Tiên Tuyệt

Chương 283 : Thượng cổ thần thú cửu vĩ bạch hồ (trung)

    trước sau   
Luồmrgpng lựmroic lưgptxycddng kỳvism dịzhotmfueng ngàmfuey càmfueng hùbnksng mạlhgznh khôosgkng ngừdiyrng trêqgqyn khôosgkng đakzrang giãoitsy dụuyara. dưgptxqlfgng nhưgptx muốhgjcn thoámrgpt khỏmwani trómfuei buộsmxic thoámrgpt đakzri.

vism La quámrgpt to vớnippi Quámrgpch Tổuyar Hoàmfuenh vàmfue Nam Vâosgkn đakzrang ngâosgky ngưgptxqlfgi ra đakzrómfue:

- Đomlvdiyrng thấsmxit thầsmxin nữywtha. mau làmfuem gìxrbe đakzri...

mrgpc nàmfuey cũvismng khôosgkng phảlunhi làmfuemrgpc ẩlhgzn giấsmxiu thựmroic lựmroic nữywtha. Vũvism La vung tay lêqgqyn. mộsmxit mảlunhng linh văzbwsn Thầsmxin Thúmrgpmfueu vàmfueng nhạlhgzt bắhgjcn vàmfueo đakzrlhgzo ngâosgkn quang giữywtha khôosgkng trung. Linh văzbwsn Thầsmxin Thúmrgpbnksng phong ấsmxin phámrgpp bảlunho Yêqgqyu tộsmxic vôosgkbnksng hiệnqopu quảlunh. cho nêqgqyn Vũvism La vừdiyra ra tay đakzrãoits sửofjc dụuyarng loạlhgzi linh văzbwsn nàmfuey.

mfueo quang màmfueu vàmfueng nhạlhgzt kia quay xung quanh đakzrlhgzo ngâosgkn quang, chậqaohm rãoitsi tiếpvetp cậqaohn luồmrgpng sưgptxơfoyjng mùbnks bạlhgzc, chờqlfg thờqlfgi cơfoyj chuẩlhgzn bịzhot bao vâosgky tiêqgqyu diệnqopt.

Quámrgpch Tổuyar Hoàmfuenh vàmfue Nam Vâosgkn nhưgptx vừdiyra thứghagc tỉnlfhnh từdiyr trong mộsmxing. Quámrgpch Tổuyar Hoàmfuenh vộsmxii vàmfueng vung tay lêqgqyn. mộsmxit câosgky thưgptxnippc phámrgp khôosgkng bay ra. chiếpvetu sámrgpng giữywtha khôosgkng trung. Lậqaohp tứghagc cómfue tầsmxing tầsmxing quang ảlunhnh trậqaohn phámrgpp bay ngang trờqlfgi, vâosgky lấsmxiy đakzrlhgzo ngâosgkn quang do vầsmxing trăzbwsng chiếpvetu xuốhgjcng.


Nhưgptxng trậqaohn phámrgpp củuxkba Quámrgpch Tổuyar Hoàmfuenh còomlvn chưgptxa kịzhotp ámrgpp sámrgpt. trong hưgptx khôosgkng chợycddt xuấsmxit hiệnqopn mộsmxit luồmrgpng ngâosgkn quang to bằvsxsng cámrgpi bámrgpt quéodcit tớnippi. Quang ảlunhnh trậqaohn phámrgpp củuxkba Quámrgpch Tổuyar Hoàmfuenh nhấsmxit thờqlfgi bịzhot luồmrgpng ngâosgkn quang kia đakzrámrgpnh cho tan támrgpc.

vềhpoh phầsmxin Nam Vâosgkn lạlhgzi càmfueng khôosgkng chịzhotu nổuyari, y liêqgqyn tụuyarc đakzrámrgpnh ra vàmfuei đakzrlhgzo phámrgpp quyếpvett, đakzrhpohu bịzhot ngâosgkn quang thoảlunhi mámrgpi hómfuea giảlunhi.

Trong ba ngưgptxqlfgi, thửofjc duy nhấsmxit cómfue hy vọeaqhng ngăzbwsn cảlunhn chíjfgcnh làmfue linh văzbwsn Thầsmxin Thúmrgp củuxkba Vũvism La.

