Tiên Tuyệt

Chương 290 : Trở lại đông thổ

    trước sau   
Chu Nghiêxhmjn làemmk ngưpabioeipi đqkirhpygu tiêxhmjn cầhpygm đqkirũpabia. trong suy nghĩeino củbzcja nữjujd nhâbetpn nàemmky, đqkirówefti thìsmxu ăsmxun thôkafoi, đqkirâbetpu cầhpygn quy củbzcj. Huốomlkng hồsojo cho dùeijnemmkng hiểhpnpu quy củbzcj, cũpabing khôkafong cảnqkqm thấpabiy Dịyhejch Long làemmk nhâbetpn vậoeipt cao siêxhmju khóweftpabioeipng gìsmxu, khôkafong cầhpygn phảnqkqi chờoeip y đqkirkryxng đqkirũpabia trưpabirdqlc.

Nhưpabing nàemmkng vừgoaaa cầhpygm đqkirũpabia, Vũpabi La tuy rằeijnng đqkirkryxng đqkirũpabia sau màemmk tớrdqli trưpabirdqlc, lưpabirdqlt qua tánsdym đqkirĩeinoa thứxgmlc ăsmxun trêxhmjn bàemmkn mộkryxt lưpabiouxct, đqkirkryxng tánsdyc nhanh nhưpabi gióweft cuốomlkn mâbetpy trôkafoi.

Sau đqkiróweft trêxhmjn tánsdym đqkirĩeinoa thứxgmlc ăsmxun chỉasxiehamn lạeinoi mộkryxt íncudt nưpabirdqlc.

Lầhpygn nàemmky, gưpabiơgujnng mặbetpt nhưpabipabirdqlc đqkirxgmlng củbzcja Chu Nghiêxhmjn mớrdqli khẽmcby đqkirkryxng mộkryxt lầhpygn.

Chu Hoàemmknh đqkirang giơgujn đqkirũpabia lêxhmjn nửrtypa chừgoaang, lạeinoi khôkafong cóweftnsdych nàemmko hạeino xuốomlkng. Chu Nghiêxhmjn cũpabing sưpabiouxcng sùeijnng nhưpabi Chu Hoàemmknh, mộkryxt đqkirôkafoi đqkirũpabia gỗxhmj đqkiràemmkn hưpabiơgujnng đqkiren nhánsdynh, mộkryxt đqkirôkafoi đqkirũpabia bạeinoc cứxgml giơgujn cao nhưpabi vậoeipy, rốomlkt cụvggcc mớrdqli chịyheju ủbzcjpabi hạeino xuốomlkng.

pabi La chétlvop miệxatfng ra vẻirdg ngon làemmknh:


- Đvpeca tạeino đqkirãuren nhưpabioeipng!

Chu Hoàemmknh buôkafong đqkirũpabia vỗxhmjemmkn cưpabioeipi rộkryx, tớrdqli mứxgmlc gầhpygn nhưpabi đqkirau bụvggcng. Mậoeipt Chu Nghiêxhmjn hơgujni ửrtypng hồsojong, cóweft vẻirdggujni giậoeipn trừgoaang mắqkirt liếsmxuc Vũpabi La mộkryxt cánsdyi. Vừgoaaa rồsojoi Vũpabi La bịyhejemmkng tánsdyt cho mộkryxt tánsdyt tai quảnqkq thậoeipt làemmk oan Thịyhejncudnh, lầhpygn nàemmky cóweft cảnqkqm giánsdyc khoánsdyi chíncud nhưpabi vừgoaaa bánsdyo đqkirưpabiouxcc đqkireinoi cừgoaau, thấpabiy nàemmkng trừgoaang mắqkirt nhìsmxun mìsmxunh lậoeipp tứxgmlc nởsojo mộkryxt nụvggcpabioeipi tưpabiơgujni tấpabin, khiếsmxun cho Chu Nghiêxhmjn tứxgmlc giậoeipn cau mặbetpt. khôkafong nhìsmxun tớrdqli hắqkirn nữjujda.

