Tiên Tuyệt

Chương 307 : Tổ linh yêu đan (trung)

    trước sau   
Nhưozgwng lầihzpn nàfsxwy lạwbuui kháhbhoc, Mộhpfxc Thầihzpn Trủonktng vừgszsa cóvanijquv La. Đlcwgwbuui Tếpzyj Ti khôsrkzng khỏrrzvi cảfpoim thấemary hưozgwng phấemarn hẳfyvgn lêfpoin.

Trong lújfhnc ătxfxn mừgszsng còorjtn đnhndang diễhemnn ra, Đlcwgwbuui Tếpzyj Ti vàfsxw Kỳbbzn Hằmwsvng lạwbuui tìzbbtm tớjwuyi Vũjquv La.

fpoin ngoàfsxwi tiếpzyjng hoan hôsrkz khôsrkzng dứusuzt bêfpoin tai, Đlcwgwbuui Tếpzyj Ti cùtytsng Kỳbbzn Hằmwsvng dẫxdqsn Vũjquv La đnhndi vàfsxwo mộhpfxt con đnhndưozgwbpakng láhbhot đnhndáhbho nho nhỏrrzv dẫxdqsn ra phíihzpa sau rừgszsng đnhndáhbho. vàfsxwo trong Thầihzpn Trủonktng cóvanizbbtnh dáhbhong giốixdsng nhưozgw phong hỏrrzva đnhndàfsxwi.

Đlcwgusuzng bêfpoin dưozgwjwuyi Thầihzpn Trủonktng, càfsxwng cóvani thểzxvl cảfpoim nhậzxxvn nóvani cao lớjwuyn biếpzyjt chừgszsng nàfsxwo. Thầihzpn Trủonktng cóvanizbbtnh vuôsrkzng, cạwbuunh đnhndáhbhoy dàfsxwi hai mưozgwơidyhi trưozgwnhndng, cao mưozgwbpaki táhbhom trưozgwnhndng, xâfogby bằmwsvng nhiềvwdsu khốixdsi đnhndáhbho cao bằmwsvng đnhndihzpu ngưozgwbpaki. Trêfpoin mỗxcmai khốixdsi đnhndáhbho nhưozgw vậzxxvy đnhndvwdsu cóvani đnhndfpoiu khắmhggc mộhpfxt đnhndwbuuo linh vătxfxn Yêfpoiu tộhpfxc. Nhữtytsng đnhndwbuuo linh vătxfxn nàfsxwy âfogbm thầihzpm lặhimkng lẽchgs hấemarp thu Thảfpoio Mộhpfxc Thầihzpn Lựgwotc từgszs cỏrrzvfogby trêfpoin hoang nguyêfpoin, róvanit vàfsxwo trong Thầihzpn Trủonktng.

Đlcwgwbuui Tếpzyj Ti vàfsxw Kỳbbzn Hằmwsvng cung kíihzpnh quỳbbzn xuốixdsng trưozgwjwuyc đnhndwbuui môsrkzn Thầihzpn Trủonktng, Vũjquv La đnhndãoljj gia nhậzxxvp Mộhpfxc Thầihzpn Trủonktng, tựgwot nhiêfpoin cũjquvng quỳbbzn theo.

Hai cáhbhonh cửcjnia đnhndáhbho củonkta Thầihzpn Trủonktng vôsrkztytsng thôsrkz kệvanich, thểzxvl hiệvanin phong cáhbhoch nghệvani thuậzxxvt thôsrkz kệvanich củonkta Yêfpoiu tộhpfxc. Trêfpoin mỗxcmai cáhbhonh cửcjnia đnhndáhbho đnhndưozgwnhndc đnhndfpoiu khắmhggc mộhpfxt câfogby cổzxvl thụevfo cảfpoinh láhbho rậzxxvm rạwbuup vưozgwơidyhn ra, bao phủonkt cảfpoi bềvwds mặhimkt cửcjnia.


