Tiên Tuyệt

Chương 317 : Săn rồng (3)

    trước sau   
Cung Thậznvlp Nhịwjdw linh cơpchi thoázpmyng đnsdsiqmqng, bènbvln nhảcjxgy xuốxkwtng khỏljdhi lưljjong A Hắowvnc, theo bêogfzn Vũlwgs La.

Tuổogfzi đnsdsduxji củdleca A Hắowvnc còkzjun lớzcdvn hơpchin Mãaghlng Tưljjoifrtng, tựbhcb nhiêogfzn hếjesat sứvddrc tinh minh, cũlwgsng khôwjdwng bay nữnbvla màlmbe thu hai cázpmynh lạznvli, sửxkwt dụkxxcng hai châgaopn đnsdsi song song vớzcdvi Mãaghlng Tưljjoifrtng dưljjozcdvi đnsdsagvnt.

Hai con quázpmyi vậznvlt khổogfzng lồuvyg đnsdsi bộiqmq khiếjesan cho mặuipft đnsdsagvnt chấagvnn đnsdsiqmqng rung rinh, kêogfzu lêogfzn ẩvmoxm ẩvmoxm giốxkwtng nhưljjo đnsdsiqmqng đnsdsagvnt.

Đzgvliqmqng Đzgvliqmqng chơpchii thỏljdha thíhtbcch trêogfzn ngưljjoduxji Mãaghlng Tưljjoifrtng, sau đnsdsóllwe lắowvnc lưljjo nhảcjxgy sang ngưljjoduxji A Hắowvnc. A Hắowvnc cốxkwt ýfneu lấagvny lòkzjung, đnsdsưljjoơpching nhiêogfzn Đzgvliqmqng Đzgvliqmqng chơpchii vôwjdwvddrng vui vẻwaiy.

lwgs La nhìglnqn thấagvny khôwjdwng khỏljdhi nởvjnk mộiqmqt nụkxxcljjoduxji, Đzgvliqmqng Đzgvliqmqng còkzjun bázpmyljjoơpching hơpchin cảcjxgglnqnh, chỉhonf vừxkwta lộiqmq mặuipft, hai Đzgvluvyg Đzgvlnsdsng Thầhtbcn Thúbojc đnsdsãaghl quỳvmox gốxkwti xưljjong thầhtbcn, cam tâgaopm tìglnqnh nguyệmqebn làlmbem tiểxxrpu đnsdsmqeb.

Quỷwjdw Mộiqmqc nhai ởvjnkogfzn ngoàlmbei Hỏljdha Nham cốxkwtc, chíhtbcnh làlmbe con đnsdsưljjoduxjng màlmbe Đzgvlôwjdwng Thổogfzogfzu tộiqmqc phảcjxgi đnsdsi qua nếjesau muốxkwtn tớzcdvi Hỏljdha Nham cốxkwtc. Xung quanh Hỏljdha Nham cốxkwtc dãaghly núbojci liêogfzn miêogfzn, cũlwgsng làlmbe Cổogfz Đzgvlwjdwa nổogfzi tiếjesang ởvjnk Đzgvlôwjdwng Thổogfz.


Mọkzjui ngưljjoduxji đnsdsphveu đnsdszpmyn, đnsdswjdwa đnsdsiểxxrpm hộiqmqi họkzjup làlmbe Quỷwjdw Mộiqmqc nhai, vậznvly lầhtbcn cổogfz Đzgvlwjdwa Liệmqebp Long nàlmbey hẳxxrpn làlmbeogfzn trong Hỏljdha Nham cốxkwtc.

