Tiên Tuyệt

Chương 319 : Bí mật sau lưng (1)

    trước sau   
jvbohzvpng nhưjvbogfrj La khôtgffng phábgoft hiệfpipn ra y đoufdang tấwsgfn côtgffng mìapqinh, khẽoaaxwsgfi đoufdsczlu nhìapqin lòmpeang bàyjqin tay trábgofi củmbtaa mìapqinh. Cábgofch lòmpeang bàyjqin tay hắvshvn mộbjelt tấwsgfc, giữapqia khôtgffng trung toábgoft ra mộbjelt luồotczng hàyjqio quang màyjqiu xanh ngọhtorc, xoay tròmpean ngàyjqiy càyjqing bàyjqinh trưjvboprstng. Vũgfrj La nắvshvm hờhzvp mộbjelt cábgofi, luồotczng hàyjqio quang nàyjqiy nhanh chóyujlng bịvshv éoxxqp lạemgoi.

yjqio quang càyjqing ngàyjqiy càyjqing mãnzwonh liệfpipt, hiểbavhn nhiêdfnin lựyjqic lưjvbownejng còmpean đoufdang khôtgffng ngừmpieng bàyjqinh trưjvboprstng.

gfrj La ngẩffqlng đoufdsczlu lêdfnin, nhìapqin đoufdábgofm Hùoufdng Tădfning nhẹqani nhàyjqing đoufdffqly ra mộbjelt cábgofi. Hàyjqio quang nhábgofy mắvshvt bạemgoo phábgoft, trắvshvng toábgoft chóyujli mắvshvt vôtgffoufdng.

Cung Thậprstp Nhịvshvoufdng Kỳtgff Nguyêdfnin nhắvshvm mắvshvt lạemgoi khôtgffng thểbavh nhìapqin. Chu Nghiêdfnin chợwnejt cảgfrjm thấwsgfy trong lòmpeang kinh hãnzwoi, chẳwsgfng lẽoaax đoufdâipfry làyjqi thủmbta đoufdoạemgon khábgofc nhưjvbo lờhzvpi Vũgfrj La từmpieng nóyujli sao?

Sắvshvc mặhtort Dịvshvch Long hếewvxt sứgritc âipfrm trầsczlm, khôtgffng vui nổzmgwi. Vũgfrj La càyjqing hùoufdng mạemgonh, vốsoejn liếewvxng đoufdbavh đoufdàyjqim phábgofn củmbtaa y càyjqing ígxrct đoufdi.

Khi hàyjqio quang nhưjvboyujl thểbavhmpeaa tan tấwsgft cảgfrj tan đoufdi, chỉixmc thấwsgfy bọhtorn Hùoufdng Tădfning đoufdãnzwo nằrxjum la liệfpipt dưjvboprsti đoufdwsgft khôtgffng đoufdgritng dậprsty nổzmgwi.


Nếewvxu so ra, lựyjqic lưjvbownejng củmbtaa trúwsgfc càyjqing hung hiểbavhm hơvshvn đoufdemgoi thụxkpd, thígxrcch họhtorp tiếewvxn côtgffng hơvshvn. Chỉixmcyjqi Trúwsgfc Thầsczln Lựyjqic trong hệfpip thốsoejng Thảgfrjo Mộbjelc Thầsczln Lựyjqic vẫrelzn thấwsgfp hơvshvn đoufdemgoi thụxkpd. Nhưjvbong rừmpieng ngọhtorc trúwsgfc củmbtaa Vũgfrj La khôtgffng phảgfrji làyjqi loạemgoi trúwsgfc bìapqinh thưjvbohzvpng, sắvshvc béoxxqn, hùoufdng hậprstu, đoufdbjelc đoufdábgofo hơvshvn nhiềyujlu.

Trúwsgfc Thầsczln Lựyjqic sau khi đoufdưjvbownejc néoxxqn lạemgoi, đoufdãnzwo dễdxcayjqing diệfpipt sábgoft bọhtorn Hùoufdng Tădfning.

- Kẻgrityjqio dábgofm giếewvxt ngưjvbohzvpi ởhtor Quỷoufd Mộbjelc nhai, cho rằrxjung lệfpipnh cấwsgfm củmbtaa Bábgoft Đbyzaemgoi Thầsczln Trủmbtang làyjqi tròmpea đoufdùoufda sao?

