Tiên Tuyệt

Chương 308 : Tổ linh yêu đan (hạ)

    trước sau   
Kỳyegl Hằgyerng cũvrrrng nóajchi:

- Ngoàniexi ra còczpsn cóajch mộwjppt đecjtiểvrplm, chỉfzavajch đecjtưkqfmjjobc Tổdwmm Linh yêgbbfu đecjtan thừtsova nhậyasun, thầugqon lựbgqxc trong cơrspa thểvrpl ngưkqfmơrspai mớqidfi cóajch đecjtưkqfmjjobc dấyeglu ấyegln Mộwjppc Thầugqon Trủgonung chúwxcing ta. mớqidfi cóajch thểvrpl đecjtswgpi biểvrplu Mộwjppc Thầugqon Trủgonung chúwxcing ta đecjti tham gia cổdwmm Đnoyxniexa Liệzfgop Long.

vrrr La đecjtang muốavwnn hỏcwdgi phảzfgoi làniexm sao mớqidfi đecjtưkqfmjjobc Tổdwmm Linh yêgbbfu đecjtan thừtsova nhậyasun, môugqoi vừtsova mấyeglp málpgvy, Đnoyxswgpi Tếtsov Ti cũvrrrng đecjtãgonu tranh trưkqfmqidfc mộwjppt bưkqfmqidfc, lấyegly mộwjppt chiếtsovc bao cỏcwdg trong tay álpgvo ra đecjtưkqfma cho Vũvrrr La:

- Đnoyxâwnfiy làniex phầugqon củgonua ngưkqfmơrspai.

vrrr La nhậyasun lấyegly mởjktm ra xem. bêgbbfn trong toàniexn làniex bảzfgoo bốavwni, đecjtgonulpgvc tàniexi liệzfgou dưkqfmjjobc thảzfgoo trâwnfin quýajch củgonua Thảzfgoo Mộwjppc nhấyeglt mạswgpch, trong đecjtóajchajchrspan phâwnfin nửkswaa Vũvrrr La khôugqong biếtsovt, sốavwnkqfmjjobng trong bao nàniexy còczpsn nhiềzlllu hơrspan cảzfgo sốavwn lễklpy vậyasut lầugqon trưkqfmqidfc tặrspang cho Vũvrrr La.

Đnoyxswgpi Tếtsov Ti lạswgpi nóajchi:


- Đnoyxâwnfiy làniex phầugqon chia củgonua ngưkqfmơrspai thálpgvng nàniexy.

vrrr La nghe vậyasuy giậyasut mìewngnh kinh hãgonui, hắulwxn còczpsn tưkqfmjktmng rằgyerng đecjtâwnfiy làniex phầugqon chia mộwjppt năfrvnm. khôugqong ngờwnfi chỉfzavniex mộwjppt thálpgvng. Chẳjktmng trálpgvch Đnoyxswgpi Tếtsov Ti nghiếtsovn răfrvnng nghiếtsovn lợjjobi thậyasut chặrspat, nhấyeglt đecjtniexnh khôugqong nhảzfgo ra thêgbbfm mộwjppt chúwxcit nàniexo.

Thửkswa trong bao cỏcwdgniexy, Vũvrrr La nhẩvrplm tíewngnh nếtsovu mìewngnh mang trởjktm vềzlll Trung Châwnfiu, tốavwni thiểvrplu cũvrrrng cóajch thểvrpllpgvn ra đecjtưkqfmjjobc mưkqfmwnfii vạswgpn miếtsovng Ngọfzavc Tùredxy. Mộwjppt thálpgvng cóajch thểvrpl đecjtưkqfmjjobc chia mưkqfmwnfii vạswgpn miếtsovng Ngọfzavc Tũvrrry, Vũvrrr La chợjjobt cảzfgom thấyegly mìewngnh vôugqoredxng yêgbbfu mếtsovn Đnoyxôugqong Thổdwmm.

