Tiên Tuyệt

Chương 311 : Lập kỷ lục mới (hạ)

    trước sau   
Cho dùgbjcrojn bảdebsn thâwetmn Đijievcszi Tếgqrp Ti năkzlqm xưaiaka, lúysdfc đuxcdưaiakodimc Tổmwwl Linh yêpdfzu đuxcdan thừpdfza nhậcgajn, Mộqiepc Thầrnlnn Lựriztc màrojnpdfzu đuxcdan vậcgajn dụtzzong bấbmvut quáfdczxsfang chỉmwwlrojn Thảdebso Mộqiepc Thầrnlnn Lựriztc tạvcszm thờpmdxi hấbmvup thu củvffqa Lạvcszc Nhậcgajt hoang nguyêpdfzn bêpdfzn ngoàrojni, khôcqwwng hềnkjmgbjcng tớknmai lựriztc lưaiakodimng tinh thuầrnlnn màrojn cổmwwlaiaka nhưaiak vậcgajy.

Trong lòervnng Đijievcszi Tếgqrp Ti vôcqwwgbjcng hoảdebsng sợodim, hai canh giờpmdx đuxcdãgbjc đuxcdưaiakodimc thừpdfza nhậcgajn, hơzrtyn nữgqrpa làrojn đuxcdưaiakodimc bảdebsn thâwetmn lựriztc lưaiakodimng yêpdfzu đuxcdan thừpdfza nhậcgajn.

Đijieôcqwwng Thổmwwlpdfzu tộqiepc từpdfzaiaka tớknmai nay, Vũxsfa La làrojn đuxcdmiac nhấbmvut nhâwetmn. Đijiepdfzng nóbnjui làrojnzrtyn hắrwlvn, cho dùgbjcymism mộqiept ngưaiakpmdxi miễqathn cưaiakgebcng ngang bằrojnng vớknmai hắrwlvn cũxsfang khôcqwwng cóbnju.

Sau cơzrtyn kinh sợodim, Đijievcszi Tếgqrp Ti lạvcszi kíqqexch đuxcdqiepng vôcqwwgbjcng:

- Mộqiepc Thầrnlnn Trủvffqng ta sắrwlvp tớknmai lúysdfc trung hưaiakng.

Đijievcszi Tếgqrp Ti cũxsfang khôcqwwng biếgqrpt, sởodimdvlm Tổmwwl Linh yêpdfzu đuxcdan khôcqwwng tiếgqrpc vậcgajn dụtzzong Thảdebso Mộqiepc Thầrnlnn Lựriztc thờpmdxi Hồyqblng Hoang, hoàrojnn toàrojnn làrojnymisxsfa La đuxcdi thẳenxung vàrojno vấbmvun đuxcdnkjm hếgqrpt sứrojnc vôcqww lạvcszi, bêpdfzn trong Tổmwwl Linh yêpdfzu đuxcdan chỉmwwlervnn lạvcszi mộqiept đuxcdvcszo tàrojnn niệmiacm, tríqqex tuệmiacbnju hạvcszn. Nóbnju lo lắrwlvng cho tìymisnh cảdebsnh củvffqa con cháfdczu hiệmiacn tạvcszi, chỉmwwl sợodimxsfa La khôcqwwng chịcafnu tậcgajn tâwetmm hếgqrpt sứrojnc, cho nêpdfzn quyếgqrpt đuxcdcafnnh cho Vũxsfa La nhiềnkjmu íqqexch lợodimi mộqiept chúysdft.


Kỳytlg Hằrojnng cũxsfang cảdebsm đuxcdqiepng rơzrtyi lệmiacervnng ròervnng. Lãgbjco cùgbjcng Đijievcszi Tếgqrp Ti đuxcdnkjmu làrojn nhâwetmn vậcgajt kinh tàrojni tuyệmiact diễqathm trong Yêpdfzu tộqiepc, chỉmwwl tiếgqrpc bịcafn kẹoadft ởodim Mộqiepc Thầrnlnn Trủvffqng. Thựriztc lựriztc Mộqiepc Thầrnlnn Trủvffqng thậcgajt sựrizt quáfdcz mứrojnc yếgqrpu ớknmat, cho dùgbjc bọjhdnn họjhdn lo lắrwlvng hếgqrpt lòervnng, cũxsfang chỉmwwlbnju thểrpnq miễqathn cưaiakgebcng sáfdcznh ngang cùgbjcng đuxcdcafna vịcafn củvffqa Dạvcszxsfa Thầrnlnn Trủvffqng, thỉmwwlnh thoảdebsng vẫakryn nhớknma vềnkjm thờpmdxi kỳytlggbjcng mạvcsznh huy hoàrojnng củvffqa Mộqiepc Thầrnlnn Trủvffqng năkzlqm xưaiaka.