Mộbjelt tiếewvxng gầsczlm giậprstn dữapqi vang lêdfnin, đoufdemgoo lưjvbou quang xanh biếewvxc xinh đoufdqanip kia lạemgoi xuấwsgft hiệfpipn trêdfnin chígxrcn tầsczlng mâipfry, lởhtorn vởhtorn nhưjvbo nhữapqing tia Lôtgffi Đbyzaiệfpipn.

gfrj La ngửfegpa đoufdsczlu nhìapqin trờhzvpi, nhìapqin thẳwsgfng vàyjqio đoufdemgoo hàyjqio quang màyjqiu xanh biếewvxc lạemgonh lùoufdng kia, thảgfrjn nhiêdfnin nóyujli:

- Mộbjelt đoufdábgofm phếewvx vậprstt, giếewvxt thìapqi đoufdãnzwo sao?

- Ha ha ha!

Giọhtorng nóyujli kia chợwnejt cưjvbohzvpi to mộbjelt tràyjqing:

- Thậprstt làyjqi lớprstn lốsoeji, cábgofc hạemgoyujl biếewvxt mộbjelt ngưjvbohzvpi trong đoufdóyujlyjqi đoufdfpip tửfegp củmbtaa Thanh Nguyệfpipt Thầsczln Trủmbtang ta chădfning?

gfrj La nhìapqin lưjvboprstt qua thi thểbavh trêdfnin mặhtort đoufdwsgft, tỏeafk vẻgrit nhưjvbo khôtgffng cóyujl việfpipc gìapqi:

- Sốsoejjvbohzvpi chígxrcn ưjvbo? Loạemgoi ngưjvbohzvpi bạemgoi hoạemgoi nhưjvbo vậprsty, nếewvxu ởhtor Mộbjelc Thầsczln Trủmbtang chúwsgfng ta, khôtgffng cầsczln ngưjvbohzvpi ngoàyjqii đoufdbjelng thủmbta, ta cũgfrjng sẽoaax tựyjqi tay giếewvxt chếewvxt.

Hiểbavhn nhiêdfnin lai lịvshvch củmbtaa đoufdemgoo lưjvbou quang màyjqiu xanh biếewvxc trêdfnin trờhzvpi rấwsgft lớprstn, nhữapqing lờhzvpi đoufdsoeji thoạemgoi giữapqia hai bêdfnin tựyjqinzwoy giờhzvp đoufdãnzwo khiếewvxn cho tấwsgft cảgfrj mọhtori ngưjvbohzvpi ởhtor Quỷoufd Mộbjelc nhai chúwsgf ýseoe.

Ngưjvbohzvpi cóyujl thểbavh biếewvxt đoufdưjvbownejc thâipfrn phậprstn chủmbta nhâipfrn đoufdemgoo lưjvbou quang xanh biếewvxc kia cũgfrjng khôtgffng nhiềyujlu, nhưjvbong ai cũgfrjng cóyujl thểbavh thấwsgfy đoufdưjvbownejc thầsczln thôtgffng củmbtaa mộbjelt đoufdemgoo lưjvbou quang màyjqiu xanh dàyjqii hàyjqing chụxkpdc dặhtorm mạemgonh mẽoaax tớprsti mứgritc nàyjqio.


yjqi mộbjelt sốsoej ígxrct ngưjvbohzvpi biếewvxt đoufdưjvbownejc thâipfrn phậprstn kẻgrit kia lạemgoi vôtgffoufdng kinh hãnzwoi. Ngưjvbohzvpi nàyjqiy trưjvboprstc đoufdâipfry tígxrcnh tìapqinh khôtgffng tốsoejt nhưjvbo vậprsty, vìapqi sao lúwsgfc nàyjqiy vẫrelzn còmpean nóyujli chuyệfpipn ôtgffn hòmpeaa?

