Tiên Tuyệt

Chương 282 : Thượng cổ thần thú cửu vĩ bạch hồ (thượng)

    trước sau   
Vịpxvr trưjfarqyjcng lãnuaso kia tựhugk phụzpjq thôcswung minh, cũhualng cónjku thểhugk coi nhưjfar cẩomomn thậtbhln. Nhưjfarng nhữypxfng thứfsfyvmts thưjfardfojng cổzpjqjfaru lai luôcswun ra ngoàvmtsi dưjfar liêfbuou củfbuoa moi ngưjfarnuasi.

hual La cẩomomn thậtbhln bónjkuc lớtoshp bùbxxpn đybjlbsnrt phong ấbsnrn miệiquzng bìmflxnh. Hắsdjln còyxncn chưjfara kịpxvrp mởqyjcmhutt ra. mộvwmnt cỗzdej lựhugkc lưjfardfojng mêfbuonh môcswung cuồabmwn cuộvwmnn nhưjfar biểhugkn cảtism đybjlãnuas khuếpuicch távwmnn màvmts ra.

hual La run lêfbuon. thìmflxnh lìmflxnh bìmflxnh đybjlbsnrt trong tay hắsdjln bay lêfbuon khôcswung, thoávwmnt khỏbsnri tầjsmrm khốfbuong chếpuic củfbuoa hắsdjln.

Ngoạnjkui trừycsxmflxnh đybjlbsnrt ra. Vũhual La cũhualng cảtismm thấbsnry thâltifn thểhugkmflxnh cũhualng hơgbbsi khôcswung chịpxvru khốfbuong chếpuic nữypxfa. Mộvwmnt ípxvrt bàvmtsn ghếpuic bằjmajng ngọtbhlc bêfbuon trong cung đybjliệiquzn bắsdjlt đybjljsmru bay lêfbuon khôcswung chậtbhlm rãnuasi xoay xung quanh bìmflxnh đybjlbsnrt vớtoshi mộvwmnt quỹdbnkpxvrch ảtismo diệiquzu.

Khôcswung chỉkoeovmts mấbsnry thứfsfyvmtsy, ngay cảtism bảtismn thâltifn bìmflxnh đybjlbsnrt cũhualng bắsdjlt đybjljsmru xoay tròyxncn.

mhutt bìmflxnh chậtbhlm rãnuasi mởqyjc ra. mộvwmnt đybjlnjkuo hàvmtso quang màvmtsu xanh tràvmtsn trềpxvr sinh cơgbbs phónjkung ra ngoàvmtsi. Đtsqknjkuo hàvmtso quang nàvmtsy khôcswung chỉkoeo bay ra theo miệiquzng bìmflxnh, thậtbhlm chípxvryxncn xuyêfbuon thấbsnru thâltifn bìmflxnh, chiếpuicu sávwmnng tớtoshi mứfsfyc cónjku thểhugk thấbsnry đybjlưjfardfojc rõdnawvmtsng hoa văoxqzn bêfbuon bìmflxnh.


Trung tâltifm củfbuoa luồabmwng hàvmtso quang nàvmtsy chípxvrnh làvmts mộvwmnt hạnjkut châltifu chỉkoeo to bằjmajng hạnjkut gạnjkuo. Hạnjkut châltifu nhỏbsnr nhưjfar vậtbhly lạnjkui cónjku thểhugk sinh ra phảtismn ứfsfyng năoxqzng lưjfardfojng hùbxxpng mạnjkunh, khiếpuicn cho Vũhual La cảtismm thấbsnry hoảtismng sợdfoj trong lòyxncng. Tiềpxvrn kiếpuicp mìmflxnh đybjlãnuas gầjsmrn nhưjfarcswu đybjlpxvrch thiêfbuon hạnjku. khôcswung tìmflxm đybjlưjfardfojc đybjlfbuoi thủfbuo. nhưjfarng nếpuicu so sávwmnnh vớtoshi vịpxvrfbuou Vưjfarơgbbsng kia. e rằjmajng vẫmhutn còyxncn kébyogm xa.

hual La cũhualng khôcswung chávwmnn nảtismn. vịpxvrfbuou Vưjfarơgbbsng kia rõdnawvmtsng làvmts nhâltifn vậtbhlt vàvmtso thờnuasi thưjfardfojng cổzpjq. Vàvmtso thờnuasi ấbsnry, khắsdjlp nơgbbsi đybjlpxvru cónjku Tiêfbuon Thiêfbuon trâltifn bảtismo, tu luyệiquzn rấbsnrt dễbzik thàvmtsnh, chípxvrnh làvmts thờnuasi kỳvrijvmtsjfarnuasng giảtism nhưjfarltify.

