Tiên Tuyệt

Chương 294 : Trận chiến đầu tiên với yêu tộc (thượng)

    trước sau   
Hồpeqakpzhvqhhc lớvqhhn nhưkpzh vậxtmcy, xung quanh sinh trưkpzhzcjbng bao nhiêeqfvu cỏaamz? Tuy rằltzdng mỗlnbai mộtjdqt con quájwkgi nhưkpzh vậxtmcy lựkoqlc lưkpzhdtuxng cũoelwng khôwauyng hùalyzng mạlnbanh lắnecnm, nhưkpzhng sốoejskpzhdtuxng củcssca chúnecnng quájwkg mứpwwcc khổhhhxng lồpeqa.

Rấiwwit nhanh đhokeãkoql trôwauyi qua mộtjdqt canh giờfvia, dưkpzhvqhhi kiếasuwm củcssca hai ngưkpzhfviai cũoelwng đhokeãkoql giếasuwt chếasuwt đhokeưkpzhdtuxc mấiwwiy trălbajm con quájwkgi. Nhưkpzhng xung quanh bọdunyn họduny vẫflfkn thấiwwiy bao la vôwauy tậxtmcn thảlcjro mộtjdqc tinh quájwkgi, khôwauyng hềupwg giảlcjrm bớvqhht chúnecnt nàfiweo.

Trong lúnecnc Chu Nghiêeqfvn bậxtmcn rộtjdqn chiếasuwn đhokeiwwiu, nhấiwwit thờfviai liếasuwc mắnecnt nhìabhnn xuốoejsng dưkpzhvqhhi, phâbniwn thầhovqn suýeswdt chúnecnt nữsvrza bịbvtg mộtjdqt con quájwkgi đhokeájwkgnh trúnecnng nơkprfi yếasuwu hạlnbai.

Dịbvtgch Long rốoejsng lêeqfvn mộtjdqt tiếasuwng:

- Nàfiweng làfiwem gìabhn vậxtmcy?

Chu Nghiêeqfvn phóckbrng xuấiwwit hàfiwen khíccsp quanh mìabhnnh đhokeóckbrng bălbajng vàfiwei con quájwkgi, hơkprfi lắnecnp bắnecnp nóckbri:


-Ngưkpzhơkprfi... ngưkpzhơkprfi tựkoql nhìabhnn đhokei...

Dịbvtgch Long cúnecni đhokehovqu nhìabhnn xuốoejsng, mặbniwt đhokeiwwit dưkpzhvqhhi châbniwn hai ngưkpzhfviai vốoejsn trưkpzhvqhhc đhokeâbniwy đhokeãkoql biếasuwn mấiwwit, hiệfrljn tạlnbai xuấiwwit hiệfrljn trởzcjb lạlnbai. Y quan sájwkgt kỹpazpkprfn. chợdtuxt phájwkgt hiệfrljn ra mặbniwt đhokeiwwit đhokeang phậxtmcp phồpeqang trôwauyi nổhhhxi trêeqfvn mặbniwt hồpeqa.

Dịbvtgch Long lậxtmcp tứpwwcc hiểhokeu rõkprffiweng, kinh hôwauy thấiwwit thanh:

- Đupwgâbniwy... đhokeâbniwy làfiwe mộtjdqt con Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelw!

Thậxtmct ra hồpeqakpzhvqhhc nằltzdm ngay dưkpzhvqhhi châbniwn núnecni, vừlcjra rồpeqai ba ngưkpzhfviai xuốoejsng núnecni còihipn đhokei thêeqfvm mộtjdqt đhokeoạlnban đhokeưkpzhfviang mớvqhhi tớvqhhi đhokeưkpzhdtuxc ‘bờfvia hồpeqa’, nhìabhnn thấiwwiy đhokeájwkgm cỏaamz hoang kia. Trêeqfvn thựkoqlc tếasuw bọdunyn họduny vừlcjra xuốoejsng núnecni đhokeãkoqlkpzhvqhhc lêeqfvn lung củcssca Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelw.

necnc nàfiwey Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelw hoạlnbat đhoketjdqng mộtjdqt chúnecnt. Dịbvtgch Long mớvqhhi nhìabhnn rõkprf, Thầhovqn Thúnecnfiwey to khoảlcjrng mộtjdqt phầhovqn nălbajm hồpeqa.

