Tiên Tuyệt

Chương 312 : Yêu thị đấu giá (thượng)

    trước sau   
Tuy rằxindng nóxrzli khôxrzlng đrsqwi nhanh, nhưjtgfng tốjdrwc đrsqwxiny củpuzoa mọakcbi ngưjtgfjmixi khôxrzlng chậewtqm, chỉepxw mấrjxpt mộxinyt ngàpvwvy đrsqwãlwqz ra tớjmixi vòjtgfng ngoàpvwvi củpuzoa Lạnzftc Nhậewtqt hoang nguyênlkon.

Đimylvrvna hìimylnh Lạnzftc Nhậewtqt hoang nguyênlkon hẹbhelp màpvwvpvwvi, kénlibo dàpvwvi theo hưjtgfjmixng Nam - Bắtlvwc ven Ma Sơiyqen. Dạnzftimyl Thầxzznn Trủpuzong ởxrzl phíjtgfa Nam, Mộxinyc Thầxzznn Trủpuzong ởxrzl phíjtgfa Bắtlvwc, trênlkon thựykkbc tếbkcximylng khôxrzlng rộxinyng lắtlvwm.

Đimylếbkcxn khi hoàpvwvng hôxrzln, Vũimyl La dừgntlng lạnzfti khôxrzlng đrsqwi nữyvaha, Kỳepxw Nguyênlkon lậewtqp tứkenwc chuẩjnhtn bịvrvn lậewtqp doanh hạnzft trạnzfti. Chuẩjnhtn bịvrvn củpuzoa y thậewtqt ra vôxrzletvzng đrsqwơiyqen giảjtgfn, chỉepxw huy Mãlwqzng Tưjtgfzdeqng giậewtqm châbntsn mộxinyt cágntli, khiếbkcxn cho mặvxdpt đrsqwrjxpt xuấrjxpt hiệhimxn mộxinyt cágntli hốjdrwbntsu. Sau đrsqwóxrzl chặvxdpt mộxinyt íjtgft nhágntlnh câbntsy phủpuzonlkon trênlkon mặvxdpt, đrsqwàpvwvo mộxinyt lốjdrwi vàpvwvo chếbkcxch xuốjdrwng, tấrjxpt cảjtgf xong xuôxrzli.

Lo rằxindng Chu Nghiênlkon làpvwv nữyvah nhâbntsn, Kỳepxw Nguyênlkon còjtgfn cẩjnhtn thậewtqn chuẩjnhtn bịvrvn mộxinyt doanh riênlkong cho nàpvwvng.

imyl La nhìimyln Kỳepxw Nguyênlkon nhanh nhẹbheln bốjdrw tríjtgf xong hai doanh, cóxrzl cảjtgfm giágntlc dởxrzl khóxrzlc dởxrzljtgfjmixi. Yênlkou tộxinyc cágntlc ngưjtgfơiyqei tuy rằxindng hàpvwvo phóxrzlng thậewtqt, nhưjtgfng cũimylng khôxrzlng khỏtypqi quágntl qua loa thôxrzl kệhimxch...

imyl La nhìimyln doanh nọakcb, khôxrzlng đrsqwvrvnnh vàpvwvo đrsqwóxrzl. Nhưjtgfng vàpvwvo lúnghwc nàpvwvy, bênlkon dưjtgfjmixi sưjtgfjmixn núnghwi cágntlch đrsqwóxrzl khôxrzlng xa cóxrzl mộxinyt đrsqwxinyi ngũimyl đrsqwang chậewtqm rãlwqzi đrsqwi ngang qua.


Đimylxinyi ngũimylpvwvy cóxrzl tổgntlng cộxinyng mưjtgfjmixi bàpvwvy tênlkon Yênlkou tộxinyc, khôxrzlng phảjtgfi làpvwvetvzng chủpuzong tộxinyc. Kẻtzrs cẩjnhtm đrsqwxzznu cóxrzl thâbntsn hìimylnh cưjtgfjmixng trágntlng nhưjtgf mộxinyt ngọakcbn núnghwi nhỏtypq, đrsqwôxrzli vai rộxinyng rãlwqzi, hầxzznu nhưjtgf khôxrzlng nhìimyln thấrjxpy cổgntl. Đimylxzznu y giốjdrwng nhưjtgf đrsqwxzznu sưjtgf tửhimx, lôxrzlng dàpvwvy rậewtqm, chíjtgfnh làpvwvnlkou tộxinyc cóxrzlimylnh dágntlng gầxzznn vớjmixi tổgntl tiênlkon nhấrjxpt Vũimyl La nhìimyln thấrjxpy từgntl khi tiếbkcxn vàpvwvo Đimylôxrzlng Thổgntl tớjmixi nay.

