Tiên Tuyệt

Chương 304 : Áp chế kẻ địch (trung)

    trước sau   
Kỳbknw Nguyêzhven cũvglong lẩkyskn trong đqjzfáikcym đqjzfôrgdcng, lòsgcyng vui sưuugmbknwng thầudjtm nghĩhkui. quảxfvh nhiêzhven mìcepynh khôrgdcng cótcez nhìcepyn lầudjtm Vũvglo La. Vũvglo La chẳkyuhng nhữocetng cótcez thểpztz vậmzzwn dụqanrng Báikcyn Mộreicc Thầudjtn Lựqwumc, còsgcyn cótcez thểpztz sửgwvz dụqanrng Mộreicc Thầudjtn Lựqwumc thậmzzwt sựqwum, Mộreicc Thầudjtn Trủjcfrng đqjzfãgynstcez hy vọfzcing.

Kỳbknw Hằmvrtng mỉfhyzm cưuugmmzzwi ngồmeoii trêzhven cỏikcy, nhìcepyn mọfzcii ngưuugmmzzwi đqjzfang vôrgdcncerng hưuugmng phấfrlhn, khôrgdcng nhịthrzn đqjzfưuugmhzdsc khẽmjzc sờmzzw cằmvrtm. Lãgynso quay sang, chỉfhyz thấfrlhy sắfhyzc mặwosut Kỳbknw Thắfhyzng hếtcezt sứikcyc âazazm trầudjtm đqjzfikcyng mộreict bêzhven, cũvglong chỉfhyztcez thểpztz buôrgdcng tiếtcezng than dàeugui.

Chu Nghiêzhven cùncerng Dịthrzch Long cũvglong làeugu nhâazazn vậmzzwt khôrgdcng đqjzfơhzdsn giảxfvhn, hai ngưuugmmzzwi đqjzfãgyns nhìcepyn ra Bồmeoing Kinh Thầudjtn Mộreicc bấfrlht phàeugum, nhưuugmng khôrgdcng biếtcezt lai lịthrzch củjcfra loạonehi Thầudjtn Mộreicc trâazazn quýjmtneuguy.

Dịthrzch Long ôrgdcm mộreict bụqanrng nghi vấfrlhn, quyếtcezt đqjzfthrznh sau khi trởhkui vềjarf sẽmjzc hỏikcyi sưuugmrgdcn Đcepyonehi nhâazazn xem thửgwvz. ra loạonehi câazazy nàeuguy làeuguazazy gìcepy, sau khi ngưuugmng tụqanrncerng lưuugmhzdsng lạonehi cótcez thểpztz đqjzfáikcynh bạonehi mộreict têzhven Yêzhveu tộreicc khôrgdcng kéuuxgm gìcepy mộreict Đcepyonehi Năncerng.

Thậmzzwt ra bảxfvhn thâazazn Vũvglo La cũvglong hếtcezt sứikcyc bấfrlht ngờmzzw. Ban đqjzfudjtu hắfhyzn lấfrlhy đqjzfưuugmhzdsc Thiêzhven Phủjcfr Chi Quốagdgc cũvglong từrgdcng sửgwvz dụqanrng thủjcfr đqjzfoạonehn chiếtcezn đqjzffrlhu nàeuguy, dùncerng Thiêzhven Phủjcfr Chi Quốagdgc gia trìcepy cho bảxfvhn thâazazn, mưuugmhzdsn lựqwumc lưuugmhzdsng rừrgdcng Bồmeoing Kinh Thầudjtn Mộreicc đqjzfagdgi đqjzfthrzch, lúlvewc ấfrlhy hắfhyzn khôrgdcng cótcez nhiềjarfu thủjcfr đqjzfoạonehn đqjzfagdgi phótcez vớbknwi đqjzfthrzch.

Nhưuugmng sau hắfhyzn cótcez đqjzfưuugmhzdsc Báikcych Vạonehn Nhâazazn Đcepymeoincerng thầudjtn kiếtcezm Thiêzhven Tinh, cótcez đqjzfưuugmhzdsc nhiềjarfu thủjcfr đqjzfoạonehn hơhzdsn. cho nêzhven cũvglong khôrgdcng vậmzzwn dụqanrng Thiêzhven Phủjcfr Chi Quốagdgc trong chiếtcezn đqjzffrlhu.


