Tiên Tuyệt

Chương 314 : Yêu thị đấu giá (hết)

    trước sau   
Thầodihn lựawenc củdxvta Yênglpu tộaqtac khárgqzc vớfvpfi linh lựawenc, chấvqkdt dẫkmbrn tốjbgzt nhấvqkdt đmwmrgzob truyềwmxjn thầodihn lựawenc chímbxdnh làpckn kim loạjjuti hiếgeqom, cho dùykrgykrgng Ngọbrczc Tủdxvty nghiềwmxjn nárgqzt thàpcknnh bộaqtat đmwmrgzob khắczmdc trậxpqln phárgqzp, hiệdottu quảlfruffdlng kéujxbm xa kim loạjjuti hiếgeqom, thậxpqlm chímbxd rấvqkdt cóbrcz thểgzob khiếgeqon cho thầodihn lựawenc truyềwmxjn đmwmri nửdbvpa đmwmrưghbnhozcng bịpzwh tắczmdc nghẽvrqxn, khiếgeqon cho trậxpqln phárgqzp tựawen bạjjuto.

Nhưghbnng dùykrg Đpzqcôpzwhng Thổqdcsbrcz đmwmrdxvtrgqzc loạjjuti tàpckni nguyênglpn phong phúlpjm, nhưghbnng quặgzobng kim loạjjuti lạjjuti vôpzwhykrgng khan hiếgeqom.

qdcso Yênglpu tộaqtac thấvqkdy nhữpnfmng árgqznh mắczmdt dưghbnfvpfi đmwmràpckni đmwmrãqdcs đmwmrkxteng tròzginng, nhìgrghn trâqvghn trốjbgzi vàpckno khốjbgzi quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot, hếgeqot sứkxtec thứkxtec thờhozci khôpzwhng dàpckni dòzginng nữpnfma:

- Đpzqcưghbnndvic, giárgqz khởvqkdi đmwmriểgzobm củdxvta khốjbgzi quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot vôpzwh giárgqzpckny làpckn mộaqtat ngàpcknn miếgeqong Ngọbrczc Tủdxvty, mỗebjhi lầodihn tăndving giárgqz mộaqtat trăndvim miếgeqong, hiệdottn tạjjuti bắczmdt đmwmrodihu!

- Mộaqtat ngàpcknn năndvim trăndvim!

Ngay từrgqz đmwmrodihu đmwmrãqdcsbrcz ngưghbnhozci trựawenc tiếgeqop tăndving lênglpn năndvim trăndvim miếgeqong Ngọbrczc Tủdxvty, hiểgzobn nhiênglpn quyếgeqot chímbxd phảlfrui mua khốjbgzi quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot nàpckny cho bằhuxzng đmwmrưghbnndvic.


- Mộaqtat ngàpcknn sárgqzu trăndvim!

- Mộaqtat ngàpcknn bàpckny trăndvim!

Khôpzwhng ngừrgqzng cóbrcz ngưghbnhozci giơpzqc thẻlfrupckni lênglpn tăndving giárgqz, rấvqkdt nhanh giárgqz đmwmrãqdcsnglpn tớfvpfi hai ngàpcknn miếgeqong Ngọbrczc Tủdxvty. Vũffdl La nhìgrghn lưghbnfvpft qua, trong lòzginng vui nhưghbn mởvqkd hộaqtai. Sởvqkdyvqslpjmc trưghbnfvpfc hắczmdn thoảlfrui márgqzi bỏssme ra năndvim ngàpcknn miếgeqong Ngọbrczc Tủdxvty, chỉaeqipckn muốjbgzn nhìgrghn xem quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot ởvqkd Đpzqcôpzwhng Thổqdcspckny cóbrcz giárgqz trịpzwh thếgeqopckno.

Ngay từrgqz đmwmrodihu, lúlpjmc hắczmdn vừrgqza nhìgrghn thấvqkdy trong sốjbgz vậxpqlt phẩtbcdm đmwmrvqkdu giárgqzbrcz cảlfru quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot, suýyvqst chúlpjmt nữpnfma cho rằhuxzng mìgrghnh hoa mắczmdt. Sau khi cẩtbcdn thậxpqln xárgqzc đmwmrpzwhnh mộaqtat phen, phárgqzt hiệdottn rằhuxzng mìgrghnh tuyệdottt đmwmrqdcsi nhìgrghn khôpzwhng sai, quảlfru thậxpqlt làpckn mộaqtat khốjbgzi quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot.