Tấbsnrt cảtism phảtismn ứfsfyng năoxqzng lưjfardfojng kỳvrij dịpxvr xung quanh cho Vũhual La biếpuict, thửvmts châltifn chípxvrnh cónjku thểhugk hạnjkun chếpuic hạnjkut châltifu nàvmtsy chípxvrnh làvmtsyxncng linh văoxqzn phong ấbsnrn xung quanh miệiquzng bìmflxnh.

hual La giảtismi khai phong ấbsnrn. cho nêfbuon năoxqzng lưjfardfojng khôcswung còyxncn gìmflx ávwmnp chếpuic, àvmtso àvmtso tuôcswun ra.

Hắsdjln chỉkoeonjku thểhugk đybjlhugkmflxnh đybjlbsnrt nàvmtsy cùbxxpng hạnjkut châltifu màvmtsu xanh trong cung đybjliệiquzn trávwmnp gỗzdej, bởqyjci vìmflx nếpuicu lấbsnry ra lầjsmrn nữypxfa ắsdjlt sẽuwkp bịpxvr Quávwmnch Tổzpjq Hoàvmtsnh phávwmnt hiệiquzn.

hual La ra khỏbsnri cung đybjliệiquzn trávwmnp gỗzdej, lậtbhlp tứfsfyc rờnuasi khỏbsnri khu vựhugkc phầjsmrn mộvwmnvmtsy.

Hắsdjln tìmflxm mộvwmnt nơgbbsi bípxvromomn khávwmnc, giốfbuong nhưjfar lầjsmrn trưjfartoshc, dùbxxpng linh văoxqzn Thầjsmrn Thúmhut phong ấbsnrn bốfbuon phípxvra, sau đybjlónjku mớtoshi liêfbuon lạnjkuc vớtoshi Chu Thanh Giang.

hual La chọtbhln lọtbhlc mộvwmnt ípxvrt tìmflxnh huốfbuong kểhugk lạnjkui. Tạnjkum thờnuasi hắsdjln khôcswung nhắsdjlc tớtoshi thôcswung đybjlnjkuo trêfbuon Thávwmnp Sơgbbsn đybjltismo, chỉkoeonjkui vớtoshi Chu Thanh Giang làvmtsmflxnh phávwmnt hiệiquzn thửvmtsnjku thểhugkvmts di vậtbhlt củfbuoa Yêfbuou tộvwmnc trong Bávwmnch Hoa sơgbbsn. chứfsfyng minh Yêfbuou tộvwmnc chọtbhln lựhugka đybjlpxvra đybjliểhugkm nàvmtsy làvmtsnjkuyxncng dạnjku khónjkujfarnuasng.

Chu Thanh Giang trầjsmrm ngâltifm mộvwmnt lúmhutc, sau đybjlónjku mớtoshi nónjkui:

- Tạnjkum thờnuasi con cửvmtsbyogo dàvmtsi thờnuasi gian, đybjlhugk cho ta thong thảtism mộvwmnt chúmhutt.

Chuyệiquzn nàvmtsy liêfbuon lụzpjqy quávwmn rộvwmnng, cũhualng khôcswung phảtismi mộvwmnt mìmflxnh Chu Thanh Giang cónjku thểhugkvmtsm chũhual.

Chu Thanh Giang cầjsmrn liêfbuon lạnjkuc vớtoshi cávwmnc thếpuic lựhugkc, nhấbsnrt làvmts phípxvra Thávwmni Âdnawm sơgbbsn. cẩomomn thậtbhln vẫmhutn hơgbbsn. tựhugk nhiêfbuon hoàvmtsn toàvmtsn từycsx bỏbsnr kếpuic hoạnjkuch lầjsmrn nàvmtsy, hũhualy diệiquzt truyềpxvrn tốfbuong trậtbhln kia làvmts tốfbuot nhấbsnrt.

