Tiên Tuyệt

Chương 281 : Di bảo của yêu tộc (hạ)

    trước sau   
rkhd La cau màrkhdy:

- Chuyệkhivn nàrkhdy cónyut liêsisfn quan gìjqra tớxsqki Bárrujch Hoa sơcuesn?

Hồovgw Phùusfz Hoa vộzodni đsocvárrujp:

- Vốgehdn phầcuesn mộzodn tổicle tiêsisfn củgybya dâbiucn chúpkdgng trong huyệkhivn thàrkhdnh đsocvhheju ởwdxg trong Bárrujch Hoa sơcuesn. sau bởwdxgi vìjqra khoảwedlng cárrujch khárruj xa. cúpkdgng bárruji khônyutng thuậgybyn tiệkhivn, cho nêsisfn mớxsqki mờfhhdi đsocvigcao sĩtdywrkhdm lễchoi, dờfhhdi phầcuesn mộzodn tổicle tiêsisfn vềhhej đsocvâbiucy. Đuaorâbiucy làrkhd biếokzhn hónyuta lớxsqkn nhấmscnt củgybya Bárrujch Hoa sơcuesn.

rkhd La cảwedlm thấmscny trong lòazrcng dâbiucng lêsisfn mộzodnt tia hy vọogkwng:

- Vậgybyy lãpkdgo cónyut biếokzht phầcuesn mộzodn trưnkfnxsqkc kia ởwdxg đsocvâbiucu khônyutng, dẫtsgcn ta đsocvi xem.


Hồovgw Phùusfz Hoa tỏjlkx ra lúpkdgng túpkdgng:

- Họogkwc sinh làrkhd ngưnkfnfhhdi ngoàrkhdi đsocvưnkfnrrujc đsocviềhheju tớxsqki đsocvâbiucy, khônyutng phảwedli làrkhdbiucn bảwedln đsocvpkdga. Xin Đuaorigcai nhâbiucn vềhhej huyệkhivn nha chờfhhd cho mộzodnt lúpkdgc, đsocvkhiv từigca phárruji ngưnkfnfhhdi đsocvi tìjqram bônyutpkdgo bảwedln đsocvpkdga. ắnaagt hẳywssn sẽhhejnyut ngưnkfnfhhdi còazrcn nhớxsqk đsocvpkdga phưnkfnơcuesng ấmscny.

Hồovgw Phùusfz Hoa vônyutusfzng lưnkfnu ýxsqk chuyệkhivn củgybya Vũrkhd La. lậgybyp tứtsgcc chiêsisfu mộzodn tấmscnt cảwedlpkdgo nhâbiucn ngoàrkhdi bảwedly mưnkfnơcuesi tuổiclei trong huyệkhivn thàrkhdnh, cuốgehdi cùusfzng chọogkwn ra mưnkfnfhhdi ngưnkfnfhhdi, lệkhivnh cho bọogkwn họogkw dẫtsgcn đsocvưnkfnfhhdng tớxsqki Bárrujch Hoa sơcuesn.

rkhd La cảwedlm thấmscny khônyutng nờfhhd, nhưnkfnng Hồovgw Phùusfz Hoa nónyuti cũrkhdng cónyutxsqk. Thờfhhdi gian trônyuti qua đsocvãpkdgbiucu. hơcuesn nữutnja nhữutnjng lãpkdgo nhâbiucn nàrkhdy tuổiclei tárrujc đsocvãpkdg cao, chỉywss sợrrujrkhdng khônyutng nhớxsqkzyrvrkhdng lắnaagm. đsocvi nhiềhheju mộzodnt chúpkdgt đsocvtsgcrrujc minh đsocvgehdi chiếokzhu vớxsqki nhau, trárrujnh sai sónyutt.

rkhd La bèrhayn lệkhivnh cho ngưnkfnfhhdi củgybya lãpkdgo chuẩusfzn bịpkdgrrujng, khiêsisfng mưnkfnfhhdi vịpkdgpkdgo nhâbiucn nàrkhdy vàrkhdo Bárrujch Hoa sơcuesn.

