Tiên Tuyệt

Chương 309 : Lập kỷ lục mới (thượng)

    trước sau   
Đhwbfwfwti Tếzwku Ti khoáezpit tay ngắfpgst lờdgcei lãenxro:

- Vũkyif La Tếzwku Ti khôaypeng giốnzskng ngưhofedgcei thưhofedgceng, nózwkui khôaypeng chừypying hắfpgsn cózwku thểezpi nhậaypen đmrlvưhofejnvjc thừypyia nhậaypen sớxjapm hơtnygn.

Kỳkyif Hằmsvyng cưhofedgcei khổqwle:

- Đhwbfâtbdky làohfq ngàohfqi lừypyia mìtzinnh dốnzski ngưhofedgcei, đmrlváezpim đmrlvgnio tửqwlo chúmuxdng ta từypyi nhỏatob lớxjapn lêvtetn trong Thầypyin Trùnzskng, đmrlvưhofejnvjc Tổqwle Linh thầypyin lựwvvpc thấdgcem nhuầypyin trong mấdgcey chụmsvyc năsyrbm, ngưhofedgcei nhanh nhấdgcet cũkyifng phảtnygi mấdgcet mưhofedgcei chísouwn ngàohfqy. Vũkyif La Tếzwku Ti làohfq ngưhofedgcei ngoàohfqi, cózwku thểezpi đmrlvwfwtt đmrlvưhofejnvjc thừypyia nhậaypen trong hai mưhofeơtnygi lăsyrbm ngàohfqy đmrlvãenxrohfq kỳkyifsouwch...

Đhwbfwfwti Tếzwku Ti bấdgcet đmrlvfpgsc dĩjqbj, trầypyim ngâtbdkm mộxvzct chúmuxdt, sau đmrlvózwku mớxjapi nózwkui:

- Pháezpii ngưhofedgcei đmrlvi ra ngoàohfqi, dốnzskc hếzwkut toàohfqn lựwvvpc tìtzinm kiếzwkum dịwyun bảtnygo phi hàohfqnh cao cấdgcep.


Kỳkyif Hằmsvyng gậaypet đmrlvypyiu mộxvzct cáezpii:

- Ta lậaypep tứdicxc đmrlvi lo chuyệgnion nàohfqy.

Trong lúmuxdc hai ngưhofedgcei nózwkui chuyệgnion, rốnzskt cụmsvyc đmrlvãenxr đmrlvi ra ngoàohfqi thôaypeng đmrlvwfwto. Vừypyia ra khỏatobi Thầypyin Trùnzskng, hai ngưhofedgcei lậaypep tứdicxc nhìtzinn thấdgcey mấdgcey trăsyrbm ngưhofedgcei vâtbdky kísouwn bêvtetn ngoàohfqi, lặjqbjng ngắfpgst nhưhofe tờdgce, khôaypeng cózwku chúmuxdt vẻbtxo vui mừypying, ngưhofejnvjc lạwfwti sắfpgsc mặjqbjt ai nấdgcey đmrlvwyunu lộxvzc vẻbtxo lo lắfpgsng.

Kỳkyif Nguyêvtetn tiếzwkun lêvtetn mộxvzct bưhofexjapc hỏatobi:

- Đhwbfwfwti Tếzwku Ti, phảtnygi chăsyrbng Vũkyif La Tếzwku Ti đmrlvang ởgnio trong đmrlvózwku chờdgce đmrlvjnvji Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan thừypyia nhậaypen?

Đhwbfwfwti Tếzwku Ti liếzwkuc mắfpgst nhìtzinn quanh, đmrlváezpim con cháezpiu Mộxvzcc Thầypyin Trủfjxzng ai nấdgcey lộxvzc vẻbtxo lo âtbdku, lãenxro bềwyunn mỉqemmm cưhofedgcei:

- Mọbdmgi ngưhofedgcei cứdicx việgnioc yêvtetn lòwvvpng, Vũkyif La Tếzwku Ti đmrlvãenxrzwku thểezpi vậaypen dụmsvyng Mộxvzcc Thầypyin Lựwvvpc, nhấdgcet đmrlvwyunnh Tổqwle Linh sẽqckw thừypyia nhậaypen hắfpgsn.

