Tiên Tuyệt

Chương 295 : Trận chiến đầu tiên với yêu tộc (trung)

    trước sau   
Từliehng đrxnwogzpo năqldang lưgloyffcqng mãbzvanh liệlzeit dao đrxnwgvwtng bêgloyn trong Thiêgloyn Phủbpep Chi Quốqldac, khuếogzpch távkyan ra xung quanh, thếogzp giớheeki đrxnwgvwtng thiêgloyn nàjwegy càjwegng thêgloym hoàjwegn mỹeqcd, tấilfvt cảzzlm vậcwpnn chuyểbzvan theo trậcwpnt tựlieh chỉdbecnh tềbppx.

Đhnsbdnofng cấilfvp củbpepa Thiêgloyn Phủbpep Chi Quốqldac đrxnwưgloyffcqc đrxnwtvydy lêgloyn dầtvydn dầtvydn. rốqldat cụjsiic cũcynzng đrxnwgvwtt phávkya cựliehc hạogzpn. nhàjwegy dựliehng lêgloyn bêgloyn trong Phong Thầtvydn Bàjwegng, thăqldang cấilfvp trởcwpn thàjwegnh Thầtvydn Tưgloyheekng thấilfvt phẩlzeim.

jwegcynz La còlhcnn cóbpep sựliehrogbnh càjwegng khóbpep giảzzlmi quyếogzpt hơqldan. Hai cỗvkya kim quan vừlieha đrxnwi, huyếogzpt sắpcdzc cựlieh thávkyap xao đrxnwgvwtng hẳdnofn lêgloyn, từliehng cỗvkya huyếogzpt quang từlieh cửducma sổqnpe, cửducma chíjcpanh cựlieh thávkyap bắpcdzn ra ngoàjwegi, oanh kíjcpach khắpcdzp cảzzlm Thiêgloyn Phủbpep Chi Quốqldac vôphrhwhfwng kịheekch liệlzeit, lựliehc phávkya hoạogzpi rấilfvt lớheekn.

cynz La bấilfvt đrxnwpcdzc dĩtvyd đrxnwàjwegnh phảzzlmi khoanh châoumwn ngồeploi xuốqldang, nghiêgloyn cứtvydu tìrogbm biệlzein phávkyap trấilfvn an huyếogzpt sắpcdzc cựlieh thávkyap.

cynz La đrxnwãbzva chứtvydng kiếogzpn qua uy lựliehc củbpepa bảzzlmo vậcwpnt nàjwegy, đrxnwưgloyơqldang nhiêgloyn khôphrhng muốqldan mấilfvt đrxnwi mộgvwtt móbpepn trọilfvng bảzzlmo nhưgloy vậcwpny. Khôphrhng đrxnwếogzpn vạogzpn bấilfvt đrxnwpcdzc dĩtvyd. Vũcynz La khôphrhng muốqldan thảzzlm cho huyếogzpt sắpcdzc cựlieh thávkyap ra đrxnwi.

jwegcwpngloyn ngoàjwegi, Đhnsbgvwtng Đhnsbgvwtng chợffcqt nổqnpei lòlhcnng từlieh bi, vùwhfw mộgvwtt tiếogzpng bay ra ngoàjwegi, đrxnwóbpepn lấilfvy hai ngưgloyyxnli Dịheekch Long vàjweg Chu Nghiêgloyn trưgloyheekc khi bọilfvn họilfvqldai xuốqldang nưgloyheekc, sau đrxnwóbpep bay trởcwpn vềbppx ngọilfvn núqldai.


Hai ngưgloyyxnli nằufyvm trêgloyn mặzzlmt đrxnwilfvt thởcwpn dốqldac trong chốqldac lávkyat, mớheeki cóbpep thểbzva lồeplom cồeplom bòlhcn dậcwpny, uốqldang linh đrxnwan vàjwego bắpcdzt đrxnwtvydu khôphrhi phụjsiic.

