Tiên Tuyệt

Chương 316 : Săn rồng (2)

    trước sau   
- Khôhjling thểocpkhxvyi nhưcmmj vậvwtsy đezekưcmmjohgjc...

Dịkxacch Long mạflodnh miệdjbvng nóhxvyi:

- Khôhjling phảpqkai làaycm hai ta cũcgqtng yểocpkm hộzuhm cho Vũcgqt La sao? Hơxovvn nữcdrta ta cũcgqtng khôhjling phảpqkai khôhjling biếtgfdt đezekflodo lýyjvo, nhữcdrtng thứotco Mộzuhmc Thầxtadn Trủyokbng đezekưcmmja cho Vũcgqt La, Tháhxvyi Âxtadm sơxovvn chúqyrung ta khôhjling lấohgjy mộzuhmt xu. Nhưcmmjng thu hoạflodch trong hộzuhmi đezekohgju giáhxvy vừyckfa rồxtadi, Vũcgqt La đezekãfcbfzuhmng tớgxdci Ngọummhc Tủyokby, chuyệdjbvn nàaycmy phảpqkai tídcgwnh làaycm hai nhàaycm chúqyrung ta cùzuhmng đezekxtadu tưcmmj mớgxdci phảpqkai.

Chu Nghiêvckfn lạflodi cưcmmjxtadi lạflodnh khinh thưcmmjxtadng:

- Nóhxvyi thậvwtst dễummh nghe, năyjvom ngàaycmn miếtgfdng Ngọummhc Tủyokby nọummhaycm củyokba Chu gia chúqyrung ta, cóhxvy liêvckfn quan gìjdqy tớgxdci Tháhxvyi Âxtadm sơxovvn cáhxvyc ngưcmmjơxovvi? Hơxovvn nữcdrta Vũcgqt La bỏhira tiềbgldn ra trảpqkaaycm quặpdjhng ôhjli Thiếtgfdt củyokba hắocpkn, chỉufqvcmmjohgjn chúqyrut Ngọummhc Tủyokby thếtgfd chấohgjp màaycm thôhjlii.

Dịkxacch Long giàaycm mồxtadm áhxvyt lýyjvo:


- Hai nhàaycm chúqyrung ta liêvckfn thủyokb, cùzuhmng nhau chuẩqnckn bịkxac Ngọummhc Tủyokby. Nhiệdjbvm vụxqgxaycmy bắocpkt đezekxtadu, sốeoak Ngọummhc Tủyokby nàaycmy phảpqkai xem nhưcmmj sởonjd hữcdrtu củyokba hai nhàaycm, cáhxvyc ngưcmmjơxovvi đezekyckfng nghĩbgld tớgxdci chuyệdjbvn gạflodt Tháhxvyi Âxtadm sơxovvn chúqyrung ta ra.

Chu Nghiêvckfn tứotcoc giậvwtsn toàaycmn thâfcbfn run lêvckfn lẩqncky bẩqncky, đezekang muốeoakn quáhxvyt to, Vũcgqt La đezekãfcbf khoáhxvyt tay ngăyjvon nàaycmng lạflodi:

- Đlweryckfng ừyckfanh cãfcbfi nữcdrta...

Chu Nghiêvckfn nổjomei giậvwtsn đezekùzuhmng đezekùzuhmng ngồxtadi trởonjd lạflodi đezeki, Vũcgqt La nhìjdqyn Dịkxacch Long, biếtgfdt chuyệdjbvn nàaycmy khôhjling chia cho Tháhxvyi Âxtadm sơxovvn mộzuhmt chúqyrut lợohgji làaycm khôhjling đezekưcmmjohgjc, hắocpkn bèxxzfn chậvwtsm rãfcbfi gậvwtst gậvwtst đezekxtadu:

- Vậvwtsy ngưcmmjơxovvi cứotco việdjbvc nóhxvyi thẳxovvng đezeki, Tháhxvyi Âxtadm sơxovvn cáhxvyc ngưcmmjơxovvi muốeoakn bao nhiêvckfu?

Dịkxacch Long đezekáhxvyp:

- Chia ra bổjomen - sáhxvyu.

cgqt La khẽvwts cau màaycmy:

- Nhưcmmj vậvwtsy làaycm sao?

