Tiên Tuyệt

Chương 320 : Bí mật sau lưng (2)

    trước sau   
zdfm La vừxgyxa dứdtqnt lờmmkpi, ngưsmozmmkpi nọyezd chợziwmt mởiash bừxgyxng mắjapvt, khíghkw tứdtqnc hung bạsmozo xung quanh theo ádkcjnh mắjapvt y mởiash ra, lậkgmip tứdtqnc tiêzqlju tan trong vômpirowfsnh.

dkcjng vẻqalr củxzkpa y cólgmnghkwnh xâotefm lưsmozziwmc hếmmkpt sứdtqnc rõkfdqmmkpng, nhưsmozng trong ádkcjnh mắjapvt lạsmozi khômpirng cólgmn mộblamt tia sádkcjt khíghkw. Ngưsmozziwmc lạsmozi ádkcjnh mắjapvt y trong nhưsmoz vầgzqvng trăusjbng rằkfdqm, khiếmmkpn cho ngưsmozmmkpi ta nhìowfsn thấftgey cólgmn cảtbtbm giádkcjc trong lòdzidng yêzqljn tĩvswwnh.

zdfm La gậkgmit đmsgqgzqvu mộblamt cádkcji:

- Quảtbtb nhiêzqljn làmmkp ngưsmozmmkpi củxzkpa Thanh Nguyệhgcht Thầgzqvn Trủxzkpng.

Ngưsmozmmkpi nọyezdzdfmng khẽdldi vuốncmgt cằkfdqm:

- Ta têzqljn làmmkp Khoádkcji Tômpirng, làmmkp Đwxshsmozi Tếmmkp Ti củxzkpa Thanh Nguyệhgcht Thầgzqvn Trủxzkpng.


zdfm La quan sádkcjt y mộblamt lútkvoc, sau đmsgqólgmn hỏqdizi:

- Ngưsmozơwbrzi bàmmkpo ta lêzqljn đmsgqâotefy làmmkplgmn chuyệhgchn gìowfs? Ta phảtbtbi nólgmni trưsmoziashc vớiashi ngưsmozơwbrzi, ta khômpirng phảtbtbi nhưsmoz đmsgqádkcjm ngốncmgc bêzqljn dưsmoziashi, ngưsmozơwbrzi đmsgqxgyxng tưsmoziashng nólgmni vàmmkpi câotefu, ra vẻqalr gạsmozt ngưsmozmmkpi làmmkp đmsgqưsmozziwmc.

Khoádkcji Tômpirng gậkgmit đmsgqgzqvu, tiệhgchn tay lậkgmit ra, trêzqljn tảtbtbng đmsgqádkcj y đmsgqang ngồiiwhi xuấftget hiệhgchn mộblamt bộblam trảtbtb cụmbkq bằkfdqng trútkvoc.

Khoádkcji Tômpirng sửxgyx dụmbkqng dịkfdqmmkpo trữwxsh vậkgmit châotefn chíghkwnh.

zdfm La nhìowfsn thấftgey Khoádkcji Tômpirng lấftgey ra mộblamt nhútkvom tràmmkp, lútkvoc nàmmkpy mớiashi nởiash mộblamt nụmbkqsmozmmkpi:

- Cólgmn thàmmkpnh ýtbtb!

Sau đmsgqólgmn khômpirng chútkvot khádkcjch sádkcjo ngồiiwhi xuốncmgng đmsgqizcbi diệhgchn Khoádkcji Tômpirng, chờmmkp y pha tràmmkp.

Khoádkcji Tômpirng bấftget mãrpxcn liếmmkpc mắjapvt nhìowfsn hắjapvn:

- Ládkcj gan ngưsmozơwbrzi thậkgmit đmsgqútkvong làmmkp khômpirng phảtbtbi bìowfsnh thưsmozmmkpng.

zdfm La cưsmozmmkpi nólgmni:

- Ngưsmozơwbrzi chưsmoza nghe câotefu ‘cólgmn qua cólgmn lạsmozi’ hay sao?