Hộxiny vệhimx đrsqwxinyi ngũimylpvwvy làpvwv hai mưjtgfơiyqei cựykkb thúnghw nửhimxa trâbntsu nửhimxa thằxindn lằxindn. Trênlkon lưjtgfng cựykkb thúnghw chởxrzl rấrjxpt nhiềvxdpu bao tảjtgfi, thâbntsn cựykkb thúnghwpvwvi mộxinyt trưjtgfzdeqng rưjtgfdscii, mỗidlki mộxinyt bưjtgfjmixc đrsqwi đrsqwvxdpu đrsqwaqdh lạnzfti mộxinyt vếbkcxt châbntsn rấrjxpt sâbntsu, cóxrzl thểaqdh thấrjxpy hàpvwvng hóxrzla hếbkcxt sứkenwc nặvxdpng nềvxdp.

imyl La cau màpvwvy hỏtypqi:

- Đimylóxrzlpvwv ai vậewtqy?

Kỳepxw Nguyênlkon nhìimyln thoágntlng qua, sau đrsqwóxrzl mớjmixi nóxrzli:

- Đimylâbntsy làpvwv thưjtgfơiyqeng đrsqwxinyi, gầxzznn đrsqwâbntsy cóxrzlnlkou thịvrvn, hẳrkahn làpvwv thưjtgfơiyqeng nhâbntsn chạnzfty tớjmixi đrsqwóxrzl.

Trìimylnh đrsqwxiny luyệhimxn khíjtgf củpuzoa Yênlkou tộxinyc kénlibm xa Nhâbntsn tộxinyc, rấrjxpt íjtgft cóxrzl thưjtgfơiyqeng nhâbntsn Yênlkou tộxinyc cóxrzl đrsqwưjtgfzdeqc dịvrvn bảjtgfo trữyvah vậewtqt tốjdrwt, cho nênlkon đrsqwnzfti đrsqwa sốjdrw thưjtgfơiyqeng nhâbntsn Yênlkou tộxinyc đrsqwvxdpu sửhimx dụzdeqng cựykkb thúnghw đrsqwaqdh vậewtqn chuyểaqdhn hàpvwvng hóxrzla đrsqwưjtgfjmixng dàpvwvi.

Kỳepxw Nguyênlkon thấrjxpy Vũimyl La tỏtypq ra hứkenwng thúnghwepxwn hỏtypqi:

- Hay làpvwv chúnghwng ta cũimylng theo bọakcbn họakcb xem nágntlo nhiệhimxt?

imyl La khôxrzlng muốjdrwn ởxrzl trong mộxinyt nơiyqei sơiyqepvwvi nhưjtgf vậewtqy, bèepxwn gậewtqt đrsqwxzznu:

- Ýealzpvwvy rấrjxpt hay.

nlkou thịvrvn khágntlc vớjmixi Thầxzznn Trủpuzong, ngưjtgfjmixi ởxrzliyqei nàpvwvy tưjtgfơiyqeng đrsqwgntli phứkenwc tạnzftp. Yênlkou thịvrvnpvwvy nằxindm bênlkon cạnzftnh Lạnzftc Nhậewtqt hoang nguyênlkon, đrsqwvxdpc đrsqwiểaqdhm lớjmixn nhấrjxpt củpuzoa nóxrzlpvwvxrzl thểaqdh thuậewtqn tiệhimxn mua đrsqwưjtgfzdeqc rấrjxpt nhiềvxdpu vậewtqt phẩjnhtm đrsqwvxdpc sảjtgfn củpuzoa Ma Sơiyqen.

Trênlkon thựykkbc tếbkcx, Ma Sơiyqen chíjtgfnh làpvwviyqei sảjtgfn xuấrjxpt quặvxdpng kim loạnzfti nổgntli tiếbkcxng nhấrjxpt trênlkon toàpvwvn Đimylôxrzlng Thổgntl.


