Tiên Tuyệt

Chương 284 : Thượng cổ thần thú cửu vĩ bạch hồ (hạ)

    trước sau   
Huốntutng chi phísmrka sau quárdvmi vậrtnft khổmkgdng lồnaeedvgfy còlcgfn cóifqf sinh hồnaeen Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee sừgxurng sừgxurng, dòlcgfm ngóifqf lom lom.

kgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti cao mấchxsy trătzmkm trưkgbvsmrkng sảyddbi bưkgbvpnujc tiếchxsn tớpnuji trung tâgddum trậrtnfn phárdvmp. Nham thạrdvmch trảyddbi trêrxbyn mặlwunt đpefrchxst nhấchxst thờkjasi vỡkreu tan tárdvmc, thếchxs nhưkgbvng nhữkjasng đpefrưkgbvkjasng néwzvlt vậrtnfn chuyểillgn vẫrxpfn khôntutng hềgkudyddbnh hưkgbvgmalng gìsasi tớpnuji trậrtnfn phárdvmp.

kgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti nàdvgfy bưkgbvpnujc nhanh nhưkgbv vậrtnfy khiếchxsn cho cảyddb mặlwunt đpefrchxst chấchxsn đpefrjxobng khôntutng ngừgxurng. ba ngưkgbvkjasi Vũymmc La cơusep hồnaee khôntutng thểillg đpefrhhswng vừgxurng, khôntutng thểillgdvgfm gìsasi khárdvmc hơusepn làdvgf bay lêrxbyn giữkjasa khôntutng trung.

Đlkdbntuti mặlwunt quárdvmi vậrtnft khổmkgdng lồnaee cao mấchxsy trătzmkm trưkgbvsmrkng, khôntutng ai cóifqfrdvmch nàdvgfo giữkjas đpefrưkgbvsmrkc bìsasinh tĩsmzonh. Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaeedvgfo thờkjasi kỳlcgf thưkgbvsmrkng cổmkgd chísmrknh làdvgf Thầcuodn Thúcjkn nổmkgdi danh giảyddbo hoạrdvmt xảyddbo trárdvm. hiểillgn nhiêrxbyn hiểillgu rấchxst rõjxobdvgfng cárdvmch thứhhswc chấchxsn nhiếchxsp lòlcgfng ngưkgbvkjasi.

kgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti màdvgfu đpefren khổmkgdng lồnaee sừgxurng sừgxurng, thạrdvmch kiếchxsm cóifqf thểillg chéwzvlm vỡkreucjkni cao cầcuodm ngang trong tay. Sárdvmt khísmrk toàdvgfn thâgddun nóifqf khôntutng ngừgxurng phóifqfng xuấchxst giốntutng nhưkgbv muốntutn nổmkgd tung. Nếchxsu làdvgf ngưkgbvkjasi nhárdvmt gan. chỉnlak cầcuodn đpefrhhswng ởgmal trưkgbvpnujc mặlwunt tưkgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti nàdvgfy, cũymmcng bịriys dọwfzoa cho vỡkreu mậrtnft màdvgf chếchxst.

vdxedvgf ba ngưkgbvkjasi Vũymmc La cũymmcng cóifqf thểillg cảyddbm nhậrtnfn đpefrưkgbvsmrkc rõjxobdvgfng, sárdvmt khísmrk đpefrárdvmng sợsmrk giốntutng nhưkgbv đpefrárdvm tảyddbng đpefrètqej nặlwunng lêrxbyn đpefrcuodu bọwfzon họwfzo.


Sinh hồnaeen Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee giốntutng nhưkgbv mộjxobt cụtqejm mâgdduy trắnlakng phiêrxbyu phưkgbvkjasng trêrxbyn đpefrcuodu tưkgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti. ngao thi thiêrxbyn ha.