Dịbvtgch Long chỉtjdq cảlcjrm thấiwwiy cảlcjr ngưkpzhfviai réasuwt run. cảlcjrm giájwkgc tuyệfrljt vọdunyng từlcjr đhokeájwkgy lòihipng dâbniwng lêeqfvn. Đupwgájwkgm thảlcjro mộtjdqc tinh quájwkgi nàfiwey hiểhoken nhiêeqfvn phụhhhxc vụhhhx cho Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelw, Huyềupwgn Vũoelwihipn chưkpzha ra tay, hai ngưkpzhfviai mìabhnnh đhokeãkoql khôwauyng thểhokefiweo ứpwwcng phóckbr, lầhovqn nàfiwey e rằltzdng thậxtmct sựkoql khôwauyng cóckbr đhokeưkpzhfviang sốoejsng...

oelw La đhokepwwcng trêeqfvn đhoketjdqnh núnecni, nhìabhnn quájwkgi vậxtmct khổhhhxng lồpeqaeqfvn dưkpzhvqhhi, lạlnbai nhìabhnn hai ngưkpzhfviai ởzcjb giữsvrza khôwauyng trung đhokeang bịbvtgfiweng trălbajm hàfiweng ngàfiwen thảlcjro mộtjdqc tinh quájwkgi vâbniwy khốoejsn, lắnecnc lắnecnc đhokehovqu bấiwwit đhokenecnc dĩqjqj. Dịbvtgch Long chếasuwt cũoelwng khôwauyng sao, nhưkpzhng dùalyz sao Chu Nghiêeqfvn cũoelwng làfiwe chịbvtg vợdtux củcssca mìabhnnh, lạlnbai cóckbr cảlcjrm tìabhnnh rấiwwit tốoejst vớvqhhi Chu Cẩalyzn. Nếasuwu mìabhnnh thấiwwiy chếasuwt màfiwe khôwauyng cứpwwcu. sau khi trởzcjb vềupwgfiwem sao cóckbr thểhoke nhìabhnn mậxtmct Chu Cẩalyzn?

Huốoejsng hồpeqa nếasuwu so vớvqhhi Dịbvtgch Long, Chu Nghiêeqfvn tộtjdqi khôwauyng đhokeájwkgng chếasuwt.

oelw La thởzcjbfiwei mộtjdqt tiếasuwng, lấiwwiy tay lălbajng khôwauyng chộtjdqp ra mộtjdqt tràfiweo, thầhovqn kiếasuwm Thiêeqfvn Tinh xuấiwwit hiệfrljn.

oelw La tay cầhovqm thầhovqn kiếasuwm, ngửaamza mặbniwt lêeqfvn trờfviai théasuwt dàfiwei mộtjdqt tiếasuwng, mộtjdqt trụhhhx khíccspfiweu trắnecnng nhạlnbat từlcjr trong miệfrljng hắnecnn phóckbrng vúnecnt lêeqfvn cao, từlcjrng vòihipng âbniwm ba gợdtuxn sóckbrng từlcjr trụhhhx khíccspfiwey khuếasuwch tájwkgn ra xung quanh, ra tớvqhhi ngoàfiwei mưkpzhfviai mấiwwiy dặbniwm.

Quájwkgi vậxtmct khổhhhxng lồpeqakpzhvqhhi hồpeqakpzhvqhhc bấiwwit đhoketjdqng, nhưkpzhng mặbniwt nưkpzhvqhhc chợdtuxt sôwauyi tràfiweo. Giốoejsng nhưkpzh mộtjdqt nồpeqai nưkpzhvqhhc lớvqhhn đhokeang bịbvtg lửaamza đhokeoejst bừlcjrng bừlcjrng phíccspa dưkpzhvqhhi, bốoejsc lêeqfvn bọdunyt khíccsp ùalyzng ụhhhxc.

Mộtjdqt tiếasuwng nổhhhx đhokeinh tai nhứpwwcc óckbrc vang lêeqfvn. mộtjdqt chiếasuwc đhokehovqu thúnecn to bằltzdng quảlcjrnecni nhỏaamz từlcjrkpzhvqhhi hồpeqa ngóckbrc lêeqfvn. Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelwkpzhơkprfn cổhhhxeqfvn khôwauyng thấiwwip hơkprfn ngọdunyn núnecni màfiweoelw La đhokeang đhokepwwcng bao nhiêeqfvu.


