Tiên Tuyệt

Chương 279 : Di bảo của yêu tộc (thượng)

    trước sau   
Chu Thanh Giang nghe xong cũnsdnng cảdfhem thấawepy bấawept ngờugxf:

- Trậhjcan pháxzmep khổhgjang lồligf nhưomie vậhjcay còligfn cókgqn mộxidpt pho tưomieshsfng lớligfn ưomie?

Dựwgsaa theo lờugxfi khai củrzcia têwgsan trưomieniupng lãftbjo kia, trậhjcan pháxzmep nàhjcay tốimsni đltlia cũnsdnng chỉcjjgkgqn thểniup truyềcjjgn tốimsnng tớligfi đltliâtpjwy mộxidpt lầtkxsn hai ngưomieugxfi, nhưomieng lạtkxsi khôniupng thểniup liêwgsan tụrzcic truyềcjjgn tốimsnng. Nhưomieng theo quy môniup củrzcia trậhjcan pháxzmep nàhjcay, hẳlhoon khôniupng phảdfhei làhjcaniup dụrzcing nhưomie vậhjcay.

Thậhjcat ra Chu Thanh Giang khôniupng lo vềcjjg vấawepn đltlicjjg Niếufcnp Khôniupng Thủrzciy Ngâtpjwn:

- Con cứxzmewgsan tâtpjwm, thứxzmefevl khôniupng đltlirzci, con cứxzme hỏcxkni Quáxzmech Tổhgja Hoàhjcanh, chắvvzpc chắvvzpn Trịoasanh Tinh Hồligfn chuẩbrngn bịoasa cho y khôniupng íxlyht.

nsdn La lạtkxsi hỏcxkni:


- Lúfstqc têwgsan trưomieniupng lãftbjo kia cung khai, cókgqnkgqni lýtpjw do vìfevl sao bọhgjan chúfstqng thiếufcnt lậhjcap trậhjcan pháxzmep truyềcjjgn tốimsnng ởniupwvmzi nàhjcay khôniupng?

- Cókgqn, dưomieugxfng nhưomiehjca theo yêwgsau cầtkxsu củrzcia Đlfmgôniupng Thổhgjawgsau tộxidpc, cung cấawepp vàhjcai đltlioasaa đltliiểniupm cho bọhgjan chúfstqng lựwgsaa chọhgjan. Nókgqni làhjca nhữtbking đltlioasaa đltliiểniupm cókgqn lựwgsac lưomieshsfng khôniupng gian yếufcnu ớligft, thuậhjcan tiệawijn cho việawijc truyềcjjgn tốimsnng.

nsdn La cưomieugxfi khẩbrngy:

- Nókgqni vậhjcay cũnsdnng tin ưomie?

Chu Thanh Giang nhưomie hiểniupu đltliưomieshsfc chuyệawijn gìfevl:

- Sao hàhjca. mộxidpt ngọhgjan núfstqi nhỏcxkn khôniupng cókgqnfevl nổhgjai bậhjcat, chẳlhoong lẽxzmeligfn cókgqnxlyh mậhjcat gìfevl sao?

- Hiệawijn tạtkxsi tiểniupu tửminsnsdnng chưomiea biếufcnt rõvmur, nhưomieng dáxzmem khẳlhoong đltlioasanh khôniupng đltliơwvmzn giảdfhen nhưomie vậhjcay.

- Vậhjcay hãftbjy đltliiềcjjgu tra cho rõvmur.

Chu Thanh Giang nókgqni:

- Con hãftbjy kéwgsao dàhjcai chuyệawijn liêwgsan hệawij vớligfi Yêwgsau tộxidpc thêwgsam vàhjcai ngàhjcay nữtbkia, nhấawept đltlioasanh phảdfhei đltliiềcjjgu tra rõvmurhjcang xem cókgqnxlyh mậhjcat gìfevl. Bêwgsan nàhjcay ta sẽxzme lệawijnh cho bọhgjan họhgja tiếufcnp tụrzcic thẩbrngm vấawepn, đltliniup xem còligfn khai tháxzmec đltliưomieshsfc bíxlyh mậhjcat gìfevl khôniupng.

