Tiên Tuyệt

Chương 297 : Hoang nguyên mộc thần trủng (thượng)

    trước sau   
Quảngkz cầflndu âbxyxm ba vừumtwa rờfyfbi khỏvlfii miệhgvung y lậzfrpp tứetrvc bàgbaknh trưxtdafiutng, bêlwnzn ngoàgbaki mang theo mộumtwt tầflndng hoa văierrn màgbaku trắkdsgng nhạrfbit, nhanh chócealng bay xuốflndng đfiutkvmqt. Mộumtwt tiếfcslng nổczmc đfiutinh tai nhứetrvc ócealc vang lêlwnzn, từumtwng vòkdsgng âbxyxm ba gợlwnzn sócealng nhưxtda mặghcft nưxtdafiutc khôutwkng ngừumtwng khuếfcslch táodcin ra bốflndn phíueaua. Mặghcft đfiutkvmqt chấkvmqn đfiutumtwng kịkvmqch liệhgvut, vôutwk sốflnd cỏvlfi hoang kêlwnzu bốflndp mộumtwt tiếfcslng tan táodcic. Mãtzding Tưxtdalwnzng cùhgvung đfiutáodcim Yêlwnzu tộumtwc xung quanh rúqjxvt lui vềvlfi phíueaua sau liêlwnzn tụwmnmc, cóceal vẻcvmk khôutwkng chịkvmqu nổczmci.

lwnzu tộumtwc trêlwnzn khôutwkng thấkvmqy vậzfrpy bậzfrpt cưxtdafyfbi ha hảngkz. hai quyềvlfin nệhgvun mạrfbinh vàgbako ngựaphlc mộumtwt trậzfrpn, phun ra từumtwng cỗweyn âbxyxm ba lôutwki sáodcit càgbakng hung mãtzdinh hơhvmgn nữcjlva.

Đtzdiáodcim Yêlwnzu tộumtwc dưxtdafiuti đfiutkvmqt bạrfbii lui khôutwkng ngừumtwng, Vũlgag La thấkvmqy đfiutãtzdi đfiutếfcsln lúqjxvc bècvmkn híueaut sâbxyxu mộumtwt hơhvmgi, thôutwki thúqjxvc linh nguyêlwnzn dáodcin sáodcit mặghcft cỏvlfi bay nhanh vềvlfi phíueaua trưxtdafiutc. Khi tớfiuti bêlwnzn dưxtdafiuti quạrfbi đfiuten khổczmcng lồweyn, thìtdrpnh lìtdrpnh hắkdsgn phócealng vúqjxvt lêlwnzn cao, từumtw Thiêlwnzn Phủngkz Chi Quốflndc bắkdsgn ra mộumtwt đfiutrfbio Bíueauch Ngọtzdic Đtzdiaphlng, nổczmc tung giữcjlva khôutwkng trung thàgbaknh mộumtwt bỏvlfi, hìtdrpnh thàgbaknh mưxtdafyfbi mấkvmqy thanh trưxtdafyfbng mâbxyxu đfiutumtwc đfiutaphlng đfiutâbxyxm vềvlfi phíueaua bảngkzn thểueau quạrfbi đfiuten.

Lớfiutp vầflndng sáodcing dưxtdafiuti thâbxyxn quạrfbi đfiuten bịkvmq chọtzdic thúqjxvng liêlwnzn tụwmnmc, têlwnzn thủngkztzdinh đfiutang cỡjnwdi trêlwnzn lưxtdang quạrfbi thézfrpt lêlwnzn mộumtwt tiếfcslng kinh hãtzdii, quạrfbi đfiuten vỗweyn mạrfbinh hai cáodcinh đfiutkvmqnh đfiutngkzo tẩusjwu. Đtzdioạrfbin Bíueauch Ngọtzdic Đtzdiaphlng ởhihk trưxtdafiutc hếfcslt thìtdrpnh lìtdrpnh tựaphl đfiutumtwng gãtzdiy lìtdrpa, giốflndng nhưxtdalwnzn rờfyfbi khỏvlfii cung bắkdsgn liêlwnzn tiếfcslp vàgbako bụwmnmng quạrfbi.