Árpxcnh mắjapvt Khoádkcji Tômpirng rựzqljc sádkcjng, giơwbrzowfsnh trảtbtb trong tay lêzqljn hỏqdizi:

- Ngưsmozơwbrzi cólgmn biếmmkpt loạsmozi trảtbtb củxzkpa ta làmmkpowfs khômpirng?


zdfm La dang rộblamng hai tay:

- Ta phảtbtbi uổizcbng trưsmoziashc mớiashi biếmmkpt đmsgqưsmozziwmc. Ngoàmmkpi ra phảtbtbi nólgmni trưsmoziashc cho rõkfdqmmkpng, hiệhgchn tạsmozi ta khômpirng cólgmnowfs cảtbtb, nghègmhro khốncmgdkcjch ádkcjo ômpirm, bấftget quádkcj sớiashm muộblamn gìowfszdfmng sẽdldi đmsgqãrpxci ngưsmozơwbrzi trảtbtb ngon hàmmkpo hạsmozng khômpirng kéghkwm gìowfsmpirm nay.

Khoádkcji Tômpirng nhấftget thờmmkpi thấftget vọyezdng:

- Thìowfs ra chỉyqtwmmkplgmni suômpirng, hừxgyx...

zdfm La cũzdfmng khômpirng tranh cãrpxci, Khoádkcji Tômpirng pha trảtbtb rấftget nhanh. Lútkvoc nàmmkpy mộblamt cỗamqmsmozơwbrzng thom đmsgqlyaic biệhgcht nhỏqdiz nhưsmozwbrzsmozziwmn lờmmkp bay lêzqljn xung quanh hai ngưsmozmmkpi.

zdfm La bưsmozng lêzqljn ngửxgyxi thửxgyx, sau đmsgqólgmn uốncmgng mộblamt ngụmbkqm:

- Quảtbtb nhiêzqljn làmmkp trảtbtb ngon! Cũzdfmng chỉyqtwlgmn đmsgqkfdqa vịkfdq củxzkpa Bádkcjt Đwxshsmozi Thầgzqvn Trủxzkpng mớiashi cólgmn thểpbdxlgmn đmsgqưsmozziwmc trảtbtb ngon nhưsmoz vậkgmiy.

- Chuyệhgchn nàmmkpy cầgzqvn phảtbtbi nólgmni nữwxsha sao?

Khoádkcji Tômpirng tỏqdiz ra tứdtqnc tốncmgi.

Uốncmgng trảtbtb mộblamt lútkvoc, Khoádkcji Tômpirng mớiashi nólgmni:

- Ta cũzdfmng sẽdldi khômpirng giấftgeu gìowfs ngưsmozơwbrzi, cũzdfmng giốncmgng nhưsmoz uổizcbng trảtbtb vậkgmiy, trảtbtb ngon làmmkp trảtbtb ngon, trảtbtb dởiashmmkp trảtbtb dởiash, trưsmoziashc mặlyait đmsgqsmozi hàmmkpnh gia khômpirng thểpbdxmmkpo giấftgeu đmsgqưsmozziwmc.

- Nólgmni thửxgyx ta nghe, ngưsmozơwbrzi thấftgey tỷwbrz thíghkw cổizcb Đwxshkfdqa Liệhgchp Long thếmmkpmmkpo?

zdfm La lắjapvc đmsgqgzqvu:


- Ta khômpirng biếmmkpt rõkfdq lắjapvm, nhưsmozng nhấftget đmsgqkfdqnh đmsgqkfdqng sau tỷwbrz thíghkw cổizcb Đwxshkfdqa Liệhgchp Long nàmmkpy, rõkfdqmmkpng làmmkpdzidn cólgmn uẩiashn khútkvoc. Chẳjboong qua tưsmoz liệhgchu ta biếmmkpt đmsgqưsmozziwmc quádkcj íghkwt, cho nêzqljn khômpirng phâotefn tíghkwch đmsgqưsmozziwmc.

Hắjapvn liếmmkpc nhìowfsn Khoádkcji Tômpirng mộblamt cádkcji, sau đmsgqólgmnlgmni tiếmmkpp:

- Bádkcjt Đwxshsmozi Thầgzqvn Trủxzkpng đmsgqiềrpxcu khiểpbdxn thiêzqljn hạsmozzqlju tộblamc, dùtkvong thủxzkp đmsgqoạsmozn nàmmkpy quảtbtb thậkgmit làmmkp cao minh.

Khoádkcji Tômpirng buômpirng tiếmmkpng than dàmmkpi:

- Quảtbtb nhiêzqljn ta khômpirng nhìowfsn lầgzqvm ngưsmozmmkpi.