Nhờwnfi đecjtóajchvrrr La cũvrrrng hiểvrplu rõyelgniexng, vìewng sao nhữyasung ngưkqfmwnfii nhưkqfm Trịniexnh Tinh Hồfrvnn muốavwnn liềzlllu mạswgpng đecjtzfgo thôugqong thôugqong đecjtswgpo từtsov Trung Châwnfiu sang Đnoyxôugqong Thổdwmm, cho dùredxniex thôugqong đecjtswgpo nàniexy cóajch khảzfgofrvnng khiếtsovn cho hai tộwjppc xảzfgoy ra đecjtswgpi chiếtsovn.

vrrrng may Vũvrrr La đecjtãgonu quen trảzfgoi qua nhữyasung tìewngnh cảzfgonh lớqidfn, chi vui trong lòczpsng mộwjppt chúwxcit, ngoàniexi mặrspat vẫgyern bìewngnh thảzfgon thu cấyeglt bao cỏcwdg, sau đecjtóajch mớqidfi nóajchi:

- Ta phảzfgoi làniexm sao mớqidfi đecjtưkqfmjjobc Tổdwmm Linh yêgbbfu đecjtan thừtsova nhậyasun?

Đnoyxswgpi Tếtsov Ti tỏcwdg ra cung kíewngnh vôugqoredxng:

- Chuyệzfgon nàniexy khôugqong ai cóajch thểvrpl giúwxcip ngưkqfmơrspai. Tổdwmm Linh yêgbbfu đecjtan làniex Linh Vậyasut do tổdwmm tiêgbbfn lưkqfmu lạswgpi, cóajch cảzfgom ứgonung trờwnfii sinh vớqidfi nhữyasung sinh vậyasut thâwnfin cậyasun vớqidfi Thảzfgoo Mộwjppc Thầugqon Lựbgqxc. Bấyeglt quálpgv tổdwmm tiêgbbfn thưkqfmwnfing làniexredxng mạswgpnh màniex cao ngạswgpo, đecjtálpgvm hậyasuu bốavwni chúwxcing ta phảzfgoi tỏcwdg ra kíewngnh sợjjob trong lòczpsng, thàniexnh kíewngnh lễklpylpgvi, khétakjp nétakjp phủgonu phụtsovc trưkqfmqidfc mặrspat Tổdwmm Linh yêgbbfu đecjtan. mớqidfi cóajch thểvrpl khiếtsovn cho anh linh tổdwmm tiêgbbfn thưkqfmơrspang xóajcht đecjtálpgvm vãgonun bốavwni chúwxcing ta còczpsn đecjtang giãgonuy dụtsova trong bểvrpl khổdwmm trêgbbfn thếtsov gian nàniexy.

Kỳyegl Hằgyerng nóajchi thẳjktmng hơrspan. ra vẻvmuv cẩvrpln thậyasun:

- Vũvrrr La Tếtsov Ti, đecjtưkqfmjjobc Tổdwmm Linh yêgbbfu đecjtan thừtsova nhậyasun làniex mộwjppt chuyệzfgon hếtsovt sứgonuc huyềzllln diệzfgou, khóajch bềzlll giảzfgoi thíewngch, tao ngộwjpp củgonua mỗzllli ngưkqfmwnfii cũvrrrng khôugqong giốavwnng nhau. Chúwxcing ta thậyasut sựbgqx khôugqong cóajch biệzfgon phálpgvp giúwxcip gìewng cho ngưkqfmơrspai, nếtsovu ngưkqfmơrspai khôugqong đecjtưkqfmjjobc Tổdwmm Linh yêgbbfu đecjtan thừtsova nhậyasun, chúwxcing ta cũvrrrng khôugqong cóajchlpgvch nàniexo khálpgvc.

Đnoyxswgpi Tếtsov Ti giao trưkqfmqidfc phầugqon chia thálpgvng nàniexy cho Vũvrrr La. biểvrplu hiệzfgon mờwnfii chàniexo Vũvrrr La hếtsovt sứgonuc châwnfin thàniexnh. Nhưkqfmng cũvrrrng nóajchi thẳjktmng cho hắulwxn biếtsovt, nếtsovu hắulwxn khôugqong đecjtưkqfmjjobc Tổdwmm Linh yêgbbfu đecjtan thừtsova nhậyasun, cho dùredx bọfzavn họfzav mờwnfii chàniexo cũvrrrng bằgyerng vôugqo dụtsovng.

vrrr La gậyasut đecjtugqou mộwjppt cálpgvi:

- Đnoyxưkqfmjjobc, xin cálpgvc vịniex cứgonugbbfn tâwnfim, ta sẽneav cốavwn gắulwxng hếtsovt sứgonuc mìewngnh.


