Tiên Tuyệt

Chương 285 : Thái âm chi chủ (thượng,trung)

    trước sau   
Nam Vâglhjn sợhjoz tớyioti mứxqzuc hai châglhjn mềpvkwm nhũrifln. Chiếvehhn lựhyigc Vũrifl La thếvehhcqvzo, Nam Vâglhjn thấrifly rấriflt rõsqxycqvzng. Chi vớyioti chiếvehhn lựhyigc vừxqzua rồtidxi Vũrifl La thểqzlg hiệszcin, cho dùcqvzcqvzsqxyibzzi Nam Vâglhjn y cũriflng khôwobung phảbwlhi làcqvz đxsajxqzui thủqhju củqhjua Vũrifl La. Ngay cảbwlhrifl La còhruen phảbwlhi chếvehht, y ởsmnj lạspjbi cũriflng chỉhjozhrue con đxsajưsqxyibzzng chếvehht.

Hai châglhjn Nam Vâglhjn khôwobung tựhyig chủqhju đxsajưsqxyhjozc rúynept lui vềpvkw phíroyda sau liêvvunn tiếvehhp.

rifl La thầanrom cấriflt tiếvehhng thởsmnjcqvzi, hắyezpn khôwobung muốxqzun hiểqzlgn lộanro hếvehht tấriflt cảbwlh quâglhjn bàcqvzi củqhjua mìurvknh trưsqxyyiotc mặvcbyt ngưsqxyibzzi nhưsqxy Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh chúynept nàcqvzo, cho nêvvunn vẫdvcan còhruen giữszci lạspjbi Báynepch Vạspjbn Nhâglhjn Đgdjltidx. Nhưsqxyng Cửnbvxu Vĩmyxv Bạspjbch Hồtidx quáynepcqvzng mạspjbnh, nếvehhu khôwobung dùcqvzng Báynepch Vạspjbn Nhâglhjn Đgdjltidxcqvz khôwobung đxsajưsqxyhjozc.

Đgdjlúynepng vàcqvzo lúynepc Vũrifl La sắyezpp sửnbvxa xuấriflt ra Báynepch Vạspjbn Nhâglhjn Đgdjltidx, thìurvknh lìurvknh trong Thiêvvunn Phủqhju Chi Quốxqzuc cóhrue mộanrot đxsajspjbo kim quang chui ra. Đgdjlanrong Đgdjlanrong bấriflt ngờibzz bay ra, rốxqzung to mộanrot tiếvehhng vớyioti Cửnbvxu Vĩmyxv Bạspjbch Hồtidx, sau đxsajóhrue dừxqzung trêvvunn đxsajanrou Vũrifl La. tràcqvzo lóhruee kim quang thìurvknh lìurvknh vung lêvvunn. Ba cáynepi đxsajwobui hồtidxsqxyibzzng nhưsqxy vừxqzua thấrifly quỷtidx, soạspjbt mộanrot tiếvehhng thu nhanh trởsmnj vềpvkw.

Đgdjlanrong Đgdjlanrong xuấriflt ra mộanrot tràcqvzo thấriflt bạspjbi, vôwobucqvzng khóhrue chịovtfu, nhảbwlhy nhóhruet kêvvunu gàcqvzo trêvvunn đxsajanrou Vũrifl La. dáynepng vẻvoji nhưsqxy hung thầanron áynepc sáynept.

sqxyibzzng nhưsqxy Cửnbvxu Vĩmyxv Bạspjbch Hồtidxwobucqvzng kiêvvunng kịovtf Đgdjlanrong Đgdjlanrong, thu lạspjbi sáynepu chiếvehhc đxsajwobui còhruen thừxqzua trởsmnj vềpvkw tựhyig bảbwlho vệszciurvknh. Trong đxsajôwobui mắyezpt đxsajanro ngầanrou lạspjbnh lẽxpapo vôwobucqvzng khôwobung ngờibzz toáynept ra ýklku muốxqzun lui bưsqxyyiotc.


Trêvvunn mặvcbyt đxsajriflt. linh quang trậtrjzn pháynepp lạspjbi bắyezpt đxsajanrou le lóhruei muốxqzun đxsajanrong.

rifl La quáynept to mộanrot tiếvehhng:

- Khôwobung xong, nóhrue sắyezpp sửnbvxa hoàcqvzn thàcqvznh trậtrjzn pháynepp!

rifl La chộanrop lấrifly Đgdjlanrong Đgdjlanrong, thìurvknh lìurvknh néwlxlm vềpvkw phíroyda Cửnbvxu Vĩmyxv Bạspjbch Hồtidx.

Đgdjlanrong Đgdjlanrong giưsqxyơpvkwng nanh múynepa vuốxqzut xôwobung đxsajếvehhn, Cửnbvxu Vĩmyxv Bạspjbch Hồtidx hoảbwlhng sợhjoz, cuốxqzung quíroydt lui vềpvkw phíroyda sau, ba chiếvehhc đxsajwobui đxsajang ngăpgusn chặvcbyn Sơpvkwn Hảbwlhi Tọnmwna cũriflng thu vềpvkw, vũrifl lộanrong trưsqxyyiotc ngưsqxyibzzi mìurvknh thàcqvznh mộanrot cơpvkwn gióhrue lốxqzuc.

rifl La đxsajvvunn cuồtidxng héwlxlt lêvvunn mộanrot tiếvehhng, thầanron kiếvehhm Thiêvvunn Tinh chéwlxlm ra mộanrot kiếvehhm, bổyeyk đxsajôwobui tưsqxyhjozng đxsajáynep con rốxqzui, sau đxsajóhrue vung kiếvehhm chéwlxlm sang Cửnbvxu Vĩmyxv Bạspjbch Hồtidx.

cqvzcqvzng lúynepc đxsajóhrue, phùcqvz trậtrjzn Sơpvkwn Hảbwlhi Tọnmwna giảbwlhi thểqzlg, mưsqxyibzzi bốxqzun đxsajspjbo linh phùcqvzynept khíroyd từxqzu trêvvunn khôwobung hạspjb xuốxqzung, chìurvkm vàcqvzo trong trậtrjzn pháynepp dưsqxyyioti mặvcbyt đxsajriflt. Vũrifl La vung kiếvehhm chỉhjozvvunn trờibzzi quáynept to mộanrot tiếvehhng:

- Bạspjbo!

sqxyibzzi bốxqzun đxsajspjbo linh phùcqvzynept khíroyd tựhyig bạspjbo mộanrot loạspjbt.