Nghe nóllwei trong Hỏljdha Nham cốxkwtc cóllwe mộiqmqt hồuvyg dung nham lớzcdvn, cóllwe mộiqmqt thưljjoifrtng cổogfz Thầhtbcn Thúbojclmbe Đzgvlwjdwa Hỏljdha Kim Kỳvmoxgaopn sốxkwtng trong đnsdsóllwe, nhưljjong chưljjoa ai nhìglnqn thấagvny. Trong lịwjdwch sửxkwt Hỏljdha Nham cốxkwtc, đnsdsãaghlllwe mộiqmqt trăkzjum lẻwaiy ba lầhtbcn đnsdsưljjoifrtc chọkzjun làlmbem đnsdswjdwa đnsdsiểxxrpm tổogfz chứvddrc cổogfz Đzgvlwjdwa Liệmqebp Long. Nhưljjong chưljjoa

từxkwtng cóllwe ai cóllwe thểxxrp tiếjesan vàlmbeo trong Hỏljdha Nham cốxkwtc, ngay cảcjxgllweng dázpmyng hồuvyg dung nham ra sao cũlwgsng chưljjoa nhìglnqn thấagvny, chỉhonfvjnkkzjung ngoàlmbei đnsdsãaghl bịwjdw hung thúbojcwjdwvddrng vôwjdw tậznvln đnsdsázpmynh bậznvlt trởvjnk vềphve.

lmbeng tớzcdvi gầhtbcn Quỷwjdw Mộiqmqc nhai càlmbeng gặuipfp nhiềphveu Yêogfzu tộiqmqc dọkzjuc đnsdsưljjoduxjng. Đzgvlếjesan cázpmych Quỷwjdw Mộiqmqc nhai còkzjun chừxkwtng mưljjoduxji dặuipfm, thỉhonfnh thoảcjxgng cóllwe thểxxrp nhìglnqn thấagvny nhữnbvlng Đzgvluvyg Đzgvlnsdsng Thầhtbcn Thúbojc khổogfzng lồuvyg chởvjnkzpmyc Hổogfzzpmyo chiếjesan sĩkuob củdleca nhữnbvlng Thầhtbcn Trủdlecng hùvddrng mạznvlnh tiếjesan vàlmbeo Quỷwjdw Mộiqmqc nhai.

Quỷwjdw Mộiqmqc nhai làlmbe mộiqmqt sưljjoduxjn núbojci hẹeybup dàlmbei, kélmbeo dàlmbei hàlmbeng chụkxxcc dặuipfm. Đzgvlázpmym Yêogfzu tộiqmqc khôwjdwng thènbvlm đnsdsxxrp ýfneuglnq, triệmqebu hồuvygi Đzgvluvyg Đzgvlnsdsng Thầhtbcn Thúbojc củdleca mìglnqnh ngồuvygi phệmqebt xuốxkwtng đnsdsagvnt, coi nhưljjo dịwjdwlmbeo nàlmbey làlmbe củdleca mìglnqnh.

Xa xa nhìglnqn lạznvli, bêogfzn dưljjozcdvi Quỷwjdw Mộiqmqc nhai đnsdsen nhưljjo mựbhcbc nhấagvnp nhôwjdw nhữnbvlng cựbhcb thúbojc nhưljjo nhữnbvlng ngọkzjun núbojci nhỏljdh, cảcjxgnh tưljjoifrtng cũlwgsng cóllwe vẻwaiy đnsdsuipfc biệmqebt vôwjdwvddrng.

- Ủkuoba, đnsdsâgaopy khôwjdwng phảcjxgi làlmbe tiểxxrpu tưljjoifrtng củdleca Mộiqmqc Thầhtbcn Trủdlecng vàlmbe tiểxxrpu đnsdsiểxxrpu củdleca Dạznvllwgs Thầhtbcn Trủdlecng sao?

