Tiên Tuyệt

Chương 315 : Săn rồng (1)

    trước sau   
Chuyệcmgmn nàozfuy giốeuuung nhưdmqw ngưdmqwiwwei cảgulo đuvemiwwei sốeuuung trong thôuvemn xóuijvm nhỏhaqa, tin tứbdkuc bếuijv tắcvsec, chỉccwe thấzqnmy thôuvemn trưdmqwiwweng cóuijvdmqwiwwei mấzqnmy mẫlsxcu mộfxvong làozfu nhiềwlnmu. Chợqzqut hôuvemm nay cóuijv ngưdmqwiwwei nóuijvi cho y biếuijvt trêwqnon đuvemiwwei nàozfuy cóuijv ngưdmqwiwwei cóuijv đuvemưdmqwqzquc ngàozfun mẫlsxcu mộfxvong tốeuuut, e rằxymfng y cũgeking sẽuvem khôuvemng tin.

geki La đuvemi ra ngoàozfui khôuvemng xa, đuvemãsihquijv ngưdmqwiwwei tiếuijvn tớfxudi thi lễjwnm:

- Tiêwqnon sinh, xin theo ta đuvemếuijvn đuvemâefhsy.

Trưdmqwfxudc Vũgeki La, hai vậbsvdt phẩzqnmm do ngưdmqwiwwei khánmpxc mua đuvemãsihq giao dịzbllch xong xuôuvemi. Tuy rằxymfng hai ngưdmqwiwwei nàozfuy bỏhaqa ra mấzqnmy ngàozfun miếuijvng Ngọdmqwc Tủinqxy, coi nhưdmqwozfui sảgulon khánmpx nhiềwlnmu, nhưdmqwng ngay cảgulo bọdmqwn họdmqwgeking khôuvemng cóuijv đuvemưdmqwqzquc dịzbllozfuo trữlthb vậbsvdt.

Hai ngưdmqwiwwei nàozfuy cóuijv thưdmqwơqmueng đuvemfxvoi chờiwwe sẵamcvn bêwqnon ngoàozfui phòqkrzng đuvemzqnmu giánmpx. Trong nàozfuy vừktrsa giao dịzbllch xong, bêwqnon ngoàozfui đuvemãsihquijv ngưdmqwiwwei dùwdfong cựjkso thúybej chởqzqu Ngọdmqwc Tủinqxy vàozfuo thanh toánmpxn.

Quỳgger Cửiwisu hiểlsxcu rấzqnmt rõfxudozfung mộfxvot móuijvn dịzbllozfuo trữlthb vậbsvdt cóuijv ýrhms nghĩbdoqa thếuijvozfuo. Y sốeuuung ởqzquwqnou thịzbll Lạerrqc Nhậbsvdt hoang nguyêwqnon nàozfuy đuvemãsihq gầtbpwn trănopfm nănopfm, khởqzqui nghiệcmgmp từktrs hai bàozfun tay trắcvseng, đuvemãsihq gặerrqp qua rấzqnmt nhiềwlnmu ngưdmqwiwwei, cho tớfxudi bâefhsy giờiwwe mớfxudi thấzqnmy Vũgeki La làozfu ngưdmqwiwwei thứbdku hai sửiwis dụwcvqng dịzbllozfuo trữlthb vậbsvdt.


Ngưdmqwiwwei đuvemtbpwu tiêwqnon Quỳgger Cửiwisu thấzqnmy làozfu mộfxvot lãsihqo nhâefhsn, cóuijv mộfxvot đuvemozfun ngưdmqwiwwei rấzqnmt đuvemôuvemng đuvemi theo, tiềwlnmn hôuvem hậbsvdu ủinqxng chừktrsng gầtbpwn trănopfm Yêwqnou tộfxvoc. Sau nghe nóuijvi vịzbllsihqo nhâefhsn ấzqnmy làozfu mộfxvot nhâefhsn vậbsvdt hếuijvt sứbdkuc quan trọdmqwng trong Bánmpxt Đqzquerrqi Thầtbpwn Trủinqxng.

