dkxb La vừbnira ngẩyyatng đvpbpzdfyu nhìuuuun lêlgzxn, chỉcesz thấlhajy trêlgzxn cao hàhmqdng chụngaac vạpkjan trưsxhapkjang cósrui mộoxeet đvpbppkjao hỏfjkqa diễnujmm lưsxhau tinh rấlhajt lớeaxtn đvpbpang từbnir phítmila Bắnyptc phátmsm khôtfpeng bay tớeaxti. Bêlgzxn ngoàhmqdi hạpkjach tâztaym màhmqdu đvpbpen củcddka nósrui bịeaxt mộoxeet luồtvasng lửvuyba màhmqdu vàhmqdng thậpkjat dàhmqdy bao phủcddk, khítmil đvpbpen cuồtvasn cuộoxeen tạpkjao thàhmqdnh mộoxeet cátmsmi đvpbptfpei thậpkjat dàhmqdi phítmila sau lưsxhau tinh.

tmsmch xa nhưsxha vậpkjay còbwrzn cósrui thểdnsu cảobplm giátmsmc đvpbpưsxhapkjac dao đvpbpoxeeng năvipdng lưsxhapkjang cựosjic kỳmypjsxhaceyrng hãpxqtn, đvpbpâztayy làhmqd đvpbpiểdnsum màhmqddkxb La cảobplm thấlhajy khátmsmc thưsxhaceyrng.

Sắnyptc mặtvast Vũdkxb La đvpbppkjai biếbjoqn, bởvipdi vìuuuu phưsxhaơbgtkng hưsxhaeaxtng củcddka hỏfjkqa diễnujmm lưsxhau tinh đvpbpátmsmng sợpkja nọirlyhmqd bay vềakto phítmila Hỏfjkqa Nham cốcohuc.

Hầzdfyu nhưsxha khôtfpeng cầzdfyn suy nghĩyyxr, Vũdkxb La lậpkjap tứtmilc quay đvpbpzdfyu bỏfjkq chạpkjay. Vậpkjat từbnir thiêlgzxn ngoạpkjai bay vàhmqdo nhưsxha vậpkjay, bấlhajt kểdnsu lớeaxtn nhỏfjkq, chỉcesz cầzdfyn rơbgtki xuốcohung thếbjoq giớeaxti nàhmqdy, nhấlhajt đvpbpeaxtnh làhmqd mộoxeet trưsxhaceyrng đvpbppkjai nạpkjan. Trong lịeaxtch sửvuybsrui rấlhajt nhiềaktou lầzdfyn ghi chézospp lạpkjai, cho dùceyrhmqdsxhaceyrng giảobpl tu châztayn hùceyrng mạpkjanh tớeaxti mứtmilc nàhmqdo, lútvawc đvpbpcohui khátmsmng vớeaxti vậpkjat từbnir thiêlgzxn ngoạpkjai nhưsxha vậpkjay cũdkxbng trởvipdlgzxn nhỏfjkqzosp yếbjoqu ớeaxtt, khôtfpeng chịeaxtu nổuuuui mộoxeet đvpbpòbwrzn.

Cho dùceyrhmqdtvawc tiềakton kiếbjoqp Vũdkxb La hùceyrng mạpkjanh nhấlhajt cũdkxbng khôtfpeng chốcohung nổuuuui thiêlgzxn tai bậpkjac nàhmqdy, huốcohung chi làhmqd hiệgfton tạpkjai?

dkxbng khôtfpeng chỉceszsruiuuuunh hắnyptn thôtfpeng minh, Vũdkxb La vừbnira bay lêlgzxn cao, trong phạpkjam vi mấlhajy trăvipdm dặtvasm khôtfpeng ngừbnirng cósruilgzxu tộoxeec bay lêlgzxn vun vútvawt, sau đvpbpósrui giốcohung nhưsxha ong vỡidcy tổuuuu bỏfjkq chạpkjay tứtmiltmsmn xung quanh.


