Tiên Tuyệt

Chương 278 : Bách hoa sơn, trận pháp yêu tộc (hạ)

    trước sau   
zkayn Du Kíibecch Tưqctefqmang quâhtcan trừvwkkng mắmcnvt nhìlyggn ba ngưqctesbddi:

- Coi nhưqcteebzxc ngưqcteơqeqdi gặkefhp may, còbuhkn khôibecng mau quỳuxxh xuốzkayng tạlxld âhtcan Quậqskdn chúntcha Đkutelxldi nhâhtcan?

Nam Vâhtcan cùtfxvng Quáebzxch Tổfqel Hoàkutenh đomzmhqvbu nhìlyggn vềhqvb phíibeca Vũlxld La. Vũlxld La lậqskdt tay mộricat cáebzxi, mộricat chiếmadqc ngọrrmnc bàkutei xuấmcnvt hiệhtcan, thảijttn nhiêzkayn nóopibi:

- Ngưqcteơqeqdi biếmadqt tộricai chưqctea?

zkayn Du Kíibecch Tưqctefqmang quâhtcan cùtfxvng Huyệhtcan lệhtcanh Sơqeqdn Dưqcteơqeqdng đomzmkfzfng thanh quáebzxt lớfqman:

- Lớfqman mậqskdt. dáebzxm nóopibi vớfqmai Quậqskdn chúntcha Đkutelxldi nhâhtcan nhưqcte vậqskdy...


mcnvng Dưqcteơqeqdng Quậqskdn chúntcha nhìlyggn thấmcnvy ngọrrmnc bàkutei trong tay Vũlxld La. thầcnjin sắmcnvc uểgnhk oảijtti lưqctesbddi biếmadqng trêzkayn mặkefht lậqskdp tứeuvuc biếmadqn mấmcnvt. ngồkfzfi bậqskdt dậqskdy nhìlyggn chằqfrum chằqfrum ngọrrmnc bàkutei.

Chỉjhge trong nháebzxy mắmcnvt, mồkfzfibeci lạlxldnh toáebzxt ra đomzmcnjiy ngưqctesbddi nàkuteng, thìlyggnh lìlyggnh nhàkuteo từvwkk trêzkayn cáebzxng xuốzkayng đomzmmcnvt.

Hiểgnhkn nhiêzkayn thưqctesbddng ngàkutey nàkuteng cũlxldng íibect khi hoạlxldt đomzmricang, cáebzxng nàkutey cao bằqfrung đomzmcnjiu ngưqctesbddi, nàkuteng vừvwkka lao xuốzkayng lậqskdp tứeuvuc ngãrica chổfqelng kềhqvbnh. Nhưqcteng nàkuteng vẫjfsmn cắmcnvn rămcnvng chịvagpu đomzmau chạlxldy nhanh tớfqmai trưqctefqmac mặkefht Vũlxld La. dậqskdp đomzmcnjiu khôibecng ngớfqmat:

- Đkuteiệhtcat nữhgis biếmadqt sai rồkfzfi, đomzmiệhtcat nữhgis biếmadqt sai rồkfzfi, xin Hoàkuteng côibecibec tha mạlxldng...

Du Kíibecch Tưqctefqmang quâhtcan vàkute Huyệhtcan lệhtcanh vôibectfxvng hoảijttng sợfqma, Hoàkuteng côibecibec ưqcte...

Bọrrmnn họrrmn nhìlyggn cảijttnh tưqctefqmang trưqctefqmac mắmcnvt vớfqmai vẻqskd khóopib tin, Lămcnvng Dưqcteơqeqdng Quậqskdn chúntcha vốzkayn hếmadqt sứeuvuc cuồkfzfng vọrrmnng hiệhtcan tạlxldi lạlxldi khôibecng ngừvwkkng dậqskdp đomzmcnjiu vớfqmai ba têzkayn thưqcte sinh, còbuhkn khôibecng ngừvwkkng cầcnjiu xin tha thứeuvu, rốzkayt cuộricac làkute chuyệhtcan gìlygg xảijtty ra?

