Tiên Tuyệt

Chương 299 : Hoang nguyên mộc thần trủng (hạ)

    trước sau   
Kỳvsvs Thắcbfyng đhccnưddowa hộggdsp cho Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti, Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti nhưddowkkcyng mấkaimt đhccnianco qua thứuygcuwitn trong hộggdsp, sau đhccnóbapy gậfdmzt đhccnaiipu khen ngợhjuni:

- Cóbapy thểuwitbapy nhiềclkeu nhưddow vậfdmzy đhccnãuaih rấkaimt khôcbdfng dễnkueyfeang. Kỳvsvs Nguyêuwitn, ngưddowơcsgsi làyfeam khôcbdfng tệguim. Tổwpjb tiêuwitn anh linh sẽhjun ban phúfovcc cho ngưddowơcsgsi.

Kỳvsvs Nguyêuwitn khấkaimu đhccnaiipu tạvsvs ơcsgsn. nóbapyi tiếfdmzp:

- Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti, đhccnãuaih nhiềclkeu năkkcym qua, trữjjneddowhjunng móbapy quặqmodng xung quanh Mộggdsc Thầaiipn Trủiaibng chúfovcng ta đhccnãuaih bịhccn khai thárfbwc hếfdmzt, lầaiipn nàyfeay nhờamwj mạvsvso hiểuwitm xâvyonm nhậfdmzp lãuaihnh đhccnhccna Dạvsvsrfbw Thầaiipn Trủiaibng, mớkkcyi bịhccn Cung Thậfdmzp Nhịhccn phárfbwt hiệguimn. Chuyệguimn nàyfeay cũrfbwng chỉggdsbapy thểuwit muốnyeqi mậfdmzt làyfeam mộggdst hai lầaiipn, chúfovcng ta hẳlatsn nêuwitn tíiaygnh cárfbwch khárfbwc càyfeang sớkkcym càyfeang tốnyeqt.

Y vừclkea nóbapyi xong, tấkaimt cảianc mọoegqi ngưddowamwji cóbapy mặqmodt đhccnclkeu lộggds vẻuwit lo lắcbfyng, ngay cảianc Kỳvsvs Hằcdoxng cũrfbwng khôcbdfng cưddowamwji nổwpjbi nữjjnea.

Kỳvsvs Thắcbfyng ngạvsvso nghễnkueddowamwji lạvsvsnh:


- Kỳvsvs Nguyêuwitn, chúfovcng ta chiếfdmzn đhccnkaimu cùikzzng Dạvsvsrfbw Thầaiipn Trủiaibng cũrfbwng khôcbdfng phảianci chỉggds mớkkcyi mộggdst hai năkkcym. Dạvsvsrfbw Thầaiipn Trủiaibng khôcbdfng đhccnêuwit chúfovcng ta tớkkcyi đhccnóbapy khai thárfbwc, vậfdmzy chúfovcng ta sẽhjun đhccnuốnyeqi bọoegqn chúfovcng đhccni, chiếfdmzm lấkaimy móbapy quặqmodng. Làyfeam sao vậfdmzy, chẳlatsng lẽhjun ngưddowơcsgsi vừclkea nếfdmzm chúfovct thiệguimt thòtingi đhccnãuaih cảiancm thấkaimy sợhjunuaihi rồimpai sao? Nếfdmzu làyfea nhưddow vậfdmzy, chi bằcdoxng nhưddowamwjng lạvsvsi đhccnhccna vịhccn Hổwpjbrfbwo chiếfdmzn sĩetbm cho ta, đhccnuwit ta dẫkkcyn dắcbfyt mọoegqi ngưddowamwji đhccnárfbwnh thắcbfyng Dạvsvsrfbw Thầaiipn Trủiaibng.

Kỳvsvs Nguyêuwitn giậfdmzn dữjjne nhảiancy dựanqpng lêuwitn:

- Kỳvsvs Thắcbfyng, ta biếfdmzt ngưddowơcsgsi mơcsgs tớkkcyi đhccnhccna vịhccn Hổwpjbrfbwo chiếfdmzn sĩetbm củiaiba ta đhccnãuaih từclkevyonu. Ngưddowơcsgsi muốnyeqn chứuygcrevn, tớkkcyi đhccnâvyony lấkaimy đhccni, chỉggds cầaiipn ngưddowơcsgsi cóbapy thểuwit đhccnárfbwnh bạvsvsi ta, ta sẽhjun tặqmodng đhccnhccna vịhccnyfeay lạvsvsi cho ngưddowơcsgsi.

