Tiên Tuyệt

Chương 300 : Đồ đằng thần thú, bán mộc thần lực (thượng)

    trước sau   
Nhưupkhng sau khi Kỳrsup Nguyêhpedn giởllnc chiếucojc chiếucoju ra, chỉskam thấjncty trong mâdbjkm bàywaqy đcvnfcgwwy đcvnfvoztjrcec loạuruoi thảvolko dưupkhmbrec trâdbjkn quýhbth.

ywaq Thủvozt ôgwzw đcvnfãebpt thàywaqnh hìjrcenh, Cửjrceu Phiếucojn Tửjrce Diệkfctp Linh Chi Thảvolko, Họebzgng Mãebptebpto Chụiues Quảvolk. Lãebpto Sâdbjkm to bằbuawng cájrcenh tay trẻuruo con... Nhữrsupng dưupkhmbrec liệkfctu trâdbjkn quýhbthywaqy, bấjnctt cứsmmf loạuruoi nàywaqo xuấjnctt hiệkfctn ởllnc Trung Châdbjku cũrsupng sẽueqi khiếucojn cho cao thủvozt Đzxewuruoi Năwxrjng ra tay. Nhưupkhng ởllncspsni nàywaqy lạuruoi đcvnfưupkhmbrec bàywaqy khôgwzwng íywaqt trêhpedn mộueqit chiếucojc mâdbjkm gỗvtrz nhưupkh vậwqhey.

Kỳrsup Nguyêhpedn tỏttkj ra códbjk chúgvcut ngưupkhmbreng ngùsmmfng:

- Đzxewâdbjky làywaq mộueqit íywaqt dưupkhmbrec liệkfctu dựspwk trữrsup củvozta ta, trong lúgvcuc vộueqii vàywaqng khôgwzwng kiếucojm ra thứsmmfjrce đcvnfájrcep tạuruorsup huynh, xin Vũrsup huynh trăwxrjm ngàywaqn lầcgwwn đcvnfucojng chêhped bai...

rsup La còhmtgn chưupkha kịuruop lêhpedn tiếucojng nódbjki, Dịuruoch Long đcvnfãebpt nuốiioct nưupkhmbrec bọebzgt đcvnfájrcenh ựspwkc, khôgwzwng chúgvcut do dựspwk tiếucojn lêhpedn nhậwqhen lấjncty.

Kỳrsup Nguyêhpedn nhìjrcen y, trong lòhmtgng đcvnfãebpt cảvolkm thấjncty tốiioct hơspsnn rấjnctt nhiềiagtu:


- Ta sẽueqi khôgwzwng quấjncty rầcgwwy Vũrsup huynh, chờueqi đcvnfếucojn lúgvcuc Đzxewuruoi Tếucoj Ti thiếucojt yếucojn vàywaqo buổebzgi trưupkha khoảvolkn đcvnfãebpti Vũrsup huynh, sẽueqidbjk ngưupkhueqii tớmbrei đcvnfâdbjky mờueqii cájrcec vịuruo, ta xin phéxkfzp cájrceo từucoj trưupkhmbrec, Vũrsup huynh cứsmmf việkfctc

nghỉskam ngơspsni.

Kỳrsup Nguyêhpedn vừucoja đcvnfi, Vũrsup La đcvnfódbjkng cửjrcea lạuruoi, Dịuruoch Long đcvnfãebpt khôgwzwng dằbuawn nổebzgi nữrsupa lêhpedn tiếucojng nódbjki ngay:

- Ta cảvolkm thấjncty nêhpedn ởllnc lạuruoi tòhmtga Mộueqic Thầcgwwn Trủvoztng nàywaqy thêhpedm mộueqit thờueqii gian, nhâdbjkn đcvnfódbjkjrcem hiểacjtu tìjrcenh hìjrcenh cájrcec Thầcgwwn Trủvoztng củvozta Đzxewôgwzwng Thổebzg mộueqit chúgvcut cũrsupng làywaq chuyệkfctn tốiioct.

Chu Nghiêhpedn lạuruonh lùsmmfng nhìjrcen Dịuruoch Long, y vừucoja thu đcvnfưupkhmbrec nhữrsupng thứsmmf trâdbjkn quýhbth trêhpedn mâdbjkm gỗvtrz, khôgwzwng ngừucojng nghịuruoch ngợmbrem trêhpedn tay.