Ba mưghbnơpzqci sárgqzu câqvghn quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot ởvqkd Đpzqcôpzwhng Thổqdcspckny, trong miệdottng lãqdcso Yênglpu tộaqtac kia đmwmrãqdcs trởvqkd thàpcknnh ‘vôpzwh giárgqz’. Nhưghbnng trênglpn thựawenc tếgeqo quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot rấvqkdt nặgzobng nềwmxj, ba mưghbnơpzqci sárgqzu câqvghn bấvqkdt quárgqz chỉaeqipckn mộaqtat khốjbgzi to bằhuxzng đmwmrodihu ngưghbnhozci.

Khốjbgzi quặgzobng to bằhuxzng đmwmrodihu ngưghbnhozci nhưghbn vậxpqly, trong Thiênglpn Phủdxvt Chi Quốjbgzc củdxvta Vũffdl La chấvqkdt thàpcknnh đmwmrqdcsng lớfvpfn.

Lầodihn trưghbnfvpfc đmwmri tớfvpfi mỏssme ôpzwh Thiếgeqot ởvqkd Ma Vâqvghn phong, Vũffdl La lạjjuti thu khoárgqzng thạjjutch lầodihn nữpnfma, hơpzqcn phâqvghn nửdbvpa tiếgeqop tụgeqoc bóbrczn cho rừrgqzng Bồsvxlng Kinh Thầodihn Mộaqtac, sốjbgzzginn lạjjuti chấvqkdt đmwmrjbgzng gầodihn đmwmróbrcz.

ffdl La nhìgrghn sang Dịpzwhch Long cùykrgng Chu Nghiênglpn, hai ngưghbnhozci cũffdlng trợndvin mắczmdt hárgqz hốjbgzc mồsvxlm. Tuy rằhuxzng nghe khôpzwhng hiểgzobu ngôpzwhn ngữpnfmnglpu tộaqtac, nhưghbnng hiệdottn tạjjuti hai ngưghbnhozci cũffdlng đmwmrãqdcs nhìgrghn ra, khốjbgzi

khoárgqzng thạjjutch ‘kỳhuxz trâqvghn dịpzwhpckno’ màpckn đmwmrárgqzm Yênglpu tộaqtac đmwmrang tranh đmwmroạjjutt kia, quảlfru thậxpqlt làpckn mộaqtat khốjbgzi quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot tầodihm thưghbnhozcng.

brcz thểgzobghbnvqkdng tưghbnndving đmwmrưghbnndvic chuyệdottn nàpckny đmwmrlfrumbxdch hai ngưghbnhozci lớfvpfn tớfvpfi mứkxtec nàpckno. Cũffdlng giốjbgzng nhưghbnffdl La nhìgrghn thấvqkdy cơpzqc hộaqtai làpcknm ăndvin trong đmwmróbrcz, Chu Nghiênglpn cùykrgng Dịpzwhch Long khôpzwhng ngốjbgzc, đmwmrưghbnơpzqcng nhiênglpn cũffdlng hiểgzobu đmwmrưghbnndvic chuyệdottn nàpckny cóbrcz ýyvqs nghĩyvqsa thếgeqopckno.

Kỳhuxz Nguyênglpn vàpckn Cung Thậxpqlp Nhịpzwhnglpn cạjjutnh Vũffdl La cũffdlng tỏssme ra hếgeqot sứkxtec kímbxdch đmwmraqtang, nhìgrghn chằhuxzm chằhuxzm khốjbgzi khoárgqzng thạjjutch kia, cóbrczzginng muốjbgzn tranh, nhưghbnng tiềwmxjn trong túlpjmi quárgqz ímbxdt ỏssmei. Mộaqtac Thầodihn Trủdxvtng ởvqkd Đpzqcôpzwhng Thổqdcs quảlfru thậxpqlt làpckn nghèssjio xơpzqcrgqzc, tuy rằhuxzng nhữpnfmng thứkxte chia cho Vũffdl La khôpzwhng ímbxdt, nhưghbnng cóbrcz nhữpnfmng thứkxtevqkd Đpzqcôpzwhng Thổqdcsrgqzn khôpzwhng đmwmrưghbnndvic giárgqz. Bởvqkdi vìgrgh Đpzqcôpzwhng Thổqdcs chưghbna khai phárgqz hoàpcknn toàpcknn, cárgqzc loạjjuti thiênglpn tàpckni đmwmrpzwha bàpckno rấvqkdt nhiềwmxju, trừrgqz phi làpcknpckno vậxpqlt đmwmrgzobc biệdottt nghịpzwhch thiênglpn nhưghbn quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot nàpckny, nhữpnfmng thứkxte khárgqzc cũffdlng khôpzwhng cóbrczgrghpckn trâqvghn quýyvqs.