Bởwdxgi vìjqranyutnkfnfhhdi vịpkdgpkdgo nhâbiucn, lúpkdgc vàrkhdo núpkdgi cũrkhdng đsocvãpkdgrkhd buổiclei chiềhheju. Mãpkdgi tớxsqki khi trờfhhdi tốgehdi vẫtsgcn chưnkfna đsocvi tớxsqki khu vựsrulc phầcuesn mộzodnrkhd.

rkhdng may Hồovgw Phùusfz Hoa sớxsqkm cónyut chuẩusfzn bịpkdg, mang theo tấmscnt cảwedl chu toàrkhdn, lệkhivnh cho bọogkwn nha dịpkdgch dựsrulng lềhheju trạigcai, đsocvgehdt lửovgwa lêsisfn. Sau khi ăuahkn uốgehdng mộzodnt chúpkdgt, cónyut đsocvárrujm nha dịpkdgch gárrujc đsocvêsisfm. Tri huyệkhivn lãpkdgo gia. Vũrkhd La cùusfzng mưnkfnfhhdi vịpkdgpkdgo nhâbiucn cónyut thểtsgcsisfn lòazrcng ngủgyby say mộzodnt giấmscnc.

Mộzodnt đsocvêsisfm khônyutng cónyut chuyệkhivn gìjqra. sárrujng sớxsqkm hônyutm sau tiếokzhp tụcuesc xuấmscnt phárrujt.

Thậgybyt ra trong lúpkdgc ấmscny đsocvi sai đsocvưnkfnfhhdng tớxsqki hai lầcuesn. rốgehdt cụcuesc tớxsqki giữutnja trưnkfna mớxsqki tìjqram tớxsqki đsocvúpkdgng chỗfmeq.

Sau khi phầcuesn mộzodn đsocvưnkfnrrujc chuyểtsgcn đsocvi, cárrujc hốgehd đsocvtsgc lạigcai đsocvãpkdg đsocvưnkfnrrujc san bằnteqng. Trảwedli qua hơcuesn sárruju mưnkfnơcuesi năuahkm. câbiucy cỏjlkx mọogkwc đsocvcuesy, khônyutng còazrcn nhìjqran ra dấmscnu vếokzht gìjqra củgybya ngàrkhdy trưnkfnxsqkc.

rkhd La nhìjqran mảwedlnh đsocvmscnt nọogkw, biếokzht rằnteqng mìjqranh đsocvãpkdg tớxsqki đsocvúpkdgng nơcuesi, cảwedlm giárrujc quen thuộzodnc càrkhdng ngàrkhdy càrkhdng mãpkdgnh liệkhivt.

Hồovgw Phùusfz Hoa thấmscny sắnaagc mặokzht Vũrkhd La. biếokzht rằnteqng chuyệkhivn nàrkhdy đsocvãpkdg thàrkhdnh. Lãpkdgo cảwedlm thấmscny trong lòazrcng mừigcang rỡckkn, cẩusfzn thậgybyn tiếokzhn lêsisfn mộzodnt bưnkfnxsqkc:

- Đuaorigcai nhâbiucn, phảwedli chăuahkng nơcuesi nàrkhdy làrkhd đsocvpkdga phưnkfnơcuesng ngàrkhdi muốgehdn tìjqram?


rkhd La khônyutng nónyuti nhiềhheju lờfhhdi, chi nhẹvpib nhàrkhdng khoárrujt tay chặokzhn lạigcai:

- Lãpkdgo dẫtsgcn bọogkwn họogkw đsocvi vềhhej trưnkfnxsqkc, ta còazrcn cónyut việkhivc.

Hắnaagn cũrkhdng khônyutng nónyuti gìjqra nhiềhheju. Hồovgw Phùusfz Hoa cũrkhdng khônyutng ngu tớxsqki mứtsgcc đsocvòazrci thăuahkng quan ngay tạigcai chỗfmeq, lậgybyp tứtsgcc ngoan ngoãpkdgn hàrkhdnh lễchoi, cárrujo từigca rờfhhdi đsocvi.

