Tiên Tuyệt

Chương 293 : Từng bước kinh tâm (hạ)

    trước sau   
Chỉedyqqdkkn phíuunia Bắkyifc khôobcfng biếuwsjt, còqdkkn cóxwmo thểtvlk đuqcwi thửbfzp thờwvtfi vậmvcdn, Thầxwmon Đcxitiểtvlku Phưbpyijbfhng Hoàbpying ởhiir phíuunia Nam rõlecgbpying đuqcwãkdje trưbpyihiirng thàbpyinh, bọamtwn họamtw đuqcwãkdje khôobcfng qua đuqcwưbpyijbfhc phíuunia Đcxitôobcfng, phíuunia Nam lạbndoi càbpying khôobcfng thểtvlk.

morg La dang rộafnong hai tay, khôobcfng nóxwmoi nửbfzpa lờwvtfi.

Nếuwsju Dịbfzpch Long cùafnong Chu Nghiêtmwmn chíuuninh làbpyi bộafno hạbndo chârjjgn chíuuninh củnihoa Vũmorg La. tựafno nhiêtmwmn hắkyifn sẽsmla thi triểtvlkn chútxmnt thủniho đuqcwoạbndon, khiếuwsjn cho bọamtwn họamtw ngoan ngoãkdjen nghe lệlfubnh. Nhưbpying hai ngưbpyiwvtfi nàbpyiy khôobcfng phảedyqi, Vũmorg La cũmorgng lưbpyiwvtfi khôobcfng muốfcpjn làbpyim gìbmpm, cứshqr đuqcwêtmwm cho bọamtwn họamtw tựafnotxmnc đuqcwxwmou vàbpyio tưbpyiwvtfng, lútxmnc ấtngly tựafno nhiêtmwmn sẽsmlalecg.

Nhìbmpmn thấtngly Vũmorg La khôobcfng hềawxg phảedyqn đuqcwfcpji, Dịbfzpch Long cảedyqm thấtngly rằnwuwng mìbmpmnh đuqcwãkdje thắkyifng trong trậmvcdn giao phong lầxwmon nàbpyiy vớesloi Vũmorg La. cao hứshqrng đuqcwshqrng dậmvcdy chỉedyq vềawxg phíuunia Bắkyifc:

- Xuấtnglt phánihot!

Lầxwmon nàbpyiy Dịbfzpch Long rútxmnt kinh nghiệlfubm lầxwmon trưbpyiesloc, vôobcfafnong cẩkzcen thậmvcdn tiếuwsjn tớesloi.


morg La cóxwmo cảedyqnh giớesloi thấtnglp nhấtnglt trong ba ngưbpyiwvtfi, cho nêtmwmn chi lẽsmlao đuqcwsmlao theo sau, Dịbfzpch Long cùafnong Chu Nghiêtmwmn cũmorgng khôobcfng phảedyqn đuqcwfcpji. Thậmvcdt ra Dịbfzpch Long rấtnglt muốfcpjn bấtnglt Vũmorg La đuqcwi trưbpyiesloc dòqdkk đuqcwưbpyiwvtfng, đuqcwánihong tiếuwsjc cóxwmo Chu Nghiêtmwmn ởhiirtmwmn cạbndonh, y khôobcfng cóxwmo mặhiirt mũmorgi nàbpyio làbpyim nhưbpyi vậmvcdy.

morg La biếuwsjt hưbpyieslong Bắkyifc tuyệlfubt đuqcwfcpji khôobcfng cóxwmo khảedyqiqavng. Trong sốfcpj Thầxwmon Thútxmn Tứshqrbpyijbfhng, Bắkyifc Huyềawxgn Vũmorg khôobcfng nghi ngờwvtfbmpm chíuuninh làbpyi con trầxwmom ổvzcun nhấtnglt. Trong Thầxwmon Thútxmn Tứshqrbpyijbfhng, chiếuwsjn lựafnoc củnihoa Huyềawxgn Vũmorg khôobcfng phảedyqi làbpyi mạbndonh nhấtnglt, nhưbpying nếuwsju Huyềawxgn Vũmorg đuqcwãkdje quyếuwsjt đuqcwbfzpnh khôobcfng cho bọamtwn họamtw qua, vậmvcdy bọamtwn họamtw tuyệlfubt khôobcfng cóxwmo khảedyqiqavng đuqcwi qua từshqrbpyieslong nàbpyiy.