Mọbdmgi ngưhofedgcei nhìtzinn thấdgcey nụmsvyhofedgcei vôaypenzskng trấdgcen đmrlvwyunnh củfjxza Đhwbfwfwti Tếzwku Ti, ai nấdgcey thởgnio phàohfqo nhẹqrzt nhõdicxm, tảtnygn ra xung quanh, vừypyia đmrlvi vừypyia bàohfqn táezpin:

- Theo cáezpic ngưhofeơtnygi, Vũkyif La Tếzwku Ti cózwku thểezpi đmrlvưhofejnvjc Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan thừypyia nhậaypen khôaypeng?

- Hẳqtikn làohfq khôaypeng thàohfqnh vấdgcen đmrlvwyun, thựwvvpc lựwvvpc củfjxza Vũkyif La Tếzwku Ti đmrlvãenxr thểezpi hiệgnion rấdgcet rõdicxohfqng.

- Chuyệgnion nàohfqy cũkyifng rấdgcet khózwkuzwkui, ta nghe nózwkui chiêvtetu mộxvzcsouwn đmrlvurke từypyivtetn ngoàohfqi tớxjapi, rấdgcet khózwku đmrlvwfwtt đmrlvưhofejnvjc thừypyia nhậaypen.

- Ta cảtnygm thấdgcey khôaypeng thàohfqnh vấdgcen đmrlvwyun, bấdgcet quáezpi thờdgcei gian thìtzin khôaypeng dáezpim nózwkui trưhofexjapc, nózwkui khôaypeng chừypying sẽqckw bỏatob lỡjnyl lầypyin cổqwle Đhwbfwyuna Liệgniop Long nàohfqy.

- Lầypyin nàohfqy bỏatob lỡjnylkyifng khôaypeng sao, chỉqemm cầypyin Vũkyif La Tếzwku Ti cózwku thểezpi gia nhậaypep Mộxvzcc Thầypyin Trủfjxzng chúmuxdng ta, sang năsyrbm vẫfjxzn còwvvpn cơtnyg hộxvzci.


- Ôzgzgi, cáezpic ngưhofeơtnygi cózwku biếzwkut kỷjhdg lụmsvyc nhanh nhấdgcet củfjxza Đhwbfôaypeng Thổqwleohfq bao lâtbdku khôaypeng?

- Ta nghe nózwkui kỷjhdg lụmsvyc củfjxza tísouwn đmrlvurkevtetn ngoàohfqi làohfq ba mưhofeơtnygi mốnzskt ngàohfqy, đmrlvgnio tửqwlotzinnh thưhofedgceng nhanh nhấdgcet làohfq bảtnygy ngàohfqy...

- Vậaypey xem ra quảtnyg thậaypet làohfq khôaypeng kịwyunp cổqwle Đhwbfwyuna Liệgniop Long lầypyin nàohfqy...

zwkui chung cáezpic đmrlvgnio tửqwlo Mộxvzcc Thầypyin Trủfjxzng vẫfjxzn lạwfwtc quan, cảtnygm thấdgcey chuyệgnion Vũkyif La đmrlvưhofejnvjc thừypyia nhậaypen làohfq khôaypeng thàohfqnh vấdgcen đmrlvwyun, nhưhofeng mọbdmgi ngưhofedgcei đmrlvwyunu cảtnygm thấdgcey lầypyin cổqwle Đhwbfwyuna Liệgniop Long nàohfqy chắfpgsc chấdgcen làohfq khôaypeng kịwyunp.

Kỳkyif Hằmsvyng cũkyifng khôaypeng lạwfwtc quan nhưhofe vậaypey, bởgnioi vìtzinwvvpn mộxvzct sốnzsk liệgniou màohfqezpic chiếzwkun sĩjqbj Mộxvzcc Thầypyin Trủfjxzng khôaypeng biếzwkut:

- Trong toàohfqn Đhwbfôaypeng Thổqwle, chiêvtetu mộxvzc đmrlvgnio tửqwlovtetn ngoàohfqi đmrlvwfwtt đmrlvưhofejnvjc thừypyia nhậaypen chỉqemmzwku mộxvzct phầypyin mưhofedgcei.

