Tiên Tuyệt

Chương 287 : Lần đầu gặp mặt, hoa lửa tung bay (thượng)

    trước sau   
Chu Thanh Giang cũvrscng cẩgyeon thậxakqn hẳjofnn lêishzn:

- Hay lànixm pháhobwi ngưzhhtrrhoi kiểtauhm chứbwynng trưzhhtishzc, sau rồtptxi hãggfry nózithi.

Sắuiwoc mặcctut Trịemmjnh Tinh Hồtptxn tỏicie ra nghiêishzm túrjouc, cũvrscng chậxakqm rãggfri gậxakqt gậxakqt đemwbszhfu. Nếnpjxu thậxakqt sựnpjx đemwbúrjoung nhưzhht lờrrhoi Vũvrsc La. Yêishzu tộqerac khôhbczng biếnpjxt thôhbczng đemwbiwxro kia, vậxakqy Nhâcrdnn tộqerac cózith thểtauh lặcctung lẽbmsz tiếnpjxn vànixmo Đbmszôhbczng Thổishz, sẽbmsz thu hoạiwxrch lợuanui ívrscch rấmohut nhiềggfru.

Chuyệpjsfn nànixmy Trịemmjnh Tinh Hồtptxn cùlvidng Chu Thanh Giang khôhbczng thểtauhnixmo tựnpjx quyếnpjxt, phảesmzi thôhbczng báhobwo cho cáhobwc môhbczn pháhobwi kháhobwc củvgfza Cửatkcu Đbmsziwxri Thiêishzn Môhbczn. Trịemmjnh Tinh Hồtptxn suy nghĩjakx mộqerat chúrjout, sau đemwbózith mớishzi nózithi:

- Hai nhànixm chúrjoung ta pháhobwi ra nhâcrdnn thủvgfz kiểtauhm chứbwynng trưzhhtishzc, sau hãggfry thôhbczng báhobwo cho cáhobwc Thiêishzn Môhbczn kháhobwc.

Chu Thanh Giang cũvrscng đemwbtptxng ýibyh.


Mọhobwi ngưzhhtrrhoi trong Trưzhhtedfang lãggfro hộqerai ngơqvqj ngáhobwc nhìwwswn nhau. Vũvrsc La phạiwxrm tộqerai rànixmnh rànixmnh, còolfqn gìwwsw đemwbtauhzithi? Cànixmng nózithi dốffati lạiwxri cànixmng bấmohut lợuanui cho Chu Thanh Giang, chẳjofnng lẽbmszvrsc La khôhbczng hiểtauhu chuyệpjsfn nànixmy?

Vốffatn bọhobwn họhobwzhhtedfang rằzhhtng ba ngưzhhtrrhoi chi rờrrhoi đemwbi mộqerat lúrjouc, sẽbmsz gọhobwi ngưzhhtrrhoi bấmohut lấmohuy Vũvrsc La. Nhưzhhtng lầszhfn nànixmy đemwbuanui khoảesmzng mộqerat canh giờrrho, tấmohut cảesmz mọhobwi ngưzhhtrrhoi cảesmzm thấmohuy cózith vẻnpjx kháhobwc thưzhhtrrhong, cùlvidng nhau bànixmn táhobwn xôhbczn xao.

Chẳjofnng lẽbmsz chưzhhtedfang giáhobwo Trịemmjnh Tinh Hồtptxn tívrscnh toáhobwn nhưzhht thầszhfn lầszhfn nànixmy đemwbãggfrvrscnh sai, trúrjoung kếnpjx mộqerat thiếnpjxu niêishzn nhưzhhtvrsc La? Bằzhhtng khôhbczng vìwwsw sao mãggfri tớishzi bâcrdny giờrrho vẫvmkkn chưzhhta thấmohuy bọhobwn họhobw trởedfa ra?

zith mộqerat sốffat ngưzhhtrrhoi khôhbczng thểtauhnixmo tin đemwbưzhhtuanuc, dùlvid sao Trịemmjnh Tinh Hồtptxn ởedfa Trung Châcrdnu uy danh hiểtauhn háhobwch, nózithi y trúrjoung kếnpjx ngưzhhtrrhoi kháhobwc quảesmz thậxakqt khózith tin.

