Tiên Tuyệt

Chương 302 : Đồ đằng thần thú, bán mộc thần lực (hạ)

    trước sau   
khyv La nhìuhxkn thoápdmlng qua Kỳoygg Thắnondng. Nếbpqau muốgsdgn gia nhậwrwip Mộykpnc Thầjlaun Trủnfchng, dùfagt sao cũkhyvng phảqrwli xuấxieot ra chúykpnt châdcign tàcpfji thựakqdc họmczhc mớsirri đswaxưcpfjkhyvc.

Hắnondn cũkhyvng khôtykdng thízzvqch khoe khoang trưcpfjsirrc mặyemnt ngưcpfjswaxi khápdmlc, nhưcpfjng lúykpnc nàcpfjy cũkhyvng khôtykdng thểpdml khôtykdng làcpfjm nhưcpfj vậwrwiy.

khyv La gia trìuhxk lựakqdc lưcpfjkhyvng Thiêcxern Phủnfch Chi Quốgsdgc, mưcpfjkhyvn linh lựakqdc củnfcha Bízzvqch Ngọmczhc Đtriiytysng rófagtt vàcpfjo cơqqbf thểpdml củnfcha quạrebc đswaxen A Hắnondc. Linh nguyêcxern vừltkxa chuyểpdmln, lậwrwip tứswaxc phâdcign bốgsdg kinh mạrebcch trêcxern cơqqbf thểpdml quạrebc đswaxen A Hắnondc hiệkzvgn rõcpfjcpfjng. Hắnondn tìuhxkm mấxieoy huyệkzvgt đswaxrebco mấxieou chốgsdgt rófagtt linh khízzvq củnfcha Bízzvqch Ngọmczhc Đtriiytysng vàcpfjo nhữvlbong huyệkzvgt đswaxrebco nàcpfjy, tốgsdgc đswaxykpn hấxieop thu đswaxykpnc tốgsdg lậwrwip tứswaxc gia tăzzvqng gấxieop mấxieoy lầjlaun.

Đtriiâdcigy làcpfj chỗcsji dựakqda củnfcha Vũkhyv La. hắnondn cảqrwlm thấxieoy cófagt thểpdml cứswaxu đswaxưcpfjkhyvc quạrebc đswaxen A Hắnondc trong vòzoatng mấxieoy canh giờswax chízzvqnh làcpfj nghĩydei tớsirri đswaxiểpdmlm nàcpfjy. Phưcpfjơqqbfng phápdmlp giảqrwli đswaxykpnc củnfcha Vũkhyv La khápdmlc vớsirri ngưcpfjswaxi thưcpfjswaxng, bọmczhn Kỳoygg Thắnondng khôtykdng thểpdmlcpfjo ngờswax đswaxưcpfjkhyvc, đswaxưcpfjơqqbfng nhiêcxern sẽltkx khôtykdng tin Vũkhyv La cófagt thểpdml cứswaxu sốgsdgng quạrebc đswaxen A Hắnondc trong thờswaxi gian ngắnondn nhưcpfj vậwrwiy.

Đtriiápdmlm chiếbpqan sĩydei xung quanh cũkhyvng khuyêcxern bảqrwlo Kỳoygg Hằytysng rờswaxi đswaxi, xung quanh vôtykdfagtng ồnuqln àcpfjo huyêcxern nápdmlo. Bỗcsjing nhiêcxern Cung Thậwrwip Nhịutuu cảqrwlm giápdmlc đswaxưcpfjkhyvc chuyệkzvgn gìuhxk, nốgsdgi giậwrwin gầjlaum lêcxern mộykpnt tiếbpqang:

- Tấxieot cảqrwl đswaxltkxng ồnuqln nữvlboa.


Y nhìuhxkn chằytysm chằytysm quạrebc đswaxen A Hắnondc, lặyemnng lẽltkx cảqrwlm nhậwrwin.

cxeru tộykpnc cũkhyvng rấxieot nhạrebcy cảqrwlm vớsirri khízzvq tứswaxc sinh mệkzvgnh, đswaxykpnc tốgsdg trong cơqqbf thểpdml quạrebc đswaxen A Hắnondc bịutuu hấxieop thu từltkxng chúykpnt mộykpnt. khízzvq tứswaxc sinh mệkzvgnh củnfcha nófagt dầjlaun dầjlaun trởqdsycxern mạrebcnh mẽltkxqqbfn. đswaxápdmlm Yêcxeru tộykpnc xung quanh đswaxcfayu cófagt thểpdml cảqrwlm nhậwrwin đswaxưcpfjkhyvc.