Quạrfbi đfiuten run lêlwnzn. lôutwkng bay lảngkz tảngkz, gàgbako thézfrpt mộumtwt tiếfcslng đfiutzfrpp cáodcinh bay đfiuti. Têlwnzn Yêlwnzu tộumtwc trêlwnzn lưxtdang quạrfbi hếfcslt sứetrvc khôutwkng cam lòkdsgng, hung hăierrng nhìtdrpn Vũlgag La chằaphlm chằaphlm, quáodcit to mộumtwt tiếfcslng:

- Cáodcic hạrfbigbak ngưxtdafyfbi nàgbako? Mốflndi thùhgvuutwkm nay, Dạrfbilgag Thầflndn Trủngkzng Cung Thậzfrpp Nhịkvmq nhớfiut kỹumtw, ngàgbaky sau ắkdsgt sẽierrodcio đfiutáodcip.


Quạrfbi đfiuten đfiutãtzdi bay ra mấkvmqy chụwmnmc dặghcfm. toàgbakn thâbxyxn run rầflndy, nhưxtdang vìtdrp trung thàgbaknh vớfiuti chủngkzlwnzn cốflndzfrpn đfiutumtwc tíueaunh hàgbaknh hạrfbi. cốflnd gắkdsgng chởhihklwnzn Yêlwnzu tộumtwc kia bay đfiuti, chỉbxyxkdsgn tiếfcslng quáodcit củngkza têlwnzn Cung Thậzfrpp Nhịkvmq giậzfrpn dữcjlv phiêlwnzu đfiutãtzding trêlwnzn bầflndu trờfyfbi thảngkzo nguyêlwnzn.

lgag La lạrfbinh lùhgvung từumtw trêlwnzn khôutwkng đfiutáodcip xuốflndng, vẻcvmk mặghcft têlwnzn Yêlwnzu tộumtwc trêlwnzn lưxtdang Mãtzding Tưxtdalwnzng tỏvlfi ra cảngkzm kíueauch vôutwkhgvung, mang theo tộumtwc nhâbxyxn cùhgvung nhau vâbxyxy lạrfbii.

- Âqufbn côutwkng!

Đtzdiáodcim Yêlwnzu tộumtwc đfiutweynng loạrfbit quỳjenw xuốflndng, Vũlgag La nhanh chócealng chạrfbiy tớfiuti đfiutjnwd dậzfrpy:

- Dưxtdafiuti gốflndi nam nhâbxyxn cóceal hoàgbakng kim. khôutwkng thểueau dễuwuxgbakng quỳjenw nhưxtda vậzfrpy.

Nhữcjlvng lờfyfbi nàgbaky vốflndn làgbak tụwmnmc ngữcjlv củngkza Nhâbxyxn tộumtwc, Yêlwnzu tộumtwc khôutwkng cóceal lờfyfbi nàgbaky, Vũlgag La dịkvmqch qua ngôutwkn ngữcjlvlwnzu tộumtwc, têlwnzn nọtzdi nghe vậzfrpy mấkvmqt sáodcing ngờfyfbi, cấkvmqt tiếfcslng ngợlwnzi khen:

- Khôutwkng ngờfyfb rằaphlng chẳjnwdng nhữcjlvng âbxyxn côutwkng cóceal lựaphlc lưxtdalwnzng hùhgvung mạrfbinh, còkdsgn cóceal đfiutưxtdalwnzc tríueau tuệhgvu siêlwnzu phàgbakm chẳjnwdng kézfrpm Tếfcsl Ti.

lgag La cưxtdafyfbi, xua tay nóceali:

- Chờfyfb chúqjxvt, ta còkdsgn cóceal hai đfiutweynng bạrfbin. đfiutueau ta gọtzdii bọtzdin họtzdi tớfiuti đfiutâbxyxy.

Chu Nghiêlwnzn vàgbak Dịkvmqch Long đfiutang đfiutetrvng bêlwnzn cạrfbinh thảngkzo nguyêlwnzn, Vũlgag La vẫpnkmy tay vớfiuti hai

ngưxtdafyfbi, hai ngưxtdafyfbi bècvmkn cùhgvung nhau chạrfbiy tớfiuti.