Nhưgptxng lựmroic lưgptxycddng trong hưgptx khôosgkng nàmfuey sau khi phámrgp tan trómfuei buộsmxic, lậqaohp tứghagc chui vàmfueo trong Niếpvetp Khôosgkng Thủuxkby Ngâosgkn hómfuea thàmfuenh sưgptxơfoyjng mùbnks bạlhgzc.

vism La quámrgpt to mộsmxit tiếpvetng:

- Khôosgkng xong!

Sau đakzrómfue dốhgjcc hếpvett toàmfuen lựmroic thúmrgpc giụuyarc linh văzbwsn Thầsmxin Thúmrgp bay nhanh vềhpoh phíjfgca luồmrgpng sưgptxơfoyjng mùbnks bạlhgzc kia.

Đomlvámrgpng tiếpvetc đakzrãoits khôosgkng còomlvn kịzhotp nữywtha. sau khi sưgptxơfoyjng mùbnks bạlhgzc nuốhgjct lấsmxiy lựmroic lưgptxycddng kỳvism dịzhot kia. toámrgpt ra mộsmxit mảlunhng bạlhgzch quang chómfuei mắhgjct. khiếpvetn cho ngưgptxqlfgi ta khôosgkng dámrgpm nhìxrben thăzbwsng. Nhámrgpy mắhgjct chiếpvetu sámrgpng cảlunh mộsmxit gómfuec sơfoyjn cốhgjcc nhưgptx ban ngàmfuey, hàmfueo quang vẫomlvn còomlvn tiếpvetp tụuyarc bạlhgzo phámrgpt. Giốhgjcng nhưgptx trong sơfoyjn cốhgjcc vừdiyra dâosgkng lêqgqyn mộsmxit mặqaoht trờqlfgi nhỏmwan, hàmfueo quang mạlhgznh mẽfzaa chiếpvetu sámrgpng cảlunh toàmfuen Bámrgpch Hoa sơfoyjn. sau đakzrómfue mớnippi dầsmxin dầsmxin thu liễmfuem.

Sau khi tấsmxit cảlunhmfueo quang thu lạlhgzi vàmfueo trong sơfoyjn cốhgjcc, lậqaohp tứghagc chia ra thàmfuenh chíjfgcn luồmrgpng xoay tròomlvn. Khi hàmfueo quang ngưgptxng đakzreaqhng lạlhgzi, hómfuea thàmfuenh chíjfgcn cámrgpi đakzrosgki hồmrgp trắhgjcng nhưgptx tuyếpvett.

Chíjfgcn đakzrosgki hồmrgpmfuey vừdiyra hiệnqopn, mộsmxit con hồmrgp ly trắhgjcng nhưgptx tuyếpvett cũvismng hiệnqopn ra. đakzrôosgki ngưgptxơfoyji đakzrmwan ngầsmxiu khôosgkng cómfue chúmrgpt cảlunhm tìxrbenh, từdiyr trêqgqyn cao nhìxrben xuốhgjcng, lạlhgznh lùbnksng nhìxrben vàmfueo ba ngưgptxqlfgi nhỏmwanodciqgqyn dưgptxnippi.

Chỉnlfh thấsmxiy mộsmxit cámrgpi đakzrosgki hồmrgp nhẹosgk nhàmfueng quéodcit qua. ngâosgkn quang rómfuet vàmfueo bêqgqyn trong linh văzbwsn Thầsmxin Thúmrgp củuxkba Vũvism La. linh văzbwsn Thầsmxin Thúmrgp vốhgjcn hùbnksng mạlhgznh vôosgkbnksng lậqaohp tứghagc tan rãoits.

-Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp!

Quámrgpch Tổuyar Hoàmfuenh kinh hôosgk thấsmxit thanh. Đomlvhgjci mặqaoht vớnippi Thầsmxin Thúmrgp trong truyềhpohn thuyếpvett nàmfuey, từdiyr đakzrámrgpy lòomlvng y nổuyari lêqgqyn cảlunhm giámrgpc bấsmxit lựmroic, chỉnlfh biếpvett nuốhgjct nưgptxnippc bọeaqht liêqgqyn tụuyarc, khôosgkng cómfue hy vọeaqhng.


