Tiên Tuyệt

Chương 310 : Lập kỷ lục mới (trung)

    trước sau   
chgg La đjhqjang đjhqjkndlnh thu Thiêhhpon Phủzbsd Chi Quốijxvc lạnqgfi, thìlziznh lìlziznh viêhhpon yêhhpou đjhqjan kia lay đjhqjpzgpng mộpzgpt cáifpgi. Sau đjhqjólsaz ba cỗvrzb thầqvpfn lựixbnc cólsazglauu xanh biếfebec từzdbu trong yêhhpou đjhqjan lan tràglaun ra, chia ra rólsazt vàglauo rừzdbung Bồfebeng Kinh Thầqvpfn Mộpzgpc, rừzdbung ngọisdbc tráifpgc vàglauwlxjch Ngọisdbc Đkedpvfwlng.

Đkedpưszdsijxvc cỗvrzb thầqvpfn lựixbnc nàglauy trợijxv giúmyzxp, rừzdbung Bồfebeng Kinh Thầqvpfn Mộpzgpc lậsatxp tứkzkxc vưszdsơwtqjn lêhhpon mạnqgfnh mẽrrmh.

Vốijxvn túmyzxi hạnqgft giốijxvng màglauchgg La lấxrfny đjhqjưszdsijxvc cólsaz tổzbfbng cộpzgpng ba ngàglaun hạnqgft, cũchggng trồfebeng ra đjhqjưszdsijxvc ba ngàglaun gốijxvc Bồfebeng Kinh Thầqvpfn Mộpzgpc. Loạnqgfi Thầqvpfn Mộpzgpc nàglauy kỳpckj quáifpgi vôisdbhxopng, ba ngàglaun gốijxvc khôisdbng nhiềuguku khôisdbng íwlxjt, khôisdbng thểfebe sinh ra gốijxvc mớpniui.

Nhưszdsng sau khi đjhqjưszdsijxvc cỗvrzb thầqvpfn lựixbnc nàglauy rólsazt vàglauo, mặepkrt đjhqjxrfnt bắiosqt đjhqjqvpfu rung đjhqjpzgpng mộpzgpt trậsatxn, từzdbung mầqvpfm non Thầqvpfn Mộpzgpc từzdbu mảfyvcnh đjhqjxrfnt trốijxvng ởumbslziza rừzdbung bắiosqt đjhqjqvpfu sinh sôisdbi nảfyvcy nởumbs. Vũchgg La đjhqjfyvco mắiosqt quan sáifpgt, cũchggng làglau ba ngàglaun gốijxvc, khôisdbng nhiềuguku khôisdbng íwlxjt.

chgg La mừzdbung rỡaxjy, thầqvpfm nhủzbsd quảfyvc nhiêhhpon lãvnhno tổzbfbisdbng Mộpzgpc Thầqvpfn Trủzbsdng nàglauy chịkndlu cứkzkxng chẳwpfyng chịkndlu mềugukm, tíwlxjnh tĩzbfbnh quáifpgi gởumbs.

Ngoạnqgfi trừzdbu Bồfebeng Kinh Thầqvpfn Mộpzgpc, tốijxvc đjhqjpzgp trưszdsumbsng thàglaunh củzbsda rừzdbung ngọisdbc tráifpgc cũchggng nhanh hơwtqjn. Vốijxvn rừzdbung ngọisdbc tráifpgc đjhqjãvnhn sinh sôisdbi nảfyvcy nởumbs rấxrfnt khảfyvc quan, hiệhhpon tạnqgfi đjhqjãvnhnpsovo dàglaui ra hàglaung chụiosqc mẫvmwsu.


Hiệhhpon tạnqgfi cólsaz Thảfyvco Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc, mầqvpfm ngọisdbc lạnqgfi nhanh chólsazng chui từzdbuszdspniui đjhqjxrfnt lêhhpon, trưszdsumbsng thàglaunh thàglaunh nhữjwyong câodkty ngọisdbc tráifpgc to bằvfwlng ngólsazn tay cáifpgi.

Vốijxvn trưszdspniuc đjhqjâodkty rừzdbung ngọisdbc tráifpgc cólsaz diệhhpon tíwlxjch mưszdssatxi mấxrfny mẫvmwsu, hiệhhpon tạnqgfi mởumbs rộpzgpng tớpniui gầqvpfn trăyekjm mẫvmwsu.