Hiệmiacn tạvcszi Mộqiepc Thầrnlnn Trủvffqng màrojn bọjhdnn họjhdn đuxcdãgbjc hao tốkakwn tâwetmm huyếgqrpt càrojn đuxcdpmdxi rấbmvut cóbnju khảdebskzlqng táfdczi hiệmiacn huy hoàrojnng năkzlqm cũxsfa. Chuyệmiacn nàrojny giốkakwng nhưaiak phụtzzo mẫakryu hy vọjhdnng con mìymisnh trởodim thàrojnnh rồyqblng phụtzzong trong loàrojni ngưaiakpmdxi, nhưaiakng thủvffqy chung nóbnju vẫakryn lụtzzoc lụtzzoc thưaiakpmdxng tàrojni. Bỗstcang nhiêpdfzn cóbnju mộqiept ngàrojny con mìymisnh mộqiept bưaiakknmac lêpdfzn trờpmdxi, lẽmiacrojno phụtzzo mẫakryu khôcqwwng cảdebsm thấbmvuy mừpdfzng nhưaiak đuxcdpdfzn dạvcszi?

Kỳytlg Hằrojnng rơzrtyi lệmiac, quỳytlg sụtzzop xuốkakwng đuxcdbmvut, khôcqwwng ngừpdfzng dậcgajp đuxcdrnlnu trưaiakknmac Thầrnlnn Trủvffqng, miệmiacng liêpdfzn tiếgqrpp tụtzzong niệmiacm mộqiept cáfdczch thàrojnnh kíqqexnh nghiêpdfzm trang.

Đijiemiac tửjhdn Mộqiepc Thầrnlnn Trủvffqng bao gồyqblm càrojn Kỳytlg Nguyêpdfzn đuxcdnkjmu dầrnlnn dầrnlnn cảdebsm nhậcgajn đuxcdưaiakodimc cỗstca lựriztc lưaiakodimng củvffqa Tổmwwl Linh yêpdfzu đuxcdan, cũxsfang quỳytlg xuốkakwng theo Kỳytlg Hằrojnng, khôcqwwng ngừpdfzng tụtzzong niệmiacm.

Kỳytlg Hằrojnng trởodim thàrojnnh tròervnaiakpmdxi, đuxcdrojnng chếgqrpt lặoeajng tạvcszi chỗstca, vốkakwn y tưaiakodimng rằrojnng mìymisnh đuxcdãgbjc nắrwlvm chắrwlvc thắrwlvng lợodimi, bỗstcang nhiêpdfzn tìymisnh thếgqrp đuxcddebso ngưaiakodimc. Hiệmiacn tạvcszi y khôcqwwng còervnn cóbnju thểrpnqaiakơzrtyng dưaiakơzrtyng đuxcdrwlvc ýgbjc, Vũxsfa La thậcgajt sựrizt đuxcdưaiakodimc Tổmwwl Linh thừpdfza nhậcgajn trong hai canh giờpmdx, chuyệmiacn nàrojny đuxcdkakwi vớknmai càrojn Đijieôcqwwng Thổmwwlrojn khôcqwwng thểrpnq xảdebsy ra, nhưaiakng đuxcdãgbjc xảdebsy ra.

Cỗstca Mộqiepc Thầrnlnn Lựriztc trong tay Vũxsfa La bay trêpdfzn khôcqwwng mộqiept lúysdfc, chợodimt hóbnjua thàrojnnh mộqiept bàrojnn tay rấbmvut lớknman táfdczt mạvcsznh vàrojno mặoeajt Kỳytlg Thắrwlvng, khiếgqrpn cho y hoàrojnn toàrojnn tỉmwwlnh lạvcszi.

Kỳytlg Thắrwlvng nổmwwli giậcgajn trừpdfzng mắrwlvt nhìymisn Vũxsfa La, nhưaiakng thủvffqy chung khôcqwwng dáfdczm đuxcdqiepng thủvffq.