Thìsasinh lìsasinh cựhekw kiếchxsm vung lêrxbyn. tạrdvmo ra mộjxobt trậrtnfn cuồnaeeng phong kịriysch liệwiomt. Nam Vâgddun sợsmrkgtsni tớpnuji mứhhswc thốntuti lui vềgkud phísmrka sau. dùvdxedvgf Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh đpefrưkgbvkjasng đpefrưkgbvkjasng Thiêrxbyn Môntutn Thậrtnfp Kiệwiomt, cũymmcng bịriys trậrtnfn cuồnaeeng phong nàdvgfy dọwfzoa cho lùvdxei lạrdvmi mấchxsy bưkgbvpnujc.

Tiềgkudn kiếchxsp Vũymmc La cũymmcng đpefrãgtsn quen chiếchxsn đpefrchxsu đpefrơusepn đpefrjxobc, nhìsasin thấchxsy hai ngưkgbvkjasi khôntutng chịriysu đpefrưkgbvsmrkc nhưkgbv vậrtnfy, khôntutng nhịriysn đpefrưkgbvsmrkc hừgxur lạrdvmnh mộjxobt tiếchxsng:

- Phếchxs vậrtnft!

Hiểillgn nhiêrxbyn Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee đpefrang thi triểillgn đpefròlcgfn tâgddum lýbmlf chiếchxsn, uy hiếchxsp mộjxobt đpefròlcgfn. chỉnlak cầcuodn vung kiếchxsm đpefrãgtsn chấchxsn lui Quárdvmch Tốntut Hoàdvgfnh vàdvgf Nam Vâgddun. chỉnlaklcgfn lạrdvmi Vũymmc La đpefrhhswng yêrxbyn tạrdvmi chỗrtnf.

Ngưkgbvkjasi cóifqf thểillg trấchxsn tĩsmzonh trong lúcjknc nàdvgfy, nhấchxst đpefrriysnh làdvgfkgbvkjasng giảyddb mạrdvmnh nhấchxst.

Mộjxobt tiếchxsng trốntutng làdvgfm tinh thầcuodn thêrxbym hătzmkng hárdvmi, tiếchxsng thứhhsw hai suy, tiếchxsng thứhhsw ba kiệwiomt. Loạrdvmi con rốntuti giốntutng nhưkgbvkgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti nàdvgfy đpefrãgtsn vậrtnfn sứhhswc chờkjas phárdvmt đpefrjxobng hồnaeei lâgdduu. mộjxobt khi kísmrkch phárdvmt nhấchxst đpefrriysnh long trờkjasi lởgmal đpefrchxst. Cho nêrxbyn nóifqf mớpnuji sửodim dụtqejng chiếchxsn thuậrtnft tuyệwiomt vòlcgfi chấchxsn lui ngựhekwa dờkjas, bạrdvmi lộjxobkgbvơusepng câgdduu. sửodim dụtqejng mộjxobt đpefròlcgfn mạrdvmnh nhấchxst côntutng kísmrkch, cóifqf thểillg tiếchxsp tụtqejc hìsasinh thàdvgfnh uy hiếchxsp vớpnuji đpefrriysch nhâgddun.

Thanh cựhekw kiếchxsm màdvgfu đpefren khổmkgdng lồnaee vung cao, hàdvgfo quang chợsmrkt lóifqfe. Bầcuodu trờkjasi bịriys lựhekwc lưkgbvsmrkng củaoeta cựhekw kiếchxsm dẫrxpfn đpefrjxobng khiếchxsn cho phong vâgddun biếchxsn hóifqfa. nổmkgdi lêrxbyn mộjxobt cơusepn trốntutt xoárdvmy cuồnaeeng phong, mâgdduy đpefren cuồnaeen cuộjxobn khôntutng ngừgxurng.

kgbvsmrkng đpefrárdvm chiếchxsn sĩsmzokgbvpnujc ra mộjxobt bưkgbvpnujc, khiếchxsn cho mặlwunt đpefrchxst xuấchxst hiệwiomn mộjxobt hốntutgdduu chừgxurng vàdvgfi trưkgbvsmrkng, dưkgbvkjasng nhưkgbv quárdvmt to mộjxobt tiếchxsng, thạrdvmch kiếchxsm vung cao chéwzvlm vềgkud phísmrka Vũymmc La.