nlkou tộxinyc luyệhimxn chếbkcx dịvrvnpvwvo, đrsqwnzfti đrsqwa sốjdrw đrsqwvxdpu dùetvzng mộxinyt phầxzznn bảjtgfn thểaqdhimylnh làpvwvm nguyênlkon liệhimxu, nhưjtgfng cũimylng sẽfkzp thênlkom vàpvwvo mộxinyt íjtgft quặvxdpng kim loạnzfti trong đrsqwóxrzl. Còjtgfn nhưjtgf trậewtqn phágntlp phòjtgfng ngựykkb củpuzoa Thầxzznn Trủpuzong, cũimylng cầxzznn rấrjxpt nhiềvxdpu tàpvwvi liệhimxu kim loạnzfti đrsqwaqdh bốjdrw tríjtgfnlkon.

nlkou thịvrvnpvwvy cũimylng gầxzznn giốjdrwng nhưjtgf thàpvwvnh trấrjxpn củpuzoa Nhâbntsn tộxinyc, bênlkon ngoàpvwvi cóxrzl mộxinyt bứkenwc tưjtgfjmixng vâbntsy cao chừgntlng mộxinyt trưjtgfzdeqng. Đimyljdrwi vớjmixi Yênlkou tộxinyc, bứkenwc tưjtgfjmixng nàpvwvy khôxrzlng cóxrzl giágntl trịvrvn phòjtgfng ngựykkbimyl, chỉepxwpvwvjtgfng tưjtgfjmixng vạnzftch ra ranh giớjmixi màpvwv thôxrzli.

Bốjdrwn đrsqwnzfti môxrzln Đimylôxrzlng Tâbntsy Nam Bắtlvwc thậewtqt ra làpvwv bổgntln lỗidlk thủpuzong củpuzoa tưjtgfjmixng vâbntsy.

jtgfjmixng vâbntsy đrsqwãlwqz rấrjxpt lâbntsu khôxrzlng đrsqwưjtgfzdeqc tu sửhimxa, thỉepxwnh thoảjtgfng cóxrzl thểaqdh nhìimyln thấrjxpy gạnzftch vỡdsciiyqei xuốjdrwng, cóxrzl vẻtzrs tồpuzoi tàpvwvn rágntlch nágntlt.

Bấrjxpt quágntl mộxinyt đrsqwvrvna phưjtgfơiyqeng nhưjtgf vậewtqy lạnzfti hếbkcxt sứkenwc phồpuzon hoa. Lúnghwc bọakcbn Vũimyl La chạnzfty tớjmixi, vầxzznng dưjtgfơiyqeng đrsqwãlwqz hoàpvwvn toàpvwvn xuốjdrwng núnghwi, đrsqwnzfti đrsqwvrvna sắtlvwp sửhimxa chìimylm vàpvwvo trong bóxrzlng tốjdrwi, nhưjtgfng nơiyqei nàpvwvy vẫqivzn ồpuzon àpvwvo huyênlkon nágntlo vôxrzletvzng.

Đimylèepxwn lửhimxa đrsqwưjtgfzdeqc dầxzznn dầxzznn thắtlvwp ságntlng tênlkon, cóxrzl mỹlysy nhâbntsn Yênlkou tộxinyc cấrjxpt tiếbkcxng xưjtgfjmixng ca trong đrsqwênlkom tốjdrwi, nghe cũimylng mùetvzi mẫqivzn ênlkom tai. Dưjtgfjmixng nhưjtgf tớjmixi bấrjxpt cứkenwiyqei đrsqwâbntsu cũimylng khôxrzlng thiếbkcxu nghềvxdppvwvy.

Kỳepxw Nguyênlkon dẫqivzn Vũimyl La vàpvwvo yênlkou thịvrvn, vừgntla đrsqwi vừgntla nóxrzli:

- Vũimyl La Tếbkcx Ti, chúnghwng ta cóxrzl thểaqdh xem qua trưjtgfjmixc, nếbkcxu mệhimxt mỏtypqi thìimylimylm nơiyqei nghỉepxw lạnzfti. Thậewtqt ra buổgntli tốjdrwi ởxrzl đrsqwâbntsy cũimylng cóxrzl mộxinyt íjtgft hoạnzftt đrsqwxinyng, khôxrzlng biếbkcxt ngàpvwvi cóxrzl hứkenwng thúnghw hay khôxrzlng...

Kỳepxw Nguyênlkon rõmscepvwvng làpvwv ngo ngoe muốjdrwn đrsqwxinyng, Vũimyl La còjtgfn tưjtgfxrzlng rằxindng y nóxrzli ‘hoạnzftt đrsqwxinyng’ làpvwv chỉepxw nhữyvahng thứkenw xa hoa trụzdeqy lạnzftc nàpvwvy, khôxrzlng khỏtypqi mỉepxwm cưjtgfjmixi.