Bao cỏssmepckn lầodihn trưghbnfvpfc Đpzqcjjuti Tếgeqo Ti đmwmrưghbna cho Vũffdl La, mang vềwmxj Trung Châqvghu cóbrcz thểgzob khiếgeqon cho Tu Châqvghn Giớfvpfi đmwmrjjuti chiếgeqon mộaqtat trậxpqln, nhưghbnng mang ra Đpzqcôpzwhng Thổqdcs tốjbgzi đmwmra cũffdlng chỉaeqirgqzn đmwmrưghbnndvic hai trăndvim miếgeqong Ngọbrczc Tủdxvty.

Cuốjbgzi cùykrgng khốjbgzi quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot ‘vôpzwh giárgqz’ kia đmwmrưghbnndvic ngưghbnhozci mua vớfvpfi giárgqz ba ngàpcknn mộaqtat trăndvim miếgeqong Ngọbrczc Tủdxvty, kẻlfru mua đmwmrưghbnndvic vôpzwhykrgng vui sưghbnfvpfng, vung tay hoan hôpzwh.


Nhữpnfmng ngưghbnhozci khárgqzc khôpzwhng mua đmwmrưghbnndvic, vỗebjhpcknn thóbrcza mạjjutodihm ĩyvqs.

Kỳhuxz Nguyênglpn tỏssme ra tiếgeqoc nuốjbgzi:

- Nếgeqou chúlpjmng ta mua đmwmrưghbnndvic khốjbgzi quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot kia, cóbrcz thểgzob khiếgeqon cho trậxpqln phárgqzp phòzginng ngựawen củdxvta Thầodihn Trủdxvtng tăndving lênglpn mộaqtat cấvqkdp...

ffdl La khôpzwhng đmwmrgzob ýyvqs đmwmrếgeqon Kỳhuxz Nguyênglpn, màpcknpckn đmwmrárgqznh giárgqzghbnhozci mộaqtat móbrczn vậxpqlt phẩtbcdm đmwmrvqkdu giárgqzzginn lạjjuti, lòzginng thầodihm nghĩyvqs nếgeqou quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot đmwmrárgqzng giárgqz nhưghbn vậxpqly, chẳmbxdng phảlfrui mìgrghnh làpckn mộaqtat phúlpjm ôpzwhng sao? Phảlfrui chăndving cóbrcz thểgzob mua nhữpnfmng thứkxte khárgqzc nhiềwmxju mộaqtat chúlpjmt, sau đmwmróbrcz mang vềwmxj Trung Châqvghu bárgqzn lạjjuti?

ffdl La ngẫkmbrm nghĩyvqs, khôpzwhng khỏssmei mỉaeqim cưghbnhozci.

Vậxpqlt phẩtbcdm đmwmrvqkdu giárgqz kếgeqo tiếgeqop chímbxdnh làpckn mộaqtat cárgqzi sừrgqzng Lôpzwhi Tênglp. Lôpzwhi Tênglp chímbxdnh làpckn thưghbnndving cổqdcs Thầodihn Thúlpjm, tuy rằhuxzng so ra kéujxbm Cửdbvpu Vĩyvqs Bạjjutch Hồsvxl, Phưghbnndving Hoàpcknng Thầodihn Đpzqciểgzobu, bấvqkdt quárgqz trờhozci sinh cóbrcz thểgzob dẫkmbrn đmwmraqtang Cửdbvpu Thiênglpn Thầodihn Lôpzwhi. Lôpzwhi Tênglppckno thờhozci đmwmraeqinh phong cóbrcz thểgzob phárgqzt ra mộaqtat lầodihn ba mưghbnơpzqci sárgqzu đmwmrjjuto Cửdbvpu Thiênglpn Thầodihn Lôpzwhi, đmwmrárgqznh bay mộaqtat ngọbrczn núlpjmi nhỏssme.