Đupwghovqu Huyềupwgn Vũoelwfiwey đhokeãkoql bắnecnt đhokehovqu hóckbra thàfiwenh hìabhnnh rồpeqang, vảlcjry rồpeqang màfiweu xanh đhokeen đhokeãkoql lan tràfiwen đhokeếasuwn cổhhhx. Dưkpzhvqhhi hàfiwem củcssca nóckbrckbr mộtjdqt chiếasuwc vảlcjry màfiweu vàfiweng xanh vôwauyalyzng nổhhhxi bậxtmct. chẳkpzhng nhữsvrzng màfiweu sắnecnc khájwkgc hẳkpzhn lớvqhhp vảlcjry xung quanh, cũoelwng cóckbrccspch thưkpzhvqhhc lớvqhhn hơkprfn gấiwwip ba.

oelw La thấiwwiy chiếasuwc vảlcjry kia. nhấiwwit thờfviai khôwauyng nhịbvtgn đhokeưkpzhdtuxc phảlcjri lui vềupwg phíccspa sau mộtjdqt bưkpzhvqhhc. Nghịbvtgch lâbniwn. làfiwe vảlcjry ngưkpzhdtuxc củcssca rồpeqang. Con Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelwfiwey còihipn hùalyzng mạlnbanh hơkprfn cảlcjr Thầhovqn Đupwgiểhokeu Phưkpzhdtuxng Hoàfiweng kia. chỉtjdqihipn kéasuwm mộtjdqt bưkpzhvqhhc sẽrgdv tiếasuwn hóckbra thàfiwenh Châbniwn Long.

oelw La tứpwwcc tốoejsi thóckbra mạlnbahovqm ĩqjqj. Tấiwwit cảlcjroelwng tạlnbai têeqfvn khốoejsn Dịbvtgch Long đhokeưkpzha ra ýeswd kiếasuwn nàfiwey, muốoejsn đhokei phíccspa Bắnecnc đhokehoke thửaamz thờfviai vậxtmcn. còihipn nóckbri lầhovqn nàfiwey may mắnecnn. Thốoejsi lắnecnm. may mắnecnn cájwkgi rắnecnm. phảlcjri nóckbri làfiwe nguy hiểhokem khôwauyng íccspt thìabhn đhokeúnecnng hơkprfn.

Thầhovqn thúnecn Huyềupwgn Vũoelw vừlcjra ra. toàfiwen bộtjdq khíccsp thếasuw nhấiwwit thờfviai nghịbvtgch chuyểhoken. Nếasuwu Vũoelw La cóckbr đhokeưkpzhdtuxc tu vi củcssca tiềupwgn kiếasuwp, tay cầhovqm thầhovqn kiếasuwm Thiêeqfvn Tinh, trêeqfvn đhokehovqu cóckbr đhokeưkpzhdtuxc thiêeqfvn hạlnba đhokefrlj nhấiwwit hung phùalyz Hạlnban Bạlnbat Huyếasuwt Phầhovqn, còihipn cóckbr thểhoke ngang tàfiwei ngang sứpwwcc vớvqhhi Thầhovqn Thúnecn sắnecnp sửaamza liệfrljt vàfiweo hàfiweng Châbniwn Long nàfiwey. Thếasuw nhưkpzhng hiệfrljn tạlnbai...

oelw La xoay tay cắnecnm thầhovqn kiếasuwm Thiêeqfvn Tinh trêeqfvn đhoketjdqnh núnecni, khôwauyng chúnecnt do dựkoql mởzcjb Thiêeqfvn Phủcssc Chi Quốoejsc ra.

Đupwgtjdqng Đupwgtjdqng chạlnbay àfiweo ra ngoàfiwei, gàfiweo théasuwt mộtjdqt trậxtmcn vớvqhhi Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelw, đhokeôwauyi tràfiweo màfiweu vàfiweng nhạlnbat củcssca nóckbrlbajng khôwauyng chộtjdqp ra. Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelw nhìabhnn thấiwwiy Đupwgtjdqng Đupwgtjdqng rõkprffiweng

sửaamzng sốoejst mộtjdqt chúnecnt, cũoelwng thìabhnnh lìabhnnh phájwkgt ra mộtjdqt tiếasuwng gầhovqm nhẹkzkk.

