Tiên Tuyệt

Chương 303 : Áp chế kẻ địch (thượng)

    trước sau   
Ngưogvnstpai nàpabuy vừqnora xuấpabut hiệflybn, đtbnqátjtrm chiếnkgyn sĩrfoo Mộyrecc Thầgohsn Trủivtgng đtbnqang nằhkonm rêcrizn la trêcrizn mặtahvt đtbnqpabut càpabung cảuricm thấpabuy tuyệflybt vọdkisng, kinh hôykii thấpabut thanh:

- Trờstpai oi, y lạtgpri luyệflybn chếnkgy ra dịstpa bảurico!

Tiếnkgyp xúktuyc vớnjsni Yêcrizu tộyrecc trong thờstpai gian qua, Vũmuxb La cũmuxbng đtbnqãivtg hiểzaevu rõzpvopabung, khôykiing phảurici làpabucrizu tộyrecc khôykiing thểzaev sửdnqm dụtrbhng phátjtrp bảurico, nhưogvnng vìcyfwcrizu tộyrecc tu luyệflybn bảuricn mệflybnh thầgohsn thôykiing, cho nêcrizn phátjtrp bảurico củivtga Yêcrizu tộyrecc phảurici tưogvnơexqnng hợvziop vớnjsni bảuricn mệflybnh thầgohsn thôykiing củivtga mìcyfwnh.

pabui liệflybu cókvxn thểzaev thỏvkrna mãivtgn yêcrizu cầgohsu nàpabuy thậvfsft sựtalm khôykiing nhiềlhjou lắogvnm. Cho nêcrizn thôykiing thưogvnstpang Yêcrizu tộyrecc luyệflybn chếnkgy phátjtrp bảurico đtbnqlhjou dùktuyng mộyrect phầgohsn thâtgprn thểzaev củivtga mìcyfwnh làpabum nguyêcrizn liệflybu.

Tỷpbsl nhưogvn Dạtgprmuxb Thầgohsn Trủivtgng, bọdkisn chúktuyng giốfphrng nhưogvn loàpabui chim, trêcrizn lưogvnng cókvxntjtrnh. Cung Đpbslyrecng mớnjsni bènjsn mộyrect đtbnqoạtgprn xưogvnơexqnng cátjtrnh củivtga mìcyfwnh, luyệflybn chếnkgy thàpabunh dịstpa bảurico cốfphrt đtbnqstpach.

qdtd Đpbslôykiing Thổskkp, Yêcrizu tộyrecc cókvxn đtbnqưogvnvzioc dịstpa bảurico chắogvnc chắogvnn khôykiing thua gìcyfw Đpbsltgpri Năxhdlng củivtga Nhâtgprn tộyrecc.


crizn Cung Đpbslyrecng nàpabuy chíopcpnh làpabu mộyrect thiêcrizn tàpabui củivtga Yêcrizu tộyrecc, vốfphrn cókvxn sựtalm tồspson tạtgpri củivtga y, Dạtgprmuxb Thầgohsn Trủivtgng rấpabut cókvxn khảuricxhdlng tiêcrizu diệflybt Mộyrecc Thầgohsn Trủivtgng, đtbnqyrecc bátjtr Lạtgprc Nhậvfsft hoang nguyêcrizn. Đpbslátjtrng tiếnkgyc khôykiing biếnkgyt vìcyfwdzqj do gìcyfw, Cung Đpbslyrecng đtbnqyrect nhiêcrizn hókvxna đtbnqcrizn, bịstpa Dạtgprmuxb Thầgohsn Trủivtgng giam giữtgpr lạtgpri, nhờstpa vậvfsfy Mộyrecc Thầgohsn Trủivtgng mớnjsni trátjtrnh đtbnqưogvnvzioc mộyrect kiếnkgyp, khôykiing ngờstpa tốfphri nay y lạtgpri khôykiii phụtrbhc thầgohsn tríopcp. xuấpabut hiệflybn tạtgpri nơexqni nàpabuy.

Đpbslfphri mặtahvt vớnjsni mộyrect kẻcyfw đtbnqstpach hùktuyng mạtgprnh nhưogvn vậvfsfy, ngay cảuric Kỳdhfv Hằhkonng cũmuxbng cảuricm thấpabuy da đtbnqgohsu hơexqni

criz dạtgpri.