Tốcohuc đvpbpoxeedkxb La khôtfpeng nghi ngờceyruuuuhmqd chậpkjam nhấlhajt, hắnyptn cũdkxbng khôtfpeng cósruitmsmch nàhmqdo. Tuy rằjxhong

Sau khi sósruing xung kítmilch lan ra, đvpbpátmsmm mâztayy hìuuuunh nấlhajm kia bắnyptt đvpbpzdfyu khuếbjoqch tátmsmn bụngaai đvpbplhajt, bao phủcddk phạpkjam vi mấlhajy ngàhmqdn dặtvasm. Trong mâztayy bụngaai mịeaxtt trờceyri, giơbgtk tay ra khôtfpeng nhìuuuun thấlhajy ngósruin.

Khoátmsmi Tôtfpeng cũdkxbng thoátmsmng đvpbpoxeeng linh cơbgtk, hầzdfyu nhưsxhahmqd khôtfpeng chútvawt do dựosji vọirlyt vàhmqdo bêlgzxn trong đvpbpátmsmm mâztayy bụngaai mịeaxtt mùceyr.

Đrbzcâztayy làhmqd mộoxeet trậpkjan thiêlgzxn tai, nhưsxhang thậpkjat ra Khoátmsmi Tôtfpeng cũdkxbng khôtfpeng đvpbpau lòbwrzng. Ngưsxhapkjac lạpkjai y biếbjoqt Hổuuuutmsmo chiếbjoqn sĩyyxr Khoátmsmi Cưsxhaơbgtkng củcddka Thầzdfyn Trủcddkng mìuuuunh hơbgtkn phâztayn nửvuyba đvpbpãpxqt chếbjoqt, trong lòbwrzng càhmqdng thêlgzxm cao hứtmilng.

Khoátmsmi Cưsxhaơbgtkng gâztayy trởvipd ngạpkjai khôtfpeng nhỏfjkq, nhiềaktou lầzdfyn nghi ngờceyr quyếbjoqt đvpbpeaxtnh củcddka Khoátmsmi Tôtfpeng trong Thanh Nguyệgftot Thầzdfyn Trủcddkng. Tuy rằjxhong ngoàhmqdi miệgftong Khoátmsmi Tôtfpeng khôtfpeng nósruii, nhưsxhang đvpbpãpxqt khôtfpeng hàhmqdi lòbwrzng từbnir sớeaxtm.

Khoátmsmi Tôtfpeng rấlhajt tin tưsxhavipdng Thiêlgzxn Mệgftonh Thầzdfyn Phùceyr Ngôtfpen Vôtfpe Bấlhajt Trung củcddka mìuuuunh. Lầzdfyn nàhmqdy y tựosji hạpkjauuuunh chủcddk trìuuuu tỷqjda thítmil cổuuuu Đrbzceaxta Liệgftop Long, ngoạpkjai trừbnir Thanh Nguyệgftot Thầzdfyn Trủcddkng quảobpl thậpkjat cầzdfyn thứtmil kia vôtfpeceyrng cấlhajp bátmsmch, còbwrzn cósrui mộoxeet nguyêlgzxn nhâztayn khátmsmc. Chítmilnh làhmqd Ngôtfpen Vôtfpe Bấlhajt Trung đvpbpưsxhaa ra hai dựosji đvpbptmsmn, thứtmil nhấlhajt làhmqd vềaktodkxb La, thứtmil hai chítmilnh làhmqd Khoátmsmi Cưsxhaơbgtkng, dưsxhaceyrng nhưsxha lầzdfyn nàhmqdy Khoátmsmi Cưsxhaơbgtkng gặtvasp nạpkjan.

Thựosjic lựosjic củcddka Khoátmsmi Cưsxhaơbgtkng cũdkxbng chỉceszzospm hơbgtkn Khoátmsmi Tôtfpeng mộoxeet bậpkjac, rốcohut cụngaac sẽxxek gặtvasp kiếbjoqp nạpkjan gìuuuu?

Nếbjoqu thậpkjat sựosjihmqd nhưsxha vậpkjay, Khoátmsmi Tôtfpeng cũdkxbng khôtfpeng ngạpkjai vàhmqdo thờceyri khắnyptc mấlhaju chốcohut nézospm thêlgzxm mộoxeet cụngaac đvpbpátmsm xuốcohung giếbjoqng, kếbjoqt liễnujmu títmilnh mạpkjang Khoátmsmi Cưsxhaơbgtkng.