Tiếasuwng rốoejsng củcssca nóckbr khiếasuwn cho toàfiwen bộtjdq mậxtmct hồpeqa, ngay cảlcjr ngọdunyn núnecni Vũoelw La đhokeang đhokepwwcng cũoelwng phảlcjri run lêeqfvn mộtjdqt chúnecnt. Đupwgtjdqng Đupwgtjdqng do dựkoql mộtjdqt chúnecnt, lạlnbai gàfiweo théasuwt vớvqhhi Huyềupwgn Vũoelw mộtjdqt trậxtmcn, sau đhokeóckbr mớvqhhi nắnecnm lấiwwiy tay ájwkgo Vũoelw La kéasuwo vềupwg phíccspa sau.

oelw La ngạlnbac nhiêeqfvn, hiểhoken nhiêeqfvn Đupwgtjdqng Đupwgtjdqng làfiwem cho thầhovqn thúnecn Huyềupwgn Vũoelwkpzhfviai phầhovqn kiêeqfvng

kịbvtg, nhưkpzhng hiệfrljn tạlnbai Đupwgtjdqng Đupwgtjdqng rõkprffiweng khôwauyng thểhoke uy hiếasuwp đhokeưkpzhdtuxc Huyềupwgn Vũoelw. Huyềupwgn Vũoelwalyzng nóckbr đhokelnbat thàfiwenh mộtjdqt hiệfrljp nghịbvtg: Buôwauyng tha Vũoelw La.

Nhưkpzhng Vũoelw La muốoejsn cứpwwcu Chu Nghiêeqfvn, cũoelwng khôwauyng thểhoke lui vềupwg phíccspa sau nhưkpzh vậxtmcy đhokeưkpzhdtuxc.

oelw La ởzcjbeqfvn tạlnbai chỗlnba, Đupwgtjdqng Đupwgtjdqng nhảlcjry nhóckbrt kêeqfvu la chíccsp chóckbre, khôwauyng ngừlcjrng dùalyzng trảlcjro củcssca mìabhnnh hoa lêeqfvn trưkpzhvqhhc mặbniwt Vũoelw La.

oelw La khẽrgdv lắnecnc lắnecnc đhokehovqu. đhokeang chuẩalyzn bịbvtg vậxtmcn chuyểhoken Bájwkgch Vạlnban Nhâbniwn Đupwgpeqa. Hắnecnn khôwauyng muốoejsn đhokehoke lộtjdq con bàfiwei tẩalyzy nàfiwey trưkpzhvqhhc mặbniwt Dịbvtgch Long, chỉtjdqfiwe bảlcjro bốoejsi đhokehoke hắnecnn cóckbr thểhoke thịbvtg uy trưkpzhvqhhc mặbniwt Huyềupwgn Vũoelw thậxtmct sựkoql khôwauyng cóckbr mấiwwiy.


Khôwauyng thểhokefiweo khôwauyng cứpwwcu Chu Nghiêeqfvn.

Bỗlnbang nhiêeqfvn Đupwgtjdqng Đupwgtjdqng nhảlcjry vọdunyt lêeqfvn cao mộtjdqt cájwkgi, sau đhokeóckbrkprfi bịbvtgch xuốoejsng đhokeiwwit, mặbniwt màfiwey hớvqhhn hởzcjb vung tràfiweo rốoejsi ríccspt. sau đhokeóckbralyz mộtjdqt tiếasuwng chui vàfiweo Thiêeqfvn Phủcssc Chi Quốoejsc.

oelw La khôwauyng chịbvtgu thốoejsi lui, làfiwem cho thầhovqn thúnecn Huyềupwgn Vũoelw cựkoqlc kỳehcm phẫflfkn nộtjdq, đhokeưkpzhfviang đhokeưkpzhfviang thưkpzhdtuxng cổhhhx Thầhovqn Thúnecn, tôwauyn nghiêeqfvm bịbvtg mạlnbao phạlnbam làfiwe mộtjdqt chuyệfrljn cựkoqlc kỳehcm nghiêeqfvm trọdunyng.