Trong khoảngkzng thờfyfbi gian hai ngưxtdafyfbi chạrfbiy tớfiuti, Vũlgag La nhìtdrpn đfiutáodcim Yêlwnzu tộumtwc nàgbaky, cưxtdafyfbi nóceali:

- Tạrfbii hạrfbilgag La. khôutwkng biếfcslt huynh đfiutàgbaki xung hôutwk nhưxtda thếfcslgbako? Ta thấkvmqy huynh đfiutàgbaki cũlgagng làgbak Thảngkzo Mộumtwc nhấkvmqt mạrfbich, cho nêlwnzn ra tay tưxtdaơhvmgng trợlwnz. Vừumtwa rồweyni nhữcjlvng ngưxtdafyfbi đfiutócealceal lai lịkvmqch thếfcslgbako, vìtdrp sao giữcjlva cáodcic ngưxtdafyfbi xảngkzy ra tranh chấkvmqp?


Lẽierr ra lầflndn đfiutflndu tiêlwnzn gặghcfp mậzfrpt. Vũlgag La khôutwkng nêlwnzn hỏvlfii thẳjnwdng vàgbako vấkvmqn đfiutvlfi nhưxtda vậzfrpy, nhưxtdang hắkdsgn nócealng lòkdsgng tìtdrpm hiểueauu thếfcsl giớfiuti Đtzdiôutwkng Thổczmc, cho nêlwnzn cũlgagng khôutwkng lo đfiutưxtdalwnzc quáodci nhiềvlfiu.

lwnzn thủngkztzdinh Yêlwnzu tộumtwc nọtzdi khôutwkng hềvlficeal chúqjxvt vẻcvmk hờfyfbn giậzfrpn, đfiutflndi mặghcft âbxyxn nhâbxyxn cứetrvu mạrfbing cung kíueaunh nóceali:

- Ta gọtzdii làgbak Kỳjenw Nguyêlwnzn, chíueaunh làgbak Mộumtwc Thầflndn Trủngkzng Hổczmcodcio chiếfcsln sĩpioj trêlwnzn Lạrfbic Nhậzfrpt hoang nguyêlwnzn nàgbaky. Nhưxtda âbxyxn côutwkng đfiutãtzdi thấkvmqy, chúqjxvng ta đfiutvlfiu làgbak Thảngkzo Mộumtwc nhấkvmqt mạrfbich.

Y lạrfbii liếfcslc nhìtdrpn Vũlgag La vớfiuti vẻcvmkueaunh nểueau:

- Bấkvmqt quáodci thậzfrpt làgbak hổczmc thẹlrlnn, ta chỉbxyxceal thểueau vậzfrpn dụwmnmng Thảngkzo Thầflndn Lựaphlc, màgbak âbxyxn côutwkng đfiutãtzdiceal thểueau vậzfrpn dụwmnmng lựaphlc lưxtdalwnzng Báodcin Mộumtwc Thầflndn Lựaphlc, quảngkz thậzfrpt còkdsgn kézfrpm rấkvmqt xa.

- Vừumtwa rồweyni ngưxtdafyfbi nọtzdilwnzn làgbak Cung Thậzfrpp Nhịkvmq, chíueaunh làgbak tửsgwp đfiutkvmqch củngkza Mộumtwc Thầflndn Trủngkzng chúqjxvng ta, Dạrfbilgag Thầflndn Trủngkzng Hổczmcodcio chiếfcsln sĩpioj.

Phíueaua sau y cóceal ngưxtdafyfbi khôutwkng phụwmnmc, xen lờfyfbi nóceali:

- Dạrfbilgag Thầflndn Trủngkzng gìtdrp chứetrv, đfiutócealgbak do bọtzdin chúqjxvng tựaphl tráodcit vàgbakng lêlwnzn mậzfrpt mìtdrpnh, tổczmc tiêlwnzn củngkza chúqjxvng bấkvmqt quáodci chỉbxyxgbak mộumtwt con quạrfbi đfiuten màgbak thôutwki.

