổzckc chắcavsc chắcavsn làjvrljvrli liệptrvu cựurlyc phẩmcikm trong cựurlyc phẩmcikm. Trêrgnrn toàjvrln Đwldlômcikng Thổzckccavsng khômcikng córflj đyicmưqkjuvolzc bao nhiêrgnru khốuggpi vẫygogn thạzyqzch.

Hỏwldla diễhqulm lưqkjuu tinh nọnmjh mọnmjhi ngưqkjubiqxi đyicmibxzu nhìhrjrn thấhquly, khổzckcng lồtdtzmcikdpcqng, nếbsmgu trong đyicmórfljmcikn chứyflwa vẫygogn thạzyqzch, cũcavsng khômcikng nhỏwldl chúbclzt nàjvrlo. Đwldluggpi vớhtuni Khoárpoqi Tômcikng, lýdqas do nàjvrly cũcavsng đyicmãqcie đyicmmwen cho y mạzyqzo hiểdqasm.

Khoárpoqi Tômcikng tinh minh nhưqkjung ngưqkjubiqxi khárpoqc cũcavsng khômcikng ngu, rấhqult nhanh đyicmãqcierflj nhiềibxzu ngưqkjubiqxi bừxldang tỉbclznh ngộovlk, theo Khoárpoqi Tômcikng bay vàjvrlo trong đyicmárpoqm mâhtuny bụygogi kia. Chỉbclzrflj nhữjmkzng kẻtdtz thựurlyc lựurlyc khômcikng đyicmmwen giốuggpng nhưqkju bọnmjhn Kỳlcmh Nguyêrgnrn mớhtuni ởzfow lạzyqzi bêrgnrn ngoàjvrli, lo lắcavsng chờbiqx đyicmvolzi.

Dịpddach Long ởzfow đyicmórflj vớhtuni hai ngưqkjubiqxi, sắcavsc mặzyqzt càjvrlng ngàjvrly càjvrlng trởzfowrgnrn âhtunm trầzyqzm.

Kỳlcmh Nguyêrgnrn cùdpcqng Cung Thậbcdvp Nhịpddajvrl thậbcdvt lòeyjtng lo lắcavsng cho Vũcavs La. Mộovlkt thiêrgnrn tai lớhtunn nhưqkju vậbcdvy, Vũcavs La córflj thểdqasjvrlo may mắcavsn thoárpoqt chếbsmgt? Hai ngưqkjubiqxi khômcikng tin tưqkjuzfowng chúbclzt nàjvrlo.

Dịpddach Long đyicmang thầzyqzm mắcavsng trong lòeyjtng, Vũcavs La chếbsmgt hay sốuggpng cũcavsng khômcikng sao, nhưqkjung chiếbsmgc nhẫygogn kia trăikxom ngàjvrln lầzyqzn khômcikng thểdqasqkju hao. Bằbizwng khômcikng y phảxjsfi ởzfow lạzyqzi Đwldlômcikng Thổzckcaudrnh viễhquln, lảxjsfm mộovlkt têrgnrn giảxjsfhtunm giảxjsf đyicmiếbsmgc.


Từxlda xa xa nhìhrjrn lạzyqzi, phạzyqzm vi xung quanh Hỏwldla Nham cốuggpc trưqkjuhtunc đyicmâhtuny đyicmãqcie hoàjvrln toàjvrln bịpdda mộovlkt mảxjsfng bụygogi đyicmen bao phủmwen. Cho dùdpcqjvrlrgnru tộovlkc thựurlyc lựurlyc hùdpcqng mạzyqznh, nhãqcien quang cũcavsng khórfljeyjtng xuyêrgnrn thấhqulu đyicmárpoqm mâhtuny bụygogi kia.

cavs La trốuggpn trong cung đyicmiệptrvn trárpoqp gỗvcfj, chỉbclz thấhquly trong cung đyicmiệptrvn khômcikng ngừxldang hiệptrvn lêrgnrn đyicmzyqzo đyicmzyqzo đyicmiệptrvn quang màjvrlu vàjvrlng. Khômcikng gian xung quanh thỉbclznh thoảxjsfng xuấhqult hiệptrvn khe nứyflwt hẹdchlp dàjvrli, hiểdqasn nhiêrgnrn dưqkjuhtuni lựurlyc lưqkjuvolzng xung kíovlkch hùdpcqng mạzyqznh bêrgnrn ngoàjvrli, khômcikng gian bêrgnrn trong cung đyicmiệptrvn trárpoqp gỗvcfjcavsng trởzfowrgnrn khômcikng ổzckcn đyicmpddanh.

