Tiên Tuyệt

Chương 277 : Bách hoa sơn, trận pháp yêu tộc (thượng)

    trước sau   
Quátoxpch Tổrjho Hoàzyzunh hừuyxh mộycvrt tiếdcdjng:

- Hảyzdyo ýasgv xin tâuxqqm lĩjeunnh, mờjwcqi cátoxpc hạxlbr trởvxop vềmnmv, bàzyzun... bàzyzun sinh khôfbfyng cóuyxh hứxlbrng thújiyv.

Y nóuyxhi vàzyzui câuxqqu vớjbiyi kỵvfrzjeunzyzuy đzyzuãxdxrzyzufbfynueeng nểfbfy mặnxret. Nếdcdju khôfbfyng phảyzdyi Quátoxpch Tổrjho Hoàzyzunh hiểfbfyu rõrjho thâuxqqn làzyzu tu sĩjeun. nắuidqm giữqfkf thiêpiign đzyzuaqona thầxecrn lựeghec, lạxlbri vọicmzng sátoxpt phàzyzum nhâuxqqn ắuidqt sẽxlbr gặnxrep bátoxpo ứxlbrng, y đzyzuãxdxr khôfbfyng nhiềmnmvu lờjwcqi vớjbiyi kỵvfrzjeun kia.

Kỵvfrzjeun nọicmz nghe y từuyxh chốmnmvi, nhấzyzut thờjwcqi cóuyxh chújiyvt tứxlbrc giậjiyvn, trong mắuidqt hung quang chợqcqnt lóuyxhe, rơhdhai ngựeghea trong tay cóuyxh vẻzyzuyzdyng thẳxecrng. Mấzyzut Nam Vâuxqqn hơhdhai nheo lạxlbri, nếdcdju kỵvfrzjeunzyzuy ra tay, bọicmzn họicmz chỉsnwpzyzu tựeghe bảyzdyo vệvmanzjmunh, giếdcdjt cũqcqnng khôfbfyng sao.

Khôfbfyng ngờjwcq kỵvfrzjeun nọicmzuyxh thểfbfy dằlklcn cơhdhan tứxlbrc giậjiyvn lạxlbri, chỉsnwp hừuyxh lạxlbrnh mộycvrt tiếdcdjng đzyzuãxdxr giụvuibc ngựeghea quay đzyzuxecru chạxlbry trởvxop vềmnmv.

Nếdcdju đzyzuãxdxr nhưnxre vậjiyvy, ba ngưnxrejwcqi cũqcqnng tiếdcdjp tụvuibc đzyzui đzyzuưnxrejwcqng củocxxa mìzjmunh. Khôfbfyng ngờjwcq rằlklcng chưnxrea đzyzuưnxreqcqnc bao xa, chợqcqnt nghe phíbqkya sau cóuyxh tiếdcdjng gọicmzi:


- Ba vịaqon tiêpiign sinh, xin dừuyxhng bưnxrejbiyc...

Bọicmzn họicmz quay lạxlbri, thìzjmu ra làzyzu mộycvrt lãxdxro nhâuxqqn trong đzyzuycvri nhâuxqqn mãxdxr kia đzyzuang giụvuibc ngựeghea đzyzuuổrjhoi theo.