Khôtykdng biếbpqat làcpfj ai ngạrebcc nhiêcxern nófagti mộykpnt câdcigu:

- ủnfcha, tốgsdgc đswaxykpn khôtykdi phụbeghc thậwrwit nhanh, cứswax theo tốgsdgc đswaxykpn nhưcpfj vậwrwiy, nófagti khôtykdng chừltkxng cófagt thểpdml thậwrwit sựakqd giảqrwli hếbpqat đswaxykpnc trong vàcpfji canh giờswax...

Đtriiápdmlm Yêcxeru tộykpnc vôtykdfagtng hưcpfjng phấxieon:

- Thậwrwit thầjlaun kỳoygg, khôtykdng biếbpqat y làcpfjm thếbpqacpfjo...

Kỳoygg Hằytysng cũkhyvng chỉuknicpfjswaxi mỉuknim. khôtykdng nófagti nửbpqaa lờswaxi.

Kỳoygg Thắnondng đswaxswaxng bêcxern cạrebcnh, sắnondc mặyemnt tápdmli xanh vìuhxk tứswaxc tốgsdgi.

- Nófagti nhưcpfj vậwrwiy, chẳfhrqng phảqrwli làcpfjkhyv tiêcxern sinh còzoatn lợkhyvi hạrebci hơqqbfn cảqrwl thápdmlnh thủnfch giảqrwli đswaxykpnc xuấxieot sắnondc nhấxieot củnfcha Đtriiôtykdng Thổbahj hay sao?

Kỳoygg Thắnondng hừltkx lạrebcnh mộykpnt tiếbpqang:

- vẫshhzn chưcpfja giảqrwli đswaxykpnc xong, chưcpfja đswaxếbpqan cuốgsdgi cùfagtng, ai biếbpqat thếbpqacpfjo?

Đtriiápdmlm Yêcxeru tộykpnc mờswax to hai mắnondt nhìuhxkn chăzzvqm chúykpn. khízzvq tứswaxc tửbpqa vong trêcxern ngưcpfjswaxi quạrebc đswaxen A Hắnondc dầjlaun dầjlaun tiêcxeru tan. Đtriiápdmlm lôtykdng trêcxern ngưcpfjswaxi nófagt vốgsdgn vìuhxk trúykpnng đswaxykpnc trởqdsycxern ảqrwlm đswaxrebcm khôtykdng ápdmlnh sápdmlng, cũkhyvng đswaxãnond dầjlaun dầjlaun sápdmlng lêcxern mộykpnt tầjlaung hàcpfjo quang mờswax mờswax.

Cung Thậwrwip Nhịutuu nhìuhxkn quạrebc đswaxen A Hắnondc chằytysm chằytysm, đswaxôtykdi đswaxnuqlng tửbpqa vốgsdgn đswaxjlauy tửbpqa khízzvq mờswax đswaxbeghc, sau khi đswaxykpnc tốgsdgpdmlm xịutuut chậwrwim rãnondi tan đswaxi, mộykpnt lầjlaun nữvlboa toápdmlt ra hàcpfjo quang sápdmlng chófagti. Cung Thậwrwip Nhịutuu hếbpqat sứswaxc vui mừltkxng, khófagte mắnondt khôtykdng nhịutuun đswaxưcpfjkhyvc ứswaxa nưcpfjsirrc mấxieot ra, miệkzvgng thìuhxk thàcpfjo lẩhvtxm bẩhvtxm:


- A Hắnondc... A Hắnondc, ngưcpfjơqqbfi sốgsdgng lạrebci rồnuqli... tốgsdgt quápdml... thậwrwit làcpfj tốgsdgt quápdml...

Chu Nghiêcxern vàcpfj Dịutuuch Long vẫshhzn theo bêcxern cạrebcnh khôtykdng dápdmlm nófagti lờswaxi nàcpfjo, hiệkzvgn tạrebci cófagt chúykpnt kinh hãnondi, khôtykdng ngờswaxkhyv La lạrebci cófagt thủnfch đswaxoạrebcn bậwrwic nàcpfjy.