Chiếgeqoc sừrgqzng Lôpzwhi Tênglppckny đmwmrưghbnndvic phárgqzt hiệdottn trênglpn thi thểgzob mộaqtat con Lôpzwhi Tênglp trong mộaqtat nơpzqci cổqdcs Đpzqcpzwha, bằhuxzng khôpzwhng muốjbgzn lấvqkdy đmwmrưghbnndvic sừrgqzng Lôpzwhi Tênglpffdlng khôpzwhng phảlfrui làpckn chuyệdottn dễmczypcknng gìgrgh.

Chẳmbxdng qua Lôpzwhi Tênglp nọbrcz khôpzwhng biếgeqot đmwmrãqdcs chếgeqot đmwmri bao nhiênglpu năndvim, bênglpn trong sừrgqzng Lôpzwhi Tênglp hầodihu nhưghbn khôpzwhng lưghbnu lạjjuti chúlpjmt Lôpzwhi Đpzqciệdottn Thầodihn Lựawenc nàpckno. Chuyệdottn nàpckny khiếgeqon cho giárgqz trịpzwh củdxvta sừrgqzng Lôpzwhi Tênglp nọbrcz tổqdcsn hạjjuti ímbxdt nhấvqkdt chímbxdn thàpcknnh, cho nênglpn mớfvpfi lưghbnu lạjjutc tớfvpfi phòzginng đmwmrvqkdu giárgqz củdxvta Quỳhuxz Cửdbvpu.

Thứkxtepckny cũffdlng khôpzwhng đmwmrưghbnndvic hoan nghênglpnh, bởvqkdi vìgrgh giárgqz trịpzwh thựawenc tếgeqo khôpzwhng lớfvpfn, nhưghbnng giárgqz củdxvta nóbrczffdlng khôpzwhng rẻlfru.

ffdl La lạjjuti cảlfrum thấvqkdy khôpzwhng sao càpckn: Yênglpu tộaqtac cầodihn bênglpn trong ẳmbxdn chứkxtea thầodihn lựawenc, nhưghbnng tu sĩyvqs Nhâqvghn tộaqtac chỉaeqi cầodihn thứkxtepckno cóbrczmbxdnh tưghbnơpzqcng tárgqzc vớfvpfi nguyênglpn tốjbgzpzwhi Đpzqciệdottn. Cho nênglpn bênglpn trong cóbrczpzwhi Đpzqciệdottn Thầodihn Lựawenc hay khôpzwhng, đmwmrqdcsi vớfvpfi tu sĩyvqs Nhâqvghn tộaqtac cũffdlng nhưghbn nhau.

Giárgqz khởvqkdi đmwmriểgzobm củdxvta nóbrczpcknrgqzm trăndvim miếgeqong Ngọbrczc Tủdxvty, rấvqkdt nhanh Vũffdl La đmwmrãqdcs tiênglpu hai ngàpcknn miếgeqong Ngọbrczc Tủdxvty, thu đmwmrưghbnndvic sừrgqzng Lôpzwhi Tênglp kia vàpckno tay.

Hắczmdn tiênglpu tiềwmxjn vôpzwhykrgng thoảlfrui márgqzi, khiếgeqon cho Kỳhuxz Nguyênglpn vàpckn Cung Thậxpqlp Nhịpzwh phảlfrui kinh hãqdcsi trong lòzginng.

Chímbxdn móbrczn vậxpqlt phẩtbcdm đmwmrvqkdu giárgqz kếgeqo tiếgeqop, Vũffdl La khôpzwhng chúlpjmt khárgqzch sárgqzo, bấvqkdt kểgzob giárgqz bao nhiênglpu, cóbrcz đmwmrárgqzng hay khôpzwhng, trưghbnfvpfc hếgeqot kênglpu giárgqz mua cho bằhuxzng đmwmrưghbnndvic rồsvxli hãqdcsy tímbxdnh. Hàpcknnh đmwmraqtang củdxvta hắczmdn khiếgeqon cho nhữpnfmng ngưghbnhozci xung quanh vôpzwhykrgng căndvim tứkxtec, mỗebjhi mộaqtat lầodihn đmwmrvqkdu giárgqz chấvqkdm dứkxtet, đmwmrwmxju cóbrcz ngưghbnhozci vỗebjhpcknn chỉaeqi vềwmxj phímbxda Vũffdl La thóbrcza mạjjutodihm ĩyvqs.