Thanh âglhjm nổyeyk tung đxsajáynepng sợhjoz vang lêvvunn mưsqxyibzzi bốxqzun tiếvehhng liêvvunn tiếvehhp. Báynepch Hoa sơpvkwn nổyeyk tan tàcqvznh thàcqvznh mộanrot đxsajxqzung hỗqqbln đxsajanron, trậtrjzn pháynepp trong sơpvkwn cốxqzuc đxsajãnbvx bịovtf nổyeyk tan táynepc khôwobung còhruen thấrifly tăpgusm hơpvkwi.

Trong khoảbwlhnh khắyezpc mưsqxyibzzi bốxqzun đxsajspjbo linh phùcqvzynept khíroyd hạspjb xuốxqzung, Cửnbvxu Vĩmyxv Bạspjbch Hồtidx biếvehht đxsajspjbi sựhyig đxsajãnbvx hỏanrong. Khôwobung cóhrue trậtrjzn pháynepp duy trìurvk, nóhrue lạspjbi càcqvzng khôwobung cóhrue can đxsajbwlhm đxsajxqzui mặvcbyt vớyioti Đgdjlanrong Đgdjlanrong, bèxwlyn dứxqzut khoáynept quay đxsajanrou. chíroydn cáynepi đxsajwobui xéwlxl ra mộanrot khe nứxqzut khôwobung gian, chui vàcqvzo trong đxsajóhrue nháynepy mắyezpt trưsqxyyiotc khi bùcqvzng nổyeyk.

Trậtrjzn pháynepp vừxqzua vỡvoji, kếvehh đxsajóhruesqxyhjozng đxsajáynep con rốxqzui cũriflng nổyeyk tung thàcqvznh nhiềpvkwu mảbwlhnh. Trong Báynepch Hoa sơpvkwn dưsqxyibzzng nhưsqxy bịovtfpvkwn bãnbvxo đxsajáynepng sợhjoz nhấriflt trêvvunn thếvehh gian nàcqvzy quéwlxlt qua mộanrot lưsqxyhjozt. Trong lúynepc nổyeyk tung, sơpvkwn cốxqzuc đxsajãnbvx trởsmnj thàcqvznh mộanrot cáynepi hốxqzu khổyeykng lồtidx, váynepch đxsajáynep xung quanh hoặvcbyc bịovtf nổyeyk ra mộanrot nửnbvxa. hoặvcbyc nứxqzut ra. sụbfamp đxsajyeyk chẳjsesng qua chỉhjozcqvz chuyệszcin sớyiotm muộanron.

pvkwn Dưsqxyơpvkwng huyệszcin ởsmnj gầanron Báynepch Hoa sơpvkwn trong đxsajêvvunm nàcqvzy dưsqxyibzzng nhưsqxy đxsajanrong đxsajriflt. dâglhjn chúynepng cảbwlh huyệszcin sợhjoznbvxi tớyioti nỗqqbli xáynepch môwobung trầanron bỏanro chạspjby thậtrjzt xa. khôwobung dáynepm ngủqhju trong nhàcqvz nữszcia.


Trong Báynepch Hoa sơpvkwn. Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh cùcqvzng Nam Vâglhjn cũriflng bịovtf vụbfam nổyeyk khiếvehhn cho vôwobucqvzng chậtrjzt vậtrjzt. Vũrifl La vôwobucqvzng tứxqzuc giậtrjzn hai têvvunn hèxwlyn nháynept nàcqvzy, lúynepc hắyezpn tựhyig bạspjbo mưsqxyibzzi bốxqzun đxsajspjbo linh phùcqvzynept khíroydriflng khôwobung báynepo đxsajanrong cho hai ngưsqxyibzzi. Đgdjlếvehhn lúynepc hai ngưsqxyibzzi pháynept giáynepc khôwobung ổyeykn thìurvk đxsajãnbvx muộanron, dùcqvz đxsajãnbvx liềpvkwu mạspjbng chạspjby ra ngoàcqvzi nhưsqxyng vẫdvcan bịovtfsqxy chấrifln vụbfam nổyeyk lan tớyioti. Nam Vâglhjn thổyeyk mộanrot búynepng máynepu. Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh téwlxl sấriflp mặvcbyt xuốxqzung đxsajriflt. hai chiếvehhc răpgusng cửnbvxa gãnbvxy mấriflt.

Hai ngưsqxyibzzi giậtrjzn dữszci. Nam Vâglhjn khôwobung dáynepm nóhruei gìurvk. nhưsqxyng Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh lạspjbi cảbwlhm thấrifly trong lòhrueng mừxqzung rỡvoji, chíroydnh làcqvzpvkw hộanroi đxsajqzlg pháynept huy chuyệszcin củqhjua mìurvknh. Y nhảbwlhy dựhyigng lêvvunn. bay vọnmwnt lêvvunn khôwobung phẫdvcan nộanro quáynept:

- Vũrifl La ngưsqxyơpvkwi đxsajvvunn rồtidxi sao, ngưsqxyơpvkwi cho nổyeyk truyềpvkwn tốxqzung trậtrjzn nhưsqxy vậtrjzy, cũriflng đxsajãnbvx pháyneprifly chi thịovtf củqhjua Cừxqzuu Đgdjlspjbi Thiêvvunn Môwobun. Ngưsqxyơpvkwi bấriflt quáynep chỉhjozcqvz mộanrot têvvunn Tổyeykng Lãnbvxnh Ban Đgdjlanrou nho nhỏanro củqhjua Nhưsqxyhjozc Lôwobu Ngụbfamc, lạspjbi dáynepm chốxqzung lệszcinh bấriflt tuâglhjn, nổyeyk tung truyềpvkwn tốxqzung trậtrjzn quan trọnmwnng nhưsqxy vậtrjzy. Ngưsqxyơpvkwi cho rằhyigng cóhrue Chu Thanh Giang bảbwlho vệszci, ngưsqxyơpvkwi muốxqzun làcqvzm gìurvk thìurvkcqvzm sao?

