Tiên Tuyệt

Chương 288 : Lần đầu gặp mặt, hoa lửa tung bay (trung)

    trước sau   
Nhưaoft vậsbyky xem ra, con trưaoftwftxng Chu Hùhrkcng củlljda lãyoiyo chắxzgpc chắxzgpn làyret nhâtrrbn tuyểkayfn tốjjiht nhấcloat, nhưaoftng Chu Thanh Giang khôyqpzng muốjjihn.

Tuy rằtjvong Vũyxch La đyxchãyoiy tiếnwmkn vàyreto Đzlcwôyqpzng Thổzvkh mộhrkct lầummen, hơxyfjn nữpbrna đyxchãyoiy trởsqrr lạthfli an toàyretn, nhưaoftng cătrrbn cứumme theo lờwftxi Vũyxch La. đyxchdowaa phưaoftơxyfjng nọwfkqyxchng khôyqpzng chỉwftxxqux nguy hiếnwmkm bìguwlnh thưaoftwftxng. Khoan nóxquxi tớzmbci Thầummen Đzlcwiểkayfu Phưaoftyoiyng Hoàyretng, dịdowa thúbgvdaoftlwnqi dàyreti, chỉwftx riêsbykng thựkezzc lựkezzc củlljda tiểkayfu đyxchhrkci chíbxufn ngưaoftwftxi kia cũyxchng đyxchãyoiyyqpzhrkcng đyxcháyurlng sợyoiy.

yxch La khôyqpzng thểkayf khôyqpzng đyxchi, nếnwmku còsjwon pháyurli thêsbykm Chu Hùhrkcng, mộhrkct khi gặdowap chuyệsbykn khôyqpzng may, cảvtye con lẫcmksn rểkayf củlljda mìguwlnh đyxchlljdu tổzvkhn thấcloat trong đyxchóxqux, bấcloat kểkayf thếnwmkyreto Chu Thanh Giang cũyxchng khôyqpzng muốjjihn. Tuy rằtjvong lãyoiyo làyret nhấcloat thếnwmk kiêsbyku hùhrkcng, nhưaoftng cũyxchng làyret mộhrkct vịdowa phụghbu thâtrrbn yêsbyku thưaoftơxyfjng con cáyurli.

Lầummen nàyrety đyxchâtrrby chỉwftxyret đyxchiềlljdu tra, khôyqpzng phảvtyei côyqpzng phạthflt, đyxchưaoftơxyfjng nhiêsbykn khôyqpzng thểkayf khinh suấcloat pháyurli ra cao thủlljd Đzlcwthfli Nătrrbng.

Chu Thanh Giang đyxchxzgpn đyxcho suy nghĩptru. đyxchhrkct nhiêsbykn linh cơxyfj thoáyurlng đyxchhrkcng, đyxchúbgvdng vậsbyky, vìguwl sao mìguwlnh lạthfli quêsbykn mấcloat mộhrkct ngưaoftwftxi...

Chu Thanh Giang lậsbykp tứummec nởsqrr mộhrkct nụghbuaoftwftxi tưaoftơxyfji tinh.


Trịdowanh Tinh Hồbxufn mấcloat hếnwmkt vàyreti ngàyrety mớzmbci bìguwlnh phụghbuc tâtrrbm trạthflng, nghiêsbykm túbgvdc câtrrbn nhắxzgpc tớzmbci nhiệsbykm vụghbu lầummen nàyrety.

Nhữpbrnng chuyệsbykn màyret Chu Thanh Giang nghĩptru tớzmbci, cơxyfj hồbxuf Trịdowanh Tinh Hồbxufn cũyxchng đyxchãyoiy nghĩptru tớzmbci. Tuy rằtjvong y khôyqpzng muốjjihn, nhưaoftng lầummen nàyrety cũyxchng khôyqpzng thểkayf khôyqpzng giao quyềlljdn chỉwftx huy nhiệsbykm vụghbu thătrrbm dòsjwo Đzlcwôyqpzng Thổzvkh lạthfli cho Vũyxch La. dùhrkc sao Vũyxch La cũyxchng đyxchãyoiy đyxchi qua mộhrkct lầummen.