Bấxrfnt quáifpg bấxrfnt kểfebeglau rừzdbung Bồfebeng Kinh Thầqvpfn Mộpzgpc hay rừzdbung ngọisdbc tráifpgc, chỉkggaglau vừzdbua mớpniui sinh ra, muốijxvn hoàglaun toàglaun trưszdsumbsng thàglaunh cầqvpfn phảfyvci cólsaz thờsatxi gian tíwlxjch lũchggy.

Trong ba thứkzkxglauy, Bíwlxjch Ngọisdbc Đkedpvfwlng lạnqgfi kháifpgc. Sau khi nólsaz hấxrfnp thu cỗvrzb Thảfyvco Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc kia, cũchggng khôisdbng cólsaz tiếfebep tụiosqc bàglaunh trưszdspniung, màglauglau liêhhpon tụiosqc kếfebet ra bảfyvcy quảfyvc.

Gốijxvc Bíwlxjch Ngọisdbc Đkedpvfwlng nàglauy tốijxvi thiểfebeu cũchggng đjhqjãvnhnlsazglaui vạnqgfn năyekjm hỏzbsda hậsatxu, quảfyvc thậsatxt đjhqjãvnhn hếfebet sứkzkxc thàglaunh thụiosqc, đjhqjúmyzxng ra phảfyvci kếfebet quảfyvc từzdbuodktu, chỉkggaglau vẫvmwsn thiếfebeu mộpzgpt cơwtqj hộpzgpi. cỗvrzb Thảfyvco Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc đjhqjếfeben từzdbu viễchvwn cổzbfbglauy vừzdbua khépsovo cho Bíwlxjch Ngọisdbc Đkedpvfwlng mộpzgpt cơwtqj hộpzgpi.

Bảfyvcy quảfyvcglauy dưszdssatxng nhưszds đjhqjưszdsijxvc khắiosqc từzdbuwlxjch ngọisdbc màglau thàglaunh, trong sáifpgng ólsazng áifpgnh, hếfebet sứkzkxc đjhqjáifpgng yêhhpou. Bấxrfnt quáifpg hiệhhpon tạnqgfi mớpniui chỉkgga to bằvfwlng quảfyvc hạnqgfch, khôisdbng biếfebet khi nàglauo mớpniui cólsaz thểfebe chíwlxjn.

Sau khi Tổzbfb Linh yêhhpou đjhqjan phun ra ba cỗvrzb Thảfyvco Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc, dưszdssatxng nhưszdslsaz vẻqxdq mệhhpot mỏzbsdi, trởumbshhpon trầqvpfm lặepkrng lạnqgfi nhưszds trưszdspniuc, khôisdbng còsatxn chúmyzxt đjhqjpzgpng tĩzbfbnh gìlziz.

chgg La cưszdssatxi ha hảfyvc:

- Nhưszds vậsatxy mớpniui đjhqjưszdsijxvc chứkzkx...

Trêhhpon thựixbnc tếfebe ba cỗvrzb Thảfyvco Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc vàglauo thờsatxi kỳpckj viễchvwn cổzbfb Hồfebeng Hoang nàglauy mang lạnqgfi lợijxvi íwlxjch cho Thiêhhpon Phủzbsd Chi Quốijxvc hơwtqjn xa Vũchgg La tưszdsumbsng tưszdsijxvng.

Ba cỗvrzb Thảfyvco Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc nàglauy kháifpgc vớpniui Thảfyvco Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc ởumbs Đkedpôisdbng Thổzbfb ngàglauy nay, tinh thuầqvpfn màglau cổzbfbszdsa. Sau khi rólsazt vàglauo Thiêhhpon Phủzbsd Chi Quốijxvc, cũchggng giốijxvng nhưszds mộpzgpt loạnqgfi sinh mệhhponh lựixbnc thờsatxi viễchvwn cổzbfblsazt vàglauo thếfebe giólsazi nàglauy.

glauo thờsatxi viễchvwn cỏzbsd, thiêhhpon đjhqjkndla linh khíwlxj tinh thuầqvpfn màglau nồfebeng đjhqjsatxm, hiệhhpon tạnqgfi khôisdbng thểfebeifpgnh bằvfwlng. Thiêhhpon Phủzbsd Chi Quốijxvc cólsaz đjhqjưszdsijxvc trợijxv lựixbnc nàglauy, cólsaz thểfebe khôisdbng ngừzdbung phụiosqc chếfebe loạnqgfi Thảfyvco Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc kia, cólsaz íwlxjch rấxrfnt nhiềuguku cho cáifpgc loạnqgfi thựixbnc vậsatxt sinh sốijxvng trong đjhqjólsaz.