- Bởllnci vìjrce ngưupkhueqii ta tỏttkj ra hàywaqo phódbjkng nhưupkh vậwqhey, ngưupkhơspsni mớmbrei chịuruou ởllnc lạuruoi ưupkh?

Chu Nghiêhpedn hỏttkji thẳvoztng khôgwzwng chúgvcut khájrcech sájrceo.

Dịuruoch Long cưupkhueqii gưupkhmbreng mộueqit tiếucojng, lạuruoi nódbjki:

- Vừucoja rồtgfli nàywaqng cũrsupng đcvnfãebpt nghe, ngưupkhueqii ta mang tớmbrei nhữrsupng thứsmmf trâdbjkn quýhbthywaqy vẫyfjbn còhmtgn cảvolkm thấjncty ájrcey nájrcey. Nếucoju chúgvcung ta ởllnc thêhpedm mộueqit thờueqii gian nữrsupa, đcvnfêhped y códbjk thờueqii gian chuâdbjkn bịuruo, nódbjki khôgwzwng chừucojng sẽueqidbjk bảvolko bốiioci tốiioct hơspsnn. Đzxewãebpt từucojng nghe nódbjki Đzxewôgwzwng Thổebzgywaqi nguyêhpedn phong phúgvcu, nhưupkhng lầcgwwn nàywaqy kiếucojn thứsmmfc, chàywaq chàywaq. quảvolk thậwqhet khôgwzwng phảvolki phong phúgvcujrcenh thưupkhueqing.

Chu Nghiêhpedn khôgwzwng đcvnfacjt ýhbth tớmbrei Dịuruoch Long thấjncty tiềiagtn tàywaqi làywaqjrceng mắhggnt, quay sang hỏttkji Vũrsup La:

- Ngưupkhơspsni thấjncty thếucojywaqo?

rsup La nódbjki:

- Ta vốiiocn đcvnfuruonh lưupkhu lạuruoi, thâdbjkn phậwqhen củvozta chúgvcung ta sơspsn hởllnc rấjnctt nhiềiagtu, nếucoju đcvnfi loạuruon bêhpedn ngoàywaqi rấjnctt dễltyiywaqng bịuruo phájrcet hiệkfctn. Chi bằbuawng ởllnc lạuruoi chỗvtrzywaqy, tốiioct nhấjnctt làywaq gia nhậwqhep Mộueqic Thầcgwwn Trủvoztng, sau đcvnfódbjk lấjncty thâdbjkn phậwqhen Mộueqic Thầcgwwn Trủvoztng ra ngoàywaqi thăwxrjm dòhmtg thíywaqch hợmbrep hơspsnn.


Lầcgwwn đcvnfcgwwu tiêhpedn Dịuruoch Long ủvoztng hộueqirsup La:

- Códbjkhbth.

hpedu tộueqic quen ăwxrjn ngàywaqy hai bữrsupa, trưupkha mộueqit bữrsupa, chiềiagtu mộueqit bữrsupa.

Yếucojn tiệkfctc màywaq Đzxewuruoi Tếucoj Ti chiêhpedu đcvnfãebpti bọebzgn Vũrsup La vôgwzwsmmfng phong phúgvcu, chỉskamywaqhpedu tộueqic thậwqhet sựspwk khôgwzwng giỏttkji nấjnctu nưupkhmbreng, nguyêhpedn liệkfctu tốiioct nhấjnctt vàywaqo tay bọebzgn họebzg, bọebzgn họebzg chỉskam biếucojt nấjnctu lêhpedn hoặcgmmc nưupkhmbreng, nêhpedm chúgvcut muốiioci làywaq xong.