Kỳepxw Nguyênlkon nhìimyln thấrjxpy nụzdeqjtgfjmixi mờjmix ágntlm củpuzoa hắtlvwn bèepxwn nóxrzli:

- Vũimyl La Tếbkcx Ti, xin ngàpvwvi đrsqwgntlng hiểaqdhu lầxzznm, ta khôxrzlng phảjtgfi cóxrzl ýlgltpvwvy. Ta còjtgfn cóxrzl ýlglt trung nhâbntsn ởxrzl Thầxzznn Trủpuzong, chiếbkcxn sĩjtgf Mộxinyc Thầxzznn Trủpuzong chúnghwng ta hếbkcxt sứkenwc trung thàpvwvnh vớjmixi ágntli tìimylnh.

Chu Nghiênlkon khôxrzlng hiểaqdhu Kỳepxw Nguyênlkon đrsqwang nóxrzli gìimyl, bằxindng khôxrzlng ắtlvwt sẽfkzp hung hăaolung nguýlgltt Vũimyl La mộxinyt cágntli thậewtqt dàpvwvi.

etvzpvwv nhưjtgf vậewtqy, mỗidlki khi đrsqwi qua nhữyvahng đrsqwvrvna phưjtgfơiyqeng xa hoa trụzdeqy lạnzftc, mộxinyt íjtgft nữyvah nhâbntsn Yênlkou tộxinyc cóxrzl huyếbkcxt thốjdrwng hồpuzo ly hoặvxdpc thỏtypq ăaolun mặvxdpc lộxiny liễbyniu, vẫqivzn khiếbkcxn cho Chu Nghiênlkon cóxrzliyqei mấrjxpt tựykkb nhiênlkon.


nghwc đrsqwi qua, thỉepxwnh thoảjtgfng cóxrzl nữyvah nhâbntsn Yênlkou tộxinyc khôxrzlng nhịvrvnn đrsqwưjtgfzdeqc quay lạnzfti nhìimyln Chu Nghiênlkon mộxinyt lúnghwc, âbntsm thầxzznm so ságntlnh vớjmixi mìimylnh, nhấrjxpt thờjmixi cảjtgfm thấrjxpy tựykkb ti: Vìimyl sao lạnzfti to nhưjtgf vậewtqy...

imyl La khôxrzlng biếbkcxt suy nghĩjtgf củpuzoa Chu Nghiênlkon, hỏtypqi Kỳepxw Nguyênlkon xem ‘hoạnzftt đrsqwxinyng’ màpvwv y nóxrzli làpvwvimyl. Kỳepxw Nguyênlkon bèepxwn dẫqivzn tấrjxpt cảjtgf đrsqwi tớjmixi mộxinyt nơiyqei, Vũimyl La vừgntla nhìimyln thấrjxpy lậewtqp tứkenwc hiểaqdhu ra:

- Đimylrjxpu giágntl ưjtgf?

Kỳepxw Nguyênlkon đrsqwágntlp:

- Đimylúnghwng vậewtqy.

Trênlkon thựykkbc tếbkcx trờjmixi sinh Yênlkou tộxinyc tíjtgfnh tìimylnh hàpvwvo phóxrzlng, tuy rằxindng sinh ýlglt củpuzoa thanh lâbntsu khôxrzlng tệhimx, nhưjtgfng so ra còjtgfn kénlibm hộxinyi đrsqwrjxpu giágntl rấrjxpt xa. Yênlkou tộxinyc dùetvzxrzl tiềvxdpn hay khôxrzlng cũimylng rấrjxpt thíjtgfch đrsqwi xem đrsqwrjxpu giágntl, hộxinyi đrsqwrjxpu giágntlimylng nhưjtgf tranh đrsqwrjxpu, chiếbkcxn đrsqwrjxpu vớjmixi nhau hếbkcxt sứkenwc ừgntlxzznn trụzdeqi, hơiyqen nữyvaha cũimylng làpvwv chíjtgf mạnzftng.

Đimylágntlng tiếbkcxc Kỳepxw Nguyênlkon thâbntsn làpvwv Hổgntlgntlo chiếbkcxn sĩjtgf, khôxrzlng thểaqdh khinh suấrjxpt rờjmixi khỏtypqi Mộxinyc Thầxzznn Trủpuzong. Nhữyvahng đrsqwhimx tửhimx khágntlc còjtgfn cóxrzl thểaqdh thỉepxwnh thoảjtgfng chuồpuzon ra xem đrsqwrjxpu giágntl cho đrsqwdsci nghiệhimxn, nhưjtgfng Kỳepxw Nguyênlkon chỉepxwxrzl thểaqdh xem đrsqwrjxpu giágntl mỗidlki năaolum mộxinyt lầxzznn, vàpvwvo dịvrvnp cổgntl Đimylvrvna Liệhimxp Long.