Nếfebeu khôisdbng phảfyvci gầqvpfn đjhqjâodkty Thiêhhpon Phủzbsd Chi Quốijxvc vừzdbua mớpniui thăyekjng cấxrfnp, đjhqjang thiếfebeu tíwlxjch lũchggy, chỉkgga cầqvpfn ba cỗvrzb Thảfyvco Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc Hồfebeng Hoang nàglauy cũchggng cólsaz thểfebe giúmyzxp cho nólsaz thăyekjng cấxrfnp.


chgg La nhậsatxn đjhqjưszdsijxvc íwlxjch lọisdbi rấxrfnt lớpniun màglau khôisdbng biếfebet, bèhgujn thu Thiêhhpon Phủzbsd Chi Quốijxvc lạnqgfi, cưszdssatxi ha hảfyvc:

- Vậsatxy xem nhưszds đjhqjãvnhn thừzdbua nhậsatxn ta rồfebei sao, khôisdbng còsatxn việhhpoc gìlziz nữjwyoa, ta đjhqji đjhqjâodkty.

Kỳpckj Nguyêhhpon ra khỏzbsdi chỗvrzb củzbsda Kỳpckj Hằvfwlng Tếfebe Ti, đjhqji vềuguk chỗvrzbumbs củzbsda mìlziznh. Vừzdbua khépsovo đjhqji ngang qua cửebzoa Thầqvpfn Trủzbsdng, thấxrfny Kỳpckj Thắiosqng đjhqjang ngồfebei bêhhpon cạnqgfnh thềugukm đjhqjáifpg, khôisdbng khỏzbsdi lấxrfny làglaum kỳpckjhgujn hỏzbsdi:

- Kỳpckj Thắiosqng, ngưszdsơwtqji ngồfebei ởumbs đjhqjâodkty làglaum gìlziz vậsatxy?

Kỳpckj Thắiosqng nhìlzizn thấxrfny Kỳpckj Nguyêhhpon cólsaz hoi chộpzgpt dạnqgf, đjhqjang đjhqjkndlnh tìlzizm mộpzgpt cớpniuglauo đjhqjólsaz đjhqjijxvi đjhqjáifpgp. Thìlziznh lĩzbfbnh mộpzgpt tiếfebeng ầqvpfm vang lêhhpon, cáifpgnh đjhqjnqgfi môisdbn trêhhpon khắiosqc cổzbfb thụiosq rậsatxm rạnqgfp đjhqjjkeuy ra mộpzgpt bêhhpon, lộpzgp ra mộpzgpt cửebzoa đjhqjpzgpng sâodktu thăyekjm, mộpzgpt tràglaung tiếfebeng bưszdspniuc châodktn vang lêhhpon, Vũchgg La đjhqji ra.

Kỳpckj Thắiosqng vui mừzdbung quáifpg đjhqjvrzbi, ngửebzoa mặepkrt lêhhpon trờsatxi cưszdssatxi ha hảfyvc mộpzgpt trậsatxn:

- Ha ha ha, Kỳpckj Nguyêhhpon, cho dùhxop ngưszdsơwtqji tíwlxjnh toáifpgn trăyekjm mưszdsu ngàglaun kếfebe, cũchggng khôisdbng ngờsatx tớpniui kếfebet quảfyvcglauy. Vũchgg La khôisdbng đjhqjưszdsijxvc Tổzbfb Linh thừzdbua nhậsatxn, hơwtqjn nữjwyoa hiểfeben nhiêhhpon Tổzbfb Linh khôisdbng thíwlxjch hắiosqn, đjhqjãvnhn tốijxvng cổzbfb hắiosqn ra ngoàglaui. VỊzeft tríwlxj Hổzbfbifpgo chiếfeben sĩzbfb rốijxvt cụiosqc cũchggng thuộpzgpc vềuguk Kỳpckj Thắiosqng ta!

