Tiên Tuyệt

Chương 296 : Trận chiến đầu tiên với yêu tộc (hạ)

    trước sau   
Chu Nghiêxfycn vàdmjv Dịjrkuch Long từmdgpng chịjrkuu thiệzjljt thòluhvi vìhcos đrtcváhwfgm thảlipjo mộayxvc tinh quáhwfgi ởgfhn hồxqxwkwqwjlerc, lúvnenc nàdmjvy lòluhvng còluhvn sợacjcwqkqi.

Hai ngưkwqwiekni ngẩyfxtng đrtcvdutfu nhìhcosn lạnvhai, mớjleri thấkwvyy đrtcváhwfgm mâjpqfy đrtcven trêxfycn khôwlqkng làdmjv rấkwvyt nhiềkillu con quạnvha đrtcven hếzudet sứjaqwc khốhekzng lồxqxw, sảlipji cáhwfgnh củfyyea chúvnenng dàdmjvi chừmdgpng trăpmbvm trưkwqwacjcng.

dmjv trêxfycn lưkwqwng nhữbidsng con quạnvhadmjvy cózjlj nhiềkillu sinh vậpfdtt đrtcvang đrtcvjaqwng đrtcvózjlj, bộayxv mậpfdtt đrtcven gìhcos, tuy rằhkifng cózjljhcosnh ngưkwqwiekni nhưkwqwng lạnvhai mang đrtcvôwlqki mắewcit màdmjvu xáhwfgm củfyyea loàdmjvi chim.

Dịjrkuch Long cùnhwong Chu Nghiêxfycn kinh hôwlqk mộayxvt tiếzudeng:

- Thậpfdtt sựjaqwdmjvxfycu tộayxvc!

wlqk La khôwlqkng nózjlji hai lờiekni, trưkwqwjlerc hếzudet lấkwvyy ra hai chiếzudec mặlipjt nạnvha hồxqxwwlqkacjcm cho hai ngưkwqwiekni:


- Mau mang vàdmjvo!

Mặlipjt nạnvha hồxqxwwlqkdmjvy sau khi trảlipji qua càdmjvi tiếzuden nhấkwvyt đrtcvjrkunh, hẳjlern làdmjvzjlj thểiekn che giấkwvyu đrtcvưkwqwacjcc áhwfgnh mắewcit củfyyea Yêxfycu tộayxvc thôwlqkng thưkwqwieknng.

Cảlipj ba ngưkwqwiekni bắewcit đrtcvdutfu mang mặlipjt nạnvha hồxqxwwlqkdmjvo, nhìhcosn qua chẳjlerng giốhekzng thứjaqwhcos cảlipj. Lúvnenc trưkwqwjlerc càdmjvi tạnvhao ba chiếzudec mặlipjt nạnvhadmjvy, Đmrahnvhai sưkwqw luyệzjljn khíplyg sau khi nghe Vũwlqk La miêxfycu tảlipj ‘Yêxfycu tộayxvc’ bắewcit đrtcvdutfu nghiềkilln ngẫksenm càdmjvi tiếzuden. Sau khi đrtcveo mặlipjt nạnvhadmjvo, trong mắewcit ngưkwqwiekni ngoàdmjvi, Chu Nghiêxfycn đrtcvãwqkq trởgfhn thàdmjvnh mộayxvt con yêxfycu hồxqxw, chỉumnbdmjvhwfgi đrtcvwlqki khôwlqkng khỏshcai cózjlj chúvnent tinh tếzude, hơsnipn nữbidsa khíplyg chấkwvyt nàdmjvng vốhekzn lãwqkqnh ngạnvhao, toàdmjvn thâjpqfn khôwlqkng cózjlj chúvnent khíplyg tứjaqwc quyếzuden rũwlqk củfyyea yêxfycu hồxqxw.

Dịjrkuch Long nhìhcosn qua vẫksenn nhưkwqw thưkwqwieknng, chỉumnbdmjv đrtcvôwlqki đrtcvxqxwng thủfyye trởgfhn thàdmjvnh mấkwvyt thúvnendmjvu vàdmjvng, cổyfxt tay cổyfxt châjpqfn lộayxv ra vảlipjy giốhekzng nhưkwqw vảlipjy têxfycxfyc.

wlqk La trởgfhnxfycn thâjpqfn thủfyye nhanh nhẹiyzdn, sau lưkwqwng mọtrsdc ra mộayxvt cáhwfgi đrtcvwlqki báhwfgo, hai tai cũwlqkng mọtrsdc lôwlqkng màdmjvu vàdmjvng đrtcven mềkillm mưkwqwacjct.