Bọhobwn họhobw đemwbuanui cho đemwbếnpjxn khi cózith ngưzhhtrrhoi ra thôhbczng báhobwo, bảesmzo Trưzhhtedfang lãggfro hộqerai giảesmzi táhobwn, khôhbczng cầszhfn chờrrhoedfaqvqjn trang Chu gia nữbtfpa. Lúrjouc nànixmy mọhobwi ngưzhhtrrhoi mớishzi ồtptxishzn, quảesmz nhiêishzn lànixm thậxakqt, Trịemmjnh Tinh Hồtptxn trúrjoung kếnpjx mộqerat thiếnpjxu niêishzn, nếnpjxu chuyệpjsfn nànixmy truyềggfrn ra ngoànixmi, chắuiwoc chắuiwon sẽbmsznixm mộqerat tin tứbwync vôhbczlvidng rúrjoung đemwbqerang.

Bọhobwn Đbmsztptxng trưzhhtedfang lãggfro tựnpjx nhiêishzn vôhbczlvidng vui sưzhhtishzng, bọhobwn Quýibyh trưzhhtedfang lãggfro sắuiwoc mặcctut trởedfaishzn hếnpjxt sứbwync khózith coi. Chỉekbwnixm Trịemmjnh Tinh Hồtptxn cùlvidng Chu Thanh Giang khôhbczng xuấmohut hiệpjsfn, bọhobwn họhobw muốffatn tìwwswm ngưzhhtrrhoi hỏiciei thămcjgm tìwwswnh huốffatng mộqerat chúrjout nhưzhhtng khôhbczng thấmohuy, chỉekbwzith thểtauh rầszhfu rỉekbw khôhbczng vui mạiwxrnh ai nấmohuy trởedfa vềggfrqvqjn môhbczn.

vrsc La bịemmj giữbtfp tạiwxri sơqvqjn trang Chu gia, trêishzn danh nghĩjakxa lànixm giam lỏicieng, chờrrho Chu Thanh Giang cùlvidng Trịemmjnh Tinh Hồtptxn tuyểtauhn xong ngưzhhtrrhoi tiếnpjxn vànixmo Đbmszôhbczng Thổishz mớishzi cózith thểtauh xuấmohut pháhobwt.

Trêishzn thựnpjxc tếnpjxzith Chu Cẩgyeon ởedfaishzn cạiwxrnh, chămcjgm sózithc hắuiwon theo đemwbãggfri ngộqerafuol gia, quảesmz thậxakqt vôhbczlvidng sung sưzhhtishzng. Vũvrsc La chưzhhta từzktang oai phong thoảesmzi máhobwi nhưzhht vậxakqy ởedfa Nhưzhhtuanuc Lôhbcz Ngụbhehc.

Tiếnpjxn vànixmo Đbmszôhbczng Thổishz chívrscnh lànixm đemwbiwxri sựnpjx, đemwbszhfu tiêishzn cầszhfn câcrdnn nhắuiwoc thậxakqt kỹvrsc vềggfr phưzhhtơqvqjng diệpjsfn chọhobwn ngưzhhtrrhoi, nhưzhhtng phiềggfrn phứbwync nhấmohut vẫvmkkn lànixm chuẩgyeon bịemmj vậxakqt tưzhht.

Trong thờrrhoi gian bọhobwn họhobw chuẩgyeon bịemmj, Vũvrsc La ởedfaqvqjn trang Chu gia dụbhehng tâcrdnm nghiêishzn cứbwynu bộqera linh vămcjgn Yêishzu tộqerac mànixm hắuiwon lấmohuy đemwbưzhhtuanuc. Nhâcrdnn tiệpjsfn sửatkc dụbhehng rấmohut nhiềggfru tànixmi nguyêishzn trong Thiêishzn Phủvgfz Chi Quốffatc, tămcjgng pháhobwp môhbczn Báhobwt Hoang Đbmszhobwn Tạiwxro củvgfza mìwwswnh lêishzn tớishzi cảesmznh giớishzi lụbhehc phẩgyeom.

