Tiên Tuyệt

Chương 280 : Di bảo của yêu tộc (trung)

    trước sau   
Đckucáxylqng tiếgtccc cấliqsp trêacxvn củgbtia Tri huyệmpmgn lãswuqo gia cũwzzeng khôpumgng cóttub quan hệmpmgedrq. dùliqsttubvqayng vùliqsng vẫfohxy nhưbdiong khôpumgng tìedrqm thấliqsy cửbmrna ra.

Trong lúsmloc nàprbby vừtefha may Lădtrung Dưbdioơgtccng Quậqrwnn chúsmloa quyềyvaon thếgtcc ngậqrwnp trờbtuzi du ngoạjpfyn qua Sơgtccn Dưbdioơgtccng huyệmpmgn. Cơgtcc hộnbyti ôpumgm châzjvvn tốxxkkt nhưbdio vậqrwny, Tri huyệmpmgn lãswuqo gia lẽgnhbprbbo lạjpfyi bỏtttn qua.

Lậqrwnp tứoyjwc lãswuqo đtttni theo làprbbm tùliqsy tùliqsng hầeezeu hạjpfy. bấliqst chấliqsp cảyiax thểbgee diệmpmgn giàprbb nua. chỉbvjw cầeezen cóttub thểbgee thădtrung quan làprbb đtttnưbdiolemfc.

Khôpumgng ngờbtuz trong Báxylqch Hoa sơgtccn xảyiaxy ra chuyệmpmgn, khiếgtccn cho giấliqsc mộnbytng củgbtia lãswuqo tan thàprbbnh mâzjvvy khóttubi. Sau khi trởiekd vềyvao, Lădtrung Dưbdioơgtccng Quậqrwnn chúsmloa khôpumgng héwzzedtrung nóttubi nửbmrna lờbtuzi vềyvao chuyệmpmgn xảyiaxy ra ởiekdxylqch Hoa sơgtccn. lậqrwnp tứoyjwc rờbtuzi khỏtttni Sơgtccn Dưbdioơgtccng huyệmpmgn.

Tri huyệmpmgn lãswuqo gia tốxxkkn khôpumgng íiekdt bạjpfyc mớwyiji hỏtttni thădtrum đtttnưbdiolemfc lai lịpoinch củgbtia chiếgtccc ngọyseuc bàprbbi kia. Nhấliqst thờbtuzi lãswuqo nhưbdio bịpoin giộnbyti mộnbytt chậqrwnu nưbdiowyijc lạjpfynh xuốxxkkng đtttneezeu. bao nhiêacxvu hy vọyseung hoàprbbn toàprbbn tan biếgtccn. E rằdfepng bảyiaxn thâzjvvn Lădtrung Dưbdioơgtccng Quậqrwnn chúsmloa khóttubprbb giữszqn đtttnưbdiolemfc, nóttubi khôpumgng chừtefhng mìedrqnh còvqayn bịpoinprbbng liêacxvn lụtuhmy.

Mấliqsy hôpumgm nay, Tri huyệmpmgn lãswuqo gia thầeezem mắmpmgng ‘đtttnàprbbng phụtuhm’ Lădtrung Dưbdioơgtccng Quậqrwnn chúsmloa khôpumgng biếgtcct bao nhiêacxvu lầeezen. Tốxxkki nằdfepm mộnbytng lạjpfyi thấliqsy thảyiaxm cảyiaxnh mìedrqnh bịpoinprbbng liêacxvn lụtuhmy, bịpoinswuqi quan hạjpfy ngụtuhmc, khôpumgng thểbgee sốxxkkng yêacxvn ổecstn.


pumgm nay lãswuqo đtttnang ôpumgm thịpoin thiếgtccp than ngắmpmgn thởiekdprbbi, têacxvn nha dịpoinch đtttnui mùliqs kia chợlemft xôpumgng vàprbbo bầeezem báxylqo:

- Lãswuqo gia. lãswuqo gia. bêacxvn ngoàprbbi cóttub ngưbdiobtuzi, tựbdio xung làprbb ngưbdiobtuzi ởiekdxylqch Hoa sơgtccn muốxxkkn gặoyjwp ngàprbbi.

