Tiên Tuyệt

Chương 306 : Tổ linh yêu đan (thượng)

    trước sau   
Hai ngưaermwreii tuyệtmert vọbycwng, vốtvwfn đmjpjãtbyl muốtvwfn chuẩgmyln bịvmeeokltm lýlvhe nghe Vũkdvm La nówooqi lờwreii cựgvca tuyệtmert, khôkrzmng ngờwreikdvm La lạtjnwi hỏvyqxi:

- Đprviãtbyli ngộsqqw củnbtpa Thủnbtp Tịvmeech Tếgttd Ti thếgttdqorjo vậzuuuy?

Hai lãtbylo hồlcgc ly sửmjpjng sốtvwft, cówooq ýlvheombt, chẳtuxing lẽqorjvmeen cówooq khảkdvmydhing sao?

Đprvitjnwi Tếgttd Ti biếgttdt đmjpjâoklty làqorjgvca hộsqqwi cuốtvwfi cùhdngng, vừoryaa rồlcgci đmjpjãtbylokltng giáxzgoombtn mộsqqwt bậzuuuc, Vũkdvm La vẫmhsun bấqorjt đmjpjsqqwng, lầlvefn nàqorjy chỉolsewooq thểryhhokltng giáxzgoombtn tiếgttdp, phảkdvmi tranh thủnbtp cho bằqfbfng đmjpjưaermrynhc cơgvca hộsqqwi nàqorjy.

tbylo nghiếgttdn răydhing mộsqqwt cáxzgoi:

- Tiêombtn sinh cówooq thểryhh nhậzuuun mộsqqwt phầlvefn năydhim mưaermơgvcai tấqorjt cảkdvm khoảkdvmn thu củnbtpa Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng.


Nhấqorjt thờwreii Vũkdvm La cówooqgvcai thấqorjt vọbycwng:

- Chỉolsewooq mộsqqwt chúlcgct nhưaerm vậzuuuy sao?

Đprvitjnwi Tếgttd Ti cùhdngng Kỳgxgp Hằqfbfng suýlvhet chúlcgct nữensna bậzuuut ngửmjpja, chỉolsewooq mộsqqwt chúlcgct... Cảkdvm Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng cówooqqorjng trăydhim têombtn đmjpjtmer tửmjpj, mộsqqwt mìombtnh ngưaermơgvcai đmjpjưaermrynhc mộsqqwt phầlvefn năydhim mưaermơgvcai còvmeen chêombt ívmeet?

Mộsqqwt Thầlvefn Trủnbtpng khổgttdng lồlcgc nhưaerm vậzuuuy, chi tiêombtu hàqorjng ngàqorjy làqorj mộsqqwt con sốtvwf lớzuqhn đmjpjếgttdn mứozscc kinh ngưaermwreii. Đprvilvefu tiêombtn mỗhaqui tháxzgong phảkdvmi lưaermu lạtjnwi mộsqqwt con sốtvwf nhấqorjt đmjpjvmeenh đmjpjryhh dựgvca trữensn, sau đmjpjówooqxzgoc thủnbtp đmjpjoạtjnwn phòvmeeng ngựgvca xung quanh Thầlvefn Trủnbtpng cầlvefn đmjpjưaermrynhc bổgttd sung ngọbycwc túlcgcy. Cáxzgoc đmjpjtmer tửmjpj phụwvtv tráxzgoch luyệtmern chếgttd linh đmjpjan trong Thầlvefn Trủnbtpng cũkdvmng tiêombtu hao khôkrzmng nhỏvyqx chúlcgct nàqorjo, mộsqqwt ívmeet kiếgttdn trúlcgcc xuốtvwfng cấqorjp cũkdvmng cầlvefn sửmjpja chữensna...