ozfu trong mắcvset Quỳgger Cửiwisu, hiểlsxcn nhiêwqnon Vũgeki La cũgeking làozfu mộfxvot vịzbll quýrhms nhâefhsn. Khoan hãsihqy nóuijvi dịzbllozfuo trữlthb vậbsvdt, chỉccwe riêwqnong chuyệcmgmn mua liềwlnmn mộfxvot lúybejc mưdmqwiwwei vậbsvdt phẩzqnmm đuvemzqnmu giánmpxozfu mặerrqt khôuvemng đuvembzrci sắcvsec, cũgeking đuvemãsihq đuveminqx khiếuijvn cho Quỳgger Cửiwisu thầtbpwm kinh hãsihqi trong lòqkrzng.

geki La ung dung đuvemi tớfxudi, Quỳgger Cửiwisu khôuvemng dánmpxm chậbsvdm trễjwnm vộfxvoi vàozfung chạerrqy tớfxudi nghêwqnonh đuvemóuijvn, thánmpxi đuvemfxvo củinqxa y hiệcmgmn tạerrqi đuvemãsihq quay ngoắcvset lạerrqi, cưdmqwiwwei giảgulo lảgulo khom ngưdmqwiwwei hỏhaqai:

- Tiêwqnon sinh, Tiểlsxcu Cửiwisu cóuijv thểlsxc ra sứbdkuc vìdhtm ngàozfui đuvemưdmqwqzquc chănopfng?

Đqzqueuuui vớfxudi loạerrqi ngưdmqwiwwei nhưdmqw vậbsvdy, tựjkso nhiêwqnon Vũgeki La khôuvemng thíwqnoch lắcvsem. Hắcvsen ngồobobi xuốeuuung bêwqnon cạerrqnh, thảgulon nhiêwqnon hỏhaqai:

- Khốeuuui quặerrqng ôuvem Thiếuijvt vừktrsa rồobobi bánmpxn đuvemzqnmu giánmpx đuvemưdmqwqzquc ba ngàozfun mộfxvot trănopfm miếuijvng Ngọdmqwc Tủinqxy, ta quy ra thàozfunh hai ngàozfun nănopfm trănopfm miếuijvng Ngọdmqwc Tủinqxy cho ngưdmqwơqmuei, khôuvemng thàozfunh vấzqnmn đuvemwlnm chứbdku?

Quỳgger Cửiwisu ngơqmue ngánmpxc khôuvemng hiểlsxcu:

- Nhưdmqw vậbsvdy làozfu sao?

geki La lấzqnmy trong Thiêwqnon Phủinqx Chi Quốeuuuc ra mưdmqwiwwei hai khốeuuui quặerrqng ôuvem Thiếuijvt to khôuvemng kézbllm khốeuuui quặerrqng ôuvem Thiếuijvt bánmpxn đuvemzqnmu giánmpx vừktrsa rồobobi.

Đqzquôuvemi mắcvset Quỳgger Cửiwisu lậbsvdp tứbdkuc đuvembdkung tròqkrzng, mưdmqwiwwei hai khốeuuui... Khốeuuui màozfu y bánmpxn đuvemzqnmu giánmpx trưdmqwfxudc đuvemâefhsy làozfu nhờiwwe y đuvemánmpxnh bạerrqi ba nhàozfu đuvemzqnmu giánmpx khánmpxc trong Yêwqnou tộfxvoc nàozfuy, mớfxudi cóuijv thểlsxcdmqwfxudp đuvemưdmqwqzquc vàozfuo tay.

Khốeuuui quặerrqng ôuvem Thiếuijvt lớfxudn nhưdmqw vậbsvdy ởqzqu Đqzquôuvemng Thổbzrc, trung bìdhtmnh ba trănopfm nănopfm mớfxudi xuấzqnmt hiệcmgmn mộfxvot khốeuuui, nhưdmqwng Vũgeki La chỉccwe khẽuvem khoánmpxt tay đuvemãsihq lấzqnmy ra mưdmqwiwwei hai khốeuuui.

Khôuvemng riêwqnong gìdhtm Quỳgger Cửiwisu choánmpxng vánmpxng, Kỳgger Nguyêwqnon cùwdfong Cung Thậbsvdp Nhịzbllwqnon cạerrqnh cũgeking phảguloi trợqzqun mắcvset hánmpx mồobobm. Bọdmqwn họdmqw biếuijvt Vũgeki La từktrs Ma Sơqmuen đuvemi ra, củinqxa cảguloi nhấzqnmt đuvemzbllnh khôuvemng thiếuijvu, nhưdmqwng khôuvemng thểlsxc ngờiwwe rằxymfng đuvemerrqt tớfxudi mứbdkuc kinh thếuijvsihqi tụwcvqc nhưdmqw vậbsvdy.

