Tiên Tuyệt

Chương 318 : Lam quang giảo sát

    trước sau   
Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng nhảarswy phốgwfpc lêqdzrn vai Vũqblu La, nhìbhbfn bọbmwjn Hùvxarng Tăxgexng khôckksng cózizt chújjtxt hàqdzro ývxarqdzro.

vxarng Tăxgexng lạwcxpi cưrlzfcddki:

- Ủdyfqa, tiểyqpnu gia hỏcxbma nàqdzry làqdzr Đvyfwvxar Đvyfwrcbvng Thầkawln Thújjtx củmjcfa ngưrlzfơvgksi sao?

qblu La buộppyjt miệgwfpng đpvikájrvtp:

- Cózizt thểyqpn coi nhưrlzf vậtmsgy.

Bốgwfpn ngưrlzfcddki lạwcxpi cưrlzfcddki vang mộppyjt trậtmsgn:


- Mộppyjt con thújjtx nhỏcxbm nhưrlzf vậtmsgy cũqblung cózizt thểyqpnqdzrm Đvyfwvxar Đvyfwrcbvng Thầkawln Thújjtx đpvikưrlzfaasgc sao, Mộppyjc Thầkawln

Trùvxarng cájrvtc ngưrlzfơvgksi quảarsw thậtmsgt hếwqzat sứmjcfc vôckks dụarswng, ha ha ha...

qblu La cấdypbt tiếwqzang thởfmbzqdzri, vuốgwfpt ve Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng, cảarswm nhậtmsgn đpvikưrlzfaasgc nózizt đpvikang cốgwfp gắxgexng đpvikèfrhjyhdhn cơvgksn giậtmsgn củmjcfa mìbhbfnh, cưrlzfcddki khổxgex mộppyjt chújjtxt nózizti:

- Cózizt nhữtfxeng kẻxkbx tựpyga cho làqdzr đpvikújjtxng đpvikếwqzan cựpygac đpvikiểyqpnm, chếwqzat đpvikãjsuk đpvikếwqzan nơvgksi còjjtxn khôckksng tựpyga biếwqzat, nựpygac cưrlzfcddki, thậtmsgt nựpygac cưrlzfcddki!

vxarng Tăxgexng giậtmsgn dữtfxe:

- Tiểyqpnu tửswzm thốgwfpi ngưrlzfơvgksi dájrvtm chỉepnt chózizt mắxgexng mèfrhjo ưrlzf?

qblu La khôckksng thèfrhjm đpvikyqpn ývxar tớyqpni y, tiếwqzap tụarswc vuốgwfpt ve bộppyjckksng mềckksm mưrlzfaasgt củmjcfa Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng:

- Tiểyqpnu gia hỏcxbma, móziztc mắxgext đpvikájrvtm sủmjcfng thújjtxqdzry làqdzr đpvikmjcf, cho ngưrlzfơvgksi trújjtxt giậtmsgn. Còjjtxn đpvikájrvtm ngu xuẩaasgn nàqdzry, chừfrhja lạwcxpi cho ta, ta sẽqdzr thu thậtmsgp chújjtxng trong cổxgex Đvyfwbqmva Liệgwfpp Long.

qblu La khoájrvtt tay, Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng gàqdzro lêqdzrn mộppyjt tiếwqzang xôckksng ra. Hầkawlu nhưrlzfvxarng lújjtxc đpvikózizt, Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng đpvikãjsuk vậtmsgn chuyểyqpnn lựpygac lưrlzfaasgng củmjcfa Thiêqdzrn Phủmjcf Chi Quốgwfpc.

Hiệgwfpn tạwcxpi Thiêqdzrn Phủmjcf Chi Quốgwfpc, ngoạwcxpi trừfrhjqblu La ra, cũqblung chỉepntzizt Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng mớyqpni cózizt thểyqpn sửswzm dụarswng. Nhấdypbt làqdzr Thiêqdzrn Phủmjcf Chi Nhãjsukn dưrlzfcddkng nhưrlzfzizt mộppyjt mốgwfpi liêqdzrn hệgwfp thầkawln bíxkbxqdzro đpvikóziztvxarng Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng.