Mộoxeet tiếbjoqng nổuuuu đvpbpinh tai nhứtmilc ósruic vang lêlgzxn, mộoxeet luồtvasng hàhmqdo quang màhmqdu đvpbpfjkq chósruii mắnyptt từbnir ngựosjic Đrbzceaxta Hỏfjkqa Kim Kỳmypjztayn bay ra, nhắnyptm thẳxxekng vàhmqdo đvpbppkjao hỏfjkqa diễnujmm lưsxhau tinh nọirly. Hai lựosjic lưsxhapkjang hùceyrng mạpkjanh va chạpkjam giữnmkua khôtfpeng trung, dưsxhaceyrng nhưsxha long trờceyri lởvipd đvpbplhajt. Hỏfjkqa diễnujmm vôtfpeceyrng tậpkjan vung vãpxqti ra đvpbpzdfyy trờceyri, sósruing xung kítmilch màhmqdu đvpbpfjkq sẫbuqdm nhátmsmy mắnyptt quézospt qua vùceyrng nútvawi trong phạpkjam vi ngàhmqdn dặtvasm, tấlhajt cảobpl Hổuuuutmsmo chiếbjoqn sĩyyxr trong Hỏfjkqa Nham cốcohuc làhmqdo đvpbpàhmqdo mộoxeet cátmsmi, ngãpxqtvipdn ra đvpbplhajt.

Khátmsmc nhau ởvipd chỗfyon cấlhajp bậpkjac nhưsxhadkxb La còbwrzn cósrui thểdnsu đvpbptmilng dậpkjay chạpkjay tiếbjoqp. Màhmqd nhữnmkung Hổuuuutmsmo chiếbjoqn sĩyyxr cấlhajp thấlhajp hơbgtkn miệgftong đvpbpãpxqt hộoxeec mátmsmu tưsxhaơbgtki, ngãpxqt xuốcohung đvpbplhajt khôtfpeng dậpkjay nổuuuui, thậpkjam chítmilztaym vàhmqdo hôtfpen mêlgzx.

Nhữnmkung ngưsxhaceyri nàhmqdy cũdkxbng chỉceszsrui thểdnsuvipd tạpkjai chỗfyon chờceyr chếbjoqt.

tvawc nàhmqdy tấlhajt cảobpl mọirlyi ngưsxhaceyri đvpbpang chạpkjay trốcohun giữnmku mạpkjang, khôtfpeng ai rảobplnh cứtmilu bọirlyn họirly.

Mộoxeet lầzdfyn va chạpkjam, đvpbpzdfyy trờceyri biểdnsun lửvuyba!


Thếbjoq tớeaxti củcddka đvpbppkjao hỏfjkqa diễnujmm lưsxhau tinh kia khôtfpeng giảobplm, thậpkjam chítmil ngay cảobpl tốcohuc đvpbpoxeedkxbng khôtfpeng giảobplm chútvawt nàhmqdo, vẫbuqdn bắnyptn nhanh vềakto phítmila Hỏfjkqa Nham cốcohuc nhưsxha trưsxhaeaxtc.

Lửvuyba trêlgzxn thâztayn thểdnsu Đrbzceaxta Hỏfjkqa Kim Kỳmypjztayn giảobplm đvpbpi rấlhajt nhiềaktou, rốcohut cụngaac khôtfpeng duy trìuuuu đvpbpưsxhapkjac hồtvas dung nham. Ảyyxrm mộoxeet tiếbjoqng vang lêlgzxn, dung nham vôtfpeceyrng tậpkjan nósruing chàhmqdy từbnir trêlgzxn khôtfpeng văvipdng ra tung tósruie, còbwrzn chưsxhaa rơbgtki chạpkjam đvpbplhajt đvpbpãpxqt đvpbpôtfpeng lạpkjai lớeaxtp ngoàhmqdi. Sau khi chạpkjam đvpbplhajt, lớeaxtp ngoàhmqdi vỡidcytmsmt, dung nham nósruing chàhmqdy bêlgzxn trong tràhmqdn ra, tạpkjao thàhmqdnh mộoxeet mảobplng đvpbpfjkq rựosjic kinh tâztaym đvpbpoxeeng phátmsmch, trôtfpeng rấlhajt đvpbposjip mắnyptt.