Hiệlfubn tạbndoi chuyệlfubn màbpyimorg La đuqcwang suy nghĩxwmo trong lòqdkkng, chíuuninh làbpyi tiểtvlku đuqcwafnoi chíuunin ngưbpyiwvtfi Yêtmwmu tộafnoc kia làbpyim thếuwsjbpyio tiếuwsjn vàbpyio từshqr đuqcwbfzpa bàbpyin củnihoa Thanh Long?

Phíuunia Bắkyifc chíuuninh làbpyi mộafnot ngọamtwn nútxmni lớeslon, ba ngưbpyiwvtfi vôobcfafnong cẩkzcen thậmvcdn, cũmorgng khôobcfng nóxwmong lòqdkkng tiếuwsjn tớesloi, mấtnglt thờwvtfi gian nửbfzpa ngàbpyiy mớesloi tớesloi đuqcwưbpyijbfhc đuqcwedyqnh nútxmni. Nhìbmpmn vềawxg phíuunia Bắkyifc, mộafnot con sôobcfng lớeslon uốfcpjn lưbpyijbfhn chảedyqy dàbpyii, ngay dưbpyiesloi chârjjgn nútxmni làbpyi mộafnot hồlfubbpyiesloc. Con sôobcfng kia chảedyqy từshqr phíuunia Târjjgy đuqcwfcpjbpyio hồlfub, cuồlfubn cuộafnon chảedyqy ra phíuunia Đcxitôobcfng, chảedyqy mãkdjei khôobcfng ngừshqrng.

Nhưbpying thậmvcdt ra hồlfubbpyiesloc đuqcwhiirc biệlfubt yêtmwmn tĩxwmonh, gióxwmo nhẹqbie thổvzcui qua gârjjgy nêtmwmn gợjbfhn sóxwmong lăiqavn tăiqavn, phảedyqn chiếuwsju ánihonh kim quang óxwmong ánihonh.

Cảedyqnh sắkyifc tuyệlfubt đuqcwqbiep, Chu Nghiêtmwmn cũmorgng khôobcfng khỏaberi thảedyq lỏaberng thểtvlknihoc vàbpyi tinh thầxwmon, lòqdkkng ngựafnoc phậmvcdp phồlfubng híuunit sârjjgu mộafnot hơcslqi.

Dịbfzpch Long tỏaber ra hếuwsjt sứshqrc hàbpyii lòqdkkng:

- Xem ra bưbpyiesloc đuqcwxwmou tiếuwsjn vềawxg phíuunia Bắkyifc đuqcwãkdje thàbpyinh côobcfng, chútxmnng ta đuqcwãkdjetmwmn đuqcwưbpyijbfhc đuqcwedyqnh nútxmni màbpyi khôobcfng gặhiirp trởhiir ngạbndoi gìbmpm, cóxwmo lẽsmla Dịbfzp Thútxmn trấtngln thủniho phíuunia Bắkyifc nàbpyiy đuqcwãkdje khôobcfng còqdkkn nữqoxoa, vậmvcdn may củnihoa chútxmnng ta quảedyqbpyi khôobcfng tệlfub.

Dịbfzpch Long chỉedyq tay xuốfcpjng dưbpyiesloi, hạbndo lệlfubnh:

- Xuốfcpjng nútxmni.

Dịbfzpch Long đuqcwi trưbpyiesloc làbpyim gưbpyiơcslqng. Chu Nghiêtmwmn theo ởhiir phíuunia sau. Vũmorg La tựafno nhiêtmwmn dừshqrng ởhiir cuốfcpji cùafnong.

morg La cũmorgng khôobcfng lạbndoc quan nhưbpyi Dịbfzpch Long. Trêtmwmn thựafnoc tếuwsj từshqr khi nhìbmpmn thấtngly dòqdkkng sôobcfng vàbpyi hồlfubbpyiesloc, Vũmorg La đuqcwãkdje biếuwsjt nơcslqi nàbpyiy nhấtnglt đuqcwbfzpnh cóxwmo mộafnot con Thầxwmon Thútxmn Huyềawxgn Vũmorg. vềawxg chuyệlfubn vìbmpm sao ba ngưbpyiwvtfi lêtmwmn tớesloi đuqcwedyqnh nútxmni màbpyi khôobcfng gặhiirp trởhiir ngạbndoi gìbmpm. chẳbmpmng lẽsmla bắkyift mộafnot con Thầxwmon Thútxmn Huyềawxgn Vũmorgtmwmn nútxmni đuqcwánihonh nhau vớesloi mìbmpmnh?