Sắiosqc mặepkrt Kỳpckj Nguyêhhpon táifpgi nhợijxvt chỉkgga trong thoáifpgng chốijxvc. Vũchgg La vàglauo đjhqjólsazsatxn chưszdsa tớpniui hai canh giờsatx, trong khoảfyvcng thờsatxi gian ngắiosqn ngùhxopi nhưszds vậsatxy hầqvpfu nhưszds khôisdbng cólsaz khảfyvcyekjng đjhqjưszdsijxvc Tốijxv Linh yêhhpou đjhqjan thừzdbua nhậsatxn, chỉkgga riêhhpong việhhpoc kếfebet nốijxvi vớpniui Tổzbfb Linh cũchggng đjhqjãvnhn mấxrfnt khôisdbng dưszdspniui hai canh giờsatx.

Vậsatxy chỉkggalsaz mộpzgpt khảfyvcyekjng, đjhqjúmyzxng nhưszds lờsatxi Kỳpckj Thắiosqng đjhqjãvnhnlsazi, Vũchgg La bịkndl Tổzbfb Linh đjhqjuổzbfbi ra ngoàglaui!

Mộpzgpt kẻqxdq từzdbuhhpon ngoàglaui tớpniui đjhqjãvnhn bịkndl Tổzbfb Linh đjhqjuổzbfbi ra, cho dùhxophxopng mạnqgfnh tớpniui mứkzkxc nàglauo cũchggng khôisdbng ai dáifpgm giữjwyo hắiosqn lạnqgfi Thầqvpfn Trủzbsdng, Vũchgg La phảfyvci rờsatxi đjhqji.

Kỳpckj Nguyêhhpon ngàglaun vạnqgfn lầqvpfn khôisdbng ngờsatx kếfebet quảfyvc lạnqgfi làglau nhưszds vậsatxy, trong lúmyzxc nhấxrfnt thờsatxi vôisdbhxopng bốijxvi rốijxvi, ngâodkty ngưszdssatxi ra tạnqgfi chỗvrzb.

chgg La vẫvmwsn khôisdbng hiểfebeu làglau chuyệhhpon gìlziz xảfyvcy ra. Đkedpijxvi vớpniui Đkedpôisdbng Thổzbfb, hắiosqn chỉkgga mớpniui cólsaz đjhqjưszdsijxvc nhậsatxn thứkzkxc tổzbfbng quáifpgt màglauwtqj hồfebe, còsatxn thiếfebeu thốijxvn rấxrfnt nhiềuguku chi tiếfebet bêhhpon trong.

Thấxrfny bộpzgpifpgng dựixbnơwtqjng dưszdsơwtqjng đjhqjiosqc ýepkr củzbsda Kỳpckj Thắiosqng, mặepkrt Kỳpckj Nguyêhhpon lạnqgfi xáifpgm nhưszds tro tàglaun, Vũchgg La thậsatxt sựixbn khôisdbng hiếfebeu, bèhgujn hỏzbsdi:


- Kỳpckj Nguyêhhpon, cólsaz chuyệhhpon gìlziz vậsatxy?

Kỳpckj Thắiosqng nổzbfbi giậsatxn gầqvpfm lêhhpon mộpzgpt tiếfebeng:

- Ngưszdsơwtqji còsatxn mặepkrt mũchggi nàglauo đjhqjkzkxng ởumbs noi nàglauy, còsatxn khôisdbng mau cúmyzxt ra khỏzbsdi Mộpzgpc Thầqvpfn Trủzbsdng cho ta!

Kỳpckj Thắiosqng cốijxv lấxrfny mộpzgpt cỗvrzb thầqvpfn lựixbnc, giọisdbng y nhưszds tiếfebeng hồfebeng chung vang vọisdbng khắiosqp cảfyvc Mộpzgpc Thầqvpfn Trủzbsdng:

- Vũchgg La đjhqjãvnhn bịkndl Tổzbfb Linh đjhqjuổzbfbi ra ngoàglaui!

Mộpzgpc Thầqvpfn Trủzbsdng chỉkggahhpon tĩzbfbnh trong thoáifpgng chốijxvc, lậsatxp tứkzkxc sôisdbi tràglauo cảfyvchhpon. Mấxrfny trăyekjm têhhpon đjhqjhhpo tửebzo, bao gồfebem Đkedpnqgfi Tếfebe Ti, ba vịkndl Tếfebe Ti nhanh chólsazng chạnqgfy tớpniui. Đkedpnqgfi Tếfebe Ti cùhxopng Kỳpckj Hằvfwlng đjhqjqvpfu đjhqjqvpfy mồfebeisdbi, từzdbu xa cao giọisdbng hỏzbsdi:

- Vìlziz sao lạnqgfi nhưszds vậsatxy?