Cho dùhdngqorj Đprvitjnwi Tếgttd Ti, thu nhậzuuup mỗhaqui tháxzgong cũkdvmng chỉolsewooq đmjpjưaermrynhc mộsqqwt phầlvefn trăydhim tổgttdng thu nhậzuuup củnbtpa cảkdvm Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng. Thu nhậzuuup củnbtpa ba vịvmee Tếgttd Ti cũkdvmng chỉolse đmjpjưaermrynhc mỗhaqui ngưaermwreii mộsqqwt phầlvefn hai trăydhim tổgttdng thu.

vmeen đmjpjtmer tửmjpjombtnh thưaermwreing, mỗhaqui ngưaermwreii chi đmjpjưaermrynhc mộsqqwt phầlvefn ngàqorjn tổgttdng thu.

qorj phưaermơgvcang diệtmern thu nhậzuuup nàqorjy, Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng đmjpjãtbylwooq thểryhh coi làqorj hậzuuuu hĩkafvnh. Rấqorjt nhiềipriu đmjpjtmer tửmjpj củnbtpa nhữensnng Thầlvefn Trủnbtpng thôkrzmng thưaermwreing, chỉolsewooq thểryhh thu đmjpjưaermrynhc mộsqqwt phầlvefn vạtjnwn tổgttdng thu mỗhaqui tháxzgong.

Mộsqqwt mìombtnh Vũkdvm La đmjpjưaermrynhc mộsqqwt phầlvefn năydhim mưaermơgvcai tổgttdng thu. hắruzin còvmeen chêombt ívmeet...

Kỳgxgp Hằqfbfng nởwemt mộsqqwt nụwvtvaermwreii khổgttd:

- Tiêombtn sinh vừoryaa từorya trong Ma Sơgvcan ra, cówooq lẽqorj chưaerma biếgttdt rõmjpjombtnh huốtvwfng củnbtpa Thầlvefn Trủnbtpng. Cho dùhdng ngàqorji đmjpji tớzuqhi Thầlvefn Trủnbtpng kháxzgoc, phầlvefn thu củnbtpa ngàqorji cũkdvmng khôkrzmng thểryhh cao hơgvcan ởwemt chỗhaqu chúlcgcng ta.

kdvm La sờwrei sờwrei cằqfbfm. cówooq vẻhghm khôkrzmng tin lắruzim:

- Thậzuuut vậzuuuy sao, tốtvwft xấqorju gìombt ta cũkdvmng chỉolseaermzuqhi mộsqqwt mìombtnh Đprvitjnwi Tếgttd Ti, chi đmjpjưaermrynhc mộsqqwt phầlvefn năydhim mưaermơgvcai thôkrzmi sao?

kdvm La cầlvefn phảkdvmi tívmeenh toáxzgon chi ly chúlcgct thu nhậzuuup nàqorjy. Tốtvwfi thiểryhhu từorya giáxzgo trịvmee lễzavw vậzuuut củnbtpa Kỳgxgp Nguyêombtn vàqorj Kỳgxgp Hằqfbfng tặqfbfng cho hắruzin. cówooq thểryhh nhìombtn ra tàqorji nguyêombtn Đprviôkrzmng Thổgttdkrzmhdngng phong phúlcgc. Hiệtmern tạtjnwi còvmeetbyl mặqfbfc cảkdvm nhưaerm vậzuuuy, chỉolse cầlvefn tăydhing lêombtn đmjpjưaermrynhc mộsqqwt phầlvefn nhỏvyqx, tívmeenh ra cũkdvmng làqorj ívmeech lợrynhi lớzuqhn khôkrzmng thểryhhaermwemtng tưaermrynhng.


Kỳgxgp Hằqfbfng cưaermwreii khổgttd đmjpjáxzgop:

- Tiêombtn sinh, thậzuuut sựgvcaqorj nhưaerm vậzuuuy, ngay cảkdvm Đprvitjnwi Tếgttd Ti đmjpjtjnwi nhâokltn cũkdvmng chỉolsewooq đmjpjưaermrynhc mộsqqwt phầlvefn trăydhim.

- Vậzuuuy...

lcgcc nàqorjy Vũkdvm La cảkdvmm thấqorjy hơgvcai xấqorju hổgttd, phầlvefn mìombtnh nhiềipriu gấqorjp đmjpjôkrzmi Đprvitjnwi Tếgttd Ti.

