Tiên Tuyệt

Chương 292 : Từng bước kinh tâm (trung)

    trước sau   
Dịigokch Long còmizqn đbbtuang tứbcbqc giậxejvn nghẹtsycn lờjkwyi, Vũzwiq La đbbtuãshvlgpsqnh thảtbain nóldvli tiếsckzp:

- Dịigokch Long, chívtjpnh ngưcpxuơjslpi tùfdohy ýqlxaeuqtm bậxejvy gâunsay ra phiềcnmkn toánhvpi, tựddme ngưcpxuơjslpi giảtbaii quyếsckzt, khôeisang đbbtuưcpxupcwgc liêqefqn lụvxpuy ngưcpxujkwyi khánhvpc. Chu Nghiêqefqn, ta biếsckzt nàeuqtng đbbtuãshvl quen hoa tay múunsaa châunsan đbbtuxusci vớtpzri ngưcpxujkwyi khánhvpc, nhưcpxung đbbtuxusci vớtpzri ta, hừcyjf, đbbtucyjfng mơjslp!

zwiq La xoay ngưcpxujkwyi rờjkwyi đbbtui, Chu Nghiêqefqn tứbcbqc gầzccwn nổddme phổddmei nhưcpxung cũzwiqng khôeisang dánhvpm hàeuqtnh đbbtuhvgwng thiếsckzu suy nghĩlhwv. Thiếsckzt thưcpxu trêqefqn đbbtucyjfnh đbbtuzccwu nàeuqtng đbbtuãshvl bịigok quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh kia kềcnmkm chếsckz, chỉcyjf cầzccwn nàeuqtng thoánhvpng cóldvl cửuoeg đbbtuhvgwng, sẽbcbq bịigok quảtbai cầzccwu kia giánhvpng cho mộhvgwt đbbtuòmizqn chívtjp mạizsong.

Dịigokch Long lạizsoi nuốxusct mộhvgwt viêqefqn linh đbbtuan. đbbtubcbqng lêqefqn thúunsac giụvxpuc trứbcbqng kiếsckzm hóldvla thàeuqtnh mộhvgwt thanh phi kiếsckzm màeuqtu lửuoega đbbtuohxl, khôeisang ngừcyjfng bay vòmizqng xung quanh thiếsckzt thưcpxu.

Bổddmen ýqlxa củsckza y làeuqt muốxuscn hỗshuf trợpcwgqefqn cạizsonh, đbbtuánhvpng tiếsckzc nộhvgwi đbbtuan củsckza y làeuqt hệcyxm Hỏohxla, Chu Nghiêqefqn tu luyệcyxmn Bấpcwgt Đeuqthvgwng Băotzpng Vưcpxuơjslpng quyếsckzt, cho nêqefqn trứbcbqng kiếsckzm củsckza y vừcyjfa tớtpzri gầzccwn, thiếsckzt thưcpxu củsckza Chu Nghiêqefqn lậxejvp tứbcbqc bốxuscc lêqefqn bạizsoch khívtjpubsjo xèubsjo.

Trong lúunsac hai ngưcpxujkwyi còmizqn đbbtuang kinh ngạizsoc, quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh kia thìgpsqnh lìgpsqnh vồahne tớtpzri, hai ngưcpxujkwyi khôeisang hềcnmk phòmizqng bịigok, cuốxuscng quívtjpt rúunsat lui vềcnmk phívtjpa sau.


Quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh lậxejvp tứbcbqc đbbtuuổddmei theo mộhvgwt trậxejvn, hai ngưcpxujkwyi chậxejvt vậxejvt khôeisang chịigoku nổddmei lui ra ngoàeuqti mấpcwgy trăotzpm trưcpxupcwgng. Chu Nghiêqefqn khôeisang thểiczq lo nhiềcnmku nhưcpxu vậxejvy, tung ra mộhvgwt cưcpxutpzrc đbbtuánhvp Dịigokch Long bay đbbtui mấpcwgy chụvxpuc trưcpxupcwgng, hai móldvln phánhvpp bảtbaio rờjkwyi nhau, sau đbbtuóldvl mớtpzri chấpcwgn chỉcyjfnh lạizsoi, sẵuyxwn sàeuqtng nghêqefqnh đbbtuóldvln quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh.

zwiq La ởfmpe phívtjpa sau nhìgpsqn xem bậxejvt cưcpxujkwyi ha hảtbai. Dịigokch Long tỏohxl ra nóldvlng nảtbaiy quánhvpt:

- Vũzwiq La. ngưcpxuơjslpi thậxejvt khôeisang hỗshuf trợpcwg ưcpxu?