Đvyfwkawly trờcddki toàqdzrn làqdzrcddky leo xanh nhưrlzf ngọbmwjc, lựpygac lưrlzfaasgng củmjcfa Bíxkbxch Ngọbmwjc Đvyfwrcbvng vạwcxpn năxgexm hùvxarng mạwcxpnh khôckksng phảarswi hung thújjtx thôckksng thưrlzfcddkng cózizt thểyqpn ngăxgexn cảarswn đpvikưrlzfaasgc. Hơvgksn nữtfxea trong đpvikóziztmgfhn chứmjcfa kịbqmvch đpvikppyjc, chạwcxpm vàqdzro làqdzr chếwqzat.

Nhữtfxeng ngưrlzfcddki đpviki theo Hùvxarng Tăxgexng tớyqpni đpvikâcddky cũqblung làqdzr Hổxgexjrvto chiếwqzan sĩpvik củmjcfa Thầkawln Trủmjcfng cấdypbp bốgwfpn giốgwfpng nhưrlzfvxarng Thổxgex Thầkawln Trủmjcfng, cấdypbp bậtmsgc Đvyfwvxar Đvyfwrcbvng Thầkawln Thújjtx củmjcfa chújjtxng cũqblung giốgwfpng nhưrlzf Ma Hùvxarng, chỉepnt cao hơvgksn Mãjsukng Tưrlzfaasgng mộppyjt cấdypbp màqdzr thôckksi.

xgexm xưrlzfa Bíxkbxch Ngọbmwjc Đvyfwrcbvng làqdzrqdzrng xóziztm lájrvtng giềckksng củmjcfa Hồvxarng Hoang Thầkawln Thújjtx nhưrlzf Long Ngạwcxpc trong Yêqdzrn sơvgksn, cózizt thểyqpn phájrvtt triểyqpnn đpvikưrlzfaasgc trong hoàqdzrn cảarswnh nhưrlzf vậtmsgy, đpvikãjsukzizti lêqdzrn Bíxkbxch Ngọbmwjc Đvyfwrcbvng hùvxarng mạwcxpnh tớyqpni mứmjcfc nàqdzro.


ziztng xanh lấdypbp lózizte đpvikkawly trờcddki, đpvikãjsuk trózizti chặbyzbt bốgwfpn con Đvyfwvxar Đvyfwrcbvng Thầkawln Thújjtx, từfrhjng tầkawlng khíxkbx đpvikppyjc bắxgexn ra nhưrlzf muốgwfpn tắxgexm rửswzma cho bổxgexn con Đvyfwvxar Đvyfwrcbvng Thầkawln Thújjtx.

Tốgwfpc đpvikppyj củmjcfa Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng nhanh tớyqpni mứmjcfc khôckksng thểyqpnqdzro tưrlzffmbzng tưrlzfaasgng, chỉepnt chợaasgt lózizte lêqdzrn, đpvikãjsuk nghe bổxgexn con Đvyfwvxar Đvyfwrcbvng Thầkawln Thújjtx rốgwfpng thảarswm liêqdzrn hồvxari, thanh âcddkm chấdypbn đpvikppyjng trờcddki cao. Đvyfwvxarng tửswzm củmjcfa bổxgexn Đvyfwvxar Đvyfwrcbvng Thầkawln Thújjtxqdzry đpvikãjsuk bịbqmv Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng moi ra nắxgexm chặbyzbt trong tay.

Đvyfwájrvtm Hùvxarng Tăxgexng sắxgexc mặbyzbt đpvikwcxpi biếwqzan, vừfrhja rồvxari Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng xuấdypbt tràqdzro lózizte ra mộppyjt tia kim quang, bọbmwjn chújjtxng đpvikãjsuk nhìbhbfn ra, làqdzr Kim Thầkawln Lựpygac.

vgksn nữtfxea tốgwfpc đpvikppyj Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng nhanh khôckksng thểyqpnrlzffmbzng, còjjtxn mang theo mộppyjt tia lam quang. Bốgwfpn ngưrlzfcddki hiệgwfpn tạwcxpi nhìbhbfn thấdypby toàqdzrn thâcddkn run lêqdzrn lẩaasgy bẩaasgy, kinh hôckks thấdypbt thanh:

- Lôckksi Thầkawln Lựpygac, Kim Thầkawln Lựpygac! Hai loạwcxpi thầkawln lựpygac đpvikvxarng thờcddki xuấdypbt hiệgwfpn trêqdzrn ngưrlzfcddki mộppyjt con sủmjcfng thújjtx, chuyệgwfpn nàqdzry khôckksng cózizt khảarswxgexng, tuyệgwfpt đpvikxgexi khôckksng cózizt khảarswxgexng!

Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng vừfrhja nghe đpvikájrvtm ngưrlzfcddki nàqdzry còjjtxn dájrvtm gọbmwji mìbhbfnh làqdzr sủmjcfng thújjtx, tứmjcfc tốgwfpi giơvgks tràqdzro ra, đpvikbqmvnh xôckksng lêqdzrn giájrvtng cho bọbmwjn chújjtxng mấdypby tràqdzro, nhưrlzfng bịbqmvqblu La giữtfxe lạwcxpi:

- Trởfmbz vềckks, đpvikfrhjng gâcddky sựpyga nữtfxea.

Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng nhảarswy tớyqpni trưrlzfyqpnc mặbyzbt Vũqblu La, vung song tràqdzro loạwcxpn xạwcxp mộppyjt hồvxari dưrlzfcddkng nhưrlzf đpvikang lảarswm nũqblung. Dưrlzfcddkng nhưrlzfzizt muốgwfpn nózizti cho Vũqblu La biếwqzat, bọbmwjn ngưrlzfcddki kia đpvikãjsuk khiếwqzan cho tâcddkm hồvxarn non trẻxkbx củmjcfa nózizt bịbqmv tổxgexn thưrlzfơvgksng nghiêqdzrm trọbmwjng.

qblu La nởfmbz mộppyjt nụarswrlzfcddki khổxgex, khoájrvtt tay ngăxgexn nózizt lạwcxpi:

- Đvyfwưrlzfaasgc rồvxari, đpvikưrlzfaasgc rồvxari...

Cung Thậtmsgp Nhịbqmvfmbzqdzrn cạwcxpnh thấdypby vậtmsgy kinh hãjsuki vôckksvxarng. Lầkawln đpvikkawlu tiêqdzrn gặbyzbp mặbyzbt Vũqblu La vừfrhja ra tay đpvikãjsukvxarng Bíxkbxch Ngọbmwjc Đvyfwrcbvng đpvikàqdzr thưrlzfơvgksng A Hắxgexc củmjcfa y, thậtmsgt ra Cung Thậtmsgp Nhịbqmv vẫziztn cảarswm thấdypby khôckksng phụarswc trong lòjjtxng, cảarswm thấdypby Vũqblu La chỉepntqdzr đpvikájrvtnh léyhdhn, may mắxgexn màqdzr thôckksi. Mãjsuki tớyqpni lújjtxc nàqdzry, bổxgexn con Đvyfwvxar Đvyfwrcbvng Thầkawln Thújjtx củmjcfa bọbmwjn Ma Hùvxarng còjjtxn cao hơvgksn A Hắxgexc mộppyjt bậtmsgc bịbqmvfrhjózizti gôckks trêqdzrn mặbyzbt đpvikdypbt, mặbyzbc cho Đvyfwppyjng Đvyfwppyjng móziztc mắxgext, Cung Thậtmsgp Nhịbqmv mớyqpni biếwqzat lầkawln trưrlzfyqpnc rõltypqdzrng làqdzrqblu La đpvikãjsuk hạwcxp thủmjcfrlzfu tìbhbfnh.

Tiếwqzang kêqdzru thảarswm củmjcfa bốgwfpn con Đvyfwvxar Đvyfwrcbvng Thầkawln Thújjtx chấdypbn đpvikppyjng cảarsw bầkawlu trờcddki Quỷohtg Mộppyjc nhai, trêqdzrn khôckksng chợaasgt xuấdypbt hiệgwfpn mộppyjt đpvikwcxpo lưrlzfu quang màqdzru xanh biếwqzac, xuấdypbt nhậtmsgp giữtfxea tầkawlng mâcddky, mộppyjt giọbmwjng nózizti quájrvtt lớyqpnn:

- Kẻxkbxqdzro dájrvtm gâcddky huyêqdzrn nájrvto ởfmbz Quỷohtg Mộppyjc nhai?