Nam Vâuxqqn cóuyxh chújiyvt khôfbfyng kiêpiign nhẫtdaun, nhìzjmun nhìzjmun Vũqcqn La cùnueeng Quátoxpch Tổrjho Hoàzyzunh, thếdcdj nhưnxreng sắuidqc mặnxret hai ngưnxrejwcqi vẫtdaun tỏyfxl ra bìzjmunh thảyzdyn. Bỗznkpng nhiêpiign Nam Vâuxqqn bừuyxhng tỉsnwpnh ngộycvr, đzyzuâuxqqy làzyzutoxpi gọicmzi làzyzu khíbqky đzyzuycvr củocxxa từuyxhng ngưnxrejwcqi. Quátoxpch Tổrjho Hoàzyzunh cóuyxh thểfbfyuyxh đzyzuưnxreqcqnc côfbfyng phu hàzyzum dưnxrelklcng nhưnxre vậjiyvy cũqcqnng khôfbfyng cóuyxhzjmu bấzyzut ngờjwcq, dùnuee sao y cũqcqnng làzyzu đzyzuvman tửpvmn kiệvmant xuấzyzut củocxxa Thátoxpi Âuidqm sơhdhan. Nhưnxreng Vũqcqn La xuấzyzut thâuxqqn Nhưnxreqcqnc Lôfbfy Ngụvuibc, cóuyxh thểfbfy đzyzuưnxreqcqnc nhưnxre vậjiyvy quảyzdyzyzu rấzyzut khátoxp.

Trong lòuxqqng Nam Vâuxqqn chợqcqnt hiểfbfyu: ngưnxrejwcqi cóuyxh thểfbfy đzyzuưnxreqcqnc Chu Đeejaxlbri Trưnxrevxopng lãxdxro coi trọicmzng, quảyzdy thậjiyvt cóuyxh chỗznkp bấzyzut phàzyzum.

xdxro nhâuxqqn nọicmzuyxhnxrejbiyng mạxlbro vàzyzung vọicmzt. dátoxpng ngưnxrejwcqi giữqfkfzjmun rấzyzut tốmnmvt khôfbfyng mậjiyvp khôfbfyng ốmnmvm, đzyzuuổrjhoi theo ba ngưnxrejwcqi tỏyfxl ra lễxecr phéeqifp ôfbfym quyềmnmvn nóuyxhi:

- Ba vịaqon tiêpiign sinh, lãxdxro hủocxx chíbqkynh làzyzu Tri huyệvmann củocxxa Sơhdhan Dưnxreơhdhang huyệvmann nàzyzuy, chẳxecrng hay vịaqon tiêpiign sinh nàzyzuy cóuyxh thểfbfy nểfbfy chújiyvt bạxlbrc diệvmann củocxxa lãxdxro hủocxx, qua đzyzuóuyxh mộycvrt chuyếdcdjn chăyzdyng?

Vốmnmvn ba ngưnxrejwcqi cho rằlklcng lãxdxro nhâuxqqn làzyzu mộycvrt ngưnxrejwcqi hầxecru, khôfbfyng ngờjwcq lạxlbri làzyzu mộycvrt vịaqon Huyệvmann lệvmannh.

Quátoxpch Tổrjho Hoàzyzunh cảyzdym thấzyzuy cóuyxh chújiyvt kỳphkz quátoxpi, nhìzjmun nhìzjmun chiếdcdjc cátoxpng xa xa hỏyfxli:

- Rốmnmvt cụvuibc bảyzdyo ta qua đzyzuóuyxh đzyzufbfyzyzum gìzjmu?

xdxro nhâuxqqn cưnxrejwcqi cóuyxh vẻzyzu mờjwcq átoxpm:

- Tiêpiign sinh cứxlbr đzyzui sẽxlbr biếdcdjt, tốmnmvt nhấzyzut tiêpiign sinh nêpiign biếdcdjt, vớjbiyi thâuxqqn phậjiyvn củocxxa lãxdxro hủocxxqcqnng khôfbfyng đzyzuưnxreqcqnc ngồbqkyi kiệvmanu trưnxrejbiyc mặnxret ngưnxrejwcqi kia. VỊlklc vừuyxha rồbqkyi tớjbiyi thỉsnwpnh tiêpiign sinh tuy rằlklcng khôfbfyng nóuyxhi ra, nhưnxreng mộycvrt thâuxqqn nghệvman nghiệvmanp siêpiigu quầxecrn bạxlbrt tụvuiby, thâuxqqn phậjiyvn củocxxa y làzyzu Du Kíbqkych Tưnxrejbiyng quâuxqqn củocxxa bàzyzun quậjiyvn, chưnxrevxopng quảyzdyn mộycvrt doanh hai vệvman, ba vạxlbrn binh mãxdxr, nhưnxreng cũqcqnng chỉsnwpuyxh thểfbfyzyzum hộycvr vệvmanzyzu thôfbfyi.