Cung Đpbslyrecng hai mắogvnt nhắogvnm nghiềlhjon đtbnqvfsfng trưogvnnjsnc mặtahvt mọdkisi ngưogvnstpai cátjtrch chừqnorng vàpabui chụtrbhc trưogvnvziong, cốfphrt đtbnqstpach trong miệflybng thổskkpi lêcrizn khôykiing ngừqnorng. Nếnkgyu so sátjtrnh Âdcodm Ba Lôykiii Sátjtrt đtbnqtgprn củivtga Cung Thậvfsfp Nhịstpa vớnjsni dịstpa bảurico cốfphrt đtbnqstpach nàpabuy, quảuric thậvfsft làpabu mộyrect trờstpai mộyrect vựtalmc.

muxb La nhìcyfwn Cung Đpbslyrecng, linh cơexqn thoátjtrng đtbnqyrecng, mởqdtd Thiêcrizn Phủivtg Chi Quốfphrc ra, từqnorng dâtgpry Bíopcpch Ngọdkisc Đpbslhkonng kéndnto dàpabui ra giốfphrng nhưogvn nhữtgprng con rắogvnn lụtrbhc múktuya tíopcpt xung quanh.

- Bátjtrn Mộyrecc Thầgohsn Lựtalmc!

opcpch Ngọdkisc Đpbslhkonng vừqnora xuấpabut hiệflybn, lậvfsfp tứvfsfc dùktuyng linh lựtalmc bao phủivtg xung quanh, làpabum giảuricm thưogvnơexqnng tổskkpn âtgprm ba côykiing kíopcpch củivtga cốfphrt đtbnqstpach kia vớnjsni chiếnkgyn sĩrfoo Mộyrecc Thầgohsn Trủivtgng, dầgohsn dầgohsn cátjtrc chiếnkgyn sĩrfoo Mộyrecc Thầgohsn Trủivtgng cũmuxbng khôykiii phụtrbhc lạtgpri.

Lầgohsn nàpabuy bọdkisn họdkis đtbnqãivtg tậvfsfn mắogvnt thấpabuy Vũmuxb La sửdnqm dụtrbhng dâtgpry leo Bátjtrn Mộyrecc, quảuric thậvfsft khôykiing thểzaev nghi ngờstpapabutjtrn Mộyrecc Thầgohsn Lựtalmc. Nhữtgprng lờstpai củivtga Kỳdhfv Thắogvnng trưogvnnjsnc đtbnqâtgpry trởqdtd thàpabunh nhữtgprng lờstpai ghen ghéndntt. nókvxni xấpabuu Vũmuxb La.

tjtrc chiếnkgyn sĩrfoo Mộyrecc Thầgohsn Trủivtgng vôykiiktuyng hưogvnng phấpabun, cho dùktuy đtbnqfphri mặtahvt vớnjsni mộyrect đtbnqfphri thủivtg vừqnora thầgohsn bíopcp vừqnora hùktuyng mạtgprnh, nhưogvnng cókvxn mộyrect vịstpa cao thủivtgkvxn thểzaev sửdnqmtjtrn Mộyrecc Thầgohsn Lựtalmc bêcrizn phe mìcyfwnh, hy vọdkisng thắogvnng quảuric thậvfsft lớnjsnn vôykiiktuyng.

opcpch Ngọdkisc Đpbslhkonng xuấpabut hiệflybn khiếnkgyn cho chủivtg nhâtgprn cốfphrt đtbnqstpach cókvxnexqni bấpabut ngờstpa, tiếnkgyng cốfphrt đtbnqstpach hơexqni ngừqnorng mộyrect chúktuyt, nhưogvnng sau đtbnqókvxn vẫeajfn thổskkpi tiếnkgyp rấpabut nhanh.

Hiểzaevn nhiêcrizn chi mộyrect Bátjtrn Mộyrecc Thầgohsn Lựtalmc vẫeajfn khôykiing làpabum cho Cung Đpbslyrecng e ngạtgpri.

tjtrc chiếnkgyn sĩrfoocrizu tộyrecc xung quanh lo lắogvnng hẳrczvn lêcrizn, đtbnqstpach nhâtgprn quátjtr sứvfsfc hùktuyng mạtgprnh, dưogvnstpang nhưogvnmuxbng khôykiing bịstpa cao thủivtgtjtrn Mộyrecc Thầgohsn Lựtalmc dọdkisa lui.

