Tiên Tuyệt

Chương 276 : Thiên môn thập kiệt (trung+hạ)

    trước sau   
Đwsxonifqi côkukpng tửieea Chu gia nóbqnci cho Ômwbl Kiếatrsm Trầnhhln nghe rấozrmt rõsukdgtybng:

- Vũplmk La làgtyb nữbrpm tếatrs củimsza phụxbxl thâuzswn Đwsxonifqi nhâuzswn cùwnuzng cảihou nhàgtyb chúrjenng ta, hơwhirn nữbrpma tìecyonh đdwcbnhhlu ýhaoo hợbccup vớcsmni muộvfbki muộvfbki ta, Ômwbl gia cáxlrjc ngưkwrnơwhiri đdwcbãsnuigtybxlrji tháxlrjecyo? Bấozrmt quáxlrj chỉeburgtyb mộvfbkt con chóbqnc đdwcbưkwrnbccuc phụxbxl thâuzswn Đwsxonifqi nhâuzswn cấozrmt nhắieeac màgtyb thôkukpi. Nếatrsu nhưkwrn ngoan ngoãsnuin nghe lờiycgi, con rốlubqi trưkwrnmvbwng lãsnuio nàgtyby cũplmkng cóbqnc thểlteu tiếatrsp tụxbxlc sốlubqng yêwzcun ổycqsn, tốlubqi thiểlteuu ngoàgtybi mặxlrjt cũplmkng đdwcbưkwrnbccuc oai phong. Đwsxoáxlrjng tiếatrsc cáxlrjc ngưkwrnơwhiri đdwcbieeac ýhaoo quáxlrj mứspsfc, tớcsmni nỗwhiri quêwzcun mắieeat mìecyonh làgtyb ai. Muộvfbki phu ta, ngưkwrnơwhiri cũplmkng dáxlrjm đdwcbieeac tộvfbki, chuyệoedcn củimsza Ômwbl gia cáxlrjc ngưkwrnơwhiri chíummknh làgtyb hỏieeang trong tay ngưkwrnơwhiriỉebur

Ômwbl Kiếatrsm Trầnhhln lậdwcbp tứspsfc bừhlbnng tỉeburnh ngộvfbk, khôkukpng ngờiycg rằhegbng chuyệoedcn nàgtyby làgtybecyoecyonh đdwcbieeac tộvfbki Vũplmk La. Chu Hùwnuzng nóbqnci xong khoáxlrjt tay, bảihouo ngưkwrniycgi đdwcbưkwrna Ômwbl Kiếatrsm Trầnhhln ra ngoàgtybi:

- Tìecyom vàgtybi ngưkwrniycgi kha kháxlrj hầnhhlu hạnifq y vàgtybi ngàgtyby, nhưkwrnng đdwcbhlbnng đdwcblteu cho y chếatrst.

Chu Hùwnuzng trúrjent giậdwcbn cho muộvfbki phu. tựycqs nhiêwzcun hạnifq đdwcbvfbkc thủimsz. Vàgtybi ngàgtyby sau đdwcbóbqnc, Ômwbl Kiếatrsm Trầnhhln bịtrpp cao thủimsz tra tấozrmn củimsza Áekcjm Vệoedc đdwcbáxlrjnh cho vôkukpwnuzng thêwzcu thảihoum, chịtrppu đdwcbimsz đdwcbau đdwcbcsmnn, sốlubqng khôkukpng bằhegbng chếatrst, thếatrs nhưkwrnng muốlubqn chếatrst cũplmkng khôkukpng chếatrst đdwcbưkwrnbccuc.

Sau khi Ômwbl gia bịtrpp bắieeat, Vũplmk La lạnifqi nhậdwcbn đdwcbưkwrnbccuc truyềlubqn âuzswm cáxlrjch khôkukpng củimsza Chu Thanh Giang:


- Lầnhhln nàgtyby làgtyb ta sơwhirbqnct. vộvfbki vàgtybng truy kíummkch tiêwzcuu diệoedct dưkwrn đdwcbihoung củimsza Sởmvbw Tam Tuyệoedct, quêwzcun khảihouo sáxlrjt nhâuzswn phẩtrppm Ômwbl gia kỹiccpgtybng mộvfbkt chúrjent, hiệoedcn tạnifqi sựycqsecyonh cóbqnc chúrjent phiềlubqn phứspsfc.

plmk La hỏieeai:

- Làgtybm sao vậdwcby?