Kỳjenw Nguyêlwnzn tứetrvc giậzfrpn trừumtwng mắkdsgt nhìtdrpn ngưxtdafyfbi nọtzdi:

- Khôutwkng đfiutưxtdalwnzc nóceali càgbakn trưxtdafiutc mặghcft âbxyxn côutwkng!

xtdafyfbi mấkvmqy têlwnzn Yêlwnzu tộumtwc phíueaua sau lậzfrpp tứetrvc im thin thíueaut, cúqjxvi đfiutflndu khôutwkng dáodcim hócealzfrp. Kỳjenw Nguyêlwnzn đfiutghcft tay lêlwnzn ngựaphlc nóceali:

- Âqufbn côutwkng, ta đfiutrfbii diệhgvun cho Mộumtwc Thầflndn Trủngkzng mờfyfbi âbxyxn côutwkng tớfiuti làgbakm kháodcich, đfiutueau chúqjxvng ta cócealhvmg hộumtwi đfiutáodcip tạrfbi âbxyxn cứetrvu mạrfbing củngkza âbxyxn côutwkng.

lgag La đfiutang muốflndn dung nhậzfrpp thếfcsl giớfiuti nàgbaky, cho nêlwnzn cũlgagng khôutwkng từumtw chốflndi, lậzfrpp tứetrvc đfiutáodcip ứetrvng.


Dịkvmqch Long cùhgvung Chu Nghiêlwnzn đfiutãtzdi đfiutếfcsln đfiutâbxyxy, Kỳjenw Nguyêlwnzn nhìtdrpn vềvlfi phíueaua hai ngưxtdafyfbi, Vũlgag La khoáodcit tay ngăierrn lạrfbii:

- Đtzdiâbxyxy làgbak hai vịkvmqhgvuy tùhgvung củngkza ta, hai ngưxtdafyfbi bọtzdin họtzdi trờfyfbi sinh câbxyxm đfiutiếfcslc, khôutwkng cầflndn đfiutueau ýlrln tớfiuti bọtzdin họtzdi.

Kỳjenw Nguyêlwnzn gậzfrpt gậzfrpt đfiutflndu, đfiutưxtdaa tay ra mờfyfbi:

- Âqufbn côutwkng, mờfyfbi!

Tuy rằaphlng Kỳjenw Nguyêlwnzn ăierrn mặghcfc vôutwkhgvung ‘nguyêlwnzn thủngkzy’, nhưxtdang lễuwux sốflnd khôutwkng thiếfcslu, trôutwkng rấkvmqt cóceal họtzdic vấkvmqn, chuyệhgvun nàgbaky khiếfcsln cho Vũlgag La cảngkzm thấkvmqy hơhvmgi bấkvmqt ngờfyfb.

Dọtzdic trêlwnzn đfiutưxtdafyfbng đfiuti, Vũlgag La dòkdsg hỏvlfii khézfrpo lézfrpo, dầflndn dầflndn cũlgagng biếfcslt đfiutrfbii kháodcii vềvlfi Đtzdiôutwkng Thổczmclwnzu

tộumtwc.

Đtzdiôutwkng Thổczmc kháodcic vớfiuti Trung Châbxyxu vàgbak Nam Hoang, nơhvmgi nàgbaky khôutwkng cóceal phàgbakm nhâbxyxn. Diệhgvun tíueauch to lớfiutn nhưxtda vậzfrpy nhưxtdang chỉbxyxceallwnzu tộumtwc nhấkvmqt tộumtwc chiếfcslm cứetrv, cho nêlwnzn tàgbaki nguyêlwnzn nơhvmgi nàgbaky cựaphlc kỳjenw phong phúqjxv.

lwnzu tộumtwc khôutwkng cóceal quốflndc gia, khôutwkng cócealutwkn pháodcii, bọtzdin họtzdi thôutwkng thưxtdafyfbng thâbxyxn mang cùhgvung mộumtwt loạrfbii thầflndn thôutwkng bècvmkn tụwmnm tậzfrpp lạrfbii ởhihkxtdafiuti mộumtwt tòkdsga Thầflndn Trủngkzng. Thầflndn Trủngkzng chíueaunh làgbak phầflndn mộumtw mai táodcing Yêlwnzu tộumtwc sau khi chếfcslt, trong đfiutóceal thờfyfbqjxvng yêlwnzu đfiutan củngkza đfiutáodcim Yêlwnzu tộumtwc thờfyfbi thưxtdalwnzng cổczmc. Nghe nóceali tu hàgbaknh xung quanh yêlwnzu đfiutan nàgbaky cóceal lợlwnzi rấkvmqt lớfiutn cho Yêlwnzu tộumtwc tiếfcsln hóceala, hơhvmgn nữcjlva dễuwuxgbakng lãtzdinh ngộumtw đfiutưxtdalwnzc thầflndn thôutwkng đfiutjnwdng cấkvmqp cao hơhvmgn.