Du Kíibecch Tưqctefqmang quâhtcan coi nhưqcteopib chúntcht kiếmadqn thứeuvuc, nhìlyggn chằqfrum chằqfrum ngọrrmnc bàkutei trong tay Vũlxld La. mộricat lúntchc lâhtcau sau mớfqmai run giọrrmnng hỏqvrai:

- Phảijtti chămcnvng làkute ngọrrmnc bàkutei củztgca Bămcnvng Ca Côibecng chúntcha?

mcnvng Dưqcteơqeqdng Quậqskdn chúntcha giậqskdn dữhgis, thóopiba mạlxldcnjim ĩhyzv:

- Lũlxld phếmadq vậqskdt cáebzxc ngưqcteơqeqdi, còbuhkn khôibecng mau quỳuxxh xuốzkayng tạlxld tộricai cho ta? Vịvagp tiêzkayn sinh nàkutey nhấmcnvt đomzmvagpnh làkute mậqskdt sứeuvu củztgca Hoàkuteng côibecibec...

Du Kíibecch Tưqctefqmang quâhtcan vàkutericao nhâhtcan Huyệhtcan lệhtcanh nghe vậqskdy sợfqma tớfqmai mứeuvuc hai châhtcan mềhqvbm nhũlxldn. Chu Thanh Bămcnvng chíibecnh làkute nữhgis nhi đomzmưqctefqmac Đkutelxldi Chu Nhâhtcan Hoàkuteng sủztgcng áebzxi nhấmcnvt, hơqeqdn nữhgisa gầcnjin đomzmâhtcay cóopib lờsbddi đomzmkfzfn rằqfrung, Đkutelxldi Chu Nhâhtcan Hoàkuteng cóopib ýssdgkutei trừvwkk quy chếmadq từvwkk trưqctefqmac tớfqmai nay củztgca tốzkay tiêzkayn, truyềhqvbn lạlxldi ngôibeci Hoàkuteng đomzmếmadq cho Bămcnvng Ca Côibecng chúntcha.

opibi cáebzxch kháebzxc, Chu Thanh Bămcnvng rấmcnvt cóopib khảijttmcnvng trởqskd thàkutenh vịvagp Nữhgis Hoàkuteng đomzmcnjiu tiêzkayn củztgca Đkutelxldi Chu vưqcteơqeqdng triềhqvbu.

Hai ngưqctesbddi vạlxldn lầcnjin khôibecng ngờsbdd, ba con kiếmadqn nhìlyggn qua cóopib thểgnhkopibp chếmadqt bấmcnvt cứeuvuntchc nàkuteo lạlxldi cóopib lai lịvagpch lớfqman nhưqcte vậqskdy. Mọrrmni ngưqctesbddi lậqskdp tứeuvuc quỳuxxh sụricap xuốzkayng, tiếmadqng dậqskdp đomzmcnjiu bìlyggnh bịvagpch vang lêzkayn. Du Kíibecch Tưqctefqmang quâhtcan vàkutericao nhâhtcan Huyệhtcan lệhtcanh kinh hãricai quáebzx đomzmrica, lắmcnvp bắmcnvp nóopibi:


- Cầcnjiu, cầcnjiu xin Đkutelxldi nhâhtcan, tha mạlxldng...

lxld La hừvwkk lạlxldnh mộricat tiếmadqng:

- Bọrrmnn ta cóopib chuyệhtcan quan trọrrmnng cầcnjin xửvwkkssdg, khôibecng ràkutenh dâhtcay dưqctea vớfqmai cáebzxc ngưqcteơqeqdi. Hôibecm nay coi nhưqcteebzxc ngưqcteơqeqdi may mắmcnvn. còbuhkn khôibecng mau cúntcht đomzmi?

mcnvng Dưqcteơqeqdng Quậqskdn chúntcha hớfqman hởqskd đomzmeuvung lêzkayn:

- Cúntcht... cúntcht... đomzmiệhtcat nữhgis lậqskdp tứeuvuc cúntcht ngay...

kuteng vộricai vàkuteng gọrrmni ngưqctesbddi, khôibecng dáebzxm ởqskd lạlxldi thêzkaym chúntcht nàkuteo nữhgisa, cuốzkayn vóopib chạlxldy dàkutei.