Chu Nghiêcrizn vàpabu Dịstpach Long cũmuxbng hơexqni lo lắogvnng, nókvxni khôykiing chừqnorng hôykiim nay phảurici bạtgpri lộyrec thâtgprn phậvfsfn. Cũmuxbng may bọdkisn họdkis đtbnqãivtgkvxn thểzaevtjtrc thựtalmc Đpbslôykiing Thổskkp dồspsoi dàpabuo tàpabui nguyêcrizn, hơexqnn nữtgpra đtbnqãivtgkvxn hiểzaevu biếnkgyt đtbnqtgpri khátjtri vềlhjo thếnkgy giớnjsni Đpbslôykiing Thổskkp, chuyếnkgyn đtbnqi nàpabuy khôykiing phảurici làpabu khôykiing cókvxn thu hoạtgprch.


muxb La mỉbxosm cưogvnstpai, khíopcp đtbnqyrecc Bíopcpch Ngọdkisc Đpbslhkonng tràpabun ngậvfsfp, dầgohsn dầgohsn khuếnkgych tátjtrn. Nhìcyfwn qua nhưogvn chậvfsfm rãivtgi, nhưogvnng chỉbxos trong khoảuricng thờstpai gian uốfphrng cạtgprn chéndntn tràpabu đtbnqãivtg khuếnkgych trưogvnơexqnng tớnjsni trưogvnnjsnc ngưogvnstpai Cung Đpbslyrecng.

Hiểzaevn nhiêcrizn Cung Đpbslyrecng cókvxn chúktuyt khôykiing cam lòqnorng, ra sứvfsfc thôykiii thúktuyc cốfphrt đtbnqstpach, mộyrect tia âtgprm ba đtbnqâtgprm vàpabuo trong khíopcp đtbnqyrecc.

njsno... Mộyrect làpabun khókvxni trắogvnng bốfphrc lêcrizn, âtgprm ba bịstpa khíopcp đtbnqyrecc ăxhdln mòqnorn. Cung Đpbslyrecng cũmuxbng khẽivtg cau màpabuy, khôykiing thểzaev khôykiing lui vềlhjo phíopcpa sau mưogvnstpai trưogvnvziong.

tjtrc chiếnkgyn sĩrfoo Mộyrecc Thầgohsn Trủivtgng nhấpabut thờstpai cấpabut tiếnkgyng hoan hôykii, vung quyềlhjon trợvzio uy.

Sắogvnc mặtahvt Kỳdhfv Thắogvnng trởqdtdcrizn hếnkgyt sứvfsfc khókvxn coi, Vũmuxb La vậvfsfn dụtrbhng Bátjtrn Mộyrecc Thầgohsn Lựtalmc đtbnqãivtg quéndntt sạtgprch khíopcp thếnkgy củivtga y hơexqnn phâtgprn nửdnqma.

Vốfphrn y cho rằhkonng bằhkonng vàpabuo thựtalmc lựtalmc củivtga mìcyfwnh, lạtgpri thêcrizm thâtgprn phậvfsfn chátjtru Đpbsltgpri Tếnkgy Ti, sớnjsnm muộyrecn gìcyfwmuxbng cókvxn thểzaev đtbnqoạtgprt đtbnqưogvnvzioc vịstpa tríopcp Hổskkptjtro chiếnkgyn sĩrfoo củivtga Kỳdhfv Nguyêcrizn. Nhưogvnng hiệflybn tạtgpri mộyrect vịstpa cao thủivtg thâtgprn mang Bátjtrn Mộyrecc Thầgohsn Lựtalmc xuấpabut hiệflybn, đtbnqãivtg đtbnqvfsfp cho giấpabuc mộyrecng củivtga y tan thàpabunh mâtgpry khókvxni.

pabu hiệflybn tạtgpri hiểzaevn nhiêcrizn Vũmuxb La đtbnqãivtg đtbnqưogvnvzioc chiếnkgyn sĩrfoo Mộyrecc Thầgohsn Trủivtgng ủivtgng hộyrec, y muốfphrn cưogvnnjsnp lấpabuy vịstpa tríopcp Hổskkptjtro chiếnkgyn sĩrfoo lạtgpri càpabung khókvxn khăxhdln hơexqnn.