Bấxieot cứswaxcpfj Chu Nghiêcxern hay Dịutuuch Long, trưcpfjsirrc khi lêcxern đswaxưcpfjswaxng đswaxcfayu đswaxãnond đswaxiềcfayu tra tỉukni mỉukni vềcfaykhyv La. tựakqd nhậwrwin mìuhxknh đswaxãnond hiểpdmlu Vũkhyv La rõcpfjcpfjng. Nhưcpfjng khôtykdng ai biếbpqat Vũkhyv La cófagt thểpdmlfagtng đswaxykpnc.

Chuyệkzvgn Vũkhyv La luyệkzvgn chếbpqa linh phùfagt giảqrwli đswaxykpnc ởqdsy Đtriiưcpfjơqqbfng Dưcpfjơqqbfng thàcpfjnh, thậwrwit ra hai ngưcpfjswaxi cũkhyvng biếbpqat. Hiệkzvgn tạrebci bọmczhn họmczh mớsirri hiểpdmlu ra, chẳfhrqng trápdmlch lúykpnc ấxieoy Vũkhyv La nhưcpfjfagt thầjlaun trợkhyv giúykpnp, chỉukni trong thờswaxi gian ngắnondn đswaxãnondfagt thểpdml luyệkzvgn chếbpqa linh phùfagt giảqrwli đswaxykpnc, thìuhxk ra bảqrwln thâdcign hắnondn làcpfj cao thủnfchfagtng đswaxykpnc.

Trong khoảqrwlng thờswaxi gian nhưcpfj vậwrwiy cófagt thểpdml hạrebc đswaxykpnc mộykpnt quápdmli vậwrwit khổbahjng lồnuql nhưcpfj quạrebc đswaxen A Hắnondc, lạrebci cófagt thểpdml giảqrwli đswaxykpnc cho nófagt nhanh nhưcpfj vậwrwiy, đswaxâdcigy cũkhyvng khôtykdng phảqrwli làcpfj chuyệkzvgn màcpfj cao thủnfchfagtng đswaxykpnc thôtykdng thưcpfjswaxng cófagt thểpdmlcpfjm đswaxưcpfjkhyvc. Theo Chu Nghiêcxern biếbpqat, đswaxltkxng nófagti làcpfj Trung Châdcigu, cho dùfagtcpfjqdsy Nam Hoang, cófagt thểpdmlcpfjm đswaxưcpfjkhyvc nhưcpfj vậwrwiy cũkhyvng chỉuknifagt khôtykdng quápdmlzzvqm ngưcpfjswaxi.

Vốgsdgn Chu Nghiêcxern cảqrwlm thấxieoy Vũkhyv La khôtykdng xứswaxng vớsirri muộykpni muộykpni mìuhxknh, cho nêcxern khôtykdng cófagt thápdmli đswaxykpn hữvlbou hàcpfjo vớsirri hắnondn.

Hiệkzvgn tạrebci nhớsirr lạrebci mộykpnt chúykpnt, nàcpfjng mớsirri cảqrwlm thấxieoy thúykpnc phụbegh Chu Thanh Giang củnfcha mìuhxknh quảqrwlcpfj đswaxa mưcpfju túykpnc trízzvq, đswaxãnond lung lạrebcc lôtykdi kéiepuo hắnondn tớsirri Chu gia trưcpfjsirrc khi ngưcpfjswaxi khápdmlc biếbpqat đswaxưcpfjkhyvc chỗcsji bấxieot phàcpfjm củnfcha hắnondn.

cpfjswaxng nhưcpfj chỉuknifagt ngưcpfjswaxi nàcpfjy mớsirri xứswaxng vớsirri muộykpni muộykpni mìuhxknh.

Khôtykdng bao lâdcigu sau, mặyemnt trờswaxi đswaxãnond lậwrwin, chợkhyvt nghe mộykpnt tiếbpqang quạrebccxeru đswaxinh tai nhứswaxc ófagtc, đswaxápdmlm Yêcxeru tộykpnc Mộykpnc Thầjlaun Trủnfchng lậwrwip tứswaxc lui vềcfay phízzvqa sau, thâdcign quạrebc đswaxen A Hắnondc khẽltkx đswaxykpnng, gắnondng gưcpfjkhyvng đswaxswaxng lêcxern.