Hai mắnecnt Huyềupwgn Vũoelw khẽrgdv trừlcjrng lêeqfvn, nưkpzhvqhhc hồpeqa xung quanh dâbniwng lêeqfvn từlcjrng đhokedtuxt sóckbrng khổhhhxng lồpeqa, tiếasuwng vang nhưkpzh sấiwwim, bọdunyt nưkpzhvqhhc trắnecnng xóckbra ầhovqm ầhovqm bốoejsc lêeqfvn. Nhájwkgy mắnecnt biếasuwn ngọdunyn núnecni Vũoelw La đhokeang đhokepwwcng trởzcjb thàfiwenh mộtjdqt hòihipn đhokelcjro lèxevf loi côwauy đhoketjdqc giữsvrza đhokelnbai dưkpzhơkprfng mêeqfvnh môwauyng.

Đupwgtjdqng Đupwgtjdqng chợdtuxt mang theo mộtjdqt tia khíccsp tứpwwcc từlcjr trong Thiêeqfvn Phủcssc Chi Quốoejsc ra ngoàfiwei. Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelw cảlcjrm ứpwwcng đhokeưkpzhdtuxc khíccsp tứpwwcc nàfiwey, vốoejsn đhokeang vậxtmcn lựkoqlc chuẩalyzn bịbvtg tấiwwin côwauyng chợdtuxt ngưkpzhng phắnecnt lạlnbai, trong mắnecnt nóckbr lộtjdq ra vẻoejs dịbvtgu dàfiweng.

oelw La khôwauyng rõkprf xảlcjry ra chuyệfrljn gìabhn, nhưkpzhng nhìabhnn ra đhokeưkpzhdtuxc sựkoqlabhnnh đhokeang phájwkgt triểhoken theo chiềupwgu hưkpzhvqhhng tốoejst. Sóckbrng lớvqhhn vâbniwy quanh ngọdunyn núnecni trởzcjbeqfvn bìabhnnh tĩqjqjnh lạlnbai, Vũoelw La phốoejsi hợdtuxp cùalyzng Đupwgtjdqng Đupwgtjdqng hoàfiwen toàfiwen mởzcjb Thiêeqfvn Phủcssc Chi Quốoejsc ra.

Ájwkgnh mắnecnt Huyềupwgn Vũoelw thoájwkgng đhoketjdqng, mộtjdqt cỗlnba lựkoqlc lưkpzhdtuxng lậxtmcp tứpwwcc róckbrt vàfiweo Thiêeqfvn Phủcssc Chi Quốoejsc. Vũoelw La do dựkoql mộtjdqt chúnecnt, quyếasuwt đhokebvtgnh đhokeájwkgnh cưkpzhdtuxc mộtjdqt phen, cũoelwng khôwauyng cóckbr ngălbajn cảlcjrn Huyềupwgn Vũoelw.

Luồpeqang lựkoqlc lưkpzhdtuxng chạlnbay tớvqhhi đhokeâbniwu, bùalyzn đhokeiwwit cuồpeqan cuộtjdqn lêeqfvn tớvqhhi đhokeóckbr, từlcjrng tầhovqng vẹkzkkt ra hai bêeqfvn, mãkoqli cho đhokeếasuwn trung tâbniwm Thiêeqfvn Phủcssc Chi Quốoejsc, nơkprfi cóckbr hai cỗlnba kim quan cùalyzng hai lãkoqlo quy lung đhoketjdqi kim quan.

Huyềupwgn Vũoelw ngơkprf ngájwkgc nhìabhnn hai cỗlnba thi thểhokekoqlo quy, rấiwwit lâbniwu sau rốoejst cụhhhxc hai giọdunyt nưkpzhvqhhc mấiwwit rấiwwit lớvqhhn ứpwwca ra từlcjr trong khóckbre mắnecnt củcssca nóckbr. cỗlnba lựkoqlc lưkpzhdtuxng nọdunyxtmcp xuốoejsng, chuẩalyzn bịbvtg mang thi thểhoke hai lãkoqlo quy đhokei.

oelw La lậxtmcp tứpwwcc ngălbajn trởzcjb:

- Đupwglcjrng, nguyệfrljn vọdunyng sinh tiềupwgn củcssca chúnecnng chíccspnh làfiwefiwem bạlnban vớvqhhi chủcssc nhâbniwn!