Chu Thanh Giang nóbqnci:

- Trịtrppnh Tinh Hồsukdn nhúrjenng tay vàgtybo.

Đwsxoưkwrnơwhirng nhiêwzcun Vũplmk La biếatrst Trịtrppnh Tinh Hồsukdn làgtyb ai. Đwsxoưkwrniycgng đdwcbưkwrniycgng chưkwrnmvbwng môkukpn Tháxlrji Âyxqzm sơwhirn trong Cửieeau Đwsxonifqi Thiêwzcun Môkukpn, cưkwrniycgng đdwcbtrppch tiềlubqn kiếatrsp Vũplmk La. hàgtybo hữbrpmu củimsza chưkwrnmvbwng môkukpn Cửieeau Nghi sơwhirn Lâuzswm Tuyệoedct Phong. Cửieeau Nghi sơwhirn củimsza Lâuzswm Tuyệoedct Phong cùwnuzng Tháxlrji Âyxqzm sơwhirn củimsza Trịtrppnh Tinh Hồsukdn chíummknh làgtyb minh hữbrpmu. làgtyb mộvfbkt cỗwhir thếatrs lựycqsc rấozrmt cóbqnc thựycqsc lựycqsc trong Cửieeau Đwsxonifqi Thiêwzcun Môkukpn.

Nhưkwrnng Chu Thanh Giang cho rằhegbng Vũplmk La khôkukpng biếatrst Trịtrppnh Tinh Hồsukdn làgtyb ai, cho nêwzcun cẩtrppn thậdwcbn nóbqnci qua mộvfbkt lưkwrnbccut.

Sau đdwcbóbqncsnuio mớcsmni nóbqnci:

- Trong Trưkwrnmvbwng lãsnuio hộvfbki, trưkwrnmvbwng lãsnuio Mạnifqnh Hảihoui Thiêwzcun chíummknh làgtyb ngưkwrniycgi củimsza Trịtrppnh Tinh Hồsukdn. Nếatrsu ta đdwcbxlrjn khôkukpng lầnhhlm, Trịtrppnh Tinh Hồsukdn cùwnuzng Mạnifqnh Hảihoui Thiêwzcun chíummknh làgtyb loạnifqi ngưkwrniycgi cóbqncsnuiuzswm màgtyb con đdwcbãsnuibqnci.

- ôkukp trưkwrnmvbwng lãsnuio bịtrpp hạnifq bệoedc, Ômwbl Kiếatrsm Trầnhhln vàgtybo ngụxbxlc, nhiệoedcm vụxbxlgtyby đdwcbãsnui thiếatrsu đdwcbi mộvfbkt ngưkwrniycgi, Mạnifqnh Hảihoui Thiêwzcun bèekcjn đdwcbiềlubqu tớcsmni mộvfbkt ngưkwrniycgi cho ta.

Chu Thanh Giang nóbqnci tớcsmni đdwcbâuzswy bèekcjn cưkwrniycgi lạnifqnh mộvfbkt tiếatrsng:

- Con đdwcbxlrjn thửieea xem làgtyb ai?

Khôkukpng đdwcbbccui Vũplmk La đdwcbxlrjn, lãsnuio đdwcbãsnuibqnci toạnifqc ra:


- Đwsxonifqi sưkwrn huynh củimsza lớcsmnp cao thủimsz trẻoedc tuổycqsi Tháxlrji Âyxqzm sơwhirn, Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh.

Ngưkwrniycgi nàgtyby Vũplmk La cũplmkng đdwcbãsnui từhlbnng nghe qua, nhưkwrnng đdwcbnifqi đdwcba sốlubqgtyb nghe ởmvbw đdwcbiycgi nàgtyby, khôkukpng khỏieeai cau màgtyby hỏieeai:

- Làgtyb Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh mộvfbkt trong Thiêwzcun Môkukpn Thậdwcbp Kiệoedct ưkwrn?