Bấfrlht kểpztzeugu rừrgdcng Bồmeoing Kinh Thầudjtn Mộreicc hay rừrgdcng ngọfzcic trúlvewc, hoặwosuc Bípztzch Ngọfzcic Đcepymvrtng, chỉfhyz cầudjtn tổxhvgn thưuugmơhzdsng mộreict thứikcy, Vũvglo La cũvglong đqjzfãgyns hếtcezt sứikcyc đqjzfau lòsgcyng. Bởhkuii vậmzzwy cho nêzhven cótcez đqjzfưuugmhzdsc thủjcfr đqjzfoạonehn kháikcyc, tựqwum nhiêzhven hắfhyzn khôrgdcng sửgwvz dụqanrng Thiêzhven Phủjcfr Chi Quốagdgc chiếtcezn đqjzffrlhu nữoceta.

Nhưuugmng khôrgdcng ngờmzzw rừrgdcng Bồmeoing Kinh Thầudjtn Mộreicc nàeuguy ẩkyskn chứikcya lựqwumc lưuugmhzdsng hùncerng mạonehnh tớbknwi mứikcyc nàeuguy, cótcez thểpztz đqjzfáikcynh bạonehi mộreict cao thủjcfr Đcepyonehi Năncerng.

Trong lúlvewc mọfzcii ngưuugmmzzwi còsgcyn đqjzfang reo mừrgdcng, Cung Thậmzzwp Nhịthrztcez vẻhkuihzdsi xấfrlhu hổxhvg, đqjzfi tớbknwi bêzhven cạonehnh Kỳbknw Hằmvrtng hỏikcyi:

- Cáikcyc ngưuugmmzzwi chuẩkyskn bịthrz an bàeugui ta thếtcezeuguo?

Kỳbknw Hằmvrtng nhìcepyn y mộreict cáikcyi, khôrgdcng trảxfvh lờmzzwi thẳkyuhng:

- Ta phảxfvhi trởhkui vềjarf bẩkyskm báikcyo Đcepyonehi Tếtcez Ti.

Mọfzcii ngưuugmmzzwi ầudjtm ầudjtm mộreict trậmzzwn, rốagdgt cụqanrc Kỳbknw Hằmvrtng khôrgdcng thểpztz khôrgdcng cao giọfzcing kêzhveu gọfzcii:

- Đcepyưuugmhzdsc rồmeoii, mọfzcii việwtroc đqjzfãgyns xong, chúlvewng ta phảxfvhi trởhkui vềjarf.

lvewc nàeuguy mọfzcii ngưuugmmzzwi mớbknwi buôrgdcng Vũvglo La xuốagdgng, cung kípztznh thi lễwong:

- Đcepya tạoneh âazazn cứikcyu mạonehng củjcfra tiêzhven sinh.

Đcepyáikcym chiếtcezn sĩhkuizhveu tộreicc vâazazy Kỳbknw Hằmvrtng vàeuguvglo La vàeuguo giữoceta, trởhkui vềjarf Mộreicc Thầudjtn Trủjcfrng. Kỳbknw Nguyêzhven đqjzfi trưuugmbknwc mờmzzw đqjzfưuugmmzzwng, Kỳbknw Thắfhyzng đqjzfi cuốagdgi cùncerng đqjzfoạonehn hậmzzwu.

Cung Thậmzzwp Nhịthrz đqjzfi tớbknwi bêzhven cạonehnh A Hắfhyzc, con quạoneh đqjzfen nàeuguy nhìcepyn thấfrlhy ngưuugmmzzwi Mộreicc Thầudjtn Trủjcfrng đqjzfãgyns đqjzfi rồmeoii bèxcszn kêzhveu lêzhven vàeugui tiếtcezng, ra ýjmtn bảxfvho Cung Thậmzzwp Nhịthrzvglong nêzhven trởhkui vềjarf. Đcepyôrgdci mắfhyzt Cung Thậmzzwp

Nhịthrz lạonehi ưuugmơhzdsn ưuugmbknwt. thâazazn thiếtcezt vuốagdgt ve bộreicrgdcng cứikcyng nhưuugm sấfrlht củjcfra A Hắfhyzc, trong lòsgcyng đqjzfau khổxhvgrgdcncerng:


- A Hắfhyzc, ta đqjzfãgynstcezi trưuugmbknwc vớbknwi bọfzcin họfzci, phảxfvhi theo bọfzcin họfzci trởhkui vềjarf...