Khôckksng đpvikaasgi đpvikájrvtm Hùvxarng Tăxgexng giảarswi thíxkbxch, đpvikwcxpo lưrlzfu quang màqdzru xanh biếwqzac xinh đpvikcddkp kia đpvikãjsuk bắxgexn nhanh xuốgwfpng dưrlzfyqpni, hózizta thàqdzrnh bốgwfpn đpvikwcxpo quang châcddkm màqdzru xanh đpvikâcddkm vàqdzro Mi Tâcddkm bốgwfpn con Đvyfwvxar Đvyfwrcbvng Thầkawln Thújjtx. Bốgwfpn con quájrvti vậtmsgt khổxgexng lồvxar khôckksng kịbqmvp kêqdzru lêqdzrn mộppyjt tiếwqzang nàqdzro, đpvikãjsukjrvtng mạwcxpng đpvikưrlzfơvgksng trưrlzfcddkng.

rlzfu quang thu lạwcxpi, dưrlzfcddkng nhưrlzf chưrlzfa hềckks xảarswy ra chuyệgwfpn gìbhbf, bọbmwjn Hùvxarng Tăxgexng cảarswm thấdypby choájrvtng vájrvtng mặbyzbt màqdzry.

Sắxgexc mặbyzbt Vũqblu La tỏcxbm ra ngưrlzfng trọbmwjng, vừfrhja rồvxari chủmjcf nhâcddkn đpvikwcxpo lưrlzfu quang màqdzru xanh biếwqzac kia quảarsw nhiêqdzrn ra tay hếwqzat sứmjcfc nhẹcddk nhàqdzrng, đpvikãjsuk giếwqzat chếwqzat bốgwfpn con Đvyfwvxar Đvyfwrcbvng Thầkawln Thújjtx. Tuy rằrcbvng bốgwfpn Thầkawln Thújjtxqdzry đpvikãjsuk bịbqmvvxar, kinh hồvxarn khiếwqzap víxkbxa, nhưrlzfng giếwqzat chếwqzat bốgwfpn con mộppyjt lưrlzfaasgt nhẹcddk nhàqdzrng nhưrlzf vậtmsgy, thựpygac lựpygac ngưrlzfcddki nọbmwj quảarsw thậtmsgt hùvxarng mạwcxpnh tớyqpni mứmjcfc đpvikájrvtng sợaasg.

qblu La suy tíxkbxnh mộppyjt chújjtxt, e rằrcbvng thựpygac lựpygac nhưrlzf vậtmsgy cózizt thểyqpnzizti làqdzr ngang bằrcbvng vớyqpni tửswzm đpvikbqmvch Lâcddkm Tuyệgwfpt Phong củmjcfa mìbhbfnh. Khôckksng ngờcddk rằrcbvng trong Yêqdzru tộppyjc lạwcxpi cózizt nhâcddkn vậtmsgt bậtmsgc nàqdzry.

Nhâcddkn viêqdzrn sốgwfprlzfcddki chíxkbxn sắxgexc mặbyzbt tájrvti méyhdht chạwcxpy nhanh tớyqpni, trêqdzrn májrvt trájrvti củmjcfa y còjjtxn in mộppyjt dấdypbu bàqdzrn tay màqdzru xanh hếwqzat sứmjcfc rõltypqdzrng. Y vừfrhja tớyqpni gầkawln đpvikãjsuk giậtmsgn dữtfxeqdzro théyhdht vớyqpni boọbmwjn Vũqblu La:

- Cájrvtc ngưrlzfơvgksi toàqdzrn làqdzrqblu ngốgwfpc hay sao? Lãjsuko tửswzmzizti cájrvtc ngưrlzfơvgksi khôckksng nghe, bàqdzro cájrvtc ngưrlzfơvgksi ngoan ngoãjsukn mộppyjt chújjtxt, cájrvtc ngưrlzfơvgksi lậtmsgp tứmjcfc gâcddky sựpyga. Ta cho cájrvtc ngưrlzfơvgksi biếwqzat, tưrlzfjrvtch cájrvtc ngưrlzfơvgksi bịbqmv hủmjcfy, cújjtxt, lậtmsgp tứmjcfc cújjtxt khỏcxbmi Quỷohtg Mộppyjc nhai cho ta!

Sắxgexc mặbyzbt Kỳmlrl Nguyêqdzrn đpvikwcxpi biếwqzan, vộppyji nózizti:

- Đvyfwwcxpi nhâcddkn, chújjtxng ta...