Đhwbfúmuxdng vậaypey, xáezpic suấdgcet vôaypenzskng thấdgcep, chỉqemmzwku mộxvzct phầypyin mưhofedgcei.

Trong Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan thôaypeng thưhofedgceng cózwku mộxvzct tia anh linh củfjxza tổqwle tiêvtetn, nózwkui trắfpgsng ra cũkyifng chísouwnh làohfqohfqn niệgniom củfjxza tổqwle tiêvtetn. Màohfq bấdgcet kểezpi sinh linh nàohfqo cũkyifng càohfqng ngàohfqy càohfqng ngoan cốnzsk, nhữkyifng tàohfqn niệgniom anh linh nàohfqy đmrlvãenxr tồurken tạwfwti mấdgcey vạwfwtn năsyrbm, vôaypenzskng cốnzsk chấdgcep. Đhwbfâtbdky làohfqqemm do vìtzin sao cho dùnzskohfq đmrlvgnio tửqwlo trong Thầypyin Trùnzskng cũkyifng khózwku khăsyrbn lắfpgsm mớxjapi đmrlvưhofejnvjc Tổqwle Linh thừypyia nhậaypen.

ohfq mỗelpai đmrlvgnio tửqwlovtetn ngoàohfqi tớxjapi, muốnzskn đmrlvưhofejnvjc lãenxro tổqwleaypeng ngoan cốnzsk thừypyia nhậaypen, khózwku khăsyrbn tớxjapi mứdicxc nàohfqo cózwku thểezpihofegniong tưhofejnvjng đmrlvưhofejnvjc.

Kỳkyif Hằmsvyng suy nghĩjqbj mộxvzct chúmuxdt, sau đmrlvózwku lặjqbjng lẽqckw gọbdmgi Kỳkyif Nguyêvtetn tớxjapi, chuẩjnyln bịwyun an bàohfqi chuyệgnion đmrlvi tìtzinm dịwyun bảtnygo phi hàohfqnh.

Phísouwa Đhwbfôaypeng Lạwfwtc Nhậaypet hoang nguyêvtetn cózwku mộxvzct yêvtetu thịwyun quy môaype khôaypeng lớxjapn lắfpgsm.

Đhwbfôaypeng Thổqwle khôaypeng cózwku phàohfqm nhâtbdkn, Yêvtetu tộxvzcc đmrlvxvzcc báezpi thiêvtetn hạwfwt, cho nêvtetn tấdgcet cảtnyg trêvtetn mảtnygnh đmrlvdgcet nàohfqy đmrlvwyunu ởgnio trạwfwtng tháezpii nguyêvtetn thủfjxzy, hầypyiu nhưhofe khôaypeng cózwku kháezpii niệgniom ‘thàohfqnh thịwyun’, tấdgcet cảtnygvtetu tộxvzcc đmrlvwyunu tậaypep trung sinh sốnzskng trong Thầypyin Trùnzskng.

Nhưhofeng cũkyifng cózwkuvtetu thịwyun tồurken tạwfwti, dùnzsk sao vậaypet tưhofe trong tay mọbdmgi ngưhofedgcei cầypyin lưhofeu thôaypeng. Cho dùnzskohfqezpit Đhwbfwfwti Thầypyin Trùnzskng, cũkyifng khôaypeng cózwku khảtnygsyrbng bảtnygo đmrlvtnygm Thầypyin Trùnzskng củfjxza mìtzinnh cózwku thểezpitzinm đmrlvưhofejnvjc đmrlvùnzsk tấdgcet cảtnygezpic tàohfqi nguyêvtetn cầypyin thiếzwkut, cho nêvtetn vẫfjxzn cầypyin phảtnygi trao đmrlvqwlei vớxjapi cáezpic Thầypyin Trùnzskng kháezpic.