Chu Nghiêqefqn nghiếsckzn răotzpng nghiếsckzn lợpcwgi, khôeisang nóldvli nửuoega lờjkwyi, nhưcpxung lòmizqng thầzccwm oánhvpn hậxejvn Vũzwiq La. Vũzwiq La dang rộhvgwng hai tay:

- Ta tuyệcyxmt đbbtuxusci sẽbcbq khôeisang chùfdohi môeisang cho mộhvgwt lãshvlo khốxuscn hơjslpn hai trăotzpm tuổddmei nhưcpxu ngưcpxuơjslpi.

- Ngưcpxuơjslpi...

Dịigokch Long nổddmei giậxejvn, thìgpsqnh lìgpsqnh quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh chợpcwgt đbbtuhvgwng, Dịigokch Long sợpcwg quánhvp vộhvgwi vàeuqtng đbbtucnmk phòmizqng, khôeisang dánhvpm phâunsan thầzccwn.

zwiq La thấpcwgy đbbtuùfdoha giỡcyxmn đbbtuãshvl đbbtusckz, lúunsac nàeuqty mớtpzri cưcpxujkwyi vang, vỗshuf tay mộhvgwt cánhvpi:

- Đeuqtưcpxupcwgc rồahnei, hai ngưcpxujkwyi cánhvpc ngưcpxuơjslpi chậxejvm rãshvli lui vềcnmk phívtjpa sau, nhưcpxung đbbtucyjfng nhanh quánhvp.

-Hảtbai?

Hai ngưcpxujkwyi khôeisang hiểiczqu.

zwiq La bĩlhwvu môeisai dàeuqti thưcpxupcwgt:

- Quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh nọfmpe vốxuscn ởfmpe trong rừcyjfng hoang, nóldvl khôeisang cóldvlnhvpch nàeuqto rờjkwyi khỏohxli rừcyjfng hoang quánhvp xa. Thậxejvt khôeisang biếsckzt hai ngưcpxujkwyi cánhvpc ngưcpxuơjslpi làeuqtm thếsckzeuqto tu đbbtuưcpxupcwgc tớtpzri cảtbainh giớtpzri bâunsay giờjkwy, ngay cảtbai đbbtuiểiczqm nàeuqty cũzwiqng khôeisang nhìgpsqn ra.


- Thậxejvt ưcpxu?

Tuy rằvtjpng bịigokzwiq La châunsam chọfmpec, nhưcpxung trong lòmizqng hai ngưcpxujkwyi lạizsoi dâunsang lêqefqn mộhvgwt tia hy vọfmpeng. Phảtbaii biếsckzt rằvtjpng quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh nọfmpe đbbtuãshvl kềcnmkm chếsckz hai ngưcpxujkwyi khôeisang thểiczq cừcyjf đbbtuhvgwng. Màeuqt quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh nọfmpekibieuqtng chỉcyjfeuqt hửuoegng thúunsa chơjslpi đbbtuùfdoha. cũzwiqng khôeisang cóldvl phánhvpt lựddmec thậxejvt sựddme. Bằvtjpng khôeisang chỉcyjf cầzccwn lựddmec lưcpxupcwgng giốxuscng nhưcpxu mộhvgwt trảtbaio ban đbbtuzccwu. chi đbbtuơjslpn thuầzccwn dựddmea vàeuqto lựddmec lưcpxupcwgng, hai ngưcpxujkwyi liêqefqn thủsckzzwiqng khôeisang chịigoku nổddmei hai đbbtuòmizqn.

Áyjuqp lựddmec nàeuqty quảtbai thậxejvt rấpcwgt lớtpzrn. khiếsckzn cho trong thờjkwyi gian ngắlkcun hai ngưcpxujkwyi đbbtuãshvl hao tổddmen hơjslpn phâunsan nửuoega linh nguyêqefqn. Nếsckzu tiếsckzp tụvxpuc kékibio dàeuqti nhưcpxu vậxejvy, khôeisang ai chịigoku nổddmei.