- Tuy rằkfdqng ngưsmozơwbrzi nólgmni khômpirng phâotefn tíghkwch đmsgqưsmozziwmc, nhưsmozng cólgmn lẽdldizdfmng đmsgqãrpxc đmsgqdkcjn đmsgqưsmozziwmc đmsgqsmozi khádkcji. Đwxshútkvong vậkgmiy, Bádkcjt Đwxshsmozi Thầgzqvn Trủxzkpng tổizcb chứdtqnc tỷwbrz thíghkw cổizcb Đwxshkfdqa Liệhgchp Long làmmkplgmn mụmbkqc đmsgqíghkwch. Ngoạsmozi trừxgyx lờmmkpi đmsgqiiwhn bêzqljn ngoàmmkpi ra, thậkgmit ra còdzidn cólgmn mộblamt đmsgqiểpbdxm.

Khoádkcji Tômpirng ngừxgyxng mộblamt chútkvot, sau đmsgqólgmnlgmni tiếmmkpp:

- Bádkcjt Đwxshsmozi Thầgzqvn Trủxzkpng chưsmoza bao giờmmkp luâotefn phiêzqljn tổizcb chứdtqnc, chỉyqtwmmkptkvoy cơwbrz chọyezdn mộblamt trong nhữwxshng Thầgzqvn Trủxzkpng năusjbm xưsmoza từxgyxng tổizcb chứdtqnc cổizcb Đwxshkfdqa Liệhgchp Long, chuyệhgchn nàmmkpy cũzdfmng cólgmn nguyêzqljn nhâotefn trong đmsgqólgmn. Tỷwbrz nhưsmozusjbm nay, Thanh Nguyệhgcht Thầgzqvn Trủxzkpng chútkvong ta tổizcb chứdtqnc, ta tọyezdatrấftgen Quỷwbrz Mộblamc nhai, chíghkwnh làmmkpowfsusjbm nay Thanh Nguyệhgcht Thầgzqvn Trủxzkpng chútkvong ta cầgzqvn tìowfsm mộblamt thứdtqn cấftgep bádkcjch.

zdfm La cưsmozmmkpi, ra vẻqalr hiểpbdxu ýtbtb.

dkcjt Đwxshsmozi Thầgzqvn Trủxzkpng lấftgey cổizcb Đwxshkfdqa Liệhgchp Long ngụmbkqy trang, lútkvoc bọyezdn họyezd cầgzqvn tàmmkpi nguyêzqljn nàmmkpo đmsgqólgmnmpirtkvong trâotefn quýtbtb, trưsmoziashc hếmmkpt dọyezd thádkcjm xem cổizcb Đwxshkfdqa nàmmkpo cólgmn loạsmozi tàmmkpi nguyêzqljn đmsgqólgmn, sau đmsgqólgmn tổizcb chứdtqnc cổizcb Đwxshkfdqa Liệhgchp Long ởiash cổizcb Đwxshkfdqa nàmmkpy. Trong mưsmozmmkpi lầgzqvn cólgmn hếmmkpt bàmmkpy, tádkcjm lầgzqvn sẽdldiowfsm đmsgqưsmozziwmc thứdtqnowfsnh muốncmgn. Khômpirng cầgzqvn biếmmkpt làmmkp ai tìowfsm đmsgqưsmozziwmc, chỉyqtw cầgzqvn Bádkcjt Đwxshsmozi Thầgzqvn Trủxzkpng tìowfsm tớiashi, ai dádkcjm khômpirng bádkcjn?

Nếmmkpu chíghkwnh mìowfsnh phádkcji ngưsmozmmkpi đmsgqi vàmmkpo tìowfsm kiếmmkpm, khoan nólgmni đmsgqếmmkpn chuyệhgchn cólgmnowfsm đmsgqưsmozziwmc hay khômpirng, tổizcbn hạsmozi sẽdldi khômpirng nhỏqdiz.

Khoádkcji Tômpirng cũzdfmng biếmmkpt Vũzdfm La đmsgqãrpxc hiểpbdxu ýtbtb củxzkpa mìowfsnh, cũzdfmng khômpirng dômpirng dàmmkpi nữwxsha, bègmhrn chuyểpbdxn đmsgqrpxcmmkpi:

- Ta gọyezdi ngưsmozơwbrzi lêzqljn đmsgqâotefy, làmmkpowfs linh cảtbtbm thấftgey ngưsmozơwbrzi chíghkwnh làmmkp ngưsmozmmkpi cólgmn thểpbdx giútkvop đmsgqưsmozziwmc chútkvong


ta.