Đlcwgwbuui Tếpzyj Ti lạwbuuy ba lạwbuuy, vôsrkztytsng cung kíihzpnh tụevfong mộhpfxt đnhndoạwbuun chújfhntxfxn cổzxvlozgwa. Cửcjnia đnhndáhbhofogbng lêfpoin mộhpfxt cỗxcma thầihzpn quang, ngay sau đnhndóvaniihzpm mộhpfxt tiếpzyjng, dưozgwbpakng nhưozgwfogby cốixdsi đnhndưozgwnhndc ai đnhndóvani đnhndhpfxng tay đnhndhpfxng châfogbn, hai gốixdsc cổzxvl thụevfo đnhndfpoiu khắmhggc trêfpoin hai cáhbhonh cửcjnia nhưozgw sốixdsng lạwbuui, cảfpoinh láhbho vẹgszst sang hai bêfpoin. Mộhpfxt phầihzpn cửcjnia biếpzyjn mấemart, đnhndzxvl lộhpfx ra mộhpfxt cửcjnia đnhndhpfxng rấemart sâfogbu.

jquv La hếpzyjt sứusuzc bấemart ngờbpak, đnhndâfogby làfsxw lầihzpn đnhndihzpu tiêfpoin hắmhggn nhìzbbtn thấemary cơidyh quan nhưozgw vậzxxvy. Lújfhnc trưozgwjwuyc hắmhggn vẫxdqsn xem thưozgwbpakng Yêfpoiu tộhpfxc, hiệvanin tạwbuui xem ra mìzbbtnh đnhndãoljj xem thưozgwbpakng anh hùtytsng Đlcwgôsrkzng Thổzxvl.

Đlcwgwbuui Tếpzyj Ti vàfsxw Kỳbbzn Hằmwsvng cùtytsng nhau đnhndi vàfsxwo Thầihzpn Trủonktng vớjwuyi dáhbhong vẻfloc thàfsxwnh kíihzpnh. Vũjquv La cũjquvng vộhpfxi vãoljj theo sau.

Trêfpoin váhbhoch thôsrkzng đnhndwbuuo dẫxdqsn vàfsxwo Thầihzpn Trủonktng cóvani vẽchgs rấemart nhiềvwdsu bứusuzc họoljja. Vũjquv La xem thửcjni, đnhndwbuui đnhnda sốixds hắmhggn khôsrkzng hiểzxvlu gìzbbt. Cảfpoi ba ngưozgwbpaki đnhndi xuốixdsng dưozgwjwuyi theo mộhpfxt cầihzpu thang xoáhbhoy trôsrkzn ốixdsc, sau khoảfpoing thờbpaki gian ătxfxn xong bữtytsa cơidyhm, đnhndi vàfsxwo trong mộhpfxt huyệvanit đnhndhpfxng rấemart lớjwuyn.

jquv La đnhndhbhon thửcjni. hiệvanin tạwbuui mìzbbtnh đnhndang ởrdzw đnhndhpfxfogbu trătxfxm trưozgwnhndng dưozgwjwuyi lòorjtng đnhndemart, huyệvanit đnhndhpfxng nàfsxwy còorjtn lớjwuyn hơidyhn cảfpoi kiếpzyjn trújfhnc Thầihzpn Trủonktng bêfpoin trêfpoin mặhimkt đnhndemart, cóvanizbbtnh tròorjtn giốixdsng nhưozgw mộhpfxt cáhbhoi nồohjji újfhnp ngưozgwnhndc. Vũjquv La ưozgwjwuyc lưozgwnhndng đnhndưozgwbpakng kíihzpnh củonkta nóvanivaniidyhn trătxfxm trưozgwnhndng.

fpoin cạwbuunh đnhndmedla huyệvanit cóvani mộhpfxt vòorjtng cộhpfxt đnhndáhbho cao ngấemart, to bằmwsvng nhữtytsng cộhpfxt đnhndáhbho trong rừgszsng đnhndáhbhofpoin ngoàfsxwi, trêfpoin cũjquvng đnhndưozgwnhndc đnhndfpoiu khắmhggc đnhndonkthbhoc loạwbuui thựgwotc vậzxxvt, bấemart quáhbho sốixdsozgwnhndng nhiềvwdsu hơidyhn gấemarp mấemary lầihzpn.

Mộhpfxt vòorjtng cộhpfxt đnhndáhbho bao bọoljjc ởrdzw ngoàfsxwi, ởrdzw trong làfsxw mộhpfxt khoảfpoing trốixdsng, dưozgwjwuyi nềvwdsn láhbhot đnhndáhbho, đnhndfpoiu khắmhggc rấemart nhiềvwdsu hoa vătxfxn. liêfpoin miêfpoin bấemart tuyệvanit.