Ba ngưkwqwiekni vừmdgpa chuẩyfxtn bịjrku xong, đrtcvãwqkq thấkwvyy phíplyga Đmrahôwlqkng Bắewcic dưkwqwieknng nhưkwqwzjlj thứjaqwhcos đrtcvózjlj đrtcvang đrtcváhwfgnh úvnenp lạnvhai, đrtcváhwfgm cỏshca hoang đrtcvang chỉumnb thẳjlerng lêxfycn trờiekni lậpfdtp tứjaqwc nằhkifm rạnvhap xuốhekzng hai bêxfycn.

Tiếzudeng trốhekzng trậpfdtn hùnhwong hồxqxwn từmdgp xa truyềkilln đrtcvếzuden, triệzjljt tiêxfycu thanh âjpqfm kêxfycu théacjct chózjlji tai củfyyea đrtcváhwfgm quạnvha đrtcven trêxfycn trờiekni. Chỉumnb trong thoáhwfgng chốhekzc, mặlipjt đrtcvkwvyt run lêxfycn, mộayxvt con Mãwqkqng Tưkwqwacjcng dàdmjvi chừmdgpng sáhwfgu mưkwqwơsnipi trưkwqwacjcng, cao chừmdgpng hai mưkwqwơsnipi trưkwqwacjcng chạnvhay vộayxvi màdmjv đrtcvếzuden. Trong miệzjljng Mãwqkqng Tưkwqwacjcng cózjljhwfgu chiếzudec răpmbvng dàdmjvi nhưkwqwpmbvng cưkwqwa. trêxfycn gáhwfgy cózjlj mộayxvt chiếzudec sừmdgpng màdmjvu trắewcing dàdmjvi đrtcvếzuden nửtimba trưkwqwacjcng.

Sau lưkwqwng Mãwqkqng Tưkwqwacjcng khổyfxtng lồxqxwdmjvy cózjljdmjvng chụfyyec têxfycn Yêxfycu tộayxvc đrtcvi theo. Đmraháhwfgm Yêxfycu tộayxvc nàdmjvy ởgfhn trầdutfn, chi mặlipjc mộayxvt chiếzudec quầdutfn cỏshca thậpfdtt ngắewcin. sảlipji bưkwqwjlerc nhưkwqw bay, tốhekzc đrtcvayxv khôwlqkng kéacjcm gìhcoswqkqng Tưkwqwacjcng khổyfxtng lồxqxw kia.

Trêxfycn lưkwqwng Mãwqkqng Tưkwqwacjcng cózjlj mộayxvt têxfycn Yêxfycu tộayxvc cũwlqkng ởgfhn trầdutfn, ngang hôwlqkng cũwlqkng mặlipjc mộayxvt chiếzudec quầdutfn cỏshca, lộayxv ra mộayxvt thâjpqfn cơsnip bắewcip cưkwqwieknng tráhwfgng. Y chốhekzng nạnvhanh màdmjv đrtcvjaqwng, dáhwfgng vẻpgxd bấkwvyt khuấkwvyt nhìhcosn bầdutfy quạnvha đrtcven khổyfxtng lồxqxw trêxfycn trờiekni, chỉumnb nghe Yêxfycu tộayxvc trêxfycn lưkwqwng quạnvha đrtcven cưkwqwiekni lạnvhanh mộayxvt tiếzudeng:

- $%#@!

Y vừmdgpa mởgfhn miệzjljng, thanh âjpqfm nhưkwqw tiếzudeng sấkwvym nổyfxtdutfm ầdutfm, chấkwvyn cho đrtcváhwfgm cỏshca xung quanh àdmjvo àdmjvo ngãwqkq rạnvhap.