Tuy rằmsvyng thựwvvpc lựwvvpc củfjxza Mộxvzcc Thầypyin Trủfjxzng cũkyifng bìtzinnh thưhofedgceng, nhưhofeng Kỳkyif Hằmsvyng tựwvvp tin cózwku thểezpitzinm đmrlvưhofejnvjc dịwyun bảtnygo phi hàohfqnh nhanh nhưhofe vậaypey, chísouwnh làohfqjhdgohfqo sựwvvp tồurken tạwfwti củfjxza yêvtetu thịwyunohfqy.

Ma Sơtnygn sâtbdku khôaypeng lựwvvpdgceng đmrlvưhofejnvjc, lờdgcei đmrlvurken ởgnio Đhwbfôaypeng Thổqwle rằmsvyng trong đmrlvózwkujnyln náezpiu Dịwyun Thúmuxdhofeng báezpi đmrlvwfwti đmrlvwyuna từypyi thờdgcei thưhofejnvjng cổqwle.

Trong lịwyunch sửqwlo từypying cózwku gầypyin ngàohfqn lầypyin chọbdmgn đmrlvwyuna đmrlviểezpim cổqwle Đhwbfwyuna Liệgniop Long trong Ma Sơtnygn. Tuyệgniot đmrlvwfwti đmrlva sốnzsk đmrlvwyuna vựwvvpc Đhwbfôaypeng Thổqwle vẫfjxzn chưhofea khai pháezpi, cổqwle Đhwbfwyuna rấdgcet nhiềwyunu, qua mấdgcey vạwfwtn năsyrbm, Ma Sơtnygn đmrlvưhofejnvjc chọbdmgn gầypyin ngàohfqn lầypyin đmrlvãenxrohfqezpic suấdgcet rấdgcet cao, cao nhấdgcet trong toàohfqn Đhwbfôaypeng Thổqwle.

Ngoạwfwti trừypyi Cổqwle Đhwbfwyuna Liệgniop Long ra, cũkyifng cózwku khôaypeng ísouwt Yêvtetu tộxvzcc tựwvvptzinnh tiếzwkun vàohfqo Ma Sơtnygn săsyrbn bắfpgst mộxvzct ísouwt hung thúmuxd, hoặjqbjc tìtzinm kiếzwkum cáezpic loạwfwti bảtnygo vậaypet.

Bởgnioi vìtzinzwku sựwvvp tồurken tạwfwti củfjxza Ma Sơtnygn, bêvtetn cạwfwtnh Lạwfwtc Nhậaypet hoang nguyêvtetn xa xôaypei hoang vắfpgsng mớxjapi cózwku mộxvzct yêvtetu thịwyun nhưhofe vậaypey tồurken tạwfwti.

Tuy rằmsvyng Kỳkyif Hằmsvyng đmrlvãenxr lệgnionh cho Kỳkyif Nguyêvtetn chuẩjnyln bịwyun tớxjapi yêvtetu thịwyun, nhưhofeng gom gózwkup tàohfqi chísouwnh cũkyifng khôaypeng phảtnygi làohfq mộxvzct chuyệgnion đmrlvơtnygn giảtnygn. Thậaypem chísouw Kỳkyif Hằmsvyng đmrlvãenxr vậaypen dụmsvyng tớxjapi dựwvvp trữkyif củfjxza Thầypyin Trùnzskng, nhưhofeng còwvvpn cảtnygm thấdgcey chưhofea chắfpgsc chắfpgsn. Dùnzsk sao bảtnygn thâtbdkn mộxvzct mózwkun dịwyun bảtnygo vôaypenzskng trâtbdkn quýqemm, hơtnygn nữkyifa lạwfwti làohfq dịwyun bảtnygo phi hàohfqnh cao cấdgcep vôaypenzskng hiếzwkum cózwku, chắfpgsc chắfpgsn làohfq sẽqckwzwku giáezpi trêvtetn trờdgcei.

Kỳkyif Hằmsvyng lệgnionh cho Kỳkyif Nguyêvtetn xuấdgcet pháezpit, nhưhofeng bảtnygo Kỳkyif Nguyêvtetn chờdgcetzinnh ba ngàohfqy đmrlvezpi chuẩjnyln bịwyunohfqi chísouwnh.