Hắruzin còvmeen đmjpjang do dựgvca, Đprvitjnwi Tếgttd Ti còvmeen tưaermwemtng rằqfbfng hắruzin vẫmhsun khôkrzmng chịvmeeu đmjpjáxzgop ứozscng, lạtjnwi nghiếgttdn răydhing mộsqqwt cáxzgoi:

- Hay làqorj nhưaerm vầlvefy đmjpji tiêombtn sinh, ngàqorji nhậzuuun gấqorjp ba ta, thậzuuut sựgvca khôkrzmng thểryhh nhiềipriu hơgvcan đmjpjưaermrynhc nữensna, nếgttdu hơgvcan. Thầlvefn Trủnbtpng sẽqorj khôkrzmng còvmeen cáxzgoch nàqorjo vậzuuun chuyểryhhn.

kdvm La mỉolsem cưaermwreii:

- Thàqorjnh giao.

Trong truyềiprin thuyếgttdt, cówooq mộsqqwt loạtjnwi thầlvefn dưaermrynhc têombtn làqorj Kim Thưaermơgvcang Bấqorjt Đprvikdvmo hoàqorjn (Viaara), côkrzmng hiệtmeru củnbtpa nówooq chỉolsewooq thểryhh hiểryhhu ngầlvefm, khôkrzmng tiệtmern diễzavwn tàqorj. Bấqorjt kểryhh nam nữensntbylnh hộsqqwi đmjpjưaermrynhc hàqorjm ýlvhe trong nówooq, ai nấqorjy đmjpjipriu nởwemt mộsqqwt nụwvtvaermwreii hàqorjm súlcgcc.

Tin Vũkdvm La gia nhậzuuup Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng vừoryaa truyềiprin ra, tấqorjt cảkdvm đmjpjtmer tửmjpj Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng dưaermwreing

nhưaerm vừoryaa đmjpjưaermrynhc uốtvwfng mộsqqwt viêombtn Kim Thưaermơgvcang Bấqorjt Đprvikdvmo hoàqorjn vàqorjo miệtmerng, vôkrzmhdngng hưaermng phấqorjn.

vềipri chuyệtmern mộsqqwt mìombtnh Vũkdvm La đmjpjưaermrynhc nhậzuuun gấqorjp ba lầlvefn Đprvitjnwi Tếgttd Ti, hoàqorjn toàqorjn khôkrzmng cówooq ai đmjpjryhh ýlvhe.

kdvm La cứozscu sốtvwfng A Hắruzic, đmjpjáxzgonh bạtjnwi Cung Đprvisqqwng, tấqorjt cảkdvm đmjpjtmer tửmjpjwemt đmjpjâoklty đmjpjipriu tôkrzmn sùhdngng hắruzin nhưaerm thầlvefn linh, tuy rằqfbfng khôkrzmng tậzuuun mấqorjt nhìombtn thấqorjy, nghe ngưaermwreii kểryhh lạtjnwi cũkdvmng cảkdvmm thấqorjy tiếgttdc nuốtvwfi vôkrzmhdngng.


Hiệtmern tạtjnwi cówooq mộsqqwt vịvmee cao thủnbtp Mộsqqwc Thầlvefn Lựgvcac bằqfbfng lòvmeeng ởwemt lạtjnwi Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng, hầlvefu nhưaerm cảkdvm Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng khôkrzmng ai sinh lòvmeeng ghen tỵfzvc, màqorj hếgttdt sứozscc vui mừoryang. Cówooqkdvm La. sớzuqhm muộsqqwn gìombt Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng cũkdvmng đmjpjáxzgonh đmjpjuốtvwfi đmjpjưaermrynhc Dạtjnwkdvm Thầlvefn Trủnbtpng ra khỏvyqxi Lạtjnwc Nhậzuuut hoang nguyêombtn.

Kẻhghm duy nhấqorjt khôkrzmng vui mừoryang chívmeenh làqorj Kỳgxgp Thắruzing.

Vốtvwfn y dựgvcaa vàqorjo Đprvitjnwi Tếgttd Ti, trong lòvmeeng còvmeen ôkrzmm mộsqqwt tia àqorjo tưaermwreing, khôkrzmng ngờwrei sau khi Vũkdvm La gia nhậzuuup Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng, đmjpjưaermrynhc hưaermwemtng đmjpjãtbyli ngộsqqwvmeen cao hơgvcan cảkdvm Đprvitjnwi Tếgttd Ti. Tuy rằqfbfng đmjpjvmeea vịvmee hắruzin vẫmhsun dưaermzuqhi Đprvitjnwi Tếgttd Ti, nhưaermng từorya đmjpjãtbyli ngộsqqwqorjy cũkdvmng cówooq thểryhh nhìombtn ra Đprvitjnwi Tếgttd Ti coi trọbycwng Vũkdvm La tớzuqhi mứozscc nàqorjo.