Bọkzjun Vũlwgs La đnsdsang tiếjesan tớzcdvi Quỷwjdw Mộiqmqc nhai, bỗeszong nhiêogfzn mộiqmqt giọkzjung nóllwei từxkwt đnsdsâgaopu vang lêogfzn. Trong vòkzjung mưljjoduxji dặuipfm cựbhcb thúbojc quázpmy nhiềphveu, mặuipft đnsdsagvnt rung lêogfzn khôwjdwng ngừxkwtng, hầhtbcu nhưljjo khôwjdwng thểxxrp dựbhcba vàlmbeo chẩvmoxn đnsdsiqmqng củdleca mặuipft đnsdsagvnt màlmbe pházpmyn đnsdszpmyn cóllwe cựbhcb thúbojclmbeo vừxkwta mớzcdvi tớzcdvi hay khôwjdwng.

Mộiqmqt con gấagvnu ngựbhcba khổogfzng lồuvygljjozcdvc nhanh tớzcdvi, trêogfzn vai gấagvnu ngựbhcba làlmbe mộiqmqt têogfzn Yêogfzu tộiqmqc thâgaopn thểxxrpljjoduxjng trázpmyng nhưljjo trâgaopu, thâgaopn khoázpmyc mộiqmqt chiếjesac ázpmyo da, hạznvl thâgaopn mặuipfc khốxkwt ngắowvnn cũlwgsng bằnsdsng da, đnsdsxxrp lộiqmq đnsdsôwjdwi châgaopn đnsdshtbcy lôwjdwng mưljjoifrtt chẳxxrpng kházpmyc gìglnq châgaopn gấagvnu.

zpmyng vóllwec gấagvnu ngựbhcba nàlmbey còkzjun khổogfzng lồuvygpchin cảcjxgaghlng Tưljjoifrtng Kỳvmox Luâgaopn, từxkwt phíhtbca sau chỉhonf chen lêogfzn mộiqmqt cázpmyi, Mãaghlng Tưljjoifrtng lậznvlp tứvddrc làlmbeo đnsdsàlmbeo văkzjung qua mộiqmqt bêogfzn, suýfneut chúbojct nữnbvla ngãaghl sấagvnp.

Quázpmyi vậznvlt lớzcdvn nhưljjo vậznvly, sứvddrc nặuipfng bảcjxgn thâgaopn quázpmy lớzcdvn, cho dùvddr khẽeyea chạznvlm mộiqmqt cázpmyi cũlwgsng sẽeyea bịwjdw thưljjoơpching khôwjdwng nhẹeybu. Kỳvmox Nguyêogfzn nélmben giậznvln khôwjdwng dázpmym pházpmyt tázpmyc, chỉhonfllwe thểxxrp trừxkwtng mắowvnt nhìglnqn ngưljjoduxji đnsdsang ngồuvygi trêogfzn lưljjong gấagvnu ngựbhcba, mặuipfc cho y cưljjoduxji ha hảcjxg, chạznvly nhanh lưljjozcdvt qua.

lwgs La cảcjxgm thấagvny hiếjesau kỳvmox:

- Đzgvlóllwelmbe ai vậznvly?


Kỳvmox Nguyêogfzn khoázpmyt tay chặuipfn lạznvli:

- Chúbojcng ta đnsdsxkwtng đnsdsowvnc tộiqmqi vớzcdvi y.

lwgsng khôwjdwng chịwjdwu nhiềphveu lờduxji.

htbcnh Cung Thậznvlp Nhịwjdw lạznvli khôwjdwng tốxkwtt nhưljjo vậznvly, bịwjdw ngưljjoduxji kházpmyc gọkzjui Đzgvluvyg Đzgvlnsdsng Thầhtbcn Thúbojc củdleca mìglnqnh làlmbe tiểxxrpu đnsdsiểxxrpu mộiqmqt cázpmych khinh miệmqebt, y cảcjxgm thấagvny tứvddrc giậznvln vôwjdwvddrng.

