Tiên Tuyệt

Chương 289 : Lần đầu gặp mặt, hoa lửa tung bay (hạ)

    trước sau   
vốmqzzn Vũxvjq La đwinawxfhnh rèoubzn cho mìuxyznh mộpwrvt mókantn phátifyp bảxjtbo phi hàtavunh, nhưfxmcng thờphmzi gian đwinaãkant khôpwrvng còfsjhn kịwxfhp nữryvda. Nghe nókanti nhâkpxbn tuyểbszkn củuqzva Chu gia đwinaãkant tớkanti từkybd sớkantm, chẳufjqng qua ởrxrjkanti trong phòfsjhng, ngay cảxjtbxvjq La cũxvjqng khôpwrvng thấwialy mậngcmt.

Sau khi Dịwxfhch Long tớkanti, bátifyi kiếrxrjn Chu Thanh Giang xong bèoubzn nókanti thẳufjqng, muốmqzzn mờphmzi Vũxvjq La ra hộpwrvi diệryben.

Hai ngưfxmcphmzi gặeriop nhau hếrxrjt sứpwrvc ôpwrvn hòfsjha, trong lòfsjhng Dịwxfhch Long nhớkant lờphmzi dặerion củuqzva Trịwxfhnh Tinh Hồpeukn, tựtavu nhiêbrcxn vẫcjyyn duy trìuxyz cảxjtbm giátifyc vưfxmcbrcxt trộpwrvi Vũxvjq La trong lòfsjhng, nhưfxmcng ngoàtavui mặeriot vẫcjyyn tỏxvjq ra hòfsjha khíwial. chỉefghkanti trong lầpwrvn thămrrwm dòfsjh Đyyrwôpwrvng Thổiqmbtavuy, mọmmdei ngưfxmcphmzi nêbrcxn giúoubzp đwinaxvjq lẫcjyyn nhau...

Lầpwrvn nàtavuy chỉefghtavu nhiệrybem vụpama thămrrwm dòfsjh, khôpwrvng phảxjtbi làtavu chỉefghnh phạvfdjt, ba ngưfxmcphmzi đwinai cũxvjqng đwinaãkant đwinauqzv.

Dịwxfhch Long cảxjtbm thấwialy mìuxyznh cókant ‘trátifych nhiệrybem bêbrcxn mìuxyznh’, nókantng lòfsjhng đwinazucon đwinaátifyp sưfxmcpwrvn, khôpwrvng muốmqzzn kéufjqo dàtavui thờphmzi gian cho nêbrcxn đwinazuco nghịwxfh lậngcmp tứpwrvc xuấwialt phátifyt. Sau nhờphmz Chu Thanh Giang trấwialn an. mớkanti chịwxfhu ởrxrj lạvfdji thêbrcxm mộpwrvt đwinaêbrcxm. sátifyng hôpwrvm sau xuấwialt phátifyt lêbrcxn đwinaưfxmcphmzng.

Đyyrwếrxrjn tốmqzzi Chu Hoàtavunh ra mặeriot. thiếrxrjt yếrxrjn khoảxjtbn đwinaãkanti Dịwxfhch Long. Chu Hoàtavunh nókanti thẳufjqng, đwinaâkpxby làtavu lầpwrvn aặeriop mặeriot chíwialnh thứpwrvc củuqzva ba ngưfxmcphmzi.


Thậngcmt ra Vũxvjq La hếrxrjt sứpwrvc hiếrxrju kỳbszk vềzuco nhâkpxbn tuyểbszkn củuqzva Chu gia, nghe nókanti đwinaếrxrjn tốmqzzi sẽrwfg gặeriop mậngcmt cũxvjqng khôpwrvng chốmqzzi từkybd, đwinaếrxrjn giờphmzoubzn thàtavunh thậngcmt đwinai tớkanti đwinavfdji sàtavunh yếrxrjn hộpwrvi củuqzva Chu gia.

Đyyrwátifym ngưfxmcphmzi hầpwrvu đwinaãkant dọmmden thứpwrvc ămrrwn lêbrcxn, toàtavun làtavumayfn hàtavuo hàtavui vịwxfh. Chỉefghtavu trong mắmmdet Vũxvjq La. sốmqzzfxmcbrcxng thứpwrvc ămrrwn cókant vẻmmdemayfi khiêbrcxm tốmqzzn.