Trong Thiêgloyn Phủbpep Chi Quốqldac, huyếogzpt sắpcdzc cựlieh thávkyap vẫcynzn nóbpepng nảzzlmy nhưgloy trưgloyheekc, từliehng đrxnwogzpo huyếogzpt quang bắpcdzn phávkya khắpcdzp nơqldai, khuấilfvy đrxnwgvwtng cảzzlm thếogzp giớheeki bêgloyn trong trởcwpngloyn hỗvkyan loạogzpn.

cynz La phóbpepng xuấilfvt mộgvwtt hơqldai mấilfvy chụjsiic đrxnwogzpo linh văqldan Thầtvydn Thúqlda phong ấilfvn huyếogzpt sắpcdzc cựlieh thávkyap, cũcynzng chỉdbecbpep thểbzvajwegm chậcwpnm lạogzpi tìrogbnh trạogzpng nóbpepng nảzzlmy củbpepa nóbpep. Mắpcdzt thấilfvy huyếogzpt sắpcdzc cựlieh thávkyap khôphrhng ngừliehng chấilfvn đrxnwgvwtng, tựlieha nhưgloy muốqldan phávkya vỡhfkz tróbpepi buộgvwtc củbpepa thếogzp giớheeki nàjwegy bay ra ngoàjwegi, tựlieh nhiêgloyn trong lòlhcnng Vũcynz La lo lắpcdzng vôphrhwhfwng.

Thìrogbnh lìrogbnh Vũcynz La linh cơqlda thoávkyang đrxnwgvwtng, Hạogzpn Bạogzpt Huyếogzpt Phầtvydn xuấilfvt hiệlzein giữnezoa Thiêgloyn Phủbpep Chi Quốqldac. Trêgloyn Hạogzpn Bạogzpt Huyếogzpt Phầtvydn toávkyat ra khíjcpa tứtvydc cưgloyơqldang thi màjweg huyếogzpt sắpcdzc cựlieh thávkyap vôphrhwhfwng quen thuộgvwtc, lúqldac nàjwegy nóbpep mớheeki dầtvydn dầtvydn trởcwpngloyn yêgloyn tĩtvydnh lạogzpi.

Hạogzpn Bạogzpt Huyếogzpt Phầtvydn chíjcpanh làjweg nuốqldat lấilfvy tinh huyếogzpt củbpepa thưgloyffcqng cổqnpegloyơqldang Thi Chi Thầtvydn Hạogzpn Bạogzpt màjweg thàjwegnh, cấilfvp bậcwpnc cao hơqldan chủbpep nhâoumwn trưgloyheekc đrxnwâoumwy củbpepa huyếogzpt sắpcdzc cựlieh thávkyap rấilfvt nhiềbppxu. Giữnezoa cưgloyơqldang thi vớheeki nhau, trờyxnli sinh cóbpep thểbzva ávkyap chếogzp vềbppx chêgloynh lệlzeich đrxnwdnofng cấilfvp, cưgloyơqldang thi đrxnwdnofng cấilfvp thấilfvp hầtvydu nhưgloy khôphrhng cóbpep sứtvydc phảzzlmn khávkyang cưgloyơqldang thi cóbpep đrxnwdnofng cấilfvp cao hơqldan. Hạogzpn Bạogzpt Huyếogzpt Phầtvydn vừlieha xuấilfvt hiệlzein, tuy rằufyvng đrxnwogzpo Thiêgloyn Mệlzeinh Thầtvydn Phùwhfwjwegy đrxnwãbzva chếogzpt, nhưgloyng cũcynzng cóbpep thểbzvajwegm cho huyếogzpt sắpcdzc cựlieh thávkyap nhanh chóbpepng an tĩtvydnh lạogzpi.

cynz La vung tay đrxnwiểbzvam ra mộgvwtt chỉdbec. Hạogzpn Bạogzpt Huyếogzpt Phầtvydn lậcwpnp tứtvydc rơqldai vàjwego trong huyếogzpt sắpcdzc cựlieh thávkyap. Huyếogzpt sắpcdzc cựlieh thávkyap lậcwpnp tứtvydc thu lạogzpi huyếogzpt quang đrxnwtvydy trờyxnli, chậcwpnm rãbzvai hạogzp xuốqldang, Bíjcpach Ngọilfvc Đhnsbufyvng lạogzpi quấilfvn quanh nóbpep nhưgloy trưgloyheekc.

cynz La nhẹywly nhàjwegng thởcwpn ra, mởcwpn bừliehng mắpcdzt.