Kỳpckj Thắiosqng khôisdbng népsovn đjhqjưszdsijxvc nỗvrzbi vui mừzdbung nhưszds đjhqjhhpon dạnqgfi trong lòsatxng:

- Khôisdbng đjhqjqvpfy hai canh giờsatx, Vũchgg La đjhqjãvnhn ra ngoàglaui, chắiosqc chắiosqn làglau hắiosqn mạnqgfo phạnqgfm Tổzbfb Linh, bịkndl Tổzbfb Linh đjhqjuổzbfbi ra.

myzxc nàglauy Vũchgg La mớpniui hiểfebeu rõsatxglaung, thầqvpfm nghĩzbfb ngưszdsơwtqji quảfyvc thậsatxt nólsazi khôisdbng sai, bảfyvcn tọisdba quảfyvc thậsatxt quởumbs tráifpgch Tổzbfb Linh cáifpgc ngưszdsơwtqji mộpzgpt phen, bấxrfnt quáifpgszdssatxng nhưszds Tổzbfb Linh củzbsda cáifpgc ngưszdsơwtqji khôisdbng đjhqjfebe ýepkr

Đkedpưszdsơwtqjng nhiêhhpon Tổzbfb Linh đjhqjfebe ýepkr, đjhqjáifpgng tiếfebec ởumbsszdspniui máifpgi nhàglau thấxrfnp khôisdbng thểfebe khôisdbng cúmyzxi đjhqjqvpfu. Con cháifpgu y ởumbs Lạnqgfc Nhậsatxt hoang nguyêhhpon sắiosqp sửebzoa khôisdbng chịkndlu nổzbfbi, Tổzbfb Linh khôisdbng thểfebe khôisdbng thỏzbsda hiệhhpop.

Đkedpnqgfi Tếfebe Ti cùhxopng Kỳpckj Hằvfwlng bay nhanh tớpniui, nhìlzizn thấxrfny Vũchgg La quảfyvc thậsatxt đjhqjãvnhn ra ngoàglaui, khôisdbng népsovn nổzbfbi thấxrfnt vọisdbng trong lòsatxng.

Kỳpckj Thắiosqng dưszdsơwtqjng dưszdsơwtqjng đjhqjiosqc ýepkr, nổzbfbi giậsatxn quáifpgt tháifpgo Vũchgg La:


- Ngưszdsơwtqji cúmyzxt ngay lậsatxp tứkzkxc, loạnqgfi ngưszdssatxi bấxrfnt kíwlxjnh vớpniui Tổzbfb Linh nhưszds ngưszdsơwtqji, Mộpzgpc Thầqvpfn Trủzbsdng chúmyzxng ta khôisdbng hoan nghêhhponh.

chgg La nhìlzizn Đkedpnqgfi Tếfebe Ti vàglau Kỳpckj Hằvfwlng:

- Bảfyvco ta đjhqji sao?

Đkedpnqgfi Tếfebe Ti cùhxopng Kỳpckj Hằvfwlng cùhxopng nhau cấxrfnt tiếfebeng thởumbsglaui:

- Tiêhhpon sinh... chúmyzxng ta rấxrfnt hy vọisdbng tiêhhpon sinh cólsaz thểfebeumbs lạnqgfi, khôisdbng cólsazifpgch nàglauo kháifpgc... ôisdbi...

ifpgc chiếfeben sĩzbfbhhpou tộpzgpc Mộpzgpc Thầqvpfn Trủzbsdng vôisdbhxopng tiếfebec nuốijxvi. Vũchgg La tớpniui đjhqjâodkty mang hy vọisdbng cho bọisdbn họisdb, khôisdbng ngờsatx hy vọisdbng nàglauy nhanh chólsazng tiêhhpou tan.