Đrbzcátmsmng tiếbjoqc lútvawc nàhmqdy Đrbzceaxta Hỏfjkqa Kim Kỳmypjztayn khôtfpeng còbwrzn lòbwrzng dạpkjahmqdo thưsxhavipdng thứtmilc.

Mộoxeet đvpbpòbwrzn vừbnira rồtvasi, nósrui đvpbpãpxqt dốcohuc hếbjoqt toàhmqdn lựosjic củcddka mìuuuunh, tấlhajt cảobpl lựosjic lưsxhapkjang bịeaxt giảobplm đvpbpi bốcohun thàhmqdnh, thầzdfyn hỏfjkqa quanh thâztayn thểdnsudkxbng theo đvpbpósrui tan đvpbpi, đvpbpdnsu lộoxee ra bảobpln thểdnsulgzxn trong.

Thậpkjat ra bảobpln thểdnsu củcddka Đrbzceaxta Hỏfjkqa Kim Kỳmypjztayn nhỏfjkqbgtkn, chỉceszhmqdi chừbnirng trăvipdm trưsxhapkjang, so vớeaxti dátmsmng vósruic năvipdm trăvipdm trưsxhapkjang vừbnira rồtvasi cósrui vẻahgq yếbjoqu ớeaxtt hơbgtkn nhiềaktou.

Bấlhajt quátmsm thâztayn thểdnsusrui đvpbpzdfyy vảobply cósruihmqdu vàhmqdng đvpbpfjkq, toátmsmt ra từbnirng tia lửvuyba màhmqdu vàhmqdng. Trêlgzxn đvpbpzdfyu nósruihmqd mộoxeet cặtvasp sừbnirng hưsxhaơbgtku, thầzdfyn hỏfjkqa vẫbuqdn bốcohuc lêlgzxn khôtfpeng ngừbnirng nhưsxha trưsxhaeaxtc, chưsxhaa bịeaxt thưsxhaơbgtkng tổuuuun đvpbpếbjoqn căvipdn bảobpln.

Đrbzceaxta Hỏfjkqa Kim Kỳmypjztayn làhmqd Thầzdfyn Thútvaw trâztayn quýidcy, hếbjoqt thàhmqdy trêlgzxn thếbjoq giớeaxti nàhmqdy hẳxxekn phảobpli bịeaxtsrui giẫbuqdm nátmsmt dưsxhaeaxti châztayn, tấlhajt cảobpl sinh linh hẳxxekn phảobpli ngưsxhaidcyng mộoxeesrui mớeaxti đvpbpútvawng.

Thếbjoq nhưsxhang lútvawc giátmsmp mặtvast thiêlgzxn tai hỏfjkqa diễnujmm lưsxhau tinh nàhmqdy, ngay cảobpl Thầzdfyn Thútvaw chítmil cao vôtfpe thưsxhapkjang nhưsxhasruidkxbng cảobplm thấlhajy khôtfpeng đvpbpưsxhapkjac tựosji tin. Đrbzceaxta Hỏfjkqa Kim Kỳmypjztayn ngửvuyba mặtvast lêlgzxn trờceyri gầzdfym lêlgzxn giậpkjan dữnmku, biếbjoqt rõfjkq chuyệgfton nàhmqdy khôtfpeng thểdnsu, nhưsxhang danh dựosji Thầzdfyn Thútvawdkxbng khôtfpeng cho phézospp nósruiceyri bưsxhaeaxtc.

Tiếbjoqng rốcohung giậpkjan dữnmku nhưsxha vang lêlgzxn từbnir thờceyri Hồtvasng Hoang củcddka nósrui, chítmilnh làhmqd Thầzdfyn Thútvaw Kỳmypjztayn nàhmqdy muốcohun tuyêlgzxn chiếbjoqn vớeaxti thiêlgzxn đvpbpeaxta.

Chỉcesz thấlhajy toàhmqdn thâztayn nósrui run lêlgzxn, từbnirng đvpbppkjao hàhmqdo quang màhmqdu vàhmqdng đvpbpfjkq từbnirsxhaeaxti lósruip vảobply nósrui chui ra, tụngaa tậpkjap vàhmqdo trong miệgftong nósrui.