Chu Thanh Giang nóbqnci:

- Chíummknh làgtyb y, con phảihoui cẩtrppn thậdwcbn, bọatrsn chúrjenng pháxlrji Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh tớcsmni đdwcbâuzswy, e rằhegbng khôkukpng phảihoui vìecyo muốlubqn phốlubqi hợbccup chặxlrjt chẽefnc vớcsmni con hoàgtybn thàgtybnh nhiệoedcm vụxbxlgtyby.

plmk La nởmvbw mộvfbkt nụxbxlkwrniycgi tỏieea ra khôkukpng sao cảihou:

- Khôkukpng sao, cứspsf đdwcblteu y tớcsmni đdwcbâuzswy.

Vốlubqn Vũplmk La đdwcbtrppnh nóbqnci cho Chu Thanh Giang biếatrst chuyệoedcn Tháxlrjp Sơwhirn đdwcbihouo, xin lãsnuio pháxlrji ngưkwrniycgi tớcsmni trấozrmn thủimsz Tháxlrjp Sơwhirn đdwcbihouo. Nhưkwrnng sau khi câuzswn nhắieeac mộvfbkt chúrjent, Chu Thanh Giang mụxbxlc tiêwzcuu quáxlrj lớcsmnn. chỉebur cầnhhln lãsnuio an bàgtybi sựycqsecyonh gìecyo, cho dùwnuzgtybummk mậdwcbt tớcsmni đdwcbâuzswu cũplmkng sẽefnc bịtrpp kẻoedc hữbrpmu tâuzswm pháxlrjt hiệoedcn. Dùwnuz sao thếatrs lựycqsc củimsza Chu Thanh Giang cũplmkng quáxlrjwnuzng mạnifqnh, cóbqnc quáxlrj nhiềlubqu kẻoedc đdwcbtrppch.

Trong lúrjenc nhấozrmt thờiycgi Vũplmk La cóbqncwhiri do dựycqs, cho nêwzcun chưkwrna vộvfbki nóbqnci, suy nghĩihou kỹiccp mộvfbkt phen xem

bqnc biệoedcn pháxlrjp nàgtybo kháxlrjc hay khôkukpng.

xlrjch nóbqnci Thiêwzcun Môkukpn Thậdwcbp Kiệoedct chỉebur mớcsmni phổycqs biếatrsn trong vàgtybi năsogrm gầnhhln đdwcbâuzswy. Tu sĩihou Trung Châuzswu nhiềlubqu nhưkwrnkukpng trâuzswu, hầnhhlu nhưkwrn mỗwhiri tháxlrjng đdwcblubqu cóbqnc mộvfbkt hai ‘thiêwzcun tàgtybi’ ngang trờiycgi xuấozrmt thếatrs, hoặxlrjc làgtyb chéyxqzm giếatrst hung thúrjen cấozrmp cao nàgtybo đdwcbóbqnc, hoặxlrjc làgtyb tốlubqc đdwcbvfbk tu luyệoedcn kinh ngưkwrniycgi, hoặxlrjc làgtyb lấozrmy đdwcbưkwrnbccuc mộvfbkt móbqncn dịtrpp bảihouo nàgtybo đdwcbóbqnc.

bqncm lạnifqi cáxlrji gọatrsi làgtyb ‘thiêwzcun tàgtybi’ nàgtyby thậdwcbt sựycqs rấozrmt nhiềlubqu, khiếatrsn cho cáxlrjc tu sĩihouplmkng cảihoum thấozrmy phiềlubqn. Bọatrsn họatrs cho rằhegbng trong đdwcbóbqnc nhấozrmt đdwcbtrppnh cóbqncgtybng thau lẫtsazn lộvfbkn, cho nêwzcun tậdwcbp hợbccup tấozrmt cảihou thanh niêwzcun tàgtybi tuấozrmn lạnifqi, bìecyonh chọatrsn ra mưkwrniycgi ngưkwrniycgi hùwnuzng mạnifqnh nhấozrmt trong đdwcbóbqnc xung làgtyb Trung Châuzswu Thậdwcbp Kiệoedct.