Thầcuodn kiếchxsm Thiêrxbyn Tinh trong tay Vũymmc La cũymmcng vang lêrxbyn mộjxobt tiếchxsng kiếchxsm ngâgddum, khôntutng chịriysu Vũymmc La khốntutng chếchxsifqfa lớpnujn. khôntuti phụtqejc lạrdvmi bảyddbn thểillg.

Trêrxbyn bầcuodu trờkjasi xuấchxst hiệwiomn mộjxobt cảyddbnh tưkgbvsmrkng vôntutvdxeng quỳlcgf dịriys, mộjxobt ngưkgbvkjasi nhỏjxobwzvl sửodim dụtqejng mộjxobt thanh cựhekw kiếchxsm ngang trờkjasi, hung hătzmkng chiếchxsn đpefrchxsu mộjxobt mấchxst mộjxobt còlcgfn vớpnuji mộjxobt pho tưkgbvsmrkng con rốntuti cao hơusepn núcjkni.

Mộjxobt tiếchxsng nổmkgd đpefrinh tai nhứhhswc óifqfc vang lêrxbyn. đpefrchxst rung núcjkni chuyểillgn, vôntut sốntutifqfng xung kísmrkch màdvgfu trắnlakng nhạrdvmt từgxur đpefriểillgm va chạrdvmm củaoeta hai thanh côntutng kísmrkch khuếchxsch tárdvmn ra xung quanh, nhárdvmy mắnlakt lộjxobt đpefri mộjxobt lớpnujp đpefrnlaknh Bárdvmch Hoa sơusepn.

Thạrdvmch kiếchxsm trong tay pho tưkgbvsmrkng khôntutng phảyddbi làdvgf đpefrntuti thủaoet củaoeta thầcuodn kiếchxsm Thiêrxbyn Tinh, lậrtnfp tứhhswc vỡkreu đpefri mộjxobt mảyddbnh. Nhưkgbvng Vũymmc La lạrdvmi bịriys lựhekwc phảyddbn chấchxsn hùvdxeng hậrtnfu chấchxsn cho thấchxst khiếchxsu đpefrmkgdrdvmu. da thịriyst nứhhswt toárdvmt, trôntutng nhưkgbv mộjxobt ngưkgbvkjasi márdvmu.


ymmc La héwzvlt lớpnujn mộjxobt tiếchxsng:

- Ta chốntutng đpefrkreuifqf, cárdvmc ngưkgbvơusepi mau mau đpefri phárdvm trậrtnfn phárdvmp!

cjknc nàdvgfy Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh cùvdxeng Nam Vâgddun nhưkgbvgmal trong mộjxobng mớpnuji tinh, hai ngưkgbvkjasi lậrtnfp tứhhswc vòlcgfng qua tưkgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti kia. chạrdvmy nhanh vềgkud phísmrka trậrtnfn phárdvmp.

Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh cắnlakn rătzmkng mộjxobt cárdvmi, quătzmkng thưkgbvpnujc củaoeta mìsasinh bay lêrxbyn khôntutng. Dưkgbvpnuji árdvmnh hàdvgfo quang mãgtsnnh liệwiomt, thưkgbvpnujc kia bắnlakt đpefrcuodu chárdvmy bừgxurng bừgxurng, vôntut sốntut trậrtnfn phárdvmp từgxur trong árdvmnh lửodima bay ra. cuốntuti cùvdxeng ngưkgbvng tụtqej thàdvgfnh mộjxobt đpefrrdvmo sárdvmt trậrtnfn trùvdxeng đpefriệwiomp hùvdxeng mạrdvmnh, mang theo mộjxobt ngọwfzon lửodima màdvgfu đpefrjxobrdvmu xôntutng vềgkud phísmrka Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee.

Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee lạrdvmi dùvdxeng mộjxobt cárdvmi đpefrntuti quéwzvlt qua. lậrtnfp tứhhswc bao phủaoet trậrtnfn phárdvmp củaoeta Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh trong mộjxobt mảyddbng bạrdvmch quang.

Thâgddun hìsasinh Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh đpefrang xôntutng vềgkud phísmrka trưkgbvpnujc nhấchxst thờkjasi khựhekwng lạrdvmi, phun ra mộjxobt ngụtqejm márdvmu tưkgbvơusepi.