Lầgzqvn nàmmkpy Vũzdfm La hơwbrzi bấftget ngờmmkp:

- Ta ưsmoz, ngưsmozơwbrzi linh cảtbtbm thấftgey...

Khoádkcji Tômpirng mỉyqtwm cưsmozmmkpi:

- Ta cầgzqvn tìowfsm mộblamt thứdtqn trong hồiiwh dung nham củxzkpa Hỏqdiza Nham cốncmgc, ta cólgmn linh cảtbtbm chỉyqtwlgmn ngưsmozơwbrzi mớiashi cólgmn thểpbdxowfsm đmsgqưsmozziwmc. Nólgmni thậkgmit ta khômpirng ômpirm hy vọyezdng vớiashi nhữwxshng ngưsmozmmkpi khádkcjc, Hỏqdiza Nham cốncmgc làmmkp mộblamt đmsgqkfdqa phưsmozơwbrzng kỳfnfx quádkcji, Bádkcjt Đwxshsmozi Thầgzqvn Trủxzkpng chưsmoza từxgyxng tìowfsm đmsgqưsmozziwmc thứdtqnmmkpowfsnh muốncmgn ởiash đmsgqkfdqa phưsmozơwbrzng nàmmkpy. Ta đmsgqãrpxcowfsm đmsgqyezdc tấftget cảtbtbdkcjc đmsgqiểpbdxn tịkfdqch, nơwbrzi nàmmkpy từxgyxng tổizcb chứdtqnc hơwbrzn trăusjbm lầgzqvn tỷwbrz thíghkw cổizcb Đwxshkfdqa Liệhgchp Long, nhưsmozng kếmmkpt quàmmkp cuốncmgi cùtkvong vẫwxshn làmmkp thấftget bạsmozi đmsgqncmgi vớiashi Bádkcjt Đwxshsmozi Thầgzqvn Trủxzkpng, khômpirng thàmmkpnh cômpirng mộblamt lầgzqvn nàmmkpo.

zdfm La cũzdfmng cólgmnwbrzi bấftget ngờmmkp, quảtbtb thậkgmit làmmkp mộblamt đmsgqkfdqa phưsmozơwbrzng tàmmkpmpirn.

- Ta rấftget tin tưsmoziashng vàmmkpo linh cảtbtbm củxzkpa mìowfsnh.

Khoádkcji Tômpirng dang hai tay ra:

- Ngưsmozơwbrzi hãrpxcy nhìowfsn ta màmmkp xem, nếmmkpu ta khômpirng nólgmni cho ngưsmozơwbrzi biếmmkpt ta làmmkp ngưsmozmmkpi củxzkpa Thanh Nguyệhgcht Thầgzqvn Trủxzkpng, ngưsmozơwbrzi cólgmn thểpbdxsmoziashng tưsmozziwmng đmsgqưsmozziwmc rằkfdqng ngưsmozmmkpi nhưsmoz ta cólgmn thểpbdx tu luyệhgchn Nguyệhgcht Thầgzqvn Lựzqljc vốncmgn thanh tâotefm yêzqljn tĩvswwnh hay sao?

Thậkgmit ra y nólgmni khômpirng sai, toàmmkpn thâotefn y cao thấftgep lộblam ra mộblamt cỗamqm khíghkw tứdtqnc hung bạsmozo, khômpirng giốncmgng Yêzqlju tộblamc Thanh Nguyệhgcht Thầgzqvn Trủxzkpng chútkvot nàmmkpo.

- Lútkvoc trưsmoziashc toàmmkpn bộblam nhữwxshng ngưsmozmmkpi quen biếmmkpt ta đmsgqrpxcu khuyêzqljn ta khômpirng nêzqljn gia nhậkgmip Thanh Nguyệhgcht Thầgzqvn Trủxzkpng, nhưsmozng ta cólgmn thểpbdx cảtbtbm giádkcjc đmsgqưsmozziwmc, tưsmozơwbrzng lai ta ngay tạsmozi Thanh Nguyệhgcht Thầgzqvn Trủxzkpng. Cho nêzqljn khômpirng đmsgqếmmkpn ba trăusjbm năusjbm, ta đmsgqãrpxc trởiash thàmmkpnh Đwxshsmozi Tếmmkp Ti củxzkpa Thanh Nguyệhgcht Thầgzqvn Trủxzkpng.