pkdgc nàrkhdy đsocvãpkdgrkhd giữutnja trưnkfna, vốgehdn hẳywssn làrkhd thờfhhdi gian ăuahkn cơcuesm trưnkfna. Nhưnkfnng Vũrkhd La khônyutng còazrcn lòazrcng dạigcarkhdo nghĩtdyw tớxsqki chuyệkhivn nàrkhdy. Hồovgw Phùusfz Hoa thấmscny Vũrkhd La nónyutng lòazrcng muốgehdn mọogkwi ngưnkfnfhhdi rờfhhdi khỏjlkxi, bèrhayn lấmscny mắnaagt ra hiệkhivu cho đsocvárrujm nha dịpkdgch, tấmscnt cảwedl mọogkwi ngưnkfnfhhdi rờfhhdi đsocvi.

rkhd La phónyutng xuấmscnt nguyêsisfn hồovgwn đsocvwedlo qua xung quanh mộzodnt vòazrcng, quảwedl thậgybyt bọogkwn Hồovgw Phùusfz Hoa đsocvãpkdg đsocvi xa. liệkhivu bọogkwn chúpkdgng cũrkhdng khônyutng dárrujm âbiucm thầcuesm nhìjqran trộzodnm.

vềhhej phầcuesn Quárrujch Tổicle Hoàrkhdnh. Vũrkhd La biếokzht mìjqranh cũrkhdng khônyutng ngăuahkn đsocvưnkfnrrujc y. Huốgehdng hồovgw cho dùusfz y

thấmscny đsocvưnkfnrrujc chuyệkhivn nàrkhdy cũrkhdng khônyutng thểtsgcrkhdm gìjqra đsocvưnkfnrrujc mìjqranh.

Trêsisfn thựsrulc tếokzh Quárrujch Tổicle Hoàrkhdnh cũrkhdng khônyutng cónyut theo dõzyrvi Vũrkhd La. y đsocvang bậgybyn rộzodnn nghiêsisfn cửovgwu trậgybyn phárrujp truyềhhejn tốgehdng nọogkw. Hơcuesn nữutnja Vũrkhd La rờfhhdi khỏjlkxi, nếokzhu y cũrkhdng đsocvi theo, đsocvtsgc Nam Vâbiucn nhìjqran thấmscny chuyệkhivn nàrkhdy, thừigcaa sứtsgcc biếokzht rằnteqng y đsocvang theo dõzyrvi Vũrkhd La.

Quárrujch Tổicle Hoàrkhdnh thủgyby giữutnj trậgybyn phárrujp truyềhhejn tốgehdng, khônyutng cầcuesn biếokzht Vũrkhd La muốgehdn làrkhdm gìjqra. cuốgehdi cùusfzng chắnaagc chắnaagn cũrkhdng phảwedli trởwdxg vềhhej. Nếokzhu đsocvãpkdgrkhd nhưnkfn vậgybyy, Quárrujch Tổicle Hoàrkhdnh cầcuesn gìjqra phảwedli sốgehdt ruộzodnt?

usfzng phầcuesn mộzodnrkhdrkhdy cárrujch xa trậgybyn phárrujp truyềhhejn tốgehdng kia chừigcang mưnkfnfhhdi mấmscny dặokzhm. Cảwedlm giárrujc khiếokzhn cho Vũrkhd La cảwedlm thấmscny quen thuộzodnc phárrujt ra từigcacuesi nàrkhdy, cónyut thểtsgc khuếokzhch tárrujn ra xa mưnkfnfhhdi mấmscny dặokzhm nhưnkfn vậgybyy, thậgybyt sựsrulrkhdm cho ngưnkfnfhhdi ta cónyutcuesi kinh ngạigcac.

rkhd La đsocvi mộzodnt vòazrcng xung quanh mộzodn đsocvpkdga. tuy rằnteqng hắnaagn khẳywssng đsocvpkdgnh nơcuesi đsocvâbiucy nhấmscnt đsocvpkdgnh cónyut mộzodnt manh mốgehdi nàrkhdo đsocvónyut. Nhưnkfnng cũrkhdng giốgehdng nhưnkfnwdxgrrujch Hoa sơcuesn. Vũrkhd La cơcues hồovgw khônyutng phárrujt hiệkhivn đsocvưnkfnrrujc đsocviểtsgcm nàrkhdo khárrujc thưnkfnfhhdng ởwdxgcuesi nàrkhdy.

pkdgc nàrkhdy Vũrkhd La vônyutjqranh đsocvi tớxsqki bêsisfn cạigcanh mộzodnt ngọogkwn sơcuesn phong, ngẩusfzng đsocvcuesu nhìjqran lêsisfn lậgybyp tứtsgcc nghi hoặokzhc, ngọogkwn sơcuesn phong nàrkhdy cónyut vẻdnyv quen quen...

pkdgi cũrkhdng làrkhdpkdgi đsocvmscnt. nhưnkfnng trêsisfn đsocvywssnh ngọogkwn sơcuesn phong nàrkhdy lạigcai làrkhd nham thạigcach.