mcnvng Dưqcteơqeqdng Quậqskdn chúntcha bấmcnvt quáebzx chỉjhgekute mộricat đomzmeuvua cháebzxu gáebzxi trong dòbuhkng thứeuvu củztgca hoàkuteng thấmcnvt, Chu Thanh Bămcnvng làkuteibecng chúntcha đomzmưqctesbddng triềhqvbu rấmcnvt cóopib khảijttmcnvng trởqskd thàkutenh Nữhgis Hoàkuteng. Vớfqmai tíibecnh tìlyggnh củztgca Chu Thanh Bămcnvng vốzkayn xưqctea nay rấmcnvt coi trọrrmnng trinh tiếmadqt củztgca nữhgis nhâhtcan, nếmadqu biếmadqt hàkutenh vi phóopibng đomzmãricang củztgca Lămcnvng Dưqcteơqeqdng Quậqskdn chúntcha, khôibecng chévhynm đomzmêzkay bảijtto vệhtca thanh danh Hoàkuteng tộricac mớfqmai làkute chuyệhtcan lạlxld.

tfxv sao nàkuteng cũlxldng làkute hoàkuteng thâhtcan quốzkayc thíibecch. Du Kíibecch Tưqctefqmang quâhtcan vàkutericao nhâhtcan Huyệhtcan lệhtcanh khôibecng rõukgihtcan lưqctefqmang củztgca chiếmadqc ngọrrmnc bàkutei nọrrmn, nhưqcteng nàkuteng hiểgnhku rấmcnvt rõukgikuteng. Ngọrrmnc bàkutei nọrrmnopibebzxc dụricang còbuhkn hơqeqdn chiếmadqu chi củztgca Nhâhtcan Hoàkuteng, cóopib thểgnhkopibi làkute ‘nhưqcte trầcnjim thâhtcan lâhtcam’, giốzkayng nhưqcte Nhâhtcan Hoàkuteng đomzmíibecch thâhtcan tớfqmai, hoàkuten toàkuten thừvwkka sứeuvuc đomzmlxldi biểgnhku cho Chu Thanh Bămcnvng. Cho nêzkayn nàkuteng mớfqmai sợfqmaricai tớfqmai mứeuvuc bấmcnvt chấmcnvp tấmcnvt cảijtt. lậqskdp tứeuvuc nhàkuteo xuốzkayng đomzmmcnvt dậqskdp đomzmcnjiu tạlxld tộricai.

lxld La đomzmuổfqeli bọrrmnn ngưqctesbddi nàkutey đomzmi, thầcnjim nhủztgc xem ra đomzmlxldi tẩrrmnu mìlyggnh hung danh hiểgnhkn háebzxch trong Đkutelxldi Chu vưqcteơqeqdng triềhqvbu, ngay cảijtt hoàkuteng thâhtcan quốzkayc thíibecch cũlxldng phảijtti sợfqmaricai nhưqcte vậqskdy. Hắmcnvn lạlxldi nổfqeli lòbuhkng từvwkk bi cầcnjiu nguyệhtcan cho Tháebzxc Bạlxldt Thao Thiêzkayn mộricat phen, sau đomzmóopibibecqcte cấmcnvt ngọrrmnc bàkutei đomzmi, coi nhưqcte chưqctea từvwkkng xảijtty ra chuyệhtcan gìlygg.

Nam Vâhtcan cùtfxvng Quáebzxch Tổfqel Hoàkutenh kinh ngạlxldc nhìlyggn hắmcnvn. nhưqcteng Vũlxld La khôibecng hềhqvb giảijtti thíibecch. Giao tìlyggnh giữhgisa ba ngưqctesbddi vẫjfsmn chưqctea thâhtcan thiếmadqt tớfqmai mứeuvuc đomzmóopib, hắmcnvn khôibecng giảijtti thíibecch, hai ngưqctesbddi cũlxldng khôibecng tiệhtcan hỏqvrai, đomzmàkutenh im lặkefhng khóopib chịvagpu.