Trong lờmmkpi Khoádkcji Tômpirng cólgmn vẻqalrwbrzi kiêzqlju ngạsmozo.

zdfm La khẽdldivswwu mômpiri, thầgzqvm nhủxzkp bảtbtbn Đwxshếmmkp Quâotefn trởiash thàmmkpnh Đwxshếmmkp Quâotefn còdzidn nhanh hơwbrzn ngưsmozơwbrzi


nhiềrpxcu, còdzidn dádkcjm khoádkcjc ládkcjc trưsmoziashc mặlyait bảtbtbn Đwxshếmmkp Quâotefn...

- Trong đmsgqmmkpi nàmmkpy củxzkpa ta cólgmn rấftget nhiềrpxcu lựzqlja chọyezdn ngưsmozmmkpi khádkcjc xem ra toàmmkpn làmmkp ngu xuẩiashn, nhưsmozng kếmmkpt quàmmkp cuốncmgi cùtkvong đmsgqrpxcu chứdtqnng minh rằkfdqng ta đmsgqãrpxc chọyezdn đmsgqútkvong.

Khoádkcji Tômpirng mỉyqtwm cưsmozmmkpi:

- Ngưsmozơwbrzi cólgmn biếmmkpt đmsgqâotefy làmmkpowfs sao khômpirng?

Sắjapvc mặlyait Vũzdfm La cólgmn chútkvot cổizcb quádkcji, bấftget quádkcj rấftget nhanh khômpiri phụmbkqc lạsmozi bìowfsnh thưsmozmmkpng, thảtbtbn nhiêzqljn nólgmni:

- Khômpirng biếmmkpt.

Hắjapvn nólgmni dốncmgi, trêzqljn thựzqljc tếmmkp hắjapvn đmsgqãrpxc biếmmkpt, chẳjboong qua hắjapvn thậkgmit khômpirng ngờmmkp thiêzqljn hạsmoz đmsgqhgch nhấftget sấftgem phùtkvo lạsmozi cólgmn thểpbdxsmozu lạsmozc đmsgqếmmkpn Đwxshômpirng Thổizcb!

Khoádkcji Tômpirng ngửxgyxa tay ra, trêzqljn bàmmkpn tay y àmmkpo hólgmna ra mộblamt đmsgqsmozo hàmmkpo quang màmmkpu xanh trắjapvng, ngưsmozng kếmmkpt lạsmozi thàmmkpnh mộblamt cádkcji kéghkwn, Hàmmkpo quang giốncmgng nhưsmoz từxgyxng cádkcjnh hoa đmsgqang nởiash rộblam, đmsgqpbdx lộblam ra mộblamt đmsgqsmozo Thiêzqljn Mệhgchnh Thầgzqvn Phùtkvommkpu xanh nhạsmozt bêzqljn trong.

zdfm La thầgzqvm than mộblamt tiếmmkpng trong lòdzidng. Quảtbtb nhiêzqljn mìowfsnh đmsgqdkcjn khômpirng sai, thiêzqljn hạsmoz đmsgqhgch nhấftget sẩiashm phùtkvo Ngômpirn Vômpir Bấftget Trung. Đwxshưsmozơwbrzng nhiêzqljn khômpirng sai đmsgqưsmozziwmc, ngoạsmozi trừxgyx Ngômpirn Vômpir Bấftget Trung ra, còdzidn cólgmn thứdtqnowfs giútkvop cho trựzqljc giádkcjc củxzkpa mộblamt ngưsmozmmkpi trởiashzqljn chíghkwnh xádkcjc đmsgqếmmkpn nhưsmoz vậkgmiy?

- Chíghkwnh làmmkp nhờmmkp đmsgqsmozo Thiêzqljn Mệhgchnh Thầgzqvn Phùtkvommkpy, giútkvop cho ta cólgmn đmsgqưsmozziwmc năusjbng lựzqljc tiêzqljn tri chuẩiashn xádkcjc đmsgqếmmkpn nhưsmoz vậkgmiy. Nhấftget đmsgqkfdqnh làmmkp ngưsmozơwbrzi đmsgqãrpxc nghe qua Thiêzqljn Mệhgchnh Thầgzqvn Phùtkvo, hiệhgchn tạsmozi ngưsmozơwbrzi còdzidn nghi ngờmmkp ta khômpirng?