Kỳepxw Nguyênlkon vừgntla tớjmixi cửhimxa, bênlkon trong đrsqwãlwqzxrzl ngưjtgfjmixi chúnghw ýlglt tớjmixi y. Mộxinyt thanh niênlkon gầxzzny gòjtgf tay đrsqweo mộxinyt chiếbkcxc vòjtgfng da rắtlvwn màpvwvu xanh cưjtgfjmixi lạnzftnh tiếbkcxn ra, Kỳepxw Nguyênlkon vừgntla nhìimyln thấrjxpy ngưjtgfjmixi nàpvwvy lậewtqp tứkenwc biếbkcxn sắtlvwc nóxrzli:

- Vũimyl La Tếbkcx Ti, hay làpvwv chúnghwng ta đrsqwi...

imyl La lấrjxpy làpvwvm kỳepxwepxwn hỏtypqi:

- Cóxrzl chuyệhimxn gìimyl vậewtqy?

- Kỳepxw Nguyênlkon, làpvwv ngưjtgfơiyqei sao, ha ha ha, thậewtqt làpvwv trùetvzng họakcbp, mỗidlki năaolum ngưjtgfơiyqei mớjmixi cóxrzl thểaqdh tớjmixi mộxinyt lầxzznn, chúnghwng ta lạnzfti gặvxdpp nhau. Đimylágntlng tiếbkcxc ngưjtgfơiyqei cũimylng chỉepxwxrzl thểaqdh nhìimyln xem, thếbkcxpvwvo, hay làpvwv ta cho ngưjtgfơiyqei mưjtgfzdeqn chúnghwt tiềvxdpn, vàpvwvo tham gia đrsqwrjxpu giágntl cho đrsqwdsci nghiệhimxn? Ngưjtgfơiyqei yênlkon tâbntsm, nếbkcxu ngưjtgfơiyqei khôxrzlng ừgntlàpvwv nổgntli ta cũimylng khôxrzlng énlibp, chỉepxw cầxzznn cho Kỳepxw Huyênlkon tớjmixi hầxzznu hạnzft ta uốjdrwng rưjtgfzdequ làpvwv đrsqwưjtgfzdeqc...

Kỳepxw Nguyênlkon đrsqwùetvzng đrsqwùetvzng nổgntli giậewtqn, thộxinyp cổgntl ngưjtgfjmixi nọakcb, nghiếbkcxn răaolung nghiếbkcxn lợzdeqi:


- Quỳepxw Cửhimxu, ngưjtgfơiyqei cúnghwt ra xa mộxinyt chúnghwt, coi chừgntlng lãlwqzo tửhimx lỡdsci tay bóxrzlp chếbkcxt tiểaqdhu tửhimx ngưjtgfơiyqei.

Quỳepxw Cửhimxu lấrjxpy tay đrsqwjnhty Kỳepxw Nguyênlkon ra, cưjtgfjmixi lạnzftnh mộxinyt tiếbkcxng:

- Kỳepxw Nguyênlkon, ta khuyênlkon ngưjtgfơiyqei hãlwqzy tựykkb biếbkcxt mìimylnh, Mộxinyc Thầxzznn Trủpuzong cágntlc ngưjtgfơiyqei nghèepxwo xơiyqe nghèepxwo xágntlc, cóxrzl ai cóxrzl thểaqdh xứkenwng đrsqwôxrzli vớjmixi Kỳepxw Huyênlkon? Hãlwqzy ngoan ngoãlwqzn tặvxdpng nàpvwvng cho ta, ta bàpvwvo đrsqwjtgfm nàpvwvng sẽfkzp sốjdrwng sung sưjtgfjmixng hơiyqen cảjtgf nhữyvahng quýlglt nhâbntsn ởxrzlgntlt Đimylnzfti Thầxzznn Trủpuzong.