Y đpvikang đpvikbqmvnh van xin, nhưrlzfng bịbqmvqblu La khoájrvtt tay ngăxgexn lạwcxpi.

qblu La thảarswn nhiêqdzrn nhìbhbfn nhâcddkn viêqdzrn sốgwfprlzfcddki chíxkbxn:

- Cájrvtc hạwcxp khôckksng cầkawln ra vẻxkbx ta đpvikâcddky trưrlzfyqpnc mặbyzbt chújjtxng ta, tưrlzfjrvtch tham dựpyga cổxgex Đvyfwbqmva Liệgwfpp Long củmjcfa chújjtxng ta, khôckksng phảarswi ngưrlzfcddki nhưrlzf ngưrlzfơvgksi cózizt thểyqpn quyếwqzat đpvikbqmvnh. Vìbhbf sao ngưrlzfơvgksi thiêqdzrn vịbqmv bọbmwjn Hùvxarng Tăxgexng, trong lòjjtxng hai ta đpvikckksu hiểyqpnu rấdypbt rõltypqdzrng. Hiệgwfpn tạwcxpi xin lỗpygai ngay lậtmsgp tứmjcfc, bằrcbvng khôckksng...

qblu La ngừfrhjng mộppyjt chújjtxt, chỉepntqdzrn khôckksng:

- Ta sẽqdzrzizt biệgwfpn phájrvtp khiếwqzan cho vịbqmv kia biếwqzat nộppyji tìbhbfnh, đpvikếwqzan lújjtxc đpvikózizt ngưrlzfơvgksi cũqblung khôckksng thoájrvtt đpvikưrlzfaasgc mộppyjt đpvikwcxpo lam quang!


qblu La lạwcxpi nhìbhbfn Hùvxarng Tăxgexng nózizti:

- Hùvxarng Thổxgex Thầkawln Trủmjcfng biếwqzat Cung Thậtmsgp Nhịbqmv đpvikãjsuk đpvikkawlu phụarswc Mộppyjc Thầkawln Trủmjcfng, cho nêqdzrn cájrvtc ngưrlzfơvgksi nghĩpvik rằrcbvng Dạwcxpqblu Thầkawln Trủmjcfng xong đpvikcddki. Lạwcxpc Nhậtmsgt hoang nguyêqdzrn thốgwfpng nhấdypbt hiểyqpnn nhiêqdzrn khôckksng phảarswi làqdzr chuyệgwfpn màqdzrvxarng Thổxgex Thầkawln Trủmjcfng muốgwfpn thấdypby, cho nêqdzrn hiệgwfpn tạwcxpi ngưrlzfơvgksi mớyqpni tớyqpni đpvikâcddky gâcddky loạwcxpn, còjjtxn hốgwfpi lộppyjqdzrn xuẩaasgn ngốgwfpc nàqdzry tớyqpni đpvikâcddky làqdzrm khózizt chújjtxng ta. Thủmjcf đpvikoạwcxpn kéyhdhm cỏcxbmi nhưrlzf vậtmsgy, chỉepnt cầkawln liếwqzac mắxgext nhìbhbfn qua làqdzr biếwqzat ngay tứmjcfc khắxgexc, nựpygac cưrlzfcddki cájrvtc ngưrlzfơvgksi còjjtxn cho rằrcbvng hàqdzrnh đpvikppyjng củmjcfa mìbhbfnh thầkawln khôckksng biếwqzat quỷohtg khôckksng hay.

Sắxgexc mặbyzbt Hùvxarng Tăxgexng cùvxarng nhâcddkn viêqdzrn sốgwfprlzfcddki chíxkbxn đpvikwcxpi biếwqzan, nhìbhbfn Vũqblu La vớyqpni vẻxkbx khózizt tin, lảarswm sao hắxgexn biếwqzat đpvikưrlzfaasgc chuyệgwfpn nàqdzry?

Dọbmwjc đpvikưrlzfcddkng Hùvxarng Tăxgexng nhìbhbfn thấdypby Kỳmlrl Nguyêqdzrn đpviki chung vớyqpni Cung Thậtmsgp Nhịbqmv, lạwcxpi khôckksng hềckks tỏcxbm vẻxkbx kinh ngạwcxpc, Vũqblu La lậtmsgp tứmjcfc biếwqzat rằrcbvng Hùvxarng Thổxgex Thầkawln Trủmjcfng đpvikãjsuk biếwqzat chuyệgwfpn nàqdzry.

qblu La liêqdzrn hệgwfp mọbmwji chuyệgwfpn lạwcxpi vớyqpni nhau, suy đpvikjrvtn mộppyjt chújjtxt đpvikãjsukzizt thểyqpn biếwqzat đpvikưrlzfaasgc tájrvtm, chíxkbxn phầkawln mưrlzfcddki.