hobwt Hoang Đbmszhobwn Tạiwxro khôhbczng giốffatng nhưzhht luyệpjsfn khívrsc thuậxakqt thôhbczng thưzhhtrrhong, bởedfai vìwwsw trong đemwbózithzith mộqerat đemwbiểtauhm mấmohuu chốffatt lànixm ‘quáhobwn tưzhhtrrhong’. Vũvrsc La lạiwxri cózith đemwbưzhhtuanuc nguyêishzn hồtptxn hùlvidng mạiwxrnh, cho nêishzn thỉekbwnh thoảesmzng cũvrscng lànixmm nêishzn chuyệpjsfn kinh ngưzhhtrrhoi. Tỷrjbk nhưzhht cảesmznh giớishzi hiệpjsfn tạiwxri củvgfza hắuiwon lànixm lụbhehc phẩgyeom, nhưzhhtng cũvrscng khôhbczng phâcrdnn ra rõgjkjnixmng lànixm lụbhehc phẩgyeom thưzhhtuanung hay lànixm lụbhehc phẩgyeom trung, hoặcctuc lụbhehc phẩgyeom hạiwxr.

Bởedfai vìwwsw trong trạiwxrng tháhobwi thôhbczng thưzhhtrrhong, hắuiwon hay rèemmjn ra sànixmn phẩgyeom lụbhehc phẩgyeom trung, lụbhehc phẩgyeom hạiwxr. Nhưzhhtng thỉekbwnh thoảesmzng cũvrscng ngẫvmkku nhiêishzn bạiwxro pháhobwt, rèemmjn ra đemwbưzhhtuanuc pháhobwp bảesmzo lụbhehc phẩgyeom thưzhhtuanung, đemwbưzhhtơqvqjng nhiêishzn xáhobwc suấmohut thấmohup vôhbczlvidng.

Đbmszcctuc đemwbiểtauhm nànixmy khi trưzhhtishzc cũvrscng khôhbczng thểtauh hiệpjsfn rõgjkjnixmng, hiệpjsfn tạiwxri tớishzi cảesmznh giớishzi lụbhehc phẩgyeom, đemwbãggfrzith thểtauh nhìwwswn ra rõgjkjqvqjn.


Đbmsztptxng thờrrhoi việpjsfc nghiêishzn cứbwynu linh vămcjgn Yêishzu tộqerac cũvrscng hếnpjxt sứbwync xuôhbczi chèemmjo máhobwt máhobwi. Yêishzu tộqerac vốffatn cózith muôhbczn vànixmn liêishzn hệpjsflvidng thưzhhtuanung cổishz Thầszhfn Thúrjou nhấmohut tộqerac, Vũvrsc La đemwbãggfr tinh thôhbczng linh vămcjgn Thầszhfn Thúrjou, lạiwxri cózith Tháhobwi Thưzhhtuanung Tổishzng Lãggfrm Đbmsziwxri Thiêishzn Linh vămcjgn giảesmzng nghĩjakxa lànixmm trụbheh cộqerat, cho nêishzn hiểtauhu đemwbưzhhtuanuc linh vămcjgn Yêishzu tộqerac rấmohut nhanh.

vrsc La sốffatng thoảesmzi máhobwi nhưzhht vậxakqy, nhưzhhtng Chu Thanh Giang vànixm Trịemmjnh Tinh Hồtptxn vấmohut vànixmhbczlvidng.

Danh tiếnpjxng tívrscnh toáhobwn nhưzhht thầszhfn củvgfza Trịemmjnh Tinh Hồtptxn vang khắuiwop Tu Châcrdnn Giớishzi, lạiwxri vấmohup ngãggfrwwsw mộqerat thiếnpjxu niêishzn nhưzhhtvrsc La mộqerat vốffat kháhobw nặcctung nềggfr.

Nếnpjxu y biếnpjxt tiềggfrn kiếnpjxp Vũvrsc La chívrscnh lànixm Nam Hoang Đbmszếnpjx Quâcrdnn, hẳjofnn sẽbmsz cảesmzm thấmohuy bìwwswnh thưzhhtrrhong trởedfa lạiwxri. Bảesmzn thâcrdnn Thôhbczi Xáhobwn bấmohut phànixmm, hơqvqjn nữbtfpa đemwbffati đemwbemmjch cùlvidng Lâcrdnm Tuyệpjsft Phong, nhấmohut đemwbemmjnh cózith nghiêishzn cứbwynu vềggfr y.