Trong mắcbfyt Kỳvsvs Thắcbfyng chợhjunt lóbapye tinh quang:

- Đrrlkâvyony làyfea do ngưddowơcsgsi nóbapyi...

-Hồimpa đhccnimpa!

Mộggdst vịhccn Tếfdmz Ti khôcbdfng nhịhccnn đhccnưddowhjunc nữjjnea, quárfbwt to mộggdst tiếfdmzng:

- Trưddowkkcyc mặqmodt Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti màyfea nhưddow vậfdmzy, còtingn ra thểuwit thốnyeqng gìrevn nữjjnea? Quỳvsvs xuốnyeqng hếfdmzt cho ta!

Kỳvsvs Nguyêuwitn cùikzzng Kỳvsvs Thắcbfyng khôcbdfng dárfbwm cãuaihi, ai nấkaimy ôcbdfm lòtingng phẫkkcyn nộggds quỳvsvs xuốnyeqng.

Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti cùikzzng Kỳvsvs Hằcdoxng vẫkkcyn khôcbdfng đhccnggdsng chúfovct nàyfeao, chỉggds nghe Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti bìrevnnh thảiancn hỏuaihi:

- Kỳvsvs Nguyêuwitn, ngưddowơcsgsi nóbapyi nhưddow vậfdmzy hẳlatsn đhccnãuaihbapy kếfdmzrfbwch ứuygcng đhccnnyeqi, nóbapyi ra thửzwuf xem sao.

Kỳvsvs Nguyêuwitn khom ngưddowamwji đhccnárfbwp:

- Ta cảiancm thấkaimy cóbapy thểuwit chiêuwitu dụddowrfbw La tiêuwitn sinh. Hắcbfyn cóbapy thểuwit vậfdmzn dụddowng Bárfbwn Mộggdsc Thầaiipn Lựanqpc, làyfea đhccnimpang nguyêuwitn vớkkcyi thầaiipn thôcbdfng củiaiba chúfovcng ta. Hơcsgsn nữjjnea vừclkea ra tay đhccnãuaih đhccnárfbwnh bạvsvsi Cung Thậfdmzp Nhịhccn, dưddowamwjng nhưddow vẫkkcyn còtingn dưddow lựanqpc. Nếfdmzu hắcbfyn chịhccnu gia nhậfdmzp Mộggdsc Thầaiipn Trủiaibng chúfovcng ta, chuyệguimn đhccnárfbwnh bạvsvsi Dạvsvsrfbw Thầaiipn Trủiaibng cũrfbwng khôcbdfng còtingn xa nữjjnea.


- Hắcbfyn ưddow?

Kỳvsvs Thắcbfyng cưddowamwji lạvsvsnh mộggdst tiếfdmzng:

- Ngưddowamwji khôcbdfng biếfdmzt xuấkaimt thâvyonn nhưddow hắcbfyn. ngưddowơcsgsi cũrfbwng dárfbwm tùikzzy tiệguimn lôcbdfi kéwkfjo vàyfeao Mộggdsc Thầaiipn Trủiaibng chúfovcng ta sao? Huốnyeqng chi tiểuwitu tửzwuf kia rốnyeqt cụddowc cóbapy bao nhiêuwitu bảiancn lãuaihnh chúfovcng ta cũrfbwng khôcbdfng thấkaimy, ngưddowơcsgsi nóbapyi hắcbfyn cóbapy thểuwit vậfdmzn dụddowng Bárfbwn Mộggdsc Thầaiipn Lựanqpc làyfea đhccnúfovcng vậfdmzy sao? Ta thấkaimy tiểuwitu tửzwuf kia khôcbdfng đhccnwkfj đhccnưddowhjunc mộggdst quyềclken củiaiba ta nữjjnea làyfea...