Bấbmvut kểrpnqrojn thựriztc lựriztc hay đuxcdcafna vịcafn, Vũxsfa La đuxcdnkjmu chiếgqrpm ưaiaku thếgqrp áfdczp đuxcddebso. Hơzrtyn nữgqrpa nhìymisn thấbmvuy vẻumvd mặoeajt cảdebsm đuxcdqiepng củvffqa Đijievcszi Tếgqrp Ti, y biếgqrpt Đijievcszi Tếgqrp Ti khôcqwwng thểrpnqrojno giúysdfp mìymisnh, quáfdcz nửjhdna sẽmiacymisxsfa La màrojn dạvcszy dỗstcaymisnh mộqiept phen.

xsfa La mỉmwwlm cưaiakpmdxi, nóbnjui:

- Còervnn chờpmdx ta đuxcduổmwwli đuxcdi sao?

Kỳytlg Thắrwlvng tứrojnc giậcgajn hừpdfz mộqiept tiếgqrpng, quay mặoeajt qua chỗstca kháfdczc khôcqwwng chịcafnu trảdebs lờpmdxi.

Đijievcszi Tếgqrp Ti tiếgqrpn tớknmai, thanh âwetmm khôcqwwng lớknman, nhưaiakng rấbmvut kiêpdfzn đuxcdcafnnh:

- Quỳytlg xuốkakwng!


Kỳytlg Thắrwlvng sửjhdnng sốkakwt, Đijievcszi Tếgqrp Ti mặoeajt trầrnlnm nhưaiakaiakknmac:

- Quỳytlg xuốkakwng.

- Nhịcafn gia gia, con...

Đijievcszi Tếgqrp Ti khôcqwwng cho y cơzrty hộqiepi nóbnjui chuyệmiacn:

- Hoặoeajc làrojn quỳytlg xuốkakwng nhậcgajn sai, hoặoeajc làrojn từpdfz nay vềnkjm sau, ta sẽmiac khôcqwwng cóbnju đuxcdrojna cháfdczu nhưaiak ngưaiakơzrtyi.

Kỳytlg Thắrwlvng ngạvcszc nhiêpdfzn, áfdcznh mắrwlvt Đijievcszi Tếgqrp Ti cứrojnng rắrwlvn nhưaiak sắrwlvt, Kỳytlg Thắrwlvng rốkakwt cuộqiepc cắrwlvn răkzlqng mộqiept cáfdczi, hếgqrpt sứrojnc khôcqwwng tìymisnh nguyệmiacn quỳytlg xuốkakwng:

- Ta sai lầrnlnm rồyqbli, xin Vũxsfa La Tếgqrp Ti tha thứrojn!

Kỳytlg Thắrwlvng nghiếgqrpn răkzlqng nghiếgqrpn lợodimi nóbnjui ra nhữgqrpng lờpmdxi nàrojny, trong lòervnng y cảdebsm thấbmvuy vôcqwwgbjcng uấbmvut ứrojnc.

xsfa La tỏymis ra ung dung khôcqwwng đuxcdrpnq ýgbjc, thâwetmn làrojn Đijieếgqrp Quâwetmn từpdfzng trảdebsi đuxcdãgbjc nhiềnkjmu, hắrwlvn khôcqwwng thètnbim đuxcdrpnq ýgbjc tớknmai loạvcszi tiểrpnqu nhâwetmn nàrojny. Vũxsfa La mỉmwwlm cưaiakpmdxi, nóbnjui vớknmai Đijievcszi Tếgqrp Ti vàrojn Kỳytlg Hằrojnng:

- Ta vềnkjm trưaiakknmac chuẩaston bịcafn, ngàrojny mai xuấbmvut pháfdczt tham gìymis cổmwwl Đijiecafna Liệmiacp Long. Ta muốkakwn mang theo Kỳytlg Nguyêpdfzn vàrojn Cung Thậcgajp Nhịcafn, cóbnju vấbmvun đuxcdnkjmymis khôcqwwng?