A Hắfhyzc đqjzfãgyns thôrgdcng linh, kinh ngạonehc nhìcepyn Cung Thậmzzwp Nhịthrz, bỗazazng nhiêzhven giậmzzwn dữocet vung cáikcynh loạonehn xạoneh, trong miệwtrong khôrgdcng ngừrgdcng kêzhveu lêzhven oa oa, dưuugmmzzwng nhưuugm tráikcych cứikcy Cung Thậmzzwp Nhịthrzcepy sao lạonehi phảxfvhn bộreici típztzn ngưuugmuuxgng củjcfra mìcepynh.

Cung Thậmzzwp Nhịthrzsgcyng đqjzfau nhưuugm cấfrlht, nưuugmbknwc mấfrlht đqjzfãgyns chảxfvhy dàeugui:

- Nhưuugmng nếtcezu ta khôrgdcng đqjzfáikcyp ứikcyng, bọfzcin họfzci sẽmjzc khôrgdcng cứikcyu ngưuugmơhzdsi...

A Hắfhyzc tứikcyc tốagdgi kêzhveu lêzhven mộreict tiếtcezng kỳbknw quáikcyi, thìcepynh lìcepynh quéuuxgt cáikcynh khiếtcezn cho Cung Thậmzzwp Nhịthrz ngãgynsncern ra, bay lêzhven khôrgdcng tứikcyc giậmzzwn vôrgdcncerng, khôrgdcng quay đqjzfudjtu lạonehi bay vềjarf phípztza Dạonehvglo Thầudjtn Trủjcfrng.

Cung Thậmzzwp Nhịthrz nhìcepyn theo bótcezng nótcez dầudjtn khuấfrlht giữoceta trờmzzwi đqjzfêzhvem, rốagdgt cuộreicc nhịthrzn khôrgdcng đqjzfưuugmhzdsc khótcezc khôrgdcng thàeugunh tiếtcezng.

Kỳbknw Thắfhyzng tiếtcezn lêzhven bẩkyskm báikcyo vớbknwi Kỳbknw Hằmvrtng:

- Tếtcez Ti Đcepyonehi nhâazazn, đqjzfpztz cho súlvewc sinh kia bay trởhkui vềjarf sẽmjzcrgdcncerng bấfrlht lợhzdsi cho Mộreicc Thầudjtn Trủjcfrng chúlvewng ta. Chi bằmvrtng thừrgdca cơhzdstcez vừrgdca giảxfvhi đqjzfreicc, còsgcyn đqjzfang suy yếtcezu...

Kỳbknw Hằmvrtng tỏikcy ra hếtcezt sứikcyc ung dung tựqwum tạonehi:

- Khôrgdcng cầudjtn.

- Đcepyonehi nhâazazn...

Kỳbknw Thắfhyzng còsgcyn muốagdgn nótcezi, Kỳbknw Hằmvrtng đqjzfãgyns giơhzds ngótcezn tay ra đqjzfếtcezm:

- Mộreict. hai, ba, bốagdgn...


Kỳbknw Hằmvrtng còsgcyn chưuugma đqjzfếtcezm tớbknwi năncerm. chợhzdst nghe trêzhven trờmzzwi cótcez tiếtcezng xéuuxg giótcez rấfrlht lớbknwn, A Hắfhyzc lạonehi quay trởhkui vềjarf. Cung Thậmzzwp Nhịthrz vui mừrgdcng quáikcy đqjzfazazi, lau nưuugmbknwc mấfrlht xôrgdcng lêzhven ôrgdcm chầudjtm lấfrlhy nótcez, kêzhveu lêzhven luôrgdcn miệwtrong:

- A Hắfhyzc, A Hắfhyzc, ta biếtcezt ngưuugmơhzdsi sẽmjzc khôrgdcng bỏikcy ta lạonehi mộreict mìcepynh...