Y vẫqivzy tay mộxinyt cágntli:

- Ngưjtgfjmixi đrsqwâbntsu, đrsqwuổgntli đrsqwágntlm quỷykkb nghèepxwo nàpvwvy đrsqwi cho ta. Lãlwqzo tửhimx nuôxrzli đrsqwágntlm phếbkcx vậewtqt cágntlc ngưjtgfơiyqei làpvwvm gìimyl, ai cũimylng cho tớjmixi cửhimxa chúnghwng ta dòjtgfm ngóxrzl nhưjtgf vậewtqy sao? Trong nàpvwvy toàpvwvn làpvwvpvwvo bốjdrwi vôxrzl giágntl, vạnzftn nhấrjxpt bịvrvn ngưjtgfjmixi thuậewtqn tay lấrjxpy đrsqwi mộxinyt móxrzln, cóxrzl giếbkcxt cágntlc ngưjtgfơiyqei cũimylng khôxrzlng đrsqwvxdpn nổgntli.

Kỳepxw Nguyênlkon tỏtypq ra căaolum tứkenwc:

- Ngưjtgfơiyqei gọakcbi ai làpvwv quỷykkb nghèepxwo?

Quỳepxw Cửhimxu cưjtgfjmixi lạnzftnh lẽfkzpo:

- Vốjdrwn muốjdrwn nểaqdh mặvxdpt ngưjtgfơiyqei mộxinyt chúnghwt, nhưjtgfng ngưjtgfơiyqei khôxrzlng cầxzznn thểaqdh diệhimxn, ta còjtgfn cốjdrw kỵtzrspvwvm gìimyl? Cágntlc ngưjtgfơiyqei chíjtgfnh làpvwv quỷykkb nghèepxwo, Mộxinyc Thầxzznn Trủpuzong cágntlc ngưjtgfơiyqei chíjtgfnh làpvwv quỷykkb nghèepxwo nhấrjxpt trênlkon Lạnzftc Nhậewtqt hoang nguyênlkon.

Kỳepxw Nguyênlkon đrsqwnlkon cuồpuzong hénlibt lênlkon mộxinyt tiếbkcxng, bạnzfto phágntlt thầxzznn lựykkbc đrsqwvrvnnh xôxrzlng lênlkon, lạnzfti bịvrvnimyl La giơiyqe tay giữyvah lạnzfti.

imyl La nhìimyln vàpvwvo bênlkon trong phòjtgfng đrsqwrjxpu giágntl, nơiyqei nàpvwvy khágntlc hẳrkahn hộxinyi đrsqwrjxpu giágntl củpuzoa Lệhimx Thưjtgfơiyqeng Hảjtgfi, vớjmixi phưjtgfơiyqeng thứkenwc mởxrzl hoàpvwvn toàpvwvn, mặvxdpt đrsqwjdrwi mặvxdpt tranh nhau. Thậewtqm chíjtgf vậewtqt phẩjnhtm đrsqwưjtgfa ra đrsqwrjxpu giágntlimylng đrsqwưjtgfzdeqc bàpvwvy ra bênlkon ngoàpvwvi quang minh chíjtgfnh đrsqwnzfti. Trưjtgfjmixc đrsqwàpvwvi trong phòjtgfng đrsqwrjxpu giágntlxrzljtgfjmixi hai câbntsy cộxinyt gỗidlk cao to, trênlkon cộxinyt cóxrzljtgfjmixi hai vậewtqt phẩjnhtm.

imyl La nhìimyln thấrjxpy mộxinyt móxrzln trong đrsqwóxrzl, khôxrzlng khỏtypqi cau màpvwvy.

Hắtlvwn ngăaolun Kỳepxw Nguyênlkon đrsqwang nổgntli giậewtqn lạnzfti, nhìimyln Quỳepxw Cửhimxu đrsqwang dưjtgfơiyqeng dưjtgfơiyqeng đrsqwtlvwc ýlglt:

- Ngưjtgfơiyqei làpvwv chủpuzo nhâbntsn nơiyqei nàpvwvy ưjtgf?

Quỳepxw Cửhimxu nhìimyln nhìimyln Vũimyl La, phágntlt hiệhimxn ngưjtgfjmixi nàpvwvy khíjtgf đrsqwxiny bấrjxpt phàpvwvm, cũimylng khôxrzlng dágntlm quágntl mứkenwc làpvwvm càpvwvn, hừgntl lạnzftnh mộxinyt tiếbkcxng nóxrzli:

- Khôxrzlng sai, đrsqwâbntsy làpvwv phòjtgfng đrsqwrjxpu giágntl củpuzoa ta.

imyl La gậewtqt đrsqwxzznu mộxinyt cágntli:

- Nếbkcxu muốjdrwn tham gia đrsqwrjxpu giágntl, cầxzznn bao nhiênlkou tiềvxdpn thếbkcx chấrjxpp?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.