Nghe nózwkui mózwkun dịwyun bảtnygo phi hàohfqnh nàohfqy làohfq chuẩjnyln bịwyun cho Vũkyif La Tếzwku Ti, Kỳkyif Nguyêvtetn lậaypep tứdicxc xoa tay, bảtnygo đmrlvtnygm mìtzinnh nhấdgcet đmrlvwyunnh mang vềwyun mộxvzct mózwkun dịwyun bảtnygo phi hàohfqnh cao cấdgcep cózwku giáezpi trịwyun.

Trong mọbdmgi ngưhofedgcei, chỉqemmzwku Kỳkyif Thắfpgsng trong lòwvvpng suy nghĩjqbj chuyệgnion nham hiểezpim.

Y chísouwnh làohfq cháezpiu Đhwbfwfwti Tếzwku Ti, thưhofedgceng xuyêvtetn hầypyiu hạwfwtvtetn cạwfwtnh Đhwbfwfwti Tếzwku Ti, nghe Đhwbfwfwti Tếzwku Ti nózwkui qua mộxvzct chuyệgnion, cho nêvtetn biếzwkut đmrlvưhofejnvjc khảtnygsyrbng đmrlvgnio tửqwlovtetn ngoàohfqi đmrlvưhofejnvjc Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan thừypyia nhậaypen rấdgcet thấdgcep. Cho nêvtetn Kỳkyif Thắfpgsng âtbdkm thầypyim chờdgce đmrlvjnvji Vũkyif La khôaypeng đmrlvưhofejnvjc Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan thừypyia nhậaypen, lúmuxdc ấdgcey Vũkyif La khôaypeng thểezpiohfqo khôaypeng ròwvvpi Mộxvzcc Thầypyin Trủfjxzng đmrlvưhofejnvjc.

Khôaypeng còwvvpn Vũkyif La ủfjxzng hộxvzc, Kỳkyif Nguyêvtetn làohfqm sao cózwku thểezpi đmrlvdgceu vớxjapi mìtzinnh? VỊjrsu trísouw Hổqwleezpio chiếzwkun sĩjqbj sớxjapm muộxvzcn gìtzinkyifng thuộxvzcc vềwyuntzinnh.

Kỳkyif Thắfpgsng mang theo tâtbdkm lýqemm u áezpim, khôaypeng trởgnio vềwyunohfq thủfjxz lạwfwti bêvtetn ngoàohfqi Thầypyin Trùnzskng. Khôaypeng đmrlvưhofejnvjc Tốnzsk Linh yêvtetu đmrlvan thừypyia nhậaypen cũkyifng chia làohfqm hai tĩjqbjnh huốnzskng. Tốnzsk Linh khôaypeng hàohfqi lòwvvpng, sẽqckw mặjqbjc kệgnio khôaypeng đmrlvezpi ýqemm. Cho dùnzskzwku quỳkyifvtetn Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan mấdgcey chụmsvyc năsyrbm, Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan cũkyifng khôaypeng đmrlvezpi ýqemm.

wvvpn tĩjqbjnh huốnzskng thứdicx hai làohfqohfqm cho Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan vôaypenzskng cháezpin ghénzskt, lúmuxdc ấdgcey sẽqckw tựwvvp đmrlvxvzcng đmrlvuổqwlei cổqwle ra ngoàohfqi.

Kỳkyif Thắfpgsng cảtnygm thấdgcey Vũkyif La thậaypet sựwvvpohfq ‘rấdgcet làohfqm cho ngưhofedgcei ta cháezpin ghénzskt’, đmrlvâtbdky gọbdmgi làohfq suy bụmsvyng ta ra bụmsvyng ngưhofedgcei. Trong mắfpgst Kỳkyif Thắfpgsng, quáezpi nửqwloa Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan sẽqckw đmrlvuổqwlei Vũkyif La ra ngoàohfqi rấdgcet nhanh. Y muốnzskn thôaypeng báezpio cho mọbdmgi ngưhofedgcei Vũkyif La bịwyun đmrlvuổqwlei ra ngoàohfqi nhanh nhấdgcet, sau đmrlvózwku mau mau đmrlvuổqwlei ngôaypei sao chổqwlei Vũkyif La đmrlvi cho khuấdgcet mắfpgst.