Nhưzhhtng y khôhbczng biếnpjxt chuyệpjsfn nànixmy, chi cho rằzhhtng mìwwswnh thua dưzhhtishzi tay mộqerat thiếnpjxu niêishzn bìwwswnh thưzhhtrrhong, trong lòolfqng cảesmzm thấmohuy sầszhfu muộqeran vànixmi ngànixmy vẫvmkkn khôhbczng cózitholfqng dạiwxrnixmo suy nghĩjakx vềggfr chuyệpjsfn Đbmszôhbczng Thổishz.

Tuy rằzhhtng chuyệpjsfn y bạiwxri bởedfai Vũvrsc La khôhbczng cózith bao nhiêishzu ngưzhhtrrhoi biếnpjxt, nhưzhhtng y khôhbczng qua đemwbưzhhtuanuc cửatkca ảesmzi trong lòolfqng mìwwswnh.

Tu sĩjakx giốffatng nhưzhht Trịemmjnh Tinh Hồtptxn, lòolfqng tin lànixmhbczlvidng quan trọhobwng, lầszhfn nànixmy coi nhưzhhtvrsc La đemwbãggfr cắuiwom mộqerat chiếnpjxc đemwbekbwnh vànixmo lòolfqng y.

Chu Thanh Giang chỉekbwnixm Đbmsziwxri Trưzhhtedfang lãggfro Chung Nam sơqvqjn, lựnpjxc lưzhhtuanung Chung Nam sơqvqjn mànixmggfro cózith thểtauh vậxakqn dụbhehng đemwbưzhhtuanuc chắuiwoc chắuiwon khôhbczng thuậxakqn tiệpjsfn bằzhhtng lựnpjxc lưzhhtuanung Tháhobwi Âgkvcm sơqvqjn củvgfza Trịemmjnh Tinh Hồtptxn. Nhưzhhtng Chu Thanh Giang cózith Ábhehm Vệpjsf trong tay, thu thậxakqp tànixmi nguyêishzn chắuiwoc chắuiwon nhanh chózithng hơqvqjn Trịemmjnh Tinh Hồtptxn.

Mộqerat đemwbiwxro mệpjsfnh lệpjsfnh ban ra, cáhobwc loạiwxri tànixmi nguyêishzn cuồtptxn cuộqeran khôhbczng ngừzktang đemwbưzhhta tớishzi.

Tiếnpjxn vànixmo Đbmszôhbczng Thổishz, hếnpjxt thànixmy đemwbggfru lànixm chưzhhta biếnpjxt, tànixmi nguyêishzn bìwwswnh thưzhhtrrhong khôhbczng cầszhfn tớishzi. Chu Thanh Giang chuẩgyeon bịemmjzhhtrrhoi bìwwswnh linh đemwban nhịemmj phẩgyeom, ba bìwwswnh linh đemwban nhấmohut phẩgyeom, hoặcctuc tháhobwnh dưzhhtuanuc chữbtfpa thưzhhtơqvqjng, hoặcctuc bổishz sung linh nguyêishzn. Thậxakqm chívrscolfqn cózith mộqerat bìwwswnh bívrsczhhtuanuc dùlvidng đemwbtauh thiêishzu đemwbffatt tiềggfrm nămcjgng, trảesmz giáhobw bằzhhtng thọhobw mệpjsfnh đemwbtauh bạiwxro pháhobwt tiềggfrm lựnpjxc.

Ngoạiwxri trừzkta nhữbtfpng thứbwynnixmy ra, Chu Thanh Giang còolfqn chuẩgyeon bịemmj mộqerat vạiwxrn khốffati Ngọhobwc Tủvgfzy, bốffatn mózithn pháhobwp bảesmzo phòolfqng ngựnpjx.

Rấmohut nhanh nhữbtfpng thứbwynnixmy đemwbãggfr đemwbưzhhtuanuc mang tớishzi sơqvqjn trang Chu gia. Bấmohut quáhobw Chu Thanh Giang vẫvmkkn chưzhhta hànixmi lòolfqng, lãggfro vẫvmkkn đemwbang tìwwswm thêishzm mộqerat mózithn pháhobwp bảesmzo nhấmohut phẩgyeom.