- Y làlmbevddrng Tăkzjung, Hổogfzzpmyo chiếjesan sĩkuob củdleca Hùvddrng Thổogfz Thầhtbcn Trủdlecng bêogfzn ngoàlmbei Lạznvlc Nhậznvlt hoang nguyêogfzn. Hùvddrng Thổogfz Thầhtbcn Trủdlecng chíhtbcnh làlmbe Thầhtbcn Trủdlecng cấagvnp bốxkwtn, cao hơpchin Mộiqmqc Thầhtbcn Trủdlecng vàlmbe Dạznvllwgs Thầhtbcn Trủdlecng mộiqmqt cấagvnp. Đzgvluvyg Đzgvlnsdsng Thầhtbcn Thúbojc củdleca Hùvddrng Tăkzjung làlmbe Ma Hùvddrng, cũlwgsng cao hơpchin hai Đzgvluvyg Đzgvlnsdsng Thầhtbcn Thúbojc củdleca chúbojcng ta mộiqmqt cấagvnp. Hơpchin nữnbvla Ma Hùvddrng củdleca y sởvjnk trưljjoduxjng Thổogfz Thầhtbcn Lựbhcbc, lựbhcbc phòkzjung ngựbhcbvddrng mạznvlnh, ta cùvddrng Kỳvmox Nguyêogfzn khôwjdwng cóllwezpmych nàlmbeo côwjdwng pházpmy phòkzjung ngựbhcb củdleca y.

lwgs La gậznvlt đnsdshtbcu mộiqmqt cázpmyi, thìglnq ra làlmbe thếjesa.

Hiểxxrpn nhiêogfzn Kỳvmox Nguyêogfzn khôwjdwng phảcjxgi nházpmyt gan sợifrt chuyệmqebn, màlmbelmbe lo lắowvnng cho Mộiqmqc Thầhtbcn Trủdlecng. Tuy rằnsdsng hiệmqebn tạznvli Cung Thậznvlp Nhịwjdw đnsdsãaghl đnsdshtbcu nhậznvlp Mộiqmqc Thầhtbcn Trủdlecng, nhưljjong Dạznvllwgs Thầhtbcn

Trùvddrng vẫmqebn làlmbe mốxkwti uy hiếjesap lớzcdvn nhưljjo trưljjozcdvc. Nếjesau Kỳvmox Nguyêogfzn xung đnsdsiqmqt vớzcdvi Hùvddrng Tăkzjung, sẽeyea tạznvlo thêogfzm mộiqmqt đnsdswjdwch nhâgaopn hùvddrng mạznvlnh cho Mộiqmqc Thầhtbcn Trủdlecng, đnsdsâgaopy làlmbelmbenh đnsdsiqmqng khôwjdwng sázpmyng suốxkwtt chúbojct nàlmbeo.

Tuy rằnsdsng nhẫmqebn nhịwjdwn, nhưljjong cóllwe thểxxrpljjovjnkng tưljjoifrtng trong lòkzjung Kỳvmox Nguyêogfzn uấagvnt ứvddrc thếjesalmbeo. Yêogfzu tộiqmqc luôwjdwn luôwjdwn hàlmbeo sảcjxgng, bịwjdw ngưljjoduxji khi hiếjesap nhưljjo vậznvly lạznvli khôwjdwng dázpmym ứvddrng chiếjesan, chắowvnc chắowvnn làlmbe nỗeszoi nhụkxxcc lớzcdvn nhấagvnt trong đnsdsduxji.

lwgs La ởvjnkogfzn cạznvlnh quan sázpmyt, pházpmyt hiệmqebn từxkwtbojcc Kỳvmox Nguyêogfzn bịwjdwlwgs nhụkxxcc mãaghli cho tớzcdvi lúbojcc tớzcdvi dưljjozcdvi Quỷwjdw Mộiqmqc nhai, y vẫmqebn ngậznvlm tăkzjum khôwjdwng nóllwei nửxkwta lờduxji, vẻwaiy mặuipft đnsdsljdh bừxkwtng. Vũlwgs La nhẹeybu nhàlmbeng thởvjnk ra mộiqmqt hơpchii thậznvlt dàlmbei, trong lòkzjung đnsdsãaghlllwe chủdlec ýfneu.

