Tiên Tuyệt

Chương 298 : Hoang nguyên mộc thần trủng (trung)

    trước sau   
zwum La chỉmmjl vềdwym phíocpla vùjieqng rừpsting núicagi màmxkvcguknh vừpstia ra khỏkmuni:

- Vốlksln nhiềdwymu đzfjdpnfgi gia tộywqbc ta sinh sốlkslng ởlurk ngọcqpkn núicagi kia. chỉmmjlmxkv khôlkslng biếfxygt vìcguk sao trong mấvmsiy trăwmbem năwmbem qua. ngưrftrpnfgi trong gia tộywqbc càmxkvng ngàmxkvy càmxkvng trởlurkthgcn thưrftra thớyqevt. Đmtaiếfxygn đzfjdpnfgi củlmbua ta chỉmmjlmiisn lạmmjli mộywqbt mìcguknh ta. sau khi phụsggb mẫvbcqu ta tọcqpka hócbgla. ta khôlkslng còmiisn vưrftryqevng bậapyun gìcgukadusn dẫvbcqn theo hai têthgcn tùjieqy tùjieqng ra ngoàmxkvi du ngoạmmjln.

Kỳfbks Nguyêthgcn liếfxygc nhìcgukn ngọcqpkn núicagi kia mộywqbt cádjnsi, tỏkmun vẻavcblksljieqng cung kíocplnh:

- Chẳsggbng trádjnsch âveron côlkslng tàmxkvi nghệmmjl cao cưrftrpnfgng nhưrftr vậapyuy, vừpstia ra tay đzfjdãvfnw thi triểrftrn Bádjnsn Mộywqbc Thầywqbn Lựrxmcc, thìcguk ra âveron côlkslng xuấvmsit thâveron Ma Sơzbbdn. Cócbgl thểrftr sinh sốlkslng trong Ma Sơzbbdn. gia tộywqbc âveron côlkslng nhấvmsit đzfjdplmjnh hếfxygt sứadusc hùjieqng mạmmjlnh.

Y vừpstia nócbgli nhưrftr vậapyuy, Vũzwum La lậapyup tứadusc biếfxygt mìcguknh lạmmjli thàmxkvnh côlkslng.

zwum La đzfjdi vàmxkvo thếfxyg giớyqevi nàmxkvy, xuấvmsit thâveron củlmbua hắplmjn sẽfmetmxkv mộywqbt vấvmsin đzfjddwym lớyqevn. Hắplmjn nhìcgukn ra đzfjdưrftrxddfc di tíocplch thầywqbn đzfjdiệmmjln trong vùjieqng rừpsting núicagi kia tuyệmmjlt khôlkslng đzfjdơzbbdn giảplmjn, e rằicagng Đmtaiôlkslng Thổptcxthgcu tộywqbc cũzwumng khôlkslng dádjnsm khinh suấvmsit tiếfxygn vàmxkvo. Cho nêthgcn mớyqevi nócbgli nhiềdwymu đzfjdpnfgi gia tộywqbc mìcguknh sinh sốlkslng trêthgcn ngọcqpkn núicagi kia. quảplmj nhiêthgcn Kỳfbks Nguyêthgcn khôlkslng truy vấvmsin gìcguk nữynvla.


Chỉmmjlmxkvzwum La thậapyut khôlkslng ngờpnfg, ngọcqpkn núicagi nàmxkvy lạmmjli đzfjdádjnsng sợxddf trong mắplmjt Yêthgcu tộywqbc nhưrftr vậapyuy, xung làmxkv Ma Sơzbbdn.

Kỳfbks Nguyêthgcn dẫvbcqn bọcqpkn họcqpk đzfjdi ra mấvmsiy trăwmbem dặmiism. bêthgcn trong đzfjdádjnsm cỏkmun phíocpla trưrftryqevc bỗldttng nhiêthgcn truyềdwymn đzfjdếfxygn nhữynvlng thanh âverom sàmxkvn sạmmjlt. Vũzwum La chuẩacqen bịplmj đzfjddwym phòmiisng, chỉmmjl thấvmsiy đzfjdádjnsm Yêthgcu tộywqbc xung quanh đzfjddwymu lộywqb vẻavcbrftrơzbbdi cưrftrpnfgi.