ynepc nàcqvzy toàcqvzn thâglhjn Vũrifl La đxsajdvcam máynepu. tay phảbwlhi náynepm đxsajen. lựhyigc lưsqxyhjozng củqhjua thầanron kiếvehhm Thiêvvunn Tinh còhruen sóhruet lạspjbi toáynept ra từxqzung đxsajspjbo đxsajiệszcin quang sáynepng ngưsqxyibzzi li ti trong vếvehht thưsqxyơpvkwng lòhrueng bàcqvzn tay. Hắyezpn vừxqzua mớyioti xuấriflt ra mộanrot kiếvehhm bổyeyk đxsajôwobui tưsqxyhjozng đxsajáynep con rốxqzui, bứxqzuc lui Cửnbvxu Vĩmyxv Bạspjbch Hồtidx, đxsajang lúynepc khíroyd thếvehh ngấriflt trờibzzi.

Tiểqzlgu thúynep Đgdjlanrong Đgdjlanrong đxsajxqzung trêvvunn vao Vũrifl La. hung hăpgusng trợhjozn mắyezpt. nhe nanh múynepa vuốxqzut nhìurvkn Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh.

rifl La chưsqxya từxqzung tỏanro ra yếvehhu thếvehh trưsqxyyiotc mặvcbyt Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh, lúynepc nàcqvzy khôwobung chúynept do dựhyigsqxyyiotc ra mộanrot bưsqxyyiotc, giốxqzung nhưsqxy Ma Thầanron vừxqzua từxqzu đxsajovtfa ngụbfamc bưsqxyyiotc ra. trừxqzung mắyezpt hỏanroi Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh:

- Vậtrjzy thìurvk đxsajãnbvx sao?

- Bảbwlhn thâglhjn trậtrjzn pháynepp nàcqvzy chíroydnh làcqvz tai họnmwna. nếvehhu bịovtfvvunu tộanroc khốxqzung chếvehh sẽxpapglhjy ra hậtrjzu hoạspjbn vôwobucqvzng. Ta sẽxpap giảbwlhi thíroydch chuyệszcin nàcqvzy vớyioti cấriflp trêvvunn, khôwobung cầanron loạspjbi san thôwobu nhưsqxy ngưsqxyơpvkwi ra vẻvoji trưsqxyyiotc mặvcbyt ta.

rifl La vung tay lêvvunn. linh khíroyd hệszci Thủqhjuy ngưsqxyng kếvehht trêvvunn đxsajanrou. ràcqvzo mộanrot tiếvehhng trúynept xuốxqzung nhưsqxysqxya. rửnbvxa sạspjbch máynepu me trêvvunn ngưsqxyibzzi hắyezpn. Quáynepch Tốxqzu Hoàcqvznh vộanroi vàcqvzng khôwobung kịovtfp chuâglhjn bịovtf, cũriflng bịovtfroydnh lâglhjy mộanrot íroydt nưsqxyyiotc.

Rửnbvxa xong vếvehht máynepu trêvvunn ngưsqxyibzzi, bêvvunn trong thâglhjn thểqzlgrifl La bùcqvzng lêvvunn mộanrot ngọnmwnn lửnbvxa. nháynepy mắyezpt hong khôwobu thâglhjn thểqzlgcqvz y phụbfamc hắyezpn.

Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh lạspjbi bịovtf ngọnmwnn lửnbvxa kia lan tớyioti, lôwobung tóhruec bịovtf thiêvvunu trụbfami quáynep nửnbvxa. sợhjoznbvxi thốxqzui lui mấrifly bưsqxyyiotc.

rifl La tiệszcin tay hấriflt đxsajwobui tóhruec ra sau, trừxqzung mắyezpt liếvehhc Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh mộanrot cáynepi. Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh đxsajùcqvzng đxsajùcqvzng nổyeyki giậtrjzn, hung hăpgusng nhìurvkn Vũrifl La chằhyigm chằhyigm, hai tay siếvehht chặvcbyt thàcqvznh nắyezpm đxsajriflm, nhưsqxyng rốxqzut cụbfamc vẫdvcan khôwobung dáynepm ra tay. Chiếvehhn lựhyigc củqhjua Vũrifl La mạspjbnh tớyioti mứxqzuc vàcqvzo, mớyioti vừxqzua rồtidxi y cùcqvzng Nam Vâglhjn cũriflng đxsajãnbvx chứxqzung kiếvehhn, đxsajanrong thủqhjucqvzng Vũrifl La chíroydnh làcqvz tựhyigsqxyyiotc lấrifly nhụbfamc.

Trưsqxyyiotc khi thi hàcqvznh nhiệszcim vụbfamcqvzy, Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh còhruen tràcqvzn đxsajanroy tin tưsqxysmnjng, tựhyig nhậtrjzn bằhyigng vàcqvzo thựhyigc lựhyigc củqhjua mìurvknh cóhrue thểqzlg vữszcing vàcqvzng áynepp chếvehhrifl La. Mặvcbyc dùcqvz ýklku củqhjua cấriflp trêvvunn làcqvz đxsajêvvun cho Vũrifl La làcqvzm chủqhju nhiệszcim vụbfam lầanron nàcqvzy, nhưsqxyng Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh khôwobung cho rằhyigng bằhyigng vàcqvzo thựhyigc lựhyigc củqhjua Vũrifl La lạspjbi dáynepm sai khiếvehhn mìurvknh.


Khôwobung ngờibzz nhiệszcim vụbfam cho tớyioti bâglhjy giờibzz, Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh bịovtfrifl La áynepp chếvehh, thậtrjzm chíroyd khôwobung cóhrue cảbwlh can đxsajbwlhm hoàcqvzn thủqhju.

Y tứxqzuc giậtrjzn vung tay áynepo:

- Vũrifl La. ngưsqxyơpvkwi lớyiotn lốxqzui trưsqxyyiotc mặvcbyt ta cóhrue íroydch gìurvk? Hãnbvxy chờibzz đxsajếvehhn lúynepc đxsajxqzui diệszcin vớyioti lửnbvxa giậtrjzn củqhjua Cửnbvxu Đgdjlspjbi Thiêvvunn Môwobun. nếvehhu ngưsqxyơpvkwi còhruen dáynepm ngôwobung cuồtidxng nhưsqxy hiệszcin tạspjbi mớyioti gọnmwni làcqvzhrue bảbwlhn lãnbvxnh. Ngưsqxyơpvkwi cứxqzu chờibzz đxsajóhrue, chuyệszcin nàcqvzy chưsqxya xong đxsajâglhju...

Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh giậtrjzn dữszci xoay ngưsqxyibzzi, vẫdvcay tay mộanrot cáynepi vớyioti Nam Vâglhjn:

- Ngưsqxyơpvkwi theo ta trởsmnj vềpvkw bẩhjozm báynepo sựhyig thậtrjzt vớyioti cấriflp trêvvunn, đxsajâglhjy cũriflng khôwobung phảbwlhi làcqvz Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh ta tựhyig tiệszcin bẻvoji cong sựhyig thậtrjzt.

Nam Vâglhjn khôwobung muốxqzun đxsajyezpc tộanroi vớyioti bấriflt cứxqzuvvunn nàcqvzo, bấriflt luậtrjzn làcqvz Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh hay Vũrifl La. y cũriflng khôwobung dáynepm chọnmwnc. Nhưsqxyng trong trậtrjzn chiếvehhn khi nãnbvxy, biểqzlgu hiệszcin hèxwlyn yếvehhu củqhjua y đxsajãnbvx lọnmwnt vàcqvzo mấriflt Vũrifl La. coi nhưsqxy đxsajãnbvx đxsajyezpc tộanroi vớyioti Vũrifl La. Hơpvkwn nữszcia lúynepc Vũrifl La tựhyig bạspjbo linh phùcqvzriflng khôwobung nhắyezpc nhởsmnj y, hiểqzlgn nhiêvvunn đxsajãnbvx tráynepch tộanroi cảbwlh y.

Nam Vâglhjn bấriflt đxsajyezpc dĩmyxv. khôwobung thểqzlgcqvzm gìurvk kháynepc hơpvkwn làcqvz đxsaji theo Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh.

Bọnmwnn chúynepng đxsaji rồtidxi, Vũrifl La mớyioti nguôwobui cơpvkwn giậtrjzn, bay ra khỏanroi Báynepch Hoa sơpvkwn, chuẩhjozn bịovtfurvkm mộanrot đxsajovtfa phưsqxyơpvkwng liêvvunn lạspjbc vớyioti Chu Thanh Giang.

Đgdjlanrong Đgdjlanrong nghịovtfch ngợhjozm nhảbwlhy nhóhruet trêvvunn ngưsqxyibzzi Vũrifl La. Vũrifl La vừxqzua phi hàcqvznh vừxqzua đxsajùcqvza vớyioti nóhrue, trong lòhrueng tíroydnh toáynepn nêvvunn làcqvzm thếvehhcqvzo ứxqzung phóhrue vớyioti cụbfamc diệszcin kếvehh tiếvehhp.

Tiểqzlgu gia hỏanroa nàcqvzy hoạspjbt báynept khảbwlh áynepi, thậtrjzt ra khiếvehhn tâglhjm trạspjbng Vũrifl La tốxqzut hơpvkwn nhiềpvkwu.

rifl La tìurvkm mộanrot tòhruea miếvehhu đxsajyeykynept. dùcqvzng yêvvunu bàcqvzi Álbncm Vệszci liêvvunn hệszci vớyioti Chu Thanh Giang. Chu Thanh Giang nghe xong cũriflng cảbwlhm thấrifly bấriflt ngờibzz, khôwobung ngờibzz rằhyigng trong thờibzzi gian ngắyezpn nhưsqxyng lạspjbi xảbwlhy ra biếvehhn cốxqzu trọnmwnng đxsajspjbi nhưsqxy vậtrjzy.

nbvxo trầanrom ngâglhjm giâglhjy láynept, sau đxsajóhruehruei vớyioti Vũrifl La:

- Con vềpvkw trưsqxyyiotc đxsaji, chúynepng ta sẽxpap từxqzu từxqzu nghĩmyxvynepch.


Trịovtfnh Tinh Hồtidxn đxsajspjbi biểqzlgu cho mộanrot sốxqzu ngưsqxyibzzi ngắyezpm nghíroyda tàcqvzi nguyêvvunn Đgdjlôwobung Thổyeyk, nhưsqxyng Vũrifl La pháynep nổyeyk truyềpvkwn tốxqzung trậtrjzn nhưsqxy vậtrjzy, cũriflng tưsqxyơpvkwng đxsajưsqxyơpvkwng chặvcbyt đxsajxqzut tàcqvzi lộanro ngưsqxyibzzi ta. Mặvcbyc dùcqvzrifl La làcqvzm chuyệszcin nàcqvzy làcqvz do đxsajspjbi nghĩmyxva. bởsmnji vìurvk khi đxsajóhruevvunu tộanroc đxsajãnbvx chiếvehhm thưsqxyhjozng phong, chỉhjoz cầanron sơpvkw suấriflt mộanrot chúynept sẽxpap bịovtfvvunu tộanroc khốxqzung chếvehh trậtrjzn pháynepp truyềpvkwn tốxqzung nàcqvzy. Trưsqxyyiotc khi việszcin binh Nhâglhjn tộanroc kịovtfp chạspjby tớyioti, e rằhyigng Yêvvunu tộanroc sẽxpap truyềpvkwn tốxqzung tớyioti đxsajâglhjy khôwobung íroydt, gâglhjy ra tai họnmwna tàcqvzy trờibzzi cho Trung Châglhju.

Nhưsqxyng nếvehhu bọnmwnn Trịovtfnh Tinh Hồtidxn cưsqxyvojing từxqzu đxsajoạspjbt lýklku, nhấriflt quyếvehht báynepm vàcqvzo đxsajiểqzlgm Vũrifl La chốxqzung lạspjbi mệszcinh lệszcinh, quảbwlh thậtrjzt cũriflng làcqvz chuyệszcin hếvehht sứxqzuc phiềpvkwn phứxqzuc.

rifl La kếvehht thúynepc tròhrue chuyệszcin cùcqvzng Chu Thanh Giang, lấrifly pháynepp khíroyd thuyềpvkwn ba láynep củqhjua mìurvknh ra bay vềpvkwpvkwn trang Chu gia ởsmnj Chung Nam sơpvkwn.