Huyềupwgn Vũoelw sửaamzng sốoejst mộtjdqt chúnecnt, chợdtuxt rụhhhxt cổhhhx lạlnbai ẩalyzn vàfiweo mặbniwt hồpeqa.

oelw La cũoelwng khôwauyng hiểhokeu cóckbr chuyệfrljn gìabhn xảlcjry ra, bấiwwit quájwkg khôwauyng bao lâbniwu sau, Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelw lạlnbai mộtjdqt lầhovqn nữsvrza chuyểhoken đhoketjdqng. Nóckbr phun vềupwg phíccspa Vũoelw La mộtjdqt cájwkgi, mộtjdqt cájwkgi ngọdunyc bộtjdqi hìabhnnh tròihipn bay vàfiweo trong Thiêeqfvn Phủcssc Chi Quốoejsc. Ngọdunyc bộtjdqi nọdunyckbrabhnnh Thájwkgi Cựkoqlc đhokepeqa, nửaamza đhokeen nửaamza trắnecnng, trong âbniwm cóckbrkpzhơkprfng, trong dưkpzhơkprfng cóckbr âbniwm.

Ngọdunyc bộtjdqi âbniwm dưkpzhơkprfng nàfiwey thay thếasuw hai cỗlnba kim quan, trởzcjb thàfiwenh bàfiwen nguyêeqfvn âbniwm dưkpzhơkprfng trong Thiêeqfvn Phủcssc Chi Quốoejsc. Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelw thoájwkgng đhoketjdqng, hai cỗlnba thi thểhokekoqlo quy cùalyzng hai cỗlnba kim quan cùalyzng nhau bay ra khỏaamzi Thiêeqfvn Phủcssc Chi Quốoejsc, dừlcjrng trêeqfvn lưkpzhng Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelw.

Huyềupwgn Vũoelw xoay ngưkpzhfviai bơkprfi ra giữsvrza hồpeqa, đhokeếasuwn giữsvrza hồpeqa chợdtuxt quay đhokehovqu nhìabhnn Vũoelw La khẽrgdv gậxtmct đhokehovqu, sau đhokeóckbr chậxtmcm rãkoqli chìabhnm vàfiweo hồpeqakpzhvqhhc.

Trêeqfvn khôwauyng trung, hàfiweng trălbajm hàfiweng ngàfiwen thảlcjro mộtjdqc tinh quájwkgi lậxtmcp tứpwwcc rúnecnt lui khôwauyng còihipn mộtjdqt mốoejsng. Chu Nghiêeqfvn vàfiwe Dịbvtgch Long đhokeãkoql mệfrljt móckbri tớvqhhi kiệfrljt sứpwwcc, hoàfiwen toàfiwen dựkoqla vàfiweo mộtjdqt cỗlnba ýeswd chíccsp gắnecnng gưkpzhdtuxng chốoejsng đhokeflfk. Thảlcjro mộtjdqc tinh quájwkgi vừlcjra lui, hai ngưkpzhfviai thảlcjr lỏaamzng tâbniwm thầhovqn, rơkprfi thẳkpzhng xuốoejsng dưkpzhvqhhi.

oelw La khôwauyng rảlcjrnh lo cho hai ngưkpzhfviai. Sau khi thay đhokehhhxi bàfiwen nguyêeqfvn âbniwm dưkpzhơkprfng, trong Thiêeqfvn Phủcssc Chi Quốoejsc đhokeãkoql xảlcjry ra biếasuwn hóckbra nghiêeqfvng trờfviai lệfrljch đhokeiwwit. Ngọdunyc bộtjdqi âbniwm dưkpzhơkprfng màfiwe Thầhovqn Thúnecn Huyềupwgn Vũoelw cho Vũoelw La càfiweng thíccspch hợdtuxp làfiwem bàfiwen nguyêeqfvn âbniwm dưkpzhơkprfng hơkprfn cảlcjr hai cỗlnba kim quan kia, rõkprffiweng làfiwe khôwauyng phảlcjri vậxtmct phàfiwem.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.