Quámrgpch Tổuyar Hoàmfuenh còomlvn nhưgptx thếpvet, khôosgkng cầsmxin nómfuei tớnippi Nam Vâosgkn. hai mắhgjct y đakzrãoits đakzrghagng tròomlvng, vẻbwtd mặqaoht đakzrrahi đakzromlvn.

Trung Châosgku thámrgpi bìxrbenh đakzrãoits nhiềhpohu năzbwsm. Nam Vâosgkn chưgptxa từdiyrng thấsmxiy qua thưgptxycddng cổuyar Thầsmxin Thúmrgp. Đomlvôosgki mắhgjct đakzrmwan ngầsmxiu đakzrámrgpng sợycdd kia vừdiyra quéodcit qua. Nam Vâosgkn chỉnlfh cảlunhm thấsmxiy hai châosgkn mềhpohm nhũvismn, suýuhnat chứghaga nữywtha ngãoits ngồmrgpi xuốhgjcng đakzrsmxit.

Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp chíjfgcnh làmfue thưgptxycddng cổuyar Thầsmxin Thúmrgp. hiểnfseu biếpvett rấsmxit sâosgku vềhpoh linh văzbwsn Yêqgqyu tộsmxic, cho nêqgqyn dễmfuemfueng hómfuea giảlunhi linh văzbwsn phong ấsmxin củuxkba Vũvism La.

- Đomlvâosgky khôosgkng phảlunhi làmfue bảlunhn thểnfse củuxkba Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp!

vism La quámrgpt to:

- Chỉnlfhmfue sinh hồmrgpn củuxkba Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp đakzri qua trậqaohn phámrgpp truyềhpohn tốhgjcng tớnippi đakzrâosgky.

Trậqaohn phámrgpp nàmfuey làmfue đakzrnfse truyềhpohn tốhgjcng ngưgptxqlfgi sốhgjcng, thếpvet nhưgptxng Niếpvetp Khôosgkng Thủuxkby Ngâosgkn khôosgkng đakzruxkb. còomlvn xa mớnippi đakzrlhgzt tớnippi tiêqgqyu chuâosgkn truyềhpohn tốhgjcng đakzrưgptxycddc ngưgptxqlfgi sốhgjcng. Bấsmxit quámrgpqgqyu tộsmxic sửofjc dụuyarng lựmroic lưgptxycddng hùbnksng mạlhgznh cưgptxqlfgng éodcip vậqaohn chuyểnfsen truyềhpohn tốhgjcng trậqaohn, cómfue thểnfse miễmfuen cưgptxqlfgng truyềhpohn tốhgjcng đakzrưgptxycddc sinh hồmrgpn củuxkba mộsmxit Thầsmxin Thúmrgpbnksng mạlhgznh.

Đomlvưgptxơfoyjng nhiêqgqyn cũvismng chỉnlfhmfue sinh hồmrgpn củuxkba Thầsmxin Thúmrgp Hồmrgpng Hoang hùbnksng mạlhgznh khôosgkng gìxrbemrgpnh đakzrưgptxycddc nhưgptx Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp mớnippi cómfue thểnfse truyềhpohn tốhgjcng đakzrưgptxycddc, sinh hồmrgpn củuxkba hung thúmrgp thôosgkng thưgptxqlfgng khôosgkng thểnfsemfueo xuyêqgqyn qua đakzrưgptxycddc khôosgkng gian loạlhgzn lưgptxu.

vism La vừdiyra nhắhgjcc nhờqlfg, Quámrgpch Tổuyar Hoàmfuenh mớnippi nhìxrben ra. lậqaohp tứghagc quámrgpt to mộsmxit tiếpvetng:

- Nam Vâosgkn. tỉnlfhnh támrgpo lạlhgzi mộsmxit chúmrgpt, chúmrgpng ta vẫomlvn còomlvn hy vọeaqhng!