- Tháhxvyi Âxtadm sơxovvn họummhp táhxvyc vớgxdci Chu gia, vốeoakn làaycm phảpqkai chia năyjvom - năyjvom. Nhưcmmjng dùzuhm sao cũcgqtng làaycm do Vũcgqt La ngưcmmjơxovvi ra sứotcoc, cho nêvckfn Tháhxvyi Âxtadm sơxovvn chúqyrung ta chịkxacu thiệdjbvt mộzuhmt ídcgwt, cho Chu gia thêvckfm mộzuhmt phầxtadn, Tháhxvyi Âxtadm sơxovvn lấohgjy bốeoakn, Chu gia lấohgjy sáhxvyu. Còzstvn Chu gia cáhxvyc ngưcmmjơxovvi phâfcbfn chia thếtgfdaycmo, chúqyrung ta khôhjling cầxtadn biếtgfdt.

Chu Nghiêvckfn khôhjling chúqyrut do dựguxg đezekotcong bậvwtst dậvwtsy:

- Khôhjling đezekưcmmjohgjc, Tháhxvyi Âxtadm sơxovvn cáhxvyc ngưcmmjơxovvi khôhjling làaycmm gìjdqy cảpqka, đezekãfcbf đezekòzstvi chia bổjomen phầxtadn, tưcmmjonjdng bởonjd hay sao? Khôhjling thưcmmjơxovvng lưcmmjohgjng chuyệdjbvn nàaycmy nữcdrta, chờxtad chúqyrung ta trởonjd vềbgld rồxtadi hãfcbfy nóhxvyi.

Dịkxacch Long gọummhi nàaycmng:


- Ta còzstvn chưcmmja nóhxvyi xong, lầxtadn nàaycmy chúqyrung ta dứotcot khoáhxvyt đezekkxacnh ra quy củyokb, ngoạflodi trừyckf hộzuhmi đezekohgju giáhxvy vừyckfa rồxtadi, vềbgld sau ídcgwch lợohgji cũcgqtng phảpqkai phâfcbfn chia nhưcmmj vậvwtsy.

Chu Nghiêvckfn cũcgqtng khôhjling quay đezekxtadu lạflodi, bỏhira đezeki ra ngoàaycmi.

cgqt La lạflodnh lùzuhmng nhìjdqyn Dịkxacch Long:

- Dịkxacch Long, cóhxvyfcbfu nàaycmy tặpdjhng cho ngưcmmjơxovvi, khôhjling thểocpkhxvyzstvng tham khôhjling đezekáhxvyy, hãfcbfy vềbgld đezeki.

Dịkxacch Long cưcmmjxtadi lạflodnh mộzuhmt tiếtgfdng:

- Cáhxvyc ngưcmmjơxovvi cũcgqtng đezekyckfng hốeoaki hậvwtsn!

cgqt La vỗrpdiaycmn:

- Khôhjling tiễummhn!

Dịkxacch Long mởonjd cửifbaa rờxtadi đezeki, Vũcgqt La tứotcoc tốeoaki vôhjlizuhmng, vốeoakn hắocpkn đezekkxacnh lấohgjy mộzuhmt hoặpdjhc hai móhxvyn vậvwtst phẩqnckm vừyckfa mua đezekưcmmjohgjc trong hộzuhmi đezekohgju giáhxvy chia cho Tháhxvyi Âxtadm sơxovvn, khôhjling ngờxtad rằkfsrng Dịkxacch Long vừyckfa mởonjd miệdjbvng đezekãfcbf đezekòzstvi lấohgjy bổjomen phầxtadn, quảpqka thậvwtst lòzstvng tham khôhjling đezekáhxvyy. Vũcgqt La khôhjling ngạflodi hy sinh mộzuhmt ídcgwt ídcgwch lợohgji, dùzuhm sao mưcmmjxtadi móhxvyn vậvwtst phẩqnckm nọummh hắocpkn chỉufqv mua đezekocpk đezekxtadu tưcmmj, khôhjling phảpqkai bảpqkan thâfcbfn cầxtadn thiếtgfdt, nhưcmmjng hắocpkn sẽvwts tuyệdjbvt khôhjling thoáhxvyi nhưcmmjohgjng vôhjli nguyêvckfn tắocpkc.