nsdn La vừxidpa kếufcnt thúfstqc tròligf chuyệawijn cùvavang Chu Thanh Giang, đltliãftbj nhìfevln thấawepy kim quang nơwvmzi cửminsa đltlixidpng lay đltlixidpng mộxidpt trậhjcan. Rõvmurhjcang ngoàhjcai cửminsa đltlixidpng cókgqn mộxidpt tia lựwgsac lưomieshsfng mờugxf nhạtkxst, cảdfhem thấawepy khôniupng đltlixidpt pháxzme đltliưomieshsfc kim quang, đltliàhjcanh phảdfhei âtpjwm thầtkxsm lặfoshng lẽxzmefstqt lui.

Lậhjcap tứxzmec Vũnsdn La trởniupwgsan cảdfhenh giáxzmec, may làhjcafevlnh đltliãftbjkgqn đltlicjjg phòligfng cẩbrngn thậhjcan, hiểniupn nhiêwgsan pháxzmep thuậhjcat nàhjcay củrzcia Quáxzmech Tổhgja Hoàhjcanh cókgqn thểniupomieshsft qua rấawept nhiềcjjgu cấawepm chếufcn trậhjcan pháxzmep màhjca khôniupng bịoasa pháxzmet giáxzmec, cho nêwgsan cấawepm chếufcnhjcafevlnh bốimsn tríxlyhniup cửminsa đltlixidpng mớligfi khôniupng cókgqn chúfstqt phảdfhen ứxzmeng nàhjcao.

Kim quang làhjca do Vũnsdn La sửmins dụrzcing linh văeijln Thầtkxsn Thúfstq bốimsn tríxlyh phòligfng ngựwgsa, loạtkxsi thưomieshsfng cổhgja linh văeijln nàhjcay đltlifoshc biệawijt bấawept phàhjcam. Quáxzmech Tổhgja Hoàhjcanh chưomiea từxidpng thấawepy qua, tựwgsa nhiêwgsan khôniupng thểniuphjcao đltlixidpt pháxzme.


Ngàhjcay hôniupm sau, Quáxzmech Tổhgja Hoàhjcanh gặfoshp Vũnsdn La. vẫimsnn cưomieugxfi ha hảdfhe âtpjwn cầtkxsn thăeijlm hỏcxkni, dưomieugxfng nhưomie chuyệawijn tốimsni qua khôniupng cókgqn liêwgsan quan gìfevl vớligfi y.

nsdn La cũnsdnng giảdfhe vờugxf nhưomie khôniupng pháxzmet hiệawijn chuyệawijn gìfevl cảdfhe, mờugxfi y đltlii vớligfi mìfevlnh quan sáxzmet xung quanh sơwvmzn cốimsnc mộxidpt vòligfng, khôniupng ngờugxf Quáxzmech Tốimsn Hoàhjcanh lạtkxsi từxidp chốimsni.

Nhưomieng Nam Vâtpjwn lạtkxsi tỏcxkn ra vôniupvavang sốimsnt sắvvzpng, đltlii theo sau Vũnsdn La.

Sau khi Vũnsdn La cùvavang Nam Vâtpjwn lêwgsan núfstqi, Quáxzmech Tổhgja Hoàhjcanh cũnsdnng khôniupng nhàhjcan rỗieebi, y tiếufcnn vàhjcao bêwgsan trong trậhjcan pháxzmep nọhgja, bắvvzpt đltlitkxsu tỉcjjg mỉcjjg nghiêwgsan cứxzmeu.

Trịoasanh Tinh Hồligfn Tháxzmei Âwgsam sơwvmzn chuyêwgsan tinh trậhjcan pháxzmep, nghiêwgsan cứxzmeu huyềcjjgn bíxlyh tinh túfstq dung nhậhjcap vàhjcao trong trậhjcan pháxzmep tổhgja truyềcjjgn củrzcia Tháxzmei Âwgsam sơwvmzn, sáxzmeng tạtkxso ra mưomieugxfi hai bộxidp mậhjcat môniupn kỳlfmg trậhjcan. Quáxzmech Tổhgja Hoàhjcanh đltliưomieshsfc Trịoasanh Tinh Hồligfn chi đltliiểniupm, tựwgsa nhiêwgsan cókgqntpjwm đltlivvzpc khôniupng íxlyht vềcjjg phưomieơwvmzng diệawijn trậhjcan pháxzmep.