lcgcc nàqorjy cảkdvm Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng đmjpjang ăydhin mừoryang, chỉolsewooq Kỳgxgp Thắruzing khôkrzmng nówooqi nửmjpja lờwreii trốtvwfn trong phòvmeeng mìombtnh uốtvwfng rưaermrynhu giảkdvmi sầlvefu.

ombt chúlcgcc mừoryang Vũkdvm La gia nhậzuuup, Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng tổgttd chứozscc ăydhin mừoryang ba ngàqorjy. Thậzuuum chívmee trong ba ngàqorjy nàqorjy khôkrzmng ai canh gáxzgoc, cảkdvm Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng rơgvcai vàqorjo trạtjnwng tháxzgoi khôkrzmng phòvmeeng vệtmer.

kdvm La thấqorjy vậzuuuy khôkrzmng khỏvyqxi lo lắruzing, Kỳgxgp Nguyêombtn lạtjnwi giơgvca chéjohen rưaermrynhu cưaermwreii nówooqi vớzuqhi hắruzin:

- Cổgttd Đprvivmeea Liệtmerp Long đmjpjãtbyl sắruzip sửmjpja bắruzit đmjpjlvefu, từorya giờwrei trởwemt đmjpji trong thờwreii gian ba tháxzgong, giữensna Yêombtu tộsqqwc chúlcgcng ta khôkrzmng thểryhhkrzmng phạtjnwt lẫmhsun nhau, bằqfbfng khôkrzmng sẽqorj bịvmeexzgot Đprvitjnwi Thầlvefn Trủnbtpng liêombtn thủnbtp tiêombtu diệtmert. Ngưaermơgvcai cứozscombtn tâokltm, đmjpjáxzgom rùhdnga đmjpjen Dạtjnwkdvm Thầlvefn Trủnbtpng tuyệtmert khôkrzmng dáxzgom tớzuqhi.

kdvm La thoáxzgong đmjpjsqqwng trong lòvmeeng bètbyln hỏvyqxi:

- Cổgttd Đprvivmeea Liệtmerp Long làqorjombt vậzuuuy? Ta vừoryaa từorya Ma Sơgvcan ra, trưaermzuqhc kia trưaermwreing bốtvwfi trong nhàqorjkdvmng chưaerma nhắruzic qua cáxzgoi gìombtqorj cổgttd Đprvivmeea Liệtmerp Long.

Kỳgxgp Nguyêombtn đmjpjãtbyl uốtvwfng khôkrzmng ívmeet. nówooqi nửmjpja ngàqorjy cũkdvmng khôkrzmng thểryhhwooqi rõmjpjqorjng. May nhờwreiwooq đmjpjáxzgom chiếgttdn sĩkafvombtu tộsqqwc xung quanh y, bao gồlcgcm cảkdvm Kỳgxgp Hằqfbfng mỗhaqui ngưaermwreii thêombtm vàqorjo mộsqqwt câokltu, mớzuqhi xem nhưaerm bổgttd sung đmjpjlvefy đmjpjnbtp.

Cổgttd Đprvivmeea Liệtmerp Long chívmeenh làqorj hoạtjnwt đmjpjsqqwng nổgttdi tiếgttdng nhấqorjt trêombtn Đprviôkrzmng Thổgttd, đmjpjưaermrynhc cửmjpjqorjnh mỗhaqui năydhim mộsqqwt lầlvefn. mỗhaqui lầlvefn kéjoheo dàqorji ba tháxzgong. Cáxzgoc Thầlvefn Trủnbtpng đmjpjipriu pháxzgoi ra Hổgttdxzgoo chiếgttdn sĩkafv củnbtpa mìombtnh tham gia, thàqorjnh tívmeech đmjpjtjnwt đmjpjưaermrynhc trong cổgttd Đprvivmeea Liệtmerp Long sẽqorj trựgvcac tiếgttdp quyếgttdt đmjpjvmeenh cấqorjp bậzuuuc Thầlvefn Trủnbtpng.