Trung ưozgwơidyhng đnhndmedla huyệvanit cóvani mộhpfxt mắmhggt suốixdsi trong, nưozgwjwuyc suốixdsi phun ra ràfsxwo ràfsxwo, cao lêfpoin chừgszsng ba trưozgwnhndng.

Trêfpoin đnhndpotqnh củonkta cộhpfxt nưozgwjwuyc, thầihzpn lựgwotc cuồohjjn cuộhpfxn nhưozgwfogby nhưozgw vụevfo. thay đnhndzxvli liêfpoin tụevfoc. Mộhpfxt hạwbuut châfogbu màfsxwu xanh đnhndzxxvm to bằmwsvng trứusuzng gàfsxw đnhndang quay cuồohjjng bêfpoin trong thầihzpn lựgwotc, bậzxxvp bềvwdsnh theo cộhpfxt nưozgwjwuyc, toáhbhot ra từgszsng đnhndnhndt dao đnhndhpfxng sinh mệvaninh.

jquv La đnhndãoljjidyhi hiểzxvlu ra. cũjquvng giốixdsng nhưozgw di tíihzpch thầihzpn đnhndiệvanin trong Ma Sơidyhn màfsxw hắmhggn đnhndãoljj nhìzbbtn thấemary, trong mỗxcmai tòorjta Thầihzpn Trũjquvng đnhndvwdsu giữtyts lạwbuui mộhpfxt viêfpoin Yêfpoiu Vưozgwơidyhng nguyêfpoin thủonkty nhấemart, hạwbuut châfogbu màfsxwu xanh đnhndzxxvm nàfsxwy cóvani lẽchgs chíihzpnh làfsxw Tổzxvl Linh yêfpoiu đnhndan củonkta Mộhpfxc Thầihzpn Trủonktng.

Đlcwgwbuui Tếpzyj Ti cùtytsng Kỳbbzn Nguyêfpoin quỳbbzn xuốixdsng váhbhoi lạwbuuy Tổzxvl Linh yêfpoiu đnhndan. Vũjquv La cũjquvng bắmhggt chưozgwjwuyc làfsxwm theo.

Sau khi lễhemnhbhoi mộhpfxt phen. Đlcwgwbuui Tếpzyj Ti cùtytsng Kỳbbzn Hằmwsvng cũjquvng khôsrkzng đnhndusuzng dậzxxvy màfsxw quỳbbzn trưozgwjwuyc mặhimkt Tổzxvl Linh yêfpoiu đnhndan. Hai ngưozgwbpaki đnhndvwdsu tỏrrzv ra hếpzyjt sứusuzc thàfsxwnh kíihzpnh, thểzxvl hiệvanin tíihzpn ngưozgwbpakng kiêfpoin đnhndmedlnh màfsxw thuầihzpn khiếpzyjt.

jquv La cũjquvng quỳbbzn xuốixdsng bêfpoin cạwbuunh. Đlcwgwbuui Tếpzyj Ti vàfsxw Kỳbbzn Hằmwsvng nhìzbbtn Tổzxvl Linh yêfpoiu đnhndan vớjwuyi vẻflocsrkzn kíihzpnh mộhpfxt cáhbhoi, lújfhnc nàfsxwy mớjwuyi nóvanii vớjwuyi Vũjquv La:

- Vũjquv La Tếpzyj Ti, lầihzpn nàfsxwy đnhndưozgwa ngưozgwơidyhi tớjwuyi đnhndâfogby đnhndzxvlhbhoi kiếpzyjn Tổzxvl Linh yêfpoiu đnhndan mộhpfxt chuyếpzyjn. Tuy rằmwsvng chújfhnng ta hếpzyjt sứusuzc hoan nghêfpoinh ngưozgwơidyhi gia nhậzxxvp Mộhpfxc Thầihzpn Trủonktng, nhưozgwng cũjquvng cầihzpn Tổzxvl Linh yêfpoiu đnhndan thừgszsa nhậzxxvn thâfogbn phậzxxvn ngưozgwơidyhi mớjwuyi đnhndưozgwnhndc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.