Đpzqcvqkdu giárgqzvqkdnglpu tộaqtac làpckn nhưghbn vậxpqly, Vũffdl La cũffdlng khôpzwhng thèssjim đmwmrárgqzp lờhozci. Nhưghbnng nhữpnfmng kẻlfru thóbrcza mạjjut hắczmdn phárgqzt hiệdottn ra rấvqkdt nhanh, vậxpqlt phẩtbcdm kếgeqo tiếgeqop màpckn bọbrczn họbrcz muốjbgzn mua, Vũffdl La nhấvqkdt đmwmrpzwhnh sẽvrqx cạjjutnh tranh tớfvpfi cùykrgng. Bấvqkdt kểgzob bọbrczn họbrcznglpu giárgqz cao tớfvpfi mứkxtec nàpckno, Vũffdl La cũffdlng tăndving giárgqz cao hơpzqcn mộaqtat trăndvim miếgeqong Ngọbrczc Tủdxvty, đmwmrèssji éujxbp bọbrczn họbrcz.

Mấvqkdy phiênglpn sau, nhữpnfmng ngưghbnhozci khárgqzc đmwmrwmxju biếgeqot tiểgzobu tửdbvppckny muốjbgzn phárgqz giárgqz, tiênglpu tiềwmxjn nhưghbnghbnfvpfc. Nhữpnfmng ngưghbnhozci cóbrcz thểgzobpckno đmwmrâqvghy tham gia đmwmrvqkdu giárgqz, tuy rằhuxzng hàpckno sảlfrung nhưghbnng khôpzwhng xuẩtbcdn ngốjbgzc, hiểgzobu rõlfru khôpzwhng nênglpn vìgrgh tứkxtec giậxpqln nhấvqkdt thờhozci màpcknpcknm hỏssmeng đmwmrjjuti sựawen. Vìgrgh thếgeqo cho nênglpn phòzginng đmwmrvqkdu giárgqz dầodihn dầodihn yênglpn tĩyvqsnh lạjjuti, trởvqkd thàpcknnh buổqdcsi đmwmrvqkdu giárgqzndvin minh trậxpqlt tựawen nhấvqkdt trênglpn Lạjjutc Nhậxpqlt hoang nguyênglpn từrgqz trưghbnfvpfc tớfvpfi nay.

Đpzqcếgeqon vậxpqlt phẩtbcdm đmwmrvqkdu giárgqz cuốjbgzi cùykrgng, tấvqkdt cảlfru mọbrczi ngưghbnhozci đmwmrwmxju xoa tay. Đpzqcâqvghy chímbxdnh làpckn trậxpqln chiếgeqon sau cùykrgng, tấvqkdt cảlfru mọbrczi ngưghbnhozci ai cũffdlng coi trọbrczng.

Đpzqcárgqzm ngưghbnhozci tham gia đmwmrvqkdu giárgqz nhìgrghn chằhuxzm chằhuxzm Vũffdl La vớfvpfi vẻlfru lo lắczmdng, sợndvi rằhuxzng lầodihn nàpckny tiểgzobu tửdbvppckny lạjjuti phárgqz hoạjjuti. Nhưghbnng lầodihn nàpckny Vũffdl La thu cờhozc xếgeqop trốjbgzng, khôpzwhng giơpzqc ngọbrczc bàpckni lênglpn tham gia đmwmrvqkdu giárgqz lầodihn nàpckno. Cuốjbgzi cùykrgng vậxpqlt phẩtbcdm thứkxteghbnhozci hai thàpcknnh giao vớfvpfi giárgqz ba ngàpcknn sárgqzu trăndvim miếgeqong Ngọbrczc Tủdxvty, thấvqkdp hơpzqcn xa mong đmwmrndvii.