Đprviôkrzmng Thổgttd chia Thầlvefn Trủnbtpng làqorjm năydhim cấqorjp, cấqorjp cao nhấqorjt trong toàqorjn Đprviôkrzmng Thổgttd chỉolsewooqxzgom Thầlvefn Trủnbtpng, chívmeenh làqorjxzgot Đprvitjnwi Thầlvefn Trủnbtpng hùhdngng mạtjnwnh nhấqorjt Đprviôkrzmng Thổgttd.

qorj Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng vàqorj Dạtjnwkdvm Thầlvefn Trủnbtpng nằqfbfm ởwemtgvcai xa xôkrzmi, thựgvcac lựgvcac nhỏvyqx yếgttdu, chívmeenh làqorj Thầlvefn Trủnbtpng cówooq đmjpjtuxing cấqorjp thấqorjp nhấqorjt trong năydhim cấqorjp.

Cổgttd Đprvivmeea Liệtmerp Long cũkdvmng khôkrzmng phảkdvmi thậzuuut sựgvcaqorjydhin rồlcgcng, tuy rằqfbfng Yêombtu tộsqqwc cưaermwreing hẳtuxin thậzuuut, nhưaermng cũkdvmng khôkrzmng tựgvca cao tựgvca đmjpjtjnwi tớzuqhi mứozscc cho rằqfbfng mìombtnh cówooq thểryhh giếgttdt rồlcgcng.

Trêombtn thựgvcac tếgttd cổgttd Đprvivmeea chỉolseqorj mộsqqwt cáxzgoch gọbycwi, làqorj mộsqqwt ívmeet hung đmjpjvmeea lưaermu lạtjnwi từorya thờwreii thưaermrynhng cổgttd. Tỷjohe nhưaerm Ma Sơgvcan ởwemt gầlvefn Lạtjnwc Nhậzuuut hoang nguyêombtn chívmeenh làqorj mộsqqwt trong sốtvwf đmjpjówooq.

Nhữensnng đmjpjvmeea phưaermơgvcang nàqorjy ẩgmyln chứozsca vôkrzm sốtvwf hung thúlcgchdngng mạtjnwnh, thậzuuum chívmeevmeen cówooq mộsqqwt ívmeet Thầlvefn Thúlcgc Hồlcgcng Hoang từorya thờwreii thưaermrynhng cổgttd.

ombt bảkdvmo trìombtvmeei giốtvwfng củnbtpa mìombtnh, tuy rằqfbfng cổgttd Đprvivmeea Liệtmerp Long thưaermơgvcang vong rấqorjt lớzuqhn, nhưaermng đmjpjipriu đmjpjưaermrynhc Yêombtu tộsqqwc tổgttd chứozscc hàqorjng năydhim. pháxzgoi ra cáxzgoc Hổgttdxzgoo chiếgttdn sĩkafv tiếgttdn vàqorjo cổgttd Đprvivmeea đmjpjãtbyl đmjpjưaermrynhc chọbycwn trưaermzuqhc đmjpjówooq, đmjpjryhh cho bọbycwn họbycwqorjnh đmjpjsqqwng mộsqqwt mìombtnh. Cuốtvwfi cùhdngng dựgvcaa vàqorjo sốtvwfaermrynhng vàqorj cấqorjp bậzuuuc củnbtpa hung thúlcgc từoryang ngưaermwreii săydhin đmjpjưaermrynhc đmjpjryhhjohet thàqorjnh tívmeech.

Trêombtn thựgvcac tếgttd chívmeenh sáxzgoch nàqorjy nhìombtn qua hếgttdt sứozscc hung tàqorjn vôkrzm nhâokltn đmjpjtjnwo, hơgvcan nữensna hàqorjng năydhim đmjpjipriu cówooqqorjng chụwvtvc hàqorjng trăydhim Hổgttdxzgoo chiếgttdn sĩkafv chếgttdt trong cổgttd Đprvivmeea. Nhưaermng vìombt trong thờwreii gian ba tháxzgong nàqorjy vìombt bấqorjt cứozsclvhe do gìombt, giữensna cáxzgoc Thầlvefn Trủnbtpng vớzuqhi nhau cũkdvmng khôkrzmng đmjpjưaermrynhc khai chiếgttdn, đmjpjryhh cho Yêombtu tộsqqwc vốtvwfn hiếgttdu chiếgttdn đmjpjưaermrynhc nghi ngoi sinh sàqorjn, Cốtvwf Đprvivmeea Liệtmerp Long vẫmhsun cówooqxzgoc dụwvtvng trựgvcac tiếgttdp khôkrzmng nhỏvyqx.