Vịvshvyjqiy quảgfrj thậprstt tígxrcnh tìapqinh khôtgffng dễdxca chịvshvu chúwsgft nàyjqio, vừmpiea ra tay đoufdãnzwo xửfegpseoe bốsoejn con Đbyzaotcz Đbyzarxjung Thầsczln Thúwsgf củmbtaa ngưjvbohzvpi ta. Đbyzaóyujlyjqi Đbyzaotcz Đbyzarxjung Thầsczln Thúwsgf, đoufdưjvbohzvpng đoufdưjvbohzvpng biểbavhu tưjvbownejng củmbtaa mộbjelt tòmpeaa Thầsczln Trủmbtang, mộbjelt trong nhữapqing chiếewvxn lựyjqic hùoufdng mạemgonh nhấwsgft, y lạemgoi tỏeafk khôtgffng e ngạemgoi chúwsgft nàyjqio, muốsoejn giếewvxt làyjqi giếewvxt.

Cho nêdfnin lúwsgfc nàyjqiy y nóyujli vàyjqii câipfru dôtgffng dàyjqii vớprsti Vũgfrj La, lạemgoi khôtgffng hềyujl ra tay đoufdbjelng thủmbta, càyjqing cóyujl vẻgrit kỳtgff quábgofi.

- Hừmpie, thếewvx nhưjvbong đoufdfpip tửfegp Thanh Nguyệfpipt Thầsczln Trủmbtang ta, dùoufdyujl tộbjeli gìapqigfrjng khôtgffng tớprsti phiêdfnin ngưjvbohzvpi ngoàyjqii ra tay dạemgoy dỗahpa!

Đbyzaemgoo lưjvbou quang màyjqiu xanh kia chợwnejt lóyujle, mộbjelt tia quang châipfrm màyjqiu xanh nhábgofy mắvshvt lóyujle ra trưjvboprstc mặhtort Vũgfrj La, nhanh khôtgffng thểbavhjvbohtorng tưjvbownejng.

Trêdfnin thâipfrn Đbyzabjelng Đbyzabjelng chợwnejt lóyujle lam quang, Lôtgffi Thầsczln Lựyjqic phábgoft đoufdbjelng, cũgfrjng nhanh khôtgffng thểbavhjvbohtorng tưjvbownejng xuấwsgft hiệfpipn trưjvboprstc ngưjvbohzvpi Vũgfrj La. Song tràyjqio nóyujl chộbjelp ra mộbjelt cábgofi, mưjvbohzvpi mấwsgfy đoufdemgoo hàyjqio quang màyjqiu vàyjqing nhạemgot làyjqim thàyjqinh mộbjelt quảgfrj cầsczlu, vâipfry chặhtort tia quang châipfrm màyjqiu xanh kia vàyjqio giữapqia.

Mộbjelt tràyjqing tiếewvxng ma sábgoft xèwsgfwsgf vang lêdfnin, quang châipfrm kia xoay tròmpean rấwsgft nhanh. Ngay sau đoufdóyujl chỉixmc nghe bốsoejp mộbjelt tiếewvxng, mưjvbohzvpi mấwsgfy đoufdemgoo Kim Thầsczln Lựyjqic do Đbyzabjelng Đbyzabjelng phábgoft ra bịvshv lựyjqic lưjvbownejng củmbtaa quang châipfrm đoufdábgofnh cho tan tábgofc. Đbyzabjelng Đbyzabjelng kêdfniu lêdfnin mộbjelt tiếewvxng quábgofi dịvshv, giốsoejng nhưjvbo khỉixmc bịvshv lửfegpa đoufdsoejt đoufdếewvxn môtgffng, vộbjeli vàyjqing bỏeafk chạemgoy.

yjqi quang châipfrm nọhtorgfrjng đoufdãnzwo tiêdfniu hao đoufdemgoi đoufda sốsoej lựyjqic lưjvbownejng, hàyjqio quang chợwnejt lóyujle, bỏeafk qua ýseoe niệfpipm sábgoft thưjvboơvshvng Vũgfrj La, quay đoufdsczlu bay trởhtor vềyujl.

gfrj La tỏeafk ra hếewvxt sứgritc quan tâipfrm, kêdfniu lêdfnin mộbjelt tiếewvxng:

- Đbyzabjelng Đbyzabjelng!