Ba cárdvmi đpefrntuti dàdvgfi củaoeta Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee thoárdvmng chuyểillgn. Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh cùvdxeng Nam Vâgddun sợsmrk tớpnuji mứhhswc hồnaeen phi phárdvmch tárdvmn. ai nấchxsy xuấchxst ra hếchxst tấchxst cảyddb thủaoet đpefroạrdvmn giữkjas mạrdvmng củaoeta mìsasinh. Mấchxsy chụtqejc đpefrrdvmo linh quang bay loạrdvmn xạrdvm. nhưkgbvng vẫrxpfn khôntutng thểillg ngătzmkn cảyddbn ba cárdvmi đpefrntuti dàdvgfi đpefrárdvmng sợsmrk kia. Hai ngưkgbvkjasi cũymmcng khôntutng biếchxst làdvgfm sao, đpefràdvgfnh phảyddbi liềgkudu mạrdvmng lui vềgkud phísmrka sau.

Khôntutng phảyddbi làdvgf thựhekwc lựhekwc củaoeta Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh yếchxsu kéwzvlm. trêrxbyn thựhekwc tếchxs toàdvgfn Tu Châgddun Giớpnuji Trung Châgdduu, thanh niêrxbyn tu sĩsmzoifqf thểillgusepn đpefrưkgbvsmrkc y khôntutng nhiềgkudu lắnlakm. Mộjxobt chiêrxbyu vừgxura rồnaeei y thiêrxbyu đpefrntutt phárdvmp bảyddbo, sửodim dụtqejng sárdvmt trậrtnfn, chắnlakc chắnlakn cóifqf thểillg khiếchxsn cho chísmrkn thàdvgfnh rưkgbvkreui tu sĩsmzo trẻusep tuổmkgdi Trung Châgdduu phảyddbi rơusepi gưkgbvơusepm gãgtsny giárdvmo.

Nhưkgbvng trưkgbvpnujc mặlwunt Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee, y lạrdvmi khôntutng chịriysu nổmkgdi mộjxobt đpefròlcgfn. Thựhekwc lựhekwc giữkjasa hai bêrxbyn chêrxbynh lệwiomch quárdvm lớpnujn. dưkgbvpnuji dạrdvmng chêrxbynh lệwiomch nàdvgfy, y cũymmcng khôntutng cóifqfsasi khárdvmc vớpnuji Nam Vâgddun.

ymmc La tứhhswc tớpnuji nỗrtnfi run rẳtemmy toàdvgfn thâgddun. Hắnlakn liềgkudu mạrdvmng ngătzmkn chặlwunn tưkgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti chiếchxsn lựhekwc hùvdxeng mạrdvmnh nhấchxst, nhưkgbvng hai đpefrnaeeng đpefrjxobi lạrdvmi khôntutng xôntutng qua đpefrưkgbvsmrkc cửodima củaoeta Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee.

Hắnlakn bètqejn vung cao thầcuodn kiếchxsm Thiêrxbyn Tinh, liềgkudu mạrdvmng phun mấchxsy ngụtqejm márdvmu tưkgbvơusepi, bứhhswc cho tưkgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti phảyddbi thốntuti lui mấchxsy bưkgbvpnujc. Mỗrtnfi lầcuodn va chạrdvmm đpefrgkudu khiếchxsn cho phong vâgddun biếchxsn hóifqfa. đpefrrdvmi đpefrriysa run run.

Sau đpefróifqfymmc La đpefrchxsm ra mộjxobt quyềgkudn. Thiêrxbyn Mệwiomnh Thầcuodn Phùvdxe Kỳlcgfgddun Týbmlfifqfa thàdvgfnh mộjxobt đpefrrdvmo hỏjxoba diễcuodm kỳlcgfgddun. gàdvgfo théwzvlt mộjxobt tiếchxsng bay lêrxbyn khôntutng. Mưkgbvkjasi bốntutn đpefrrdvmo linh phùvdxerdvmt khísmrk theo sau màdvgf ra. phùvdxe trậrtnfn Sơusepn Hảyddbi Tọwfzoa phárdvmt đpefrjxobng, mộjxobt ngôntuti bảyddbo tọwfzoa trătzmkm trưkgbvsmrkng hung hătzmkng éwzvlp vềgkud phísmrka Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee.

Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh phísmrka sau ghen tịriys đpefrếchxsn phárdvmt cuồnaeeng. Thiêrxbyn Mệwiomnh Thầcuodn Phùvdxe... mưkgbvkjasi bốntutn đpefrrdvmo linh phùvdxe. phùvdxe trậrtnfn...


cjknc trưkgbvpnujc Vũymmc La lấchxsy ra thầcuodn kiếchxsm Thiêrxbyn Tinh đpefrãgtsn khiếchxsn cho Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh chảyddby nưkgbvpnujc dãgtsni ròlcgfng ròlcgfng. Khôntutng ngờkjasymmc La còlcgfn cóifqf mộjxobt đpefrrdvmo Thiêrxbyn Mệwiomnh Thầcuodn Phùvdxe. lạrdvmi xa xi sửodim dụtqejng mưkgbvkjasi bốntutn đpefrrdvmo linh phùvdxerdvmt khísmrk phốntuti hợsmrkp thàdvgfnh mộjxobt bộjxob phùvdxe trậrtnfn.

Ba móifqfn bảyddbo bốntuti nàdvgfy, bấchxst cứhhswifqfn nàdvgfo cũymmcng cóifqf thểillg khiếchxsn cho tu sĩsmzosasinh thưkgbvkjasng choárdvmng várdvmng vìsasi gặlwunp phảyddbi kỳlcgf ngộjxob, tiểillgu từgxurymmc La cóifqfdvgfi đpefrhhswc gìsasidvgf lấchxsy đpefrưkgbvsmrkc tớpnuji ba móifqfn?

Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh tựhekw cho mìsasinh làdvgf siêrxbyu phàdvgfm, tuy rằlcgfng y tỏjxob ra khiêrxbym tốntutn trưkgbvpnujc mặlwunt ngưkgbvkjasi khárdvmc, nhưkgbvng sâgdduu tậrtnfn đpefrárdvmy lòlcgfng lạrdvmi cao ngạrdvmo vôntutvdxeng. Y cảyddbm thấchxsy mìsasinh khôntutng kéwzvlm hơusepn ngưkgbvkjasi khárdvmc, nhưkgbvng gặlwunp phảyddbi Vũymmc La. chuyệwiomn khárdvmc khôntutng nóifqfi, chi riêrxbyng cơusep duyêrxbyn đpefrãgtsnwzvlm xa.

Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh lộjxob ra vẻuseprdvmn đpefrjxobc trong árdvmnh mắnlakt. lòlcgfng thầcuodm quyếchxst đpefrriysnh sẽjxob khôntutng xôntutng lêrxbyn phísmrka trưkgbvpnujc liềgkudu mạrdvmng nữkjasa. Cửodim đpefrillg cho Vũymmc La bịriyskgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti nàdvgfy giếchxst chếchxst, nóifqfi khôntutng chừgxurng mìsasinh cóifqf thểillg kiếchxsm chárdvmc đpefrưkgbvsmrkc chúcjknt gìsasi. Lấchxsy bảyddbo bốntuti củaoeta Vũymmc La đpefrillg lạrdvmi rờkjasi đpefri, chỉnlak cầcuodn chạrdvmy nhanh hơusepn têrxbyn phếchxs vậrtnft Nam Vâgddun làdvgf đpefraoet.

usepn Hảyddbi Tọwfzoa khổmkgdng lồnaee éwzvlp xuốntutng, vôntut sốntutrdvmt khísmrkvdxeng lêrxbyn bêrxbyn ngoàdvgfi bảyddbo tọwfzoa. thanh thếchxsdvgfm cho ngưkgbvkjasi ta sợsmrkgtsni.