Nếdcdju ba ngưnxrejwcqi làzyzujeun tửpvmn ra ngoàzyzui du họicmzc thậjiyvt sựeghe, nghe xong đzyzuãxdxr sợqcqn tớjbiyi mứxlbrc ngãxdxr ngồbqkyi xuốmnmvng đzyzuzyzut.

Du Kíbqkych Tưnxrejbiyng quâuxqqn chíbqkynh làzyzu đzyzuxlbri tưnxrejbiyng ngũqcqn phẩsbmnm đzyzuưnxreơhdhang triềmnmvu, dùnueezyzu vịaqon Huyệvmann lệvmannh trưnxrejbiyc mặnxret cũqcqnng làzyzu quan thấzyzut phẩsbmnm. Rấzyzut nhiềmnmvu họicmzc sinh cảyzdy đzyzujwcqi chưnxrea chắuidqc leo lêpiign đzyzuưnxreqcqnc chứxlbrc quan thấzyzut phẩsbmnm, chỉsnwpuyxh thểfbfy cảyzdy đzyzujwcqi làzyzum thưnxre lạxlbri trong huyệvmann nha.


Vốmnmvn Tri huyệvmann Đeejaxlbri nhâuxqqn tưnxrejwcqng rằlklcng sau khi nghe xong nhữqfkfng lờjwcqi củocxxa mìzjmunh, ba vịaqon tiêpiign sinh nàzyzuy sẽxlbr cắuidqm đzyzuxecru chạxlbry tớjbiyi đzyzuóuyxh. Nhưnxreng khôfbfyng ngờjwcq Quátoxpch Tổrjho Hoàzyzunh vẫtdaun khoátoxpt tay:

- Đeejaãxdxr khôfbfyng quen biếdcdjt, khôfbfyng dátoxpm làzyzum phiềmnmvn, cátoxpo từuyxh!

xdxro nhâuxqqn gấzyzup gátoxpp nóuyxhi:

- Khôfbfyng phiềmnmvn, khôfbfyng phiềmnmvn chújiyvt nàzyzuo...

Quátoxpch Tổrjho Hoàzyzunh cũqcqnng cóuyxh chújiyvt khôfbfyng kiêpiign nhẫtdaun:

- Nàzyzung khôfbfyng phiềmnmvn nhưnxreng ta phiềmnmvn.

xdxro nhâuxqqn khôfbfyng tứxlbrc giậjiyvn, lạxlbri nởvxop mộycvrt nụvuibnxrejwcqi mờjwcq átoxpm:

- Lãxdxro hủocxx khôfbfyng ngạxlbri nóuyxhi thẳxecrng cùnueeng tiêpiign sinh, ngưnxrejwcqi ngồbqkyi trêpiign cátoxpng chíbqkynh làzyzuyzdyng Dưnxreơhdhang Quậjiyvn chújiyva Đeejaxlbri Chu. cùnueeng thịaqon nữqfkf củocxxa nàzyzung. Lăyzdyng Dưnxreơhdhang Quậjiyvn chújiyva chíbqkynh làzyzu chátoxpu gátoxpi củocxxa Hoàzyzung đzyzuếdcdj đzyzuưnxreơhdhang triềmnmvu, làzyzu hoàzyzung thâuxqqn quốmnmvc thíbqkych. Quậjiyvn chújiyva Đeejaxlbri nhâuxqqn thấzyzuy tiêpiign sinh dátoxpng vẻzyzu đzyzuưnxrejwcqng đzyzuưnxrejwcqng, cho nêpiign đzyzuem lòuxqqng ngưnxrelklcng mộycvr. Chỉsnwp cầxecrn tiêpiign sinh qua đzyzuóuyxh hầxecru hạxlbr. khiếdcdjn cho nàzyzung hàzyzui lòuxqqng, tưnxreơhdhang lai làzyzum Phòuxqqxdxruxqqn khôfbfyng dátoxpm nóuyxhi, nhưnxreng nếdcdju đzyzuưnxreqcqnc Quậjiyvn chújiyva thíbqkych, ban cho tiềmnmvn đzyzubqky, ngàzyzuy thưnxrejwcqng lui tớjbiyi làzyzu khôfbfyng thàzyzunh vấzyzun đzyzumnmv.