Y cũnsdnng biếufcnt tốimsni hôniupm qua mìfevlnh đltliãftbjhjcam kinh đltlixidpng Vũnsdn La. hôniupm nay nếufcnu còligfn quấawepn lấawepy Vũnsdn La. sợshsf rằvbkung Vũnsdn La sẽxzme nghi ngờugxf. Y lạtkxsi khôniupng biếufcnt ngay từxidp lầtkxsn đltlitkxsu tiêwgsan gặfoshp mậhjcat, Vũnsdn La đltliãftbj ôniupm dạtkxs hoàhjcai nghi, bấawept kểniup y biểniupu lộxidp thếufcnhjcao, Vũnsdn La cũnsdnng khôniupng cho rằvbkung y làhjca hạtkxsng tốimsnt làhjcanh gìfevl.

Quáxzmech Tổhgja Hoàhjcanh nghiêwgsan cứxzmeu mộxidpt phen, quảdfhe thậhjcat đltliãftbj kháxzmem pháxzme ra mộxidpt íxlyht manh mốimsni, bấawept quáxzme y cũnsdnng khôniupng đltlioasanh nókgqni vớligfi Vũnsdn La.

fstqc nàhjcay Vũnsdn La đltliang bịoasa Nam Vâtpjwn báxzmem sáxzmet, hếufcnt sứxzmec vưomieligfng tay vưomieligfng châtpjwn. Nam Vâtpjwn cókgqn vẻgnsr nhiệawijt tìfevlnh quáxzme mứxzmec, dọhgjac đltliưomieugxfng gặfoshp phảdfhei chuyệawijn gìfevl y cũnsdnng nhanh tay tranh trưomieligfc. Đlfmgưomieugxfng đltliưomieugxfng làhjca Thưomie Bộxidp Thẩbrngm Pháxzmen Đlfmgìfevlnh, trưomieligfc mặfosht Vũnsdn La lạtkxsi chẳlhoong kháxzmec nàhjcao mộxidpt ngưomieugxfi hầtkxsu.

wvmzn nữtbkia y theo sáxzmet Vũnsdn La nhưomie vậhjcay, nhiềcjjgu đltliiểniupm Vũnsdn La nghi hoặfoshc lạtkxsi khôniupng thểniup tớligfi kiểniupm tra thựwgsac hưomie, khiếufcnn cho hắvvzpn vôniupvavang tứxzmec tốimsni.

Đlfmgếufcnn lúfstqc trờugxfi chạtkxsng vạtkxsng, rốimsnt cụrzcic Vũnsdn La nghĩhhlp ra mộxidpt cáxzmei cớligf đltliuổhgjai Nam Vâtpjwn rờugxfi đltlii:

- Nam Đlfmgtkxsi nhâtpjwn, ta thấawepy trêwgsan ngọhgjan núfstqi nàhjcay thỏcxkn hoang rấawept nhiềcjjgu, buổhgjai tốimsni chúfstqng ta cũnsdnng khôniupng cókgqnfevl ăeijln. Chi bằvbkung ngưomieơwvmzi đltlii săeijln vàhjcai con thôniup, tốimsni chúfstqng ta sẽxzmeomieligfng lêwgsan cókgqn đltliưomieshsfc chăeijlng?

Nam Vâtpjwn vâtpjwng dạtkxs liêwgsan tụrzcic, hớligfn hởniup rờugxfi đltlii.

nsdn La nhâtpjwn cơwvmz hộxidpi nàhjcay lậhjcap tứxzmec phókgqnng xuấawept nguyêwgsan hồligfn, chui vàhjcao lòligfng đltliawept đltliniup xem cókgqn pháxzmet hiệawijn ra manh mốimsni gìfevl khôniupng.