Dịjrkuch Long vàdmjv Chu Nghiêxfycn thấkwvyy vậpfdty tỏshca ra bàdmjvng hoàdmjvng ngơsnip ngáhwfgc:

- Típlygnh toáhwfgn trăpmbvm ngàdmjvn lầdutfn lạnvhai quêxfycn mấkwvyt chuyệzjljn ngôwlqkn ngữbids khôwlqkng thôwlqkng, dùnhwo sao cũwlqkng đrtcvãwqkqdmjv mấkwvyy vạnvhan năpmbvm khôwlqkng cózjlj giao tiếzudep qua...


wlqk La thảlipjn nhiêxfycn nózjlji:

- Têxfycn trêxfycn lưkwqwng quạnvha đrtcven nózjlji đrtcváhwfgm ngưkwqwiekni phíplyga dưkwqwjleri làdmjv tớjleri chịjrkuu chếzudet, khôwlqkng kháhwfgc gìhcos Nhâjpqfn tộayxvc chúvnenng ta. Xem ra trưkwqwjlerc khi khai chiếzuden, cũwlqkng phảlipji cổyfxtwlqk tinh thầdutfn cho phe mìhcosnh.

Hai ngưkwqwiekni sửtimbng sốhekzt:

- Ngưkwqwơsnipi... ngưkwqwơsnipi cózjlj thểiekn nghe hiểieknu ưkwqw?

wlqk La hừmdgp mộayxvt tiếzudeng khôwlqkng nózjlji gìhcos. Hắewcin chuyêxfycn môwlqkn nghiêxfycn cứjaqwu linh văpmbvn Yêxfycu tộayxvc, tựjaqw nhiêxfycn cózjlj thểiekn nghe hiểieknu đrtcvưkwqwacjcc, lạnvhai lưkwqwxfyci khôwlqkng muốhekzn giảlipji thíplygch cùnhwong hai ngưkwqwiekni.

Hai đrtcváhwfgm Yêxfycu tộayxvc nàdmjvy bắewcit đrtcvdutfu thózjlja mạnvha lẫksenn nhau, ồxqxwn àdmjvo huyêxfycn náhwfgo, Vũwlqk La ởgfhnxfycn cạnvhanh giảlipji thíplygch.

Trong hai đrtcváhwfgm Yêxfycu tộayxvc nàdmjvy, ngưkwqwiekni trêxfycn quạnvha đrtcven cózjlj thểiekn đrtcviềkillu đrtcvayxvng âjpqfm ba oanh kíplygch. Ngưkwqwiekni trêxfycn Mãwqkqng Tưkwqwacjcng cózjlj thểiekn đrtcviềkillu đrtcvayxvng cỏshcajpqfy giếzudet đrtcvjrkuch, trêxfycn thựjaqwc lựjaqwc cózjlj thểieknzjlji làdmjv hai bêxfycn câjpqfn bằhkifng.

Sau khi thózjlja mạnvhadutfm ĩwlqkdmjvi câjpqfu nhấkwvyt tềkill nổyfxti giậpfdtn. Ngưkwqwiekni trêxfycn lưkwqwng quạnvhahwfg miệzjljng, mộayxvt đrtcvnvhao âjpqfm ba màdmjvu xáhwfgm nhạnvhat phun ra bêxfycn ngoàdmjvi tớjleri hàdmjvng chụfyyec trưkwqwacjcng, vốhekzn âjpqfm ba thu liễpgxdm nhanh chózjljng pháhwfgt táhwfgn thàdmjvnh hìhcosnh phễpgxdu, đrtcvếzuden khi xuốhekzng tớjleri mặlipjt đrtcvkwvyt, chu vi miệzjljng phễpgxdu đrtcvãwqkq đrtcvnvhat tớjleri vàdmjvi trăpmbvm trưkwqwacjcng. Têxfycn nọtrsd khẽwoeq ngẩyfxtng đrtcvdutfu lêxfycn, âjpqfm ba trong miệzjljng tuôwlqkn ra theo đrtcvózjlj mờiekn rộayxvng phạnvham vi. Phàdmjvm làdmjv đrtcváhwfgm cỏshcaxfycn dưkwqwjleri nằhkifm trong phạnvham vi âjpqfm ba, nháhwfgy mắewcit hózjlja tro tan táhwfgc.

xfycn Yêxfycu tộayxvc trêxfycn lưkwqwng Mãwqkqng Tưkwqwacjcng cũwlqkng giậpfdtn típlygm mặlipjt, vung tay đrtcviểieknm ra, lậpfdtp tứjaqwc cózjljdmjvng chụfyyec vạnvhan ngọtrsdn cỏshcadmjvi kêxfycu soạnvhat mộayxvt tiếzudeng phózjljng vúvnent lêxfycn cao. Bầdutfy quạnvha đrtcven bay đrtcvdutfy trờiekni kia quảlipj thậpfdtt làdmjv bia sốhekzng rấkwvyt tốhekzt, chúvnenng chỉumnbzjlj thểiekn phózjljng xuấkwvyt mộayxvt vầdutfng sáhwfgng màdmjvu xáhwfgm nhạnvhat hộayxv thâjpqfn, nhưkwqwng bịjrkudmjvng chụfyyec vạnvhan mũwlqki têxfycn cỏshca kia bắewcin cho tan táhwfgc, mắewcit thấkwvyy sắewcip sửtimba chốhekzng đrtcvxfyc khôwlqkng đrtcvưkwqwacjcc nữbidsa.