Đmtaiádjnsm cỏkmun kia kêthgcu ràmxkvo mộywqbt tiếfxygng, hócbgla thàmxkvnh mưrftrpnfgi mấvmsiy Yêthgcu tộywqbc ởlurk trầywqbn, lung quấvmsin vádjnsy cỏkmun, tỏkmun ra hếfxygt sứadusc vui mừpsting, nhìcgukn thấvmsiy Kỳfbks Nguyêthgcn lậapyup tứadusc thâveron thiếfxygt nócbgli:

- Kỳfbks Nguyêthgcn Đmtaimmjli ca, huynh đzfjdádjnsnh lui đzfjdádjnsm quạmmjl đzfjden kia rồrzyzi sao, huynh thậapyut làmxkv lợxddfi hạmmjli.

Đmtaiádjnsm Yêthgcu tộywqbc mớyqevi xuấvmsit hiệmmjln nàmxkvy yếfxygu hơzbbdn nhiềdwymu so vớyqevi đzfjdádjnsm Yêthgcu tộywqbc đzfjdi theo Kỳfbks Nguyêthgcn, trong đzfjdócbglcbgl nam cócbgl nữynvl. Nữynvl nhâveron Yêthgcu tộywqbc trêthgcn ngựrxmcc cócbgl thêthgcm mộywqbt vòmiisng cỏkmun rộywqbng chừpsting ba ngócbgln tay quấvmsin quanh, đzfjdèadus ézcjbp đzfjdôlksli ngọcqpkc thôlkslcbglzbbdi biếfxygn dạmmjlng.

Nhìcgukn thấvmsiy bọcqpkn ba ngưrftrpnfgi Vũzwum La. nhữynvlng ngưrftrpnfgi nàmxkvy lậapyup tứadusc cảplmjnh giádjnsc hẳsggbn lêthgcn.

Kỳfbks Nguyêthgcn sợxddf nhữynvlng ngưrftrpnfgi nàmxkvy khôlkslng biếfxygt nôlkslng sâverou mạmmjlo phạmmjlm khádjnsch quýxddf, vộywqbi vàmxkvng tiếfxygn lêthgcn mộywqbt bưrftryqevc khẽfmet quádjnst:

- Cócbgl khádjnsch quýxddflurk đzfjdâveroy, khôlkslng thểrftr thấvmsit lễpsti!

BỊstfz Kỳfbks Nguyêthgcn quádjnst, nhữynvlng Yêthgcu tộywqbc nàmxkvy mớyqevi tỏkmun ra khôlkslng tìcguknh nguyệmmjln đzfjdmiist tay lêthgcn ngựrxmcc. cúicagi chàmxkvo Vũzwum La.

Kỳfbks Nguyêthgcn khôlkslng trìcguk hoãvfnwn lâverou, dặmiisn dòmiis nhữynvlng Yêthgcu tộywqbc nàmxkvy tiếfxygp tụsggbc canh gádjnsc, còmiisn mìcguknh tiếfxygp tụsggbc dẫvbcqn Vũzwum La tiếfxygn vềdwym phíocpla trưrftryqevc. Đmtaii thêthgcm mấvmsiy chụsggbc dặmiism. trêthgcn hoang nguyêthgcn phíocpla trưrftryqevc xuấvmsit hiệmmjln mộywqbt cádjnsnh rừpsting đzfjdádjns thậapyut lớyqevn.

Mỗldtti mộywqbt cộywqbt đzfjdádjns trong rừpsting đzfjdádjnsmxkvy đzfjddwymu cao tớyqevi mưrftrpnfgi trưrftrxddfng, to mộywqbt trưrftrxddfng rưrftronayi. Trêthgcn cộywqbt đzfjdthgcu khắplmjc đzfjdlmbudjnsc loạmmjli thựrxmcc vậapyut, cócbglveroy cốlksli cỏkmun hoa, cũzwumng cócbglveroy leo cádjnsc loạmmjli.

Từpsti ‘Bádjnsn Mộywqbc’ thậapyut ra làmxkv chi cádjnsc loạmmjli dâveroy leo bụsggbi rậapyum.

Giữynvla rừpsting đzfjdádjnscbgl mộywqbt thôlkslng đzfjdmmjlo rộywqbng lớyqevn, hai bêthgcn thôlkslng đzfjdmmjlo làmxkvveroy leo ngàmxkvn năwmbem kếfxygt tựrxmc nhiêthgcn thàmxkvnh tay vịplmjn. Mộywqbt lãvfnwo nhâveron gầywqby gòmiis thâveron khoádjnsc trưrftrpnfgng bảplmjo bằicagng cỏkmun bệmmjln đzfjdadusng trưrftryqevc đzfjdưrftrpnfgng, mặmiist tưrftrơzbbdi cưrftrpnfgi, hai tay ádjnsp vàmxkvo ngựrxmcc nghêthgcnh đzfjdócbgln mọcqpki ngưrftrpnfgi.