Sau khi mấawept đltlii Phùvava cổhgja, cảdfhem ứxzmeng củrzcia Vũnsdn La trởniupwgsan bấawept tiệawijn vôniupvavang. Bằvbkung khôniupng chỉcjjg cầtkxsn thảdfhe Phùvava Cổhgja ra, cókgqn thểniup tra xéwgsat tìfevlnh hìfevlnh mấawepy trăeijlm trưomieshsfng dưomieligfi lòligfng đltliawept mộxidpt cáxzmech dễdcwahjcang.

Nguyêwgsan hồligfn củrzcia Vũnsdn La vẫimsnn làhjca nguyêwgsan hồligfn Nam Hoang Đlfmgếufcn Quâtpjwn tiềcjjgn kiếufcnp, hếufcnt sứxzmec hùvavang mạtkxsnh. Đlfmgáxzmeng tiếufcnc hiệawijn tạtkxsi hắvvzpn cũnsdnng khôniupng thểniup vậhjcan dụrzcing thuầtkxsn thụrzcic, bởniupi vìfevl cảdfhenh giớligfi khôniupng đltlirzci.

Nguyêwgsan hồligfn Vũnsdn La tìfevlm kiếufcnm mộxidpt phen, cuốimsni cùvavang khôniupng thu hoạtkxsch đltliưomieshsfc gìfevl.

Ngẫimsnm lạtkxsi cũnsdnng làhjcafevlnh thưomieugxfng, vịoasa trưomieniupng lãftbjo cấawepu kếufcnt cùvavang Yêwgsau tộxidpc kia khôniupng phảdfhei làhjca kẻgnsr ngốimsnc, chắvvzpc chắvvzpn trưomieligfc đltliókgqnnsdnng đltliãftbj pháxzmei ngưomieugxfi kiểniupm tra mấawepy trăeijlm dặfoshm trong ngoàhjcai Báxzmech Hoa sơwvmzn nàhjcay. Nhữtbking ngưomieugxfi đltliókgqnnsdnng khôniupng pháxzmet hiệawijn đltliưomieshsfc gìfevl, hiệawijn tạtkxsi Vũnsdn La khôniupng cókgqn Phùvava Cổhgja, vềcjjg phưomieơwvmzng diệawijn đltliiềcjjgu tra tựwgsa nhiêwgsan khôniupng thểniuphjcao cao minh hơwvmzn nhữtbking ngưomieugxfi kia, đltliưomieơwvmzng nhiêwgsan khôniupng thểniupfevlm thấawepy đltliiểniupm nàhjcao khảdfhe nghi.

Buổhgjai tốimsni, ba ngưomieugxfi tụrzci hợshsfp lạtkxsi vớligfi nhau. Nam Vâtpjwn săeijln ba con thôniup, nhókgqnm lửminsa nưomieligfng chíxlyhn, ba ngưomieugxfi cùvavang ăeijln no nêwgsa.

Quáxzmech Tổhgja Hoàhjcanh vừxidpa ăeijln vừxidpa hỏcxkni Vũnsdn La:

- Vũnsdn Đlfmgtkxsi nhâtpjwn, rốimsnt cụrzcic khi nàhjcao mớligfi cókgqn thểniup sửmins dụrzcing mókgqnn pháxzmep bảdfheo liêwgsan lạtkxsc nọhgja?

nsdn La ỡtkxsm ởniup đltliáxzmep:

- Hẳlhoon làhjcaligfn phảdfhei chờugxf thêwgsam ba, bốimsnn ngàhjcay.

Quáxzmech Tổhgja Hoàhjcanh bấawept đltlixidpng thanh sắvvzpc:

- Vậhjcay trong thờugxfi gian nàhjcay, Vũnsdn Đlfmgtkxsi nhâtpjwn cókgqnxlyhnh toáxzmen gìfevl khôniupng?

nsdn La dang rộxidpng hai tay:

- Chờugxf.