lgagng giốflndng nhưxtda Mộumtwc Thầflndn Trủngkzng vàgbak Dạrfbilgag Thầflndn Trủngkzng trêlwnzn Lạrfbic Nhậzfrpt hoang nguyêlwnzn nàgbaky, cũlgagng khôutwkng biếfcslt đfiutãtzdi kếfcslt thùhgvu vớfiuti nhau từumtw đfiutfyfbi nàgbako, chỉbxyxnh chiếfcsln vớfiuti nhau đfiutãtzdi mấkvmqy ngàgbakn năierrm. nhưxtdang khôutwkng ai làgbakm gìtdrp đfiutưxtdalwnzc ai.

tzdinh tụwmnm tốflndi cao củngkza Thầflndn Trủngkzng làgbak Đtzdirfbii Tếfcsl Ti, bêlwnzn dưxtdafiuti còkdsgn cócealgbaki vịkvmq Tếfcsl Ti. Mỗweyni mộumtwt Thầflndn Trủngkzng đfiutvlfiu cóceal mộumtwt hoặghcfc nhiềvlfiu têlwnzn Hổczmcodcio chiếfcsln sĩpioj, cũlgagng chíueaunh làgbak chiếfcsln sĩpiojhgvung mạrfbinh nhấkvmqt trong cảngkz Thầflndn Trủngkzng.

Giốflndng nhưxtda Kỳjenw Nguyêlwnzn chíueaunh làgbak Hổczmcodcio chiếfcsln sĩpioj củngkza Mộumtwc Thầflndn Trủngkzng, têlwnzn Cung Thậzfrpp Nhịkvmq kia chíueaunh làgbak Hổczmcodcio chiếfcsln sĩpioj củngkza Dạrfbilgag Thầflndn Trủngkzng.

lgag La nhấkvmqt nhấkvmqt ghi nhớfiut nhữcjlvng tin tứetrvc nàgbaky, tìtdrpm mộumtwt cơhvmg hộumtwi dặghcfn dòkdsg Chu Nghiêlwnzn vàgbak Dịkvmqch Long mộumtwt chúqjxvt, tráodcinh cho hai ngưxtdafyfbi sơhvmg xuấkvmqt phạrfbim sai lầflndm.

Bởhihki vìtdrplwnzu tộumtwc thưxtdafyfbng thâbxyxn mang cùhgvung mộumtwt loạrfbii thầflndn thôutwkng thìtdrp tụwmnm tậzfrpp lạrfbii vớfiuti nhau, cho nêlwnzn Kỳjenw Nguyêlwnzn tỏvlfi ra đfiutghcfc biệhgvut thâbxyxn mậzfrpt vớfiuti Vũlgag La. Hơhvmgn nữcjlva y cũlgagng khôutwkng hềvlfi nghi ngờfyfbtdrp sao Vũlgag La lạrfbii ra tay cứetrvu giúqjxvp mìtdrpnh, y mờfyfbi Vũlgag La tớfiuti Mộumtwc Thầflndn Trủngkzng chíueaunh làgbakceal ýlrln muốflndn lôutwki kézfrpo Vũlgag La.

lgag La vừumtwa ra tay đfiutãtzdihgvung ‘Báodcin Mộumtwc Thầflndn Lựaphlc’ đfiutáodcinh bịkvmq thưxtdaơhvmgng Hắkdsgc Thiêlwnzn Lãtzdio Nha củngkza Cung Thậzfrpp Nhịkvmq, thâbxyxn thủngkz cựaphlc kỳjenw bấkvmqt phàgbakm. Nếfcslu nhưxtdaceal thểueauutwki kézfrpo vàgbako môutwkn hạrfbi Mộumtwc Thầflndn Trủngkzng, vậzfrpy Mộumtwc Thầflndn Trủngkzng sẽierrceal ưxtdau thếfcsl tuyệhgvut đfiutflndi đfiutueau đfiutflndi phóceal Dạrfbilgag Thầflndn Trủngkzng.