Kỳpckj Thắiosqng ởumbshhpon cạnqgfnh lộpzgp vẻqxdq vui mừzdbung, thầqvpfm nghĩzbfb đjhqjnqgfi sựixbn đjhqjãvnhn thàglaunh, rốijxvt cụiosqc cũchggng đjhqjuổzbfbi đjhqji đjhqjưszdsijxvc têhhpon khốijxvn thâodktn mang Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc nàglauy.

chgg La bỗvrzbng nhiêhhpon nólsazi:

- Ta đjhqjãvnhn đjhqjưszdsijxvc Tổzbfb Linh thừzdbua nhậsatxn, chíwlxjnh làglau ngưszdssatxi củzbsda Mộpzgpc Thầqvpfn Trủzbsdng, vìlziz sao lạnqgfi phảfyvci đjhqji?

Kỳpckj Thắiosqng sửebzong sốijxvt, còsatxn tưszdsumbsng rằvfwlng mìlziznh nghe lầqvpfm:

- Ngưszdsơwtqji nólsazi cáifpgi gìlziz?

Đkedpnqgfi Tếfebe Ti cùhxopng Kỳpckj Hằvfwlng cũchggng hếfebet sứkzkxc bấxrfnt ngờsatx:

- Thừzdbua nhậsatxn... ngưszdsơwtqji nólsazi rằvfwlng đjhqjãvnhn đjhqjưszdsijxvc Tổzbfb Linh thừzdbua nhậsatxn ưszds?

Kỳpckj Thắiosqng giậsatxn dữjwyoglauo thépsovt:

- Chuyệhhpon nàglauy khôisdbng cólsaz khảfyvcyekjng, chẳwpfyng lẽrrmh ngưszdsơwtqji còsatxn muốijxvn gạnqgft chúmyzxng ta? Kỷmsxl lụiosqc đjhqjưszdsijxvc thừzdbua nhậsatxn nhanh nhấxrfnt Đkedpôisdbng Thổzbfb ghi lạnqgfi mấxrfnt tớpniui bảfyvcy ngàglauy, đjhqjâodkty làglau đjhqjhhpo tửebzo củzbsda Thầqvpfn Trủzbsdng, đjhqjhhpo tửebzohhpon ngoàglaui kỷmsxl lụiosqc nhanh nhấxrfnt làglau ba mưszdsơwtqji mốijxvt ngàglauy. Ngưszdsơwtqji chỉkgga mớpniui vàglauo đjhqjólsaz chưszdsa tớpniui hai canh giờsatx, còsatxn chưszdsa kịkndlp kếfebet nốijxvi vớpniui Tổzbfb Linh, làglaum sao đjhqjưszdsijxvc Tổzbfb Linh thừzdbua nhậsatxn đjhqjưszdsijxvc?

- Đkedpnqgfi Tếfebe Ti, cáifpgc vịkndl huynh đjhqjhhpo, tiểfebeu tửebzoglauy chẳwpfyng nhữjwyong làglaum nhụiosqc Tổzbfb Linh chúmyzxng ta, còsatxn muốijxvn lừzdbua gạnqgft chúmyzxng ta, mọisdbi ngưszdssatxi hãvnhny cùhxopng ta đjhqjáifpgnh đjhqjuổzbfbi hắiosqn đjhqji.

chgg La cũchggng khôisdbng nólsazi nhiềuguku lờsatxi, tiệhhpon tay đjhqjiểfebem hờsatx mộpzgpt cáifpgi, trong khôisdbng trung lậsatxp tứkzkxc xuấxrfnt hiệhhpon mộpzgpt cỗvrzb Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc hùhxopng mạnqgfnh.

Sắiosqc mặepkrt Đkedpnqgfi Tếfebe Ti lậsatxp tứkzkxc đjhqjnqgfi biếfeben. Trong sốijxv mọisdbi ngưszdssatxi, lãvnhno quen thuộpzgpc nhấxrfnt vớpniui Thảfyvco Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc củzbsda Mộpzgpc Thầqvpfn Trủzbsdng. trong cỗvrzb Mộpzgpc Thầqvpfn Lựixbnc nàglauy củzbsda Vũchgg La, ẩjkeun chứkzkxa dấxrfnu ấxrfnn củzbsda Mộpzgpc Thầqvpfn Trủzbsdng hếfebet sứkzkxc rõsatxglaung. Hơwtqjn nữjwyoa khíwlxj tứkzkxc Hòsatxng Hoang mêhhponh môisdbng trong đjhqjólsazsatxglaung làglau khíwlxj tứkzkxc củzbsda vịkndl tríwlxj trung tâodktm Tổzbfb Linh yêhhpou đjhqjan.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.