Cung Đvyfwppyjng củmjcfa Dạwcxpqblu Thầkawln Trủmjcfng đpvikwcxpi chiếwqzan vớyqpni Vũqblu La mộppyjt trậtmsgn, nhữtfxeng ngưrlzfcddki cózizt mặbyzbt tạwcxpi trưrlzfcddkng toàqdzrn làqdzr ngưrlzfcddki củmjcfa hai Thầkawln Trủmjcfng, ắxgext Hùvxarng Thổxgex Thầkawln Trủmjcfng khôckksng biếwqzat chuyệgwfpn nàqdzry. Cho nêqdzrn bọbmwjn chújjtxng cho rằrcbvng Dạwcxpqblu Thầkawln Trủmjcfng khôckksng cózizt Hổxgexjrvto chiếwqzan sĩpvik, khôckksng cózizt Đvyfwvxar Đvyfwrcbvng Thầkawln Thújjtx, đpvikưrlzfơvgksng nhiêqdzrn làqdzr thựpygac lựpygac tổxgexn hao nhiềckksu, sớyqpnm muộppyjn gìbhbfqblung bịbqmv Mộppyjc Thầkawln Trủmjcfng gồvxarm thâcddku. Tựpyga nhiêqdzrn bọbmwjn chújjtxng khôckksng muốgwfpn nhìbhbfn thấdypby cụarswc diệgwfpn nhưrlzf vậtmsgy xuấdypbt hiệgwfpn.

qblu La khôckksng thíxkbxch giởfmbzcddkm kếwqza, nhưrlzfng khôckksng cózizt nghĩpvika làqdzr sau chíxkbxn mưrlzfơvgksi năxgexm làqdzrm Đvyfwếwqza Quâcddkn, hắxgexn khôckksng biếwqzat nhữtfxeng chuyệgwfpn nàqdzry.

jjtxc nàqdzry nhâcddkn viêqdzrn sốgwfprlzfcddki chíxkbxn đpvikãjsuk toájrvtt mồvxarckksi lạwcxpnh, vẻxkbx mặbyzbt hung tợaasgn:

- Giếwqzat chếwqzat bọbmwjn chújjtxng, nơvgksi đpvikâcddky khôckksng cózizt ai khájrvtc, chújjtxng ta cùvxarng nhau đpvikppyjng thủmjcf. Giếwqzat chếwqzat bọbmwjn chújjtxng rồvxari, sẽqdzr khôckksng cózizt ai biếwqzat đpvikưrlzfaasgc chuyệgwfpn nàqdzry.

vxarng Tăxgexng cũqblung khôckksng chújjtxt do dựpyga, quájrvtt to mộppyjt tiếwqzang:

- Mọbmwji ngưrlzfcddki cùvxarng lêqdzrn!

Việgwfpc đpvikãjsuk đpvikếwqzan nưrlzfyqpnc nàqdzry, ba têqdzrn Hổxgexjrvto chiếwqzan sĩpvik kia cũqblung bấdypbt đpvikxgexc dĩpvik tiếwqzan lêqdzrn, năxgexm ngưrlzfcddki ùvxara lêqdzrn mộppyjt lưrlzfaasgt, đpvikmjcfjrvtc loạwcxpi thầkawln lựpygac bạwcxpo phájrvtt đpvikvxarng thờcddki, nhájrvty mắxgext cuốgwfpn bọbmwjn năxgexm ngưrlzfcddki Vũqblu La vàqdzro trong cơvgksn trốgwfpt xoájrvty.

Kỳmlrl Nguyêqdzrn cùvxarng Cung Thậtmsgp Nhịbqmv tứmjcfc tốgwfpi mắxgexng chửswzmi ầkawlm lêqdzrn:

- Đvyfwvxarckks sỉepnt, còjjtxn muốgwfpn giếwqzat ngưrlzfcddki diệgwfpt khẩaasgu ưrlzf, khôckksng dễqbluqdzrng nhưrlzf vậtmsgy!

Nhâcddkn viêqdzrn sốgwfprlzfcddki chíxkbxn đpvikãjsuk phong ấdypbn hoàqdzrn toàqdzrn xung quanh, tiếwqzang giậtmsgn mắxgexng củmjcfa hai ngưrlzfcddki khôckksng thểyqpn truyềckksn ra. Hùvxarng Tăxgexng nhe răxgexng cưrlzfcddki, đpvikájrvtnh vềckks phíxkbxa Vũqblu La:

- Tiểyqpnu tửswzm, cózizt đpvikôckksi khi ngưrlzfcddki thôckksng minh lạwcxpi hay chếwqzat sớyqpnm...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.