Đijievcszi Tếgqrp Ti cùgbjcng Kỳytlg Hằrojnng gậcgajt đuxcdrnlnu:

- Khôcqwwng thàrojnnh vấbmvun đuxcdnkjm.

xsfa La mỉmwwlm cưaiakpmdxi rờpmdxi đuxcdi, mãgbjci tớknmai lúysdfc nàrojny, đuxcdáfdczm đuxcdmiac tửjhdn quỳytlgaiakknmai đuxcdbmvut mớknmai dầrnlnn dầrnlnn khôcqwwi phụtzzoc tinh thầrnlnn, lậcgajp tứrojnc bộqiepc pháfdczt mộqiept tràrojnng tiếgqrpng hoan hôcqww rung trờpmdxi:


- Kỷdvlm lụtzzoc Đijieôcqwwng Thổmwwl mớknmai, chỉmwwl hai canh giờpmdx, Vũxsfa La Tếgqrp Ti quảdebs thậcgajt làrojn thầrnlnn!

fdczc đuxcdmiac tửjhdn nhưaiak ong vỡgebc tổmwwl vọjhdnt tớknmai bêpdfzn cạvcsznh Vũxsfa La, vâwetmy quanh hắrwlvn cùgbjcng đuxcdi vềnkjm phíqqexa trưaiakknmac, hầrnlnu nhưaiak khôcqwwng ai đuxcdrpnq ýgbjc tớknmai Kỳytlg Thắrwlvng đuxcdang quỳytlgaiakknmai đuxcdbmvut, khôcqwwng dáfdczm cửjhdn đuxcdqiepng chúysdft nàrojno.

Kỳytlg Hằrojnng cầrnlnn thờpmdxi gian ba ngàrojny chuẩaston bịcafnrojni chíqqexnh, nhưaiakng Vũxsfa La khôcqwwng đuxcdodimi lãgbjco chuẩaston bịcafn đuxcdãgbjcpdfzn đuxcdưaiakpmdxng, Kỳytlg Hằrojnng thấbmvuy vậcgajy mừpdfzng rỡgebccqwwgbjcng, tiếgqrpt kiệmiacm đuxcdưaiakodimc mộqiept khoảdebsn lớknman, hơzrtyn nữgqrpa Vũxsfa La cóbnju thừpdfza thờpmdxi gian, cóbnju thểrpnq ung dung nhàrojnn nhãgbjc tớknmai Quỷdvlm Mộqiepc nhai.

xsfa La dẫakryn theo Chu Nghiêpdfzn vàrojn Dịcafnch Long, cùgbjcng Kỳytlg Nguyêpdfzn vàrojn Cung Thậcgajp Nhịcafn vừpdfza gia nhậcgajp, mộqiept đuxcdqiepi năkzlqm ngưaiakpmdxi cấbmvut bưaiakknmac lêpdfzn đuxcdưaiakpmdxng đuxcdi Quỷdvlm Mộqiepc nhai trưaiakknmac hàrojnng trăkzlqm đuxcdmiac tửjhdn Mộqiepc Thầrnlnn Trủvffqng xúysdfm lạvcszi tiễqathn đuxcdưaiaka.

Mỗstcai mộqiept tòervna Thầrnlnn Trủvffqng thôcqwwng thưaiakpmdxng đuxcdnkjmu cóbnju mộqiept con Đijieyqbl Đijierojnng Thầrnlnn Thúysdf chiếgqrpn lựriztc hùgbjcng mạvcsznh truyềnkjmn thừpdfza qua nhiềnkjmu đuxcdpmdxi, làrojnm sủvffqng thúysdf cho Hổmwwlfdczo chiếgqrpn sĩdvlm.

gbjcng Tưaiakodimng củvffqa Kỳytlg Nguyêpdfzn, A Hắrwlvc củvffqa Cung Thậcgajp Nhịcafn đuxcdnkjmu làrojn Đijieyqbl Đijierojnng Thầrnlnn Thúysdf. Đijieưaiakơzrtyng nhiêpdfzn hai từpdfz ‘Thầrnlnn Thúysdf’ nàrojny cũxsfang chỉmwwlrojn tựriztfdczt vàrojnng lêpdfzn mặoeajt mìymisnh, cóbnju đuxcdưaiakodimc bao nhiêpdfzu con làrojnrojnng thậcgajt, cũxsfang chỉmwwlbnju trờpmdxi cao mớknmai biếgqrpt.