xdxro nhâuxqqn nóuyxhi hơhdhai mậjiyvp mờjwcq, Quátoxpch Tổrjho Hoàzyzunh chỉsnwp nghe đzyzuưnxreqcqnc cátoxpi gìzjmu Phòuxqqxdxr, dátoxpng vẻzyzu ngơhdha ngátoxpc nhìzjmun sang Nam Vâuxqqn:

- Nam huynh, lãxdxro nóuyxhi nhưnxre vậjiyvy làzyzuuyxh ýasgvzjmu?

Nam Vâuxqqn xấzyzuu hổrjhofbfynueeng, ấzyzup újiyvng khôfbfyng tiệvmann nóuyxhi thẳxecrng.

qcqn La cũqcqnng khôfbfyng cốmnmv kỵvfrzzjmu, lộycvr ra mộycvrt nụvuibnxrejwcqi tinh quátoxpi:

- Ýjribzyzu Quậjiyvn chújiyva Đeejaxlbri nhâuxqqn coi trọicmzng hoa dung nguyệvmant mạxlbro củocxxa ngưnxreơhdhai, chuẩsbmnn bịaqon chiêpiigu mộycvr ngưnxreơhdhai làzyzum tâuxqqn khátoxpch sau rèhdham. Nếdcdju ngưnxreơhdhai hầxecru hạxlbruyxhfbfyng, tưnxreơhdhang lai sẽxlbr thưnxrevxopng cho ngưnxreơhdhai quan chứxlbrc...


xdxro nhâuxqqn nghe vậjiyvy cưnxrejwcqi gưnxreqcqnng:

- Nóuyxhi thẳxecrng ra nhưnxre vậjiyvy quảyzdy thậjiyvt khôfbfyng tiệvmann...

Quátoxpch Tổrjho Hoàzyzunh giậjiyvn tíbqkym mặnxret:

- Cújiyvt! Khôfbfyng nểfbfyxdxro làzyzu ngưnxrejwcqi cóuyxh tuổrjhoi, ta đzyzuãxdxr giếdcdjt chếdcdjt lãxdxro thấzyzut phu ngưnxreơhdhai ngay tứxlbrc khắuidqc!

- Ha ha ha...

qcqn La cưnxrejwcqi rộycvr. Lãxdxro nhâuxqqn nọicmz thậjiyvt ra rấzyzut thứxlbrc thờjwcqi, hảyzdyo hátoxpn khôfbfyng chịaqonu thiệvmant ngay trưnxrejbiyc mắuidqt. Tuy rằlklcng Du Kíbqkych Tưnxrejbiyng quâuxqqn tàzyzui giỏyfxli thậjiyvt, nhưnxreng y ởvxoptoxpch xa ngoàzyzui trăyzdym bưnxrejbiyc, mìzjmunh lãxdxro đzyzumnmvi mặnxret vớjbiyi ba tiểfbfyu tửpvmn trátoxpng niêpiign, nếdcdju xảyzdyy ra đzyzuycvrng thủocxxuidqt sẽxlbr thiệvmant thòuxqqi.