Trêlgzxn mặtvast đvpbplhajt, cảobpl hồtvas dung nham dầzdfyn dầzdfyn trởvipdlgzxn khôtfpe cạpkjan, dung nham nósruing chàhmqdy đvpbpirlyng lạpkjai thàhmqdnh nham thạpkjach, từbnirng tia năvipdng lưsxhapkjang lậpkjap tứtmilc bịeaxt Đrbzceaxta Hỏfjkqa Kim Kỳmypjztayn hútvawt lấlhajy.

Rốcohut cụngaac nósrui lặtvasng lẽxxektmsm to miệgftong, mộoxeet luồtvasng hàhmqdo quang màhmqdu đvpbpfjkq chósruii mắnyptt khôtfpeng ngừbnirng xoay tròbwrzn trong miệgftong nósrui, giốcohung nhưsxha mộoxeet vũdkxb trụngaa nho nhỏfjkq.

Giữnmkua átmsmnh đvpbpfjkq rựosjic trờceyri, mộoxeet luồtvasng hàhmqdo quang chósruii mắnyptt khiếbjoqn cho ngưsxhaceyri ta khôtfpeng dátmsmm nhìuuuun thẳxxekng bắnyptn ra, nghêlgzxnh đvpbpósruin chítmilnh xátmsmc đvpbppkjao hỏfjkqa diễnujmm lưsxhau tinh kia.

Lậpkjap tứtmilc hàhmqdo quang chiếbjoqu sátmsmng khắnyptp cảobplceyrng nútvawi, rựosjic rỡidcytfpeceyrng. Ngay sau đvpbpósrui nhữnmkung tiếbjoqng ầzdfym ầzdfym nhưsxha sẩyyatm đvpbpoxeeng vang lêlgzxn khôtfpeng ngớeaxtt, còbwrzn cósruisruing xung kítmilch xuấlhajt hiệgfton giốcohung nhưsxhasruing thầzdfyn ngoàhmqdi biểdnsun.

Tiếbjoqng nổuuuuzdfym ầzdfym khiếbjoqn cho ngưsxhaceyri ta đvpbpiếbjoqc cảobpl tai, sósruing xung kítmilch đvpbpyyaty Vũdkxb La bay ra xa mấlhajy chụngaac dặtvasm, còbwrzn nhanh hơbgtkn cảobpl bảobpln thâztayn hắnyptn phi hàhmqdnh.

Thâztayn thểdnsu hắnyptn khôtfpeng tựosji chủcddk đvpbpưsxhapkjac quay cuồtvasng giữnmkua khôtfpeng trung, phun ra mấlhajy ngụngaam mátmsmu tưsxhaơbgtki tiêlgzxn tiếbjoqp, nhưsxhang đvpbpang trong átmsmnh đvpbpfjkq rựosjic trờceyri cho nêlgzxn khôtfpeng nhìuuuun thấlhajy rõfjkq.

Lầzdfyn va chạpkjam nàhmqdy, hai luồtvasng lựosjic lưsxhapkjang giằjxhong co vớeaxti nhau trong khoảobplng thờceyri gian uốcohung cạpkjan chézospn tràhmqd. Vũdkxb La ngãpxqt thậpkjat mạpkjanh trêlgzxn mộoxeet ngọirlyn sơbgtkn phong, tạpkjao ra mộoxeet cátmsmi hốcohuztayu, lútvawc nàhmqdy mớeaxti ngừbnirng lạpkjai đvpbpưsxhapkjac.

Hắnyptn giãpxqty dụngaaa chui ra bêlgzxn ngoàhmqdi, đvpbpátmsmnh ra mộoxeet quyềakton vỡidcy tan mộoxeet khốcohui nham thạpkjach chặtvasn trêlgzxn miệgftong hốcohu mớeaxti chui ra đvpbpưsxhapkjac. Chỉcesz thấlhajy hỏfjkqa diễnujmm lưsxhau tinh kia đvpbpãpxqt bịeaxt đvpbpátmsmnh tan chừbnirng mộoxeet phầzdfyn ba, tốcohuc đvpbpoxee đvpbpãpxqt chậpkjam lạpkjai khôtfpeng ítmilt, nhưsxhang thếbjoq tớeaxti vẫbuqdn khôtfpeng thểdnsuhmqdo ngăvipdn cảobpln, nhắnyptm xuốcohung mặtvast đvpbplhajt.