Ngàhjcay hôniupm sau, Vũnsdn La miệawijt màhjcai tu luyệawijn. Quáxzmech Tổhgja Hoàhjcanh bậhjcan rộxidpn hơwvmzn Vũnsdn La. y pháxzmet hiệawijn trậhjcan pháxzmep cókgqn đltliiểniupm kỳlfmg quáxzmei, tựwgsa nhiêwgsan làhjca dốimsnc lòligfng nghiêwgsan cứxzmeu. lạtkxsi phảdfhei phâtpjwn tâtpjwm giáxzmem thịoasansdn La. tựwgsa nhiêwgsan cảdfhe ngàhjcay mệawijt mókgqni vôniupvavang.

nsdn La tu luyệawijn đltliếufcnn nửminsa đltliêwgsam, chui ra khỏcxkni đltlixidpng củrzcia mìfevlnh vưomieơwvmzn vai mộxidpt cáxzmei, ngẩbrngng đltlitkxsu nhìfevln bầtkxsu trờugxfi đltlitkxsy sao, đltlixidpt nhiêwgsan thoáxzmeng đltlixidpng trong lòligfng. Cókgqn lẽxzme bầtkxsu trờugxfi nơwvmzi nàhjcay mấawepy vạtkxsn năeijlm qua khôniupng thay đltlihgjai, nhưomieng mặfosht đltliawept lạtkxsi cókgqn biếufcnn hókgqna bêwgsan trong. Báxzmech Hoa sơwvmzn nàhjcay hiệawijn tạtkxsi khôniupng nhìfevln ra đltliưomieshsfc gìfevl, nókgqni khôniupng chừxidpng trưomieligfc kia cũnsdnng khôniupng phảdfhei cókgqnfevlnh dáxzmeng nhưomie hiệawijn tạtkxsi...

Hắvvzpn càhjcang nghĩhhlphjcang cảdfhem thấawepy rấawept cókgqn khảdfheeijlng, bèbpqrn tiệawijn tay ghi lạtkxsi mộxidpt dòligfng chữtbki trêwgsan váxzmech đltlixidpng cho Nam Vâtpjwn, nókgqni rằvbkung mìfevlnh cókgqn việawijc phảdfhei rờugxfi đltlii vàhjcai ngàhjcay. Sau đltliókgqn khôniupng suy nghĩhhlpfevl nhiềcjjgu, phókgqnng xuấawept pháxzmep bảdfheo phi hàhjcanh, pháxzme khôniupng màhjca đltlii.

Phi hàhjcanh trêwgsan bầtkxsu trờugxfi đltliêwgsam thậhjcat làhjca thíxlyhch thúfstq. Sau khi đltliáxzmenh bay mấawepy con quạtkxs đltliêwgsam cảdfhen đltliưomieugxfng, Vũnsdn La rờugxfi núfstqi thuậhjcan lợshsfi. Nhưomieng lúfstqc nàhjcay đltliang làhjca nửminsa đltliêwgsam khôniupng cókgqn đltlièbpqrn lửminsa, Vũnsdn La muốimsnn tìfevlm đltliếufcnn huyệawijn thàhjcanh Sơwvmzn Dưomieơwvmzng cũnsdnng khôniupng phảdfhei dễdcwahjcang.

ftbji đltliếufcnn hừxidpng Đlfmgôniupng, Vũnsdn La mớligfi thuậhjcan lợshsfi tìfevlm đltliưomieshsfc vịoasa tríxlyh huyệawijn thàhjcanh, bèbpqrn thu pháxzmep bảdfheo lạtkxsi, đltlii vàhjcao thàhjcanh giốimsnng nhưomie ngưomieugxfi bìfevlnh thưomieugxfng.

Huyệawijn nha nhìfevln vềcjjgomieligfng Nam. mặfoshc dùvava hiệawijn tạtkxsi đltliang làhjcafstqc náxzmeo nhiệawijt nhấawept trong ngàhjcay, nhưomieng trưomieligfc đltlitkxsi môniupn lạtkxsi hếufcnt sứxzmec lạtkxsnh lùvavang hoang vắvvzpng. Khôniupng đltliếufcnn vạtkxsn bấawept đltlivvzpc dĩhhlp. dâtpjwn chúfstqng sẽxzme khôniupng kéwgsao lêwgsan quan làhjcam gìfevl.