Mộykpnt quápdmli vậwrwit lớsirrn nhưcpfj vậwrwiy đswaxykpnng đswaxwrwiy, thanh thếbpqa quảqrwl thậwrwit khiếbpqan cho ngưcpfjswaxi ta sợkhyvnondi. Tuy rằytysng còzoatn yếbpqau vìuhxk mớsirri vừltkxa giảqrwli đswaxykpnc, nhưcpfjng khôtykdng phảqrwli Yêcxeru tộykpnc bìuhxknh thưcpfjswaxng cófagt thểpdml ngăzzvqn cảqrwln, đswaxápdmlm Yêcxeru tộykpnc Mộykpnc Thầjlaun Trủnfchng lui lạrebci làcpfj chuyệkzvgn đswaxưcpfjơqqbfng nhiêcxern.

- Mộykpnt canh giờswaxcpfjbpqai!

fagtcxeru tộykpnc nhớsirr thờswaxi gian Vũkhyv La giảqrwli đswaxykpnc.

Mọmczhi ngưcpfjswaxi đswaxcfayu biếbpqat Vũkhyv La cófagt thểpdml giảqrwli đswaxykpnc trong thờswaxi gian dựakqd đswaxutuunh, nhưcpfjng khôtykdng ngờswax lạrebci sớsirrm nhưcpfj vậwrwiy, chỉukni mấxieot mộykpnt canh giờswaxcpfjbpqai đswaxãnond cứswaxu tinh quạrebc đswaxen A Hắnondc.


Cung Thậwrwip Nhịutuu khôtykdng nófagti hai lờswaxi, quỳoygg sụbeghp xuốgsdgng dậwrwip đswaxjlauu vớsirri Vũkhyv La ba cápdmli bìuhxknh bịutuuch, sau đswaxófagt đswaxswaxng dậwrwiy nhảqrwly vọmczht tớsirri bêcxern cạrebcnh A Hắnondc, vọmczht lêcxern đswaxjlauu nófagt. Mộykpnt ngưcpfjswaxi mộykpnt quạrebcfagtng đswaxjlauu cọmczh cọmczh vớsirri nhau vôtykdfagtng thâdcign thiếbpqat, chỉuknicpfj đswaxykpn lớsirrn hai bêcxern chêcxernh lệkzvgch quápdml xa.

- Tốgsdgc đswaxykpn nhưcpfj vậwrwiy phảqrwli chăzzvqng làcpfj đswaxkzvg nhấxieot Đtriiôtykdng Thổbahj?

- Chắnondc chắnondn làcpfj đswaxkzvg nhấxieot Đtriiôtykdng Thổbahj, khôtykdng thàcpfjnh vấxieon đswaxcfay.

Đtriiápdmlm Yêcxeru tộykpnc xung quanh nhìuhxkn Vũkhyv La vớsirri vẻnondfagtng bápdmli, chỉuknifagt sắnondc mặyemnt Kỳoygg Thắnondng hếbpqat sứswaxc âdcigm trầjlaum.

ykpnc xung quanh còzoatn đswaxang bàcpfjn tápdmln, Kỳoygg Nguyêcxern hừltkx lạrebcnh mộykpnt tiếbpqang, răzzvqn dạrebcy thủnfch hạrebc:

- Đtriiápdmlm ngu xuẩhvtxn cápdmlc ngưcpfjơqqbfi cófagt nhìuhxkn ra chưcpfja. Vũkhyv La tiêcxern sinh vậwrwin dụbeghng lựakqdc củnfcha Thiêcxern Niêcxern Lãnondo Đtriiytysng, chízzvqnh làcpfjpdmln Mộykpnc Thầjlaun Lựakqdc châdcign chízzvqnh.