Kỳvsvs Thắcbfyng thèsqxam đhccnhccna vịhccn Hổwpjbrfbwo chiếfdmzn sĩetbm củiaiba Kỳvsvs Nguyêuwitn đhccnãuaihvyonu. Lầaiipn nàyfeay Kỳvsvs Nguyêuwitn ra ngoàyfeai mang theo Vũrfbw La trởurim vềclke, khiếfdmzn cho Kỳvsvs Thắcbfyng cảiancm thấkaimy mìrevnnh bịhccn uy hiếfdmzp nặqmodng nềclke, cho nêuwitn chẳlatsng nhữjjneng y nhằcdoxm vàyfeao Kỳvsvs Nguyêuwitn, màyfearfbwng khôcbdfng buôcbdfng tha Vũrfbw La.

Kỳvsvs Nguyêuwitn cưddowamwji lạvsvsnh mộggdst tiếfdmzng:

- Ngay cảianc ta, ngưddowơcsgsi cũrfbwng khôcbdfng phảianci làyfea đhccnnyeqi thủiaib, còtingn muốnyeqn khiêuwitu chiếfdmzn Vũrfbw La tiêuwitn sinh ưddow, thậfdmzt làyfea khôcbdfng biếfdmzt tựanqpddowhjunng sứuygcc mìrevnnh, tựanqp đhccnvsvsi đhccnếfdmzn mứuygcc nhưddow ngưddowơcsgsi quảianc thậfdmzt trêuwitn đhccnamwji cóbapy mộggdst.

- Đrrlkưddowhjunc rồimpai.

Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti khoárfbwt tay:

- Tấkaimt cảianc vềclke trưddowkkcyc đhccni, chuyệguimn nàyfeay ta tựanqpbapy chủiaib trưddowơcsgsng.

Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti rấkaimt cóbapy uy vọoegqng, dùikzzyfea Kỳvsvs Thắcbfyng ngang ngưddowhjunc bấkaimt tuâvyonn cũrfbwng khôcbdfng dárfbwm nóbapyi nửzwufa lờamwji, mọoegqi ngưddowamwji hàyfeanh lễnkue rồimpai lui ra. Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti kêuwitu lêuwitn:

- Kỳvsvs Hằcdoxng, ngưddowơcsgsi ởurim lạvsvsi.

ddowamwjng nhưddow Kỳvsvs Hằcdoxng biếfdmzt Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti sẽhjun giữjjnerevnnh lạvsvsi, cho nêuwitn lãuaiho vẫkkcyn khôcbdfng hềclke đhccnggdsng.

Mọoegqi ngưddowamwji đhccni ra ngoàyfeai hếfdmzt, Kỳvsvs Hằcdoxng chợhjunt mỉggdsm cưddowamwji nóbapyi:


- Ngàyfeai cảiancm thấkaimy Vũrfbw La thếfdmzyfeao?

Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti đhccnqmodt hộggdsp gỗyfeauwitn bàyfean, trầaiipm ngâvyonm mộggdst lúfovcc lâvyonu sau mớkkcyi phun ra ba chữjjne:

- Khôcbdfng nhìrevnn thấkaimu.

Ba chữjjneyfeay diễnkuen đhccnvsvst rấkaimt nhiềclkeu nghĩetbma. Đrrlkaiipu tiêuwitn thựanqpc lựanqpc củiaiba Vũrfbw La quảianc thậfdmzt khiếfdmzn cho ngưddowamwji ta khôcbdfng nhìrevnn thấkaimu, chuyệguimn nàyfeay tựanqp nhiêuwitn cóbapy hai khảianckkcyng. Thứuygc nhấkaimt làyfea thựanqpc lựanqpc củiaiba Vũrfbw La vưddowhjunt xa Kỳvsvs Nguyêuwitn dựanqp đhccnrfbwn, thứuygc hai làyfea thựanqpc lựanqpc củiaiba Vũrfbw La khôcbdfng đhccnárfbwng đhccnêuwit nhắcbfyc tớkkcyi.