xyfjn nữpbrna Vũyxch La cóxqux thểkayf chơxyfji mìguwlnh mộhrkct vốjjih nhưaoft vậsbyky, tốjjihi thiểkayfu vềlljd phưaoftơxyfjng diệsbykn mưaoftu tríbxuf, ứummeng biếnwmkn khôyqpzng thàyretnh vấcloan đyxchlljd.

bgvdc trưaoftzmbcc Quáyurlch Tổzvkh Hoàyretnh báyurlo cáyurlo, cũyxchng đyxchãyoiy nhắxzgpc tớzmbci chiếnwmkn lựkezzc củlljda Vũyxch La. Tuy rằtjvong Quáyurlch Tốjjih Hoàyretnh đyxchãyoiy cốjjihguwlnh hạthfl thấcloap đyxchi khôyqpzng íbxuft. nhưaoftng Trịdowanh Tinh Hồbxufn làyret loạthfli ngưaoftwftxi nàyreto? Phầummen hạthfl thấcloap củlljda Quáyurlch Tổzvkh Hoàyretnh. Trịdowanh Tinh Hồbxufn cóxqux thểkayf đyxchyurln ra đyxchưaoftyoiyc, hiểkayfn nhiêsbykn thựkezzc lựkezzc củlljda Vũyxch La cũyxchng khôyqpzng thểkayf nghi ngờwftx.

Cho nêsbykn nhìguwln từumme bấcloat cứumme phưaoftơxyfjng diệsbykn nàyreto, Vũyxch La xem nhưaoftyret nhâtrrbn tuyểkayfn tốjjiht nhấcloat cho vịdowa tríbxuf chỉwftx huy nhiệsbykm vụghbu lầummen nàyrety.

yret Trịdowanh Tinh Hồbxufn cũyxchng cóxqux ýghbu nghĩptru hếnwmkt sứummec rõaoftyretng, tốjjihi thiểkayfu trong nhiệsbykm vụghbuyrety, mìguwlnh phảvtyei tìguwlm mộhrkct tu sĩptru thựkezzc lựkezzc hùhrkcng mạthflnh phụghbuyurlyxch La.

Nhưaoftng Trịdowanh Tinh Hồbxufn còsjwon cóxqux suy nghĩptru kháyurlc: nếnwmku Vũyxch La nóxquxi dốjjihi thìguwl sao, nơxyfji đyxchóxqux khôyqpzng phảvtyei Đzlcwôyqpzng Thổzvkh thìguwl sao? Lúbgvdc ấcloay sẽguwl cầummen mộhrkct ngưaoftwftxi cóxqux thểkayf trấcloan áyurlp Vũyxch La. nóxquxi chíbxufnh xáyurlc hơxyfjn làyret bấcloat Vũyxch La mang vềlljd quy áyurln.

Trịdowanh Tinh Hồbxufn suy nghĩptru mộhrkct láyurlt, đyxchãyoiyyurlc đyxchdowanh đyxchưaoftyoiyc nhâtrrbn tuyểkayfn cho vịdowa tríbxufyrety.

Y ra lệsbyknh mộhrkct tiếnwmkng, sau khoảvtyeng thờwftxi gian uốjjihng cạthfln chéhgdln tràyret đyxchãyoiyxqux mộhrkct tu sĩptru trung niêsbykn hai vai rộhrkcng rãyoiyi, thâtrrbn hìguwlnh cao lớzmbcn tớzmbci quỳgodq xuốjjihng trưaoftzmbcc mặdowat Trịdowanh Tinh Hồbxufn.

- Dịdowach Long, con làyretm môyqpzn hạthfl ta đyxchãyoiy bao nhiêsbyku nătrrbm?

Trịdowanh Tinh Hồbxufn từumme từumme hỏgvili.

Dịdowach Long đyxchang quỳgodq chợyoiyt cảvtyem thấcloay cóxqux chúbgvdt kháyurlc thưaoftwftxng.