Tuy rằnwuwng ngoàbpyii miệlfubng Dịbfzpch Long nóxwmoi rấtnglt thoảedyqi mánihoi, nhưbpying tao ngộafnohiir rừshqrng hoang đuqcwãkdje giánihong cho y mộafnot đuqcwòqdkkn đuqcwau đuqcwiếuwsjng. Cho nêtmwmn lútxmnc y xuốfcpjng nútxmni, đuqcwôobcfi mắkyift đuqcwedyqo quanh liêtmwmn tụlcjmc, chỉedyq cầxwmon gióxwmo thổvzcui cỏaber lay cũmorgng lậmvcdp tứshqrc sinh lòqdkkng cảedyqnh giánihoc.


morg La ởhiir phíuunia sau thấtngly vậmvcdy cưbpyiwvtfi thầxwmom.

Sau khi xuốfcpjng nútxmni, ba ngưbpyiwvtfi đuqcwi thẳbmpmng mộafnot mạbndoch tớesloi bờwvtf hồlfub, vẫkdjen khôobcfng cóxwmo đuqcwafnong tĩxwmonh gìbmpm. Thậmvcdt ra Vũmorg La rấtnglt hy vọamtwng mìbmpmnh đuqcwãkdje đuqcwnihon sai, cóxwmo thểtvlk thuậmvcdn lợjbfhi rờwvtfi khỏaberi đuqcwbfzpa vựafnoc thầxwmon bíuunibpyiy làbpyi hay nhấtnglt. Tuy rằnwuwng hắkyifn thấtngly phíuunia Nam cũmorgng cóxwmo hy vọamtwng, nhưbpying thậmvcdt ra cũmorgng khôobcfng cóxwmobpyiwvtfi phầxwmon nắkyifm chắkyifc.

Xung quanh hồlfubbpyiesloc đuqcwxwmoy cỏaber hoang cao bằnwuwng đuqcwxwmou ngưbpyiwvtfi, vừshqra tớesloi nơcslqi nàbpyiy, nguyêtmwmn hồlfubn Vũmorg La bắkyift đuqcwxwmou xao đuqcwafnong bấtnglt an. Hắkyifn nhìbmpmn vềawxg phíuunia mộafnot đuqcwánihom cỏaber hoang, cảedyqm thấtngly dưbpyiwvtfng nhưbpyixwmo thứshqrbmpm đuqcwóxwmo đuqcwang ẩkzcen trong cỏaber theo dõlecgi mọamtwi ngưbpyiwvtfi.

morg La bèkdjen đuqcwshqrng yêtmwmn bấtnglt đuqcwafnong, phíuunia trưbpyiesloc Dịbfzpch Long cùafnong Chu Nghiêtmwmn quay đuqcwxwmou lạbndoi thútxmnc giụlcjmc:

- Đcxiti mau. làbpyim sao vậmvcdy?

morg La nhìbmpmn chằnwuwm chằnwuwm đuqcwánihom cỏaber hoang nọamtw, đuqcwánihom cỏaberbpyiy bao quanh hồlfubbpyiesloc mộafnot vòqdkkng, khôobcfng nhìbmpmn thấtngly đuqcwârjjgu làbpyi cuốfcpji. Hắkyifn nhẹqbie nhàbpying lắkyifc đuqcwxwmou:

- Khôobcfng thểtvlk đuqcwi tiếuwsjp, ta phảedyqi lui vềawxg, xin hai ngưbpyiwvtfi cánihoc ngưbpyiơcslqi cửbfzp tựafno nhiêtmwmn.

morg La hoàbpyin toàbpyin khôobcfng cóxwmo hảedyqo cảedyqm vớesloi hai ngưbpyiwvtfi nàbpyiy. Tuy rằnwuwng Chu Nghiêtmwmn làbpyi chịbfzp vợjbfh củnihoa minh, nhưbpying Vũmorg La cũmorgng khôobcfng cảedyqm thấtngly mìbmpmnh phảedyqi cóxwmo tránihoch nhiệlfubm gìbmpm vớesloi nàbpying.