Đnoyxswgpi Tếtsov Ti vàniex Kỳyegl Hằgyerng gậyasut đecjtugqou, lạswgpi lễklpylpgvi Tổdwmm Linh yêgbbfu đecjtan mộwjppt lưkqfmjjobt, sau đecjtóajch mớqidfi đecjtgonung dậyasuy rờwnfii đecjti.

Hai lãgonuo đecjti rồfrvni, trong đecjtniexa huyệzfgot mêgbbfnh môugqong chỉfzavczpsn lạswgpi mìewngnh Vũvrrr La. Hắulwxn nhìewngn chằgyerm chằgyerm viêgbbfn Tổdwmm Linh yêgbbfu đecjtan màniexu xanh đecjtyasum nọfzav vớqidfi vẻvmuv hếtsovt sứgonuc hứgonung thúwxci, cảzfgom nhậyasun từtsovng cỗzlllfrvnng lưkqfmjjobng sinh mệzfgonh bừtsovng bừtsovng bùredxng phálpgvt.

Đnoyxswgpi Tếtsov Ti cùredxng Kỳyegl Hằgyerng ra khỏcwdgi đecjtniexa huyệzfgot, cảzfgo hai cùredxng nhìewngn thấyegly vẻvmuv lo âwnfiu trong mắulwxt đecjtavwni phưkqfmơrspang.

Kỳyegl Hằgyerng hỏcwdgi:

- Ngàniexi cảzfgom thấyegly Vũvrrr La Tếtsov Ti cóajch thểvrpl đecjtưkqfmjjobc Tổdwmm Linh yêgbbfu đecjtan thừtsova nhậyasun trong thờwnfii gian bao lâwnfiu?

Hiểvrpln nhiêgbbfn Đnoyxswgpi Tếtsov Ti hiểvrplu rõyelg nỗzllli lo củgonua Kỳyegl Hằgyerng, liếtsovc nhìewngn ra xa mộwjppt cálpgvi, cũvrrrng cóajch vẻvmuv lo âwnfiu nóajchi:

- Mộwjppc Thầugqon Trủgonung chúwxcing ta, kỷugqo lụtsovc nhanh nhấyeglt làniexkqfmwnfii chíewngn ngàniexy, bìewngnh thưkqfmwnfing làniex hai mưkqfmơrspai lăfrvnm ngàniexy. Trưkqfmqidfc khi cổdwmm Đnoyxniexa Liệzfgop Long khai mạswgpc sẽneav triệzfgou tậyasup trưkqfmqidfc mộwjppt thálpgvng, chỉfzav cầugqon trong mộwjppt thálpgvng nàniexy chạswgpy tớqidfi đecjtniexa đecjtiểvrplm tậyasup hợjjobp làniex đecjtưkqfmjjobc. Nếtsovu Vũvrrr La Tếtsov Ti cóajch thểvrpl đecjtưkqfmjjobc Tổdwmm Linh yêgbbfu đecjtan thừtsova nhậyasun trong hai mưkqfmơrspai lăfrvnm ngàniexy, còczpsn lạswgpi năfrvnm ngàniexy chúwxcing ta cốavwn gắulwxng nghĩyehdlpgvch, miễklpyn cưkqfmneavng còczpsn kịniexp.

Kỳyegl Hằgyerng lạswgpi khôugqong lạswgpc quan nhưkqfm vậyasuy:

- Lầugqon nàniexy đecjtniexa đecjtiểvrplm tậyasup hợjjobp nằgyerm ởjktm Quỷugqo Mộwjppc nhai, cho dùredxniex thầugqon thôugqong phi hàniexnh nhanh nhấyeglt củgonua Mộwjppc Thầugqon Trủgonung chúwxcing ta, cũvrrrng phảzfgoi mấyeglt mưkqfmwnfii sálpgvu ngàniexy mớqidfi cóajch thểvrpl chạswgpy tớqidfi. Cho dùredx chúwxcing ta nghĩyehdlpgvch tìewngm cho Vũvrrr La Tếtsov Ti mộwjppt móajchn dịniex bảzfgoo phi hàniexnh, dịniex bảzfgoo phi hàniexnh thôugqong thưkqfmwnfing cũvrrrng phảzfgoi mấyeglt chíewngn ngàniexy. Trừtsov phi chúwxcing ta tìewngm đecjtưkqfmjjobc dịniex bảzfgoo phi hàniexnh mạswgpnh nhấyeglt, bằgyerng khôugqong...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.