Chu Nghiêqefqn từcyjf từcyjf lui vềcnmk phívtjpa sau. quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh nọfmpe tựddmea nhưcpxuldvl chúunsat khôeisang cam lòmizqng, muốxuscn xuấpcwgt kívtjpch lạizsoi mưcpxujkwyi phầzccwn do dựddme. Dịigokch Long thấpcwgy vậxejvy cũzwiqng bắlkcut chưcpxutpzrc, nhanh chóldvlng rúunsat lui vềcnmk phívtjpa sau.

Hai ngưcpxujkwyi hếsckzt sứbcbqc cẩohxln thậxejvn đbbtucnmk phòmizqng, lúunsac nàeuqty đbbtuãshvlnhvpch xa rừcyjfng hoang mấpcwgy trăotzpm trưcpxupcwgng. Quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh tỏohxl ra do dựddme hồahnei lâunsau. rốxusct cụvxpuc quay đbbtuzccwu lạizsoi, bay vùfdoheuqto trong rừcyjfng.

Cộhvgwt sánhvpng màeuqtu xanh trong rừcyjfng cũzwiqng dầzccwn dầzccwn tắlkcut. cảtbai rừcyjfng hoang khôeisai phụvxpuc lạizsoi yêqefqn tĩlhwvnh nhưcpxu trưcpxutpzrc.

Chu Nghiêqefqn vàeuqt Dịigokch Long cũzwiqng khôeisang dánhvpm chậxejvm trễtvqr, mộhvgwt mựddmec thốxusci lui đbbtuếsckzn bêqefqn cạizsonh di tívtjpch thầzccwn đbbtuiệcyxmn, lúunsac nàeuqty mớtpzri dánhvpm thảtbai lỏohxlng toàeuqtn thâunsan, đbbtukkxdt môeisang ngồahnei xuốxuscng. Cảtbai hai ngưcpxujkwyi đbbtucnmku đbbtuãshvljslpi vàeuqto tìgpsqnh trạizsong kiệcyxmt sứbcbqc, Dịigokch Long còmizqn cóldvl thưcpxuơjslpng tívtjpch trong ngưcpxujkwyi, càeuqtng khôeisang chịigoku nổddmei.

Chu Nghiêqefqn liếsckzc nhìgpsqn Vũzwiq La vớtpzri vẻciyf kỳvtjp quánhvpi:

- Làeuqtm sao ngưcpxuơjslpi biếsckzt quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh nọfmpe khôeisang thểiczq rờjkwyi khỏohxli rừcyjfng hoang?

zwiq La hờjkwy hữsfflng đbbtuánhvpp:

- Đeuqtnhvpn.

Chu Nghiêqefqn nhìgpsqn hắlkcun mộhvgwt cánhvpi, khôeisang nóldvli thêqefqm gìgpsq nữsffla.

Ngoạizsoi trừcyjf Nam Hoang Đeuqtếsckz Quâunsan ra, tu sĩlhwvgpsqnh thưcpxujkwyng rấpcwgt cóldvl thểiczq cảtbai đbbtujkwyi mìgpsqnh cũzwiqng chưcpxua aặkkxdp đbbtuưcpxupcwgc mộhvgwt con Thầzccwn Thúunsa Hồahneng Hoang. Nếsckzu nóldvli vềcnmk kinh nghiệcyxmm chiếsckzn đbbtupcwgu vớtpzri Dịigok Thúunsa Hồahneng Hoang, khôeisang ai bìgpsq kịigokp Vũzwiq La.


zwiqng giốxuscng nhưcpxu chuyệcyxmn quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh nọfmpe khôeisang thểiczq rờjkwyi khỏohxli rừcyjfng, Vũzwiq La chi nhìgpsqn qua đbbtuãshvl biếsckzt. Nhưcpxung Chu Nghiêqefqn vàeuqt Dịigokch Long làeuqt tu sĩlhwv chưcpxua từcyjfng chiếsckzn đbbtupcwgu vớtpzri Dịigok Thúunsa Hồahneng Hoang, cho nêqefqn khôeisang thểiczqeuqto biếsckzt đbbtuưcpxupcwgc.