Tri huyệmpmgn lãswuqo gia run lêacxvn bầeezen bậqrwnt. mặoyjwt xáxylqm nhưbdio tro tàprbbn. chéwzzen tràprbb trong tay rơgtcci bộnbytp xuốxxkkng đtttnliqst vỡdeydxylqt.

Thịpoin thiếgtccp thấliqsy Tri huyệmpmgn lãswuqo gia cóttub dấliqsu hiệmpmgu trúsmlong phong, vôpumgliqsng hoảyiaxng sợlemf, vộnbyti vàprbbng vuốxxkktngựbdioc cho lãswuqo:

- Lãswuqo gia. lãswuqo gia. ngàprbbi làprbbm sao vậqrwny, ngàprbbi cũwzzeng khôpumgng thểbgee chếgtcct...

Tri huyệmpmgn lãswuqo gia phụtuhmc hồtmqgi tinh thầeezen tạjpfyi, táxylqt cho thịpoin thiếgtccp củgbtia mìedrqnh mộnbytt cáxylqi xâzjvvy xẩcvbim mặoyjwt màprbby:

- Tiệmpmgn nhâzjvvn nàprbby nóttubi nhădtrung nóttubi càprbbn gìedrq vậqrwny, nếgtccu lãswuqo từtefh chếgtcct thậqrwnt cũwzzeng làprbb do cáxylqi miệmpmgng quạjpfy đtttnen củgbtia ngưbdioơgtcci...

Tri huyệmpmgn lãswuqo gia còvqayn tưbdiobtuzng rằdfepng ngưbdiobtuzi ta tớwyiji hỏtttni tộnbyti lãswuqo, kinh hoảyiaxng vôpumgliqsng, sảyiaxi bưbdiowyijc đtttni qua đtttni lạjpfyi trong phòvqayng, mộnbytt lúsmloc lâzjvvu sau mớwyiji phụtuhmc hồtmqgi tinh thầeezen lạjpfyi, cấliqst tiếgtccng thởiekdprbbi:

- Đckucjpfyi họyseua lâzjvvm đtttneezeu. lầeezen nàprbby sợlemfprbb trốxxkkn khôpumgng thoáxylqt...

Thịpoin thiếgtccp quỳoyjwbdiowyiji đtttnliqst. khóttubc lóttubc thêacxv thảyiaxm.

Tri huyệmpmgn lãswuqo gia cảyiaxm thấliqsy trong lòvqayng mềyvaom nhũwzzen, xua tay nóttubi:

- Nàprbbng đtttni xuốxxkkng đtttni, hãswuqy cùliqsng bọyseun tỷzumj muộnbyti ra hậqrwnu việmpmgn thu thậqrwnp mộnbytt íiekdt đtttntmqg tếgtcc nhuyễjiqhn, thứoyjwedrqttub thểbgee mang theo đtttnưbdiolemfc thìedrq mang. Đckuci ra bằdfepng cửbmrna sau đtttntefhng đtttnbgee ai thấliqsy, sau nàprbby... tìedrqm ngưbdiobtuzi nàprbbo thàprbbnh thậqrwnt màprbb sốxxkkng...

Thịpoin thiếgtccp hoảyiaxng sợlemf, xôpumgng tớwyiji chộnbytp lấliqsy vạjpfyt áxylqo lãswuqo:


- Lãswuqo gia. làprbbm sao vậqrwny, rốxxkkt cụtuhmc làprbb chuyệmpmgn gìedrq?

Tri huyệmpmgn lãswuqo gia khôpumgng muốxxkkn nóttubi nhiềyvaou, thầeezem nghĩyvao tốxxkkt xấliqsu gìedrqedrqnh cũwzzeng làprbb ngưbdiobtuzi đtttnyseuc sáxylqch, sinh tiềyvaon luồtmqgn cúsmloi đtttnãswuq đtttnáxylqnh mấliqst hếgtcct thảyiaxy khíiekd tiếgtcct. Hiệmpmgn tạjpfyi sắmpmgp chếgtcct, tốxxkkt xấliqsu gìedrqwzzeng phảyiaxi tìedrqm lạjpfyi mộnbytt chúsmlot khíiekd tiếgtcct.

swuqo quay sang vung tay lệmpmgnh cho têacxvn nha dịpoinch:

- Đckucếgtccn nha. hầeezeu hạjpfyswuqo gia ta thay y phụtuhmc.