Thờwreii hạtjnwn hưaermu chiếgttdn ba tháxzgong nàqorjy vốtvwfn vìombt muốtvwfn cáxzgoc Thầlvefn Trủnbtpng yêombtn tâokltm pháxzgoi Hổgttdxzgoo chiếgttdn sĩkafvhdngng mạtjnwnh nhấqorjt củnbtpa mìombtnh ra tham gia cổgttd Đprvivmeea Liệtmerp Long, nhậzuuun đmjpjưaermrynhc thu hoạtjnwch nhưaerm vậzuuuy coi nhưaermqorj ngoàqorji ýlvhe muốtvwfn.

Bấqorjt kểryhhqorj Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng hay Dạtjnwkdvm Thầlvefn Trủnbtpng, quéjohet mấqorjt nhìombtn khắruzip Đprviôkrzmng Thổgttdkdvmng làqorj Thầlvefn Trủnbtpng khôkrzmng cówooq chúlcgct danh tiếgttdng gìombt. Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng còvmeen tạtjnwm đmjpjưaermrynhc, vạtjnwn năydhim trưaermzuqhc cũkdvmng từoryang huy hoàqorjng mộsqqwt thuởwemt. Lúlcgcc ấqorjy Thảkdvmo Mộsqqwc Thầlvefn Lựgvcac trêombtn Đprviôkrzmng Thổgttdqorjy còvmeen thịvmeenh hàqorjnh mạtjnwnh mẽqorj, Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng chívmeenh làqorj mộsqqwt trong nhữensnng sốtvwf ívmeet Thầlvefn Trủnbtpng Thảkdvmo Mộsqqwc Thầlvefn Lựgvcac. Vàqorjo lúlcgcc ấqorjy trong Báxzgot Đprvitjnwi Thầlvefn Trủnbtpng, cówooq hai Thầlvefn Trủnbtpng làqorj Thầlvefn Trủnbtpng Thảkdvmo Mộsqqwc Thầlvefn Lựgvcac.

ydhim xưaerma Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng đmjpjsqqwc báxzgo Lạtjnwc Nhậzuuut hoang nguyêombtn, muốtvwfn tiếgttdn vàqorjo Ma Sơgvcan phảkdvmi đmjpjưaermrynhc Mộsqqwc Thầlvefn Trủnbtpng cho phéjohep.

lcgcc trưaermzuqhc bấqorjt kểryhhqorj Cung Thậzuuup Nhịvmee hay Kỳgxgp Nguyêombtn tham gia cổgttd Đprvivmeea Liệtmerp Long chỉolseqorjwooqp mặqfbft cho đmjpjnbtp sốtvwf. Hai ngưaermwreii ởwemt Lạtjnwc Nhậzuuut hoang nguyêombtn liềipriu chếgttdt mộsqqwt mấqorjt mộsqqwt còvmeen vớzuqhi nhau, nhưaermng trêombtn thựgvcac tếgttd trong Cốtvwf Đprvivmeea Liệtmerp Long hoàqorjn toàqorjn khôkrzmng ra gìombt, chỉolsewooq thểryhh ngoan ngoãtbyln ởwemtvmeeng ngoàqorji săydhin vàqorji hung thúlcgc cấqorjp bậzuuuc nhỏvyqx yếgttdu.

Đprvitjnwi Tếgttd Ti củnbtpa cảkdvm hai Thầlvefn Trủnbtpng nàqorjy cũkdvmng tựgvca biếgttdt thựgvcac lựgvcac củnbtpa mìombtnh, khôkrzmng hềiprigvca mộsqqwng hãtbylo huyềiprin. Cho nêombtn bọbycwn họbycw khôkrzmng hềiprixzgon hậzuuun hai Hổgttdxzgoo chiếgttdn sĩkafv củnbtpa mìombtnh khôkrzmng giúlcgcp gìombt đmjpjưaermrynhc trong chuyệtmern thăydhing cấqorjp Thầlvefn Trủnbtpng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.