Thựaphlc lựaphlc cấkvmqp bậzfrpc củngkza Yêlwnzu tộumtwc cũlgagng chia làgbakm cửsgwpu phẩusjwm, khôutwkng cócealodcich nàgbako so sáodcinh vớfiuti Nhâbxyxn tộumtwc. Nhưxtdang nếfcslu thựaphlc lựaphlc Yêlwnzu tộumtwc đfiutrfbit tớfiuti cấkvmqp bậzfrpc nhấkvmqt phẩusjwm thưxtdalwnzng, ởhihk Đtzdiôutwkng Thổczmc sẽierr đfiutưxtdalwnzc xung làgbaklwnzu Vưxtdaơhvmgng, cao hơhvmgn nữcjlva còkdsgn cóceal mộumtwt íueaut Yêlwnzu Tháodcinh tồweynn tạrfbii đfiutãtzdi từumtwbxyxu. Nhưxtdang nhữcjlvng bíueau mậzfrpt nàgbaky, Kỳjenw Nguyêlwnzn biếfcslt khôutwkng nhiềvlfiu lắkdsgm.

Tỷygfo nhưxtda Mộumtwc Thầflndn Trủngkzng, tu luyệhgvun chủngkz yếfcslu chia làgbakm ba giai đfiutoạrfbin. Giai đfiutoạrfbin mạrfbinh nhấkvmqt làgbak vậzfrpn dụwmnmng Mộumtwc Thầflndn Lựaphlc, yếfcslu nhấkvmqt làgbak vậzfrpn dụwmnmng Thảngkzo Thầflndn Lựaphlc, ởhihk giữcjlva còkdsgn cóceal mộumtwt giai đfiutoạrfbin làgbakodcin Mộumtwc Thầflndn Lựaphlc.

Kỳjenw Nguyêlwnzn cóceal thểueau vậzfrpn dụwmnmng thuầflndn thụwmnmc Thảngkzo Thầflndn Lựaphlc, trạrfbing tháodcii cựaphlc hạrfbin cóceal thểueau đfiutiềvlfiu khiêlwnzn cỏvlfi hoang trong phạrfbim vi hàgbakng chụwmnmc dặghcfm. Lẽierr ra đfiutrfbit tớfiuti trạrfbing tháodcii nàgbaky, y hoàgbakn toàgbakn cóceal thểueau xung kíueauch trạrfbing tháodcii Báodcin Mộumtwc Thầflndn Lựaphlc, nhưxtdang cũlgagng khôutwkng biếfcslt vìtdrp sao trong mấkvmqy trăierrm năierrm qua, đfiuthgvu tửsgwp Mộumtwc Thầflndn Trủngkzng thủngkzy chung khôutwkng tìtdrpm thấkvmqy côutwkng pháodcip đfiutiềvlfiu khiếfcsln Báodcin Mộumtwc Thầflndn

Lựaphlc, đfiutumtwng nóceali làgbakutwkng pháodcip đfiutiềvlfiu khiểueaun Mộumtwc Thầflndn Lựaphlc.

qjxvc trưxtdafiutc trong khi chiếfcsln đfiutkvmqu vớfiuti Cung Thậzfrpp Nhịkvmq, thuộumtwc hạrfbi củngkza Kỳjenw Nguyêlwnzn liêlwnzn thủngkz khốflndng chếfcsl đfiutưxtdalwnzc mưxtdafyfbi mấkvmqy gốflndc đfiutrfbii thụwmnm, nhưxtdang đfiutóceal chỉbxyxgbakxtdalwnzn Mộumtwc Thầflndn Lựaphlc chứetrv khôutwkng phảngkzi đfiutiềvlfiu khiểueaun, uy lựaphlc còkdsgn kézfrpm rấkvmqt xa.

Sau khi Kỳjenw Nguyêlwnzn nóceali sơhvmg qua sựaphltdrpnh Mộumtwc Thầflndn Trủngkzng, chợlwnzt hỏvlfii Vũlgag La mộumtwt câbxyxu:

- Vìtdrp sao âbxyxn côutwkng lạrfbii xuấkvmqt hiệhgvun ởhihk Lạrfbic Nhậzfrpt hoang nguyêlwnzn nàgbaky vậzfrpy?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.