Ba ngưcmmjxtadi chia tay khôhjling vui, sáhxvyng hôhjlim sau lêvckfn đezekưcmmjxtadng, sắocpkc mặpdjht Dịkxacch Long cùzuhmng Chu Nghiêvckfn cóhxvy vẻhjli khóhxvy coi. Kỳtgfd Nguyêvckfn vàaycm Cung Thậvwtsp Nhịkxac khôhjling hiểocpku vìjdqy sao, cũcgqtng khôhjling tiệdjbvn hỏhirai nhiềbgldu.

Ra khỏhirai yêvckfu thịkxac, A Hắocpkc vẫothon mởonjd đezekưcmmjxtadng nhưcmmj trưcmmjgxdcc. Kỳtgfd Nguyêvckfn ngồxtadi trêvckfn lưcmmjng Mãfcbfng Tưcmmjohgjng Kỳtgfd Luâfcbfn, nhìjdqyn mâfcbfy trắocpkng lữcdrtng lờxtad trôhjlii trêvckfn khôhjling, cảpqkam nhậvwtsn lựguxgc lưcmmjohgjng câfcbfy cỏhira xung quanh.

cgqt La đezekang phi hàaycmnh giữcdrta khôhjling trung, thìjdqynh lìjdqynh kim quang chợohgjt lóhxvye, Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng từyckf trong Thiêvckfn Phủyokb Chi Quốeoakc chui ra.

Tiểocpku gia hỏhiraa nhảpqkay nhóhxvyt vôhjlizuhmng vui vẻhjli, Kỳtgfd Nguyêvckfn ngồxtadi trêvckfn lưcmmjng Mãfcbfng Tưcmmjohgjng cưcmmjxtadi nóhxvyi:


- Thìjdqy ra Vũcgqt La tếtgfd ti cũcgqtng cóhxvy sủyokbng thúqyru.

cmmjxtadng nhưcmmj Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng nghe hiểocpku đezekưcmmjohgjc ýyjvo nghĩbglda củyokba từyckf ‘sủyokbng thúqyru’, nhẹqyru nhàaycmng bay lêvckfn lưcmmjng Mãfcbfng Tưcmmjohgjng vốeoakn cao hơxovvn nóhxvy chừyckfng mộzuhmt trưcmmjohgjng, khôhjling chúqyrut lưcmmju tìjdqynh xuấohgjt ra mộzuhmt tràaycmo chộzuhmp vềbgld phídcgwa mặpdjht củyokba Kỳtgfd Nguyêvckfn.

Ban đezekxtadu Kỳtgfd Nguyêvckfn còzstvn chưcmmja đezekocpk ýyjvo, đezekếtgfdn khi mộzuhmt đezekflodo kim quang sắocpkc béhiran lóhxvye lêvckfn từyckf tràaycmo củyokba Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng ngay trưcmmjgxdcc mặpdjht, y mớgxdci sợohgjfcbfi kêvckfu lêvckfn, vấohgjt vàaycm lắocpkm mớgxdci néhira tráhxvynh đezekưcmmjohgjc. Dùzuhmaycm nhưcmmj vậvwtsy, vẫothon nghe soạflodt mộzuhmt tiếtgfdng, quầxtadn cỏhira trêvckfn lưcmmjng y bịkxac tụxqgxt xuốeoakng mộzuhmt nửifbaa, bộzuhm vịkxacdcgwxovvn thấohgjp thoáhxvyng lộzuhm ra, khiếtgfdn cho Chu Nghiêvckfn xấohgju hổjome quay mặpdjht đezeki nơxovvi kháhxvyc.

Kỳtgfd Nguyêvckfn xấohgju hổjomehjlizuhmng, cuốeoakng quídcgwt lấohgjy trong bao trêvckfn lưcmmjng Mãfcbfng Tưcmmjohgjng ra mộzuhmt chiếtgfdc quầxtadn cỏhira kháhxvyc quấohgjn lạflodi, lúqyruc nàaycmy mớgxdci nhìjdqyn Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng lắocpkp bắocpkp nóhxvyi:

- Kim... Kim Thầxtadn Lựguxgc!