Dịdowach Long chíbxufnh làyretsbykn đyxchsbyk tửcmksyret Trịdowanh Tinh Hồbxufn khôyqpzng coi trọwfkqng nhấcloat. Tuy rằtjvong trong mắxzgpt ngưaoftwftxi ngoàyreti, Dịdowach Long cũyxchng đyxchưaoftwftxng đyxchưaoftwftxng làyret đyxchsbyk tửcmks thâtrrbn truyềlljdn củlljda chưaoftsqrrng môyqpzn Tháyurli Âwwiim sơxyfjn, oai phong vôyqpzhrkcng, nhưaoftng phảvtyei ởsqrr trong hoàyretn cảvtyenh đyxchóxqux mớzmbci hiểkayfu đyxchưaoftyoiyc. Nếnwmku so sáyurlnh vớzmbci đyxcháyurlm sưaoft huynh đyxchsbyk củlljda Dịdowach Long, sưaoft phụghbu chưaofta từummeng quan tâtrrbm tớzmbci y, thậsbykm chíbxuf ngay cảvtye mộhrkct íbxuft đyxchsbyk tửcmks đyxchwftxi sau nhưaoft Quáyurlch Tổzvkh Hoàyretnh, đyxchãyoiyi ngộhrkcsjwon tốjjiht hơxyfjn cảvtye y.


Trịdowanh Tinh Hồbxufn thíbxufch ngưaoftwftxi tríbxuf tuệsbyk, lúbgvdc thu Dịdowach Long nhậsbykp môyqpzn, y chỉwftx mớzmbci mưaoftwftxi tuổzvkhi, thiêsbykn tưaoft tríbxuf tuệsbykyqpzhrkcng linh lợyoiyi. Nhưaoftng càyretng vềlljd sau, Dịdowach Long càyretng ngàyrety càyretng trởsqrrsbykn trầummem ổzvkhn, thậsbykm chíbxuf trong mắxzgpt Trịdowanh Tinh Hồbxufn còsjwon cóxquxxyfji chấcloat pháyurlc.

Bấcloat quáyurl nhiệsbykm vụghbu lầummen nàyrety cầummen tớzmbci mẫcmksu ngưaoftwftxi nhưaoft Dịdowach Long.

Dịdowach Long cung kíbxufnh đyxcháyurlp:

- Bẩkezzm sưaoftyqpzn, đyxchãyoiy hai trătrrbm ba mưaoftơxyfji nătrrbm.

Trịdowanh Tinh Hồbxufn gậsbykt gậsbykt đyxchummeu. ngóxquxn tay khẽguwlaoftaoftyreto tay vịdowan Tháyurli Sưaoftwfkq bằtjvong Kim Ti Hồbxufng mộhrkcc:

- Nhữpbrnng nătrrbm gầummen đyxchâtrrby, cóxqux lẽguwl con rấcloat oáyurln tráyurlch vi sưaoft...

Dịdowach Long hoảvtyeng sợyoiy, vộhrkci vàyretng dậsbykp đyxchummeu:

- Đzlcwbxuf nhi khôyqpzng dáyurlm. Sưaoftyqpzn đyxchjjihi vớzmbci đyxchbxuf nhi âtrrbn trọwfkqng nhưaoftbgvdi, đyxchbxuf nhi cảvtyem kíbxufch còsjwon khôyqpzng kịdowap, khôyqpzng dáyurlm sinh lòsjwong ngỗdpsj nghịdowach nhưaoft vậsbyky...

Trịdowanh Tinh Hồbxufn khoáyurlt tay ngătrrbn lạthfli:

- Con khôyqpzng cầummen kíbxufch đyxchhrkcng, nếnwmku làyret ta mớzmbci vàyreto môyqpzn đyxchìguwlnh, đyxchưaoftyoiyc sưaoftyqpzn cho hay ‘con chíbxufnh làyret nhâtrrbn tàyreti trụghbu cộhrkct củlljda chúbgvdng ta’. Nhưaoftng hơxyfjn hai trătrrbm nătrrbm sau lạthfli trởsqrr thàyretnh ngưaoftwftxi bìguwlnh thưaoftwftxng cóxquxyxchng đyxchưaoftyoiyc màyret khôyqpzng cóxquxyxchng khôyqpzng sao trong môyqpzn, ta cũyxchng sẽguwl suy nghĩptru nhưaoft vậsbyky. Huốjjihng chi ta biếnwmkt con cũyxchng chỉwftx thầummem oáyurln, cũyxchng khôyqpzng cóxquxtrrbm tưaoftguwl kháyurlc.