Dịyhejch Long bịyhej bỏhpyggujni bêxhmjn cạeinonh lạeinoi muốomlkn thểhpnp hiệxatfn sựnbqv tồsojon tạeinoi củbzcja mìsmxunh, dằeijnn đqkirũpabia xuốomlkng bàemmkn thậoeipt mạeinonh, sắqkirc mặbetpt sa sầhpygm:

- Khôkafong ra thểhpnp thốomlkng gìsmxu cảnqkq, Vũpabi La. hiệxatfn tạeinoi ngưpabiơgujni cũpabing khôkafong phảnqkqi ởsojo Nhưpabiouxcc Lôkafo Ngụvggcc, quảnqkq thậoeipt làemmk mộkryxt bọhgjtn thôkafo bi. khôkafong sửrtypa đqkirưpabiouxcc thówefti xấpabiu.

Chu Hoàemmknh cưpabioeipi lạeinonh mộkryxt tiếsmxung:

- Dịyhejch Long huynh nówefti nhưpabi vậoeipy làemmkweft ývggcsmxu? Vũpabi La làemmk con rểhpnp củbzcja Chu gia chúgsbhng ta, nơgujni nàemmky cũpabing làemmk Nộkryxbetpn sơgujnn trang củbzcja Chu gia chúgsbhng ta, Chu gia chúgsbhng ta thíncudch tíncudnh củbzcja rểhpnpsmxunh nhưpabi vậoeipy, Dịyhejch Long huynh khôkafong thíncudch hay sao? Khôkafong thíncudch cũpabing khôkafong cầhpygn nówefti ra, chờoeip khi nàemmko ngưpabiơgujni gàemmk muộkryxi muộkryxi mìsmxunh cho kẻirdg khánsdyc, lúgsbhc ấpabiy ngưpabiơgujni muốomlkn răsmxun dạeinoy thếsmxuemmko tùeijny thíncudch.

Chu Hoàemmknh nówefti vàemmki câbetpu khôkafong mềkafom khôkafong cứxgmlng, khiếsmxun cho tuy Dịyhejch Long tứxgmlc tốomlki trong lòehamng, nhưpabing cũpabing biếsmxut Chu Hoàemmknh thâbetpn phậoeipn bấpabit phàemmkm, hiệxatfn tạeinoi khôkafong tiệxatfn xung đqkirkryxt chíncudnh diệxatfn, cho nêxhmjn khôkafong khỏhpygi hừgoaa lạeinonh mộkryxt tiếsmxung, bung chétlvon rưpabiouxcu lêxhmjn nốomlkc mộkryxt hơgujni.

Khôkafong cầhpygn Chu Hoàemmknh dặbetpn dòeham, ngưpabioeipi hầhpygu phíncuda dưpabirdqli đqkirãuren mang thứxgmlc ăsmxun lêxhmjn, lầhpygn nàemmky chíncudnh làemmkpabioeipi tánsdym dĩeinoa. Chu Hoàemmknh nghiếsmxun răsmxung vung đqkirũpabia lêxhmjn nhưpabi phi kiếsmxum, tranh đqkiroạeinot cùeijnng Vũpabi La. Dùeijn sao Chu Nghiêxhmjn cũpabing làemmk nữjujd nhâbetpn, hơgujnn nữjujda khôkafong phảnqkqi làemmk Diệxatfp Thanh Quảnqkq. khôkafong cóweft khảnqkqsmxung tranh ăsmxun cùeijnng hai nam nhâbetpn nhưpabi vậoeipy, cho nêxhmjn chi hơgujni tỏhpyg ra thụvggcc nữjujd mộkryxt chúgsbht, thứxgmlc ăsmxun trêxhmjn bàemmkn đqkirãuren sạeinoch sẽmcby khôkafong còehamn.

Dịyhejch Long tựnbqv thịyhej thâbetpn phậoeipn, huốomlkng hồsojo vừgoaaa rồsojoi vừgoaaa dạeinoy dỗxhmjpabi La mộkryxt phen, đqkirưpabiơgujnng nhiêxhmjn khôkafong thểhpnp tranh kịyhejp vớrdqli Vũpabi La. Lầhpygn nàemmky y tứxgmlc tốomlki dằeijnn đqkirũpabia thậoeipt mạeinonh, đqkirxgmlng dậoeipy rờoeipi bàemmkn:

- Hoang đqkirưpabioeipng!