Đrbzceaxta Hỏfjkqa Kim Kỳmypjztayn vấlhajt vàhmqdtfpeceyrng, mộoxeet thâztayn vảobply giátmsmp trởvipdlgzxn mờceyr nhạpkjat, miệgftong chảobply mátmsmu tưsxhaơbgtki nhưsxha suốcohui, rơbgtki xuốcohung giữnmkua khôtfpeng trung gặtvasp phảobpli lửvuyba trêlgzxn thâztayn thểdnsuhmqdm cho bốcohuc hơbgtki xèztayo xèztayo.

Hỏfjkqa diễnujmm lưsxhau tinh càhmqdng ngàhmqdy càhmqdng gầzdfyn, nhưsxhang Đrbzceaxta Hỏfjkqa Kim Kỳmypjztayn cũdkxbng khôtfpeng chịeaxtu rờceyri đvpbpi. Dùceyr rằjxhong hiệgfton tạpkjai nósrui chỉceszbwrzn lạpkjai cósrui mộoxeet thàhmqdnh lựosjic lưsxhapkjang, nhưsxhang vẫbuqdn tỏfjkq ra quậpkjat cưsxhaceyrng nhưsxha trưsxhaeaxtc, trừbnirng mắnyptt nhìuuuun đvpbppkjao hỏfjkqa diễnujmm lưsxhau tinh còbwrzn lạpkjai chừbnirng hai phầzdfyn ba đvpbpang sắnyptp sửvuyba rơbgtki xuốcohung.

Trong lòbwrzng Đrbzceaxta Hỏfjkqa Kim Kỳmypjztayn, Hỏfjkqa Nham cốcohuc chítmilnh làhmqd nhàhmqd củcddka nósrui, bấlhajt kểdnsuhmqd ai, dùceyrhmqd thiêlgzxn tai, muốcohun hủcddky diệgftot nhàhmqdsrui vậpkjay phảobpli bưsxhaeaxtc qua xátmsmc nósrui.

dkxb La còbwrzn cátmsmch Hỏfjkqa Nham cốcohuc cósruibgtkn trăvipdm dặtvasm, lạpkjai thêlgzxm vừbnira rồtvasi chạpkjay mộoxeet mạpkjach, lútvawc nàhmqdy đvpbpang ởvipdtmsmch Hỏfjkqa Nham cốcohuc mộoxeet trăvipdm năvipdm mưsxhaơbgtki dặtvasm.

Nhìuuuun thấlhajy bộoxeetmsmng củcddka Đrbzceaxta Hỏfjkqa Kim Kỳmypjztayn nhưsxha vậpkjay, khôtfpeng biếbjoqt vìuuuu sao Vũdkxb La cảobplm thấlhajy đvpbpzdfyu mìuuuunh nósruing lêlgzxn, cấlhajt tiếbjoqng thósruia mạpkjazdfym ĩyyxr:

- Ngưsxhaơbgtki làhmqd đvpbptvas con heo, uổuuuung cho thâztayn ngưsxhaơbgtki làhmqd thưsxhapkjang cổuuuu Thầzdfyn Thútvaw, sốcohung đvpbpãpxqt mấlhajy vạpkjan năvipdm. Tiềakton kiếbjoqp lãpxqto tửvuybdkxbng làhmqd Nam Hoang Đrbzcếbjoq Quâztayn bịeaxt ngưsxhaceyri átmsmm toátmsmn, khôtfpeng phảobpli lãpxqto tửvuyb vẫbuqdn cốcohu gắnyptng sổuuuung còbwrzn đvpbpâztayy sao? Chỉcesz cầzdfyn lãpxqto tửvuyb khôtfpeng chếbjoqt, nhấlhajt đvpbpeaxtnh sẽxxeksrui mộoxeet ngàhmqdy cho bọirlyn khốcohun kia biếbjoqt tay. Ngưsxhaơbgtki thìuuuu ngưsxhapkjac lạpkjai, mìuuuunh khôtfpeng muốcohun sốcohung màhmqd muốcohun chếbjoqt, mắnyptng ngưsxhaơbgtki làhmqd đvpbptvas con heo quảobpl thậpkjat làhmqdhmqdm nhụngaac loàhmqdi heo, ngưsxhaơbgtki quảobpl thậpkjat khôtfpeng bằjxhong...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.