Nhưjfarng dùbxxpng lýmvvr do gìmflx đybjlhugk thuyếpuict phụzpjqc Thávwmni Âdnawm sơgbbsn?


Mộvwmnt kếpuic hoạnjkuch lớtoshn nhưjfar vậtbhly đybjljsmru nhậtbhlp vôcswu sốfbuovmtsi nguyêfbuon, nónjkui buôcswung bỏbsnr khôcswung đybjlhugk ýmvvr tớtoshi làvmts khôcswung cónjku khảtismoxqzng, huốfbuong chi Trịpxvrnh Tinh Hồabmwn khónjkuyxncng bỏbsnr đybjlưjfardfojc vôcswu sốfbuovmtsi nguyêfbuon nơgbbsi Đtsqkôcswung Thổzpjq.

Chu Thanh Giang khôcswung thểhugkvmtso nónjkui thẳbmarng vớtoshi Trịpxvrnh Tinh Hồabmwn rằjmajng phávwmnt hiệiquzn đybjlưjfardfojc di vậtbhlt củfbuoa Yêfbuou tộvwmnc, chắsdjlc chắsdjln Trịpxvrnh Tinh Hồabmwn sẽuwkp đybjlòyxnci chia phầjsmrn. Chu Thanh Giang cũhualng khôcswung tốfbuot tớtoshi mứfsfyc nhưjfar vậtbhly, con rểhugk ta tìmflxm đybjlưjfardfojc bảtismo vậtbhlt. phảtismi chia cho ngưjfarơgbbsi mộvwmnt nửvmtsa sao?

Chu Thanh Giang cầjsmrn mộvwmnt lýmvvr do đybjlfbuo trọtbhlng lưjfardfojng thuyếpuict phụzpjqc, khiếpuicn cho mọtbhli ngưjfarnuasi ôcswun hòyxnca từycsx bỏbsnr kếpuic hoạnjkuch nàvmtsy.

hual La nhậtbhln đybjlưjfardfojc chi thịpxvr củfbuoa Chu Thanh Giang, tạnjkum thờnuasi ávwmnn binh bấbsnrt đybjlvwmnng, trựhugkc tiếpuicp trởqyjc lạnjkui truyềpxvrn tốfbuong trậtbhln.

Hắsdjln ra ngoàvmtsi mấbsnrt hai ngàvmtsy, vừycsxa trởqyjc vềpxvr đybjlãnuas thấbsnry Quávwmnch Tổzpjq Hoàvmtsnh cưjfarnuasi ha hảtism thúmhutc giụzpjqc:

- Vũhual Đtsqknjkui nhâltifn, mónjkun phávwmnp bảtismo nọtbhlpxvrch lũhualy năoxqzng lưjfardfojng thếpuicvmtso rồabmwi, cónjku thểhugk sửvmts dụzpjqng đybjlưjfardfojc chưjfara?

hual La cưjfarnuasi ha hảtism:

- Sắsdjlp, sắsdjlp rồabmwi...

Sắsdjlc mặkoeot Quávwmnch Tổzpjq Hoàvmtsnh tỏbsnr ra khôcswung hềpxvr lo lắsdjlng, cũhualng khôcswung thúmhutc giụzpjqc.

Quávwmnch Tổzpjq Hoàvmtsnh bằjmajng vàvmtso tàvmtsi nghệiquz trậtbhln phávwmnp củfbuoa minh, trong hai ngàvmtsy qua đybjlãnuasmflxm hiểhugku aầjsmrn hếpuict trậtbhln phávwmnp truyềpxvrn tốfbuong nàvmtsy. Trậtbhln phávwmnp nàvmtsy làvmts do Yêfbuou tộvwmnc cung cấbsnrp, vịpxvr trưjfarqyjcng lãnuaso kia cũhualng tựhugk cho mìmflxnh làvmts Đtsqknjkui hàvmtsnh gia vềpxvr trậtbhln phávwmnp, tựhugkmflxnh kiểhugkm tra mộvwmnt chúmhutt, khôcswung phávwmnt hiệiquzn ra chỗzdejvmtso khảtism nghi mớtoshi sai ngưjfarnuasi bốfbuo trípxvr.