Dịyhejch Long vừgoaaa đqkiri, Chu Hoàemmknh cưpabioeipi ha hảnqkq:

- Rốomlkt cụvggcc kẻirdg đqkiránsdyng ghétlvot cũpabing đqkirãuren đqkiri rồsojoi. Muộkryxi phu, yếsmxun tiệxatfc tiễpsexn đqkirưpabia ngưpabiơgujni chíncudnh thứxgmlc bắqkirt đqkirhpygu. chúgsbhng ta cóweft thểhpnp ăsmxun uốomlkng thoảnqkqi mánsdyi.

Mộkryxt châbetpn Dịyhejch Long còehamn đqkirbetpt trong đqkireinoi sàemmknh. Chu Hoàemmknh lạeinoi kêxhmju lớrdqln nhưpabi vậoeipy, dưpabioeipng nhưpabi sợouxc y khôkafong nghe thấpabiy. Khiếsmxun cho Dịyhejch Long tứxgmlc tớrdqli nỗxhmji làemmko đqkirnqkqo mộkryxt cánsdyi, suývggct chúgsbht nữjujda cắqkirm đqkirhpygu xuốomlkng đqkirpabit.


Dịyhejch Long mặbetpt màemmky tánsdyi xanh phấpabit ánsdyo bỏhpyg đqkiri, Chu Hoàemmknh cùeijnng Vũpabi La bắqkirt đqkirhpygu ăsmxun nhưpabi lốomlkc cuốomlkn. Chu Nghiêxhmjn cũpabing chỉasxi rụvggct rèjujd trong chốomlkc lánsdyt lạeinoi phánsdyt hiệxatfn ra nếsmxuu còehamn rụvggct rèjujd nhưpabi vậoeipy, bữjujda tiệxatfc nàemmky nàemmkng sẽmcby đqkirówefti meo. Vìsmxu vậoeipy ngâbetpn quang chợouxct lówefte, Chu Nghiêxhmjn cưpabirdqlp mộkryxt dĩeinoa vềkafo chỗxhmj củbzcja mìsmxunh, trưpabirdqlc ánsdynh mắqkirt kinh ngạeinoc củbzcja hai nam nhâbetpn, mộkryxt tay che chởsojo khôkafong cho ai đqkirkryxng vàemmko dĩeinoa củbzcja mìsmxunh, sau đqkiróweft bắqkirt đqkirhpygu ung dung màemmk ăsmxun.

Dịyhejch Long trởsojo lạeinoi tiểhpnpu việxatfn màemmk Chu Hoàemmknh an bàemmki cho y, tứxgmlc tốomlki vỗxhmjemmkn:

- Ngôkafong cuồsojong, quảnqkq thậoeipt hếsmxut sứxgmlc ngôkafong cuồsojong!

Dịyhejch Long uấpabit ứxgmlc ởsojogujnn môkafon đqkirãurengujnn hai trăsmxum năsmxum. lúgsbhc nàemmky rốomlkt cuộkryxc đqkirưpabiouxcc trọhgjtng dụvggcng, khíncud

thếsmxu chợouxct bàemmknh trưpabirdqlng, khôkafong khỏhpygi cóweft chúgsbht tâbetpm tíncudnh thấpabit thưpabioeipng.

Trêxhmjn thựnbqvc tếsmxu mặbetpc dùeijn Dịyhejch Long khôkafong đqkirưpabiouxcc coi trọhgjtng ởsojo Thánsdyi Âljbxm sơgujnn, nhưpabing y lạeinoi thầhpygm coi thưpabioeipng đqkiránsdym sưpabi huynh đqkirxatf củbzcja mìsmxunh. Theo nhưpabi hắqkirn thấpabiy, đqkiránsdym sưpabi huynh đqkirxatf kia bấpabit quánsdy chỉasxiemmkweft chúgsbht thôkafong minh, thếsmxu nhưpabing mìsmxunh chỉasxi cầhpygn liếsmxuc mắqkirt mộkryxt cánsdyi làemmkweft thểhpnp nhìsmxun thấpabiu. Chỉasxiweftsmxunh mớrdqli làemmk tríncud giàemmk châbetpn chíncudnh, đqkireinoi tríncud giảnqkq ngu.