Theo lộrica tuyếmadqn trêzkayn bảijttn đomzmkfzf, ba ngưqctesbddi mấmcnvt hai canh giờsbdd, rốzkayt cụricac tìlyggm ra đomzmưqctefqmac đomzmvagpa đomzmiểgnhkm thiếmadqt lậqskdp trậqskdn pháebzxp nọrrmn.

lygg giữhgisibec mậqskdt. xung quanh trậqskdn pháebzxp truyềhqvbn tốzkayng khôibecng cóopib ngưqctesbddi canh giữhgis. màkutetfxvng ba tầcnjing cấmcnvm chếmadq trậqskdn pháebzxp phong ấmcnvn lạlxldi. Nam Vâhtcan rấmcnvt biếmadqt đomzmiềhqvbu, lo liệhtcau tấmcnvt cảijttibecng táebzxc củztgca ngưqctesbddi hầcnjiu. chũlxld đomzmricang tiếmadqn lêzkayn mờsbdd cấmcnvm chếmadq trậqskdn pháebzxp.

Trậqskdn pháebzxp ba tầcnjing nàkutey vừvwkka đomzmưqctefqmac mởqskd ra. mộricat mảijttng linh quang bùtfxvng lêzkayn. mộricat mảijttng núntchi non xanh biếmadqn thìlyggnh lìlyggnh biếmadqn thàkutenh mộricat sơqeqdn cốzkayc trốzkayng trảijtti.


Tuy rằqfrung sơqeqdn cốzkayc khôibecng lớfqman. nhưqcteng cũlxldng rộricang chừvwkkng ba dặkefhm. váebzxch núntchi hai bêzkayn cao chừvwkkng hai trãricam trưqctefqmang, trong sơqeqdn cốzkayc cóopib dấmcnvu vếmadqt khai pháebzxukgikuteng, lộricat sạlxldch cảijtt thảijttm thựkfzfc vậqskdt nơqeqdi nàkutey, mang đomzmáebzx Huyềhqvbn Vũlxld đomzmen bóopibng từvwkkqeqdi kháebzxc tớfqmai láebzxt nềhqvbn.

ebzxch Hoa sơqeqdn làkutentchi đomzmmcnvt. khôibecng cao lắmcnvm. đomzmmcnvt đomzmai tơqeqdi xốzkayp, cămcnvn bảijttn khôibecng cóopib biệhtcan pháebzxp bốzkay tríibec trậqskdn pháebzxp, cho nêzkayn phảijtti xửvwkkssdg nhưqcte vậqskdy.

qskd trung ưqcteơqeqdng sơqeqdn cốzkayc cóopib mộricat tàkuteng đomzmáebzx cao chừvwkkng hai trămcnvm trưqctefqmang, khôibecng biếmadqt lấmcnvy từvwkk đomzmâhtcau mang tớfqmai, tạlxldc thàkutenh mộricat pho tưqctefqmang Vũlxld thầcnjin đomzmang ngồkfzfi, thâhtcan khoáebzxc chiếmadqn giáebzxp, đomzmcnjiu đomzmricai mũlxld sấmcnvt, trêzkayn đomzmùtfxvi gáebzxc ngang mộricat thanh cựkfzf kiếmadqm to tưqctefqmang, uy mãricanh vôibectfxvng. Dùtfxvbuhkn cáebzxch xa, vẫjfsmn cóopib thểgnhk cảijttm nhậqskdn đomzmưqctefqmac mộricat cỗkfzf uy thếmadqqskdp tớfqmai.

Pho tưqctefqmang nàkutey hầcnjiu nhưqcte cao ngang vớfqmai váebzxch núntchi hai bêzkayn.

Trưqctefqmac mặkefht thầcnjin tưqctefqmang làkute trậqskdn pháebzxp truyềhqvbn tốzkayng nọrrmn.

Trậqskdn pháebzxp cóopiblyggnh táebzxm cạlxldnh, dàkutei chừvwkkng ba trămcnvm trưqctefqmang, hầcnjiu nhưqcte bao trùtfxvm toàkuten sơqeqdn cốzkayc. Từvwkkng đomzmưqctesbddng névhynt ngang dọrrmnc chằqfrung chịvagpt nhưqcte vếmadqt báebzxnh xe nổfqeli lêzkayn, bêzkayn trong mắmcnvt trậqskdn cóopib nhiềhqvbu cộricat ngọrrmnc túntchy to bằqfrung thùtfxvng nưqctefqmac. Nhữhgisng cộricat nàkutey cao sáebzxu thưqctefqmac, trêzkayn cóopib khảijttm rấmcnvt nhiềhqvbu vòbuhkng kim loạlxldi cóopibkuteu sắmcnvc kháebzxc nhau.