xylqng vẻvwzc củgbtia lãswuqo hiệmpmgn tạjpfyi rõxylqprbbng làprbb khẳswuqng kháxylqi đtttni chịpoinu chếgtcct.

wzze La chờbtuziekd cửbmrna huyệmpmgn nha cóttub chúsmlot khôpumgng kiêacxvn nhẫfohxn, mãswuqi mớwyiji thấliqsy Tri huyệmpmgn Đckucjpfyi nhâzjvvn mộnbytt thâzjvvn quan bảyiaxo thấliqst phẩcvbim màprbbu xanh đtttnen. đtttneezeu đtttnnbyti mũwzzexylqnh chuồtmqgn, ngẩcvbing đtttneezeu ưbdiodeydn ngựbdioc tiếgtccn tớwyiji.

Nhìedrqn thấliqsy chỉbvjwttub mộnbytt mìedrqnh Vũwzze La. Tri huyệmpmgn lãswuqo gia sửbmrnng sốxxkkt. Đckucjpfyi quâzjvvn tớwyiji bắmpmgt ta đtttnâzjvvu. sai dịpoinch đtttnâzjvvu. khôpumgng thểbgeeprbbo chỉbvjwttub mộnbytt ngưbdiobtuzi nhưbdio vậqrwny...

Tuy rằdfepng lãswuqo đtttnãswuq ‘ôpumgm lòvqayng quyếgtcct tửbmrn’ nhưbdiong nếgtccu cóttub hy vọyseung sốxxkkng, ai lạjpfyi muốxxkkn chếgtcct bao giờbtuz...

Trong lòvqayng lãswuqo nhấliqst thờbtuzi dâzjvvng lêacxvn mộnbytt tia hy vọyseung, vộnbyti vàprbbng bưbdiowyijc nhanh tớwyiji vàprbbi bưbdiowyijc, váxylqi dàprbbi sáxylqt đtttnliqst:

- Họyseuc sinh Sơgtccn Dưbdioơgtccng Tri huyệmpmgn Hồtmqg Phùliqs Hoa. cung nghêacxvnh Đckucjpfyi nhâzjvvn!

smloc nàprbby lãswuqo cũwzzeng khôpumgng thiếgtcct khíiekd tiếgtcct gìedrq nữszqna.

wzze La cảyiaxm thấliqsy hơgtcci kỳoyjw quáxylqi, vìedrq sao lãswuqo lạjpfyi mặoyjwc mộnbytt thâzjvvn quan bảyiaxo nhưbdio vậqrwny, nhưbdiong hắmpmgn khôpumgng đtttnxylqn ra đtttnưbdiolemfc lãswuqo nhâzjvvn nàprbby ‘ôpumgm lòvqayng quyếgtcct tửbmrn’ chỉbvjwliqsy tiệmpmgn khoáxylqt tay:

- Ta tìedrqm lãswuqo cóttub mộnbytt sốxxkk việmpmgc, vàprbbo trong hãswuqy nóttubi.


Hồtmqg Phùliqs Hoa vộnbyti vàprbbng chạjpfyy lêacxvn phíiekda trưbdiowyijc dẫfohxn đtttnưbdiobtuzng:

- Đckucjpfyi nhâzjvvn. mờbtuzi.

Khôpumgng thểbgee khôpumgng nóttubi Hồtmqg Phùliqs Hoa cóttub khứoyjwu giáxylqc chíiekdnh trịpoinpumgliqsng nhạjpfyy béwzzen. Lãswuqo thấliqsy Vũwzze La mộnbytt mìedrqnh tớwyiji đtttnâzjvvy, lậqrwnp tứoyjwc mơgtcc hồtmqg linh cảyiaxm lầeezen nàprbby rấliqst cóttub thểbgeeedrqnh nhâzjvvn họyseua đtttnmpmgc phúsmloc. Cho nêacxvn lãswuqo khôpumgng tựbdio xung mìedrqnh làprbb hạjpfy quan, màprbb bấliqst chấliqsp thểbgee diệmpmgn giàprbb nua tựbdio xung họyseuc sinh, chíiekdnh làprbb đtttnưbdioa mìedrqnh vàprbbo hàprbbng đtttnmpmg từtefh củgbtia Vũwzze La.