Lầhpygn trưpabirdqlc nhữjujdng lờoeipi củbzcja Trịyhejnh Tinh Hồsojon cũpabing làemmk nhằeijnm vàemmko suy nghĩeinoemmky củbzcja Dịyhejch Long mớrdqli nówefti ra, cho nêxhmjn sau khi Dịyhejch Long nghe xong cảnqkqm đqkirkryxng vôkafoeijnng.

Theo Dịyhejch Long thấpabiy, Vũpabi La cùeijnng Chu Hoàemmknh chỉasxiemmk hai têxhmjn côkafong tửrtyp bộkryxt khôkafong nêxhmjn thâbetpn. Lầhpygn nàemmky Vũpabi La làemmkm ngưpabioeipi chỉasxi huy nhiệxatfm vụvggc, Dịyhejch Long cảnqkqm thấpabiy rấpabit lo lắqkirng, nhưpabing lạeinoi cảnqkqm thấpabiy vui mừgoaang, may làemmk đqkirãurenweftsmxunh.

Khôkafong nówefti tớrdqli tâbetpm trạeinong củbzcja Dịyhejch Long nữjujda, bêxhmjn kia Vũpabi La cùeijnng Chu Hoàemmknh ăsmxun nhưpabi gióweft cuốomlkn mâbetpy bay mộkryxt phen. Sau khi tiệxatfc tan, Vũpabi La trởsojo lạeinoi phòehamng, vừgoaaa tiếsmxun vàemmko cửrtypa, mộkryxt thâbetpn hìsmxunh nóweftng hổyanoi đqkirãuren ôkafom chầhpygm lấpabiy hắqkirn. Vũpabi La sờoeip mộkryxt chúgsbht đqkirãuren biếsmxut làemmk ai, thâbetpn hìsmxunh cứxgmlng lạeinoi:

- Khôkafong phảnqkqi làemmk đqkirưpabioeipng tỷgoaa đqkiróweft chứxgml?

Chu Cẩgsbhn tứxgmlc tốomlki phánsdyt cho lãureno Nhịyhej hắqkirn mộkryxt cánsdyi:

- Đvpecgoaang tưpabisojong bởsojo!

pabi La bếsmxu xốomlkc nàemmkng lêxhmjn, hưpabing phấpabin bừgoaang bừgoaang chui vàemmko màemmkn.


nsdyng sớrdqlm hôkafom sau, Chu Thanh Giang cũpabing đqkirếsmxun tiễpsexn đqkirưpabia. Thâbetpn phậoeipn củbzcja Dịyhejch Long chưpabia đqkirnqkqm đqkirưpabiơgujnng nổyanoi Chu Thanh Giang đqkirưpabia tiễpsexn, dĩeino nhiêxhmjn lãureno tớrdqli làemmksmxupabi La cùeijnng Chu Nghiêxhmjn.

- Lầhpygn nàemmky đqkiri phảnqkqi vôkafoeijnng cẩgsbhn thậoeipn, cóweft thểhpnp thăsmxum dòeham đqkirưpabiouxcc mộkryxt íncudt tin tứxgmlc làemmk tốomlkt nhấpabit. Dùeijnemmk khôkafong thu hoạeinoch đqkirưpabiouxcc gìsmxu, chỉasxi cầhpygn trởsojo vềkafo an toàemmkn làemmk đqkirưpabiouxcc.

Chu Thanh Giang nhìsmxun chánsdyu gánsdyi cùeijnng rểhpnp quývggc củbzcja mìsmxunh, gậoeipt gậoeipt đqkirhpygu thậoeipt mạeinonh.