Chỉefghkant mộpwrvt mìuxyznh Chu Hoàtavunh ởrxrj đwinaâkpxby, vừkybda thấwialy Vũxvjq La lậngcmp tứpwrvc tưfxmcơmayfi cưfxmcphmzi nghêbrcxnh đwinaókantn:

- Muộpwrvi phu. ngưfxmcơmayfi tớkanti sớkantm rồpeuki, sao hàtavu. đwinaókanti rồpeuki ưfxmc?

Sứpwrvc ămrrwn kinh khủuqzvng củuqzva Vũxvjq La. trong thờphmzi gian gầpwrvn đwinaâkpxby ngưfxmcphmzi Chu gia cũxvjqng đwinaãkant đwinaưfxmcbrcxc kiếrxrjn thứpwrvc.

xvjq La chỉefghfxmcphmzi, hiệryben tạvfdji hắmmden ởrxrj Chu gia cũxvjqng xem nhưfxmc khôpwrvng phảxjtbi ngưfxmcphmzi ngoàtavui, thoảxjtbi mátifyi ngồpeuki xuốmqzzng hỏxvjqi:

- VỊzprp nhâkpxbn huynh củuqzva Chu gia cátifyc vịwxfh rốmqzzt cụpamac cókant lai lịwxfhch thếrxrjtavuo, vìuxyz sao tỏxvjq ra tựtavu cao nhưfxmc vậngcmy? Dátifyng vẻmmde Chu Hoàtavunh tỏxvjq ra hếrxrjt sứpwrvc thầpwrvn bíwial:

- Ngưfxmcơmayfi cẩtvstn thậngcmn mộpwrvt chúoubzt, ngay cảxjtb ta cũxvjqng phảxjtbi trátifynh néufjq vịwxfhtavuy. Nókanti cho ngưfxmcơmayfi biếrxrjt, ngàtavun vạvfdjn lầpwrvn khôpwrvng đwinaưfxmcbrcxc nókanti xấwialu sau lưfxmcng têbrcxn khốmqzzn kia, thậngcmt hếrxrjt sứpwrvc tàtavupwrvn, mỗzfrxi lầpwrvn ta nókanti xấwialu sau lưfxmcng y, têbrcxn khốmqzzn ấwialy lạvfdji đwinapwrvng sau lưfxmcng ta...

Chu Hoàtavunh còfsjhn chưfxmca dứpwrvt lờphmzi, chợbrcxt thấwialy Vũxvjq La nởrxrj mộpwrvt nụpamafxmcphmzi, nhìuxyzn ra sau lưfxmcng y:

- A Cẩtvstn. vìuxyz sao nàtavung lạvfdji tớkanti đwinaâkpxby, chẳufjqng phảxjtbi nàtavung nókanti rằufjqng tốmqzzi nay sẽrwfg khôpwrvng tớkanti hay sao?

xvjq La chợbrcxt phátifyt hiệryben ra sắmmdec mặeriot Chu Hoàtavunh đwinavfdji biếrxrjn, trởrxrjbrcxn thêbrcx thảxjtbm vôpwrvuxsxng, cấwialt khôpwrvng còfsjhn giọmmdet mátifyu.

xvjq La lấwialy làtavum kỳbszkoubzn hỏxvjqi:

- Ngưfxmcơmayfi làtavum sao vậngcmy?


Chu Hoàtavunh nghiếrxrjn rămrrwng nghiếrxrjn lợbrcxi nókanti:

- Ta biếrxrjt rồpeuki...

- Cátifyi gìuxyz?

xvjq La khôpwrvng hiểbszku gìuxyz, Chu Hoàtavunh buôpwrvng tiếrxrjng than dàtavui, cúoubzi đwinapwrvu nókanti:

- Đyyrwưfxmcbrcxc, đwinaãkant lọmmdet vàtavuo tay ngưfxmcơmayfi, ngưfxmcơmayfi muốmqzzn làtavum gìuxyz thìuxyztavum...

xvjq La hoàtavun toàtavun khôpwrvng hiểbszku rõscoqtavung làtavu chuyệryben gìuxyz xảxjtby ra, ngạvfdjc nhiêbrcxn nhìuxyzn Chu Cẩtvstn mộpwrvt thâkpxbn hắmmdec y từkybd sau lưfxmcng Chu Hoàtavunh tiếrxrjn tớkanti, Vũxvjq La hếrxrjt sứpwrvc tựtavu nhiêbrcxn tiếrxrjn lêbrcxn nắmmdem lấwialy tay dìuxyzu nàtavung.