Tiếfdmzp theo làyfea chi thâvyonn phậfdmzn Vũrfbw La. Hiểuwitn nhiêuwitn Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti cũrfbwng cóbapy chúfovct băkkcyn khoăkkcyn nhữjjneng lờamwji Kỳvsvs Thắcbfyng vừclkea nóbapyi. Mộggdst kẻuwit khôcbdfng biếfdmzt gốnyeqc rễnkue nhưddow vậfdmzy, đhccnúfovcng làyfea khôcbdfng thểuwitikzzy tiệguimn chiêuwitu mộggdsyfeao Mộggdsc Thầaiipn Trủiaibng.

Hiểuwitn nhiêuwitn Kỳvsvs Hằcdoxng vôcbdfikzzng ăkkcyn ýurim vớkkcyi Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti, Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti vừclkea lêuwitn tiếfdmzng lãuaiho đhccnãuaih hiểuwitu, khôcbdfng khỏuaihi gậfdmzt đhccnaiipu. Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti nhìrevnn lãuaiho hỏuaihi ngưddowhjunc lạvsvsi:

- Ngưddowơcsgsi cảiancm thấkaimy thếfdmzyfeao?

Kỳvsvs Hằcdoxng sờamwj sờamwj cằcdoxm mìrevnnh:

- Khôcbdfng thểuwit coi thưddowamwjng Bárfbwn Mộggdsc Thầaiipn Lựanqpc, theo ta đhccnưddowhjunc biếfdmzt, trong rấkaimt nhiềclkeu Thầaiipn Trủiaibng Thảianco Mộggdsc nhấkaimt mạvsvsch ởurim Đrrlkôcbdfng Thổwpjbyfeay, khôcbdfng riêuwitng gìrevn chúfovcng ta, nhữjjneng Thầaiipn Trủiaibng khárfbwc cũrfbwng đhccnãuaih rấkaimt lâvyonu khôcbdfng cóbapy ai đhccnvsvst tớkkcyi cảiancnh giớkkcyi Bárfbwn Mộggdsc Thầaiipn Lựanqpc.

Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti cóbapyuwitu cầaiipu:

- Thảianco Mộggdsc nhấkaimt mạvsvsch suy đhccnimpai...

Kỳvsvs Hằcdoxng an ủiaibi:

- Thảianco Mộggdsc nhấkaimt mạvsvsch chúfovcng ta cũrfbwng từclkeng oai phong mộggdst thuởurim, hôcbdfm nay tuộggdst dốnyeqc khôcbdfng phanh cũrfbwng làyfearevnnh thưddowamwjng.


Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti trởurim lạvsvsi đhccnclkeyfeai chíiaygnh:

- Nóbapyi thửzwuf ta nghe, rốnyeqt cụddowc ngưddowơcsgsi cóbapy ýurim kiếfdmzn gìrevn vềclkeuwitn Vũrfbw La nàyfeay?

Thậfdmzt ra trong lòtingng Kỳvsvs Hằcdoxng đhccnãuaihbapy đhccnhccnnh kiếfdmzn, bèsqxan nóbapyi thẳlatsng:

- Nhìrevnn mộggdst cárfbwch cẩmomsn thậfdmzn, cứuygc quan sárfbwt thêuwitm mộggdst thờamwji gian rồimpai hãuaihy nóbapyi. Thựanqpc lựanqpc củiaiba hắcbfyn thếfdmzyfeao, cũrfbwng chỉggdsbapy mộggdst mìrevnnh Kỳvsvs Nguyêuwitn nhìrevnn thấkaimy. Nóbapyi thậfdmzt ra, mặqmodc dùikzz Kỳvsvs Nguyêuwitn bàyfean tíiaygnh thậfdmzt thảianc. nhưddowng sựanqp xuấkaimt hiệguimn củiaiba Vũrfbw La cũrfbwng khôcbdfng khỏuaihi quárfbw trùikzzng hợhjunp. Ngàyfeai cũrfbwng biếfdmzt gầaiipn đhccnâvyony Kỳvsvs Nguyêuwitn bịhccn Kỳvsvs Thắcbfyng bứuygcc tớkkcyi nỗyfeai hơcsgsi nóbapyng nảiancy, hôcbdfm nay đhccnưddowa vềclke mộggdst cao thủiaibrfbwn Mộggdsc Thầaiipn Lựanqpc nhưddow vậfdmzy, thậfdmzt sựanqp khiếfdmzn cho ngưddowamwji ta cảiancm thấkaimy nghi ngờamwj.

Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti nhìrevnn Kỳvsvs Hằcdoxng mộggdst cárfbwi:

- Ta biếfdmzt ngưddowơcsgsi trárfbwch ta quárfbw sủiaibng árfbwi Kỳvsvs Thắcbfyng...

Kỳvsvs Hằcdoxng cưddowamwji mộggdst cárfbwi, khôcbdfng giảianci thíiaygch gìrevn. Kỳvsvs Thắcbfyng chíiaygnh làyfea chárfbwu củiaiba Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti, Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti khôcbdfng cóbapy hậfdmzu duệguim, Kỳvsvs Thắcbfyng làyfeauaihn bốnyeqi duy nhấkaimt củiaiba lãuaiho, đhccnâvyony mớkkcyi làyfea nguyêuwitn nhâvyonn màyfea Kỳvsvs Thắcbfyng ỷrrlk lạvsvsi, khôcbdfng ngừclkeng khiêuwitu khíiaygch Kỳvsvs Nguyêuwitn.

- Chuyệguimn Kỳvsvs Thắcbfyng, trong lòtingng ta đhccnãuaihbapyiaygnh toárfbwn.

Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti nóbapyi mộggdst câvyonu. sau đhccnóbapy khôcbdfng dâvyony dưddowa nữjjnea, tiếfdmzp tụddowc thảianco luậfdmzn chuyệguimn củiaiba Vũrfbw La:

- Ta cũrfbwng cóbapy chúfovct hoàyfeai nghi khôcbdfng biếfdmzt Vũrfbw La cóbapy thậfdmzt sựanqp vậfdmzn dụddowng đhccnưddowhjunc Bárfbwn Mộggdsc Thầaiipn Lựanqpc hay khôcbdfng. Mặqmodc dùikzz Đrrlkôcbdfng Thổwpjb luôcbdfn cóbapy kỳvsvsiaygch xảiancy ra, nhưddowng dùikzz sao cũrfbwng làyfea truyềclken thuyếfdmzt, mộggdst vịhccnrfbwn Mộggdsc Thầaiipn Lựanqpc đhccnggdst ngộggdst từclke trêuwitn trờamwji rơcsgsi xuốnyeqng nhưddow vậfdmzy, quảianc thậfdmzt làyfea...

Đrrlkvsvsi Tếfdmz Ti lắcbfyc đhccnaiipu. sau đhccnóbapy lạvsvsi nóbapyi:

- Mấkaimy ngàyfeay tớkkcyi ngưddowơcsgsi âvyonm thầaiipm quan sárfbwt mộggdst chúfovct, xem thửzwuf thựanqpc lựanqpc củiaiba hắcbfyn rốnyeqt cụddowc đhccnvsvst tớkkcyi mứuygcc nàyfeao.

Kỳvsvs Hằcdoxng gậfdmzt đhccnaiipu.


Ngàyfeay hôcbdfm sau, Kỳvsvs Nguyêuwitn còtingn chưddowa tớkkcyi, Chu Nghiêuwitn vàyfea Dịhccnch Long đhccnãuaih tớkkcyi trưddowkkcyc. Vũrfbw La kểuwit lạvsvsi mộggdst íiaygt tìrevnnh huốnyeqng căkkcyn bảiancn củiaiba Đrrlkôcbdfng Thổwpjb cho bọoegqn họoegq, Dịhccnch Long bèsqxan hỏuaihi:

- Vũrfbw La ngưddowơcsgsi đhccnhccnnh thếfdmzyfeao, chẳlatsng lẽhjun chúfovcng ta phảianci ởurim lạvsvsi chỗyfeayfeay sao?

Mặqmodc dùikzz Dịhccnch Long cóbapycsgsi tựanqp cao tựanqp đhccnvsvsi mộggdst chúfovct, nhưddowng cũrfbwng cóbapy nhãuaihn quang khôcbdfng tệguim.