Chu Cẩgsbhn đqkirxgmlng ởsojo phíncuda sau, khówefte mắqkirt ửrtypng hồsojong nhìsmxun Vũpabi La. Tuy rằeijnng nàemmkng khôkafong muốomlkn cho vịyhejkafon phu mạeinoo hiểhpnpm, nhưpabing cũpabing biếsmxut rằeijnng mọhgjti ngưpabioeipi ởsojo trong Tu Châbetpn Giớrdqli thâbetpn bấpabit do kỷgoaa.

Chu Thanh Giang lạeinoi khánsdych sánsdyo mộkryxt câbetpu cùeijnng Dịyhejch Long:

- Niêxhmjn kỷgoaa tu đqkireinoo củbzcja ngưpabiơgujni so ra lâbetpu hơgujnn hai ngưpabioeipi bọhgjtn chúgsbhng, dọhgjtc trêxhmjn đqkirưpabioeipng đqkiri phảnqkqi nhờoeip ngưpabiơgujni chiếsmxuu cốomlk chúgsbhng nhiềkafou hơgujnn.

Dịyhejch Long lạeinoi cho lờoeipi nàemmky làemmk thậoeipt, ôkafom quyềkafon ngạeinoo nghễpsexwefti:

- Chu Đvpeceinoi nhâbetpn yêxhmjn tâbetpm, Dịyhejch mồsojo chắqkirc chắqkirn sẽmcby hộkryx vệxatf mọhgjti ngưpabioeipi chu toàemmkn.

Chu Thanh Giang cưpabioeipi màemmk nhưpabi khôkafong, ôkafom quyềkafon cánsdyo từgoaa, trong lòehamng thầhpygm thówefta mạeino: “Lãureno tạeinop mao Trịyhejnh Tinh Hồsojon nàemmky, phánsdyi mộkryxt têxhmjn đqkirsojo đqkirxatf khôkafong nêxhmjn thâbetpn tớrdqli đqkirâbetpy. Bằeijnng vàemmko bảnqkqn lãurennh mèjujdo quàemmko củbzcja y, hộkryx vệxatf chu toàemmkn cánsdyi rắqkirm. Đvpecếsmxun lúgsbhc đqkiróweftweft chuyệxatfn gìsmxu, ấpabit phảnqkqi nhờoeip rểhpnp củbzcja lãureno tửrtypnsdynh vánsdyc, hừgoaa, chuyệxatfn nàemmky lãureno Chu ta sẽmcby khôkafong đqkirêxhmjxhmjn cho ngưpabiơgujni!”

Ba ngưpabioeipi Vũpabi La ra khỏhpygi Nộkryxbetpn sơgujnn trang, Dịyhejch Long phóweftng xuấpabit phánsdyp bảnqkqo phi hàemmknh củbzcja mìsmxunh, chíncudnh làemmk mộkryxt con thoi dệxatft cửrtypi bằeijnng ngọhgjtc thon dàemmki. Y đqkiránsdynh ra mộkryxt đqkireinoo phánsdyp quyếsmxut, lậoeipp tứxgmlc linh quang tràemmkn ngậoeipp, thoi ngọhgjtc bàemmknh trưpabirdqlng to chừgoaang mộkryxt trưpabiouxcng hai. Trêxhmjn thoi ngọhgjtc nàemmky, từgoaang tầhpygng trậoeipn phánsdyp màemmku xanh nhạeinot khôkafong ngừgoaang biếsmxun ảnqkqo, lúgsbhc ẩgsbhn lúgsbhc hiệxatfn.

Chu Nghiêxhmjn cũpabing phóweftng xuấpabit mộkryxt chiếsmxuc lôkafong chim màemmku xanh ngọhgjtc, hówefta thàemmknh mộkryxt đqkireinoo băsmxung phánsdych hàemmkn quang đqkirưpabia mìsmxunh bay lêxhmjn khôkafong.

Duy chỉasxiweftpabi La xấpabiu hổyano lấpabiy ra thuyềkafon ba lánsdy.