Ngưbdiobtuzi ta làprbb ngưbdiobtuzi cóttub thểbgee đtttnjpfyi biểbgeeu cho Nữszqn Hoàprbbng tưbdioơgtccng lai, đtttntefhng nóttubi tựbdio xung đtttnmpmg tửbmrn. tựbdio xung tôpumgn từtefhswuqo cũwzzeng vui lòvqayng.

Đckucáxylqng tiếgtccc tiếgtccn vàprbbo nha môpumgn. hậqrwnu việmpmgn truyềyvaon đtttnếgtccn tiếgtccng khóttubc củgbtia táxylqm phòvqayng thêacxv thiếgtccp cùliqsng nguyêacxvn phốxxkki phu nhâzjvvn, quảyiax thậqrwnt cóttub chúsmlot khôpumgng hợlemfp vớwyiji tìedrqnh cảyiaxnh hiệmpmgn tạjpfyi.

Tri huyệmpmgn lãswuqo gia tíiekdm mặoyjwt. lệmpmgnh cho nha dịpoinch bêacxvn cạjpfynh:

- Ra phíiekda sau xem cóttub chuyệmpmgn gìedrq. bảyiaxo cáxylqc nàprbbng chớwyijttubacxvn tiếgtccng!

Tiềyvaon đtttntmqgxylqng lạjpfyn kim quang trưbdiowyijc mắmpmgt. Hồtmqg Phùliqs Hoa bấliqst chấliqsp tấliqst cảyiax.

Hậqrwnu việmpmgn đtttnang rốxxkki loạjpfyn nhưbdio vậqrwny, tựbdio nhiêacxvn tiềyvaon việmpmgn khôpumgng cóttub thịpoin nữszqn hầeezeu hạjpfy.

Hồtmqg Phùliqs Hoa mờbtuzi Vũwzze La ngồtmqgi vàprbbo ghếgtcc trêacxvn, mộnbytt lúsmloc lâzjvvu sau cũwzzeng khôpumgng thấliqsy thịpoin nữszqn mang tràprbb. Tri huyệmpmgn lãswuqo gia bấliqst đtttnmpmgc dĩyvao. đtttnàprbbnh phảyiaxi tựbdio tay đtttni pha tràprbb cho Vũwzze La.

wzze La khoáxylqt tay ngădtrun lạjpfyi:

- Khôpumgng cầeezen phiềyvaon phứoyjwc, ta tớwyiji đtttnâzjvvy làprbb muốxxkkn hỏtttni lãswuqo mộnbytt vàprbbi chuyệmpmgn.

Đckucêacxvm qua Vũwzze La đtttnnbytt nhiêacxvn hiểbgeeu ra. sao trêacxvn trờbtuzi dùliqsprbbprbbng chụtuhmc vạjpfyn nădtrum cũwzzeng khôpumgng thay đtttnecsti, nhưbdiong mặoyjwt đtttnliqst lạjpfyi kháxylqc. Nếgtccu làprbb danh lam thắmpmgng cảyiaxnh thôpumgng thưbdiobtuzng thìedrq khôpumgng nóttubi, Báxylqch Hoa sơgtccn nàprbby chỉbvjwprbbsmloi đtttnliqst. dùliqsprbb mang từtefhgtcci kháxylqc tớwyiji cũwzzeng khôpumgng phảyiaxi làprbb khôpumgng cóttub khảyiaxdtrung.


Cho nêacxvn hắmpmgn mớwyiji đtttnpoinnh tìedrqm dâzjvvn bảyiaxn xửbmrn hỏtttni mộnbytt chúsmlot, đtttnbgee xem phảyiaxi chădtrung dung mạjpfyo Báxylqch Hoa sơgtccn cóttub từtefhng biếgtccn hóttuba hay khôpumgng.

Hồtmqg Phùliqs Hoa nghe vậqrwny hớwyijn hởiekd trong lòvqayng:

- Xin lãswuqo nhâzjvvn gia cứoyjw dạjpfyy.

swuqo tỏtttn ra kháxylqch sáxylqo, nếgtccu tíiekdnh tuổecsti thậqrwnt củgbtia Vũwzze La. làprbbm ôpumgng cốxxkk củgbtia lãswuqo cũwzzeng cóttub thừtefha, cho nêacxvn hắmpmgn cũwzzeng khôpumgng cảyiaxm thấliqsy cóttubedrqprbb khôpumgng ổecstn.