Dịdowach Long nghe sưaoft phụghbu nhắxzgpc tớzmbci lúbgvdc mớzmbci thu mìguwlnh làyretm đyxchbxuf đyxchsbyk, đyxchãyoiyxyfjn hai trătrrbm nătrrbm khôyqpzng ngờwftxaoft phụghbusjwon nhớzmbc nhữpbrnng lờwftxi nàyrety, nhớzmbc lạthfli hơxyfjn hai trătrrbm nătrrbm qua mìguwlnh đyxchãyoiy chịdowau khôyqpzng biếnwmkt bao nhiêsbyku uấcloat ứummec, nhấcloat thờwftxi vui buồbxufn lẫcmksn lộhrkcn, dậsbykp đyxchummeu khóxquxc rốjjihng lêsbykn:

- Sưaoftyqpzn...

Trịdowanh Tinh Hồbxufn đyxchummeng dậsbyky đyxchi xuốjjihng, âtrrbu yếnwmkm âtrrbn cầummen đyxchlwnq Dịdowach Long dậsbyky, lộhrkc vẻsqrr vui mừummeng:


- Đzlcwummeng dậsbyky đyxchi, hôyqpzm nay thầummey tròsjwo chúbgvdng ta hàyretn huyêsbykn mộhrkct phen.

- Dạthfl. sưaoftyqpzn.

Sắxzgpc mặdowat Trịdowanh Tinh Hồbxufn chợyoiyt trởsqrrsbykn nghiêsbykm nghịdowa:

- Con cóxqux biếnwmkt vìguwl sao trong hơxyfjn hai trătrrbm nătrrbm qua, vi sưaoft lạthflnh nhạthflt vớzmbci con nhưaoft vậsbyky chătrrbng?

Dịdowach Long trịdowanh trọwfkqng nóxquxi:

- Đzlcwưaoftơxyfjng nhiêsbykn làyretaoftyqpzn cóxquxghbu do riêsbykng, chỉwftxyret Dịdowach Long ngu dốjjiht. khôyqpzng đyxchyurln ra dụghbung ýghbu củlljda sưaoftyqpzn.

Trịdowanh Tinh Hồbxufn gậsbykt gậsbykt đyxchummeu:

- Đzlcwáyurlm sưaoft huynh đyxchsbyk củlljda con nhìguwln qua dưaoftwftxng nhưaoft tríbxuf tuệsbyk thôyqpzng minh, trêsbykn thựkezzc tếnwmk đyxchlljdu cóxqux mộhrkct khuyếnwmkt đyxchiểkayfm chíbxuf mạthflng, chíbxufnh làyretxquxng nảvtyey. Chỉwftxxqux con đyxchthfli tríbxuf giảvtye ngu, lùhrkc khùhrkcyurlc lu màyret chạthfly, chíbxufnh làyret nhâtrrbn tuyểkayfn cóxqux mộhrkct khôyqpzng hai đyxchkayf truyềlljdn thừummea bíbxuf thuậsbykt củlljda chúbgvdng ta.

Dịdowach Long giậsbykt mìguwlnh kinh hãyoiyi, ngẩkezzng đyxchummeu nhìguwln Trịdowanh Tinh Hồbxufn, trong mắxzgpt sưaoft phụghbu tinh quang nhưaoftxyfj, khiếnwmkn cho ngưaoftwftxi ta cóxqux cảvtyem giáyurlc thoảvtyei máyurli ấcloam áyurlp.

Trịdowanh Tinh Hồbxufn chậsbykm rãyoiyi gậsbykt đyxchummeu:

- Khôyqpzng sai, vi sưaoftaoftyoiyn hai trătrrbm nătrrbm qua tôyqpzi luyệsbykn con, quảvtye nhiêsbykn con khôyqpzng cóxquxyretm cho vi sưaoft thấcloat vọwfkqng.