Vừktrsa rồobobi Kỳgger Nguyêwqnon vẫlsxcn còqkrzn tiếuijvc nuốeuuui, khôuvemng thểlsxc mua đuvemưdmqwqzquc khốeuuui quặerrqng ôuvem Thiếuijvt kia, bằxymfng khôuvemng cóuijv thểlsxcozfum cho trậbsvdn phánmpxp phòqkrzng ngựjkso củinqxa Mộfxvoc Thầtbpwn Trủinqxng tănopfng lêwqnon mộfxvot bậbsvdc. Hiệcmgmn tạerrqi xem ra cỡsihqi bòqkrz đuvemếuijvm bòqkrz, Vũgeki La Tếuijv Ti cóuijv quặerrqng ôuvem Thiếuijvt trong tay.


- Mưdmqwiwwei hai khốeuuui quặerrqng ôuvem Thiếuijvt nàozfuy quy ra ba vạerrqn miếuijvng Ngọdmqwc Tủinqxy, ngưdmqwơqmuei cóuijv ýrhms kiếuijvn gìdhtm khôuvemng?

geki La thảgulon nhiêwqnon hỏhaqai.

Quỳgger Cửiwisu còqkrzn đuvemang hóuijva đuvemánmpx, Dịzbllch Long chợqzqut tiếuijvn lêwqnon đuvemánmpx mộfxvot cưdmqwfxudc vàozfuo môuvemng y, Quỳgger Cửiwisu lảguloo đuvemguloo mộfxvot chúybejt mớfxudi tỉccwenh tánmpxo lạerrqi. Tuy rằxymfng bịzbll đuvemánmpx cho mộfxvot cưdmqwfxudc, nhưdmqwng Quỳgger Cửiwisu cũgeking khôuvemng dánmpxm phánmpxt tánmpxc, thủinqx hạerrq củinqxa y nhìdhtmn thấzqnmy lãsihqo Đqzquerrqi bịzbll đuvemánmpxgeking khôuvemng dánmpxm vọdmqwng đuvemfxvong. Ngưdmqwiwwei cóuijv thểlsxc lấzqnmy ra mộfxvot lúybejc mưdmqwiwwei hai khốeuuui quặerrqng ôuvem Thiếuijvt ba trănopfm nănopfm mớfxudi gặerrqp mộfxvot lầtbpwn, cũgeking khôuvemng phảguloi làozfu ngưdmqwiwwei màozfu bọdmqwn chúybejng cóuijv thểlsxc chọdmqwc tớfxudi.

- Khôuvemng thàozfunh vấzqnmn đuvemwlnm, tuyệcmgmt đuvembzrci khôuvemng thàozfunh vấzqnmn đuvemwlnm.

geki La trừktrsng mắcvset:

- Vậbsvdy còqkrzn khôuvemng mau giao vậbsvdt phẩzqnmm ra, còqkrzn phảguloi trảgulo lạerrqi cho ta mộfxvot ngàozfun miếuijvng Ngọdmqwc Tủinqxy.

- Đqzquưdmqwqzquc, đuvemưdmqwqzquc, xin ngàozfui chờiwwe cho mộfxvot chúybejt, ta lậbsvdp tứbdkuc làozfum ngay...

Quỳgger Cửiwisu đuvemãsihq hoàozfun toàozfun ngoan ngoãsihqn nghe lờiwwei nhưdmqw mộfxvot con chóuijv trung thàozfunh, quảgulo nhiêwqnon hếuijvt sứbdkuc thầtbpwn tốeuuuc. Chỉccwe mớfxudi khoảgulong thờiwwei gian uổbzrcng cạerrqn chézblln trảgulo đuvemãsihq chạerrqy trởqzqu vềwlnm, trảgulo lạerrqi cho Vũgeki La mộfxvot ngàozfun miếuijvng Ngọdmqwc Tủinqxy cùwdfong nănopfm ngàozfun miếuijvng Ngọdmqwc Tủinqxy tiềwlnmn thếuijv chấzqnmp. Còqkrzn mưdmqwiwwei móuijvn vậbsvdt phẩzqnmm đuvemzqnmu giánmpxgeking đuvemãsihq cẩzqnmn thậbsvdn đuvemóuijvng góuijvi xong.

geki La tiệcmgmn tay thu tấzqnmt cảguloozfuo trong Thiêwqnon Phủinqx Chi Quốeuuuc, đuvembdkung dậbsvdy nóuijvi:

- Chúybejng ta đuvemi.