Chíoxqjnh chi tiếokzht nàrkhdy đsocvãpkdgrkhdm cho Vũrkhd La cảwedlm thấmscny hếokzht sứtsgcc tòazrcazrc, bèrhayn quan sárrujt thậgybyt kỹhwra. Bỗfmeqng nhiêsisfn linh quang chợrrujt lónyute trong đsocvcuesu. mộzodnt hìjqranh ảwedlnh dưnkfnfhhdng nhưnkfn hiệkhivn ra ngay trưnkfnxsqkc mắnaagt:

Mộzodnt vịpkdgsisfu Vưnkfnơcuesng đsocvzodni trờfhhdi đsocvigcap đsocvmscnt sừigcang sừigcang, cárrujc ngọogkwn núpkdgi xung quanh chỉywss cao tớxsqki đsocvcuesu gốgehdi y. Trong miệkhivng Yêsisfu Vưnkfnơcuesng toárrujt ra mộzodnt luồovgwng kim quang sárrujng chónyuti giốgehdng nhưnkfn thárruji dưnkfnơcuesng, chiếokzhu rọogkwi khắnaagp mặokzht đsocvmscnt. Từigcang đsocvigcao hàrkhdo quang giốgehdng nhưnkfn nhữutnjng mũrkhdi têsisfn nhọogkwn bắnaagn xuốgehdng bốgehdn phíoxqja. Cónyut đsocvigcao lọogkwt vàrkhdo dòazrcng sônyutng, cónyut đsocvigcao rơcuesi trêsisfn đsocvywssnh núpkdgi, cónyut đsocvigcao chui xuốgehdng vựsrulc sâbiucu. cónyut đsocvigcao rơcuesi trong rừigcang sâbiucu hoang vắnaagng.

Trong lăuahkng mộzodn thậgybyt lớxsqkn ởwdxg Đuaorônyutng Thổicle, dưnkfnxsqki đsocvárrujy quan tàrkhdi pha lêsisfnyut khắnaagc bứtsgcc họogkwa nàrkhdy.

rkhd trong bứtsgcc họogkwa ấmscny, hàrkhdo quang dừigcang trêsisfn ngọogkwn núpkdgi cónyut vẻdnyv đsocvokzhc biệkhivt, chíoxqjnh làrkhdjqranh dárrujng củgybya ngọogkwn núpkdgi trưnkfnxsqkc mặokzht Vũrkhd La hiệkhivn tạigcai.

Lầcuesn nàrkhdy xâbiucu chuỗfmeqi tấmscnt cảwedl manh mốgehdi lạigcai, Vũrkhd La lậgybyp tứtsgcc hiểtsgcu rõzyrvrkhdng. Chẳywssng trárrujch Yêsisfu tộzodnc lạigcai chọogkwn nơcuesi nàrkhdy, e rằnteqng tấmscnt cảwedl nhữutnjng đsocvpkdga đsocviểtsgcm khárrujc màrkhd bọogkwn chúpkdgng lựsrula chọogkwn cũrkhdng khônyutng hềhhej đsocvơcuesn giảwedln.

rkhd La dứtsgct khoárrujt phónyutng xuấmscnt nguyêsisfn hồovgwn củgybya mìjqranh ra. chậgybym rãpkdgi xâbiucm nhậgybyp vàrkhdo lòazrcng đsocvmscnt.

jqram kiếokzhm đsocviểtsgcm đsocvárrujng ngờfhhd trong khắnaagp cảwedlpkdgi đsocvovgwi quảwedl thậgybyt khônyutng dễchoi, nhưnkfnng phạigcam vi thu hẹvpibp lạigcai chỉywssazrcn xung quanh ngọogkwn núpkdgi nàrkhdy, nhưnkfn vậgybyy đsocvơcuesn giảwedln hơcuesn nhiềhheju.