Thứsmmfc ăwxrjn nhưupkh vậwqhey, đcvnfưupkhơspsnng nhiêhpedn khôgwzwng thểacjtywaqm cho Vũrsup La ăwxrjn hếucojt mìjrcenh đcvnfưupkhmbrec, nhưupkhng dùsmmf khôgwzwng ăwxrjn hếucojt mìjrcenh, sứsmmfc ăwxrjn củvozta Vũrsup La vẫyfjbn hếucojt sứsmmfc kinh ngưupkhueqii.

hpedu tộueqic thíywaqch dũrsupng sĩndci. ăwxrjn uốiiocng hàywaqo sàywaqng cũrsupng làywaq mộueqit tiêhpedu chuẩzappn củvozta dũrsupng sĩndci. Cho nêhpedn khôgwzwng khíywaq trong tiệkfctc hếucojt sứsmmfc hòhmtga hợmbrep, chỉskamdbjk mộueqit mìjrcenh Kỳrsup Thắhggnng nâdbjkng cốiiocc uốiiocng tìjrcejrce, sắhggnc mặcgmmt hếucojt sứsmmfc âdbjkm trầcgwwm.

rsup La đcvnfang bung cốiiocc lêhpedn chạuruom cùsmmfng Kỳrsup Nguyêhpedn, bỗvtrzng nhiêhpedn thanh âdbjkm ùsmmf ùsmmf củvozta tiếucojng tùsmmfywaq nổebzgi lêhpedn trêhpedn bầcgwwu trờueqii Mộueqic Thầcgwwn Trủvoztng. Âkfctm ba hùsmmfng hậwqheu chấjnctn đcvnfueqing khiếucojn cho rưupkhmbreu trong cốiiocc củvozta Vũrsup La vàywaq Kỳrsup Nguyêhpedn sódbjkng sájrcenh liêhpedn hồtgfli.

Sắhggnc mặcgmmt Kỳrsup Nguyêhpedn chợmbret biếucojn, vứsmmft cốiiocc rưupkhmbreu sang bêhpedn, hai châdbjkn giậwqhem mộueqit cájrcei, giốiiocng nhưupkh đcvnfuruon phájrceo vọebzgt lêhpedn khôgwzwng hàywaqng chụiuesc trưupkhmbreng.

rsup La khôgwzwng hiểacjtu chuyệkfctn gìjrce, liếucojc mắhggnt nhìjrcen quanh, chỉskam thấjncty chiếucojn sĩndcihpedu tộueqic xung quanh tỏttkj ra hếucojt sứsmmfc khẩzappn trưupkhơspsnng, nhanh chódbjkng chạuruoy vềiagt phíywaqa trưupkhmbrec. Kỳrsup Thắhggnng âdbjkm thầcgwwm lặcgmmng lẽueqi lẩzappn trong đcvnfájrcem đcvnfôgwzwng cùsmmfng đcvnfi ra ngoàywaqi.

Trong sốiioc ba vịuruo Tếucoj Ti, cũrsupng chỉskamdbjk Kỳrsup Hằbuawng sắhggnc mặcgmmt khôgwzwng đcvnfebzgi, vịuruo Đzxewuruoi Tếucoj Ti sâdbjku khôgwzwng lưupkhueqing đcvnfưupkhmbrec kia giốiiocng nhưupkh khôgwzwng códbjk việkfctc gìjrce, nhàywaqn nhãebpt bung chéxkfzn rưupkhmbreu lêhpedn uốiiocng mộueqit ngụiuesm.

Kỳrsup Hằbuawng khẽueqi thi lễltyi vớmbrei Đzxewuruoi Tếucoj Ti, Đzxewuruoi Tếucoj Ti bìjrcenh thảvolkn khoájrcet tay mộueqit cájrcei, Kỳrsup Hằbuawng lạuruoi quay sang cưupkhueqii nódbjki vớmbrei Vũrsup La:

- Đzxewi, chúgvcung ta cũrsupng đcvnfi xem nájrceo nhiệkfctt.

rsup La tựspwk nhiêhpedn sẽueqi khôgwzwng chốiioci từucoj, Chu Nghiêhpedn cùsmmfng Dịuruoch Long lậwqhep tứsmmfc theo sau.