Đzgvlếjesan khi bọkzjun Vũlwgs La tớzcdvi dưljjozcdvi Quỷwjdw Mộiqmqc nhai, Hùvddrng Tăkzjung đnsdsãaghl tớzcdvi từxkwt sớzcdvm, đnsdsang hảcjxgogfzljjoduxji nóllwei vớzcdvi mộiqmqt íhtbct Hổogfzzpmyo chiếjesan sĩkuob quen biếjesat củdleca nhữnbvlng Thầhtbcn Trủdlecng kházpmyc. Mấagvny con Đzgvluvyg Đzgvlnsdsng Thầhtbcn Thúbojc khổogfzng lồuvyggaopy lạznvli ởvjnkvddrng mộiqmqt chỗeszo, tạznvlo thàlmbenh mộiqmqt cảcjxgnh tưljjoifrtng kỳvmox lạznvl.

Nhìglnqn thấagvny bọkzjun Vũlwgs La tớzcdvi, Hùvddrng Tăkzjung lậznvlp tứvddrc giơpchi tay chỉhonf trỏljdh, nhữnbvlng têogfzn kia lậznvlp tứvddrc bậznvlt cưljjoduxji vang. Hùvddrng Tăkzjung còkzjun bắowvnt chưljjozcdvc dázpmyng vẻwaiy củdleca mộiqmqt con chim nhỏljdh, hưljjozcdvng tớzcdvi Cung Thậznvlp Nhịwjdwogfzu lêogfzn chiêogfzm chiếjesap mấagvny tiếjesang. Cung Thậznvlp Nhịwjdw giậznvln dữnbvl đnsdswjdwnh tiếjesan lêogfzn, lạznvli bịwjdw Kỳvmox Nguyêogfzn đnsdsưljjoa tay ra giữnbvl chặuipft.

Sắowvnc mặuipft Kỳvmox Nguyêogfzn vẫmqebn tỏljdh ra bìglnqnh tĩkuobnh, nghiếjesan răkzjung nóllwei:


- Hãaghly nhịwjdwn mộiqmqt chúbojct.

Cung Thậznvlp Nhịwjdw phẫmqebn nộiqmq đnsdsvmoxy tay Kỳvmox Nguyêogfzn ra, nhưljjong cũlwgsng khôwjdwng còkzjun kíhtbcch đnsdsiqmqng.

Mộiqmqt nhâgaopn viêogfzn đnsdsi tớzcdvi, hữnbvlng hờduxj hỏljdhi:

- Cázpmyc ngưljjoơpchii làlmbe ngưljjoduxji củdleca Thầhtbcn Trủdlecng nàlmbeo vậznvly?

Kỳvmox Nguyêogfzn tiếjesan tớzcdvi bázpmyo danh, hoàlmben thàlmbenh thủdlec tụkxxcc cầhtbcn thiếjesat. Têogfzn nhâgaopn viêogfzn kia vung tay lêogfzn, lạznvlnh nhạznvlt nóllwei:

- Cázpmyc ngưljjoơpchii tìglnqm mộiqmqt chỗeszolmbeo ởvjnkljjozcdvi Quỷwjdw Mộiqmqc nhai đnsdsi. Ngoàlmbei ra khôwjdwng đnsdsưljjoifrtc gâgaopy chuyệmqebn thịwjdw phi, trázpmynh xa nhữnbvlng ngưljjoduxji cázpmyc ngưljjoơpchii khôwjdwng thểxxrp chọkzjuc mộiqmqt chúbojct.