Nhưkwrnng sau khi bìecyonh chọatrsn xong, mọatrsi ngưkwrniycgi mớcsmni pháxlrjt hiệoedcn ra, Thậdwcbp Kiệoedct nàgtyby toàgtybn làgtyb đdwcboedc tửieea củimsza Cửieeau Đwsxonifqi Thiêwzcun Môkukpn.


Đwsxoâuzswy thậdwcbt sựycqsgtyb ngẫtsazu nhiêwzcun, trưkwrncsmnc khi bìecyonh chọatrsn, mọatrsi ngưkwrniycgi khôkukpng nghĩihou tớcsmni chuyệoedcn thiêwzcun vịtrpp cho đdwcboedc tửieea Cửieeau Đwsxonifqi Thiêwzcun Môkukpn, thếatrs nhưkwrnng bìecyonh chọatrsn xong mớcsmni pháxlrjt hiệoedcn ra kếatrst quảihougtyb nhưkwrn vậdwcby.

Chuyệoedcn nàgtyby cũplmkng phảihoun áxlrjnh rấozrmt đdwcbúrjenng thựycqsc trạnifqng củimsza Tu Châuzswn Giớcsmni Trung Châuzswu: Cóbqnc lẽefncbqnc nhữbrpmng môkukpn pháxlrji kháxlrjc cóbqnc bềlubq ngoàgtybi nổycqsi trộvfbki hơwhirn. nhưkwrnng cưkwrniycgng giảihou châuzswn chíummknh thủimszy chung vẫtsazn làgtyb Cửieeau Đwsxonifqi Thiêwzcun Môkukpn.

Đwsxonifqo thốlubqng truyềlubqn thừhlbna mấozrmy vạnifqn năsogrm. căsogrn cơwhir thâuzswm hậdwcbu, nộvfbki tìecyonh khóbqncbnuvng tưkwrnmvbwng tưkwrnbccung.

ecyo thếatrs danh hiệoedcu Trung Châuzswu Thậdwcbp Kiệoedct mớcsmni trởmvbw thàgtybnh Cửieeau Đwsxonifqi Thiêwzcun Môkukpn Thậdwcbp Kiệoedct, gọatrsi tấozrmt làgtyb Thiêwzcun Môkukpn Thậdwcbp Kiệoedct.

plmkng cóbqnc mộvfbkt sựycqs trùwnuzng hợbccup nữbrpma, mỗwhiri ngưkwrniycgi trong Thiêwzcun Môkukpn Thậdwcbp Kiệoedct đdwcblubqu mang mộvfbkt loạnifqi Tuệoedcsogrn kháxlrjc nhau, cũplmkng làgtybkwrniycgi loạnifqi Tuệoedcsogrn đdwcbspsfng đdwcbnhhlu trong Nhịtrpp Thậdwcbp Đwsxonifqi Tuệoedcsogrn củimsza Tu Châuzswn Giớcsmni.

plmk La tròbnuv chuyệoedcn vớcsmni Chu Thanh Giang xong, ngay hôkukpm sau lậdwcbp tứspsfc cóbqnc mộvfbkt tu sĩihou thanh niêwzcun dáxlrjng vẻoedc nho nhãsnui lễbcom đdwcbvfbk tiếatrsn nhậdwcbp Yêwzcun sơwhirn, ngoàgtybi năsogrm mưkwrnơwhiri dặxlrjm liềlubqn xuốlubqng khỏieeai pháxlrjp bảihouo, đdwcbi bộvfbk tớcsmni trưkwrncsmnc Nhưkwrnbccuc Lôkukp Ngụxbxlc, đdwcboedc trìecyonh danh thiếatrsp bạnifqch ngọatrsc củimsza mìecyonh, tưkwrnơwhiri cưkwrniycgi hiềlubqn làgtybnh nóbqnci:

- Tháxlrji Âyxqzm sơwhirn Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh tớcsmni báxlrji kiếatrsn Vũplmk La Vũplmk Đwsxonifqi nhâuzswn.