Lầszhfn nànixmy Vũvrsc La tớishzi đemwbâcrdny, rốffatt cụbhehc cũvrscng biếnpjxt têishzn chívrscnh thứbwync củvgfza sơqvqjn trang Chu gia lànixm Nộqeracrdnn sơqvqjn trang, quảesmz thậxakqt rấmohut cózith khívrsc thếnpjx.

Chu Thanh Giang xem xégjkjt tấmohut cảesmz mọhobwi ngưzhhtrrhoi từzkta trêishzn xuốffatng dưzhhtishzi trong Nộqeracrdnn sơqvqjn trang mộqerat lưzhhtuanut, muốffatn chọhobwn ra mộqerat ngưzhhtrrhoi trong đemwbózith đemwbiwxri diệpjsfn cho mìwwswnh theo Vũvrsc La vànixmo Đbmszôhbczng Thổishz, nhưzhhtng pháhobwt hiệpjsfn khôhbczng cózith ai thívrscch hợuanup.

Đbmszôhbczng Thổishznixm mộqerat thếnpjx giớishzi chưzhhta biếnpjxt, trong hoànixmn cảesmznh nhưzhht vậxakqy cầszhfn cózith mộqerat ngưzhhtrrhoi cơqvqj trívrscbwynng biếnpjxn lànixmm chủvgfz sựnpjx. Đbmsziểtauhm nànixmy Vũvrsc La cózith thểtauh đemwbesmzm nhiệpjsfm, hơqvqjn nữbtfpa hắuiwon còolfqn đemwbãggfr đemwbi qua mộqerat lầszhfn.

zithi thậxakqt ra, Chu Thanh Giang cảesmzm thấmohuy khôhbczng đemwbưzhhtuanuc hànixmi lòolfqng vềggfr chuyệpjsfn nànixmy, vìwwsw sao Vũvrsc La lạiwxri khôhbczng nózithi vớishzi mìwwswnh chuyệpjsfn quan trọhobwng nhưzhht vậxakqy. Sau Vũvrsc La giảesmzi thívrscch vớishzi lãggfro, chuyệpjsfn nànixmy can hệpjsf trọhobwng đemwbiwxri, Vũvrsc La vẫvmkkn chưzhhta nghĩjakx ra cáhobwch xửatkcibyh. Nếnpjxu hắuiwon nózithi vớishzi Chu Thanh Giang, lãggfro khôhbczng khỏiciei sẽbmszzithnixmnh đemwbqerang mộqerat mìwwswnh, đemwbếnpjxn lúrjouc đemwbózith khẳjofnng đemwbemmjnh sẽbmsz bịemmj ngưzhhtrrhoi pháhobwt hiệpjsfn. Nhưzhht vậxakqy, mộqerat mìwwswnh Chu Thanh Giang sẽbmsz bịemmj cảesmz Cửatkcu Đbmsziwxri Thiêishzn Môhbczn chấmohut vấmohun.

Sau khi Chu Thanh Giang nghe xong lờrrhoi nànixmy cũvrscng khôhbczng nózithi gìwwsw nữbtfpa, lãggfro cũvrscng biếnpjxt mìwwswnh khôhbczng dằzhhtn nổishzi trưzhhtishzc mốffati dụbheh hoặcctuc lớishzn nhưzhht vậxakqy.

Lầszhfn nànixmy nhìwwswn bềggfr ngoànixmi lànixmvrsc La bịemmj bứbwync phảesmzi nózithi ra, mưzhhtuanun cơqvqj hộqerai phảesmzn kívrscch Trịemmjnh Tinh Hồtptxn. Nhưzhhtng thựnpjxc tếnpjxnixmvrsc La tívrscnh toáhobwn trong lòolfqng, kégjkjo Trịemmjnh Tinh Hồtptxn xuốffatng nưzhhtishzc mộqerat phen.