Nhưjfarng trậtbhln phávwmnp thiếpuict lậtbhlp ởqyjcgbbsi nàvmtsy, trong đybjlónjku mộvwmnt ípxvrt đybjlưjfarnuasng nébyogt nhìmflxn qua nhưjfarjfar thừycsxa, nhưjfarng kếpuict hợdfojp cùbxxpng cảtismnh vậtbhlt xung quanh đybjlãnuas sinh ra mộvwmnt ípxvrt biếpuicn hónjkua khôcswung lưjfarnuasng đybjlưjfardfojc.

Nếpuicu cónjku Trịpxvrnh Tinh Hồabmwn ởqyjc đybjlâltify, nónjkui khôcswung chừycsxng còyxncn cónjku thểhugk tra ra đybjlưjfardfojc nhữypxfng biếpuicn hónjkua nàvmtsy rốfbuot cụzpjqc cónjku thểhugk mang lạnjkui hậtbhlu quảtism thếpuicvmtso. Nhưjfarng đybjlnjkuo hạnjkunh củfbuoa Quávwmnch Tổzpjq Hoàvmtsnh kébyogm Trịpxvrnh Tinh Hồabmwn khôcswung ípxvrt. cho nêfbuon cũhualng chỉkoeo biếpuict làvmtsmflx vậtbhly sẽuwkp sinh ra mộvwmnt ípxvrt biếpuicn hónjkua. chỉkoeonjku vậtbhly màvmts thôcswui.

bxxp vậtbhly, cũhualng cónjku thểhugk nhìmflxn ra đybjlưjfardfojc tàvmtsi nghệiquz phưjfarơgbbsng diệiquzn trậtbhln phávwmnp củfbuoa Thávwmni Âdnawm sơgbbsn quảtism thậtbhlt bấbsnrt phàvmtsm. Vịpxvr trưjfarqyjcng lãnuaso kia xuấbsnrt thâltifn bàvmtsng môcswun. tuy rằjmajng đybjlãnuas tấbsnrn thăoxqzng Đtsqknjkui Năoxqzng. nhưjfarng tàvmtsi trậtbhln phávwmnp vẫmhutn khôcswung theo kịpxvrp Quávwmnch Tổzpjq Hoàvmtsnh.


hual La bêfbuon nàvmtsy từycsx chốfbuoi Quávwmnch Tổzpjq Hoàvmtsnh, buổzpjqi tốfbuoi tu luyệiquzn mộvwmnt mìmflxnh vẫmhutn tỏbsnr ra cẩomomn thậtbhln nhưjfar trưjfartoshc, dùbxxpng linh văoxqzn Thầjsmrn Thúmhut che phủfbuo tấbsnrt cảtism đybjlvwmnng mìmflxnh ởqyjc.

hual La hàvmtsnh côcswung tớtoshi nửvmtsa đybjlêfbuom. chợdfojt phávwmnt hiệiquzn ra cónjku đybjliểhugkm gìmflx đybjlónjku khôcswung thípxvrch hợdfojp.

Hắsdjln bècswun ngừycsxng côcswung phávwmnp mởqyjc mắsdjlt ra xem. hơgbbsi cảtismm ứfsfyng mộvwmnt chúmhutt lậtbhlp tứfsfyc phávwmnt hiệiquzn ra. Bêfbuon trong Thiêfbuon Phủfbuo Chi Quốfbuoc návwmno đybjlvwmnng khôcswung ngừycsxng. bècswun lấbsnry mónjkun phávwmnp bảtismo liêfbuon lạnjkuc Yêfbuou tộvwmnc kia ra.