Y lạznvli chỉhonflmbeo ngựbhcbc ázpmyo củdleca mìglnqnh, trêogfzn đnsdsóllwellwe thêogfzu sốxkwtljjoduxji chíhtbcn:

- Nếjesau cázpmyc ngưljjoơpchii xảcjxgy ra chuyệmqebn gìglnq, đnsdsphveu do ta phụkxxc trázpmych, cho nêogfzn đnsdsxkwtng gâgaopy phiềphven phứvddrc cho ta, bằnsdsng khôwjdwng ta cũlwgsng sẽeyea khiếjesan cho cázpmyc ngưljjoơpchii gặuipfp phảcjxgi phiềphven phứvddrc.

Nhâgaopn viêogfzn sốxkwtljjoduxji chíhtbcn nóllwei xong, nghêogfznh ngang bỏljdh đnsdsi. Kỳvmox Nguyêogfzn cùvddrng Cung Thậznvlp Nhịwjdw tứvddrc muốxkwtn hộiqmqc mázpmyu:

- Têogfzn khốxkwtn nàlmbey cóllwe ýfneuglnq, chúbojcng ta bịwjdw ngưljjoduxji khi hiếjesap, làlmbem nhưljjo chúbojcng ta đnsdsãaghllmbem sai...

lwgs La đnsdsãaghl nhìglnqn rõbojclmbeng, khoázpmyt tay ngăkzjun lạznvli:

- Mạznvlnh sổogfzng yếjesau chếjesat, cưljjoduxjng giàlmbe vi tôwjdwn, nếjesau chúbojcng ta làlmbeogfzn mạznvlnh, têogfzn nhâgaopn viêogfzn vừxkwta rồuvygi sẽeyea sang cảcjxgnh cázpmyo Hùvddrng Tăkzjung.

Kỳvmox Nguyêogfzn lạznvli nhớzcdv tớzcdvi Mộiqmqc Thầhtbcn Trủdlecng, rốxkwtt cụkxxcc cũlwgsng cấagvnt tiếjesang thởvjnklmbei, vỗeszo vỗeszolmbeo đnsdshtbcu Kỳvmox Luâgaopn, bảcjxgo nóllwe đnsdsi qua mộiqmqt bêogfzn. Tấagvnt cảcjxg quázpmy trìglnqnh nàlmbey, Đzgvliqmqng Đzgvliqmqng khôwjdwng cóllwe phảcjxgn ứvddrng gìglnq, chỉhonf mởvjnk to đnsdsôwjdwi mắowvnt hếjesat sứvddrc hiếjesau kỳvmox, đnsdsázpmynh giázpmy đnsdsázpmym Đzgvluvyg Đzgvlnsdsng Thầhtbcn Thúbojc xung quanh.


Bọkzjun họkzju đnsdsi tớzcdvi bêogfzn bờduxj Quỷwjdw Mộiqmqc nhai mớzcdvi tìglnqm đnsdsưljjoifrtc mộiqmqt đnsdswjdwa phưljjoơpching khôwjdwng ai chiếjesam cứvddr, an tríhtbcvjnk đnsdsóllwe, lặuipfng lẽeyea chờduxj Cổogfz Đzgvlwjdwa Liệmqebp Long bắowvnt đnsdshtbcu.

Đzgvlúbojcng lúbojcc nàlmbey, sắowvnc mặuipft Chu Nghiêogfzn khẽeyea biếjesan, Vũlwgs La nhìglnqn lạznvli, chỉhonf thấagvny bọkzjun Hùvddrng Tăkzjung bốxkwtn ngưljjoduxji mang theo nụkxxcljjoduxji xấagvnu xa đnsdsang đnsdsi vềphve phíhtbca nàlmbey.

Hầhtbcu nhưljjovddrng lúbojcc, tấagvnt cảcjxg nhữnbvlng ngưljjoduxji kházpmyc đnsdsphveu nhìglnqn vềphve phíhtbca nàlmbey.

Cung Thậznvlp Nhịwjdw khôwjdwng nhịwjdwn đnsdsưljjoifrtc nữnbvla:

- Khinh ngưljjoduxji quázpmy đnsdsázpmyng.

lwgs La lạznvlnh nhạznvlt khoázpmyt tay:

- Bìglnqnh tĩkuobnh đnsdsxkwtng nóllweng.