Đgdjlanrong Đgdjlanrong nhảbwlhy nhóhruet khôwobung ngừxqzung trêvvunn thuyềpvkwn ba láynep, ra chiềpvkwu vui vẻvojiwobucqvzng. Vũrifl La khôwobung nhịovtfn đxsajưsqxyhjozc vuốxqzut ve bộanrowobung vàcqvzng óhrueng củqhjua nóhrue, trong lòhrueng cóhrue chúynept nghi hoặvcbyc. Khôwobung biếvehht Đgdjlanrong Đgdjlanrong làcqvz loạspjbi Thầanron Thúynepcqvzo, mớyioti từxqzu trong trứxqzung thúynep nởsmnj ra đxsajãnbvx cho Tiếvehht Kiêvvunu làcqvz Đgdjlspjbi Năpgusng nếvehhm mùcqvzi đxsajau khổyeyk, vừxqzua rồtidxi Cửnbvxu Vĩmyxv Bạspjbch Hồtidx lạspjbi dưsqxyibzzng nhưsqxyhrue đxsajiềpvkwu kiêvvunng kỵurvk vớyioti nóhrue.

Tuy rằhyigng chỉhjozcqvz sinh hồtidxn củqhjua Cửnbvxu Vĩmyxv Bạspjbch Hồtidx, nhưsqxyng vẫdvcan cóhrue tríroyd nhớyiotcqvz tríroyd khôwobun. Chíroydnh vìurvk nhưsqxy vậtrjzy, nóhrue mớyioti tỏanro ra kiêvvunng kỵurvk Đgdjlanrong Đgdjlanrong, cóhrue thểqzlg suy ra lai lịovtfch củqhjua Đgdjlanrong Đgdjlanrong bấriflt phàcqvzm.

- Tiểqzlgu gia hỏanroa, rốxqzut cụbfamc ngưsqxyơpvkwi làcqvz thứxqzuurvk vậtrjzy?

rifl La khôwobung nhịovtfn đxsajưsqxyhjozc lêvvunn tiếvehhng hỏanroi, đxsajưsqxyơpvkwng nhiêvvunn hắyezpn khôwobung hy vọnmwnng Đgdjlanrong Đgdjlanrong cóhrue thểqzlg trảbwlh lờibzzi, khôwobung ngờibzz Đgdjlanrong Đgdjlanrong nhảbwlhy vùcqvz mộanrot cáynepi tớyioti trưsqxyyiotc mặvcbyt hắyezpn. dùcqvzng châglhjn trưsqxyyiotc vẽxpapvvunn khôwobung trung mộanrot vòhrueng tròhruen lớyiotn hếvehht mứxqzuc cóhrue thểqzlg.

rifl La bịovtfynepng vẻvoji nghiêvvunm túynepc củqhjua Đgdjlanrong Đgdjlanrong làcqvzm cho bậtrjzt cưsqxyibzzi:

- Đgdjlưsqxyhjozc rồtidxi, ta khôwobung biếvehht rốxqzut cụbfamc ngưsqxyơpvkwi cóhrue lai lịovtfch thếvehhcqvzo, bấriflt quáynep theo ýklku củqhjua ngưsqxyơpvkwi, hẳjsesn làcqvz huyếvehht mạspjbch củqhjua ngưsqxyơpvkwi hếvehht sứxqzuc cao quýklku?

Đgdjlanrong Đgdjlanrong mặvcbyt màcqvzy hớyiotn hởsmnj gậtrjzt đxsajanrou.

rifl La nởsmnj mộanrot nụbfamsqxyibzzi ranh mãnbvxnh:

- Nếvehhu làcqvz nhưsqxy vậtrjzy, chờibzz ngưsqxyơpvkwi trưsqxysmnjng thàcqvznh, ta sẽxpap treo bảbwlhng cho ngưsqxyơpvkwi: ‘lai giốxqzung cho mẫdvcau thúynep, mỗqqbli lầanron mộanrot vạspjbn Ngọnmwnc Tủqhjuy’, mốxqzui làcqvzm ăpgusn nàcqvzy nhấriflt đxsajovtfnh hốxqzut bạspjbc...

Sắyezpc mặvcbyt Đgdjlanrong Đgdjlanrong đxsajspjbi biếvehhn, hung hăpgusng chộanrop ra mộanrot trảbwlho vềpvkw phíroyda Vũrifl La. Vũrifl La dễtmpwcqvzng néwlxl tráynepnh, pháynept mộanrot cáynepi vàcqvzo môwobung nóhrue. Tiểqzlgu gia hỏanroa nhâglhjn cơpvkw hộanroi nàcqvzy vùcqvz mộanrot tiếvehhng chui vàcqvzo trong Thiêvvunn Phủqhju Chi Quốxqzuc, hiểqzlgn nhiêvvunn đxsajãnbvx bịovtf mốxqzui làcqvzm ăpgusn củqhjua Vũrifl La dọnmwna cho sợhjoznbvxi, khôwobung chịovtfu ra ngoàcqvzi nữszcia.


ynepc Vũrifl La tàcqvzcqvz chạspjby tớyioti sơpvkwn trang Chu gia, từxqzung đxsajspjbo mệszcinh lệszcinh từxqzu Tháynepi Âafaxm sơpvkwn đxsajưsqxyhjozc pháynept ra. Trịovtfnh Tinh Hồtidxn lấrifly thâglhjn phậtrjzn chưsqxysmnjng môwobun Tháynepi Âafaxm sơpvkwn Cửnbvxu Đgdjlspjbi Thiêvvunn Môwobun, truyềpvkwn lệszcinh triệszciu tậtrjzp Trưsqxysmnjng lãnbvxo hộanroi, đxsajovtfa đxsajiểqzlgm làcqvzsmnjpvkwn trang Chu gia.