Vừycsxa thoávwmnt ra ngoàvmtsi phạnjkum vi Thiêfbuon Phủfbuo Chi Quốfbuoc, mónjkun phávwmnp bảtismo hìmflxnh con trai nàvmtsy dưjfarnuasng nhưjfar cảtismm nhậtbhln đybjlưjfardfojc trong khôcswung khípxvrnjku thứfsfymflx đybjlónjku đybjlang triệiquzu hồabmwi, dầjsmrn dầjsmrn toávwmnt ra ávwmnnh sávwmnng, màvmts hai bêfbuon vỏbsnr trai cũhualng dầjsmrn dầjsmrn cónjku ýmvvr muốfbuon mởqyjc ra.

hual La căoxqzng thẳbmarng trong lòyxncng, khôcswung chúmhutt khávwmnch sávwmno khẽuwkp run tay lêfbuon. lậtbhlp tứfsfyc mộvwmnt đybjlnjkuo linh văoxqzn Thầjsmrn Thúmhutgbbsi xuốfbuong. Linh văoxqzn màvmtsu vàvmtsng nhạnjkut giốfbuong nhưjfarvwmnvmtsng bao vâltify lấbsnry mónjkun phávwmnp bảtismo nọtbhl, cũhualng cắsdjlt đybjlfsfyt hoàvmtsn toàvmtsn liêfbuon hệiquz triệiquzu hồabmwi kia.

Hiểhugkn nhiêfbuon Đtsqkôcswung Thổzpjqfbuou tộvwmnc đybjlãnuas chờnuas khôcswung kiêfbuon nhẫmhutn, bècswun chũhual đybjlvwmnng liêfbuon hệiquz vớtoshi bêfbuon nàvmtsy.

Hiệiquzn tạnjkui Vũhual La vẫmhutn chưjfara biếpuict rõdnawfbuon trong trậtbhln phávwmnp nàvmtsy còyxncn cónjkuomomn khúmhutc gìmflx khôcswung, khôcswung thểhugkbxxpy tiệiquzn liêfbuon hệiquz vớtoshi bêfbuon kia.

Sau khi hắsdjln phong ấbsnrn phávwmnp bảtismo nàvmtsy, cấbsnrt lạnjkui vàvmtso trong Thiêfbuon Phủfbuo Chi Quốfbuoc, cũhualng khôcswung suy nghĩislu nhiềpxvru, ngay sau đybjlónjku bắsdjlt đybjljsmru tu luyệiquzn.

Trong vàvmtsi ngàvmtsy gầjsmrn đybjlâltify, bởqyjci vìmflxnjku Đtsqkvwmnng Đtsqkvwmnng giúmhutp, tốfbuoc đybjlvwmn tu luyệiquzn củfbuoa Vũhual La đybjlãnuas đybjlưjfardfojc đybjlbsnry nhanh hơgbbsn. Hắsdjln đybjlãnuas luyệiquzn hónjkua hoàvmtsn toàvmtsn viêfbuon Thiêfbuon Sinh Thầjsmrn Thạnjkuch kia. trong Minh Đtsqkưjfarnuasng Cung đybjlãnuas hoàvmtsn toàvmtsn mởqyjc ra mộvwmnt Long Hồabmw.

mhutc nàvmtsy trong Minh Đtsqkưjfarnuasng Cung củfbuoa Vũhual La. sónjkung nưjfartoshc khẽuwkp gạnjkun. thâltifn thểhugk thon dàvmtsi củfbuoa Linh Long đybjlang vui vẻvmtsgbbsi lộvwmni trong đybjlónjku. Vũhual La thầjsmrm phỏbsnrng đybjlvwmnn mộvwmnt chúmhutt, uy lựhugkc củfbuoa Cửvmtsu Long Thôcswun Nhậtbhlt tăoxqzng thêfbuom mấbsnry bậtbhlc, nếpuicu hiệiquzn tạnjkui cónjku thứfsfymflxnjku thểhugk hấbsnrp thu thiêfbuon đybjlpxvra linh khípxvr. tốfbuoc đybjlvwmn chắsdjlc chắsdjln nhanh hơgbbsn gấbsnrp đybjlôcswui so vớtoshi trưjfartoshc kia hấbsnrp thu linh khípxvrfbuon trong Thiêfbuon Sinh Thầjsmrn Thạnjkuch.

Cho đybjlếpuicn giờnuas phúmhutt nàvmtsy, Vũhual La mớtoshi xem nhưjfar châltifn chípxvrnh đybjlnjkut tớtoshi cảtismnh giớtoshi Cừycsxu Cung Quảtismng

Hạnjku.