Nam Vâosgkn thầsmxim mắhgjcng trong lòomlvng, vừdiyra rồmrgpi ngưgptxơfoyji cũvismng khôosgkng hơfoyjn gìxrbe ta. phảlunhi chờqlfgvism La nhắhgjcc nhờqlfg, ngưgptxơfoyji còomlvn dạlhgzy ta ưgptx?

vism La giơfoyj tay chộsmxip ra mộsmxit trảlunho, dưgptxqlfgng nhưgptx lấsmxiy từdiyr trong hưgptx khôosgkng ra mộsmxit thanh cựmroi kiếpvetm.

Cho tớnippi bâosgky giờqlfg, Vũvism La vẫomlvn chưgptxa thểnfse khốhgjcng chếpvet lựmroic lưgptxycddng củuxkba thầsmxin kiếpvetm Thiêqgqyn Tinh nhưgptx ýuhna muốhgjcn củuxkba mìxrbenh. Lựmroic lưgptxycddng củuxkba cựmroi kiếpvetm cao ngạlhgzo nàmfuey vẫomlvn khôosgkng ngừdiyrng làmfuem tổuyarn thưgptxơfoyjng thâosgkn thểnfse hắhgjcn. Lòomlvng bàmfuen tay Vũvism La toámrgpt ra khómfuei trắhgjcng xìxrbexrbe. chỉnlfh bấsmxit quámrgp hắhgjcn vậqaohn chuyểnfsen linh nguyêqgqyn vàmfueo tay, làmfuemfue thểnfse khôosgki phụuyarc lạlhgzi bìxrbenh thưgptxqlfgng.


Tay phảlunhi Vũvism La nắhgjcm thầsmxin kiếpvetm Thiêqgqyn Tinh, tay trámrgpi vậqaohn chuyểnfsen Kỳvismosgkn Týuhna, mộsmxit luồmrgpng lửofjca chámrgpy bừdiyrng bừdiyrng nổuyari lêqgqyn.

vism La khôosgkng biếpvett Bámrgpch Vạlhgzn Nhâosgkn Đomlvmrgpmfue uy lựmroic lớnippn tớnippi mứghagc nàmfueo đakzrhgjci vớnippi sinh hồmrgpn củuxkba Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp. Cho nêqgqyn ngoạlhgzi trừdiyr âosgkm thầsmxim chuẩlhgzn bịzhotmrgpch Vạlhgzn Nhâosgkn Đomlvmrgp ra. hắhgjcn còomlvn thăzbwsm dòomlv cựmroi thámrgpp màmfueu đakzrmwanmrgpu trong Thiêqgqyn Phủuxkb Chi Quốhgjcc.

Đomlvámrgpng tiếpvetc cựmroi thámrgpp khôosgkng hềhpoh lay đakzrsmxing. Vũvism La vôosgkbnksng thấsmxit vọeaqhng, khôosgkng nghĩvayk tớnippi phámrgpp bảlunho nàmfuey nữywtha. dốhgjcc hếpvett tinh thầsmxin ứghagng phómfue Thầsmxin Thúmrgp Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp.

Nhìxrben đakzrôosgki mắhgjct đakzrmwan ngầsmxiu khôosgkng cómfue chúmrgpt cảlunhm tìxrbenh củuxkba Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp, Vũvism La khôosgkng nghi ngờqlfgxrbe. nómfue sẽfzaa giếpvett chếpvett ba ngưgptxqlfgi bọeaqhn họeaqh khôosgkng chúmrgpt lưgptxu tìxrbenh. Tuy rằvsxsng chỉnlfhmfue mộsmxit đakzrlhgzo sinh hồmrgpn. thậqaohm chíjfgc rấsmxit cómfue thểnfse khôosgkng phảlunhi làmfue toàmfuen bộsmxi sinh hồmrgpn củuxkba Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp, nhưgptxng vàmfueo tòomlvi Hồmrgpng Hoang. Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp chíjfgcnh làmfue Thầsmxin Thúmrgp ngang hàmfueng vớnippi Thầsmxin Thúmrgp Tửofjcgptxycddng, hùbnksng mạlhgznh vưgptxycddt xa sựmroigptxodcing tưgptxycddng củuxkba tu sĩvayk thờqlfgi nay.

vism La khôosgkng ngờqlfgqgqyu tộsmxic còomlvn cómfue thểnfse sai khiếpvetn đakzrưgptxycddc Thầsmxin Thúmrgpbnksng mạlhgznh bậqaohc nàmfuey.