Kỳbknw Thắfhyzng khôrgdcng nótcezi gìcepy nữoceta, chi im lặwosung nhìcepyn Kỳbknw Hằmvrtng. Tếtcez Ti Đcepyonehi nhâazazn khôrgdcng hềjarftcez ýjmtn khoe khoang, chi vung tay lêzhven:

cepyi.

lvewc trởhkui lạonehi Mộreicc Thầudjtn Trủjcfrng, trờmzzwi đqjzfãgynsikcyng rõltlh, Kỳbknw Hằmvrtng dẫsgcyn theo Cung Thậmzzwp Nhịthrz đqjzfi gặwosup Đcepyonehi Tếtcez Ti. Hiệwtron tạonehi thâazazn phậmzzwn Vũvglo La vẫsgcyn làeugu ngưuugmmzzwi ngoàeugui, khôrgdcng tiệwtron can thiệwtrop vàeuguo việwtroc nàeuguy, cho nêzhven nótcezi vớbknwi Kỳbknw Hằmvrtng rằmvrtng mìcepynh phảxfvhi đqjzfi vềjarf nghỉfhyz ngơhzdsi, Kỳbknw Hằmvrtng mỉfhyzm cưuugmmzzwi, tiễwongn bưuugmbknwc hắfhyzn.

Đcepyếtcezn chỗazazhkui củjcfra ba ngưuugmmzzwi, Chu Nghiêzhven khôrgdcng trởhkui vềjarf phòsgcyng mìcepynh, màeugu theo Vũvglo La vàeuguo phòsgcyng hắfhyzn. Vừrgdca vàeuguo cửgwvza, Chu Nghiêzhven đqjzfãgyns đqjzfi thẳkyuhng vàeuguo vấfrlhn đqjzfjarf hỏikcyi:

- Rốagdgt cụqanrc ngưuugmơhzdsi còsgcyn chuyệwtron gìcepy giấfrlhu ta?

vglo La khẽmjzc cau màeuguy, chịthrz vợhzds hỏikcyi muộreici phu câazazu nàeuguy, cótcez cảxfvhm giáikcyc hơhzdsi kỳbknw quáikcyi.

Chu Nghiêzhven cũvglong khôrgdcng phảxfvhi làeugu kẻhkui ngốagdgc, vừrgdca thấfrlhy sắfhyzc mặwosut Vũvglo La khẽmjzc biếtcezn lậmzzwp tứikcyc hiểpztzu ra, gưuugmơhzdsng mặwosut lạonehnh lùncerng củjcfra nàeugung cũvglong hơhzdsi đqjzfikcy:

- Ngoạonehi trừrgdc Thiêzhven Niêzhven Lãgynso Đcepymvrtng cùncerng rừrgdcng câazazy kia ra, ngưuugmơhzdsi còsgcyn cótcez thủjcfr đqjzfoạonehn gìcepytcez thểpztz sửgwvz dụqanrng ởhkui Đcepyôrgdcng Thổxhvg? Ta phảxfvhi biếtcezt ngưuugmơhzdsi cótcezsgcyn con bàeugui tẩkysky nàeuguo khôrgdcng, vạonehn nhấfrlht tìcepynh huốagdgng kháikcyn cấfrlhp mớbknwi dễwongeugung quyếtcezt đqjzfthrznh cótcezzhven đqjzfreicng thủjcfr hay khôrgdcng.

vglo La nghĩhkui nghĩhkui mộreict chúlvewt, sau đqjzfótcez mớbknwi nótcezi:

- Còsgcyn cótcez mộreict chiêzhveu, bấfrlht quáikcytcez lẽmjzc uy lựqwumc kéuuxgm rừrgdcng câazazy.

Chu Nghiêzhven gậmzzwt gậmzzwt đqjzfudjtu. côrgdc nam quảxfvh nữocethkui chung mộreict phòsgcyng quảxfvh thậmzzwt bấfrlht tiệwtron, nàeugung cảxfvhm thấfrlhy khôrgdcng đqjzfưuugmhzdsc tựqwum nhiêzhven, khôrgdcng đqjzfhzdsi Vũvglo La lêzhven tiếtcezng đqjzfuổxhvgi đqjzfãgyns tựqwum đqjzfreicng xoay ngưuugmmzzwi rờmzzwi đqjzfi.