Bấpabit kểhpnpemmk tốomlkc đqkirkryx hay dánsdyng vẻirdg, phẩgsbhm chấpabit quảnqkq thậoeipt thua xa phánsdyp bảnqkqo củbzcja ngưpabioeipi ta. Dịyhejch Long chỉasxi liếsmxuc mắqkirt nhìsmxun quua đqkirãuren nhậoeipn ra phánsdyp bảnqkqo củbzcja Vũpabi La chỉasxiemmknsdyc rưpabisojoi, khôkafong khỏhpygi nhưpabirdqlng màemmky:

- Đvpecâbetpy làemmk phánsdyp bảnqkqo phi hàemmknh củbzcja ngưpabiơgujni sao?

Da mặbetpt Vũpabi La đqkirãuren sớrdqlm đqkirưpabiouxcc tôkafoi luyệxatfn rấpabit dàemmky, bèjujdn hỏhpygi:

- Cóweft chuyệxatfn gìsmxu khôkafong?

Dịyhejch Long khôkafong khỏhpygi lắqkirc đqkirhpygu, lòehamng thầhpygm nghĩeino Chu Thanh Giang cũpabing quánsdy hẹouxcp hòehami nhỏhpyg mọhgjtn. Sưpabikafon Đvpeceinoi nhâbetpn đqkirãuren chuẩgsbhn bịyhejkafo sốomlk linh đqkiran. Ngọhgjtc Tủbzcjy cho mìsmxunh vìsmxu nhiệxatfm vụvggc lầhpygn nàemmky, còehamn đqkirbetpc biệxatft tìsmxum mộkryxt chiếsmxuc tiêxhmjn giánsdyp, mộkryxt móweftn phánsdyp bảnqkqo nhấpabit phẩgsbhm trung. Chu Thanh Giang lãureno giàemmku nứxgmlt đqkiromlk đqkiryanonsdych, cũpabing khôkafong chịyheju cho con rểhpnpsmxunh vàemmki móweftn bảnqkqo bốomlki giữjujd mạeinong. Xem ra têxhmjn Vũpabi La nàemmky chỉasxiemmk dẫqfyqn đqkirưpabioeipng, mọhgjti chuyệxatfn khánsdyc đqkirkafou khôkafong thểhpnp trôkafong cậoeipy gìsmxuemmko hắqkirn.

Bởsojoi vìsmxu bịyhejpabi La liêxhmjn lụvggcy, tốomlkc đqkirkryx củbzcja ba ngưpabioeipi chậoeipm chạeinop vôkafoeijnng, mấpabit hếsmxut mưpabioeipi ngàemmky mớrdqli tớrdqli Thánsdyp Sơgujnn đqkirnqkqo. Lúgsbhc vàemmko trong thôkafong đqkireinoo đqkirãurenweft mộkryxt chúgsbht phiềkafon phứxgmlc, Vũpabi La lêxhmjn tiếsmxung nówefti:

- Thôkafong đqkireinoo nàemmky dưpabioeipng nhưpabiweft linh tíncudnh, chi cho phétlvop ngưpabioeipi nàemmko giữjujd nhẫqfyqn tiếsmxun vàemmko, cho nêxhmjn hai ngưpabioeipi cánsdyc ngưpabiơgujni phảnqkqi nắqkirm lấpabiy tay ta.

Dịyhejch Long đqkirưpabiơgujnng nhiêxhmjn khôkafong sao cảnqkq, Chu Nghiêxhmjn đqkirãurenweft chúgsbht khôkafong đqkirưpabiouxcc tựnbqv nhiêxhmjn.

pabi La đqkireo nhẫqfyqn vàemmko tay, giơgujn tay tránsdyi ra, Dịyhejch Long nắqkirm chặbetpt cổyano tay hắqkirn. Chu Nghiêxhmjn thầhpygm câbetpn nhắqkirc mộkryxt chúgsbht, cóweft lẽmcby cảnqkqm thấpabiy nắqkirm tay Vũpabi La còehamn hơgujnn nắqkirm tay Dịyhejch Long, cho nêxhmjn hung hăsmxung nắqkirm chặbetpt lấpabiy tay phảnqkqi Vũpabi La.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.