Kỳfbks Nguyêthgcn bưrftryqevc nhanh lêthgcn phíocpla trưrftryqevc, sụsggbp lạmmjly mộywqbt tòmiisa thạmmjlch đzfjdiệmmjln cócbglcguknh dạmmjlng nhưrftr phong hỏkmuna đzfjdàmxkvi ởlurk cuốlksli thôlkslng đzfjdmmjlo, phíocpla sau rừpsting đzfjdádjns. sau đzfjdócbgl mớyqevi đzfjdadusng dậapyuy đzfjdi tớyqevi trưrftryqevc mặmiist lãvfnwo nhâveron:

- Kỳfbks Hằicagng Tếfxyg Ti.

vfnwo nhâveron Kỳfbks Hằicagng đzfjdiểrftrm nhẹynvlthgcn trádjnsn y mộywqbt cádjnsi:

- Tổptcx tiêthgcn phùjieq hộywqb ngưrftrơzbbdi, khiếfxygn cho Kỳfbks Nguyêthgcn ngưrftrơzbbdi bìcguknh yêthgcn trởlurk lạmmjli, chúicagng ta cùjieqng Đmtaimmjli Tếfxyg Ti đzfjddwymu rấvmsit lo cho ngưrftrơzbbdi. Nàmxkvo, dẫvbcqn kiếfxygn cho ta bằicagng hữynvlu màmxkv ngưrftrơzbbdi dẫvbcqn vềdwym đzfjdi.

Kỳfbks Nguyêthgcn vộywqbi vàmxkvng nócbgli:

- Khíocpl Hằicagng Tếfxyg Ti, vịplmjmxkvy chíocplnh làmxkv âveron côlkslng củlmbua ta Vũzwum La tiêthgcn sinh. Cung Thậapyup Nhịplmj luyệmmjln thàmxkvnh Âvbcqm Ba Lôlksli Sádjnst đzfjdmmjln. lầywqbn nàmxkvy nếfxygu khôlkslng nhờpnfgzwum La tiêthgcn sinh đzfjdádjnsnh lui Cung Thậapyup Nhịplmj, rấvmsit cócbgl thểrftr ta khôlkslng vềdwym đzfjdưrftrxddfc nữynvla. Vũzwum La tiêthgcn sinh cócbgl thểrftr vậapyun dụsggbng Bádjnsn Mộywqbc Thầywqbn Lựrxmcc, thựrxmcc lựrxmcc sâverou khôlkslng lưrftrpnfgng đzfjdưrftrxddfc.

vfnwo nhâveron gầywqby gòmiis nọcqpk quan sádjnst Vũzwum La. ádjnsnh mắplmjt lãvfnwo vôlksljieqng trong trèaduso, khẽfmet mỉmmjlm cưrftrpnfgi gậapyut gậapyut đzfjdywqbu:

- Thậapyut khôlkslng nhìcgukn ra, Vũzwum tiêthgcn sinh lạmmjli hùjieqng mạmmjlnh nhưrftr vậapyuy. Nàmxkvo, chúicagng ta vàmxkvo trong nócbgli chuyệmmjln, Đmtaimmjli Tếfxyg Ti đzfjdang chờpnfgdjnsc vịplmj.

Kỳfbks Nguyêthgcn dẫvbcqn mọcqpki ngưrftrpnfgi đzfjdang đzfjdplmjnh đzfjdi vàmxkvo, chợxddft từpsti trong cócbgl mộywqbt thanh niêthgcn khỏkmuni ngôlksl vạmmjlm vỡonay, còmiisn cao to hơzbbdn cảplmj Kỳfbks Nguyêthgcn chạmmjly vộywqbi ra. Thanh niêthgcn Yêthgcu tộywqbc nàmxkvy toàmxkvn thâveron toádjnst ra mộywqbt cỗldtt khíocpl tứadusc cưrftrpnfgng hẳsggbn. vốlksln làmxkvm cho ngưrftrpnfgi ta yêthgcu mếfxygn mớyqevi phảplmji, nhưrftrng đzfjdôlksli mắplmjt hẹynvlp màmxkvmxkvi củlmbua y lúicagc nhìcgukn ngưrftrpnfgi khádjnsc híocplp lạmmjli, khiếfxygn cho ngưrftrpnfgi ta sinh ra cảplmjm giádjnsc khôlkslng thoảplmji mádjnsi chúicagt nàmxkvo.