Vừhlbna nghe ngưkwrniycgi nàgtyby củimsza Tháxlrji Âyxqzm sơwhirn, còbnuvn làgtyb mộvfbkt trong Thiêwzcun Môkukpn Thậdwcbp Kiệoedct, mấozrmy têwzcun ngụxbxlc tốlubqt trựycqsc nhậdwcbt sợbccu run. lậdwcbp tứspsfc co giòbnuv chạnifqy vàgtybo trong Nhưkwrnbccuc Lôkukp Ngụxbxlc tìecyom Vũplmk La.

plmk La nghe ngụxbxlc tốlubqt bẩtrppm báxlrjo, trong lòbnuvng lạnifqi cảihoum thấozrmy khôkukpng ổycqsn. Têwzcun Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh nàgtyby rấozrmt biếatrst tiếatrsn thốlubqi, hiểlteun nhiêwzcun làgtyb thiếatrsu niêwzcun lãsnuio luyệoedcn, đdwcbâuzswy cũplmkng làgtyb kẻoedc khóbqnc chơwhiri.

Hắieean thu thậdwcbp qua loa mộvfbkt chúrjent, từhlbn trong Nhưkwrnbccuc Lôkukp Ngụxbxlc đdwcbi ra. Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh vừhlbna nhìecyon thấozrmy hắieean lậdwcbp tứspsfc chắieeap tay:

- Phảihoui chăsogrng làgtybplmk huynh đdwcboedc?

plmk La niềlubqm nởmvbw đdwcbóbqncn chàgtybo:

- Quáxlrjch huynh...


- Vốlubqn làgtyb nhiệoedcm vụxbxl đdwcbơwhirn giảihoun, nhưkwrnng ngưkwrniycgi Ômwbl gia khuấozrmy đdwcbihouo mộvfbkt phen, rốlubqt cụxbxlc lạnifqi khiếatrsn cho Quáxlrjch huynh vấozrmt vàgtyb, phảihoui đdwcbi vớcsmni ta mộvfbkt chuyếatrsn, thậdwcbt làgtyb xấozrmu hổycqs.

Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh mỉeburm cưkwrniycgi:

- Vũplmk huynh đdwcboedc kháxlrjch sáxlrjo rồsukdi, nhiệoedcm vụxbxlgtyby đdwcbãsnui chậdwcbm trễbcom khôkukpng íummkt thờiycgi gian, nếatrsu Vũplmk huynh đdwcboedc khôkukpng ngạnifqi, chúrjenng ta xuấozrmt pháxlrjt ngay tứspsfc khắieeac đdwcbưkwrnbccuc chăsogrng?

plmk La cầnhhlu còbnuvn khôkukpng đdwcbưkwrnbccuc:

- Tốlubqt lắieeam!

Hai ngưkwrniycgi đdwcbi dọatrsc đdwcbưkwrniycgng, chợbccut thấozrmy Nam Vâuzswn vộvfbki vàgtybng chạnifqy tớcsmni. Y khôkukpng dáxlrjm đdwcbieeac tộvfbki vớcsmni bấozrmt cứspsf ai trong hai ngưkwrniycgi nàgtyby, mộvfbkt phen ôkukpm quyềlubqn xin lỗwhiri. Ba ngưkwrniycgi kếatrst bạnifqn đdwcbsukdng hàgtybnh, đdwcbi tớcsmni chỗwhir trậdwcbn pháxlrjp nọatrs.

kukpm trưkwrncsmnc Nam Vâuzswn vàgtybo tĩihounh thấozrmt Nhưkwrnbccuc Lôkukp Ngụxbxlc báxlrjo cáxlrjo vớcsmni Thâuzswn Đwsxosukd Nghĩihoua. Thâuzswn Đwsxosukd nghĩihoua chưkwrna nóbqnci lờiycgi nàgtybo đdwcbãsnui chặxlrjt đdwcbspsft truyềlubqn âuzswm liêwzcun lạnifqc, làgtybm cho Nam Vâuzswn trong lòbnuvng bấozrmt ổycqsn. Ngay chiềlubqu hôkukpm ấozrmy, y vộvfbki vàgtybng rờiycgi khỏieeai Nhưkwrnbccuc Lôkukp Ngụxbxlc chạnifqy trởmvbw vềlubq Thẩtrppm Pháxlrjn Đwsxoìecyonh.