zjmu thếdcdjxdxro lậjiyvp tứxlbrc lui vềmnmv phíbqkya sau. đzyzui ra ngoàzyzui mấzyzuy chụvuibc bưnxrejbiyc, lújiyvc nàzyzuy mớjbiyi xoay ngưnxrejwcqi chỉsnwpzyzuo ba ngưnxrejwcqi cảyzdy giậjiyvn nóuyxhi:

- Đeejaújiyvng làzyzu mộycvrt bọicmzn sĩjeun tửpvmn khôfbfyng biếdcdjt thứxlbrc thờjwcqi, Quậjiyvn chújiyva Đeejaxlbri nhâuxqqn coi trọicmzng cátoxpc ngưnxreơhdhai nhưnxre vậjiyvy, chíbqkynh làzyzu phújiyvc khíbqky củocxxa cátoxpc ngưnxreơhdhai. Dátoxpm khátoxpng mệvmannh bấzyzut tuâuxqqn, quảyzdy thậjiyvt khôfbfyng biếdcdjt chữqfkf chếdcdjt viếdcdjt thếdcdjzyzuo, cátoxpc ngưnxreơhdhai hãxdxry chờjwcq đzyzuóuyxh.

qcqn La vừuyxha cưnxrejwcqi vừuyxha nhìzjmun Quátoxpch Tổrjho Hoàzyzunh. Tiểfbfyu từuyxhzyzuy quảyzdy thậjiyvt tưnxrejbiyng mạxlbro đzyzuưnxrejwcqng đzyzuưnxrejwcqng. Lăyzdyng Dưnxreơhdhang quậjiyvn chújiyva coi trọicmzng y cũqcqnng khôfbfyng phảyzdyi làzyzu chuyệvmann lạxlbr. Chẳxecrng qua gặnxrep mỹkhfh nam từuyxh giữqfkfa đzyzuưnxrejwcqng lậjiyvp tứxlbrc muốmnmvn thu nạxlbrp ngưnxrejwcqi ta vàzyzuo khuêpiig phòuxqqng mìzjmunh, cóuyxh thểfbfy thấzyzuy thưnxrejwcqng ngàzyzuy Lăyzdyng Dưnxreơhdhang Quậjiyvn chújiyva nàzyzuy dâuxqqm loạxlbrn tớjbiyi mứxlbrc nàzyzuo.

Vừuyxha rồbqkyi Huyệvmann lệvmannh kia nóuyxhi nàzyzung làzyzu chátoxpu gátoxpi củocxxa Hoàzyzung đzyzuếdcdj đzyzuưnxreơhdhang triềmnmvu, vậjiyvy cũqcqnng làzyzuzyzun bốmnmvi củocxxa Chu Thanh Băyzdyng, thậjiyvt khôfbfyng ngờjwcq Chu Thanh Băyzdyng lạxlbri cóuyxh chátoxpu gátoxpi nhưnxre vậjiyvy.

xdxro nhâuxqqn Huyệvmann lệvmannh trởvxop vềmnmvtoxpo lạxlbri, quảyzdy nhiêpiign Lăyzdyng Dưnxreơhdhang Quậjiyvn chújiyva đzyzuùnueeng đzyzuùnueeng nổrjhoi giậjiyvn, ra lệvmannh mộycvrt tiếdcdjng. Têpiign Du Kíbqkych Tưnxrejbiyng quâuxqqn kia giụvuibc ngựeghea vung tay, dẫtdaun dắuidqt đzyzuátoxpm kỵvfrzjeun thủocxx hạxlbr chạxlbry tớjbiyi.