Cửminsa nha môniupn cókgqn mộxidpt têwgsan nha dịoasach canh giữtbki, tay cầtkxsm Thủrzciy Hỏcxkna côniupn. Lúfstqc thấawepy cókgqn ngưomieugxfi đltlii qua lậhjcap tứxzmec làhjcam ra vẻgnsrniupvavang tíxlyhch cựwgsac, hókgqnp cáxzmei bụrzcing phệawij lạtkxsi, dáxzmeng vẻgnsrniupvavang hung hãftbjn. Lúfstqc

khôniupng thấawepy ai lậhjcap tứxzmec thảdfhe lỏcxknng thâtpjwn hìfevlnh, lưomieugxfi biếufcnng ôniupm gậhjcay dựwgsaa vàhjcao tưomieugxfng.

fstqc Vũnsdn La tớligfi, têwgsan nha dịoasach nọhgja trừxidpng mắvvzpt, quáxzmet lớligfn mộxidpt câtpjwu:

- Ngưomieugxfi nàhjcao dáxzmem tựwgsa tiệawijn xôniupng vàhjcao huyệawijn nha nhưomie vậhjcay?

Sau đltliókgqn giảdfhe vờugxfftbjm lãftbjm Thủrzciy Hỏcxkna côniupn trong tay.

nsdn La khẽxzme khoáxzmet tay ngăeijln lạtkxsi:

- Gọhgjai Tri huyệawijn Đlfmgtkxsi nhâtpjwn củrzcia ngưomieơwvmzi ra đltliâtpjwy, nókgqni rằvbkung cókgqn ngưomieugxfi ởniupxzmech Hoa sơwvmzn tớligfi chơwvmzi.

- Báxzmech Hoa sơwvmzn ưomie?

wgsan nha dịoasach lẩbrngm bẩbrngm. cókgqnwvmzi nghi hoặfoshc. Y thấawepy bềcjjg ngoàhjcai Vũnsdn La ăeijln mặfoshc đltliơwvmzn giảdfhen, nhưomieng khíxlyh đltlixidp bấawept phàhjcam, lạtkxsi lo rằvbkung thậhjcat sựwgsahjcahjca con thâtpjwn thíxlyhch củrzcia Tri huyệawijn Đlfmgtkxsi nhâtpjwn, khôniupng dáxzmem chậhjcam trễdcwa lậhjcap tứxzmec trởniup vềcjjg bẩbrngm báxzmeo.

Tri huyệawijn lãftbjo gia hai hôniupm nay trong lòligfng khôniupng vui vẻgnsr. Lãftbjo ngồligfi ởniup vịoasa tríxlyh Tri huyệawijn Sơwvmzn Dưomieơwvmzng đltliãftbjomieugxfi năeijlm. nhưomieng vẫimsnn khôniupng thểniup thăeijlng chứxzmec. Mắvvzpt thấawepy mìfevlnh tuổhgjai đltliãftbj cao, nếufcnu khôniupng hoạtkxst đltlixidpng mộxidpt chúfstqt ắvvzpt sẽxzme phảdfhei ngồligfi tạtkxsi đltliâtpjwy trong suốimsnt quãftbjng đltliugxfi còligfn lạtkxsi.

Tuy rằvbkung đltliimsni vớligfi ngưomieugxfi thưomieugxfng, Tri huyệawijn làhjca chứxzmec quan to thèbpqrm màhjca khôniupng đltliưomieshsfc, nhưomieng chỉcjjgkgqn Tri huyệawijn lãftbjo gia tựwgsa biếufcnt trong lòligfng, khôniupng cầtkxsn biếufcnt ởniup trêwgsan bấawept cứxzme ngưomieugxfi nàhjcao xuốimsnng đltlicjjgu làhjca thưomieshsfng quan, mộxidpt têwgsan Tri huyệawijn nhưomiefevlnh phảdfhei hầtkxsu hạtkxs chẳlhoong kháxzmec gìfevl con cháxzmeu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.