Bốxkwtn ngưljjoduxji Hùvddrng Tăkzjung vừxkwta tớzcdvi gầhtbcn, Ma Hùvddrng khổogfzng lồuvyg củdleca y giơpchi châgaopn đnsdsázpmyaghlng Tưljjoifrtng mộiqmqt cázpmyi, Hùvddrng Tăkzjung quázpmyt to mộiqmqt tiếjesang:

- Cúbojct ngay!

Kỳvmox Nguyêogfzn đnsdsang đnsdswjdwnh ra mặuipft, Vũlwgs La cũlwgsng đnsdsãaghl lạznvlnh lùvddrng hỏljdhi:

- Cázpmyc hạznvlllwe ýfneuglnq?

vddrng Tăkzjung liếjesac hắowvnn mộiqmqt cázpmyi, dưljjoduxjng nhưljjo mớzcdvi vừxkwta thấagvny lầhtbcn đnsdshtbcu tiêogfzn, nhìglnqn hắowvnn từxkwt trêogfzn xuốxkwtng dưljjozcdvi đnsdsázpmynh giázpmy mộiqmqt lưljjoifrtt:

- Ngưljjoơpchii làlmbe ai?

lwgs La đnsdsázpmyp:

- Ta làlmbe Hổogfzzpmyo chiếjesan sĩkuob mớzcdvi củdleca Mộiqmqc Thầhtbcn Trủdlecng.

Bởvjnki vìglnq Cổogfz Đzgvlwjdwa Liệmqebp Long chỉhonfllwe Hổogfzzpmyo chiếjesan sĩkuob mớzcdvi cóllwe thểxxrp tham gia, cho nêogfzn trưljjozcdvc đnsdsóllwe, Đzgvlznvli Tếjesa Ti đnsdsãaghl đnsdsxxrplwgs La tạznvlm thờduxji giữnbvl chứvddrc Hổogfzzpmyo chiếjesan sĩkuob.

vddrng Tăkzjung bậznvlt cưljjoduxji ha hàlmbe:

- Hổogfzzpmyo chiếjesan sĩkuob củdleca Mộiqmqc Thầhtbcn Trủdlecng ưljjo? Sao hảcjxg, rốxkwtt cụkxxcc bọkzjun chúbojcng cũlwgsng giázpmyng chứvddrc têogfzn phếjesa vậznvlt Kỳvmox Nguyêogfzn ngưljjoơpchii rồuvygi ưljjo? Nhưljjong vìglnq sao Đzgvluvyg Đzgvlnsdsng Thầhtbcn Thúbojckzjun trong tay Kỳvmox Nguyêogfzn, vậznvly Đzgvluvyg Đzgvlnsdsng Thầhtbcn Thúbojc củdleca tiểxxrpu tửxkwt ngưljjoơpchii đnsdsâgaopu?

lwgs La khôwjdwng cóllwe trảcjxg lờduxji, màlmbe chỉhonfllwei:

- Nơpchii nàlmbey đnsdsãaghl bịwjdw chúbojcng ta chiếjesam trưljjozcdvc, nếjesau khôwjdwng cóllwe chuyệmqebn gìglnq, cázpmyc ngưljjoơpchii phảcjxgi tìglnqm nơpchii kházpmyc đnsdsi thôwjdwi.

Ba têogfzn phíhtbca sau Hùvddrng Tăkzjung cưljjoduxji to mộiqmqt trậznvln:

- Tiểxxrpu tửxkwtlmbey ngu thậznvlt, còkzjun khôwjdwng nhìglnqn ra làlmbe chúbojcng ta tớzcdvi đnsdsâgaopy cưljjozcdvp lấagvny đnsdswjdwa bàlmben.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.