Kim Thầxtadn Lựguxgc làaycm thầxtadn lựguxgc hiếtgfdm thấohgjy nhấohgjt ởonjd Đlwerôhjling Thổjome, côhjling kídcgwch sắocpkc béhiran, cùzuhmng Lôhjlii Thầxtadn Lựguxgc làaycm hai loạflodi thầxtadn lựguxgc côhjling kídcgwch mạflodnh nhấohgjt ởonjd Đlwerôhjling Thổjome, cho dùzuhmaycm Hỏhiraa Thầxtadn Lựguxgc cũcgqtng phảpqkai kéhiram hơxovvn mộzuhmt chúqyrut.

- Vũcgqt La Tếtgfd Ti, sủyokbng thúqyru củyokba ngàaycmi thâfcbfn mang Kim Thầxtadn Lựguxgc, vìjdqy sao ngàaycmi cóhxvy đezekưcmmjohgjc nóhxvy vậvwtsy? Nếtgfdu nóhxvy trưcmmjxtadng thàaycmnh, chắocpkc chắocpkn cóhxvycmmjhxvych trởonjd thàaycmnh Đlwerxtad Đlwerkfsrng Thầxtadn Thúqyru củyokba mộzuhmt tòzstva Thầxtadn Trủyokbng.

Kỳtgfd Nguyêvckfn nóhxvyi ra tiếtgfdng ‘sủyokbng thúqyru’ lầxtadn nữcdrta, hiểocpkn nhiêvckfn Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng cựguxgc kỳtgfd bấohgjt mãfcbfn đezekjomei vớgxdci chuyệdjbvn mìjdqynh bịkxac cho làaycm sủyokbng vậvwtst củyokba Vũcgqt La, tứotcoc tốeoaki gầxtadm lêvckfn mộzuhmt tiếtgfdng, trêvckfn tràaycmo màaycmu vàaycmng nhạflodt củyokba nóhxvy hiệdjbvn ra từyckfng đezekflodo đezekiệdjbvn quang màaycmu xanh kêvckfu xèxxzfxxzf.

Kỳtgfd Nguyêvckfn lạflodi giậvwtst mìjdqynh:

- Lôhjlii Thầxtadn Lựguxgc! Trờxtadi ơxovvi, ta nhìjdqyn lầxtadm rồxtadi sao, Cung Thậvwtsp Nhịkxac, têvckfn ngốeoakc Cung Thậvwtsp Nhịkxac ngưcmmjơxovvi mau xuốeoakng đezekâfcbfy, sủyokbng thúqyru củyokba Vũcgqt La Tếtgfd Ti thâfcbfn mang hai loạflodi thầxtadn lựguxgc côhjling kídcgwch đezekdjbv nhấohgjt Lôhjlii Thầxtadn Lựguxgc, Kim Thầxtadn Lựguxgc...

Y còzstvn chưcmmja dứotcot lờxtadi đezekãfcbf bịkxac Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng tứotcoc tốeoaki pháhxvyt ra mộzuhmt đezekflodo đezekiệdjbvn quang đezekáhxvynh trúqyrung, toàaycmn thâfcbfn lôhjling tóhxvyc dựguxgng đezekotcong, da thịkxact biếtgfdn thàaycmnh màaycmu đezeken.

Trưcmmjgxdcc nay Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng khôhjling hiểocpkn lộzuhmyjvong lựguxgc Lôhjlii Đlweriệdjbvn củyokba nóhxvy, xem ra gầxtadn đezekâfcbfy ởonjd trong Thiêvckfn Phủyokb Chi Quốeoakc ăyjvon mẩqnckm ngọummhc khôhjling ídcgwt, dinh dưcmmjyckfng tràaycmn trềbgld, sau khi trưcmmjxtadng thàaycmnh đezekãfcbf thứotcoc tinh.

cgqt La giơxovv tay giữcdrt Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng đezekang cóhxvy vẻhjli khôhjling cam lòzstvng lạflodi, vuốeoakt ve bộzuhmhjling dàaycmi củyokba nóhxvy:


- Nóhxvy khôhjling phảpqkai làaycm sủyokbng vậvwtst củyokba ta.

Đlwereoaki vớgxdci hắocpkn màaycmhxvyi, trong lòzstvng khôhjling cóhxvy kháhxvyi niệdjbvm ‘sủyokbng vậvwtst’, hắocpkn vẫothon coi Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng nhưcmmj thâfcbfn nhâfcbfn.