Quỳgger Cửiwisu vộfxvoi vàozfung chạerrqy nhanh theo sau:

- Đqzqulsxc ta tiễjwnmn ngàozfui...

geki La đuvemi tớfxudi cửiwisa, bỗfxudng nhiêwqnon xoay ngưdmqwiwwei lạerrqi nhìdhtmn chằxymfm chằxymfm Quỳgger Cửiwisu nhưdmqwdmqwiwwei nhưdmqw khôuvemng. Chợqzqut hắcvsen xoay tay mộfxvot cánmpxi giốeuuung nhưdmqw àozfuo thuậbsvdt, lấzqnmy từktrs trong khôuvemng gian trữlthb vậbsvdt ra mộfxvot khốeuuui quặerrqng ôuvem Thiếuijvt to gấzqnmp đuvemôuvemi khốeuuui quặerrqng ôuvem Thiếuijvt vừktrsa rồobobi:


- Quỳgger Cửiwisu, nếuijvu ta mởqzqu mộfxvot phòqkrzng đuvemzqnmu giánmpxqzquwqnou thịzbllozfuy, mỗfxudi lầtbpwn ngưdmqwơqmuei bánmpxn đuvemzqnmu giánmpx quặerrqng ôuvem Thiếuijvt, ta cũgeking đuvemobobng thờiwwei lấzqnmy ra mộfxvot khốeuuui quặerrqng ôuvem Thiếuijvt nhưdmqw vậbsvdy bánmpxn đuvemzqnmu giánmpx, vậbsvdy ngưdmqwơqmuei cảgulom thấzqnmy sẽuvemuijv hậbsvdu quàozfudhtm?

geki La dứbdkut lờiwwei lạerrqi lậbsvdt tay mộfxvot cánmpxi, khốeuuui quặerrqng ôuvem Thiếuijvt vừktrsa rồobobi biếuijvn mấzqnmt, mộfxvot khốeuuui Thanh Tinh Huyềwlnmn Kim xuấzqnmt hiệcmgmn trong tay.

Vậbsvdt phẩzqnmm đuvemzqnmu giánmpx cuốeuuui cùwdfong vừktrsa rồobobi cũgeking làozfu mộfxvot khốeuuui Thanh Tinh Huyềwlnmn Kim, hơqmuen nữlthba làozfu vậbsvdt phẩzqnmm quýrhms giánmpx nhấzqnmt, đuvemưdmqwqzquc mang ra đuvemzqnmu giánmpx sau cùwdfong. Nhưdmqwng khốeuuui Thanh Tinh Huyềwlnmn Kim nọdmqwgeking chỉccwe to bằxymfng nắcvsem tay, còqkrzn khốeuuui trong tay Vũgeki La to bằxymfng đuvemtbpwu ngưdmqwiwwei.

- Nếuijvu ta thêwqnom vàozfuo khốeuuui Thanh Tinh Huyềwlnmn Kim nàozfuy nữlthba thìdhtm sao?

Quỳgger Cửiwisu sắcvsep sửiwisa bậbsvdt khóuijvc, trong lòqkrzng y hiểlsxcu rấzqnmt rõfxudozfung. Yêwqnou thịzbllqzqu Lạerrqc Nhậbsvdt hoang nguyêwqnon nàozfuy nhỏhaqa nhưdmqw vậbsvdy, khánmpxch nhâefhsn cóuijv hạerrqn. Nếuijvu Vũgeki La làozfum nhưdmqw vậbsvdy thậbsvdt, chắcvsec chắcvsen khánmpxch

nhâefhsn sẽuvemzbllo tớfxudi phòqkrzng đuvemzqnmu giánmpx củinqxa Vũgeki La, mìdhtmnh còqkrzn buôuvemn bánmpxn gìdhtm đuvemưdmqwqzquc nữlthba?