Thầpwrvn sắmmdec Chu Hoàtavunh chợbrcxt trởrxrjbrcxn kỳbszk quặerioc, nởrxrj mộpwrvt nụpamafxmcphmzi tinh quátifyi.

Chỉefgh nghe mộpwrvt tiếrxrjng bốmqzzp giòfsjhn giãkant vang lêbrcxn, Vũxvjq La bịwxfhtifyt đwinapwrvt ngộpwrvt sữryvdng sờphmz, ngạvfdjc nhiêbrcxn nhìuxyzn Chu Cẩtvstn. Bỗzfrxng nhiêbrcxn hắmmden phátifyt hiệryben ra đwinaiểbszkm khátifyc thưfxmcphmzng, vìuxyz sao Chu Cẩtvstn cao hơmayfn trưfxmckantc?

xvjq La thâkpxbn cao bảxjtby thưfxmckantc, cũxvjqng khôpwrvng gọmmdei làtavu thấwialp. Trong sốmqzz nhữryvdng nữryvd nhâkpxbn màtavu hắmmden quen biếrxrjt. Ma Tửefghkpxbm vàtavu Hắmmdec Thủuqzvy Tiêbrcxn vókantc ngưfxmcphmzi khôpwrvng cao, Ma Tửefghkpxbm chỉefgh tớkanti vai hắmmden. Hắmmdec Thủuqzvy Tiêbrcxn cao hơmayfn Ma Tửefghkpxbm mộpwrvt chúoubzt.

Cốmqzzc Mụpamac Thanh cùuxsxng Chu Cẩtvstn đwinazucou làtavu mỹyoom nhâkpxbn cao gầpwrvy, so ra chỉefgh thấwialp hơmayfn Vũxvjq La nửefgha cátifyi đwinapwrvu.

Nhưfxmcng ngưfxmcphmzi trưfxmckantc mắmmdet còfsjhn cao hơmayfn Vũxvjq La nửefgha cátifyi đwinapwrvu.

Tuy rằufjqng dung mạvfdjo giốmqzzng tớkanti mứpwrvc khókant tin, nhưfxmcng dátifyng ngưfxmcphmzi cao nhưfxmc vậngcmy khôpwrvng thểbszktavuo làtavu giàtavu đwinaưfxmcbrcxc. Nhớkant lạvfdji lờphmzi Chu Hoàtavunh nókanti trưfxmckantc đwinaâkpxby, ‘mỗzfrxi lầpwrvn ta nókanti xấwialu sau lưfxmcng y, têbrcxn khốmqzzn ấwialy lạvfdji đwinapwrvng sau lưfxmcng ta’, Vũxvjq La lậngcmp tứpwrvc hiểbszku ra.

- Nàtavung làtavu... Hừkybd, cátifyi tátifyt nàtavuy thậngcmt làtavu oan uổiqmbng!


xvjq La vôpwrvuxsxng ảxjtbo nãkanto. Đyyrwưfxmcphmzng đwinaưfxmcphmzng nam tửefghtifyn. bịwxfh mộpwrvt nữryvd nhâkpxbn khôpwrvng quen biếrxrjt tátifyt mộpwrvt bạvfdjt tai, quảxjtb thậngcmt vôpwrvuxsxng uấwialt ứpwrvc.

xvjq La nhìuxyzn chằufjqm chằufjqm thâkpxbn thểbszk nữryvd nhâkpxbn kia sau bộpwrv trưfxmcphmzng quầpwrvn màtavuu đwinaen vớkanti vẻmmde đwinapwrvy átifyc cảxjtbm. Trưfxmcphmzng quầpwrvn củuqzva nàtavung đwinaưfxmcbrcxc may bằufjqng mộpwrvt loạvfdji lụpamaa đwinaen mềzucom rũxvjq, tuy rằufjqng rộpwrvng thùuxsxng thìuxyznh, nhưfxmcng vẫcjyyn cókant thểbszkmayf hồpeuk nhìuxyzn thấwialy nhữryvdng đwinaưfxmcphmzng cong củuqzva thâkpxbn thểbszk.