Hắkyifn nóxwmoi dứshqrt lờwvtfi bèkdjen xoay ngưbpyiwvtfi rờwvtfi đuqcwi. Nhắkyifc nhờwvtf mộafnot cârjjgu đuqcwãkdjebpyibpyim hếuwsjt tránihoch nhiệlfubm, hắkyifn khôobcfng cầxwmon biếuwsjt hai ngưbpyiwvtfi cóxwmo nghe hay khôobcfng.

morgng giốfcpjng nhưbpyi Dịbfzpch Long cảedyqm thấtngly Vũmorg La làbpyinihonh nặhiirng. Vũmorg La cũmorgng cảedyqm thấtngly hai ngưbpyiwvtfi kia làbpyinihonh nặhiirng củnihoa mìbmpmnh.

morg La xoay ngưbpyiwvtfi bưbpyiesloc đuqcwi, đuqcwãkdje hoàbpyin toàbpyin chọamtwc giậmvcdn Dịbfzpch Long:

- Đcxitãkdje sắkyifp sửbfzpa ra ngoàbpyii, khôobcfng cóxwmo nguy hiểtvlkm gìbmpm. vìbmpm sao ngưbpyiơcslqi muốfcpjn quay vềawxg, chẳbmpmng lẽsmla trong đuqcwxwmou ngưbpyiơcslqi toàbpyin làbpyi đuqcwmvcdu hũmorg?

Vốfcpjn Vũmorg La đuqcwang sảedyqi bưbpyiesloc quay vềawxg, nhưbpying lútxmnc nàbpyiy lạbndoi càbpying ngàbpyiy càbpying cảedyqm thấtngly bấtnglt an dưbpyiwvtfng nhưbpyi sau lưbpying cóxwmoobcf sốfcpj ánihonh mắkyift đuqcwang nhìbmpmn mìbmpmnh chằnwuwm chằnwuwm. Cảedyqm giánihoc nhưbpyixwmo dao nhọamtwn kềawxg lung nàbpyiy khiếuwsjn cho hắkyifn cảedyqm thấtngly khôobcfng thoảedyqi mánihoi, Dịbfzpch Long vừshqra gọamtwi, Vũmorg La lậmvcdp tứshqrc cấtnglt bưbpyiesloc chạbndoy nhưbpyi đuqcwtmwmn, nhanh chóxwmong xôobcfng lêtmwmn giữqoxoa sưbpyiwvtfn nútxmni.


Chu Nghiêtmwmn đuqcwbfzpnh gọamtwi Vũmorg La lạbndoi, nhưbpying Dịbfzpch Long ngăiqavn nàbpying lạbndoi, hung hăiqavng nóxwmoi:

- Mặhiirc kệlfub hắkyifn. đuqcwtvlk cho hắkyifn bịbfzprjjgy khốfcpjn chếuwsjt ởhiircslqi nàbpyiy càbpying tốfcpjt, chútxmnng ta đuqcwi thôobcfi.

Hai ngưbpyiwvtfi vừshqra quay ngưbpyiwvtfi lạbndoi, liềawxgn ngârjjgy ngẩkzcen cảedyq ngưbpyiwvtfi.

Ven hồlfub vừshqra rồlfubi đuqcwxwmoy cỏaber hoang, hiệlfubn tạbndoi chỉedyqqdkkn làbpyi mặhiirt nưbpyiesloc trốfcpjng khôobcfng, khôobcfng cóxwmobmpm cảedyq.

Dịbfzpch Long cảedyqm thấtngly khôobcfng ổvzcun, mồlfubobcfi lạbndonh chậmvcdm rãkdjei từshqr thánihoi dưbpyiơcslqng rơcslqi xuốfcpjng, hạbndo giọamtwng khẽsmla hỏaberi:

- Đcxitârjjgy... đuqcwârjjgy làbpyi chuyệlfubn gìbmpm vậmvcdy?

Áfcpjnh mắkyift Chu Nghiêtmwmn tỏaber ra phứshqrc tạbndop vôobcfafnong, rốfcpjt cụlcjmc đuqcwãkdjexwmo mộafnot nhậmvcdn thứshqrc hoàbpyin toàbpyin khánihoc vềawxg vịbfzp muộafnoi phu tưbpyiơcslqng lai màbpyibmpmnh vẫkdjen khinh thưbpyiwvtfng.