Đtriiápdmlm Yêcxeru tộykpnc xung quanh nghe vậwrwiy chấxieon đswaxykpnng, ngoạrebci trừltkx đswaxápdmlm Yêcxeru tộykpnc lúykpnc trưcpfjsirrc đswaxi theo Kỳoygg Nguyêcxern, tậwrwin mấxieot nhìuhxkn thấxieoy Vũkhyv La ra tay đswaxàcpfj thưcpfjơqqbfng quạrebc đswaxen A Hắnondc nàcpfjy ra, đswaxápdmlm Yêcxeru tộykpnc còzoatn lạrebci đswaxcfayu kinh ngạrebcc vôtykdfagtng. Đtriiápdmlm Yêcxeru tộykpnc nàcpfjy từltkxykpnc sinh ra cho tớsirri bâdcigy giờswax vẫshhzn chưcpfja đswaxưcpfjkhyvc nhìuhxkn thấxieoy Bápdmln Mộykpnc Thầjlaun Lựakqdc, nhờswaxfagt Kỳoygg Nguyêcxern nhắnondc nhởqdsy, lúykpnc nàcpfjy mớsirri cófagt phảqrwln ứswaxng.

- Bápdmln Mộykpnc Thầjlaun Lựakqdc, ôtykdi, thậwrwit làcpfjpdmln Mộykpnc Thầjlaun Lựakqdc sao? Tổbahj tiêcxern linh thiêcxerng, Bápdmln Mộykpnc Thầjlaun Lựakqdc lạrebci xuấxieot hiệkzvgn trêcxern đswaxrebci đswaxutuua Đtriiôtykdng Thổbahj!

Đtriiápdmlm Yêcxeru tộykpnc vôtykdfagtng kízzvqch đswaxykpnng, Kỳoygg Nguyêcxern lạrebcnh lùfagtng liếbpqac nhìuhxkn Kỳoygg Thắnondng mộykpnt cápdmli, sắnondc mặyemnt củnfcha Kỳoygg Thắnondng càcpfjng thêcxerm khófagt coi, nhưcpfjng vẫshhzn mạrebcnh miệkzvgng nófagti:

- Bápdmln Mộykpnc Thầjlaun Lựakqdc thậwrwit sao, vìuhxk sao ta khôtykdng thấxieoy gìuhxk cảqrwl?

khyv La vậwrwin dụbeghng linh lựakqdc củnfcha Bízzvqch Ngọmczhc Đtriiytysng, nhưcpfjng hắnondn khôtykdng làcpfjm cho bảqrwln thểpdmlzzvqch Ngọmczhc Đtriiytysng xuấxieot hiệkzvgn.

Kỳoygg Thắnondng nófagti nhưcpfj vậwrwiy, cófagt mộykpnt sốgsdgcxeru tộykpnc cũkhyvng bắnondt đswaxjlauu nghi ngờswax, Dùfagt sao mọmczhi ngưcpfjswaxi cũkhyvng chưcpfja từltkxng thấxieoy qua Bápdmln Mộykpnc Thầjlaun Lựakqdc, khôtykdng ai biếbpqat nófagt thếbpqacpfjo. Khôtykdng hềcfay vậwrwin dụbeghng bảqrwln thểpdmldcigy leo, bụbeghi rậwrwim lạrebci cófagt thểpdmlswaxng phófagt vớsirri đswaxutuuch, chuyệkzvgn nàcpfjy cófagt vẻnond khôtykdng thậwrwit.

Kỳoygg Thắnondng hừltkx lạrebcnh mộykpnt tiếbpqang, xoay ngưcpfjswaxi nófagti vớsirri Kỳoygg Hằytysng:


- Tếbpqa Ti Đtriirebci nhâdcign, chúykpnng ta cófagt thểpdml vềcfay chưcpfja?

- Phậwrwip!

Mộykpnt chiếbpqac lôtykdng chim màcpfju đswaxen giốgsdgng nhưcpfjkhyvi têcxern nhọmczhn thìuhxknh lìuhxknh bắnondn tớsirri, cắnondm phậwrwip xuốgsdgng đswaxxieot. Nơqqbfi lôtykdng chim đswaxi qua đswaxpdml lạrebci mộykpnt luồnuqlng khiófagt trắnondng, lưcpfjsirrt qua thâdcign thểpdml hai têcxern Yêcxeru tộykpnc, khiếbpqan cho mápdmlu tưcpfjơqqbfi phun ra nhưcpfj suốgsdgi. Hai Yêcxeru tộykpnc nàcpfjy khôtykdng kịutuup kêcxeru lêcxern mộykpnt tiếbpqang nàcpfjo, đswaxãnond ngãnondzzvqn ra đswaxxieot.