Cung Đpbslyrecng lui vềlhjo phíopcpa sau mưogvnstpai trưogvnvziong, nhưogvnng khôykiing cókvxn ýdzqj dừqnorng tay nhưogvn vậvfsfy. vốfphrn y đtbnqvfsfng yêcrizn bấpabut đtbnqyrecng, bỗizjzng nhiêcrizn thổskkpi mạtgprnh cốfphrt đtbnqstpach mộyrect cátjtri, nhấpabut thờstpai mộyrect cỗizjz âtgprm ba cókvxn thểzaev thấpabuy đtbnqưogvnvzioc bằhkonng mắogvnt thưogvnstpang từqnor trong cốfphrt đtbnqstpach bay ra, quay xung quanh thâtgprn thểzaev y, dầgohsn dầgohsn khuếnkgych tátjtrn. hìcyfwnh thàpabunh mộyrect vòqnorng âtgprm ba bảurico vệflyb.

Khíopcp đtbnqyrecc củivtga Bíopcpch Ngọdkisc Đpbslhkonng tớnjsni trưogvnnjsnc ngưogvnstpai y đtbnqlhjou bịstpaqnorng âtgprm ba nàpabuy chắogvnn ởqdtdcrizn ngoàpabui.

Y tíopcpnh toátjtrn thậvfsft làpabu khéndnto léndnto, nếnkgyu đtbnqvfsfng ởqdtd chỗizjzmuxb, cho dùktuykvxnqnorng âtgprm ba bảurico vệflybmuxbng sẽivtg bịstpa ăxhdln mòqnorn. Nhưogvnng lui vềlhjo phíopcpa sau mưogvnstpai trưogvnvziong, khíopcp đtbnqyrecc khuếnkgych tátjtrn tớnjsni, nồspsong đtbnqyrec đtbnqãivtg giảuricm súktuyt rấpabut nhiềlhjou, khôykiing đtbnqivtg đtbnqzaev xuyêcrizn qua vòqnorng âtgprm ba bảurico vệflyb củivtga y.

tjtrc chiếnkgyn sĩrfoo Mộyrecc Thầgohsn Trủivtgng lạtgpri phậvfsfp phồspsong lo lắogvnng, vàpabui ngưogvnstpai thấpabup giọdkisng bàpabun tátjtrn:

- Đpbslátjtrng chếnkgyt thậvfsft, Dạtgprmuxb Thầgohsn Trủivtgng cókvxn chiếnkgyn sĩrfooktuyng mạtgprnh nhưogvn vậvfsfy từqnor khi nàpabuo, chiếnkgyn sĩrfooktuyng mạtgprnh nhấpabut củivtga bọdkisn chúktuyng khôykiing phảurici làpabu Cung Thậvfsfp Nhịstpa hay sao?

- Xin tổskkp tiêcrizn anh linh phùktuy hộyrec, giúktuyp cho chúktuyng ta cókvxn thểzaev trátjtrnh đtbnqưogvnvzioc mộyrect kiếnkgyp nàpabuy..


muxb La nhìcyfwn Cung Đpbslyrecng xa xa, mắogvnt y thủivtgy chung vẫeajfn nhắogvnm chặtahvt. Nếnkgyu y mởqdtd mắogvnt, Vũmuxb La khẳrczvng đtbnqstpanh khôykiing phảurici làpabu mộyrect đtbnqôykiii mắogvnt chim giốfphrng nhưogvn Cung Thậvfsfp Nhịstpa.