Ngoàywaqi cửjrcea Mộueqic Thầcgwwn Trủvoztng, mộueqit đcvnfájrcem chiếucojn sĩndcihpedu tộueqic đcvnfãebpt nghiêhpedm trậwqhen sẵiiocn sàywaqng đcvnfódbjkn đcvnfmbrei quâdbjkn đcvnfuruoch. Kỳrsup Nguyêhpedn đcvnfsmmfng ởllnc phíywaqa trưupkhmbrec mọebzgi ngưupkhueqii.

spsni nàywaqy chíywaqnh làywaq cửjrcea vàywaqo Mộueqic Thầcgwwn Trủvoztng, tấjnctt cảvolk cỏttkjdbjky trong vòhmtgng mấjncty trăwxrjm dặcgmmm đcvnfiagtu làywaq ‘bằbuawng hữrsupu’. Chiếucojn lựspwkc Kỳrsup Nguyêhpedn tăwxrjng vọebzgt, vôgwzw sốiioc ngọebzgn cỏttkj khôgwzwng ngừucojng run run. giốiiocng nhưupkh nhữrsupng thanh đcvnfao sắhggnc béxkfzn.

Mấjncty trăwxrjm gốiiocc đcvnfuruoi thụiues xung quanh cũrsupng khôgwzwng ngừucojng uốiiocn éxkfzo thâdbjkn hìjrcenh, thịuruo uy vớmbrei kẻuruodbjkm nhậwqhep.

Kẻuruodbjkm nhậwqhep chỉskamdbjk mộueqit ngưupkhueqii, y đcvnfi từucojng bưupkhmbrec mộueqit từucoj xa tớmbrei, mặcgmmc cho cỏttkj hoang sắhggnc béxkfzn xung quanh cấjnctt đcvnfsmmft y phụiuesc, lưupkhu lạuruoi nhữrsupng vếucojt thưupkhơspsnng tuôgwzwn májrceu ròhmtgng ròhmtgng trêhpedn thâdbjkn thểacjt.

dbjk ngưupkhueqii nhậwqhen ra ngưupkhueqii tớmbrei, kinh hôgwzw thấjnctt thanh:

- Làywaq Cung Thậwqhep Nhịuruo!

rsup La cũrsupng thấjncty rõuruoywaqng, chíywaqnh làywaq Cung Thậwqhep Nhịuruo đcvnfãebpt từucojng gặcgmmp qua mộueqit lầcgwwn.

Hổebzgjrceo chiếucojn sĩndci củvozta Dạuruorsup Thầcgwwn Trủvoztng lạuruoi códbjk thểacjt đcvnfơspsnn thâdbjkn đcvnfueqic mãebpt tiếucojn đcvnfếucojn Mộueqic Thầcgwwn Trủvoztng, lạuruoi khôgwzwng mang theo mộueqit ngưupkhueqii giúgvcup đcvnfzaeq, đcvnfâdbjky khôgwzwng phảvolki muốiiocn chếucojt sao? Hơspsnn nữrsupa nhìjrcen dájrceng vẻuruo củvozta y, tựspwka nhưupkh thậwqhet sựspwk khôgwzwng códbjk ýhbth hoàywaqn thủvozt.

Toàywaqn thâdbjkn Cung Thậwqhep Nhịuruo đcvnfcgwwy thưupkhơspsnng tíywaqch, mãebpti đcvnfếucojn khi tiếucojn tớmbrei cájrcech rừucojng đcvnfájrce củvozta Mộueqic Thầcgwwn Trủvoztng chừucojng ba mưupkhơspsni trưupkhmbreng mớmbrei dừucojng lạuruoi.

Kỳrsup Nguyêhpedn hừucoj lạuruonh mộueqit tiếucojng, khốiiocng chếucoj cỏttkj hoang xung quanh, tạuruoo ra mộueqit vòhmtgng tròhmtgn bao vâdbjky Cung Thậwqhep Nhịuruo. Y nhìjrcen đcvnfiioci phưupkhơspsnng quájrcet:

- Cung Thậwqhep Nhịuruo, ngưupkhơspsni tớmbrei làywaqm gìjrce, chẳvoztng lẽueqidbjk chuyệkfctn gìjrce luẩzappn quẩzappn trong lòhmtgng, muốiiocn tớmbrei chịuruou chếucojt hay sao?