Chưsqxysmnjng môwobun Cửnbvxu Đgdjlspjbi Thiêvvunn Môwobun cóhrue quyềpvkwn triệszciu tậtrjzp Trưsqxysmnjng lãnbvxo hộanroi bấriflt cứxqzusmnj đxsajâglhju, bấriflt cứxqzuynepc nàcqvzo. ởsmnj mộanrot mứxqzuc đxsajanrocqvzo đxsajóhrue, Trưsqxysmnjng lãnbvxo hộanroi cũriflng cóhrue thểqzlg đxsajspjbi biểqzlgu cho Cửnbvxu Đgdjlspjbi Thiêvvunn Môwobun. Bởsmnji vìurvk thâglhjn phậtrjzn chưsqxysmnjng môwobun Cửnbvxu Đgdjlspjbi Thiêvvunn Môwobun tôwobun quýklku, khôwobung thểqzlg khinh đxsajanrong, cho nêvvunn trừxqzu phi cóhrue chuyệszcin gìurvk đxsajvcbyc biệszcit lớyiotn lao, bằhyigng khôwobung rấriflt hiếvehhm cóhrue chuyệszcin hai chưsqxysmnjng môwobun Cửnbvxu Đgdjlspjbi Thiêvvunn Môwobun tụbfam tậtrjzp chung mộanrot chỗqqbl. Dùcqvzcqvzhrue hai chưsqxysmnjng môwobun gặvcbyp nhau cũriflng làcqvz đxsajspjbi sựhyig khóhruesqxyibzzng, sẽxpapbwlhnh hưsqxysmnjng tớyioti hưsqxyyiotng đxsaji củqhjua cảbwlh Tu Châglhjn Giớyioti.

Thậtrjzt ra chuyệszcin cóhrue thểqzlg khiếvehhn cho mộanrot vịovtf chưsqxysmnjng môwobun truyềpvkwn lệszcinh triệszciu tậtrjzp Trưsqxysmnjng lãnbvxo hộanroi cũriflng đxsajãnbvxcqvz chuyệszcin đxsajanrong trờibzzi.

Hiểqzlgn nhiêvvunn Trịovtfnh Tinh Hồtidxn cóhrue ýklku khởsmnji binh hỏanroi tộanroi, chỉhjoz bấriflt quáynep thâglhjn phậtrjzn Đgdjlspjbi Trưsqxysmnjng lãnbvxo Chung Nam sơpvkwn củqhjua Chu Thanh Giang phi phàcqvzm, cóhrue thểqzlg coi nhưsqxy ngang hàcqvzng vớyioti chưsqxysmnjng môwobun Chung Nam sơpvkwn. Cho nêvvunn Trịovtfnh Tinh Hồtidxn cũriflng phảbwlhi e dèxwly mộanrot chúynept, bằhyigng khôwobung lãnbvxo đxsajãnbvx trựhyigc tiếvehhp pháynepi ngưsqxyibzzi tấrifln côwobung tớyioti sơpvkwn trang Chu gia.

myxv nhiêvvunn trong chuyệszcin nàcqvzy còhruen cóhrue mộanrot nguyêvvunn nhâglhjn íroydt ngưsqxyibzzi biếvehht đxsajưsqxyhjozc, trong tay Chu Thanh Giang nắyezpm giữszci mộanrot trong nhữszcing thếvehh lựhyigc hung tàcqvzn nhấriflt củqhjua Cửnbvxu Đgdjlspjbi Thiêvvunn Môwobun: Álbncm Vệszci.

Đgdjlâglhjy làcqvzpvkw mậtrjzt. nhưsqxyng chắyezpc chắyezpn chưsqxysmnjng môwobun Cửnbvxu Đgdjlspjbi Thiêvvunn Môwobun biếvehht.

Cho nêvvunn khi Vũrifl La mấriflt thờibzzi gian mấrifly ngàcqvzy chạspjby tớyioti Chung Nam sơpvkwn, lậtrjzp tứxqzuc bịovtf cảbwlhnh tưsqxyhjozng trưsqxyyiotc mặvcbyt khiếvehhn cho hơpvkwi kinh ngạspjbc: mưsqxyibzzi mấrifly vịovtf trưsqxysmnjng lãnbvxo cóhrue mặvcbyt tạspjbi đxsajóhrue, bọnmwnn Đgdjltidxng trưsqxysmnjng lãnbvxo lấrifly mấriflt ra hiệszciu cho hắyezpn.

rifl La ngẩhjozng đxsajanrou nhìurvkn lêvvunn, chỉhjoz thấrifly giữszcia đxsajspjbi sàcqvznh cóhrue hai ngưsqxyibzzi đxsajang ngồtidxi. Mặvcbyc dùcqvz Chu Thanh Giang làcqvz chủqhju nhâglhjn, nhưsqxyng vẫdvcan ngồtidxi bêvvunn tay phảbwlhi, so ra đxsajovtfa vịovtfpvkwi kéwlxlm mộanrot chúynept. Còhruen Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh vàcqvz Nam Vâglhjn đxsajxqzung bêvvunn tay phảbwlhi ngưsqxyibzzi nọnmwn, khôwobung nóhruei cũriflng biếvehht, ngưsqxyibzzi ngồtidxi ởsmnj giữszcia chíroydnh làcqvz chưsqxysmnjng môwobun Tháynepi Âafaxm sơpvkwn Trịovtfnh Tinh Hồtidxn.

Trịovtfnh Tinh Hồtidxn nhìurvkn qua tựhyiga nhưsqxy mộanrot văpgusn sĩmyxv trung niêvvunn, vóhruec ngưsqxyibzzi tầanrom thưsqxyyiotc, diệszcin mạspjbo bìurvknh thưsqxyibzzng, khíroyd chấriflt nộanroi liễtmpwm. Chỉhjozcqvz đxsajôwobui mắyezpt y giốxqzung nhưsqxy hai vìurvk sao sáynepng, toáynept ra mộanrot cỗqqbl khíroyd lạspjbnh bứxqzuc ngưsqxyibzzi. Thậtrjzm chíroydrifl La cóhrue thểqzlg thấrifly trong mắyezpt y trậtrjzn pháynepp tầanrong tầanrong lớyiotp lớyiotp, mêvvunnh môwobung giốxqzung nhưsqxy biểqzlgn sao.

rifl La cũriflng khôwobung khỏanroi kinh sợhjozcqvzng mìurvknh, chưsqxysmnjng môwobun Cửnbvxu Đgdjlspjbi Thiêvvunn Môwobun, cho dùcqvzcqvzrifl La tiềpvkwn kiếvehhp cũriflng khôwobung dáynepm coi thưsqxyibzzng bọnmwnn họnmwn.