vglo La nótcezi còsgcyn mộreict chiêzhveu so ra uy lựqwumc kéuuxgm rừrgdcng câazazy, trong lòsgcyng Chu Nghiêzhven cảxfvhm thấfrlhy dễwong chịthrzu hơhzdsn nhiềjarfu. Nếtcezu hắfhyzn còsgcyn mộreict chiêzhveu còsgcyn hùncerng mạonehnh hơhzdsn cảxfvh rừrgdcng câazazy cótcez thểpztz đqjzfáikcynh bạonehi Đcepyonehi Năncerng, Chu Nghiêzhven cảxfvhm thấfrlhy mìcepynh khổxhvg tu bao nhiêzhveu năncerm qua mớbknwi đqjzfoneht tớbknwi mứikcyc nàeuguy, hẳkyuhn nêzhven đqjzfâazazm đqjzfudjtu vàeuguo tưuugmmzzwng chếtcezt đqjzfi cho ràeugunh.

Kỳbknw Hằmvrtng dẫsgcyn Cung Thậmzzwp Nhịthrz đqjzfi gặwosup Đcepyonehi Tếtcez Ti, rõltlheugung vẫsgcyn chưuugma hoàeugun toàeugun tin tưuugmhkuing Cung Thậmzzwp Nhịthrz, Kỳbknw Nguyêzhven vàeugu Kỳbknw Thắfhyzng mộreict tráikcyi mộreict phảxfvhi kềjarfikcyt phípztza sau y. Cung Thậmzzwp Nhịthrzvglong tỏikcy ra ngoan ngoãgynsn. cũvglong hiểpztzu ngưuugmmzzwi ta khôrgdcng tin mìcepynh nhưuugm vậmzzwy làeugu chuyệwtron bìcepynh thưuugmmzzwng, khôrgdcng cótcezcepy đqjzfáikcyng tráikcych.

Đcepyonehi Tếtcez Ti chi hỏikcyi hai câazazu đqjzfơhzdsn giảxfvhn, sau đqjzfótcez lậmzzwp tứikcyc sắfhyzp xếtcezp cho Cung Thậmzzwp Nhịthrzhkui mộreict thạonehch đqjzfreicng yêzhven tĩhkuinh bêzhven ngoàeugui.

Sau khi đqjzfuổxhvgi Kỳbknw Thắfhyzng vàeugu Kỳbknw Nguyêzhven cùncerng Cung Thậmzzwp Nhịthrz đqjzfi, Đcepyonehi Tếtcez Ti mớbknwi hỏikcyi Kỳbknw Hằmvrtng:

- Thếtcezeuguo rồmeoii?

gynsi tớbknwi lúlvewc nàeuguy, Kỳbknw Hằmvrtng mớbknwi thu lạonehi nụqanruugmmzzwi vĩhkuinh cửgwvzu trêzhven môrgdci lãgynso, hípztzt sâazazu mộreict hơhzdsi khípztz lạonehnh, nghiêzhvem nghịthrztcezi:

- Thậmzzwt sựqwumncerng mạonehnh!

-ủjcfra?

Đcepyonehi Tếtcez Ti liềjarfn cảxfvhm thấfrlhy hứikcyng thúlvew:

- Nótcezi mau đqjzfi.

Kỳbknw Hằmvrtng kểpztz lạonehi mọfzcii chuyệwtron xảxfvhy ra mộreict lưuugmhzdst, sau đqjzfótcez mớbknwi nótcezi:

- Ban đqjzfudjtu ta còsgcyn tựqwum cho làeugucepynh cao minh, từrgdc thưuugmơhzdsng thếtcez A Hắfhyzc màeugu pháikcyn đqjzfikcyn, chắfhyzc chắfhyzn Vũvglo La khôrgdcng chỉfhyz đqjzfoneht tớbknwi cảxfvhnh giớbknwi Báikcyn Mộreicc Thầudjtn Lựqwumc màeugu thôrgdci, e rằmvrtng đqjzfãgyns đqjzfoneht tớbknwi bưuugmbknwc đqjzfudjtu

cảxfvhnh giớbknwi Mộreicc Thầudjtn Lựqwumc. Khôrgdcng ngờmzzw ngưuugmmzzwi ta cótcez thểpztz vậmzzwn dụqanrng cảxfvhnh giớbknwi Mộreicc Thầudjtn Lựqwumc cao cấfrlhp, ngay cảxfvhzhven khốagdgn Cung Đcepyreicng cũvglong khôrgdcng phảxfvhi làeugu đqjzfagdgi thủjcfr củjcfra hắfhyzn.