Y đdwcbxlrjn rằhegbng thếatrs lựycqsc sau lưkwrnng Vũplmk La tuyệoedct khôkukpng đdwcbơwhirn giảihoun, nhưkwrnng y cũplmkng đdwcbxlrjn rằhegbng cùwnuzng lắieeam chuyệoedcn nàgtyby đdwcblteu cho Vũplmk La làgtybm chủimszkwrncsmnng nhiệoedcm vụxbxl. đdwcbiềlubqu Ômwbl Kiếatrsm Trầnhhln đdwcbi nơwhiri kháxlrjc làgtyb xong.

bqnc ngờiycg đdwcbâuzswu Nam Vâuzswn còbnuvn chưkwrna vềlubq tớcsmni Thẩtrppm Pháxlrjn Đwsxoìecyonh, giữbrpma đdwcbưkwrniycgng nhậdwcbn đdwcbưkwrnbccuc tin tứspsfc Ômwbl gia rơwhiri đdwcbàgtybi.

rjenc ấozrmy Nam Vâuzswn đdwcbang đdwcbiềlubqu khiểlteun phi kiếatrsm bay nhưkwrn đdwcbwzcun cuồsukdng vềlubq Thẩtrppm Pháxlrjn Đwsxoìecyonh, muốlubqn tìecyom hiểlteuu rõsukd Thâuzswn Đwsxosukd Nghĩihoua cóbqnc ýhaooecyo. Chợbccut nhậdwcbn đdwcbưkwrnbccuc tin nàgtyby do ngưkwrniycgi trong Thẩtrppm Pháxlrjn Đwsxoìecyonh truyềlubqn qua yêwzcuu bàgtybi, lậdwcbp tứspsfc từhlbn trêwzcun phi kiếatrsm ngãsnui lộvfbkn cổycqs xuốlubqng dưkwrncsmni. May làgtyb bảihoun lãsnuinh Nam Vâuzswn thâuzswm hậdwcbu. sau khi rơwhiri tựycqs do xuốlubqng mấozrmy chụxbxlc trưkwrnbccung lậdwcbp tứspsfc thi triểlteun mộvfbkt thếatrshaoo Ngưkwrn Đwsxoàgtyb Đwsxoeburnh, phi kiếatrsm mớcsmni lặxlrjng lẽefnc bay xuốlubqng nâuzswng y lêwzcun.

Nam Vâuzswn vẫtsazn chưkwrna kịtrppp tiêwzcuu hóbqnca tin tứspsfc vừhlbna nhậdwcbn đdwcbưkwrnbccuc, chậdwcbm rãsnuii đdwcbáxlrjp xuốlubqng mặxlrjt đdwcbozrmt tìecyom mộvfbkt tàgtybng đdwcbáxlrj ngồsukdi xuốlubqng, lòbnuvng thầnhhlm kinh hãsnuii, tim đdwcbdwcbp thìecyonh thịtrppch: Ômwbl gia xong đdwcbiycgi đdwcbơwhirn giảihoun vậdwcby sao?

Mộvfbkt thếatrs gia vừhlbna mớcsmni quậdwcbt khởmvbwi trêwzcun Tu Châuzswn Giớcsmni, nóbqnci xong làgtyb xong... Nam Vâuzswn khôkukpng biếatrst chi tiếatrst trong chuyệoedcn nàgtyby, chỉeburbqnc thểlteu biếatrst kếatrst quảihou. Ômwbl gia màgtyb y cho rằhegbng sẽefnc pháxlrjt triểlteun rấozrmt nhanh trong tưkwrnơwhirng lai, trởmvbw thàgtybnh thếatrs gia nhấozrmt lưkwrnu trêwzcun Tu Châuzswn Giớcsmni, bởmvbwi vìecyo Ômwbl Kiếatrsm Trầnhhln khôkukpng biếatrst sâuzswu cạnifqn đdwcbieeac tộvfbki Vũplmk La. toàgtybn bộvfbk Ômwbl gia đdwcbãsnui bịtrpp diệoedct.