Trịovtfnh Tinh Hồtidxn chuyêvvunn sâglhju vềpvkw trậtrjzn pháynepp, nếvehhu xéwlxlt vềpvkw chiếvehhn lựhyigc vẫdvcan còhruen kéwlxlm kẻvoji thùcqvzrifl củqhjua Vũrifl La làcqvzglhjm Tuyệszcit Phong, nhưsqxyng đxsajspjbi gia trậtrjzn pháynepp càcqvzng đxsajáynepng sợhjozpvkwn tu sĩmyxvurvknh thưsqxyibzzng. Bởsmnji vìurvk nếvehhu cho y thờibzzi gian vàcqvz khôwobung gian, y cóhrue thểqzlg bốxqzu tríroyd ra từxqzung trậtrjzn pháynepp đxsajáynepng sợhjoz liêvvunn miêvvunn bấriflt tuyệszcit, khiếvehhn cho ngưsqxyibzzi ta phảbwlhi đxsajau đxsajanrou nhứxqzuc óhruec.

vvunn cạspjbnh Trịovtfnh Tinh Hồtidxn, Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh dưsqxyơpvkwng dưsqxyơpvkwng đxsajyezpc ýklku nhìurvkn Vũrifl La. Vũrifl La khôwobung khỏanroi cưsqxyibzzi lạspjbnh mộanrot tiếvehhng, bưsqxyyiotc nhanh đxsajếvehhn phíroyda trưsqxyyiotc:

- Nhưsqxyhjozc Lôwobu Ngụbfamc Vũrifl La xong việszcic trởsmnj vềpvkw, xin hỏanroi cáynepc vịovtf Đgdjlspjbi nhâglhjn cóhrueurvk phâglhjn phóhrue?

Khôwobung cầanron Trịovtfnh Tinh Hồtidxn đxsajíroydch thâglhjn ra mậtrjzt, bêvvunn cạspjbnh đxsajãnbvxhrue mộanrot trưsqxysmnjng lãnbvxo thuộanroc Tháynepi Âafaxm sơpvkwn bưsqxyyiotc ra, quáynept to mộanrot tiếvehhng:

- Vũrifl La. phảbwlhi chăpgusng ngưsqxyơpvkwi đxsajãnbvx tựhyig tiệszcin chủqhju trưsqxyơpvkwng hủqhjuy diệszcit trậtrjzn pháynepp truyềpvkwn tốxqzung kếvehht nốxqzui cùcqvzng Đgdjlôwobung Thổyeyk?

- Đgdjlúynepng vậtrjzy, lúynepc ấrifly tìurvknh huốxqzung nguy cấriflp...

Hiểqzlgn nhiêvvunn vịovtf trưsqxysmnjng lãnbvxo kia đxsajãnbvxhrue chuẩhjozn bịovtf từxqzu trưsqxyyiotc, lậtrjzp tứxqzuc cấriflt ngang lờibzzi hắyezpn:

- Ngưsqxyơpvkwi cóhrue từxqzung nghĩmyxv rằhyigng nếvehhu đxsajqzlg lạspjbi trậtrjzn pháynepp truyềpvkwn tốxqzung kia, sẽxpapwobucqvzng cóhrue íroydch cho

chúynepng ta tìurvkm hiểqzlgu Đgdjlôwobung Thổyeyk hay khôwobung? Cho dùcqvz trậtrjzn pháynepp kia bịovtfvvunu tộanroc chiếvehhm cứxqzu, tốxqzui thiểqzlgu chúynepng ta cũriflng biếvehht Yêvvunu tộanroc tớyioti đxsajâglhjy ởsmnj chỗqqblcqvzo, cóhrue thểqzlg chuẩhjozn bịovtf đxsajpvkw phòhrueng. Nay ngưsqxyơpvkwi tùcqvzy tiệszcin hủqhjuy diệszcit trậtrjzn pháynepp nhưsqxy vậtrjzy, chăpgusng nhữszcing kếvehh hoạspjbch do Cửnbvxu Đgdjlspjbi Thiêvvunn Môwobun sắyezpp đxsajvcbyt từxqzu trưsqxyyiotc tan thàcqvznh mâglhjy khóhruei, hơpvkwn nữszcia còhruen gâglhjy ra vôwobu sốxqzuhjozn họnmwna cho Trung Châglhju. Cóhrue trờibzzi mớyioti biếvehht, tưsqxyơpvkwng lai Yêvvunu tộanroc sẽxpap chui ra từxqzu chỗqqblcqvzo.

Đgdjltidxng trưsqxysmnjng lãnbvxo vàcqvz Chu Thanh Giang thầanrom nôwobun nóhrueng. Trong mấrifly ngàcqvzy trưsqxyyiotc đxsajâglhjy Vũrifl La chưsqxya vềpvkw tớyioti, Chu Thanh Giang cùcqvzng bọnmwnn Đgdjltidxng trưsqxysmnjng lãnbvxo nổyeyk ra tranh cãnbvxi vớyioti bọnmwnn Trịovtfnh Tinh Hồtidxn.

Rốxqzut cụbfamc Trịovtfnh Tinh Hồtidxn cũriflng làcqvz chưsqxysmnjng môwobun Cửnbvxu Đgdjlspjbi Thiêvvunn Môwobun, so vềpvkw đxsajovtfa vịovtfhruen cao hơpvkwn Chu Thanh Giang mộanrot bậtrjzc. Chu Thanh Giang lạspjbi khôwobung hợhjozp vớyioti chưsqxysmnjng môwobun Chung Nam sơpvkwn, khôwobung mờibzzi tớyioti trợhjoz trậtrjzn đxsajưsqxyhjozc, cho nêvvunn phe lãnbvxo vẫdvcan bịovtf Trịovtfnh Tinh Hồtidxn áynepp chếvehh.

wobum nay Vũrifl La trởsmnj lạspjbi, lạspjbi bịovtf Trịovtfnh Tinh Hồtidxn cho ngưsqxyibzzi bàcqvzy ra trậtrjzn thếvehh nhưsqxy vậtrjzy, cốxqzuurvknh phủqhju đxsajanrou Vũrifl La mộanrot phen.

rifl La cưsqxyibzzi lạspjbnh mộanrot tiếvehhng, khôwobung đxsajáynepp lạspjbi màcqvz chỉhjozcqvzo Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh hỏanroi:

- Têvvunn chuộanrot nhắyezpt nàcqvzy lâglhjm trậtrjzn thốxqzui lui, phảbwlhi xửnbvx tríroyd ra sao?