Tiểbavhu gia hỏeafka đoufdang nhảgfrjy nhóyujlt, song tràyjqio vẩffqly vẩffqly, xem ra quảgfrj thậprstt rấwsgft đoufdau, khôtgffng ngừmpieng dùoufdng miệfpipng thổzmgwi vàyjqio song tràyjqio. Dábgofng vẻgrit củmbtaa nóyujl nhưjvbo vậprsty lạemgoi khiếewvxn cho Vũgfrj La cảgfrjm thấwsgfy yêdfnin tâipfrm, hẳwsgfn khôtgffng cóyujlapqi đoufdábgofng ngạemgoi.

- Ủxcrja...

Trêdfnin bầsczlu trờhzvpi vang lêdfnin mộbjelt tiếewvxng kêdfniu kinh ngạemgoc, đoufdemgoo lưjvbou quang màyjqiu xanh kia biếewvxn hóyujla khôtgffng ngừmpieng, dưjvbohzvpng nhưjvbo đoufdang suy tưjvbo chuyệfpipn gìapqi. Mộbjelt lúwsgfc lâipfru sau, giọhtorng nóyujli kia lạemgoi vang lêdfnin:


- Tiểbavhu tửfegp, cóyujlbgofm lêdfnin đoufdâipfry mộbjelt chuyếewvxn khôtgffng?

Đbyzaemgoo lưjvbou quang màyjqiu xanh chia ra mộbjelt phầsczln, rơvshvi xuốsoejng tầsczlng tầsczlng, hóyujla thàyjqinh mộbjelt chiếewvxc thang dẫrelzn từmpiejvboprsti đoufdwsgft lêdfnin khôtgffng.

gfrj La vẫrelzn đoufdgritng yêdfnin bấwsgft đoufdbjelng. Mặhtorc dùoufd thựyjqic lựyjqic củmbtaa ngưjvbohzvpi nàyjqiy cóyujl thểbavhbgofnh ngang vớprsti Lâipfrm Tuyệfpipt Phong, nhưjvbong cũgfrjng chưjvboa cóyujljvbobgofch bắvshvt Vũgfrj La phảgfrji đoufdi từmpieng bưjvboprstc mộbjelt lêdfnin cầsczlu thang yếewvxt kiếewvxn.

- Ta lưjvbohzvpi quábgof, đoufdemgoo lưjvbou quang màyjqiu xanh củmbtaa ngưjvboơvshvi nhìapqin qua đoufdàyjqin hồotczi rấwsgft tốsoejt, cóyujl thểbavh thu phábgoft tựyjqi nhiêdfnin, hãnzwoy đoufdóyujln ta lêdfnin.

wsgfc nàyjqiy toàyjqin Quỷoufd Mộbjelc nhai hầsczlu nhưjvbo tấwsgft cảgfrj mọhtori ngưjvbohzvpi bấwsgft đoufdbjelng, ai nấwsgfy dỏeafkng tai lêdfnin nghe đoufdzmgwi thoạemgoi giữapqia hai ngưjvbohzvpi. Nghe Vũgfrj La nóyujli nhưjvbo vậprsty, mọhtori ngưjvbohzvpi suýseoet chúwsgft nữapqia ngãnzwodfnin ra đoufdwsgft.

VỊiystyjqiy làyjqi nhâipfrn vậprstt bậprstc nàyjqio, bàyjqio ngưjvboơvshvi đoufdi lêdfnin nhưjvbo vậprsty, ngưjvboơvshvi đoufdãnzwoyujl thểbavhnzwonh diệfpipn trêdfnin toàyjqin Đbyzaôtgffng Thổzmgw. Sau nàyjqiy hàyjqinh tẩffqlu bêdfnin ngoàyjqii, chỉixmc cầsczln nóyujli mìapqinh từmpieng cùoufdng vịvshvwsgfy nóyujli chuyệfpipn mộbjelt lầsczln, bấwsgft cứgrityjqi ai cũgfrjng phảgfrji nểbavh mặhtort ba phầsczln.

Nếewvxu làyjqi ngưjvbohzvpi khábgofc đoufdãnzwo đoufddfnin cuồotczng chạemgoy lêdfnin cho nhanh, ngưjvboơvshvi còmpean kêdfniu rằrxjung lưjvbohzvpi nhúwsgfc nhígxrcch, bắvshvt ngưjvbohzvpi ta phảgfrji đoufdóyujln lêdfnin...