Chẳswuqng qua phầeezen lớwyijn thờbtuzi gian tu sĩyvao bếgtcc quan tu luyệmpmgn, nhữszqnng thờbtuzi gian nàprbby tưbdioơgtccng đtttnưbdioơgtccng trốxxkkn khỏtttni thọyseu mệmpmgnh. Cho nêacxvn mộnbytt tu sĩyvao tu luyệmpmgn mấliqsy trădtrum nădtrum. trêacxvn thựbdioc tếgtcc nhìedrqn bềyvao ngoàprbbi cũwzzeng chi nhưbdio ngưbdiobtuzi sáxylqu. bảyiaxy mưbdioơgtcci tuổecsti, chỉbvjwprbb tríiekd tuệmpmgprbb kinh nghiệmpmgm hơgtccn xa ngưbdiobtuzi thếgtcc tụtuhmc bìedrqnh thưbdiobtuzng.

- Báxylqch Hoa sơgtccn nàprbby dưbdiowyiji quyềyvaon cai trịpoin củgbtia lãswuqo, vậqrwny lãswuqo cóttub biếgtcct Báxylqch Hoa sơgtccn nàprbby cóttub từtefhng xảyiaxy ra biếgtccn cốxxkkedrq khôpumgng?

- Biếgtccn cốxxkk ưbdio?

Hồtmqg Phùliqs Hoa biếgtcct rằdfepng đtttnâzjvvy chíiekdnh làprbbgtcc hộnbyti duy nhấliqst củgbtia mìedrqnh, chỉbvjw cầeezen cóttub thểbgee lấliqsy lòvqayng vịpoin Đckucjpfyi nhâzjvvn nàprbby, vinh hoa phúsmlo quýsmlo củgbtia mìedrqnh sau nàprbby nhấliqst đtttnpoinnh khôpumgng thàprbbnh vấliqsn đtttnyvao. Lãswuqo cốxxkk sứoyjwc vắmpmgt óttubc suy nghĩyvao. nhưbdiong khôpumgng nhớwyij ra cóttub biếgtccn cốxxkk lớwyijn lao gìedrq:

- Báxylqch Hoa sơgtccn nàprbby khôpumgng hềyvao nổecsti danh, cũwzzeng khôpumgng nghe cóttub biếgtccn cốxxkkedrqiekd đtttnóttub.

- Cóttub bấliqst cứoyjw truyềyvaon thuyếgtcct gìedrqwzzeng đtttnưbdiolemfc, xảyiaxy ra từtefhzjvvu cũwzzeng đtttnưbdiolemfc...

wzze La vẫfohxn chưbdioa hếgtcct hy vọyseung.

Hồtmqg Phùliqs Hoa lạjpfyi ra sứoyjwc ngẫfohxm nghĩyvao. lãswuqo cốxxkk gắmpmgng nhớwyij ra mộnbytt chuyệmpmgn nàprbbo đtttnóttub, chi đtttnáxylqng tiếgtccc Báxylqch Hoa sơgtccn hếgtcct sứoyjwc bìedrqnh phàprbbm, ngay cảyiax truyềyvaon thuyếgtcct cổecstbdioa cũwzzeng khôpumgng cóttub chúsmlot gìedrq:

- Thậqrwnt sựbdioprbb khôpumgng cóttub.


wzze La cảyiaxm thấliqsy thấliqst vọyseung, bènbytn đtttnoyjwng dậqrwny nóttubi:

- Bỏtttn đtttni, cáxylqo từtefh.

Hồtmqg Phùliqs Hoa vộnbyti vàprbbng giữszqn lạjpfyi:

- Đckucjpfyi nhâzjvvn, họyseuc sinh chuẩcvbin bịpoin chúsmlot rưbdiolemfu nhạjpfyt...

wzze La xua tay ngắmpmgt lờbtuzi lãswuqo:

- Khôpumgng cầeezen. ta còvqayn cóttub chuyệmpmgn quan trọyseung.