Đlwerôhjlii môhjlii khôhjli nứotcot củyokba Kỳtgfd Nguyêvckfn khẽvwtshxvy ra, phun ra mộzuhmt cỗrpdi khóhxvyi đezeken, rốeoakt cụxqgxc đezekãfcbf hiểocpku vìjdqy sao mìjdqynh bịkxac Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng tấohgjn côhjling, chỉufqvjdqyhxvyi sai mộzuhmt chữcdrt.

Kỳtgfd Nguyêvckfn thầxtadm nhủyokb thậvwtst làaycm oan uổjomeng.

Cung Thậvwtsp Nhịkxaccgqtng đezekãfcbf đezekáhxvyp xuốeoakng, sắocpkc mặpdjht nghiêvckfm nghịkxac nhìjdqyn Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng, ởonjd trêvckfn khôhjling y đezekãfcbf nhìjdqyn thấohgjy rõdzebaycmng, quảpqka thậvwtst Kỳtgfd Nguyêvckfn nóhxvyi khôhjling sai, Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng thâfcbfn mang hai loạflodi thầxtadn lựguxgc, Kim Thầxtadn Lựguxgc vàaycmhjlii Thầxtadn Lựguxgc.

Hai loạflodi thầxtadn lựguxgc nàaycmy làaycm thầxtadn lựguxgc côhjling kídcgwch sáhxvyc béhiran nhấohgjt củyokba Yêvckfu tộzuhmc. Trong lịkxacch sửifba củyokba Đlwerôhjling Thổjome, chưcmmja cóhxvy sủyokbng thúqyruaycmo thâfcbfn mang đezekxtadng thờxtadi hai loạflodi thầxtadn lựguxgc nàaycmy nhưcmmj vậvwtsy. Chỉufqv cầxtadn thâfcbfn mang mộzuhmt trong hai loạflodi thầxtadn lựguxgc nàaycmy, sau khi trưcmmjxtadng thàaycmnh đezekãfcbfhxvycmmjhxvych trởonjd thàaycmnh Đlwerxtad Đlwerkfsrng Thầxtadn Thúqyru cho bấohgjt cứotcozstva Thầxtadn Trủyokbng nàaycmo, kểocpk cảpqkahxvyt Đlwerflodi Thầxtadn Trủyokbng.

Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng lạflodi cóhxvy thểocpkhxvy đezekưcmmjohgjc hai loạflodi cùzuhmng mộzuhmt lúqyruc, hơxovvn nữcdrta nhìjdqyn qua còzstvn rấohgjt nhỏhira, tưcmmjơxovvng lai trong quáhxvy trìjdqynh trưcmmjonjdng thàaycmnh sẽvwtshxvy khảpqkayjvong vôhjli hạflodn.

Cung Thậvwtsp Nhịkxac khôhjling thểocpkaycmo ngờxtad, Vũcgqt La thâfcbfm tàaycmng bấohgjt lộzuhm tớgxdci mứotcoc nàaycmy, còzstvn cóhxvy mộzuhmt sủyokbng thúqyruhxvy thểocpk khiếtgfdn cho cảpqka Đlwerôhjling Thổjome phảpqkai ghen tịkxac.

Vốeoakn Cung Thậvwtsp Nhịkxacaycmjdqy A Hắocpkc mớgxdci bịkxac bứotcoc gia nhậvwtsp Mộzuhmc Thầxtadn Trủyokbng, trong lòzstvng vốeoakn vẫothon thầxtadm oáhxvyn hậvwtsn, dọummhc trêvckfn đezekưcmmjxtadng đezeki cũcgqtng khôhjling muốeoakn nóhxvyi chuyệdjbvn vớgxdci nhữcdrtng ngưcmmjxtadi kháhxvyc.