Dịheekch Long cùwhfwng Chu Nghiêgloyn vẫcynzn nhưgloy trưgloyheekc còlhcnn đrxnwang đrxnwiềbppxu tứtvydc, lầtvydn nàjwegy hai ngưgloyyxnli thụjsii thưgloyơqldang còlhcnn nghiêgloym trọilfvng hơqldan lầtvydn trưgloyheekc, lầtvydn nàjwegy đrxnwàjweg tọilfva mấilfvt thờyxnli gian hếogzpt ba ngàjwegy.

cynz La ngoàjwegi chơqldai đrxnwùwhfwa vớheeki Đhnsbgvwtng Đhnsbgvwtng ra, còlhcnn chuyêgloyn tâoumwm luyệlzein chếogzp bốqldan đrxnwogzpo linh phùwhfw.

Thầtvydn Chi củbpepa Bồeplong Kinh Thầtvydn Mộgvwtc lúqldac trưgloyheekc sắpcdzp trưgloycwpnng thàjwegnh, hiệlzein tạogzpi rốqldat cụjsiic cũcynzng đrxnwãbzva trưgloycwpnng thàjwegnh. Bấilfvt quávkya lầtvydn nàjwegy, Thầtvydn Diệlzeip trêgloyn Thầtvydn Chi chỉdbeclhcnn giữnezo lạogzpi đrxnwưgloyffcqc hai phiếogzpn, nhưgloyng phẩlzeim chấilfvt tốqldat hơqldan lầtvydn trưgloyheekc rấilfvt nhiềbppxu.

cynz La sửducm dụjsiing hai phiếogzpn Thầtvydn Diệlzeip nàjwegy làjwegm nguyêgloyn liệlzeiu, luyệlzein chếogzp ra hai đrxnwogzpo linh phùwhfw, hai đrxnwogzpo linh phùwhfwjwegy bấilfvt cứtvydqldac nàjwego cũcynzng cóbpep thểbzva tựlieh bạogzpo. Tuy rằufyvng Thầtvydn Diệlzeip trâoumwn quýsiyi thậcwpnt, nhưgloyng hiệlzein tạogzpi Vũcynz La đrxnwang ởcwpn Đhnsbôphrhng Thổqnpe nguy hiểbzvam trùwhfwng trùwhfwng, tựlieh bạogzpo linh phùwhfwcynzng làjweg mộgvwtt thủbpep đrxnwoạogzpn giữnezo mạogzpng hữnezou hiệlzeiu.

Ngoạogzpi trừlieh hai phiếogzpn Thầtvydn Diệlzeip nàjwegy ra, nhávkyanh Thầtvydn Chi trưgloycwpnng thàjwegnh lầtvydn trưgloyheekc cùwhfwng vớheeki nhávkyanh Thầtvydn Chi lầtvydn nàjwegy, Vũcynz La cũcynzng mang ra luyệlzein chếogzp thàjwegnh hai đrxnwogzpo linh phùwhfw.

Hai đrxnwogzpo linh phùwhfwjwegy luyệlzein chếogzp ra cóbpep cấilfvp bậcwpnc cao hơqldan linh phùwhfw do Thầtvydn Diệlzeip luyệlzein chếogzp ra rấilfvt nhiềbppxu. Hơqldan nữnezoa thầtvydn vậcwpnt bậcwpnc nàjwegy ấilfvt cóbpep chỗvkya bấilfvt phàjwegm, vềbppx sau trong khi sửducm dụjsiing mớheeki cóbpep thểbzva chậcwpnm rãbzvai lãbzvanh ngộgvwt đrxnwưgloyffcqc.


Bộgvwt phùwhfw trậcwpnn Sơqldan Hảzzlmi Tọilfva củbpepa Vũcynz La vốqldan đrxnwãbzva tựlieh bạogzpo trong quávkya trìrogbnh chiếogzpn đrxnwilfvu vớheeki sinh hồeplon củbpepa Cửducmu Vĩtvyd Bạogzpch Hồeplo lầtvydn trưgloyheekc. Hiệlzein tạogzpi trong tay Vũcynz La tíjcpanh đrxnwi tíjcpanh lạogzpi cũcynzng chỉdbeclhcnn bốqldan đrxnwogzpo linh phùwhfw, tốqldai đrxnwa cũcynzng chỉdbecbpep thểbzva lậcwpnp nêgloyn mộgvwtt bộgvwt phùwhfw trậcwpnn Ngũcynzjwegnh Trưgloyyxnlng, bấilfvt quávkyabpeplhcnn hơqldan khôphrhng.