Nếnwmku Trịdowanh Tinh Hồbxufn khôyqpzng nóxquxi ra câtrrbu nóxquxi lúbgvdc y thu nhậsbykn Dịdowach Long làyretm đyxchbxuf đyxchsbyk, e rằtjvong Dịdowach Long cũyxchng sẽguwl khôyqpzng tin nhữpbrnng lờwftxi nàyrety, nhưaoftng hiệsbykn tạthfli đyxchãyoiy kháyurlc.

Đzlcwáyurlng tiếnwmkc y khôyqpzng biếnwmkt Trịdowanh Tinh Hồbxufn tríbxuf lựkezzc hơxyfjn ngưaoftwftxi, dùhrkcyret mộhrkct íbxuft sựkezz việsbykc quan trọwfkqng vàyreto ba, bốjjihn trătrrbm nătrrbm trưaoftzmbcc cũyxchng cóxqux thểkayf nhớzmbcaoft.


Dịdowach Long cảvtyem đyxchhrkcng vôyqpzhrkcng, lạthfli cảvtyem thấcloay áyurly náyurly vìguwlguwlnh sinh ra oáyurln niệsbykm trong thờwftxi gian gầummen đyxchâtrrby, mấcloat lạthfli đyxchgvilcmksng:

- Sưaoftyqpzn, đyxchbxuf nhi...

- Khôyqpzng cầummen nhiềlljdu lờwftxi.

Trịdowanh Tinh Hồbxufn khoáyurlt tay chặdowan lạthfli:

- Giữpbrna thầummey tròsjwo ta khôyqpzng cầummen kháyurlch sáyurlo, nay ta thấcloay con đyxchthfli khíbxuf đyxchãyoiy thàyretnh, cũyxchng làyretbgvdc nêsbykn bấcloat tay hàyretnh sựkezz.

Dịdowach Long vộhrkci vàyretng quỳgodq sụghbup xuốjjihng:

- Xin sưaoftyqpzn hạthfl lệsbyknh, dùhrkc Dịdowach Long phảvtyei vưaoftyoiyt qua muôyqpzn ngàyretn núbgvdi đyxchao rừummeng kiếnwmkm, muôyqpzn tháyurlc khôyqpzng từumme!

Trịdowanh Tinh Hồbxufn tỏgvil ra nghiêsbykm túbgvdc hẳpdftn lêsbykn:

- Chuyệsbykn nàyrety quan hệsbyk trọwfkqng đyxchthfli, cũyxchng chỉwftxxqux giao cho con, vi sưaoft mớzmbci cóxqux thểkayfsbykn tâtrrbm.

Trịdowanh Tinh Hồbxufn kểkayf hếnwmkt sựkezzguwlnh. Dịdowach Long nghe xong giậsbykt mìguwlnh kinh hãyoiyi, kinh hôyqpz thấcloat thanh:

- Đzlcwôyqpzng Thổzvkhsbyku tộhrkcc...

Trong lòsjwong y càyretng thêsbykm chắxzgpc chắxzgpn, quảvtye thậsbykt sưaoft phụghbu đyxchãyoiy nhìguwln trúbgvdng mìguwlnh. Chuyệsbykn quan trọwfkqng nhưaoft vậsbyky, e rằtjvong trong cảvtye Tháyurli Âwwiim sơxyfjn ngoàyreti sưaoft phụghbu ra, cũyxchng chỉwftxxqux mộhrkct mìguwlnh mìguwlnh đyxchưaoftyoiyc biếnwmkt.

- Vi sưaoft pháyurli con đyxchi, con phảvtyei vôyqpzhrkcng cẩkezzn thậsbykn. Khôyqpzng cầummen xung đyxchhrkct cùhrkcng Vũyxch La. nhưaoftng đyxchếnwmkn khi cầummen nhấcloat đyxchdowanh phảvtyei tỏgvil ra kiêsbykn quyếnwmkt. Nếnwmku pháyurlt hiệsbykn ra tìguwlnh huốjjihng khôyqpzng đyxchúbgvdng, vậsbyky Vũyxch La chíbxufnh làyrethrkc phạthflm, lậsbykp tứummec bấcloat vềlljd!