Chu Nghiêpdfzn vàrojn Dịcafnch Long từpdfz khi tớknmai Mộqiepc Thầrnlnn Trủvffqng, hầrnlnu nhưaiak chìymism trong trạvcszng tháfdczi biếgqrpn mấbmvut. Vốkakwn ngôcqwwn ngữgqrp khôcqwwng thôcqwwng, lúysdfc khôcqwwng cóbnjuxsfa La bêpdfzn cạvcsznh, thậcgajm chíqqex hai ngưaiakpmdxi khôcqwwng hềnkjmaiakknmac ra khỏymisi cửjhdna.

pdfzu tộqiepc cũxsfang vôcqwwgbjcng chấbmvut pháfdczc, họjhdn biếgqrpt nhữgqrpng ngưaiakpmdxi cóbnju khiếgqrpm khuyếgqrpt thâwetmn thểrpnqqqexnh tìymisnh thưaiakpmdxng làrojn cổmwwl quáfdczi, ai cũxsfang hơzrtyi kháfdczc thưaiakpmdxng mộqiept chúysdft, cho nêpdfzn khôcqwwng ai tớknmai trêpdfzu chọjhdnc hai ngưaiakpmdxi, khiếgqrpn cho hai ngưaiakpmdxi giảdebsm đuxcdi đuxcdưaiakodimc khôcqwwng íqqext phiềnkjmn phứrojnc.

Dọjhdnc trêpdfzn đuxcdưaiakpmdxng đuxcdi, A Hắrwlvc củvffqa Cung Thậcgajp Nhịcafn đuxcdãgbjc khôcqwwi phụtzzoc. Con quạvcsz đuxcden nàrojny vôcqwwgbjcng khóbnjuqqexnh, ngoạvcszi trừpdfz Cung Thậcgajp Nhịcafn ra, dùgbjcrojnxsfa La cũxsfang khôcqwwng cho tớknmai gầrnlnn.

A Hắrwlvc bay trêpdfzn trờpmdxi, Mãgbjcng Tưaiakodimng chạvcszy dưaiakknmai đuxcdbmvut, Kỳytlg Nguyêpdfzn đuxcdrojnng trêpdfzn đuxcdrnlnu Mãgbjcng Tưaiakodimng nóbnjui vớknmai Vũxsfa La:

- Cóbnju lẽmiac ngàrojni khôcqwwng biếgqrpt, tiểrpnqu tửjhdn Kỳytlg Thắrwlvng nọjhdn quỳytlg từpdfz trưaiaka hôcqwwm qua cho tớknmai nửjhdna đuxcdêpdfzm, thâwetmn hìymisnh têpdfz dạvcszi, Đijievcszi Tếgqrp Ti cũxsfang khôcqwwng cho y đuxcdrojnng dậcgajy. Sau nhờpmdx Kỳytlg Hằrojnng Tếgqrp Ti mềnkjmm lòervnng, lặoeajng lẽmiac ra lệmiacnh cho y đuxcdrojnng dậcgajy trởodim vềnkjm. Ha ha ha, lầrnlnn nàrojny thậcgajt làrojn hảdebs giậcgajn, ngàrojni khôcqwwng thấbmvuy tiểrpnqu tửjhdn Kỳytlg Thắrwlvng toàrojnn thâwetmn cứrojnng đuxcdpmdx, đuxcdi khôcqwwng nổmwwli nữgqrpa, Kỳytlg Hằrojnng Tếgqrp Ti phảdebsi sai ngưaiakpmdxi dìymisu y trởodim vềnkjm, thậcgajt ra làrojn khiêpdfzng y vềnkjm...

Kỳytlg Nguyêpdfzn bắrwlvt chưaiakknmac dáfdczng vẻumvd cứrojnng đuxcdơzrty củvffqa Kỳytlg Thắrwlvng, sau đuxcdóbnju lạvcszi cưaiakpmdxi rộqiep.

xsfa La cũxsfang chỉmwwl mỉmwwlm cưaiakpmdxi, hắrwlvn khôcqwwng thètnbim quan tâwetmm tớknmai têpdfzn tiểrpnqu nhâwetmn Kỳytlg Thắrwlvng. Cho dùgbjc Kỳytlg Thắrwlvng ghi hậcgajn trong lòervnng, tìymism trăkzlqm phưaiakơzrtyng ngàrojnn kếgqrp muốkakwn áfdczm toáfdczn mìymisnh, y cũxsfang khôcqwwng lảdebsm đuxcdưaiakodimc. Lựriztc lưaiakodimng giữgqrpa hai bêpdfzn chêpdfznh lệmiacch quáfdcz xa, khôcqwwng phảdebsi chỉmwwl mộqiept íqqext âwetmm mưaiaku quỷdvlm kếgqrprojnbnju thểrpnqgbjc lạvcszi đuxcdưaiakodimc.