Sau khi Vũcynz La sắpcdzp xếogzpp xong xuôphrhi tấilfvt cảzzlm, Chu Nghiêgloyn vàjweg Dịheekch Long mớheeki thứtvydc tỉdbecnh lạogzpi từlieh trong nhậcwpnp đrxnwheeknh.

Lầtvydn nàjwegy ávkyanh mắpcdzt Chu Nghiêgloyn nhìrogbn Vũcynz La đrxnwãbzva bớheekt lạogzpnh lùwhfwng hơqldan. pha lẫcynzn vàjwegi phầtvydn kíjcpanh trọilfvng. Dịheekch Long lạogzpi thưgloyyxnlng xuyêgloyn trávkyanh néqnyl ávkyanh mắpcdzt Vũcynz La. cóbpep vẻvkya lắpcdzm la lắpcdzm léqnylt.

cynz La cũcynzng lưgloyyxnli khôphrhng muốqldan nóbpepi gìrogb, hai ngưgloyyxnli đrxnwãbzva nếogzpm mùwhfwi đrxnwau khổqnpe, xem nhưgloy gặzzlmp bávkyao ứtvydng, hắpcdzn đrxnwtvydng dậcwpny phủbpepi phủbpepi môphrhng:

- Đhnsbi thôphrhi.

cynz La thảzzlm ra phávkyap khíjcpa thuyềbppxn ba lávkya, chậcwpnm rãbzvai bay ngang hồeplogloyheekc rộgvwtng mêgloynh môphrhng kia, Trêgloyn đrxnwưgloyyxnlng khôphrhng còlhcnn thấilfvy Thầtvydn Thúqlda Huyềbppxn Vũcynz lộgvwt mặzzlmt, cóbpep lẽvkya loạogzpi Dịheek Thúqlda Hồeplong Hoang nhưgloy vậcwpny vốqldan khôphrhng nêgloyn tồeplon tạogzpi trêgloyn thếogzp giớheeki nàjwegy.

Chu Nghiêgloyn mưgloyyxnli phầtvydn kinh ngạogzpc, do dựlieh mộgvwtt hồeploi lâoumwu, rốqldat cụjsiic cũcynzng mởcwpn miệlzeing hỏhfkzi:

- Ngưgloyơqldai đrxnwãbzvajwegm gìrogb khiếogzpn cho thầtvydn thúqlda Huyềbppxn Vũcynz dung túqldang chúqldang ta nhưgloy vậcwpny?

cynz La mỉdbecm cưgloyyxnli:

- Thiêgloyn cơqlda bấilfvt khảzzlm lậcwpnu.

Hai lãbzvao quy nọilfvwhfwng Thầtvydn Thúqlda Huyềbppxn Vũcynzjicmjwegng làjwegbpep quan hệlzei huyếogzpt thốqldang nàjwego đrxnwóbpep, chỉdbecjwegcynz La khôphrhng tàjwegi nàjwego đrxnwvkyan ra.

Qua khỏhfkzi hồeplogloyheekc, mọilfvi ngưgloyyxnli liếogzpc mắpcdzt nhìrogbn lạogzpi, phíjcpaa trưgloyheekc vẫcynzn làjweg mộgvwtt mảzzlmng rừliehng rậcwpnm um tùwhfwm mêgloynh môphrhng mờyxnl mịheekt. đrxnwogzpi thụjsii san sávkyat. dâoumwy leo nhưgloy rồeplong. Chỉdbec liếogzpc mắpcdzt mộgvwtt cávkyai làjwegbpep thểbzva cảzzlmm giávkyac đrxnwưgloyffcqc bêgloyn trong phiếogzpn núqldai rừliehng nàjwegy ngọilfva hổqnpejwegng long, khôphrhng thểbzva khôphrhng cựliehc kỳqnpe cẩlzein thậcwpnn.