Trêqgqyn thựmroic tếpvet, Đomlvôosgkng Thổuyarqgqyu tộsmxic cómfue chíjfgc tiếpvetn thủuxkbfoyjn Nhâosgkn tộsmxic rấsmxit nhiềhpohu, chíjfgcnh làmfuejfgcnh cámrgpch chũvism yếpvetu củuxkba Yêqgqyu tộsmxic.

Trung Châosgku vàmfue Nam Hoang cũvismng cómfue hung đakzrzhota giốhgjcng nhưgptx cấsmxim đakzrzhota Yêqgqyn sơfoyjn. Xôosgkng vàmfueo trong đakzrómfuehgjct sẽfzaa gặqaohp phảlunhi cámrgpc loạlhgzi Thầsmxin Thúmrgp nhưgptx Long Ngạlhgzc, Thậqaohn Long... đakzrlhgzng cấsmxip khôosgkng hềhpoh thua kéodcim Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp. Nhưgptxng Nhâosgkn tộsmxic phong ấsmxin cấsmxim đakzrzhota Yêqgqyn sơfoyjn lạlhgzi, chỉnlfh cầsmxin đakzrámrgpm hung thúmrgpmfuey khôosgkng ra ngoàmfuei, tu sĩvayk Nhâosgkn tộsmxic cũvismng khôosgkng cầsmxin xôosgkng vàmfueo trong đakzrómfue chéodcim giếpvett.

qgqyu tộsmxic lạlhgzi khámrgpc, hàmfueng năzbwsm đakzrhpohu tổuyar chứghagc tu sĩvayk thàmfuenh niêqgqyn kếpvett đakzrsmxii xôosgkng vàmfueo mộsmxit vàmfuei hung đakzrzhota. đakzrnfsemfuem nghi thứghagc trưgptxodcing thàmfuenh cho chúmrgpng.

Cao thủuxkbqgqyu tộsmxic khôosgkng ngừdiyrng tiếpvetn nhậqaohp hung đakzrzhota lùbnksng bắhgjct hung thúmrgp. sau mấsmxiy vạlhgzn năzbwsm tíjfgcch lũvismy mớnippi bắhgjct đakzrưgptxycddc loạlhgzi sủuxkbng thúmrgp nhưgptx Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp.

Mộsmxit nguyêqgqyn nhâosgkn khámrgpc đakzrómfuemfue. Yêqgqyu tộsmxic thểnfse chấsmxit đakzrqaohc thùbnks. cómfue liêqgqyn hệnqop khôosgkng íjfgct vớnippi hung thúmrgp. Thầsmxin Thúmrgp. rấsmxit dễmfuemfueng kếpvett nốhgjci cùbnksng hung thúmrgp. cho nêqgqyn cũvismng dễmfuemfueng thu phụuyarc hung thúmrgp. Thầsmxin Thúmrgp.

Sinh hồmrgpn củuxkba Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgpmfuey dung hợycddp rấsmxit nhiềhpohu Niếpvetp Khôosgkng Thủuxkby Ngâosgkn, cómfue thểnfsegptxycddn trậqaohn phámrgpp dưgptxnippi đakzrsmxit duy trìxrbe mộsmxit khôosgkng gian thôosgkng đakzrlhgzo nhỏmwan hẹosgkp, nhậqaohn lấsmxiy năzbwsng lưgptxycddng củuxkba bảlunhn thểnfse cuồmrgpn cuộsmxin khôosgkng ngừdiyrng từdiyr Đomlvôosgkng Thổuyar truyềhpohn tốhgjcng tớnippi đakzrâosgky.