Ba cárdvmi đpefrntuti dàdvgfi củaoeta Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee quéwzvlt mạrdvmnh, dễcuoddvgfng ngătzmkn chặlwunn Sơusepn Hảyddbi Tọwfzoa. tưkgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti xôntutng tớpnuji.

ymmc La vung kiếchxsm ngătzmkn cảyddbn. nhưkgbvng Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee lầcuodn nàdvgfy khôntutng bàdvgfng quan nữkjasa. lạrdvmi dùvdxeng ba cárdvmi đpefrntuti dàdvgfi củaoeta nóifqf quéwzvlt vềgkud phísmrka Vũymmc La.

Phísmrka sau Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh cùvdxeng Nam Vâgddun cũymmcng vẫrxpfn nhárdvmt san khôntutng dárdvmm tiếchxsn lêrxbyn. Vũymmc La trong lòlcgfng giậrtnfn dữkjas. lúcjknc nàdvgfy khôntutng thểillg khôntutng dốntutc hếchxst toàdvgfn lựhekwc ứhhswng chiếchxsn.

- Đlkdbúcjknng làdvgf phếchxs vậrtnft!

Hắnlakn mắnlakng to mộjxobt tiếchxsng, vung kiếchxsm đpefrárdvmnh lui tưkgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti. Ba cárdvmi đpefrntuti hồnaee quéwzvlt tớpnuji, Vũymmc La théwzvlt lớpnujn mộjxobt tiếchxsng, vung thầcuodn kiếchxsm Thiêrxbyn Tinh ngătzmkn chặlwunn Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee.

Trêrxbyn thầcuodn kiếchxsm Thiêrxbyn Tinh, dấchxsu bàdvgfn tay nóifqfng chárdvmy đpefrjxobt nhiêrxbyn toárdvmt ra mộjxobt ngọwfzon lửodima trong suốntutt. Chi đpefrntutt mộjxobt cárdvmi, lôntutng trêrxbyn đpefrntuti hồnaee nhấchxst thờkjasi bịriys thiêrxbyu hũymmcy khôntutng ísmrkt. ba chiếchxsc đpefrntuti hồnaee vộjxobi vàdvgfng rụtqejt nhanh trởgmal vềgkud.

Chỉnlakdvgf ba chiếchxsc đpefrntuti hồnaeelcgfn lạrdvmi lặlwunng lẽjxob khôntutng tiếchxsng đpefrjxobng từgxur phísmrka dưkgbvpnuji đpefrárdvmnh tớpnuji, vùvdxe mộjxobt cárdvmi cuốntutn lấchxsy Vũymmc La.

ymmc La thu kiếchxsm vềgkud chéwzvlm, tưkgbvsmrkng đpefrárdvm con rốntuti đpefrãgtsnntutng tớpnuji, mặlwunc cho thầcuodn kiếchxsm Thiêrxbyn Tinh đpefrâgddum xuyêrxbyn thâgddun thểillg, nóifqf ôntutm chặlwunt lấchxsy thầcuodn kiếchxsm.

Ba chiếchxsc đpefrntuti hồnaee siếchxst mạrdvmnh. Vũymmc La cảyddbm thấchxsy thâgddun thểillgsasinh nhưkgbv sắnlakp bịriys nghiềgkudn nárdvmt.

Quárdvmch Tổmkgd Hoàdvgfnh nởgmal mộjxobt nụtqejkgbvkjasi âgddum hiểillgm, đpefrjxobc kếchxskgbvsmrkn đpefrao giếchxst ngưkgbvkjasi sắnlakp thựhekwc hiệwiomn đpefrưkgbvsmrkc, vềgkud phầcuodn Vũymmc La chếchxst đpefri, khôntutng cóifqf ai ngătzmkn cảyddbn Cửodimu Vĩsmzo Bạrdvmch Hồnaee, trậrtnfn phárdvmp nàdvgfy cóifqf thểillgifqf biếchxsn hóifqfa gìsasi khôntutng. Quárdvmch Tốntut Hoàdvgfnh khôntutng thètqejm lo lắnlakng. Trờkjasi sụtqejp còlcgfn cóifqf ngưkgbvkjasi cao chốntutng đpefrkreu, Trung Châgdduu cóifqfntut sốntut Đlkdbrdvmi Nătzmkng. vấchxsn đpefrgkudsasi khôntutng giảyddbi quyếchxst đpefrưkgbvsmrkc?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.