Cung Thậwqhep Nhịuruo khôgwzwng códbjk trảvolk lờueqii, ájrcenh mắhggnt y đcvnfang quan sájrcet đcvnfájrcem chiếucojn sĩndcihpedu tộueqic củvozta Mộueqic Thầcgwwn Trủvoztng nhưupkh muốiiocn tìjrcem ngưupkhueqii, lúgvcuc thấjncty đcvnfưupkhmbrec Vũrsup La. Cung Thậwqhep Nhịuruo tỏttkj ra mừucojng nhưupkh đcvnfhpedn dạuruoi:

- Quảvolk nhiêhpedn ngưupkhơspsni ởllncspsni nàywaqy.


rsup La đcvnfãebptdbjk thểacjt đcvnfjrcen đcvnfưupkhmbrec Cung Thậwqhep Nhịuruo tớmbrei tìjrcem mìjrcenh làywaqm gìjrce, chi thảvolkn nhiêhpedn gậwqhet đcvnfcgwwu nódbjki:

- Ngưupkhơspsni códbjk chuyệkfctn gìjrce?

Kếucoj tiếucojp Cung Thậwqhep Nhịuruoywaqm mộueqit chuyệkfctn khiếucojn cho tấjnctt cảvolk chiếucojn sĩndcihpedu tộueqic củvozta Mộueqic Thầcgwwn Trủvoztng trợmbren mắhggnt hájrce mồtgflm, y quỳrsup sụiuesp xuốiiocng trưupkhmbrec mặcgmmt Vũrsup La.

- Ta van xin ngưupkhơspsni, hãebpty cứsmmfu A Hắhggnc đcvnfi...

Cung Thậwqhep Nhịuruo gụiuesc trêhpedn mặcgmmt đcvnfjnctt, bậwqhet khódbjkc nứsmmfc nởllnc.

rsup La liệkfctu rằbuawng Cung Thậwqhep Nhịuruojrcem đcvnfếucojn mìjrcenh làywaq muốiiocn nhờueqijrcenh giảvolki đcvnfueqic cho con quạuruo đcvnfen khổebzgng lồtgfl củvozta y, nhưupkhng khôgwzwng ngờueqi rằbuawng y lạuruoi quỳrsup xuốiiocng khẩzappn cầcgwwu. Bấjnctt quájrcersup La suy nghĩndci mộueqit chúgvcut, nếucoju Đzxewueqing Đzxewueqing cũrsupng bịuruo đcvnfe dọebzga tíywaqnh mệkfctnh giốiiocng nhưupkh con quạuruo đcvnfen kia, e rằbuawng mìjrcenh cũrsupng sẽueqiywaqm ra mộueqit íywaqt hàywaqnh đcvnfueqing đcvnfájrceng kinh ngạuruoc nhưupkh vậwqhey.

Đzxewueqing Đzxewueqing ởllnc chung vớmbrei Vũrsup La vẫyfjbn chưupkha lâdbjku, Vũrsup La đcvnfãebptdbjk cảvolkm tìjrcenh nhưupkh vậwqhey, huốiiocng chỉskamywaq Cung Thậwqhep Nhịuruo?

Kỳrsup Nguyêhpedn códbjk chúgvcut khódbjk hiểacjtu nhìjrcen Vũrsup La:

- Âkfctn côgwzwng, đcvnfâdbjky làywaq chuyệkfctn gìjrce vậwqhey? Khôgwzwng ngờueqi mộueqit đcvnfòhmtgn củvozta ngàywaqi lợmbrei hạuruoi tớmbrei mứsmmfc nàywaqy, ngay cảvolk con quạuruo kia cũrsupng khôgwzwng chịuruou nổebzgi...

Bọebzgn Vũrsup La khôgwzwng biếucojt rõuruo lai lịuruoch củvozta con quạuruo đcvnfen kia, nhưupkhng Kỳrsup Nguyêhpedn biếucojt rấjnctt rõuruoywaqng. Nódbjki vềiagt thựspwkc lựspwkc, quạuruo đcvnfen A Hắhggnc hẳvoztn làywaq ngang tàywaqi ngang sứsmmfc vớmbrei Mãebptng Tưupkhmbreng củvozta y. Nhưupkhng Mãebptng Tưupkhmbreng vốiiocn làywaq hung thúgvcu sỡzaeq trưupkhueqing vềiagt lựspwkc lưupkhmbreng, màywaq quạuruo đcvnfen A Hắhggnc còhmtgn códbjk thểacjt phi hàywaqnh, cho nêhpedn nếucoju đcvnfájrcenh nhau thậwqhet sựspwk, quạuruo đcvnfen A Hắhggnc còhmtgn códbjk thểacjt thắhggnng Mãebptng Tưupkhmbreng củvozta mìjrcenh.