Nguyêsisfn hồovgwn Vũrkhd La vốgehdn hùusfzng mạigcanh sẵachen. chỉywssrkhd đsocviềhheju khiểtsgcn khónyut khăuahkn mộzodnt chúpkdgt màrkhd thônyuti. Hắnaagn nghiếokzhn răuahkng kiêsisfn trìjqra trong khoảwedlng thờfhhdi gian ăuahkn xong bữutnja cơcuesm. cũrkhdng đsocvãpkdg tra xéwedlt rõzyrvrkhdng: Ngay dưnkfnxsqki phầcuesn mộzodnrkhd kia. cấmscnu tạigcao vàrkhdoxqjnh chấmscnt củgybya đsocvmscnt đsocvai cónyut chúpkdgt đsocvokzhc biệkhivt.

Nguyêsisfn hồovgwn truyềhhejn vềhhej trong đsocvcuesu Vũrkhd La mộzodnt hìjqranh ảwedlnh khárrujzyrvrkhdng. Dưnkfnxsqki ngọogkwn sơcuesn phong kia. bêsisfn trong sơcuesn cốgehdc vốgehdn làrkhd mộzodnt hốgehd to nhưnkfn hốgehd thiêsisfn thạigcach, nhưnkfnng khônyutng biếokzht vìjqra sao sau đsocvónyut bịpkdg đsocvmscnt đsocvai vùusfzi lấmscnp. Trêsisfn lớxsqkp đsocvmscnt nàrkhdy chíoxqjnh làrkhd phầcuesn mộzodn tổicle tiêsisfn củgybya dâbiucn chúpkdgng Sơcuesn Dưnkfnơcuesng huyệkhivn.

rkhd La thu nguyêsisfn hồovgwn lạigcai, thảwedl Kỳfmeqbiucn Týxsqk ra. đsocvárrujnh mộzodnt quyềhhejn xuốgehdng mặokzht đsocvmscnt.

Đuaorwedlo xuốgehdng dưnkfnxsqki chừigcang vàrkhdi trưnkfnrrujng mớxsqki tớxsqki ranh giớxsqki củgybya hốgehd thiêsisfn thạigcach kia. Vũrkhd La dựsrula theo nguyêsisfn hồovgwn chi dẫtsgcn. cẩusfzn thậgybyn đsocvwedlo lêsisfn mộzodnt tầcuesng bùusfzn đsocven. dưnkfnxsqki đsocvónyutrkhd mộzodnt khốgehdi đsocvárruj to cứtsgcng rắnaagn. Vũrkhd La cạigcay khốgehdi đsocvárrujsisfn. dưnkfnxsqki đsocvónyutrkhd mộzodnt cárruji đsocvzodnng sâbiucu. toárrujt ra hàrkhdn khíoxqj nhèrhay nhẹvpib.

Sau khi cạigcay phiếokzhn đsocvárrujsisfn. cảwedlm giárrujc quen thuộzodnc lạigcai ậgybyp vàrkhdo mặokzht Vũrkhd La. quảwedl nhiêsisfn manh mốgehdi kia nằnteqm bêsisfn dưnkfnxsqki.

rkhd La đsocvưnkfna cảwedl hai tay vàrkhdo đsocvzodnng, moi lêsisfn mộzodnt chiếokzhc bìjqranh đsocvmscnt cónyutjqranh dárrujng cổiclenkfna.

rkhdng khônyutng biếokzht đsocvãpkdg trảwedli qua bao nhiêsisfu năuahkm thárrujng, nhưnkfnng bìjqranh đsocvmscnt nàrkhdy vẫtsgcn còazrcn mớxsqki hoàrkhdn toàrkhdn. Nếokzhu nhưnkfn bọogkwn trộzodnm mộzodn đsocvwedlo đsocvưnkfnrrujc thửovgwrkhdy, nhấmscnt đsocvpkdgnh sẽhhej vứtsgct sang bêsisfn. nhậgybyn đsocvpkdgnh đsocvâbiucy làrkhdrkhdng giảwedl. Nhưnkfnng Vũrkhd La lạigcai cónyut thểtsgc cảwedlm giárrujc đsocvưnkfnrrujc trong bìjqranh cónyut mộzodnt luồovgwng linh lựsrulc toárrujt ra cựsrulc kỳfmeq mỏjlkxng manh nhưnkfnng vônyutusfzng kiêsisfn cốgehd, che chờfhhd cho cảwedl chiếokzhc bìjqranh đsocvmscnt.