Kỳtgff Nguyêdfnin vàyjqi Cung Thậprstp Nhịvshv sợwnej tớprsti mứgritc sắvshvc mặhtort tábgofi xanh. Tấwsgft cảgfrj mọhtori ngưjvbohzvpi đoufdyujlu cảgfrjm thấwsgfy Vũgfrj La sắvshvp sửfegpa khôtgffng may, tígxrcnh tìapqinh vịvshvyjqiy cóyujl thểbavh chịvshvu đoufdưjvbownejc ngưjvboơvshvi sao?

Nhưjvbong khôtgffng ngờhzvptgffm nay vịvshvyjqiy tỏeafk ra hếewvxt sứgritc ôtgffn hòmpeaa, chỉixmc rốsoejng giậprstn mộbjelt câipfru:

- Tiểbavhu tửfegp thốsoeji nàyjqiy thậprstt làyjqi phiềyujln phứgritc.

Sau đoufdóyujl thu hàyjqio quang lạemgoi, đoufdóyujln Vũgfrj La đoufdi lêdfnin.

Sau khi Vũgfrj La tiếewvxn vàyjqio đoufdemgoo lưjvbou quang màyjqiu xanh kia, lưjvbou quang dàyjqii mưjvbohzvpi mấwsgfy dặhtorm chợwnejt biếewvxn mấwsgft khôtgffng thấwsgfy. Màyjqijvboprsti Quỷoufd Mộbjelc nhai, trong khoảgfrjng thờhzvpi gian uốsoejng cạemgon chéoxxqn trảgfrj lặhtorng ngắvshvt nhưjvbo tờhzvp. Cóyujl chuyệfpipn gìapqi vậprsty, tígxrcnh tìapqinh vịvshv kia trởhtordfnin tốsoejt nhưjvbo vậprsty từmpie bao giờhzvp, chẳwsgfng lẽoaax chúwsgfng ta nhìapqin lầsczlm rồotczi?

gfrjng cóyujl kẻgritvshvi thôtgffng minh mộbjelt chúwsgft bắvshvt đoufdsczlu suy đoufdbgofn: Rốsoejt cụxkpdc tiểbavhu tửfegp đoufdưjvbownejc đoufdóyujln lêdfnin cóyujl lai lịvshvch thếewvxyjqio, lạemgoi đoufdưjvbownejc vịvshv kia nhìapqin vớprsti cặhtorp mắvshvt khábgofc nhưjvbo vậprsty?

apqi vậprsty cábgofi têdfnin Mộbjelc Thầsczln Trủmbtang vốsoejn trưjvboprstc đoufdâipfry khôtgffng ai thèwsgfm hỏeafki tớprsti, hiệfpipn tạemgoi lan truyềyujln khắvshvp nơvshvi. Thi thểbavh sốsoejjvbohzvpi chígxrcn cùoufdng bọhtorn Hùoufdng Tădfning lậprstp tứgritc đoufdưjvbownejc thu dọhtorn, lụxkpdc tụxkpdc cóyujl nhữapqing tốsoejp Hổzmgwbgofo chiếewvxn sĩgfrj củmbtaa nhữapqing Thầsczln Trủmbtang khábgofc gưjvboơvshvng mặhtort tưjvboơvshvi cưjvbohzvpi, chạemgoy tớprsti bắvshvt chuyệfpipn cùoufdng Kỳtgff Nguyêdfnin vàyjqi Cung Thậprstp Nhịvshv vốsoejn còmpean chưjvboa khôtgffi phụxkpdc tinh thầsczln.

wsgfc Vũgfrj La đoufdi ra khỏeafki đoufdemgoo lưjvbou quang màyjqiu xanh nọhtor, phábgoft hiệfpipn ra mìapqinh đoufdang đoufdgritng trêdfnin dígxrcnh Quỷoufd Mộbjelc nhai. Quỷoufd Mộbjelc nhai cao tớprsti vàyjqii ngàyjqin trưjvbownejng, từmpie trêdfnin nhìapqin xuốsoejng, đoufdábgofm Đbyzaotcz Đbyzarxjung Thầsczln Thúwsgf khổzmgwng lồotczgfrjng chỉixmc nhưjvbo con kiếewvxn.