Trêzkayn đomzmjhgenh cộricat làkute bộrica vịvagp mấmcnvu chốzkayt củztgca mấmcnvt trậqskdn, đomzmưqctefqmac khắmcnvc thàkutenh hìlyggnh nhưqcte chévhynn rưqctefqmau, bêzkayn trong chứeuvua Niếmadqp Khôibecng Thủztgcy Ngâhtcan.

Tổfqelng cộricang cóopibqctesbddi chíibecn cộricat ngọrrmnc nhưqcte vậqskdy, trong đomzmóopibopibqctesbddi ba câhtcay đomzmãrica chứeuvua đomzmcnjiy Niếmadqp Khôibecng Thủztgcy Ngâhtcan. Vũlxld La cảijttm thấmcnvy hơqeqdi lo lắmcnvng, khôibecng biếmadqt Niếmadqp Khôibecng Thủztgcy Ngâhtcan màkutelyggnh mang tớfqmai đomzmztgc đomzmgnhk châhtcam đomzmcnjiy tấmcnvt cảijtt hay khôibecng.

Thìlyggnh lìlyggnh nhìlyggn thấmcnvy mộricat trậqskdn pháebzxp hùtfxvng vĩhyzv bao la nhưqcte vậqskdy, Nam Vâhtcan nhịvagpn khôibecng đomzmưqctefqmac cấmcnvt tiếmadqng táebzxn thưqctesbddng, ngay cảijtt Quáebzxch Tổfqel Hoàkutenh cũlxldng phảijtti sửvwkkng sốzkayt mộricat chúntcht. Vũlxld La cũlxldng khẽmdyr nhưqctefqmang màkutey, bởqskdi vìlygg cảijttm giáebzxc kỳuxxh quáebzxi khi nãricay tựkfzfa nhưqcte đomzmếmadqn từvwkkzkayn trong sơqeqdn cốzkayc nàkutey.

lygg sao têzkayn trưqcteqskdng lãricao cấmcnvu kếmadqt vớfqmai Yêzkayu tộricac kia lạlxldi chọrrmnn Báebzxch Hoa sơqeqdn đomzmgnhk bốzkay tríibec trậqskdn pháebzxp truyềhqvbn tốzkayng nàkutey? Nếmadqu nóopibi vìlygg muốzkayn ngưqctesbddi kháebzxc khôibecng chúntch ýssdg, Trung Châhtcau còbuhkn vôibec sốzkay đomzmvagpa phưqcteơqeqdng chưqctea ai biếmadqt tớfqmai, bíibecrrmnn hơqeqdn Báebzxch Hoa sơqeqdn nàkutey nhiềhqvbu, vìlygg sao lạlxldi chọrrmnn Báebzxch Hoa sơqeqdn?

lxld La mang nghi vấmcnvn trùtfxvng trùtfxvng trong lòbuhkng, đomzmi theo hai ngưqctesbddi tiếmadqn vàkuteo sơqeqdn cốzkayc.

Nam Vâhtcan tìlyggm đomzmưqctefqmac ởqskd mậqskdt Đkuteôibecng sơqeqdn cốzkayc mộricat íibect đomzmricang nhỏqvra, vốzkayn đomzmgnhk cho ngưqctesbddi bốzkay tríibec trậqskdn pháebzxp nghi ngoi. Ba ngưqctesbddi cũlxldng khôibecng đomzmòbuhki hỏqvrai gìlyggqeqdn. mỗkfzfi ngưqctesbddi chọrrmnn mộricat gian ởqskd lạlxldi.

qctesbddng nhưqcte Quáebzxch Tổfqel Hoàkutenh cóopib vẻqskd sốzkayt ruộricat:


- Vũlxld huynh đomzmhtca, phảijtti chămcnvng nêzkayn liêzkayn lạlxldc vớfqmai Yêzkayu tộricac?

lxld La từvwkk chốzkayi:

- Tạlxldm thờsbddi còbuhkn chưqctea đomzmưqctefqmac, móopibn pháebzxp bảijtto liêzkayn lạlxldc vớfqmai Yêzkayu tộricac cầcnjin thờsbddi gian ba tháebzxng tíibecch lũlxldy nămcnvng lưqctefqmang mớfqmai khởqskdi đomzmricang đomzmưqctefqmac mộricat lầcnjin, chúntchng ta còbuhkn phảijtti chờsbdd thêzkaym vàkutei ngàkutey nữhgisa.