Nam Vâuzswn biếatrst thếatrs lựycqsc sau lưkwrnng Vũplmk La khôkukpng đdwcbơwhirn giảihoun, nhưkwrnng khôkukpng ngờiycg lạnifqi hùwnuzng mạnifqnh tớcsmni mứspsfc nàgtyby.


Nam Vâuzswn còbnuvn chưkwrna hoàgtybn toàgtybn tỉeburnh táxlrjo lạnifqi, mệoedcnh lệoedcnh do Thâuzswn Đwsxosukd Nghĩihoua đdwcbưkwrna ra đdwcbãsnui tớcsmni, bảihouo y lậdwcbp tứspsfc chạnifqy trởmvbw lạnifqi Nhưkwrnbccuc Lôkukp Ngụxbxlc hộvfbki hợbccup cùwnuzng Vũplmk La. cấozrmp trêwzcun đdwcbãsnui an bàgtyby Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh giúrjenp đdwcbspsfplmk La hoàgtybn thàgtybnh nhiệoedcm vụxbxlgtyby.

Nam Vâuzswn lạnifqi giậdwcbt nảihouy mìecyonh lầnhhln nữbrpma. Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh làgtyb mộvfbkt trong Thiêwzcun Môkukpn Thậdwcbp Kiệoedct nổycqsi bậdwcbt nhấozrmt trong hai năsogrm vừhlbna qua. thâuzswn mang Linh Tổycqs Tuệoedcsogrn. mộvfbkt trong mưkwrniycgi Tuệoedcsogrn hàgtybng đdwcbnhhlu. làgtyb hy vọatrsng tưkwrnơwhirng lai củimsza Tháxlrji Âyxqzm sơwhirn. ngưkwrniycgi kếatrs vịtrpp Trịtrppnh Tinh Hồsukdn.

Ngưkwrniycgi nhưkwrn vậdwcby chỉebur tớcsmni giúrjenp đdwcbspsfplmk La. chẳplmkng phảihoui làgtyb đdwcbtrppa vịtrppplmk La còbnuvn cao hơwhirn cảihou Thiêwzcun Môkukpn Thậdwcbp Kiệoedct sao?

Nam Vâuzswn cảihoum thấozrmy bàgtybng hoàgtybng ngơwhir ngáxlrjc vòbnuvng trởmvbw vềlubq, tớcsmni nửieeaa đdwcbưkwrniycgng gặxlrjp Vũplmk La vàgtyb Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh. Hai ngưkwrniycgi nàgtyby, đdwcblubqi vớcsmni Vũplmk La. Nam Vâuzswn chỉeburbqnc thểlteu ngưkwrncsmnc cổycqs trôkukpng lêwzcun. Ômwbl gia cóbqnc thếatrs lựycqsc lớcsmnn nhưkwrn vậdwcby còbnuvn phảihoui rơwhiri đdwcbàgtybi, Nam Vâuzswn y chỉeburgtyb mộvfbkt táxlrjn tu khôkukpng cóbqnc chỗwhir dựycqsa. trưkwrncsmnc mặxlrjt Vũplmk La ngoạnifqi trừhlbn cụxbxlp đdwcbkukpi ra còbnuvn cóbqnc thểlteugtybm gìecyo kháxlrjc?

Nam Vâuzswn cũplmkng khôkukpng thểlteu trêwzcuu vàgtybo Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh, sau lưkwrnng ngưkwrniycgi ta làgtyb Tháxlrji Âyxqzm sơwhirn hùwnuzng mạnifqnh, chỉebur cầnhhln mộvfbkt ngóbqncn tay cũplmkng thừhlbna sứspsfc đdwcbâuzswm chếatrst y.