zith Trịemmjnh Tinh Hồtptxn cùlvidng hànixmnh sựnpjx, tưzhhtơqvqjng lai xảesmzy ra chuyệpjsfn gìwwswvrscng lànixm tráhobwch nhiệpjsfm củvgfza hai ngưzhhtrrhoi. Cảesmz hai đemwbggfru cózith mạiwxrng lưzhhtishzi quan hệpjsf, cózith thểtauh lung lạiwxrc cảesmz Cửatkcu Đbmsziwxri Thiêishzn Môhbczn, sẽbmsz khôhbczng trởedfa thànixmnh đemwbívrscch ngắuiwom cho mọhobwi ngưzhhtrrhoi.

qvqjn nữbtfpa nếnpjxu Chu Thanh Giang vậxakqn đemwbqerang tốffatt. nhưzhht vậxakqy sau nànixmy kẻnpjx đemwbbwynng mũvrsci chịemmju sànixmo vìwwswhobwm sớishzt mộqerat phầszhfn canh củvgfza Cửatkcu Đbmsziwxri Thiêishzn Môhbczn sẽbmsznixm Trịemmjnh Tinh Hồtptxn, mànixm Chu Thanh Giang cózith thểtauh an an ổishzn ổishzn ngồtptxi máhobwt ămcjgn báhobwt vànixmng ởedfa phívrsca sau.

Thoạiwxrt nhìwwswn dưzhhtrrhong nhưzhht chia mộqerat nửatkca lợuanui ívrscch cho Trịemmjnh Tinh Hồtptxn lànixm thiệpjsft thòolfqi, nhưzhhtng đemwbâcrdny cũvrscng nhưzhht mộqerat cáhobwi mózithzith trữbtfpzhhtuanung vôhbcz biêishzn, dùlvid sao mộqerat mìwwswnh cũvrscng khôhbczng thểtauhnixmo khai tháhobwc hếnpjxt. Nếnpjxu Chu Thanh Giang khai tháhobwc mộqerat mìwwswnh, ắuiwot sẽbmsz bịemmj mọhobwi ngưzhhtrrhoi tiếnpjxn côhbczng, khôhbczng bằzhhtng chia mộqerat nửatkca ívrscch lợuanui mànixm trêishzn thựnpjxc tếnpjxjakxnh viễkgren khôhbczng hưzhhtedfang hếnpjxt cho Trịemmjnh Tinh Hồtptxn. khiếnpjxn cho y giúrjoup mìwwswnh chia sèemmj hỏiciea lựnpjxc.

Chu Thanh Giang hiểtauhu rấmohut rõgjkjnixmng tinh túrjouy củvgfza kếnpjxhobwch nànixmy, lãggfro cũvrscng cózitholfqng tin sẽbmsz vậxakqn đemwbqerang thànixmnh côhbczng, chơqvqji cho Trịemmjnh Tinh Hồtptxn mộqerat vốffat.

vrscng nhưzhht vậxakqy, chưzhhta chắuiwoc Trịemmjnh Tinh Hồtptxn khôhbczng nhìwwswn thấmohuu kếnpjxhobwch củvgfza Vũvrsc La. nhưzhhtng y rấmohut tin tưzhhtedfang ởedfa bảesmzn thâcrdnn mìwwswnh. Huốffatng hồtptx dụbheh hoặcctuc lớishzn nhưzhht vậxakqy, dùlvid y biếnpjxt rõgjkj trong đemwbózithzith nguy hiểtauhm, cũvrscng muốffatn xôhbczng vànixmo mộqerat lầszhfn.

Sau khi câcrdnn nhắuiwoc rấmohut kỹvrsc, Chu Thanh Giang xáhobwc đemwbemmjnh mìwwswnh phảesmzi chọhobwn ra mộqerat ngưzhhtrrhoi trầszhfm ổishzn tin cậxakqy, thựnpjxc lựnpjxc khôhbczng tầszhfm thưzhhtrrhong, cózith thểtauh trởedfa thànixmnh phụbhehhobw đemwbuiwoc lựnpjxc cho Vũvrsc La.

Đbmszưzhhtơqvqjng nhiêishzn, tiêishzu chuẩgyeon hànixmng đemwbszhfu chívrscnh lànixm ngưzhhtrrhoi mànixm Chu Thanh Giang cózith thểtauh tin đemwbưzhhtuanuc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.