Quáebzxch Tổfqel Hoàkutenh cóopib chúntcht nghi ngờsbdd liếmadqc nhìlyggn Vũlxld La mộricat cáebzxi, thấmcnvy Vũlxld La đomzmang nhìlyggn mìlyggnh chămcnvm chúntch. lậqskdp tứeuvuc nởqskd mộricat nụricaqctesbddi tỏqvra vẻqskd tin tưqcteqskdng:

- Đkuteưqctefqmac rồkfzfi, chúntchng ta ởqskd lạlxldi đomzmâhtcay chờsbddkutei ngàkutey, nhâhtcan tiệhtcan làkutem quen đomzmvagpa hìlyggnh xung quanh, tìlyggm hiểgnhku tìlyggnh huốzkayng rõukgikuteng.

Đkuteêzkaym xuốzkayn, Vũlxld La hạlxld mộricat đomzmlxldo cấmcnvm chếmadq trưqctefqmac cửvwkka đomzmricang củztgca mìlyggnh, trởqskdkuteo trong đomzmricang, đomzmang đomzmvagpnh dùtfxvng yêzkayu bàkutei Ákwrcm Vệhtca liêzkayn hệhtca vớfqmai Chu Thanh Giang. Nhưqcteng hắmcnvn vẫjfsmn cảijttm thấmcnvy lo lắmcnvng, bèyskhn đomzmiểgnhkm vàkuteo khôibecng trung mộricat cáebzxi, vôibec sốzkay linh vămcnvn màkuteu vàkuteng nhạlxldt xuấmcnvt hiệhtcan, báebzxm vàkuteo váebzxch đomzmricang, ngay cảijtt cửvwkka đomzmricang cũlxldng cóopib mộricat tầcnjing kim quang ngămcnvn cáebzxch.

lxld La bấmcnvt đomzmmcnvc dĩhyzv lắmcnvc đomzmcnjiu, đomzmáebzxng tiếmadqc Phùtfxv cổfqel đomzmãricaqskd lạlxldi Đkuteôibecng Thổfqel, bằqfrung khôibecng mìlyggnh chỉjhge cầcnjin thảijtt Phùtfxv Cổfqel ra trinh sáebzxt Quáebzxch Tổfqel Hoàkutenh mộricat phen, khôibecng cầcnjin biếmadqt y cóopib âhtcam mưqcteu quỷqeqd kếmadqlygg, cũlxldng phảijtti bạlxldi lộrica ra hếmadqt thàkutey.

lxld La róopibt linh nguyêzkayn vàkuteo yêzkayu bàkutei, hiểgnhkn nhiêzkayn Chu Thanh Giang đomzmang chờsbdd hắmcnvn. lậqskdp tứeuvuc hồkfzfi đomzmáebzxp.

- Cáebzxc ngưqcteơqeqdi đomzmếmadqn nơqeqdi rồkfzfi ưqcte?

Chu Thanh Giang hếmadqt sứeuvuc quan tâhtcam nhiệhtcam vụrica lầcnjin nàkutey, giọrrmnng lãricao lộrica vẻqskd gấmcnvp gáebzxp.

- Đkuteãrica tớfqmai vàkuteo chiềhqvbu nay.

- Tìlyggnh huốzkayng thếmadqkuteo?

lxld La kểgnhk lạlxldi đomzmlxldi kháebzxi tìlyggnh huốzkayng, sau đomzmóopib cho Chu Thanh Giang biếmadqt chuyệhtcan cóopib khảijttmcnvng khôibecng đomzmztgc Niếmadqp Khôibecng Thủztgcy Ngâhtcan.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.