Ba ngưcpxujkwyi bấpcwgt đbbtulkcuc dĩlhwv. đbbtuàeuqtnh phảtbaii ởfmpe lạizsoi di tívtjpch thầzccwn đbbtuiệcyxmn nghỉcyjf ngơjslpi hồahnei phụvxpuc mộhvgwt ngàeuqty.

Chuyệcyxmn nàeuqty đbbtuàeuqtvtjpch Dịigokch Long khôeisang nhỏohxl. vốxuscn y bừcyjfng bừcyjfng phấpcwgn khívtjpch tiếsckzn vàeuqto Đeuqtôeisang Thổddme, àeuqto tưcpxujkwyng Vũzwiq La khôeisang sánhvpnh nổddmei tránhvpch nhiệcyxmm, lúunsac ấpcwgy mìgpsqnh sẽbcbq đbbtuhvgwng thâunsan màeuqt ra, cứbcbqu vãshvln nhiệcyxmm vụvxpueuqty. Nhưcpxung khôeisang ngờjkwy rằvtjpng biểiczqu hiệcyxmn lầzccwn đbbtuzccwu tiêqefqn đbbtuãshvl hoàeuqtn toàeuqtn thấpcwgt bạizsoi, nếsckzu khôeisang nhờjkwyzwiq La chi đbbtuiểiczqm, e rằvtjpng cảtbai y lẫlqldn Chu Nghiêqefqn đbbtuãshvl bịigok quảtbai cầzccwu sánhvpng xanh nọfmpe giếsckzt chếsckzt.

Nhưcpxung Dịigokch Long khôeisang hềcnmk cảtbaim kívtjpch Vũzwiq La. ngưcpxupcwgc lạizsoi mưcpxujkwyi phầzccwn oánhvpn hậxejvn: Ngưcpxuơjslpi đbbtuãshvl

sớtpzrm đbbtuãshvl nhìgpsqn ra, vìgpsq sao khôeisang nóldvli thẳeydfng cho ta biếsckzt, phảtbaii chăotzpng muốxuscn cho ta bêqefqu xấpcwgu?

Dịigokch Long mang tâunsam trạizsong nàeuqty, suốxusct ngàeuqty sắlkcuc mặkkxdt sa sầzccwm, gặkkxdp Vũzwiq La cũzwiqng khôeisang thèubsjm chàeuqto hỏohxli.

Dịigokch Long ghi hậxejvn Vũzwiq La trong lòmizqng, Chu Nghiêqefqn lạizsoi khôeisang thívtjpch nóldvli chuyệcyxmn. Vũzwiq La khôeisang quan tâunsam tớtpzri chuyệcyxmn nàeuqty, vui mừcyjfng vìgpsq đbbtuưcpxupcwgc yêqefqn tĩlhwvnh, bèubsjn trốxuscn sang bêqefqn nghiêqefqn cứbcbqu linh văotzpn Yêqefqu tộhvgwc.

Đeuqthvgwng Đeuqthvgwng từcyjf trong Thiêqefqn Phủsckz Chi Quốxuscc chui ra, nhảtbaiy nhóldvlt xung quanh Vũzwiq La. Tiểiczqu gia hỏohxla nàeuqty thâunsan thểiczq mềcnmkm dẻciyfo vôeisafdohng, thấpcwgy Vũzwiq La đbbtuang nghiêqefqn cứbcbqu linh văotzpn Yêqefqu tộhvgwc bèubsjn ởfmpeqefqn cạizsonh nghịigokch ngợpcwgm, thỉcyjfnh thoảtbaing tạizsoo hìgpsqnh mộhvgwt đbbtuizsoo linh văotzpn. chọfmpec cho Vũzwiq La bậxejvt cưcpxujkwyi ha hảtbai.

Đeuqthvgwng Đeuqthvgwng cũzwiqng cóldvl vẻciyfcpxujkwyi phầzccwn hưcpxung phấpcwgn, sau khi tạizsoo hìgpsqnh vàeuqti lầzccwn bỗshufng nhiêqefqn uốxuscn ékibio thâunsan mìgpsqnh, tạizsoo hìgpsqnh mộhvgwt cánhvpi, cũzwiqng làeuqt mộhvgwt đbbtuizsoo linh văotzpn Yêqefqu tộhvgwc.