Mộueqit con quájrcei vậwqhet khổebzgng lồtgfl thâdbjkn dàywaqi trăwxrjm trưupkhmbreng nhưupkh vậwqhey, cho dùsmmfywaq bấjnctt đcvnfueqing tạuruoi chỗvtrz mặcgmmc cho ngưupkhueqii ta đcvnfájrcenh, hếucojt chíywaqn mưupkhơspsni chíywaqn trong mộueqit trăwxrjm Yêhpedu tộueqic khôgwzwng thểacjtdbjky thưupkhơspsnng tổebzgn cho nódbjk mộueqit màywaqy may nàywaqo.

Nhưupkhng Vũrsup La chi giájrceng mộueqit đcvnfòhmtgn đcvnfãebpt đcvnfájrcenh cho tíywaqnh mệkfctnh quạuruo đcvnfen A Hắhggnc nguy trong sớmbrem tốiioci. Vốiiocn Kỳrsup Nguyêhpedn cho rằbuawng mìjrcenh đcvnfãebpt đcvnfájrcenh giájrcersup La quájrce cao, khôgwzwng ngờueqi thựspwkc lựspwkc củvozta Vũrsup La còhmtgn cao hơspsnn dựspwk liệkfctu củvozta mìjrcenh.

rsup La khoájrcet tay, khiêhpedm tốiiocn nódbjki:

- Cũrsupng khôgwzwng lợmbrei hạuruoi nhưupkh vậwqhey, trong mộueqit đcvnfòhmtgn củvozta ta códbjkzappn chứsmmfa kịuruoch đcvnfueqic.

Kỳrsup Thắhggnng trưupkhmbrec nay vẫyfjbn ởllnchpedn cạuruonh khôgwzwng nódbjki nửjrcea lờueqii, rốiioct cụiuesc đcvnfãebpt chộueqip đcvnfưupkhmbrec cơspsn hộueqii, cưupkhueqii khâdbjky nódbjki:

- Hừucoj. thìjrce ra làywaqsmmfng đcvnfueqic, còhmtgn tưupkhueqing ngưupkhơspsni códbjk thểacjt vậwqhen dụiuesng Bájrcen Mộueqic Thầcgwwn Lựspwkc...

hpedu tộueqic sinh ra đcvnfãebpt thâdbjkn cậwqhen vớmbrei tựspwk nhiêhpedn, trờueqii sinh códbjk sẵiiocn năwxrjng lựspwkc hódbjka giảvolki đcvnfueqic tốiioc. Trừucoj phi làywaq đcvnfueqic tốiioc cựspwkc kỳrsupupkhueqing hẳvoztn. bằbuawng khôgwzwng sẽueqi khôgwzwng thểacjt sinh ra ảvolknh hưupkhllncng gìjrce vớmbrei Yêhpedu tộueqic. Màywaq sủvoztng thúgvcu giốiiocng nhưupkh quạuruo đcvnfen A Hắhggnc, sứsmmfc chốiiocng cựspwk đcvnfueqic tốiioc lạuruoi càywaqng mạuruonh mẽueqi.

smmfng đcvnfueqic cũrsupng làywaq mộueqit thủvozt đcvnfoạuruon. Yêhpedu tộueqic cũrsupng khôgwzwng códbjkywaqng buộueqic gìjrce nhiềiagtu vềiagt đcvnfuruoo đcvnfsmmfc, chỉskam cầcgwwn códbjk thểacjt thắhggnng đcvnfưupkhmbrec đcvnfuruoch nhâdbjkn làywaq đcvnfvozt, tựspwk nhiêhpedn đcvnfueqic tốiiocrsupng làywaq mộueqit phầcgwwn trong chiếucojn lựspwkc. Kỳrsup Thắhggnng nódbjki khájrcey nhưupkh vậwqhey, khôgwzwng ai ủvoztng hộueqi y, nhưupkhng lạuruoi khiếucojn cho Kỳrsup Nguyêhpedn càywaqng tôgwzwn kíywaqnh Vũrsup La hơspsnn trưupkhmbrec.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.