Quỳgger Cửiwisu lậbsvdp tứbdkuc quỳgger sụwcvqp xuốeuuung, lạerrqy nhưdmqw tếuijv sao:

- Đqzquerrqi nhâefhsn, tiểlsxcu nhâefhsn cóuijv mắcvset khôuvemng tròqkrzng, vôuvemdhtmnh mạerrqo phạerrqm ngàozfui, van xin ngàozfui tha cho

tiểlsxcu nhâefhsn lầtbpwn nàozfuy, tiểlsxcu nhâefhsn khôuvemng dánmpxm nữlthba, thậbsvdt sựjkso khôuvemng dánmpxm...

geki La hừktrs mộfxvot tiếuijvng, thu hồobobi khoánmpxng thạerrqch, chỉccwe sang Kỳgger Nguyêwqnon:

- Ngưdmqwơqmuei khôuvemng mạerrqo phạerrqm ta, màozfuozfu mạerrqo phạerrqm vịzbll huynh đuvemcmgmozfuy. Chỉccwe cầtbpwn vịzbll huynh đuvemcmgmozfuy

tha thứbdku cho ngưdmqwơqmuei, vậbsvdy ta sẽuvem quêwqnon đuvemi chuyệcmgmn hôuvemm nay.

Quỳgger Cửiwisu sữlthbng sờiwwe mộfxvot phen, sau khi câefhsn nhắcvsec kỹdtjt lạerrqi, cảgulom thấzqnmy tuy rằxymfng mỹdtjt nhâefhsn đuvemánmpxng quýrhms, nhưdmqwng sựjkso nghiệcmgmp còqkrzn đuvemánmpxng quýrhmsqmuen. Chỉccwe cầtbpwn tàozfui sảgulon mìdhtmnh còqkrzn đuvemóuijv, muốeuuun mỹdtjt nhâefhsn thếuijvozfuo lạerrqi khôuvemng cóuijv?


Y nghiếuijvn rănopfng mộfxvot cánmpxi quay đuvemtbpwu lạerrqi, quỳgger trưdmqwfxudc mặerrqt Kỳgger Nguyêwqnon.

Đqzquozfun ngưdmqwiwwei từktrs phòqkrzng đuvemzqnmu giánmpx đuvemi ra, Kỳgger Nguyêwqnon ngửiwisa mặerrqt lêwqnon trờiwwei cưdmqwiwwei to mộfxvot trậbsvdn:

- Ha ha ha! Từktrs trưdmqwfxudc tớfxudi nay chưdmqwa bao giờiwwe vui nhưdmqw vậbsvdy.

Tuy rằxymfng Cung Thậbsvdp Nhịzbll đuvemãsihq đuvemtbpwu phụwcvqc Mộfxvoc Thầtbpwn Trủinqxng, nhưdmqwng cũgeking khôuvemng nhịzblln đuvemưdmqwqzquc châefhsm chọdmqwc mộfxvot câefhsu:

- Hừktrs, quảguloozfu tiểlsxcu nhâefhsn đuvemcvsec chíwqno.

Kỳgger Nguyêwqnon cũgeking khôuvemng thèosqtm đuvemlsxc ýrhms, vẫlsxcn cưdmqwiwwei to nhưdmqw trưdmqwfxudc.

ybejc nàozfuy đuvemãsihq khuya, Kỳgger Nguyêwqnon dẫlsxcn mọdmqwi ngưdmqwiwwei tìdhtmm lữlthb đuvemiếuijvm trúybej ngụwcvq.

geki La vừktrsa rửiwisa mặerrqt xong chuẩzqnmn bịzbll nằxymfm xuốeuuung, Dịzbllch Long vàozfu Chu Nghiêwqnon đuvemãsihqfxud cửiwisa.

geki La nhìdhtmn thấzqnmy hai ngưdmqwiwwei bèosqtn vung tay lêwqnon đuvemánmpxnh ra từktrsng đuvemerrqo linh vănopfn Thầtbpwn Thúybejozfuu vàozfung nhạerrqt, giốeuuung nhưdmqw mộfxvot chiếuijvc màozfun lụwcvqa phong ấzqnmn cảgulo phòqkrzng.

- Cóuijv chuyệcmgmn gìdhtm vậbsvdy?

geki La nhìdhtmn hai ngưdmqwiwwei hỏhaqai.

Chu Nghiêwqnon nhìdhtmn thoánmpxng qua Dịzbllch Long:

- Y bàozfuo ta tớfxudi đuvemâefhsy.

Dịzbllch Long ngồobobi xuốeuuung cạerrqnh bàozfun, ra dấzqnmu bàozfuo hai ngưdmqwiwwei cùwdfong ngồobobi, sau đuvemóuijv mớfxudi nóuijvi:

- Vũgeki La, thu hoạerrqch trong chuyếuijvn đuvemi Đqzquôuvemng Thổbzrc lầtbpwn nàozfuy, ngưdmqwơqmuei đuvemzbllnh phâefhsn phốeuuui thếuijvozfuo?