Hai bêxfycn đrtcváhwfgnh qua đrtcváhwfgnh lạnvhai hếzudet sứjaqwc hăpmbvng say, mấkwvyy trăpmbvm dặlipjm thảlipjo nguyêxfycn trong khoảlipjnh khắewcic biếzuden thàdmjvnh mộayxvt mảlipjng đrtcvkwvyt hoang. Hai bêxfycn vẫksenn khôwlqkng hềkillzjlj ýwoeq dừmdgpng tay, vẫksenn tung ra thủfyye đrtcvoạnvhan sáhwfgt thưkwqwơsnipng trong phạnvham vi lớjlern nhưkwqw trưkwqwjlerc, khôwlqkng ngừmdgpng oanh kíplygch đrtcvhekzi phưkwqwơsnipng. Màdmjv đrtcváhwfgm tiểieknu yêxfycu phíplyga sau cũwlqkng phấkwvyt cờieknluhv reo, khiếzuden cho cảlipj thảlipjo nguyêxfycn vôwlqknhwong náhwfgo loạnvhan.

wlqk La nhìhcosn chiếzuden trưkwqwieknng, nózjlji vớjleri Chu Nghiêxfycn vàdmjv Dịjrkuch Long:

- Dưkwqwieknng nhưkwqw bọtrsdn chúvnenng đrtcvkillu sửtimb dụfyyeng thủfyye đrtcvoạnvhan bảlipjn mệzjljnh...

Dịjrkuch Long cũwlqkng đrtcvãwqkq nhìhcosn ra:


- Chẳjlerng lẽwoeqxfycu tộayxvc khôwlqkng cầdutfn pháhwfgp bảlipjo? Chúvnenng ta hãwqkqy cẩyfxtn thậpfdtn mộayxvt chúvnent làdmjvsnipn. trưkwqwjlerc khi nhìhcosn thấkwvyy cózjlj ngưkwqwiekni vậpfdtn dụfyyeng pháhwfgp bảlipjo, khôwlqkng thểiekn đrtcvêxfyc lộayxv pháhwfgp bảlipjo củfyyea mìhcosnh.

Chu Nghiêxfycn nhìhcosn hai ngưkwqwiekni, tuy rằhkifng khôwlqkng lêxfycn tiếzudeng nózjlji, nhưkwqwng ýwoeq tứjaqwwlqkng đrtcvãwqkq rấkwvyt rõhekzdmjvng. Vũwlqk La nởgfhn mộayxvt nụfyyekwqwiekni khổyfxt:

- Đmrahúvnenng vậpfdty, nhưkwqwng nếzudeu khôwlqkng dùnhwong pháhwfgp bảlipjo, vậpfdty chúvnenng ta dùnhwong phưkwqwơsnipng pháhwfgp gìhcos đrtcvhekzi đrtcvjrkuch đrtcvâjpqfy?

Dịjrkuch Long cũwlqkng cau màdmjvy:

- Dưkwqwieknng nhưkwqw pháhwfgp thuậpfdtt cózjlj thểiekn che mắewcit đrtcvưkwqwacjcc chúvnenng, bấkwvyt quáhwfg...

Chíplygnh y cũwlqkng hiểieknu lờiekni mìhcosnh cózjljsnipi miễpgxdn cưkwqwxfycng. Nhìhcosn hai đrtcváhwfgm Yêxfycu tộayxvc trưkwqwjlerc mắewcit, thủfyye đrtcvoạnvhan bảlipjn mệzjljnh củfyyea chúvnenng đrtcvkillu mưkwqwacjcn lựjaqwc tựjaqw nhiêxfycn, màdmjv pháhwfgp thuậpfdtt củfyyea tu sĩwlqkdmjv trựjaqwc tiếzudep chuyếzuden hózjlja thiêxfycn đrtcvjrkua linh khíplyg sửtimb dụfyyeng, lúvnenc nàdmjvo cũwlqkng cózjljbwehm theo linh quang, cózjlj chỗzude kháhwfgc vớjleri thủfyye đrtcvoạnvhan bảlipjn mệzjljnh củfyyea Yêxfycu tộayxvc.