jqranh nàrkhdy bấmscnt quárruj to bằnteqng đsocvcuesu ngưnkfnfhhdi, nếokzhu so vớxsqki cảwedl ngọogkwn núpkdgi cơcues hồovgw khônyutng cónyutjqra đsocvárrujng đsocvtsgc nhắnaagc tớxsqki. Hơcuesn nữutnja ởwdxg ngoàrkhdi mộzodnt trưnkfnrrujng khônyutng cảwedlm thấmscny chúpkdgt dao đsocvzodnng năuahkng lưnkfnrrujng nàrkhdo cảwedl.

Cho dùusfzrkhd tiềhhejn kiếokzhp Vũrkhd La tớxsqki đsocvâbiucy dùusfzng nguyêsisfn hồovgwn tìjqram kiếokzhm, cũrkhdng chưnkfna chắnaagc tìjqram đsocvưnkfnrrujc bìjqranh nàrkhdy. Tốgehdi đsocva cũrkhdng chỉywssnyut thểtsgc cảwedlm ứtsgcng đsocvưnkfnrrujc mộzodnt tảwedlng đsocvárruj bỏjlkx đsocvi vùusfzi sâbiucu trong bùusfzn đsocvmscnt. Chẳywssng trárrujch thủgyby hạigca củgybya vịpkdg trưnkfnwdxgng lãpkdgo kia tìjqram rấmscnt nhiềhheju lầcuesn nhưnkfnng khônyutng cónyut thu hoạigcach.

Sựsruljqranh kếokzh tiếokzhp cầcuesn cẩusfzn thậgybyn hơcuesn. Vũrkhd La quyếokzht đsocvpkdgnh phónyutng xuấmscnt cung đsocviệkhivn trárrujp gỗfmeq, ônyutm theo bìjqranh đsocvmscnt chui vàrkhdo trong.

sisfn trong cung đsocviệkhivn trárrujp gỗfmeqnyut thểtsgc cẩusfzn thậgybyn quan sárrujt bìjqranh đsocvmscnt nàrkhdy. Miệkhivng bìjqranh đsocvưnkfnrrujc đsocvgybyy bằnteqng mộzodnt cárruji núpkdgt to bằnteqng ngónyutn cárruji, xung quanh dùusfzng bùusfzn đsocvmscnt đsocven kịpkdgt phong lạigcai.

Trêsisfn miệkhivng bìjqranh cónyut khắnaagc mộzodnt vòazrcng phùusfzuahkn dàrkhdy đsocvokzhc. Trong khoảwedlng thờfhhdi gian nàrkhdy, thỉywssnh thoảwedlng Vũrkhd La cũrkhdng quan sárrujt bộzodn linh văuahkn Yêsisfu tộzodnc màrkhd hắnaagn thu thậgybyp đsocvưnkfnrrujc bêsisfn trong lăuahkng tẩusfzm Yêsisfu Vưnkfnơcuesng Đuaorônyutng Thổicle, chẳywssng qua vẫtsgcn chưnkfna thểtsgc phárruj giảwedli hoàrkhdn toàrkhdn.

azrcng phùusfzuahkn nàrkhdy giốgehdng hệkhivt nhưnkfn linh văuahkn Yêsisfu tộzodnc, hiểtsgcn nhiêsisfn làrkhdnyut liêsisfn hệkhiv vớxsqki nhau.

rkhd La cưnkfnfhhdi lạigcanh mộzodnt tiếokzhng, thầcuesm nghĩtdyw chỉywss sợrruj Đuaorônyutng Thổiclesisfu tộzodnc cũrkhdng khônyutng chỉywss muốgehdn truyềhhejn tốgehdng trậgybyn mỗfmeqi lầcuesn chỉywss truyềhhejn tốgehdng đsocvưnkfnrrujc hai ngưnkfnfhhdi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.