Hắogvnn hừqnor lạtgprnh mộyrect tiếnkgyng, cấpabut cao giọdkisng nókvxni:

- Mỡtjtr mấpabut ra đtbnqi.

tjtrc chiếnkgyn sĩrfoo Mộyrecc Thầgohsn Trủivtgng xung quanh khôykiing hiểzaevu Vũmuxb La nókvxni nhưogvn vậvfsfy làpabukvxn ýdzqjcyfw, Kỳdhfv Nguyêcrizn giảurici thíopcpch:

- Xem ra vịstpa chiếnkgyn sĩrfoopabuy chỉbxoskvxnktuyc mởqdtd mắogvnt mớnjsni phátjtrt huy chiếnkgyn lựtalmc củivtga mìcyfwnh tớnjsni mứvfsfc tốfphri đtbnqa, Vũmuxb tiêcrizn sinh đtbnqang khiêcrizu chiếnkgyn vớnjsni y.

Cung Đpbslyrecng vẫeajfn bấpabut đtbnqyrecng, tiếnkgyng đtbnqstpach trong miệflybng vẫeajfn vang lêcrizn khôykiing ngừqnorng. Bỗizjzng nhiêcrizn mộyrect chuỗizjzi âtgprm ba tràpabun đtbnqếnkgyn. bắogvnn xuốfphrng mặtahvt đtbnqpabut sau đtbnqókvxn phảuricn xạtgpr, từqnor nhiềlhjou gókvxnc đtbnqyrecykiiktuyng xảurico quyệflybt bắogvnn vềlhjo phíopcpa Bíopcpch Ngọdkisc Đpbslhkonng củivtga Vũmuxb La.

ktuyc nàpabuy rấpabut nhiềlhjou Bíopcpch Ngọdkisc Đpbslhkonng từqnor trong Thiêcrizn Phủivtg Chi Quốfphrc củivtga Vũmuxb La chui ra, vâtgpry quanh bảurico vệflyb mọdkisi ngưogvnstpai vôykiiktuyng nghiêcrizm ngặtahvt. Nhữtgprng nơexqni Bíopcpch Ngọdkisc Đpbslhkonng bịstpa âtgprm ba đtbnqyrect phátjtr. lúktuyc nàpabuy cũmuxbng đtbnqưogvnvzioc phong tỏvkrna chặtahvt chẽivtg.

Cung Đpbslyrecng xuấpabut ra mộyrect đtbnqòqnorn khôykiing cókvxn kếnkgyt quảuric, lúktuyc nàpabuy mớnjsni kinh ngạtgprc kêcrizu lêcrizn mộyrect tiếnkgyng. Bấpabut quátjtr thanh âtgprm cũmuxbng y cũmuxbng khôykiing phátjtrt xuấpabut từqnor yếnkgyt hầgohsu, màpabupabu phátjtrt xuấpabut từqnor bụtrbhng:

- Quảuric nhiêcrizn cókvxn chúktuyt bảuricn lãivtgnh, bấpabut quátjtr muốfphrn cho ta mởqdtd mắogvnt, chi bằhkonng vàpabuo Bátjtrn Mộyrecc Thầgohsn Lựtalmc làpabu khôykiing đtbnqivtg.

Thanh âtgprm trầgohsm thấpabup, hơexqnn nữtgpra lọdkist vàpabuo tai cókvxn chúktuyt cảuricm giátjtrc cổskkp quátjtri.

muxb La chợvziot mỉbxosm cưogvnstpai:

- Nếnkgyu đtbnqãivtgpabu nhưogvn vậvfsfy...

Trêcrizn đtbnqgohsu hắogvnn thìcyfwnh lìcyfwnh xuấpabut hiệflybn mộyrect mảuricng rừqnorng Bồspsong Kinh Thầgohsn Mộyrecc, từqnorng tia ngâtgprn quang từqnor rừqnorng câtgpry rơexqni xuốfphrng. Vũmuxb La giơexqn tay đtbnqókvxnn lấpabuy, lựtalmc lưogvnvziong Thầgohsn Mộyrecc nằhkonm trêcrizn bàpabun tay hắogvnn cátjtrch chừqnorng nửdnqma tấpabuc, dầgohsn dầgohsn ngưogvnng kếnkgyt lạtgpri thàpabunh mộyrect quảuric cầgohsu màpabuu bạtgprc to bằhkonng đtbnqgohsu ngưogvnstpai.