- Kỳfbks Nguyêthgcn, vìcguk sao ngưrftrơzbbdi còmiisn đzfjdúicagng đzfjdmmjlnh ởlurkzbbdi nàmxkvy nhưrftr vậapyuy, bấvmsit Đmtaimmjli Tếfxyg Ti chờpnfg ngưrftrơzbbdi bao lâverou nữynvla?

Thanh niêthgcn Yêthgcu tộywqbc vừpstia mớyqevi tớyqevi liềdwymn chấvmsit vấvmsin Kỳfbks Nguyêthgcn, Kỳfbks Nguyêthgcn vừpstia mớyqevi vìcguk Thầywqbn Trủlmbung chiếfxygn đzfjdvmsiu hăwmbeng hádjnsi mộywqbt phen, suýxddft nữynvla giao ra tíocplnh mạmmjlng, trởlurk vềdwym lạmmjli bịplmj ngưrftrpnfgi quádjnst mắplmjng nhưrftr vậapyuy, nhấvmsit thờpnfgi khựrxmcng lạmmjli. Kỳfbks Hằicagng bêthgcn cạmmjlnh cưrftrpnfgi ha hảplmjzcjbo y lạmmjli, nócbgli vớyqevi thanh niêthgcn Yêthgcu tộywqbc nọcqpk:

- Kỳfbks Thắplmjng, vìcguk sao ngưrftrơzbbdi lạmmjli trádjnsch cứadus Kỳfbks Nguyêthgcn? Lầywqbn nàmxkvy y dẫvbcqn khádjnsch quýxddf vềdwym đzfjdâveroy, đzfjdâveroy làmxkvzwum La tiêthgcn sinh, làmxkv đzfjdmmjli cao thủlmbucbgl thểrftr vậapyun dụsggbng Bádjnsn Mộywqbc Thầywqbn Lựrxmcc, ngưrftrơzbbdi hãvfnwy mau trởlurk vềdwym thôlkslng bádjnso Đmtaimmjli Tếfxyg Ti.

- Bádjnsn Mộywqbc Thầywqbn Lựrxmcc?


Kỳfbks Thắplmjng nhìcgukn Vũzwum La. lạmmjli híocplp mấvmsit, trong khe mắplmjt nhỏkmun hẹynvlp củlmbua y dưrftrpnfgng nhưrftrcbgl mộywqbt tia ghen tịplmjrftryqevt qua. Vũzwum La bấvmsit đzfjdywqbng thanh sắplmjc, nhưrftrng cũzwumng khôlkslng đzfjdrftr bụsggbng kẻavcb tiểrftru nhâveron nhưrftr vậapyuy.

Kỳfbks Thắplmjng lạmmjli liếfxygc nhìcgukn Kỳfbks Nguyêthgcn mộywqbt cádjnsi, khôlkslng nócbgli nửbzqaa lờpnfgi xoay ngưrftrpnfgi rờpnfgi đzfjdi.

Dung mạmmjlo Đmtaimmjli Tếfxyg Ti củlmbua Mộywqbc Thầywqbn Trủlmbung vôlksljieqng xấvmsiu xíocpl. nếfxygu khôlkslng phảplmji trong đzfjdôlksli mắplmjt lãvfnwo thỉmmjlnh thoảplmjng lócbgle lêthgcn mộywqbt đzfjdmmjlo hàmxkvo quang đzfjdywqby tríocpl tuệmmjl, sẽfmet rấvmsit dễpstimxkvng khiếfxygn cho ngưrftrpnfgi ta nghĩevxd rằicagng lãvfnwo chỉmmjlmxkv mộywqbt lãvfnwo nhâveron bìcguknh thưrftrpnfgng.

rftryqevi Đmtaimmjli Tếfxyg Ti cócbgl ba vịplmj Tếfxyg Ti, Hổptcxdjnso chiếfxygn sĩevxdcbglcguknh Kỳfbks Nguyêthgcn, cócbgl thểrftr thấvmsiy rằicagng tòmiisa Thầywqbn Trủlmbung trong lịplmjch sửbzqa hếfxygt sứadusc huy hoàmxkvng nàmxkvy nay đzfjdãvfnw trởlurkthgcn lụsggbn bạmmjli.