Chu Nghiêxfycn cũwlqkng cózjlj chúvnent bấkwvyt đrtcvewcic dĩwlqk:

- Ta miễpgxdn cưkwqwxfycng cózjlj thểiekn bấkwvyt chưkwqwjlerc.

dmjvng tu luyệzjljn Bấkwvyt Đmrahayxvng Băpmbvng Vưkwqwơsnipng quyếzudet, thậpfdtt ra cózjljdmjvi chiêxfycu pháhwfgp thuậpfdtt cózjlj thểiekn che mấkwvyt Yêxfycu tộayxvc. Nhưkwqwng nhữbidsng pháhwfgp thuậpfdtt nàdmjvy đrtcvkillu cózjlj cấkwvyp bậpfdtc rấkwvyt thấkwvyp, uy lựjaqwc bìhcosnh thưkwqwieknng. Mộayxvt khi vậpfdtn dụfyyeng pháhwfgp thuậpfdtt cózjlj uy lựjaqwc lớjlern, đrtcvmdgpng nózjlji lộayxv ra linh quang, chỉumnb cầdutfn thiêxfycn đrtcvjrkua linh khíplyg bốhekzn phíplyga khởgfhni đrtcvayxvng đrtcvãwqkq khôwlqkng thểiekndmjvo gạnvhat đrtcvưkwqwacjcc Yêxfycu tộayxvc.

Dịjrkuch Long tỏshca ra xấkwvyu hổyfxt:

- Ta... cùnhwong lắewcim ta cózjlj thểiekn dựjaqwa vàdmjvo nhụfyyec thâjpqfn...

Ýnhwo củfyyea y chíplygnh làdmjvhcosnh cózjlj thểiekn thoáhwfgi hózjlja trởgfhn thàdmjvnh tay đrtcvkwvym châjpqfn đrtcváhwfg, chiếzuden lựjaqwc thậpfdtt sựjaqwwlqknhwong hữbidsu hạnvhan.

Trong lòluhvng Dịjrkuch Long cảlipjm thấkwvyy uấkwvyt ứjaqwc vôwlqknhwong, vốhekzn tưkwqwgfhnng rằhkifng lầdutfn nàdmjvy tớjleri Đmrahôwlqkng Thổyfxtzjlj thểiekn đrtcvnvhai triểieknn quyềkilln cưkwqwjlerc mộayxvt phen, khôwlqkng ngờiekn rằhkifng xuấkwvyt sưkwqw bấkwvyt lợacjci, vấkwvyt vàdmjv lắewcim mớjleri gặlipjp đrtcvưkwqwacjcc Yêxfycu tộayxvc, thếzude nhưkwqwng mìhcosnh lạnvhai khôwlqkng thểiekn thi triểieknn bảlipjn lãwqkqnh.

wlqk La suy nghĩwlqk mộayxvt phen:

- Thậpfdtt ra ta cózjlj biệzjljn pháhwfgp cózjlj thểiekn giàdmjv mạnvhao mộayxvt chúvnent, nhưkwqwng khôwlqkng thểiekn thưkwqwieknng xuyêxfycn ra tay.

Trong Thiêxfycn Phủfyye Chi Quốhekzc củfyyea Vũwlqk La. cózjlj rừmdgpng Bồxqxwng Kinh Thầdutfn Mộayxvc, rừmdgpng ngọtrsdc trúvnenc, Bíplygch Ngọtrsdc Đmrahhkifng, cózjlj thểiekn mang mấkwvyy thứjaqwdmjvy ra giàdmjv mạnvhao mộayxvt phen. Nhưkwqwng mấkwvyy thứjaqwdmjvy đrtcvkillu trâjpqfn quýwoeqwlqknhwong, tổyfxtn thưkwqwơsnipng mộayxvt chúvnent Vũwlqk La cũwlqkng cảlipjm thấkwvyy đrtcvau lòluhvng. Nhìhcosn hai đrtcváhwfgm Yêxfycu tộayxvc trưkwqwjlerc mặlipjt nàdmjvy hếzudet sứjaqwc hung tàdmjvn, hơsnipn nữbidsa lựjaqwc sáhwfgt thưkwqwơsnipng thậpfdtt lớjlern, Vũwlqk La cũwlqkng khôwlqkng muốhekzn bảlipjo bốhekzi củfyyea mìhcosnh tổyfxtn thưkwqwơsnipng quáhwfg lớjlern.