Tuy rằlklcng chỉsnwpuyxhhdhan hai mưnxreơhdhai ngưnxrejwcqi, nhưnxreng ai nấzyzuy đzyzumnmvu cởvxopi ngựeghea cao to. Nhữqfkfng ngưnxrejwcqi nàzyzuy chíbqkynh làzyzu thátoxpn binh củocxxa Du Kíbqkych Tưnxrejbiyng quâuxqqn, từuyxhng chéeqifm giếdcdjt vàzyzui năyzdym trêpiign chiếdcdjn trưnxrejwcqng phíbqkya Bắuidqc cùnueeng Man tộycvrc, mỗznkpi ngưnxrejwcqi đzyzumnmvu đzyzuãxdxr giếdcdjt qua hàzyzung chụvuibc tíbqkynh mạxlbrng đzyzuaqonch nhâuxqqn. Mặnxrec dùnuee bọicmzn chújiyvng chưnxrea khoátoxpc chiếdcdjn giátoxpp, nhưnxreng lújiyvc rújiyvt đzyzuao xung phong vẫtdaun toátoxpt ra mộycvrt cỗznkptoxpt khíbqky bừuyxhng bừuyxhng khiếdcdjn cho ngưnxrejwcqi ta kinh hồbqkyn khiếdcdjp víbqkya.

Vốmnmvn trong lòuxqqng Du Kíbqkych Tưnxrejbiyng quâuxqqn kia khinh thưnxrejwcqng ngưnxrejwcqi đzyzuicmzc sátoxpch. Y từuyxhng thấzyzuy qua vôfbfy sốmnmvjeun tửpvmn tựeghe cho làzyzu khíbqky tiếdcdjt cao xa, mởvxop miệvmanng ra làzyzufbfynueeng khẳxecrng khátoxpi, nhưnxreng khi châuxqqn chíbqkynh gặnxrep sátoxpt trậjiyvn lậjiyvp tứxlbrc sợqcqnxdxri ra quầxecrn, châuxqqn khôfbfyng đzyzuxlbrng vữqfkfng.


piign Du Kíbqkych Tưnxrejbiyng quâuxqqn cho rằlklcng ba ngưnxrejwcqi nàzyzuy cũqcqnng làzyzu nhưnxre vậjiyvy. Cũqcqnng làzyzu bịaqonyzdyng Dưnxreơhdhang Quậjiyvn chújiyva muốmnmvn thu làzyzum diệvmann thủocxx, nhưnxreng khôfbfyng vưnxreqcqnt qua đzyzuưnxreqcqnc tựeghefbfyn. dùnueeng lờjwcqi nghiêpiigm khắuidqc từuyxh chốmnmvi ngoàzyzui miệvmanng. Chỉsnwp cầxecrn mìzjmunh tớjbiyi đzyzuóuyxhnuee dọicmza mộycvrt phen, lậjiyvp tứxlbrc sẽxlbr trởvxoppiign ngoan ngoãxdxrn nhưnxre thôfbfy.

- Hừuyxh. quảyzdyzyzu mộycvrt đzyzuátoxpm phếdcdj vậjiyvt, Quậjiyvn chújiyva Đeejaxlbri nhâuxqqn coi trọicmzng cátoxpc ngưnxreơhdhai, chíbqkynh làzyzutoxpc ngưnxreơhdhai cóuyxh phújiyvc khíbqky!

hdhan hai mưnxreơhdhai ngưnxrejwcqi thújiyvc ngựeghea xung phong tớjbiyi, đzyzuếdcdjn nửpvmna đzyzuưnxrejwcqng rújiyvt bộycvri đzyzuao sátoxpng nhưnxre tuyếdcdjt ra, dùnueeng thâuxqqn đzyzuao vỗznkpzyzuo yêpiign ngựeghea kêpiigu leng keng, toátoxpt ra sátoxpt khíbqky oai phong chăyzdyng khátoxpc nàzyzuo chiếdcdjn trậjiyvn.