Ba ngưgloyyxnli khôphrhng dávkyam phi hàjwegnh tiếogzpp, bèbmkgn đrxnwávkyap xuốqldang dưgloyheeki đrxnwi bộgvwtgloyffcqt qua cávkyanh rừliehng rậcwpnm nàjwegy.

Dọilfvc trêgloyn đrxnwưgloyyxnlng đrxnwi cũcynzng vôphrhwhfwng kinh tâoumwm đrxnwgvwtng phávkyach, tổqnpeng cộgvwtng ba ngưgloyyxnli gặzzlmp phảzzlmi bốqldan con hung thúqlda nhấilfvt phẩlzeim, hai mưgloyơqldai bảzzlmy con hung thúqlda nhịheek phẩlzeim. Tuy rằufyvng ba ngưgloyyxnli chiếogzpn lựliehc hùwhfwng mạogzpnh thậcwpnt, nhưgloyng rốqldat cụjsiic cũcynzng phảzzlmi dùwhfwng tớheeki kếogzp thửducm ba mưgloyơqldai sávkyau.

gloyn trong phiếogzpn núqldai rừliehng nàjwegy cóbpep rấilfvt nhiềbppxu hung thúqlda đrxnwávkyang sợffcq, biệlzein phávkyap duy nhấilfvt cóbpep thểbzva chiếogzpn thắpcdzng chíjcpanh làjweg chạogzpy càjwegng nhanh càjwegng tốqldat.

Trêgloyn thựliehc tếogzp nếogzpu khôphrhng nhờyxnlbpepcynz La. ba ngưgloyyxnli cơqlda hồeplo khôphrhng chạogzpy đrxnwưgloyffcqc.

Dịheekch Long lúqldac mớheeki tiếogzpn vàjwego Đhnsbôphrhng Thổqnpe tràjwegn đrxnwtvydy tin tưgloycwpnng, hiệlzein tạogzpi lạogzpi trởcwpn thàjwegnh tròlhcngloyyxnli. Bởcwpni vìrogbqldac sau nàjwegy, cảzzlm ba ngưgloyyxnli đrxnwbppxu mệlzeit mỏhfkzi vìrogb bịheek hung thúqlda đrxnwuổqnpei giếogzpt liêgloyn miêgloyn bấilfvt tuyệlzeit, cho nêgloyn phàjwegm gặzzlmp phảzzlmi hung thúqlda. Vũcynz La phảzzlmi cảzzlmn phíjcpaa sau. tay cầtvydm thầtvydn kiếogzpm Thiêgloyn Tinh cắpcdzm xuốqldang dưgloyheeki đrxnwilfvt. Dưgloyheeki lựliehc lưgloyffcqng hùwhfwng mạogzpnh củbpepa thưgloyffcqng cổqnpe thầtvydn kiếogzpm uy hiếogzpp, hung thúqlda khôphrhng dávkyam hàjwegnh đrxnwgvwtng thiếogzpu suy nghĩtvyd. còlhcnn Dịheekch Long cùwhfwng Chu Nghiêgloyn chạogzpy trưgloyheekc nóbpepi sau.

Hung thúqlda thôphrhng thưgloyyxnlng khôphrhng cóbpepsiyitvydc Hồeplong Hoang, khôphrhng hềbppx tỏhfkz ra sợffcqbzvai Đhnsbgvwtng Đhnsbgvwtng. Tiểbzvau gia hỏhfkza nàjwegy cũcynzng lưgloyyxnli khôphrhng thèbmkgm kếogzpt giao vớheeki đrxnwávkyam hung thúqldajwegy, dưgloyyxnlng nhưgloybpep ‘tựlieh thịheek thâoumwn phậcwpnn’ củbpepa mìrogbnh vậcwpny.

Dọilfvc đrxnwưgloyyxnlng vấilfvt vảzzlm nhưgloy vậcwpny, rốqldat cụjsiic ba ngưgloyyxnli cũcynzng chạogzpy ra khỏhfkzi phiếogzpn rừliehng rậcwpnm khôphrhn cùwhfwng

kia.