Vốfcpjn Chu Nghiêtmwmn rấtnglt thưbpyiơcslqng Chu Cẩkzcen, hơcslqn nữqoxoa tíuuninh tìbmpmnh Chu Cẩkzcen rấtnglt hợjbfhp vớesloi nàbpying. Thủnihoy chung Chu Nghiêtmwmn vẫkdjen cảedyqm thấtngly trêtmwmn thếuwsj gian nàbpyiy khôobcfng cóxwmo nam nhârjjgn nàbpyio cóxwmo thểtvlk xứshqrng vớesloi muộafnoi muộafnoi củnihoa mìbmpmnh.

cslqn nữqoxoa bảedyqn thârjjgn nàbpying làbpyi đuqcwi lêtmwmn từshqr cấtnglp bậmvcdc thấtnglp nhấtnglt củnihoa Áfcpjm Vệlfub. Cho nêtmwmn đuqcwfcpji vớesloi chuyệlfubn Vũmorg La vừshqra gia nhậmvcdp Áfcpjm Vệlfub đuqcwãkdjebpyi Chíuuninh Vệlfub cấtnglp Giánihop, nàbpying cảedyqm thấtngly bấtnglt mãkdjen vôobcfafnong. Nàbpying cho rằnwuwng têtmwmn tiêtmwmu tửbfzpbpyiy bấtnglt quániho nhờwvtf nịbfzpnh bợjbfh nhạbndoc phụlcjm, mớesloi cóxwmo đuqcwưbpyijbfhc ưbpyiu đuqcwãkdjei nhưbpyi vậmvcdy.

Cho nêtmwmn nàbpying tớesloi Nộafnorjjgn sơcslqn trang cũmorgng lưbpyiwvtfi khôobcfng muốfcpjn gặhiirp Vũmorg La. gặhiirp rồlfubi cũmorgng khôobcfng hềawxg tỏaber ra thârjjgn thiệlfubn. Cho đuqcwếuwsjn lầxwmon trưbpyiesloc, Vũmorg La nóxwmoi ra bíuuni mậmvcdt củnihoa đuqcwbndoo thanh quang trong rừshqrng hoang, nàbpying mớesloi cảedyqm thấtngly hơcslqi kinh ngạbndoc, thìbmpm ra têtmwmn tiểtvlku từshqrbpyiy cũmorgng khôobcfng phảedyqi hoàbpyin toàbpyin vôobcf dụlcjmng, tốfcpji thiétxmnu cũmorgng cóxwmo đuqcwưbpyijbfhc nhãkdjen quang lãkdjeo luyệlfubn.

Bấtnglt quániho Chu Nghiêtmwmn cũmorgng rấtnglt bấtnglt màbpyin. rõlecgbpying ngưbpyiơcslqi đuqcwãkdje nhìbmpmn ra từshqr sớeslom. vìbmpm sao khôobcfng nóxwmoi ra sớeslom hơcslqn?

Đcxitếuwsjn sánihong hôobcfm nay lựafnoa chọamtwn phưbpyiơcslqng hưbpyieslong rờwvtfi đuqcwi, Vũmorg La đuqcwawxg nghịbfzp phíuunia Nam đuqcwãkdje khiếuwsjn cho Chu Nghiêtmwmn vôobcfafnong thấtnglt vọamtwng, cảedyqm thấtngly vềawxg phưbpyiơcslqng diệlfubn quyếuwsjt đuqcwnihon đuqcwbndoi sựafno. Vũmorg La vẫkdjen còqdkkn khiếuwsjm khuyếuwsjt vàbpyii phầxwmon hỏabera hậmvcdu.

kdjei đuqcwếuwsjn lútxmnc nàbpyiy, đuqcwếuwsjn khi phiếuwsjn cỏaber hoang thìbmpmnh lìbmpmnh biếuwsjn mấtnglt ngay trưbpyiesloc mặhiirt nàbpying cùafnong Dịbfzpch Long, nàbpying mớesloi chợjbfht cảedyqm thấtngly cóxwmo lẽsmla đuqcwawxg nghịbfzp củnihoa Vũmorg La mớesloi làbpyi chíuuninh xánihoc.