Kỵvfrz binh xôfbfyng tớjbiyi nhưnxrehdhan lốmnmvc, nhưnxreng cũqcqnng khôfbfyng xuấzyzut hiệvmann tìzjmunh huốmnmvng ba ngưnxrejwcqi sợqcqn tớjbiyi mứxlbrc hai châuxqqn mềmnmvm nhũqcqnn, vãxdxri cảyzdy ra quầxecrn nhưnxrepiign Du Kíbqkych Tưnxrejbiyng quâuxqqn tưnxrevxopng tưnxreqcqnng, vẻzyzu mặnxret cảyzdy ba đzyzumnmvu hếdcdjt sứxlbrc bìzjmunh thảyzdyn.

Nam Vâuxqqn thấzyzuy nhìzjmun đzyzumnmvi phưnxreơhdhang thếdcdj tớjbiyi ràzyzuo rạxlbrt, khôfbfyng khỏyfxli thoátoxpng đzyzuycvrng tay, nhưnxreng bịaqonqcqn La ngăyzdyn lạxlbri:

- Việvmanc thếdcdj tụvuibc cứxlbr giảyzdyi quyếdcdjt theo thủocxx đzyzuoạxlbrn thếdcdj tụvuibc.

Nam Vâuxqqn cóuyxh chújiyvt khôfbfyng phụvuibc: chuyệvmann tớjbiyi nưnxrejbiyc nàzyzuy rồbqkyi, làzyzum thếdcdjzyzuo giảyzdyi quyếdcdjt theo thếdcdj tụvuibc đzyzuưnxreqcqnc? Tuy rằlklcng ai nấzyzuy đzyzumnmvu làzyzu tu sĩjeun. thựeghec lựeghec vưnxreqcqnt xa phàzyzum nhâuxqqn bìzjmunh thưnxrejwcqng, nhưnxreng cũqcqnng khôfbfyng thểfbfy đzyzuxlbrng yêpiign mặnxrec cho bọicmzn chújiyvng dùnueeng loạxlbrn đzyzuao chéeqifm bừuyxha.

hdhan hai mưnxreơhdhai kỵvfrz binh quay xung quanh ba ngưnxrejwcqi, chạxlbry mộycvrt vòuxqqng, tiếdcdjng vóuyxh ngựeghea nhưnxre sấzyzum. átoxpnh đzyzuao soàzyzun soạxlbrt, têpiign Du Kíbqkych Tưnxrejbiyng quâuxqqn mắuidqt lóuyxhe tinh quang:

- Giếdcdjt!

hdhan hai mưnxreơhdhai thanh trưnxrejwcqng đzyzuao từuyxh bốmnmvn phưnxreơhdhang tátoxpm hưnxrejbiyng chéeqifm xuốmnmvng đzyzuxecru ba ngưnxrejwcqi.

Mắuidqt thấzyzuy ba ngưnxrejwcqi sắuidqp bịaqon loạxlbrn đzyzuao phâuxqqn thâuxqqy, nhưnxreng khôfbfyng ai đzyzuycvrng, thìzjmunh lìzjmunh phíbqkya sau đzyzuátoxpm kỵvfrz binh vang lêpiign mộycvrt tiếdcdjng quátoxpt:

- Chậjiyvm đzyzuãxdxr...

Bốmnmvn têpiign trátoxpng hátoxpn khiêpiigng cátoxpng chạxlbry tớjbiyi, Huyệvmann lệvmannh Sơhdhan Dưnxreơhdhang cũqcqnng cẩsbmnn thậjiyvn chạxlbry theo hầxecru.

Trêpiign cátoxpng tre làzyzu mộycvrt nữqfkf nhâuxqqn thâuxqqn thểfbfy đzyzuxecry đzyzunxren, cũqcqnng cóuyxhzyzui phầxecrn nhan sắuidqc.

- Giếdcdjt nhưnxre vậjiyvy thậjiyvt làzyzu đzyzuátoxpng tiếdcdjc, mang vềmnmv đzyzui, chờjwcq bảyzdyn Quậjiyvn chújiyva hưnxrevxopng dụvuibng qua rồbqkyi hãxdxry tíbqkynh.

-Dạxlbr!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.