Đyyrwmqzzi vớkanti nam nhâkpxbn, bịwxfh ămrrwn tátifyt làtavupwrvuxsxng uấwialt ứpwrvc, sau đwinaókant hẳufjqn khôpwrvng trátifynh khỏxvjqi cókant ýufjq so đwinao cùuxsxng nữryvd nhâkpxbn. Cho nêbrcxn hiệryben tạvfdji, Vũxvjq La cảxjtbm thấwialy hếrxrjt sứpwrvc muốmqzzn phátifyt vàtavuo môpwrvng nữryvd nhâkpxbn kia đwinabszk tràtavu thùuxsx.

xvjq La thầpwrvm tíwialnh toátifyn trong lòfsjhng, bồpeuki thưfxmcphmzng nhưfxmc vậngcmy cũxvjqng coi nhưfxmc khôpwrvng tệrybe...

Bấwialt quátify chỉefghtavu suy nghĩkqgbtavu thôpwrvi.

Trong lòfsjhng hắmmden vẫcjyyn còfsjhn uấwialt ứpwrvc, giậngcmn dữryvd trừkybdng mắmmdet nhìuxyzn nữryvd nhâkpxbn kia:

- Nàtavung khôpwrvng phảxjtbi Chu Cẩtvstn, cũxvjqng khôpwrvng chịwxfhu lêbrcxn tiếrxrjng giảxjtbi thíwialch!

Chu Hoàtavunh vộpwrvi vàtavung chạvfdjy tớkanti giữryvdxvjq La lạvfdji, hạvfdj giọmmdeng nókanti:

- Đyyrwkybdng nókantng, đwinakybdng nókantng, đwinaâkpxby làtavu đwinaưfxmcphmzng tỷryvd củuqzva ta, Chu Nghiêbrcxn, Thốmqzzng Lãkantnh Áqxmrm Vệrybe, chứpwrvc quan còfsjhn cao hơmayfn cảxjtb Đyyrwvfdji ca ta, làtavu thưfxmcbrcxng ty củuqzva thưfxmcbrcxng ty củuqzva thưfxmcbrcxng ty củuqzva ngưfxmcơmayfi đwinaókant...

Áqxmrm Vệrybe chia làtavum hai loạvfdji Tòfsjhng Vệrybetavu Chíwialnh Vệrybe, cókant bốmqzzn cấwialp Giátifyp Áqxmrt Bíwialnh Đyyrwefghnh. Vũxvjq La chíwialnh làtavu Chíwialnh Vệrybe cấwialp Giátifyp, trêbrcxn nữryvda còfsjhn cókanttifych Hộpwrv, Thiêbrcxn Hộpwrv, Thốmqzzng Lãkantnh.

Trêbrcxn Thốmqzzng Lãkantnh chíwialnh làtavu Áqxmrm Vệrybe Đyyrwvfdji Thốmqzzng Lãkantnh. Chu Thanh Giang.

Chu Nghiêbrcxn quảxjtb thậngcmt hếrxrjt sứpwrvc kiệrybem lờphmzi, vẻmmde mặeriot khôpwrvng hềzucokant chúoubzt cảxjtbm tìuxyznh. Ngay cảxjtb vừkybda rồpeuki tátifyt cho Vũxvjq La mộpwrvt cátifyi, dưfxmcphmzng nhưfxmcxvjqng chỉefghtavu phảxjtbn ứpwrvng tựtavu nhiêbrcxn củuqzva cátifynh tay, átifynh mắmmdet nàtavung khôpwrvng cókant chúoubzt dao đwinapwrvng.

tavung lặeriong lẽrwfg đwinai tớkanti cạvfdjnh bàtavun, bàtavun tay trắmmdeng nhưfxmc ngọmmdec lậngcmt ra, lấwialy ra mộpwrvt chiếrxrjc túoubzi gấwialm, bêbrcxn trong cókant chéufjqn, đwinaũxvjqa, muỗzfrxng... tấwialt cảxjtb đwinazucou bằufjqng bạvfdjc, nhấwialt nhấwialt bàtavuy ra trưfxmckantc mặeriot mìuxyznh.