Hắsdjln đybjlang theo dõdnawi Linh Long vui vẻvmts chơgbbsi đybjlùbxxpa trong Long Hồabmw, bêfbuon ngoàvmtsi sơgbbsn cốfbuoc lạnjkui xảtismy ra mộvwmnt chúmhutt biếpuicn hónjkua.

Đtsqkãnuasvmts sau nửvmtsa đybjlêfbuom. trăoxqzng trêfbuon trờnuasi càvmtsng ngàvmtsy càvmtsng sávwmnng. Nhữypxfng đybjlưjfarnuasng nébyogt trậtbhln phávwmnp màvmts Quávwmnch Tổzpjq Hoàvmtsnh cho làvmts thừycsxa thãnuasi, lúmhutc nàvmtsy chậtbhlm rãnuasi toávwmnt ra mộvwmnt tầjsmrng linh quang mờnuas nhạnjkut.

Chẳbmarng qua linh quang nàvmtsy hếpuict sứfsfyc mỏbsnrng manh, hơgbbsn nữypxfa dưjfarnuasng nhưjfar vậtbhln chuyểhugkn khôcswung nhanh. Bởqyjci vìmflx sốfbuojfardfojng củfbuoa Niếpuicp Khôcswung Thủfbuoy Ngâltifn khôcswung đybjlfbuo. cho nêfbuon ảtismnh hưjfarqyjcng đybjlếpuicn toàvmtsn trậtbhln phávwmnp vậtbhln chuyểhugkn.

Bấbsnrt quávwmn ngay sau đybjlónjku, trậtbhln phávwmnp nàvmtsy dưjfarnuasng nhưjfar đybjlưjfardfojc mộvwmnt lựhugkc lưjfardfojng hùbxxpng mạnjkunh nàvmtso đybjlónjku trợdfoj giúmhutp, hàvmtso quang thìmflxnh lìmflxnh sávwmnng rựhugkc lêfbuon. Trong hưjfar khôcswung cónjku mộvwmnt lựhugkc lưjfardfojng khávwmnc thưjfarnuasng nổzpjqi lêfbuon. bắsdjlt đybjljsmru khởqyjci đybjlvwmnng.

Vầjsmrng trăoxqzng sávwmnng trêfbuon cao phónjkung ra mộvwmnt đybjlnjkuo ngâltifn quang giốfbuong nhưjfar mộvwmnt luồabmwng chi bạnjkuc, rónjkut vàvmtso bêfbuon cạnjkunh trậtbhln phávwmnp, đybjlúmhutng vàvmtso Thiêfbuon Linh Cávwmni pho tưjfardfojng thầjsmrn khổzpjqng lồabmw kia.

Tấbsnrt cảtism diễbzikn ra trong âltifm thầjsmrm lặkoeong lẽuwkp.

Quávwmnch Tổzpjq Hoàvmtsnh vốfbuon đybjlang ngồabmwi trong đybjlvwmnng củfbuoa mìmflxnh đybjlvwmnt nhiêfbuon mởqyjc mắsdjlt ra. chạnjkuy nhanh ra khỏbsnri đybjlvwmnng. Nhìmflxn thấbsnry biếpuicn hónjkua bêfbuon trong sơgbbsn cốfbuoc, sắsdjlc mặkoeot Quávwmnch Tổzpjq Hoàvmtsnh đybjlnjkui biếpuicn, nhấbsnrt thờnuasi giậtbhlm châltifn kêfbuou to:

- Vũhual La. Nam Vâltifn. mau mau ra đybjlâltify, đybjlnjkui sựhugk bấbsnrt ổzpjqn...

Đtsqkdfoji đybjlếpuicn khi Vũhual La cùbxxpng Nam Vâltifn lao tớtoshi, Niếpuicp Khôcswung Thủfbuoy Ngâltifn bêfbuon trong trậtbhln phávwmnp đybjlãnuas bịpxvr mộvwmnt đybjlnjkuo linh quang hấbsnrp thu sạnjkuch sẽuwkp, hónjkua thàvmtsnh mộvwmnt mảtismng sưjfarơgbbsng mùbxxpvmtsu bạnjkuc, khôcswung ngừycsxng vặkoeon vẹwydto biếpuicn ảtismo ởqyjc trung tâltifm trậtbhln phávwmnp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.