Đomlvôosgki mắhgjct đakzrmwan ngầsmxiu khôosgkng chúmrgpt cảlunhm tìxrbenh củuxkba Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgp liếpvetc nhìxrben thầsmxin kiếpvetm Thiêqgqyn Tinh trong tay Vũvism La vôosgkbnksng chăzbwsm chúmrgp. dưgptxqlfgng nhưgptxosgkbnksng kiêqgqyng kỵvgld. Chíjfgcn cámrgpi đakzrosgki dàmfuei trắhgjcng nhưgptx tuyếpvett củuxkba nómfue khẽfzaa chuyểnfsen, hai đakzrlhgzo hàmfueo quang trong mắhgjct chiếpvetu thẳlhgzng vàmfueo mắhgjct pho tưgptxycddng thầsmxin khổuyarng lồmrgp.

mrgpc nàmfuey pho tưgptxycddng tiếpvetp nhậqaohn hàmfueo quang mặqaoht trăzbwsng tầsmxiy rửofjca đakzrãoitsosgku. thâosgkn tưgptxycddng vốhgjcn làmfue đakzrámrgp đakzren dầsmxin dầsmxin phómfueng xuấsmxit ngâosgkn quang mờqlfg nhạlhgzt.

Tuy rằvsxsng ngoàmfuei thâosgkn bao phủuxkb ngâosgkn quang, nhưgptxng bảlunhn thểnfsevismng vẫomlvn làmfue đakzrámrgp đakzren. khiếpvetn cho pho tưgptxycddng tràmfuen ngậqaohp mịzhot lựmroic quámrgpi dịzhot.

mfueo quang trong mắhgjct Cửofjcu Vĩvayk Bạlhgzch Hồmrgpmfuet vàmfueo mắhgjct pho tưgptxycddng, khiếpvetn cho nómfue nhưgptx mộsmxit cámrgpnh quâosgkn tinh nhuệnqop đakzrang sẵvgldn sàmfueng chờqlfg lệnqopnh, thìxrbenh lìxrbenh nhậqaohn đakzrưgptxycddc mệnqopnh lệnqopnh giếpvett đakzrzhotch, toàmfuen thâosgkn chấsmxin đakzrsmxing ầsmxim ầsmxim. giơfoyj tay nắhgjcm lấsmxiy thạlhgzch kiếpvetm gámrgpc ngang đakzrùbnksi, chậqaohm rãoitsi đakzrghagng dậqaohy.

Mỗbnksi mộsmxit đakzrsmxing támrgpc củuxkba nómfuemfuem cho mặqaoht đakzrsmxit chấsmxin đakzrsmxing, trêqgqyn vámrgpch númrgpi hai bêqgqyn. đakzrsmxit đakzrámrgpfoyji xuốhgjcng ràmfueo ràmfueo khôosgkng ngớnippt.

Pho tưgptxycddng nàmfuey bìxrbenh thưgptxqlfgng đakzrãoits cao tưgptxơfoyjng đakzrưgptxơfoyjng vớnippi vámrgpch númrgpi hai bêqgqyn. hiệnqopn tạlhgzi đakzrghagng dậqaohy càmfueng cao to khôosgkng gìxrbemrgpnh kịzhotp. Ba ngưgptxqlfgi Vũvism La ởodci trưgptxnippc mặqaoht nómfue, khôosgkng bằvsxsng cảlunh con kiếpvetn.

Nam Vâosgkn thầsmxim mắhgjcng mộsmxit tiếpvetng:

- Con bàmfuemfue, còomlvn khôosgkng mau chạlhgzy, đakzrámrgpnh đakzrsmxim gìxrbe nữywtha...

Thếpvet nhưgptxng Vũvism La vàmfue Quámrgpch Tổuyar Hoàmfuenh cũvismng khôosgkng cómfue ýuhnaosgkm trậqaohn bỏmwan chạlhgzy, Nam Vâosgkn cũvismng phảlunhi kiêqgqyn trìxrbe đakzrghagng sau lưgptxng hai ngưgptxqlfgi. Y rấsmxit tựmroi biếpvett sứghagc minh, xuấsmxit thâosgkn támrgpn tu, côosgkng phámrgpp khôosgkng cómfue, chiếpvetn lựmroic tầsmxim thưgptxqlfgng. Dùbnks y phómfueng xuấsmxit ra phámrgpp bảlunho sờqlfg trưgptxqlfgng củuxkba mìxrbenh làmfueosgkn Đomlvlhgzo quyếpvett cũvismng khôosgkng làmfuem gìxrbe đakzrưgptxycddc quámrgpi vậqaoht khổuyarng lồmrgpmfuey.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.