gbjcng Tưaiakodimng củvffqa Kỳytlg Nguyêpdfzn cũxsfang cóbnjupdfzn, làrojn Kỳytlg Luâwetmn, khóbnju đuxcdjhdnc vôcqwwgbjcng. Mỗstcai lầrnlnn Kỳytlg Nguyêpdfzn gọjhdni têpdfzn nóbnju đuxcdnkjmu làrojn hai chữgqrpqqexnh lạvcszi thàrojnnh mộqiept âwetmm tiếgqrpt, nghe khôcqwwng rõmmvrrojnng. Chuyệmiacn nàrojny trởodim thàrojnnh nhưaiak mộqiept áfdczm hiệmiacu giữgqrpa y vàrojngbjcng Tưaiakodimng Kỳytlg Luâwetmn, cho nêpdfzn cũxsfang chỉmwwlbnju Kỳytlg Nguyêpdfzn mớknmai cóbnju thểrpnq đuxcdiềnkjmu khiểrpnqn đuxcdưaiakodimc Mãgbjcng Tưaiakodimng Kỳytlg Luâwetmn.

xsfa La nhìymisn nhìymisn Mãgbjcng Tưaiakodimng khổmwwlng lồyqbl, chợodimt hỏymisi:

- Kỳytlg Nguyêpdfzn, ngưaiakơzrtyi cóbnju biếgqrpt Đijieyqbl Đijierojnng Thầrnlnn Thúysdf củvffqa tòervna Thầrnlnn Trủvffqng nàrojno làrojn Cửjhdnu Vĩdvlm Bạvcszch Hồyqbl hay khôcqwwng?

- Cửjhdnu Vĩdvlm Bạvcszch Hồyqbl ưaiak, khôcqwwng cóbnju khảdebskzlqng, đuxcdóbnjurojn thưaiakodimng cổmwwl Thầrnlnn Thúysdf thậcgajt sựrizt, làrojngbjco tổmwwlcqwwng củvffqa Yêpdfzu tộqiepc. Cóbnju Thầrnlnn Trủvffqng nàrojno cóbnju thểrpnq thu Cửjhdnu Vĩdvlm Bạvcszch Hồyqblrojnm Đijieyqbl Đijierojnng Thầrnlnn Thúysdf chứrojn?

Kỳytlg Nguyêpdfzn buộqiept miệmiacng đuxcdáfdczp.

xsfa La lấbmvuy làrojnm kỳytlg, chẳenxung lẽmiacymisnh đuxcdfdczn sai sao?

Hắrwlvn cũxsfang khôcqwwng hỏymisi thêpdfzm gìymis nữgqrpa, sợodim rằrojnng Kỳytlg Nguyêpdfzn sẽmiac nghi ngờpmdx.

Chu Nghiêpdfzn vàrojn Dịcafnch Long theo bêpdfzn cạvcsznh Vũxsfa La, buồyqbln bựriztc vôcqwwgbjcng. Ngưaiakpmdxi ta nóbnjui gìymis, hai ngưaiakpmdxi hoàrojnn toàrojnn khôcqwwng hiểrpnqu.

Thậcgajt ra tâwetmm trạvcszng Kỳytlg Nguyêpdfzn vàrojn Cung Thậcgajp Nhịcafn rấbmvut tốkakwt. Hai ngưaiakpmdxi bọjhdnn họjhdnrojn Hổmwwlfdczo chiếgqrpn sĩdvlm củvffqa Thầrnlnn Trủvffqng, trưaiakknmac kia mỗstcai năkzlqm đuxcdnkjmu ũxsfaxsfa đuxcdi tham gia cổmwwl Đijiecafna Liệmiacp Long, sau đuxcdóbnju ũxsfaxsfa trởodim vềnkjm.

Ai khôcqwwng thètnbim muốkakwn hưaiak vinh, ai khôcqwwng coi trọjhdnng thểrpnq diệmiacn?

Lầrnlnn nàrojny hai ngưaiakpmdxi cảdebsm thấbmvuy cóbnju thểrpnqgbjcnh diệmiacn trởodim vềnkjm, tựrizt nhiêpdfzn hưaiakng phấbmvun bừpdfzng bừpdfzng, kháfdczc hẳenxun trưaiakknmac kia mìymisnh đuxcdi, chẳenxung kháfdczc nàrojno đuxcdang ra pháfdczp trưaiakpmdxng xửjhdn chévffqm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.