- Ta thấkaimy ởurim Mộggdsc Thầaiipn Trủiaibng nàyfeay khôcbdfng cóbapy tiềclken đhccnimparevn, chúfovcng ta ởurim lạvsvsi khôcbdfng làyfeam đhccnưddowhjunc gìrevn nhiềclkeu, khôcbdfng cóbapy biệguimn phárfbwp hiểuwitu rõrevn thựanqpc lựanqpc châvyonn chíiaygnh củiaiba Đrrlkôcbdfng Thổwpjbuwitu tộggdsc. Khôcbdfng bằcdoxng hôcbdfm nay cárfbwo từclke bọoegqn họoegq, nghĩetbmrfbwch lấkaimy mộggdst tấkaimm bàyfean đhccnimpa, tìrevnm nơcsgsi khárfbwc phồimpan hoa hơcsgsn quan sárfbwt.

Mặqmodc dùikzz Chu Nghiêuwitn cảiancm thấkaimy Dịhccnch Long nóbapyi cóbapyurim, nhưddowng lầaiipn nàyfeay nàyfeang cũrfbwng khôcbdfng ủiaibng hộggds y mộggdst cárfbwch mùikzz quárfbwng nhưddow trưddowkkcyc, màyfeayfea nhìrevnn vềclke phíiayga Vũrfbw La. đhccnêuwit xem Vũrfbw La cóbapy ýurim kiếfdmzn gìrevn khôcbdfng.

rfbw La vừclkea đhccnhccnnh lêuwitn tiếfdmzng nóbapyi, giọoegqng Kỳvsvs Nguyêuwitn đhccnãuaih vang lêuwitn ngoàyfeai cửzwufa:

- Âqfjzn côcbdfng đhccnãuaih dậfdmzy chưddowa?

rfbw La mởurim cửzwufa ra, Kỳvsvs Nguyêuwitn tưddowơcsgsi cưddowamwji rạvsvsng rỡwkfj đhccnuygcng ngoàyfeai cửzwufa, sau lưddowng còtingn cóbapy mộggdst têuwitn Yêuwitu tộggdsc đhccni theo tay cầaiipm mộggdst cárfbwi mâvyonm gỗyfea, trêuwitn cóbapy mộggdst chiếfdmzc chiếfdmzu cỏuaih nhỏuaih.

rfbw La cũrfbwng cưddowamwji nóbapyi:

- Khôcbdfng cầaiipn khárfbwch sárfbwo nhưddow vậfdmzy, cứuygc gọoegqi ta Vũrfbw La làyfea đhccnưddowhjunc.

Kỳvsvs Nguyêuwitn vộggdsi vàyfeang nóbapyi:

- Khôcbdfng dárfbwm lỗyfeauaihng.

Dừclkeng mộggdst chúfovct. Kỳvsvs Nguyêuwitn nhìrevnn Vũrfbw La. lạvsvsi nóbapyi:

- Nếfdmzu tiêuwitn sinh khôcbdfng chêuwit bai, ta sẽhjun gọoegqi tiêuwitn sinh làyfearfbw huynh, cóbapy đhccnưddowhjunc chăkkcyng?

rfbw La gậfdmzt đhccnaiipu mộggdst cárfbwi:

- Cũrfbwng đhccnưddowhjunc.

Kỳvsvs Nguyêuwitn dẫkkcyn theo têuwitn Yêuwitu tộggdsc kia tiếfdmzn vàyfeao, sau đhccnóbapy tựanqp tay giởurim chiếfdmzu cỏuaih ra, mắcbfyt Dịhccnch Long lậfdmzp tứuygcc đhccnuygcng tròtingng.

bapyi thậfdmzt ra, mộggdst mâvyonm gỗyfea trêuwitn đhccncbfyp mộggdst chiếfdmzc chiếfdmzu cỏuaih khôcbdfng lớkkcyn khôcbdfng nhỏuaih, trong mắcbfyt Dịhccnch Long thậfdmzt sựanqp chẳlatsng ra gìrevn. ởurim Trung Châvyonu, thôcbdfng thưddowamwjng chiếfdmzu dùikzzng đhccnuwit đhccncbfyp cho nhữjjneng ngưddowamwji chếfdmzt bấkaimt đhccncbfyc kỳvsvs tửzwufcsgsi hoang dãuaih. tuyệguimt đhccnnyeqi khôcbdfng khiếfdmzn cho ngưddowamwji ta liêuwitn tưddowurimng tớkkcyi chuyệguimn tốnyeqt gìrevn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.