Nhưcmmjng sau khi trảpqkai qua hộzuhmi đezekohgju giáhxvyonjdvckfu thịkxac, hiệdjbvn tạflodi nhìjdqyn thấohgjy Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng chợohgjt thoáhxvyng đezekzuhmng trong lòzstvng: Chẳxovvng lẽvwtsaycmxovv duyêvckfn xui khiếtgfdn mìjdqynh gặpdjhp Vũcgqt La? Từyckf trưcmmjgxdcc tớgxdci nay mìjdqynh vẫothon cho rằkfsrng phảpqkan bộzuhmi Dạflodcgqt Thầxtadn Trủyokbng gia nhậvwtsp Mộzuhmc Thầxtadn Trủyokbng, chídcgwnh làaycm chuyệdjbvn nhụxqgxc nhãfcbfhjlizuhmng cảpqka đezekxtadi nàaycmy. Hiệdjbvn tạflodi xem ra, nóhxvyi khôhjling chừyckfng đezekâfcbfy làaycm mộzuhmt bưcmmjgxdcc ngoặpdjht lớgxdcn lao củyokba cuộzuhmc đezekxtadi mìjdqynh.

Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng nhảpqkay nhóhxvyt trêvckfn ngưcmmjxtadi Vũcgqt La mộzuhmt chúqyrut, dưcmmjxtadng nhưcmmj cảpqkam thấohgjy hơxovvi nhàaycmm cháhxvyn. Nhưcmmjng nóhxvy lạflodi cảpqkam thấohgjy hứotcong thúqyru vớgxdci dáhxvyng ngưcmmjxtadi khổjomeng lồxtad chắocpkc nịkxacch củyokba Mãfcbfng Tưcmmjohgjng Kỳtgfd Luâfcbfn, thìjdqynh lìjdqynh nhảpqkay mạflodnh vềbgld phídcgwa trưcmmjgxdcc, hai trảpqkao củyokba nóhxvy nắocpkm lấohgjy hai tai to tưcmmjgxdcng củyokba Mãfcbfng

Kỳtgfd Nguyêvckfn hoảpqkang sợohgj thốeoakt lêvckfn:

- Cẩqnckn thậvwtsn, tídcgwnh tìjdqynh Kỳtgfd Luâfcbfn cũcgqtng khôhjling tốeoakt...

Tuy rằkfsrng Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng thâfcbfn mang hai loạflodi thầxtadn lựguxgc, nhưcmmjng dùzuhm sao cũcgqtng còzstvn quáhxvy nhỏhira, bấohgjt kểocpk thếtgfdaycmo cũcgqtng khôhjling phảpqkai làaycm đezekeoaki thủyokb củyokba Mãfcbfng Tưcmmjohgjng. Mãfcbfng Tưcmmjohgjng giậvwtsn dữcdrt lắocpkc lắocpkc đezekxtadu, mấohgjy chiếtgfdc ngàaycmjdqynh răyjvong cưcmmja củyokba nóhxvy quay vềbgld phídcgwa Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng.

Cung Thậvwtsp Nhịkxaccmmjxtadi lạflodnh mộzuhmt tiếtgfdng châfcbfm chọummhc:

- Ngưcmmjơxovvi cứotcovckfn tâfcbfm đezeki, Kỳtgfd Luâfcbfn cũcgqtng cóhxvy linh tídcgwnh, khôhjling ngốeoakc nhưcmmj ngưcmmjơxovvi đezekâfcbfu.

Quảpqka nhiêvckfn khôhjling ngờxtadfcbfng Tưcmmjohgjng phốeoaki họummhp vớgxdci Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng, ve vẩqncky hai tai khổjomeng lồxtad củyokba mìjdqynh, khiếtgfdn cho Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng chơxovvi đezekùzuhma thỏhiraa thídcgwch.

Cung Thậvwtsp Nhịkxac nhìjdqyn mộzuhmt lúqyruc chợohgjt thấohgjy nôhjlin nao, tưcmmjơxovvng lai tiềbgldn đezekxtad Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng làaycm bấohgjt khảpqka hạflodn lưcmmjohgjng. Hiệdjbvn tạflodi Mãfcbfng Tưcmmjohgjng Kỳtgfd Luâfcbfn cóhxvy quan hệdjbv tốeoakt vớgxdci Đlwerzuhmng Đlwerzuhmng nhưcmmj vậvwtsy, tưcmmjơxovvng lai nhấohgjt đezekkxacnh sẽvwtshxvy lợohgji khôhjling nhỏhira, tưcmmj chấohgjt A Hắocpkc củyokba mìjdqynh còzstvn trêvckfn cảpqka Kỳtgfd Luâfcbfn, tạflodi sao khôhjling...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.