Trêdfnin đoufdixmcnh gióyujl lạemgonh nhưjvbo dao cắvshvt, gàyjqio théoxxqt thổzmgwi liêdfnin tụxkpdc. Xung quanh vôtgffoufdng trốsoejng trảgfrji, chỉixmcyujlyjqii ngọhtorn cỏeafk úwsgfa vàyjqing khôtgffoxxqo. Trưjvboprstc mặhtort Vũgfrj La khôtgffng xa, trêdfnin mộbjelt tảgfrjng đoufdábgof to nhưjvbo cốsoeji xay cóyujl mộbjelt trung niêdfnin Yêdfniu tộbjelc thâipfrn cao gầsczln trưjvbownejng đoufdang ngồotczi. Ngưjvbohzvpi nàyjqiy vậprstn mộbjelt chiếewvxc khốsoej da màyjqiu đoufden, ởhtor trầsczln, cơvshv bắvshvp vồotczng lêdfnin nhưjvbo rễdxcaipfry nổzmgwi trêdfnin mặhtort đoufdwsgft. Hai chiếewvxc dâipfry da rộbjelng tábgofm thưjvboprstc giao nhau thàyjqinh hìapqinh chữapqi thậprstp, trảgfrji từmpie đoufdsczlu vai xuốsoejng dưjvboprsti nábgofch. Chỗahpa chưjvbo thậprstp giao nhau cóyujl khảgfrjm mộbjelt chiếewvxc huy chưjvboơvshvng kim loạemgoi hìapqinh thuẫrelzn to bằrxjung mặhtort ngưjvbohzvpi. Huy chưjvboơvshvng nàyjqiy làyjqi do vàyjqii loạemgoi họhtorp kim hiếewvxm cóyujlhtor Đbyzaôtgffng Thổzmgw tạemgoo ra, đoufdotcz ábgofn trêdfnin đoufdóyujl hếewvxt sứgritc thầsczln bígxrc, Vũgfrj La chưjvboa từmpieng thấwsgfy qua bao giờhzvp.

Ngưjvbohzvpi nàyjqiy nhắvshvm nghiềyujln hai mắvshvt, toàyjqin thâipfrn tảgfrjn ra mộbjelt cỗahpa khígxrc tứgritc bạemgoo ngưjvbownejc, tựyjqia nhưjvbo mộbjelt con hổzmgw dữapqi đoufdang rìapqinh mồotczi, bấwsgft cứgritwsgfc nàyjqio cũgfrjng cóyujl thểbavh nhảgfrjy chồotczm lêdfnin, xéoxxq tan tấwsgft cảgfrj sinh vậprstt trưjvboprstc mặhtort thàyjqinh từmpieng mảgfrjnh.

gfrj La đoufdgritng trưjvboprstc mặhtort y cũgfrjng tỏeafk ra lạemgonh nhạemgot, khôtgffng hềyujl bịvshv khígxrc tứgritc hung bạemgoo ậprstp tớprsti mạemgonh mẽoaaxyjqim cho sợwnejnzwoi. Khígxrc tứgritc hung bạemgoo kia kéoxxqo dàyjqii trong khoảgfrjng thờhzvpi gian uốsoejng cạemgon chéoxxqn tràyjqi, hai ngưjvbohzvpi cũgfrjng âipfrm thầsczlm lặhtorng lẽoaax đoufdsoeji mặhtort nhau nhưjvbo vậprsty.

Rốsoejt cụxkpdc Vũgfrj La cóyujl chúwsgft khôtgffng kiêdfnin nhẫrelzn:

- Ngưjvboơvshvi cóyujl ýseoeapqi đoufdâipfry, thủmbta đoufdoạemgon thădfnim dòmpeaoxxqm cỏeafki nhưjvbo vậprsty đoufdãnzwosqikyjqing làyjqitgff ígxrcch, còmpean muốsoejn kéoxxqo dàyjqii bao lâipfru nữapqia?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.