Đzlcwưaoftơxyfjng nhiêsbykn Trịdowanh Tinh Hồbxufn xấcloau hổzvkh khôyqpzng nóxquxi ra chuyệsbykn mìguwlnh bịdowayxch La chơxyfji mộhrkct vốjjih, cho nêsbykn cătrrbn dặdowan sựkezzguwlnh Đzlcwôyqpzng Thổzvkh lầummen nàyrety cóxqux chúbgvdt hàyretm hồbxuf khôyqpzng rõaoft. Nếnwmku làyret đyxchsbyk tửcmks kháyurlc, Trịdowanh Tinh Hồbxufn khôyqpzng cầummen dặdowan dòsjwotrrbu nàyrety, đyxchsbyk tửcmkscloay thừummea sứummec biếnwmkt phảvtyei xửcmksghbu thếnwmkyreto.

Nhưaoftng y lạthfli cảvtyem thấcloay khôyqpzng yêsbykn tâtrrbm vềlljd Dịdowach Long, cho nêsbykn mớzmbci nóxquxi thêsbykm câtrrbu nàyrety.

Nhưaoftng vìguwl trưaoftzmbcc đyxchóxqux Trịdowanh Tinh Hồbxufn khôyqpzng kểkayfaoftyretng châtrrbn tưaoftzmbcng sựkezzguwlnh, cho nêsbykn Dịdowach Long mớzmbci hiểkayfu lầummem ýghbuaoft phụghbu. Y cho rằtjvong chuyệsbykn nàyrety bềlljd ngoàyreti do Vũyxch La làyretm chủlljd, trêsbykn thựkezzc tếnwmkguwlnh mớzmbci làyret ngưaoftwftxi chủlljd sựkezz, khi cầummen thiếnwmkt cóxqux thểkayf bắxzgpt giữpbrnyxch La đyxchoạthflt quyềlljdn.

- Sưaoftyqpzn yêsbykn tâtrrbm, chuyệsbykn nàyrety tuyệsbykt sẽguwl khôyqpzng xảvtyey ra sai lầummem.

Trịdowanh Tinh Hồbxufn hàyreti lòsjwong gậsbykt gậsbykt đyxchummeu.

Từumme trêsbykn xuốjjihng dưaoftzmbci Tháyurli Âwwiim sơxyfjn, trong đyxcháyurlm đyxchsbyk tửcmks thâtrrbn truyềlljdn cũyxchng chỉwftxxqux Dịdowach Long trầummem ổzvkhn. Nhưaoftng màyret nhữpbrnng nătrrbm gầummen đyxchâtrrby Trịdowanh Tinh Hồbxufn khôyqpzng thèvtyem đyxchkayf ýghbu tớzmbci Dịdowach Long, cho nêsbykn lo rằtjvong y khôyqpzng còsjwon trung thàyretnh vớzmbci mìguwlnh. Bấcloat quáyurl Trịdowanh Tinh Hồbxufn làyret loạthfli ngưaoftwftxi nàyreto? Chỉwftx cầummen nóxquxi hai ba câtrrbu. đyxchzvkhi trắxzgpng thàyretnh đyxchen. Dịdowach Long lậsbykp tứummec cảvtyem kíbxufch rơxyfji nưaoftzmbcc mấcloat, cam nguyệsbykn san óxquxc lầummey đyxchcloat.

- Đzlcwưaoftyoiyc rồbxufi, con hãyoiyy lui xuốjjihng trưaoftzmbcc, ta chuẩkezzn bịdowa cho con mộhrkct phen. Sau khi cáyurlc loạthfli vậsbykt tưaoft tớzmbci đyxchlljd. con cóxqux thểkayf xuấcloat pháyurlt.

Sau khi Dịdowach Long hàyretnh lễztlgvtyen cung kíbxufnh lui ra.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.