Sởvqkdyvqsffdl La khôpzwhng tranh đmwmroạjjutt vậxpqlt phẩtbcdm cuốjbgzi sùykrgng, bởvqkdi vìgrghykrg đmwmróbrczpckn mộaqtat khốjbgzi khoárgqzng thạjjutch còzginn trâqvghn quýyvqspzqcn cảlfru quặgzobng ôpzwh Thiếgeqot, Thanh Tinh Huyềwmxjn Kim, nhưghbnng hầodihu nhưghbnpzwh dụgeqong đmwmrjbgzi vớfvpfi hắczmdn.

Đpzqcvqkdu giárgqz chấvqkdm dứkxtet, Vũffdl La phủdxvti môpzwhng đmwmrkxteng dậxpqly chuẩtbcdn bịpzwh rờhozci đmwmri, chợndvit phárgqzt hiệdottn ra bênglpn cạjjutnh mìgrghnh thiếgeqou hai ngưghbnhozci. Hắczmdn quay đmwmrodihu nhìgrghn lạjjuti, chỉaeqi thấvqkdy Kỳhuxz Nguyênglpn cùykrgng Cung Thậxpqlp Nhịpzwh ngồsvxli yênglpn tạjjuti chỗebjh khôpzwhng nhúlpjmc nhímbxdch, mồsvxlpzwhi lạjjutnh ứkxtea ra.

- Đpzqci thôpzwhi, hai ngưghbnhozci cárgqzc ngưghbnơpzqci làpcknm sao vậxpqly?

Kỳhuxz Nguyênglpn nởvqkd nụgeqoghbnhozci mộaqtat chúlpjmt, còzginn khóbrcz coi hơpzqcn cảlfru khóbrczc:

- Vũffdl La Tếgeqo Ti, ngàpckni mua tổqdcsng cộaqtang mưghbnhozci vậxpqlt phẩtbcdm, tổqdcsng giárgqz trịpzwh hai vạjjutn chímbxdn ngàpcknn miếgeqong Ngọbrczc Tủdxvty...

ffdl La cưghbnhozci nóbrczi:

- Ngưghbnơpzqci nhớfvpf kỹmtwb thậxpqlt.

Hắczmdn nóbrczi xong xoay ngưghbnhozci bưghbnfvpfc đmwmri, Kỳhuxz Nguyênglpn cùykrgng Cung Thậxpqlp Nhịpzwh nhanh châqvghn đmwmruổqdcsi theo:

- Tếgeqo Ti Đpzqcjjuti nhâqvghn, hai vạjjutn chímbxdn ngàpcknn miếgeqong Ngọbrczc Tủdxvty, cho dùykrg mang Mộaqtac Thầodihn Trủdxvtng chúlpjmng ta ra bárgqzn cũffdlng khôpzwhng kiếgeqom đmwmrưghbnndvic mộaqtat con sốjbgz lớfvpfn nhưghbn vậxpqly.

lpjmc nàpckny Vũffdl La mớfvpfi hiểgzobu rõlfrupcknng, vỗebjh vỗebjh trárgqzn cưghbnhozci nóbrczi:

- Cárgqzc ngưghbnơpzqci khôpzwhng cầodihn lo lắczmdng chuyệdottn nàpckny, cứkxte việdottc đmwmri theo ta, ta cóbrcz Ngọbrczc Tủdxvty, khôpzwhng cầodihn bárgqzn Mộaqtac Thầodihn Trủdxvtng. Hơpzqcn nữpnfma cho dùykrgrgqzn Mộaqtac Thầodihn Trủdxvtng, e rằhuxzng cũffdlng khôpzwhng ai chịpzwhu mua.

Kỳhuxz Nguyênglpn cùykrgng Cung Thậxpqlp Nhịpzwh lo sợndvi bấvqkdt an theo sárgqzt phímbxda sau, khôpzwhng phảlfrui hai ngưghbnhozci chưghbna thấvqkdy qua cụgeqoc diệdottn nhưghbn hiệdottn tạjjuti, thậxpqlt sựawenpckn cảlfru đmwmrhozci hai ngưghbnhozci cũffdlng chưghbna từrgqzng thấvqkdy qua nhiềwmxju tiềwmxjn nhưghbn vậxpqly. Cho nênglpn bọbrczn họbrcz cảlfrum thấvqkdy dùykrgpckn ‘cóbrcz tiềwmxjn’, cũffdlng khôpzwhng cóbrcz khảlfrundving cóbrcz nhiềwmxju tiềwmxjn nhưghbn vậxpqly.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.