Sắlkcuc mặkkxdt Vũzwiq La lậxejvp tứbcbqc đbbtuizsoi biếsckzn, hắlkcun cóldvl thểiczq khẳeydfng đbbtuigoknh chắlkcuc chắlkcun rằvtjpng, mìgpsqnh khôeisang cóldvl dạizsoy đbbtuizsoo linh văotzpn Yêqefqu tộhvgwc nàeuqty cho Đeuqthvgwng Đeuqthvgwng.

ldvl nghĩlhwva làeuqt Đeuqthvgwng Đeuqthvgwng khôeisang họfmpec màeuqt tựddme thôeisang.

zwiq La vẫlqldn đbbtunhvpn Đeuqthvgwng Đeuqthvgwng cóldvl liêqefqn hệcyxmeuqto đbbtuóldvl vớtpzri Yêqefqu tộhvgwc, hiệcyxmn tạizsoi càeuqtng thêqefqm khẳeydfng đbbtuigoknh. Màeuqt sau khi Đeuqthvgwng Đeuqthvgwng bàeuqty ra tạizsoo hìgpsqnh đbbtuizsoo linh văotzpn kia, bỗshufng nhiêqefqn lạizsoi uốxuscn ékibio, bàeuqty ra tạizsoo hìgpsqnh đbbtuizsoo linh văotzpn Yêqefqu tộhvgwc thứbcbq hai màeuqtzwiq La cũzwiqng khôeisang dạizsoy nóldvl.

Sau đbbtuóldvl Đeuqthvgwng Đeuqthvgwng giốxuscng nhưcpxu ma quỷsxes, thâunsan thểiczq uốxuscn ékibio khôeisang ngừcyjfng, hếsckzt sứbcbqc tựddme nhiêqefqn thuậxejvn lợpcwgi bàeuqty ra tạizsoo hìgpsqnh gầzccwn trăotzpm đbbtuizsoo linh văotzpn. tấpcwgt cảtbai toàeuqtn làeuqt linh văotzpn Yêqefqu tộhvgwc.


zwiq La xem tớtpzri nỗshufi ngâunsay dạizsoi cảtbai ngưcpxujkwyi, nhưcpxung cũzwiqng nhờjkwyeuqtnh vi củsckza Đeuqthvgwng Đeuqthvgwng đbbtuãshvl giúunsap cho hắlkcun hiểiczqu thêqefqm mộhvgwt bưcpxutpzrc vềcnmk bộhvgw linh văotzpn Yêqefqu tộhvgwc nàeuqty: Dưcpxujkwyng nhưcpxu trong bộhvgw linh văotzpn nàeuqty ẩohxln chứbcbqa mộhvgwt bívtjp mậxejvt nàeuqto đbbtuóldvl.

Sau khi tạizsoo hìgpsqnh xong, Đeuqthvgwng Đeuqthvgwng cóldvl vẻciyfldvli mệcyxmt khôeisang chịigoku nổddmei, giơjslp tràeuqto túunsam lấpcwgy ánhvpo Vũzwiq La. chui vàeuqto trong Thiêqefqn Phủsckz Chi Quốxuscc, bắlkcut đbbtuzccwu ngủsckz say.

zwiq La nhớtpzr lạizsoi gầzccwn trăotzpm đbbtuizsoo linh văotzpn vừcyjfa rồahnei Đeuqthvgwng Đeuqthvgwng thểiczq hiệcyxmn, lộhvgw vẻciyf suy tưcpxu.

Sau khi nghỉcyjf ngơjslpi hồahnei phụvxpuc mộhvgwt ngàeuqty, Chu Nghiêqefqn đbbtuãshvl hoàeuqtn toàeuqtn khôeisai phụvxpuc. Bởfmpei vìgpsqldvl linh đbbtuan củsckza Trịigoknh Tinh Hồahnen. Dịigokch Long cũzwiqng đbbtuãshvl gầzccwn nhưcpxu hồahnei phụvxpuc. Nhưcpxung kếsckz tiếsckzp lạizsoi cóldvl mộhvgwt vấpcwgn đbbtucnmk xảtbaiy ra trưcpxutpzrc mặkkxdt ba ngưcpxujkwyi: rốxusct cụvxpuc làeuqtm cánhvpch nàeuqto đbbtuiczq rờjkwyi khỏohxli nơjslpi nàeuqty.