Chu Hoàtavunh nhịwxfhn khôpwrvng đwinaưfxmcbrcxc nókanti:

- Nơmayfi nàtavuy làtavu hang ổiqmb củuqzva Chu gia, tỷryvdfsjhn tỏxvjq ra cẩtvstn thậngcmn nhưfxmc vậngcmy làtavum gìuxyz chứpwrv...

fxmcphmzng nhưfxmc Chu Nghiêbrcxn khôpwrvng nghe thấwialy lờphmzi y, lạvfdji lấwialy từkybd trong túoubzi gấwialm ra mộpwrvt chiếrxrjc châkpxbm thậngcmt dàtavui, đwinapwrvu châkpxbm bằufjqng bạvfdjc, phầpwrvn còfsjhn lạvfdji bằufjqng pha lêbrcx, thửefgh qua cátifyc mókantn ămrrwn trêbrcxn bàtavun mộpwrvt lưfxmcbrcxt, sau khi xátifyc nhậngcmn khôpwrvng cókant đwinapwrvc, lúoubzc nàtavuy mớkanti ngồpeuki xuốmqzzng.

Chu Hoàtavunh cấwialt tiếrxrjng thởrxrjtavui, nhưfxmcng cũxvjqng khôpwrvng hềzucotifym tỏxvjq ra oátifyn giậngcmn. Hiểbszkn nhiêbrcxn y sợbrcxkanti vìuxyz đwinaưfxmcphmzng tỷryvd trưfxmckantc mặeriot nàtavuy còfsjhn hơmayfn sợbrcx Đyyrwvfdji ca mìuxyznh.

Chu Nghiêbrcxn xửefgh tríwial xong xuôpwrvi tấwialt cảxjtb, khôpwrvng thèoubzm liếrxrjc nhìuxyzn hai ngưfxmcphmzi Vũxvjq La mộpwrvt lầpwrvn nàtavuo, ngồpeuki ởrxrj ghếrxrjuxyznh cụpamap mắmmdet xuốmqzzng, bấwialt đwinapwrvng thanh sắmmdec.

Chu Hoàtavunh lặeriong lẽrwfgkanti nhỏxvjq vớkanti Vũxvjq La:

- Đyyrwưfxmcphmzng tỷryvd ta tu luyệryben Bấwialt Đyyrwpwrvng Bămrrwng Vưfxmcơmayfng quyếrxrjt, từkybd nhỏxvjq đwinaãkantkanttifyng vẻmmde nhưfxmc vậngcmy, ngưfxmcơmayfi làtavum quen làtavu đwinaưfxmcbrcxc.

xvjq La thầpwrvm mắmmdeng trong lòfsjhng, lãkanto tửefgh quen khôpwrvng nổiqmbi...

Chu Hoàtavunh nhìuxyzn sắmmdec mặeriot cũxvjqng đwinatifyn đwinaưfxmcbrcxc suy nghĩkqgb trong lòfsjhng hắmmden. bèoubzn cưfxmcphmzi khổiqmb nmókanti:

- Ngưfxmcơmayfi yêbrcxn tâkpxbm, bìuxyznh thưfxmcphmzng nàtavung cũxvjqng khôpwrvng ởrxrj nhàtavu. thưfxmcphmzng xuyêbrcxn ởrxrj trong nha môpwrvn Áqxmrm Vệrybe...

xvjq La vỗzfrx trátifyn:

- Thìuxyz ra A cẩtvstn cốmqzz ýufjq choi ta, chẳufjqng trátifych nókanti rằufjqng đwinaêbrcxm nay khôpwrvng tớkanti. Nàtavung biếrxrjt ta gặeriop đwinaưfxmcphmzng tỷryvd củuqzva ngưfxmcơmayfi, nhấwialt đwinawxfhnh sẽrwfgfxmcphmzng lầpwrvm làtavutavung...

Chu Hoàtavunh bậngcmt cưfxmcphmzi hămrrwng hắmmdec, thậngcmt ra y đwinaãkant đwinatifyn đwinaưfxmcbrcxc chuyệryben nàtavuy từkybd trưfxmckantc.

Lạvfdji mộpwrvt lúoubzc lâkpxbu sau, Dịwxfhch Long tựtavu cho mìuxyznh làtavu ‘đwinavfdji nhâkpxbn vậngcmt ẩtvstn tàtavung’ mớkanti đwinaúoubzng đwinaefghnh tớkanti. Vừkybda vàtavuo cửefgha. y đwinaãkantfxmcphmzi ha hảxjtb vẫcjyyy tay vớkanti mọmmdei ngưfxmcphmzi:

- Tớkanti cảxjtb rồpeuki sao, vậngcmy chúoubzng ta bắmmdet đwinapwrvu.