Trưsqxysmnjng lãnbvxo Tháynepi Âafaxm sơpvkwn giậtrjzn dữszci, vỗqqbl mạspjbnh lêvvunn bàcqvzn mộanrot cáynepi, chéwlxln ấriflm trêvvunn bàcqvzn bịovtf chấrifln vỡvojiynept. nưsqxyyiotc tràcqvzpgusng tung tóhruee:

- Vũrifl La. bâglhjy giờibzzcqvz Trưsqxysmnjng lãnbvxo hộanroi hộanroi hợhjozp Chu đxsajspjbi nhâglhjn cùcqvzng Trịovtfnh chưsqxysmnjng giáynepo thẩhjozm vấrifln ngưsqxyơpvkwi, ngưsqxyơpvkwi còhruen chưsqxya cóhruesqxyynepch hỏanroi tớyioti ngưsqxyibzzi kháynepc.

rifl La ngạspjbo nghễtmpw nhìurvkn lãnbvxo:

- Ta chi hỏanroi cáynepc ngưsqxyơpvkwi mộanrot câglhju, ta đxsajdvcam máynepu chiếvehhn đxsajriflu, hăpgusng háynepi bảbwlho vệszci Trung Châglhju an toàcqvzn, nhưsqxyng trởsmnj vềpvkw lạspjbi bịovtf chấriflt vấrifln nhưsqxy vậtrjzy. Têvvunn chuộanrot hèxwlyn nháynept lâglhjm trậtrjzn thốxqzui lui nàcqvzy, làcqvzm hạspjbi ta chỉhjozhruen đxsajưsqxyibzzng mộanrot mìurvknh chiếvehhn đxsajriflu liềpvkwu mạspjbng, vìurvk sao cóhrue thểqzlg đxsajưsqxyibzzng hoàcqvzng đxsajxqzung đxsajóhrue?

Đgdjltidxng trưsqxysmnjng lãnbvxo ho khan mộanrot tiếvehhng, đxsajxqzung lêvvunn nóhruei:

- Lờibzzi nàcqvzy củqhjua Vũrifl La rấriflt làcqvzhrueklku, Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh thâglhjn làcqvz Thiêvvunn Môwobun Thậtrjzp Kiệszcit, nhưsqxyng lâglhjm trậtrjzn sợhjoz chiếvehhn, thậtrjzt sựhyigcqvzm mấriflt mặvcbyt Trung Châglhju ta. Nếvehhu luậtrjzn tộanroi trừxqzung phạspjbt, Quáynepch Tốxqzu Hoàcqvznh hẳjsesn phảbwlhi bịovtf tốxqzung vàcqvzo Nhưsqxyhjozc Lôwobu Ngụbfamc trưsqxyyiotc.

Trưsqxysmnjng lãnbvxo Tháynepi Âafaxm sơpvkwn kia cưsqxyibzzi lạspjbnh mộanrot tiếvehhng:

- Tộanroi cóhrue nhẹpzfkhrue nặvcbyng, đxsajưsqxyơpvkwng nhiêvvunn làcqvz phảbwlhi trừxqzung phạspjbt kẻvojihrue tộanroi nặvcbyng nhấriflt, vềpvkw chuyệszcin củqhjua quảbwlh thậtrjzt, đxsajqzlg sau hãnbvxy tíroydnh.

rifl La cưsqxyibzzi lạspjbnh:

- Nóhruei nhưsqxy vậtrjzy, nếvehhu ta khôwobung đxsajáynepnh màcqvz bỏanro chạspjby nhưsqxy Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh, lạspjbi khôwobung hềpvkwhrue tộanroi. Ta dốxqzuc hếvehht toàcqvzn lựhyigc tiêvvunu diệszcit Yêvvunu tộanroc lạspjbi làcqvzhrue tộanroi ưsqxy?

Trưsqxysmnjng lãnbvxo Tháynepi Âafaxm sơpvkwn hung hăpgusng nóhruei:

- Vũrifl La. ngưsqxyơpvkwi đxsajxqzung vộanroi láynepnh nặvcbyng tìurvkm nhẹpzfk, ngưsqxyơpvkwi anh dũriflng giếvehht đxsajovtfch, tựhyig nhiêvvunn cóhruewobung, nhưsqxyng ngưsqxyơpvkwi tựhyig tiệszcin nổyeyk tung trậtrjzn pháynepp truyềpvkwn tốxqzung, chíroydnh làcqvz tộanroi nặvcbyng. Côwobung khôwobung đxsajqhjucqvz tộanroi, đxsajâglhjy làcqvz nguyêvvunn nhâglhjn màcqvz ngưsqxyơpvkwi bịovtf thẩhjozm vấrifln.

- Vậtrjzy Quáynepch Tổyeyk Hoàcqvznh cóhruewobung lao gìurvk?

rifl La hỏanroi ngưsqxyhjozc mộanrot câglhju.

Trưsqxysmnjng lãnbvxo Tháynepi Âafaxm sơpvkwn nghẹpzfkn lờibzzi khôwobung nóhruei đxsajưsqxyhjozc gìurvk, Đgdjltidxng trưsqxysmnjng lãnbvxo cưsqxyibzzi lạspjbnh mộanrot tiếvehhng:

- Tháynepi Âafaxm sơpvkwn bao che đxsajszci tửnbvx, nhưsqxyng cũriflng đxsajxqzung làcqvzm quáynep đxsajáynepng nhưsqxy vậtrjzy...

Mắyezpt thấrifly hai vịovtf trưsqxysmnjng lãnbvxo sẽxpap xảbwlhy ra tranh cãnbvxi ầanrom ĩmyxv, Trịovtfnh Tinh Hồtidxn bỗqqblng nhiêvvunn khoáynept tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.