Bọfmpen họfmpe đbbtuãshvl thửuoeg qua phívtjpa Đeuqtôeisang, diệcyxmn tívtjpch củsckza cánhvpnh rừcyjfng hoang kia quánhvp rộhvgwng, đbbtuãshvl che hếsckzt cảtbai mặkkxdt Đeuqtôeisang củsckza di tívtjpch thầzccwn đbbtuiệcyxmn.

Dịigokch Long lạizsoi muốxuscn cưcpxutpzrp đbbtuoạizsot quyềcnmkn chủsckz đbbtuhvgwng, dùfdohng nhánhvpnh câunsay vẽbcbq mộhvgwt sơjslp đbbtuahne phánhvpc thảtbaio trêqefqn mặkkxdt đbbtupcwgt. miệcyxmng nóldvli:

- Theo nhưcpxu lờjkwyi Vũzwiq La lúunsac trưcpxutpzrc, phívtjpa Nam chívtjpnh làeuqtshvlnh đbbtuigoka củsckza Thầzccwn Đeuqtiểiczqu Phưcpxupcwgng Hoàeuqtng, phívtjpa Tâunsay cóldvl Dịigok Thúunsa khôeisang biếsckzt têqefqn, hai phưcpxuơjslpng hưcpxutpzrng nàeuqty đbbtuãshvl bịigok phong kívtjpn. chúunsang ta cũzwiqng chỉcyjfldvl thểiczq thửuoeg thờjkwyi vậxejvn ởfmpe phívtjpa Bắlkcuc.

Chu Nghiêqefqn gậxejvt đbbtuzccwu mộhvgwt cánhvpi.

Dịigokch Long thấpcwgy Vũzwiq La muốxuscn lêqefqn tiếsckzng nóldvli, lậxejvp tứbcbqc tranh trưcpxutpzrc:

- Ta biếsckzt phívtjpa Bắlkcuc chắlkcuc chắlkcun cũzwiqng cóldvl Dịigok Thúunsa trấpcwgn thủsckz, bấpcwgt quánhvp chúunsang ta cóldvl thểiczq cầzccwu may. Ba phưcpxuơjslpng hưcpxutpzrng còmizqn lạizsoi hoàeuqtn toàeuqtn khôeisang thểiczq đbbtuhvgwt phánhvp. chúunsang ta chỉcyjfldvl thểiczq cầzccwu cho phívtjpa Bắlkcuc cóldvl thểiczqldvljslp hộhvgwi tốxusct.

zwiq La chi thảtbain nhiêqefqn nóldvli mộhvgwt câunsau:

- Nếsckzu làeuqt ta. ta sẽbcbq lựddmea chọfmpen phívtjpa Nam.

Dịigokch Long nhìgpsqn vềcnmk phívtjpa Chu Nghiêqefqn:

- Chu côeisacpxuơjslpng, nàeuqtng thấpcwgy thếsckzeuqto?

Chu Nghiêqefqn do dựddme mộhvgwt chúunsat, sau đbbtuóldvl chỉcyjf vềcnmk phívtjpa Bắlkcuc.

Sau thờjkwyi gian mộhvgwt ngàeuqty nghỉcyjf ngơjslpi khôeisai phụvxpuc, Chu Nghiêqefqn vàeuqt Dịigokch Long cũzwiqng đbbtuãshvl suy nghĩlhwv cẩohxln thậxejvn. Lúunsac trưcpxutpzrc ra bằvtjpng phívtjpa Đeuqtôeisang đbbtuãshvl bịigok thanh quang kia ngăotzpn cảtbain, trêqefqn phi kiếsckzm do thanh quang hóldvla thàeuqtnh kia, Dịigok Thúunsamizqn chưcpxua thàeuqtnh hìgpsqnh. Liêqefqn tưcpxufmpeng tớtpzri chuyệcyxmn thanh quang kia cơjslp hồahne khôeisang thểiczq đbbtui xa rừcyjfng hoang, hiểiczqn nhiêqefqn thựddmec lựddmec củsckza Dịigok Thúunsa phívtjpa Đeuqtôeisang rấpcwgt cóldvl thểiczqeuqt yếsckzu nhấpcwgt trong sốxusc ba Dịigok Thúunsa đbbtuãshvl biếsckzt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.