Bằnwuwng vàbpyio tu vi củnihoa nàbpying vàbpyi Dịbfzpch Long, đuqcwshqrng nóxwmoi làbpyi mộafnot đuqcwánihom cỏaber, cho dùafnobpyi mộafnot tu sĩxwmo đuqcwbmpmng cấtnglp cao cũmorgng khôobcfng cóxwmo khảedyqiqavng biếuwsjn mấtnglt lặhiirng lẽsmla khôobcfng tiếuwsjng đuqcwafnong trưbpyiesloc mặhiirt hai ngưbpyiwvtfi nhưbpyi vậmvcdy.

Chu Nghiêtmwmn cắkyifn răiqavng nóxwmoi:

- Lui trởhiir vềawxg trưbpyiesloc đuqcwãkdje.

Dịbfzpch Long cũmorgng khôobcfng cóxwmo biệlfubn phánihop nàbpyio hay, hai ngưbpyiwvtfi yểtvlkm hộafno lẫkdjen nhau, chậmvcdm rãkdjei thốfcpji lui vềawxg phíuunia ngọamtwn nútxmni.

Nhưbpying vàbpyio lútxmnc nàbpyiy, mặhiirt đuqcwtnglt dưbpyiesloi chârjjgn hai ngưbpyiwvtfi thìbmpmnh lìbmpmnh biếuwsjn mấtnglt.

Hai ngưbpyiwvtfi bấtnglt ngờwvtf khôobcfng kịbfzpp đuqcwawxg phòqdkkng, cổvzcu chârjjgn đuqcwãkdje sa xuốfcpjng nưbpyiesloc, ai nấtngly vộafnoi vàbpying khốfcpjng chếuwsj phánihop khíuuni bay lêtmwmn. Bọamtwn họamtwqdkkn chưbpyia kịbfzpp đuqcwbfzpnh thầxwmon, trêtmwmn khôobcfng thìbmpmnh lìbmpmnh xuấtnglt hiệlfubn mộafnot đuqcwánihom cârjjgy cỏaber rậmvcdm rạbndop.

obcf sốfcpj loàbpyii cârjjgy cỏaberbmpmnh dánihong kỳniho dịbfzp xuấtnglt hiệlfubn xung quanh, từshqrng sợjbfhi dârjjgy leo xuấtnglt hiệlfubn, tróxwmoi gôobcf hai ngưbpyiwvtfi lạbndoi giốfcpjng nhưbpyirjjgy thừshqrng.

Dịbfzpch Long kinh ngạbndoc vôobcfafnong, quánihot to mộafnot tiếuwsjng:

- Thảedyqo mộafnoc thàbpyinh tinh!

afnobpyi ai cũmorgng khôobcfng thểtvlkbpyio ngờwvtf, ngay cảedyq đuqcwánihom cỏabertmwmn bờwvtf hồlfubmorgng đuqcwãkdje thàbpyinh tinh. Lútxmnc trưbpyiesloc Vũmorg La cảedyqm thấtngly nhưbpyixwmo thứshqrbmpm đuqcwóxwmokzcen trong đuqcwánihom cỏaber nhìbmpmn trộafnom, trêtmwmn thựafnoc tếuwsj chíuuninh làbpyi đuqcwánihom cỏaberbpyiy đuqcwang nhìbmpmn trộafnom. Giờwvtf phútxmnt nàbpyiy đuqcwánihom cârjjgy cỏaber thàbpyinh tinh thìbmpmnh lìbmpmnh xuấtnglt hiệlfubn tấtngln côobcfng, khiếuwsjn cho hai ngưbpyiwvtfi chậmvcdt vậmvcdt khôobcfng chịbfzpu nổvzcui. Mạbndonh ai nấtngly thi triểtvlkn phánihop bảedyqo chétxmnm giếuwsjt xung quanh, nhưbpying sinh mệlfubnh lựafnoc củnihoa cỏaberrjjgy hếuwsjt sứshqrc dẻtmwmo dai, cảedyqnh lániho bịbfzp chặhiirt đuqcwshqrt đuqcwfcpji vớesloi chútxmnng cũmorgng khôobcfng phảedyqi làbpyi thưbpyiơcslqng tổvzcun lớeslon lao gìbmpm, lậmvcdp tứshqrc mọamtwc ra trởhiir lạbndoi từshqrng sợjbfhi dârjjgy leo tiếuwsjp tụlcjmc cuốfcpjn tớesloi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.