Chu Hoàtavunh khẽrwfg cau màtavuy đwinawxfhnh phátifyt tátifyc, nhưfxmcng nghĩkqgb lạvfdji mìuxyznh làtavu chủuqzv, nếrxrju trởrxrj mặeriot vớkanti khátifych nhâkpxbn nhưfxmc vậngcmy quảxjtb thậngcmt khókant coi, cho nêbrcxn cốmqzz gắmmdeng nhẫcjyyn nhịwxfhn.

xvjq La sốmqzzng đwinaãkant qua hai kiếrxrjp, nhìuxyzn thấwialy khôpwrvng biếrxrjt bao nhiêbrcxu kẻmmde tựtavu cho làtavu đwinaúoubzng nhưfxmc Dịwxfhch Long, thíwialch átifym chi mìuxyznh nắmmdem quyềzucon chủuqzv đwinapwrvng trong đwinauqzvtifyc tìuxyznh huốmqzzng ngoàtavui sátifyng trong tốmqzzi, cuốmqzzi cùuxsxng nhữryvdng ngưfxmcphmzi nàtavuy đwinazucou khôpwrvng cókant kếrxrjt cụpamac tốmqzzt. Cho nêbrcxn hắmmden cũxvjqng lưfxmcphmzi khôpwrvng muốmqzzn so đwinao cùuxsxng Dịwxfhch Long, chắmmdec chắmmden mộpwrvt thờphmzi gian sắmmdep tớkanti, mọmmdei ngưfxmcphmzi phảxjtbi dựtavua vàtavuo nhau, cùuxsxng chung hoạvfdjn nạvfdjn.

xvjq La vẫcjyyn còfsjhn tíwialnh cátifych ‘quýufjq nhâkpxbn hay quêbrcxn chuyệryben nhỏxvjq’, cho nêbrcxn quêbrcxn mấwialt trong cảxjtb hai kiếrxrjp củuqzva mìuxyznh, nhữryvdng ngưfxmcphmzi xấwialu sốmqzz nhưfxmc vậngcmy quátify nửefgha làtavu do hắmmden tựtavu tay thu thậngcmp.

tavu đwinamqzzi vớkanti Chu Nghiêbrcxn. Dịwxfhch Long tớkanti cũxvjqng giốmqzzng nhưfxmc chưfxmca tớkanti, thậngcmm chíwialbrcxn cạvfdjnh mìuxyznh cókant ngưfxmcphmzi hay khôpwrvng, dưfxmcphmzng nhưfxmc đwinamqzzi vớkanti nàtavung cũxvjqng chẳufjqng cókantuxyz khátifyc biệrybet.

Dịwxfhch Long ngồpeuki ởrxrj ghếrxrj trêbrcxn, khôpwrvng hềzuco tỏxvjq ra khiêbrcxm tốmqzzn. Sau đwinaókant vẫcjyyy Chu Hoàtavunh, vỗzfrxtavuo ghếrxrjbrcxn cạvfdjnh mìuxyznh:

- A Hoàtavunh, tớkanti ngồpeuki đwinaâkpxby đwinai.

Sắmmdec mặeriot Chu Hoàtavunh cókantmayfi khókant coi, nhưfxmcng vẫcjyyn khôpwrvng qua đwinaókant, màtavu ngồpeuki xuốmqzzng bêbrcxn cạvfdjnh Chu Nghiêbrcxn. khôpwrvng nókanti nửefgha lờphmzi cầpwrvm đwinaũxvjqa lêbrcxn.

Dịwxfhch Long cókant vẻmmde khôpwrvng vui, nhưfxmcng cũxvjqng khôpwrvng nókanti nửefgha lờphmzi, quay sang vẫcjyyy vẫcjyyy Vũxvjq La. Khôpwrvng đwinabrcxi Dịwxfhch Long lêbrcxn tiếrxrjng nókanti, Vũxvjq La đwinaãkant ngồpeuki xuốmqzzng cạvfdjnh Chu Hoàtavunh, hắmmden khôpwrvng cầpwrvn ngưfxmcphmzi nhưfxmc Dịwxfhch Long, nhưfxmcng cũxvjqng khôpwrvng nhịwxfhn đwinaưfxmcbrcxc loạvfdji ngưfxmcphmzi nhưfxmc vậngcmy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.