Sau khi hàmxkvn huyêthgcn mộywqbt phen. Đmtaimmjli Tếfxyg Ti cũzwumng nhìcgukn ra ba ngưrftrpnfgi bọcqpkn Vũzwum La vôlksljieqng mệmmjlt mócbgli, bèadusn lệmmjlnh cho Kỳfbks Hằicagng sắplmjp xếfxygp chỗldtt nghỉmmjl ngơzbbdi cho bọcqpkn họcqpk.

rftrpnfgng nhưrftr Kỳfbks Nguyêthgcn còmiisn cócbgl chuyệmmjln gìcguk khádjnsc, sau khi vộywqbi vàmxkvng nócbgli lờpnfgi cádjnso từpstijieqng Vũzwum La lậapyup tứadusc rờpnfgi đzfjdi, nhưrftrng ưrftryqevc hẹynvln ngàmxkvy mai sẽfmet trởlurk lạmmjli thăwmbem hắplmjn.

Kiếfxygn trúicagc bêthgcn trong Thầywqbn Trủlmbung toàmxkvn làmxkv thàmxkvnh lũzwumy xâveroy bằicagng đzfjdádjnsmxkvng, bêthgcn ngoàmxkvi khôlkslng cócbgl đzfjdthgcu khắplmjc, bêthgcn trong dùjieqng vôlksli trắplmjng quézcjbt lêthgcn. Nếfxygu so sádjnsnh vớyqevi nhữynvlng môlksln phádjnsi Nhâveron tộywqbc xa hoa ởlurk Trung Châverou, Nam Hoang, Đmtaiôlkslng Thổptcxthgcu tộywqbc, nhấvmsit làmxkv Thảplmjo Mộywqbc nhấvmsit mạmmjlch cócbgl vẻavcb đzfjdơzbbdn giảplmjn hơzbbdn nhiềdwymu.

Trong nhàmxkvmxkvy bàmxkvn đzfjdádjns ghếfxyg đzfjdádjns. giảplmjn dịplmjlksljieqng, chỉmmjl vừpstia đzfjdlmbu thỏkmuna màmxkvn nhu cầywqbu ăwmben ngũzwum. Kỳfbks Hằicagng đzfjdưrftra ba ngưrftrpnfgi vàmxkvo phòmiisng, sau đzfjdócbgl mỉmmjlm cưrftrpnfgi cádjnso từpsti rờpnfgi đzfjdi, cũzwumng khôlkslng an bàmxkvi hạmmjl nhâveron hầywqbu hạmmjl bọcqpkn họcqpk. Tậapyup quádjnsn củlmbua Yêthgcu tộywqbc phàmxkvm làmxkv chuyệmmjln gìcgukzwumng tựrxmccguknh đzfjdywqbng thủlmbu. nếfxygu cócbgl ngưrftrpnfgi hầywqbu hạmmjl. thậapyut sựrxmcmxkvcbgl chúicagt khôlkslng quen.

Mỗldtti ngưrftrpnfgi đzfjdưrftrxddfc mộywqbt phòmiisng, ngoàmxkvi cửbzqaa cócbgl mộywqbt khe nưrftryqevc lớyqevn. khôlkslng biếfxygt nưrftryqevc từpstizbbdi nàmxkvo chảplmjy tớyqevi, chảplmjy xuôlksli rócbglc rádjnsch, cócbgl thểrftrjieqng đzfjdrftr uốlkslng hoặmiisc rửbzqaa mặmiist.

Dịplmjch Long cùjieqng Chu Nghiêthgcn vôlksljieqng mỏkmuni mệmmjlt. cũzwumng khôlkslng đzfjdplmj tọcqpka đzfjdãvfnwwmben ra ngũzwum. Vũzwum La dùjieq mạmmjlnh mẽfmetzbbdn hai ngưrftrpnfgi nhưrftrng cũzwumng cócbgl hạmmjln. sau khi đzfjdiềdwymu tứadusc chốlkslc ládjnst cũzwumng nằicagm xuốlkslng ngủlmbu say.

Đmtaiưrftrơzbbdng nhiêthgcn trưrftryqevc đzfjdócbgl, Vũzwum La đzfjdãvfnw sửbzqa dụsggbng linh văwmben Thầywqbn Thúicag phong ấvmsin cảplmj gian phòmiisng, nếfxygu cócbgl bấvmsit cứadus đzfjdywqbng tĩevxdnh nàmxkvo dùjieqmxkv rấvmsit nhỏkmun, hắplmjn cũzwumng cócbgl thểrftr lậapyup tứadusc tinh dậapyuy.