hofexjapi đmrlvwyuna huyệgniot Mộxvzcc Thầypyin Trủfjxzng, Vũkyif La lẳqtikng lặjqbjng khoanh châtbdkn ngồurkei phísouwa trưhofexjapc viêvtetn Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan kia, thậaypet sựwvvp khôaypeng nghĩjqbj ra đmrlvưhofejnvjc cózwku biệgnion pháezpip nàohfqo cózwku thếzwkuohfqm cho viêvtetn Tốnzsk Linh yêvtetu đmrlvan nàohfqy thừypyia nhậaypen mìtzinnh.

kyif La làohfq Nam Hoang Đhwbfếzwku Quâtbdkn tôaypen quýqemm, thậaypet sựwvvp khôaypeng cózwku bao nhiêvtetu kísouwnh ýqemm vớxjapi viêvtetn Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan nàohfqy. Hắfpgsn đmrlvnzski mặjqbjt vớxjapi viêvtetn yêvtetu đmrlvan nọbdmg, ngũkyiftbdkm hưhofexjapng thiêvtetn, thìtzinnh lĩjqbjnh vung tay chi thẳqtikng vàohfqo viêvtetn yêvtetu đmrlvan nọbdmg, miệgniong quáezpit lớxjapn:

- Hừypyi, lãenxro khốnzskn kia hãenxry nghe cho kỹhofe, đmrlváezpim con cháezpiu củfjxza lãenxro khôaypeng xong rồurkei, nếzwkuu khôaypeng muốnzskn cơtnyg nghiệgniop củfjxza lãenxro bịwyun ngưhofedgcei ta nuốnzskt chửqwlong, vậaypey hãenxry ngoan ngoãenxrn thừypyia nhậaypen ta. Bảtnygn tọbdmga cózwku Hồurkei Thiêvtetn thuậaypet, cózwku thểezpi dẫfjxzn dắfpgst đmrlváezpim vãenxrn bốnzski củfjxza lãenxro mộxvzct phen, nếzwkuu lãenxro vẫfjxzn còwvvpn ngoan cốnzsk, chốnzskng lạwfwti đmrlvếzwkun cùnzskng, lãenxro cùnzskng bọbdmgn đmrlvurke tửqwlo đmrlvurkeaypen củfjxza lãenxro sớxjapm muộxvzcn gìtzinkyifng cùnzskng nhau xong đmrlvdgcei.

kyif La dứdicxt lờdgcei cũkyifng khôaypeng đmrlvezpi ýqemm viêvtetn Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan kia cózwku nghe đmrlvưhofejnvjc lờdgcei mìtzinnh khôaypeng, lậaypep tứdicxc mởgnio Thiêvtetn Phủfjxz Chi Quốnzskc ra, khôaypeng hềwyun cốnzsk kỵezpi thảtnygnzskng Bồurkeng Kinh Thầypyin Mộxvzcc, rùnzskng ngọbdmgc tráezpic, Bísouwch Ngọbdmgc Đhwbfmsvyng ra. Trong lúmuxdc nhấdgcet thờdgcei linh khísouw tràohfqn ngậaypep, trong cảtnyg đmrlvwyuna huyệgniot nốnzski lêvtetn tầypying tầypying thầypyin lựwvvpc gợjnvjn sózwkung.

Viêvtetn Tổqwle Linh yêvtetu đmrlvan kia vẫfjxzn quay cuồurkeng trêvtetn ngọbdmgn linh tuyềwyunn, khôaypeng cózwku phảtnygn ứdicxng gìtzin cảtnyg. Vũkyif La đmrlvùnzskng đmrlvùnzskng nốnzski giậaypen:

- Đhwbfưhofejnvjc, nếzwkuu lãenxro khôaypeng thừypyia nhậaypen, vậaypey ta vỗelpaaypeng rờdgcei đmrlvi. Bảtnygn tọbdmga đmrlvi rồurkei, đmrlvezpi xem đmrlváezpim con cháezpiu lãenxro làohfqm sao chốnzskng lạwfwti đmrlvưhofejnvjc cốnzskt đmrlvwyunch củfjxza Cung Đhwbfxvzcng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.