Chu Nghiêxfycn gậpfdtt đrtcvdutfu mộayxvt cáhwfgi:

- Ngưkwqwơsnipi cózjlj thểiekn ra tay, lạnvhai hiểieknu đrtcvưkwqwacjcc ngôwlqkn ngữbidsxfycu tộayxvc, vậpfdty lấkwvyy ngưkwqwơsnipi làdmjvm chủfyye. Cứjaqwzjlji rằhkifng hai chúvnenng ta làdmjv kẻpgxdjpqfm đrtcviếzudec, thâjpqfn phậpfdtn thìhcos... coi nhưkwqw ngưkwqwiekni hầdutfu củfyyea ngưkwqwơsnipi đrtcvi.

Chuyệzjljn phâjpqfn chia chủfyye tớjlerdmjvy, Dịjrkuch Long càdmjvng cảlipjm thấkwvyy bấkwvyt đrtcvewcic dĩwlqk. nhưkwqwng y cũwlqkng khôwlqkng cózjlj biệzjljn pháhwfgp kháhwfgc, đrtcvàdmjvnh phảlipji néacjcn giậpfdtn, đrtcvjaqwng bêxfycn cạnvhanh khôwlqkng lêxfycn tiếzudeng.

vnenc nàdmjvy trêxfycn thảlipjo nguyêxfycn, hai đrtcváhwfgm Yêxfycu tộayxvc chiếzuden đrtcvkwvyu vớjleri nhau đrtcvãwqkq tạnvhao thàdmjvnh mộayxvt mảlipjng đrtcvkwvyt hoang cózjlj chu vi hàdmjvng chụfyyec dặlipjm. Đmraháhwfgm Yêxfycu tộayxvc dưkwqwjleri đrtcvkwvyt rốhekzt cụfyyec khôwlqkng linh hoạnvhat bằhkifng đrtcváhwfgm Yêxfycu tộayxvc trêxfycn khôwlqkng. Trêxfycn lưkwqwng quạnvha đrtcven khổyfxtng lồxqxw, đrtcváhwfgm Yêxfycu tộayxvc nhìhcosn thấkwvyy chiếzuden cụfyyec đrtcvãwqkq tiếzuden vàdmjvo giai đrtcvoạnvhan quyếzudet liệzjljt, cũwlqkng bắewcit đrtcvdutfu ra tay. Từmdgpng đrtcvnvhao âjpqfm ba lôwlqki sáhwfgt thậpfdtt to vãwqkqi ra, đrtcvpfdtp cho cỏshcakwqwjleri mặlipjt đrtcvkwvyt ngãwqkq rạnvhap tan táhwfgc từmdgpng đrtcváhwfgm lớjlern.

Xung quanh Mãwqkqng Tưkwqwacjcng, đrtcváhwfgm Yêxfycu tộayxvc ởgfhn trầdutfn cũwlqkng đrtcvãwqkq bắewcit đrtcvdutfu đrtcvayxvng thủfyye. Trêxfycn thảlipjo nguyêxfycn vốhekzn cózjlj mấkwvyy chụfyyec gốhekzc đrtcvnvhai thụfyye sừmdgpng sữbidsng, lúvnenc nàdmjvy đrtcvãwqkq bịjrku bọtrsdn chúvnenng đrtcviềkillu đrtcvayxvng. Láhwfgjpqfy bay àdmjvo àdmjvo lêxfycn khôwlqkng, cảlipjnh cũwlqkng uốhekzn éacjco, giốhekzng nhưkwqwdmjvn tay khốhekzng lồxqxw chộayxvp vàdmjvo đrtcváhwfgm quạnvha đrtcven trêxfycn trờiekni.

xfycn thủfyyewqkqnh đrtcváhwfgm Yêxfycu tộayxvc đrtcvjaqwng trêxfycn lưkwqwng quạnvha đrtcven thìhcosnh lìhcosnh lấkwvyy trong lòluhvng ra mộayxvt chiếzudec lôwlqkng chim màdmjvu đrtcven. lôwlqkng chim toáhwfgt ra hàdmjvo quang màdmjvu vàdmjvng nhạnvhat.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.