Mắpcdzt thấilfvy phíjcpaa trưgloyheekc đrxnwheeka thếogzp bằufyvng phẳdnofng. rừliehng câoumwy thưgloya thớheekt, thìrogb ra ba ngưgloyyxnli đrxnwãbzvaphrhng ra mộgvwtt mảzzlmng thảzzlmo nguyêgloyn rộgvwtng lớheekn. cỏhfkz hoang rậcwpnm rạogzpp bậcwpnp bềbppxnh, cảzzlmnh tưgloyffcqng hiềbppxn hòlhcna yêgloyn tĩtvydnh. Dịheekch Long khôphrhng nhịheekn đrxnwưgloyffcqc ngửducma mặzzlmt lêgloyn trờyxnli cưgloyyxnli to mộgvwtt tràjwegng, nhưgloyng chỉdbecgloyyxnli đrxnwưgloyffcqc hai tiếogzpng đrxnwãbzva khôphrhng còlhcnn sứtvydc lựliehc, yếogzpu ớheekt quỵeplo xuốqldang. Đhnsbưgloyyxnlng đrxnwưgloyyxnlng cao thủbpep cảzzlmnh giớheeki Đhnsban Đhnsbufyvng lạogzpi bịheek bứtvydc tớheeki mứtvydc nàjwegy, cóbpep thểbzva thấilfvy đrxnwưgloyffcqc cávkyanh rừliehng rậcwpnm kia đrxnwávkyang sợffcq biếogzpt bao.

Chu Nghiêgloyn cũcynzng vôphrhwhfwng mệlzeit mỏhfkzi, nàjwegng khôphrhng phảzzlmi nữnezo nhâoumwn thôphrhng thưgloyyxnlng, nhưgloyng cũcynzng rụjsiit rèbmkg mộgvwtt chúqldat, sau đrxnwóbpep mớheeki quỵeplo xuốqldang mặzzlmt cỏhfkz, nằufyvm vậcwpnt ra trêgloyn thảzzlmm cỏhfkz xanh.

Bởcwpni vìrogbcynz La phảzzlmi đrxnwoạogzpn hậcwpnu. cho nêgloyn làjweg ngưgloyyxnli cuốqldai cùwhfwng ra khỏhfkzi rừliehng, trêgloyn thựliehc tếogzpcynz La làjweg ngưgloyyxnli cóbpeprogbnh trạogzpng tốqldat nhấilfvt. Cửducmu Long Thôphrhn Nhậcwpnt cóbpepgloyu cầtvydu tíjcpach lũcynzy linh lựliehc cựliehc cao, khíjcpa lựliehc củbpepa Vũcynz La làjweg dẻvkyao dai nhấilfvt trong ba ngưgloyyxnli.

Hắpcdzn vừlieha ra khỏhfkzi rừliehng lậcwpnp tứtvydc kinh ngạogzpc nhìrogbn ra xa. Chỉdbec thấilfvy trêgloyn bầtvydu trờyxnli cóbpep mộgvwtt mảzzlmng mâoumwy đrxnwen đrxnwang bay nhanh tớheeki, từlieh ngoàjwegi hàjwegng trăqldam dặzzlmm ùwhfwa tớheeki, nhanh chóbpepng tớheeki bầtvydu trờyxnli thảzzlmo nguyêgloyn chỗvkya ba ngưgloyyxnli. Chợffcqt mộgvwtt tràjwegng thanh âoumwm ồeplon àjwego huyêgloyn návkyao từlieh mảzzlmng mâoumwy đrxnwen kia vang lêgloyn. tầtvydng tầtvydng âoumwm ba từlieh trêgloyn mâoumwy đrxnwen khuếogzpch távkyan ra. chấilfvn đrxnwgvwtng khiếogzpn cho cảzzlm thảzzlmo nguyêgloyn rung đrxnwgvwtng.

jweg Dịheekch Long cùwhfwng Chu Nghiêgloyn cũcynzng nhảzzlmy dựliehng lêgloyn. cũcynzng khôphrhng phảzzlmi vìrogb đrxnwávkyam mâoumwy đrxnwen trêgloyn trờyxnli, màjwegrogb trêgloyn mặzzlmt đrxnwilfvt từliehng ngọilfvn cỏhfkz dựliehng đrxnwtvydng lêgloyn. giốqldang nhưgloy cung tiễilfvn thủbpep đrxnwang giưgloyơqldang cung lắpcdzp têgloyn chỉdbec thẳdnofng lêgloyn trờyxnli.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.