Hồtmqg Phùliqs Hoa thấliqsy mộnbytt hồtmqgi phúsmlo quýsmlo chuẩcvbin bịpoin từtefh biệmpmgt màprbb đtttni, lòvqayng nhưbdio rỉbvjwxylqu. Lãswuqo thấliqst thểbgeeu theo sau Vũwzze La:

- Vậqrwny họyseuc sinh tiễjiqhn ngàprbbi.

wzze La thấliqsy Hồtmqg Phùliqs Hoa cóttub ýsmlo đtttnưbdioa mìedrqnh tớwyiji cửbmrna nha môpumgn. bènbytn ngădtrun lãswuqo lạjpfyi:

- Đckucưbdiolemfc rồtmqgi, lãswuqo trởiekd vềyvao đtttni, ta tựbdio đtttni đtttnưbdiolemfc.

Hồtmqg Phùliqs Hoa cảyiaxm thấliqsy khôpumgng cam lòvqayng, nhưbdiong cũwzzeng chỉbvjw đtttnàprbbnh váxylqi dàprbbi sáxylqt đtttnliqst. trởiekd mắmpmgt nhìedrqn Vũwzze La rờbtuzi đtttni.

wzze La đtttni đtttnưbdiolemfc vàprbbi chụtuhmc bưbdiowyijc, đtttnnbytt nhiêacxvn Hồtmqg Phùliqs Hoa vỗhrzm tráxylqn nhớwyij ra:

- Đckucjpfyi nhâzjvvn. Đckucjpfyi nhâzjvvn... họyseuc sinh đtttnãswuq nhớwyij ra rồtmqgi...

Tộnbyti nghiệmpmgp cho lãswuqo đtttnãswuq giàprbb lạjpfyi phảyiaxi chạjpfyy theo, giốxxkkng nhưbdio phảyiaxn lãswuqo hoàprbbn đtttntmqgng, cốxxkk sứoyjwc đtttnuổecsti theo Vũwzze La.

- Đckucjpfyi nhâzjvvn, họyseuc sinh nhớwyij tớwyiji mộnbytt chuyệmpmgn, khôpumgng biếgtcct cóttub giúsmlop đtttnưbdiolemfc gìedrq cho Đckucjpfyi nhâzjvvn khôpumgng...

swuqo thởiekd hồtmqgng hộnbytc, nóttubi mộnbytt hồtmqgi mớwyiji tròvqayn câzjvvu.

wzze La lòvqayng nóttubng nhưbdio lửbmrna đtttnxxkkt:

- Chuyệmpmgn gìedrq. nóttubi mau!

Khôpumgng phảyiaxi Vũwzze La làprbb ngưbdiobtuzi khôpumgng biếgtcct thôpumgng cảyiaxm. nhưbdiong vẻvwzc mặoyjwt têacxvn Hồtmqg Phùliqs Hoa nàprbby quảyiax thậqrwnt khiếgtccn cho ngưbdiobtuzi ta sinh lòvqayng cháxylqn ghéwzzet.

- Đckucjpfyi nhâzjvvn, xin ngàprbbi chậqrwnm rãswuqi nghe ta nóttubi.

Sắmpmgc mặoyjwt Vũwzze La chợlemft biếgtccn. Hồtmqg Phùliqs Hoa vộnbyti vàprbbng nóttubi:

- Ta sẽgnhbttubi mau. vốxxkkn huyệmpmgn thàprbbnh bảyiaxn huyệmpmgn trưbdiowyijc kia khôpumgng phảyiaxi ởiekd đtttnâzjvvy, màprbbiekdacxvn bờbtuzbdiou Hoa hàprbbbdiowyiji châzjvvn Báxylqch Hoa sơgtccn. Nhưbdiong nădtrum nàprbbo Lưbdiou Hoa hàprbbwzzeng xảyiaxy ra thủgbtiy tai, khôpumgng cóttubxylqch nàprbbo, cho nêacxvn mớwyiji di chuyểbgeen huyệmpmgn thàprbbnh tớwyiji nơgtcci nàprbby. Đckucâzjvvy làprbb chuyệmpmgn củgbtia sáxylqu mưbdioơgtcci nădtrum trưbdiowyijc, vừtefha rồtmqgi Đckucjpfyi nhâzjvvn hỏtttni quáxylq đtttnnbytt ngộnbytt, họyseuc sinh nhấliqst thờbtuzi khôpumgng thểbgee nhớwyij ra.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.