Chu Nghiêwqnon nghe nhưdmqw vậbsvdy, sắcvsec mặerrqt lậbsvdp tứbdkuc khẽuvem biếuijvn, cưdmqwiwwei lạerrqnh mộfxvot tiếuijvng:

- Thánmpxi Âiwism sơqmuen quảgulo thậbsvdt khíwqno đuvemfxvo bao la, lầtbpwn nàozfuy còqkrzn chưdmqwa rờiwwei khỏhaqai Đqzquôuvemng Thổbzrc đuvemãsihq bắcvset đuvemtbpwu tíwqnonh tớfxudi chuyệcmgmn chia chánmpxc thu hoạerrqch, hừktrs...

Trưdmqwfxudc khi Dịzbllch Long đuvemưdmqwa ra đuvemwlnm nghịzbllozfuy cũgeking đuvemãsihq chuẩzqnmn bịzbllefhsm lýrhms chịzbllu nhụwcvqc, nghe Chu

Nghiêwqnon mỉccwea mai nhưdmqw vậbsvdy sắcvsec mặerrqt vẫlsxcn bìdhtmnh thưdmqwiwweng, tiếuijvp tụwcvqc nóuijvi:

- Chuyệcmgmn nàozfuy khôuvemng liêwqnon quan gìdhtm tớfxudi khíwqno đuvemfxvo, nhiệcmgmm vụwcvqozfu củinqxa ba ngưdmqwiwwei chúybejng ta, hàozfunh đuvemfxvong làozfu hai nhàozfu liêwqnon thủinqx. Tốeuuut nhấzqnmt chúybejng ta hãsihqy thưdmqwơqmueng lưdmqwqzqung biệcmgmn phánmpxp phâefhsn chia trưdmqwfxudc, tránmpxnh cho tưdmqwơqmueng lai nhùwdfong nhằxymfng khôuvemng rõfxud. Sau khi trởqzqu vềwlnm, ta cũgeking còqkrzn đuvemưdmqwiwweng ănopfn nóuijvi vớfxudi chưdmqwqzqung giánmpxo.

Chu Nghiêwqnon tỏhaqa vẻgeki khinh thưdmqwiwweng:

- Nhiệcmgmm vụwcvqozfu củinqxa ba ngưdmqwiwwei ưdmqw, vìdhtm sao ta khôuvemng thấzqnmy ngưdmqwơqmuei xuấzqnmt lựjksoc?

- Bắcvset đuvemtbpwu từktrs Thánmpxp Sơqmuen đuvemàozfuo, tiếuijvn vàozfuo Đqzquôuvemng Thổbzrcozfugeki La dẫlsxcn chúybejng ta tớfxudi đuvemâefhsy, từktrs Ma Sơqmuen đuvemi ra cũgeking làozfugeki La che chởqzqu chúybejng ta. Bắcvset đuvemtbpwu từktrsybejc gặerrqp Yêwqnou tộfxvoc, hai ta chỉccweefhsm nhưdmqw hếuijvn, tấzqnmt cảgulo sựjksodhtmnh phảguloi nhờiwwegeki La ra sứbdkuc. Ta thấzqnmy nhiệcmgmm vụwcvqozfuy cănopfn bảgulon chỉccweuijvdhtmnh hắcvsen thi hàozfunh.

Sắcvsec mặerrqt Dịzbllch Long thoạerrqt đuvemhaqa thoạerrqt trắcvseng. Y cũgeking biếuijvt nhữlthbng lờiwwei củinqxa Chu Nghiêwqnon làozfu đuvemúybejng vớfxudi thựjksoc tếuijv, hơqmuen nữlthba Chu Nghiêwqnon còqkrzn chưdmqwa nhắcvsec tớfxudi chuyệcmgmn sau khi ra khỏhaqai di tíwqnoch thầtbpwn đuvemiệcmgmn ởqzqu Ma Sơqmuen, hai lầtbpwn Dịzbllch Long tựjkso cho mìdhtmnh thôuvemng minh làozfum liêwqnon lụwcvqy mọdmqwi ngưdmqwiwwei, cũgeking đuvemãsihq xem nhưdmqw rấzqnmt nểlsxc mặerrqt y.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.