Đcepyonehi Tếtcez Ti cũvglong biếtcezn sắfhyzc:

- Thậmzzwt sựqwum lợhzdsi hạonehi vậmzzwy ưuugm?

Kỳbknw Hằmvrtng hưuugmng phấfrlhn gậmzzwt đqjzfudjtu:

- Nếtcezu nhưuugmtcez hắfhyzn. sắfhyzp sửgwvza bắfhyzt đqjzfudjtu tỷwongltlh cổxhvg Đcepythrza Liệwtrop Long, chúlvewng ta cũvglong cótcez thểpztz tranh mộreict lầudjtn.

Trong mắfhyzt Đcepyonehi Tếtcez Ti sáikcyng rựqwumc tinh quang:

- Cótcez thểpztz đqjzfoneht tớbknwi trìcepynh đqjzfreiceuguy sao?

- Ngàeugui khôrgdcng tin áikcynh mắfhyzt củjcfra ta ưuugm?

Kỳbknw Hằmvrtng hỏikcyi lạonehi.

Đcepyonehi Tếtcez Ti cótcezhzdsi nghi hoặwosuc:

- Đcepyưuugmơhzdsng nhiêzhven ta khôrgdcng nghi ngờmzzw, nhưuugmng ngưuugmơhzdsi nótcezi ngưuugmmzzwi nàeuguy cótcez thểpztz tham gia tỷwongltlh cổxhvg Đcepythrza Liệwtrop Long, chuyệwtron nàeuguy khôrgdcng khỏikcyi hơhzdsi khoa trưuugmơhzdsng.

Kỳbknw Hằmvrtng khoáikcyt tay:

- Vừrgdca rồmeoii ta nótcezi chưuugma rõltlheugung, Vũvglo La vậmzzwn dụqanrng Thảxfvho Mộreicc Thầudjtn Lựqwumc toàeugun làeugu tựqwum thâazazn xuấfrlht pháikcyt.

Đcepyonehi Tếtcez Ti lạonehi biếtcezn sắfhyzc:

- Tựqwum thâazazn xuấfrlht pháikcyt ưuugm? Khôrgdcng cótcezuugmhzdsn dùncerng lựqwumc lưuugmhzdsng bêzhven ngoàeugui sao?

- Khôrgdcng sai, cho nêzhven ta đqjzfikcyn rằmvrtng hắfhyzn đqjzfãgyns đqjzfoneht tớbknwi cảxfvhnh giớbknwi dung nạonehp câazazy cỏikcyeuguo trong cơhzds thểpztz.

Tinh thôrgdcng thảxfvho mộreicc, tuy rằmvrtng khốagdgng chếtcez thầudjtn lựqwumc hếtcezt sứikcyc hùncerng mạonehnh, nhưuugmng xéuuxgt vềjarf cảxfvhnh giớbknwi cũvglong khôrgdcng cao. Bởhkuii vìcepy bạonehn khôrgdcng cótcez khảxfvhncerng vĩhkuinh viễwongn đqjzfikcyng ởhkui thảxfvho nguyêzhven hoặwosuc làeugu trong rừrgdcng câazazy, nếtcezu bạonehn gặwosup phảxfvhi đqjzfthrzch nhâazazn trêzhven sa mạonehc thìcepy sao?

Cho nêzhven Yêzhveu tộreicc Thảxfvho Mộreicc nhấfrlht mạonehch cũvglong cótcez mộreict ípztzt pháikcyp môrgdcn giảxfvhi quyếtcezt chuyệwtron nàeuguy, cho hạoneht giốagdgng vàeuguo trong cơhzds thểpztz chípztznh làeugu mộreict trong sốagdg đqjzfótcez. Thâazazn thểpztzsgcya hợhzdsp củjcfra thiêzhven đqjzfthrza thàeugunh mộreict thểpztz, hạoneht giốagdgng sinh trưuugmhkuing trong cơhzds thểpztzcepynh.

eugu theo biểpztzu hiệwtron trưuugmbknwc mắfhyzt củjcfra Vũvglo La. tốagdgi thiểpztzu đqjzfãgynstcez thểpztz dung nạonehp Thiêzhven Niêzhven Lãgynso Đcepymvrtng vàeugu rừrgdcng câazazy vàeuguo trong cơhzds thểpztz.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.