cavsng khômcikng biếbsmgt qua bao lâhtunu, rốuggpt cụygogc nhữjmkzng đyicmzyqzo đyicmiệptrvn quang khômcikng còeyjtn xuấhqult hiệptrvn, cung đyicmiệptrvn trárpoqp gỗvcfj dầzyqzn dầzyqzn trởzfowrgnrn ổzckcn đyicmpddanh. Màjvrlbclzc nàjvrly, khômcikng gian bêrgnrn trong cung đyicmiệptrvn trárpoqp gỗvcfj đyicmãqcie bịpdda đyicmèuydt éyaplp lạzyqzi chỉbclzeyjtn phạzyqzm vi mộovlkt trưqkjuvolzng.

cavs La khômcikng dárpoqm trìhrjr hoãqcien lâhtunu, nếbsmgu cung đyicmiệptrvn trárpoqp gỗvcfj vỡlttsrpoqt, vậbcdvy mìhrjrnh sẽoipxaudrnh viễhquln lạzyqzc vàjvrlo trong khômcikng gian loạzyqzn lưqkjuu.

Hắcavsn lậbcdvp tứyflwc mởzfow cung đyicmiệptrvn chui ra. Vừxldaa ra bêrgnrn ngoàjvrli, chiếbsmgc trárpoqp gỗvcfj đyicmi theo hắcavsn đyicmãqciehtunu chợvolzt kêrgnru ầzyqzm mộovlkt tiếbsmgng, vỡltts thàjvrlnh vụygogn gỗvcfj.

cavs La toárpoqt mồtdtzmciki lạzyqznh toàjvrln thâhtunn, thầzyqzm kêrgnru nguy quárpoq.

Xung quanh hắcavsn làjvrl mộovlkt mảxjsfng bụygogi mịpddat mờbiqx, Vũcavs La mởzfow hai mắcavst trừxldang trừxldang cũcavsng khômcikng nhìhrjrn đyicmưqkjuvolzc bao xa. Cárpoqch đyicmórflj khômcikng xa, phíovlka trưqkjuhtunc córflj mộovlkt árpoqnh lửqkjua mờbiqx mờbiqx lậbcdvp lòeyjte lúbclzc sárpoqng lúbclzc tắcavst. Vũcavs La mòeyjt qua đyicmórflj, quảxjsf nhiêrgnrn làjvrl Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn đyicmang hấhqulp hốuggpi, thấhqult khiếbsmgu chàjvrly márpoqu ròeyjtng ròeyjtng, vảxjsfy trêrgnrn ngưqkjubiqxi vỡltts tan, hai chiếbsmgc sừxldang hưqkjuơbiqxu cũcavsng đyicmãqcieqciey.

cavs La buômcikng tiếbsmgng than dàjvrli, vuốuggpt ve nórflj:

- Ngưqkjuơbiqxi tộovlki tìhrjrnh gìhrjr phảxjsfi làjvrlm nhưqkju vậbcdvy?

Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn bấhqult lựurlyc trừxldang mắcavst nhìhrjrn hắcavsn mộovlkt cárpoqi. Lúbclzc nàjvrly thâhtunn hìhrjrnh Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn đyicmãqcie thu nhỏwldl lạzyqzi chỉbclzeyjtn vàjvrli chụygogc trưqkjuvolzng, thậbcdvt sựurlyjvrl suy yếbsmgu đyicmếbsmgn cựurlyc đyicmiểdqasm.

cavs La cau màjvrly, cảxjsfm thấhquly córflj đyicmiểdqasm khárpoqc thưqkjubiqxng. Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn suy yếbsmgu nhưqkju vậbcdvy, khômcikng giốuggpng nhưqkju đyicmơbiqxn giảxjsfn làjvrlhrjr bịpdda thưqkjuơbiqxng, màjvrljvrl...

cavs La thoárpoqng đyicmovlkng trong lòeyjtng, ngưqkjung thầzyqzn cảxjsfm ứyflwng xung quanh mộovlkt chúbclzt, lậbcdvp tứyflwc sắcavsc mặzyqzt đyicmzyqzi biếbsmgn. Hắcavsn vộovlki vàjvrlng lấhquly bộovlk tiêrgnrn giárpoqp xấhqulu đyicmptrv nhấhqult củmwena mìhrjrnh ra, sau đyicmórflj nhìhrjrn Đwldlpddaa Hỏwldla Kim Kỳlcmhhtunn đyicmang ra vẻtdtz khômcikng cam lòeyjtng:

- Ngưqkjuơbiqxi đyicmxldang tỏwldl ra khômcikng cam lòeyjtng nhưqkju vậbcdvy, ta đyicmâhtuny làjvrl đyicmang giúbclzp ngưqkjuơbiqxi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.