Mọmczhi ngưcpfjswaxi biếbpqan sắnondc, nhưcpfjng Kỳoygg Nguyêcxern tỏjlau ra mừltkxng rỡbpqa, quápdmlt to mộykpnt tiếbpqang đswaxcxern cuồnuqlng:

- Bọmczhn nhãnondi nhéiepup Dạrebckhyv Thầjlaun Trủnfchng kia, hãnondy nếbpqam thửbpqa Thảqrwlo Thầjlaun Lựakqdc củnfcha Kỳoygg Nguyêcxern gia gia. giếbpqat!

Trong vàcpfji dặyemnm thảqrwlo nguyêcxern, cỏjlaudcigy dựakqdng đswaxswaxng lêcxern nhưcpfj trưcpfjswaxng đswaxao.

Mộykpnt cỗcsji âdcigm ba kỳoygg quápdmli màcpfj nặyemnng nềcfay bắnondt đswaxjlauu khuếbpqach tápdmln. Lầjlaun nàcpfjy sắnondc mặyemnt củnfcha Kỳoygg Hằytysng vàcpfj Cung Thậwrwip Nhịutuu chợkhyvt biếbpqan, cảqrwl hai đswaxnuqlng thanh kêcxeru lêcxern:

- Cốgsdgt đswaxutuuch củnfcha Cung Đtriiykpnng!

Cung Thậwrwip Nhịutuu biếbpqat ngưcpfjswaxi nàcpfjy, bởqdsyi vìuhxk y vốgsdgn làcpfj ngưcpfjswaxi củnfcha Dạrebckhyv Thầjlaun Trủnfchng, cho nêcxern hiểpdmlu rõcpfj. Kỳoygg Hằytysng sốgsdgng đswaxãnond rấxieot lâdcigu, cũkhyvng biếbpqat khôtykdng ízzvqt chuyệkzvgn bízzvq mậwrwit.

- Cung Đtriiykpnng làcpfj ai?

Kỳoygg Thắnondng ngơqqbf ngápdmlc hỏjlaui, chợkhyvt Kỳoygg Nguyêcxern đswaxswaxng cápdmlch y khôtykdng xa sắnondc mặyemnt bừltkxng đswaxjlaucxern nhưcpfj say rưcpfjkhyvu. Màcpfj thanh âdcigm quỳoygg dịutuu trầjlaum thấxieop kia đswaxykpnt nhiêcxern vúykpnt cao lêcxern, trởqdsycxern vôtykdfagtng sắnondc nhọmczhn.

Tấxieot cảqrwl chiếbpqan sĩydei Mộykpnc Thầjlaun Trủnfchng ôtykdm tai ngãnond xuốgsdgng, cỏjlaudcigy trong phạrebcm vi vàcpfji dặyemnm bịutuu khốgsdgng chếbpqa lậwrwip tứswaxc nổbahj tan tàcpfjnh, bay làcpfj tảqrwl đswaxjlauy trờswaxi. Thanh âdcigm cốgsdgt đswaxutuuch kia bỗcsjing nhiêcxern lạrebci trởqdsycxern trầjlaum thấxieop, khôtykdng trung tràcpfjn ngậwrwip mộykpnt luồnuqlng khízzvqfagtng, nhữvlbong mảqrwlnh cỏjlaudcigy vụbeghn tung bay hoàcpfjn toàcpfjn bịutuu thiêcxeru thàcpfjnh tro tàcpfjn.

dcigu trong bófagtng tốgsdgi củnfcha hoang nguyêcxern chậwrwim rãnondi xuấxieot hiệkzvgn mộykpnt têcxern trung niêcxern Yêcxeru tộykpnc dápdmlng ngưcpfjswaxi tầjlaum thưcpfjsirrc, hai mắnondt nhắnondm nghiềcfayn, thâdcign khoápdmlc ápdmlo đswaxen. miệkzvgng ngậwrwim mộykpnt thanh cốgsdgt đswaxutuuch dàcpfji khoảqrwlng mộykpnt sang tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.