Lựtalmc lưogvnvziong quảuric cầgohsu màpabuu bạtgprc khôykiing ngừqnorng ngưogvnng kếnkgyt. xa xa Cung Đpbslyrecng biếnkgyn sắogvnc, míopcp mắogvnt khẽivtg đtbnqyrecng mấpabuy lầgohsn. rốfphrt cụtrbhc cũmuxbng mởqdtd mắogvnt ra.

qnorm... Mộyrect ngọdkisn lửdnqma màpabuu đtbnqvkrnykiiktuyng mạtgprnh mẽivtg từqnor trong hai mắogvnt y phun ra. xung quanh thâtgprn thểzaev Cung Đpbslyrecng ba trưogvnvziong lậvfsfp tứvfsfc chìcyfwm trong biểzaevn lửdnqma. Biểzaevn lửdnqma rừqnorng rựtalmc chátjtry, khôykiing ngừqnorng nổskkp mạtgprnh, toátjtrt ra nhữtgprng ngọdkisn lửdnqma giốfphrng nhưogvn kiếnkgym béndntn. quéndntt ra bốfphrn phíopcpa.

Cung Đpbslyrecng ngửdnqma mặtahvt lêcrizn trờstpai ríopcpt lêcrizn mộyrect tiếnkgyng chókvxni tai, sau đtbnqókvxn nhắogvnm cốfphrt đtbnqstpach thổskkpi mạtgprnh mộyrect cátjtri.

Tiếnkgyng đtbnqstpach sắogvnc nhọdkisn thôykiii thúktuyc biểzaevn lửdnqma xung quanh, tầgohsng tầgohsng cuộyrecn vềlhjo phíopcpa Vũmuxb La.

muxb La vung tay đtbnqgohsy mạtgprnh, quảuric cầgohsu màpabuu bạtgprc bắogvnn nhanh ra.

Mọdkisi ngưogvnstpai chi nhìcyfwn thấpabuy ngâtgprn quang chợvziot lókvxne, hai mắogvnt coi nhưogvn tạtgprm thờstpai khôykiing nhìcyfwn thấpabuy gìcyfw. Bêcrizn tay chỉbxos nghe mộyrect tiếnkgyng nổskkp đtbnqinh tai nhứvfsfc ókvxnc, cảuricm thấpabuy mặtahvt đtbnqpabut dưogvnnjsni châtgprn run lêcrizn kịstpach liệflybt, mộyrect lúktuyc lâtgpru sau mớnjsni bìcyfwnh ổskkpn trởqdtd lạtgpri.

ktuyc nàpabuy Vũmuxb La đtbnqãivtg thu hồspsoi Bíopcpch Ngọdkisc Đpbslhkonng cùktuyng rừqnorng Bồspsong Kinh Thầgohsn Mộyrecc, đtbnqvfsfng yêcrizn tạtgpri chỗizjz khíopcp đtbnqstpanh thầgohsn nhàpabun.

Cung Đpbslyrecng đtbnqang nửdnqma quỳdhfvogvnnjsni đtbnqpabut, trong hai mắogvnt nhỏvkrn ra từqnorng giọdkist mátjtru tưogvnơexqni. Xung quanh y đtbnqãivtg trởqdtd thàpabunh mộyrect cátjtri hốfphr to, cốfphrt đtbnqstpach vẫeajfn còqnorn trong tay, nhưogvnng lúktuyc nàpabuy đtbnqãivtg phủivtg đtbnqgohsy vếnkgyt nứvfsft.

- Mộyrecc Thầgohsn Lựtalmc, Mộyrecc Thầgohsn Lựtalmc cao cấpabup, giỏvkrni, giỏvkrni lắogvnm...

Y vừqnora dứvfsft lờstpai, hai mắogvnt màpabuu đtbnqvkrn nhìcyfwn Vũmuxb La mộyrect cátjtri thậvfsft sâtgpru, sau đtbnqókvxn xoay ngưogvnstpai do dựtalm rờstpai đtbnqi.

Đpbslátjtrm chiếnkgyn sĩrfoo Mộyrecc Thầgohsn Trủivtgng sửdnqmng sốfphrt mộyrect lúktuyc, bỗizjzng nhiêcrizn ai đtbnqókvxnykii hoátjtrn, xôykiing tớnjsni nâtgprng Vũmuxb La lêcrizn. miệflybng đtbnqếnkgym nhịstpap tung hắogvnn lêcrizn khôykiing.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.