zdfm La lắjapvc đmsgqgzqvu, hầgzqvu nhưsmoz chíghkwnh hắjapvn cũzdfmng cólgmn thểpbdx khẳjboong đmsgqkfdqnh, lầgzqvn nàmmkpy tốncmgi thiểpbdxu mìowfsnh cũzdfmng cólgmn

thểpbdxotefm nhậkgmip đmsgqếmmkpn gầgzqvn hồiiwh dung nham nọyezd.

tkvoc Vũzdfm La xuốncmgng khỏqdizi Quỷwbrz Mộblamc nhai, trờmmkpi đmsgqãrpxc tốncmgi, cádkcjc Hổizcbdkcjo chiếmmkpn sĩvsww củxzkpa cádkcjc Thầgzqvn Trủxzkpng khádkcjc tớiashi hỏqdizi thăusjbm bólgmnng giólgmn tin củxzkpa Vũzdfm La cũzdfmng đmsgqãrpxc trởiash vềrpxc. Kỳfnfx Nguyêzqljn cùtkvong Cung Thậkgmip Nhịkfdq khômpirng ngủxzkp đmsgqưsmozziwmc, vẫwxshn thứdtqnc chờmmkp đmsgqziwmi Vũzdfm La.

Đwxshưsmozơwbrzng nhiêzqljn làmmkp Dịkfdqch Long đmsgqãrpxcusjbn ra ngủxzkp, Chu Nghiêzqljn cũzdfmng nằkfdqm xuốncmgng, nhưsmozng cũzdfmng chỉyqtw chợziwmp mắjapvt. Sau khi biếmmkpt Vũzdfm La đmsgqãrpxc trởiash lạsmozi bìowfsnh yêzqljn vômpir sựzqlj, nàmmkpng mớiashi dỡggjk đmsgqi đmsgqưsmozziwmc tảtbtbng đmsgqádkcj lo âotefu đmsgqègmhr nặlyaing trong lòdzidng, chậkgmim rãrpxci ngủxzkp thiếmmkpp đmsgqi.

Kỳfnfx Nguyêzqljn cùtkvong Cung Thậkgmip Nhịkfdq tỏqdiz ra quan tâotefm hỏqdizi:

- Vũzdfm La Tếmmkp Ti, khômpirng cólgmn chuyệhgchn gìowfs chứdtqn?

zdfm La cưsmozmmkpi nólgmni:

- Cứdtqnzqljn tâotefm, khômpirng cólgmn chuyệhgchn gìowfs lớiashn, chỉyqtwmmkp vịkfdq Đwxshsmozi nhâotefn kia muốncmgn tâotefm sựzqljtkvong ta mộblamt chútkvot màmmkp thômpiri, tấftget cảtbtb ngủxzkp đmsgqi.

Khoádkcji Tômpirng vàmmkpzdfm La đmsgqãrpxc giao dịkfdqch thàmmkpnh cômpirng. Trong lầgzqvn cổizcb Đwxshkfdqa Liệhgchp Long nàmmkpy, Thanh Nguyệhgcht Thầgzqvn Trủxzkpng sẽdldimmkpo vệhgch an toàmmkpn cho đmsgqmmkpn ngưsmozmmkpi Vũzdfm La, đmsgqizcbi lạsmozi nếmmkpu Vũzdfm La tìowfsm đmsgqưsmozziwmc mộblamt thứdtqn, vậkgmiy phảtbtbi bádkcjn cho Thanh Nguyệhgcht Thầgzqvn Trủxzkpng, đmsgqưsmozơwbrzng nhiêzqljn Thanh Nguyệhgcht Thầgzqvn Trủxzkpng sẽdldi tràmmkp mộblamt cádkcji giádkcj xứdtqnng đmsgqádkcjng.

Chuyệhgchn bọyezdn Hùtkvong Tăusjbng coi nhưsmoz trômpiri qua. Cádkcji gọyezdi làmmkp quy củxzkp củxzkpa Bádkcjt Đwxshsmozi Thầgzqvn Trủxzkpng, tựzqlj nhiêzqljn làmmkp do Bádkcjt Đwxshsmozi Thầgzqvn Trủxzkpng đmsgqkfdqnh ra, ởiash Quỷwbrz Mộblamc nhai cũzdfmng chỉyqtwlgmnowfsnh Khoádkcji Tômpirng, y đmsgqãrpxc khômpirng truy cứdtqnu, tựzqlj nhiêzqljn cũzdfmng khômpirng cólgmn kẻqalr ngốncmgc nàmmkpo tớiashi làmmkpm phiềrpxcn Vũzdfm La.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.