Ba ngưrftrpnfgi nghỉmmjl ngơzbbdi, mọcqpki ngưrftrpnfgi trong Mộywqbc Thầywqbn Trủlmbung vẫvbcqn bậapyun rộywqbn nhưrftr trưrftryqevc.

Trong mộywqbt huyệmmjlt đzfjdádjns rấvmsit lớyqevn ngầywqbm dưrftryqevi đzfjdvmsit. giữynvla cócbgl mộywqbt miệmmjlng hang cócbgl đzfjdưrftrpnfgng kíocplnh chừpsting mộywqbt trưrftrxddfng, dẫvbcqn Đmtaiplmja Hỏkmuna từpstimiisng đzfjdvmsit phun lêthgcn. nham thạmmjlch nócbglng chảplmjy cuồrzyzn cuộywqbn cuồrzyzn cuộywqbn, lửbzqaa chádjnsy hừpsting hựrxmcc.

Đmtaimmjli Tếfxyg Ti thâverom tàmxkvng bấvmsit lộywqb ngồrzyzi cạmmjlnh Đmtaiplmja Hỏkmuna. mộywqbt thâveron trưrftrpnfgng bảplmjo cỏkmun bệmmjln vắplmjt ởlurkthgcn. ung dung hỏkmuni:

- Kỳfbks Nguyêthgcn, thứadusmxkv Thầywqbn Trủlmbung cầywqbn, hiệmmjln tạmmjli đzfjdãvfnwcgukm đzfjdưrftrxddfc bao nhiêthgcu?

Hổptcxdjnso chiếfxygn sĩevxd Kỳfbks Nguyêthgcn quỳfbksthgcn dưrftryqevi nócbgli:

- May màmxkv khôlkslng tớyqevi nỗldtti nhụsggbc mệmmjlnh, tìcgukm đzfjdưrftrxddfc mộywqbt íocplt.

Hai tay y dâverong lêthgcn mộywqbt chiếfxygc hộywqbp gỗldtt mộywqbc mạmmjlc, têthgcn Kỳfbks Thắplmjng kia khôlkslng biếfxygt vìcguk sao ngồrzyzi bêthgcn cạmmjlnh Đmtaimmjli Tếfxyg Ti, giơzbbd tay ra nhậapyun lấvmsiy hộywqbp gỗldtt. Y mờpnfg hộywqbp ra nhìcgukn qua, lộywqb vẻavcb khôlkslng vui:

- Vìcguk sao lạmmjli íocplt nhưrftr vậapyuy, cócbgldjnsc dụsggbng gìcguk chứadus?

Ngoạmmjli trừpsti ba ngưrftrpnfgi nàmxkvy ra, ba vịplmj Tếfxyg Ti còmiisn lạmmjli củlmbua Mộywqbc Thầywqbn Trủlmbung đzfjddwymu cócbgl mặmiist ởlurk đzfjdócbgl, bao aồrzyzm cảplmj vịplmj Tếfxyg Ti Kỳfbks Hằicagng khiếfxygn cho ngưrftrpnfgi ta cócbgl cảplmjm giádjnsc tưrftrơzbbdi mádjnst nhưrftr Xuâveron.

Kỳfbks Thắplmjng tựrxmccguknh mờpnfg hộywqbp ra xem trưrftryqevc, lạmmjli phêthgccguknh mộywqbt câverou nhưrftr vậapyuy, hếfxygt sứadusc khôlkslng hợxddfp quy củlmbu. Cho dùjieq vềdwym phưrftrơzbbdng diệmmjln lễpsti sốlksl, Yêthgcu tộywqbc khôlkslng nghiêthgcm cẩacqen bằicagng Nhâveron tộywqbc, nhưrftrng hai vịplmj Tếfxyg Ti kia cũzwumng phảplmji khẽfmet biếfxygn sắplmjc. Chỉmmjlcbgl Kỳfbks Hằicagng vẫvbcqn mỉmmjlm cưrftrpnfgi, nhắplmjc nhởlurk Kỳfbks Thắplmjng:

- Kỳfbks Thắplmjng, hay làmxkv đzfjdrftr Đmtaimmjli Tếfxyg Ti xem qua thếfxygmxkvo đzfjdãvfnw.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.