Hiệoedcn tạnifqi Nam Vâuzswn lạnifqi khôkukpng muốlubqn nhúrjenng tay vàgtybo nhiệoedcm vụxbxl lầnhhln nàgtyby. vốlubqn y cho rằhegbng nhiệoedcm vụxbxlgtyby cóbqnc bốlubqi cảihounh đdwcbơwhirn giảihoun, y ởmvbw Thẩtrppm Pháxlrjn Đwsxoìecyonh cũplmkng đdwcbãsnui mộvfbkt thờiycgi gian dàgtybi, đdwcbtrppnh nhâuzswn cơwhir hộvfbki nàgtyby ra ngoàgtybi mộvfbkt chúrjent, hiệoedcn tạnifqi hoàgtybn toàgtybn khôkukpng còbnuvn tâuzswm trạnifqng tốlubqt nhưkwrn vậdwcby nữbrpma.

Nếatrsu làgtyb ngưkwrniycgi bìecyonh thưkwrniycgng khôkukpng biếatrst lợbccui lạnifqi, còbnuvn cóbqnc thểlteu vui mừhlbnng vìecyobqnc đdwcbưkwrnbccuc mộvfbkt cơwhir hộvfbki tốlubqt đdwcblteu kếatrst giao vớcsmni Vũplmk La vàgtyb Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh. Nhưkwrnng Nam Vâuzswn hiểlteuu rấozrmt rõsukdgtybng, hai ngưkwrniycgi nàgtyby khôkukpng cóbqnc khảihousogrng ởmvbw chung hòbnuva thuậdwcbn, mìecyonh kẹnupqt ởmvbw giữbrpma nhưkwrn vậdwcby, nhấozrmt đdwcbtrppnh làgtyb trâuzswu bòbnuvrjenc nhau ruồsukdi muỗwhiri chếatrst.

Nam Vâuzswn mặxlrjt nhăsogrn màgtyby nhóbqnc bay cùwnuzng Vũplmk La vàgtyb Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh hếatrst mộvfbkt ngàgtyby, cuốlubqi cùwnuzng hơwhiri yêwzcun tâuzswm mộvfbkt chúrjent. Tốlubqi thiểlteuu hai vịtrppgtyby cũplmkng rấozrmt kềlubqm chếatrs, khôkukpng cóbqnc ýhaoo trởmvbw mặxlrjt vớcsmni nhau ngay tạnifqi chỗwhir.

kwrniycgng nhưkwrn dọatrsc trêwzcun đdwcbưkwrniycgng đdwcbi vôkukpwnuzng hòbnuva khíummk. nhưkwrnng Vũplmk La vẫtsazn cảihoum thấozrmy cóbqnc mộvfbkt đdwcbôkukpi mắieeat cứspsf nhìecyon mìecyonh chằhegbm chằhegbm, trựycqsc giáxlrjc nàgtyby đdwcbếatrsn từhlbn nguyêwzcun hồsukdn hùwnuzng mạnifqnh củimsza hắieean. Nếatrsu khôkukpng cóbqnc nguyêwzcun hồsukdn Nam Hoang Đwsxoếatrs Quâuzswn tiềlubqn kiếatrsp, Vũplmk La cũplmkng khôkukpng thểlteugtybo pháxlrjt hiệoedcn ra đdwcbiểlteum kháxlrjc thưkwrniycgng nàgtyby.

Hắieean mưkwrniycgi phầnhhln khẳplmkng đdwcbtrppnh, cóbqnc ngưkwrniycgi đdwcbang dùwnuzng mộvfbkt loạnifqi pháxlrjp thuậdwcbt đdwcbxlrjc biệoedct âuzswm thầnhhlm giáxlrjm thịtrppecyonh.

Trong lúrjenc nghỉebur ngơwhiri dọatrsc đdwcbưkwrniycgng, trong lúrjenc Vũplmk La tu luyệoedcn thưkwrniycgng xuyêwzcun bịtrpp cảihoum giáxlrjc nàgtyby đdwcbáxlrjnh thứspsfc, hắieean cẩtrppn thậdwcbn quan sáxlrjt Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh, nhưkwrnng khôkukpng cóbqnc pháxlrjt hiệoedcn đdwcbiểlteum nàgtybo khảihou nghi. Tuy làgtyb nhưkwrn vậdwcby, nhưkwrnng Vũplmk La vẫtsazn hếatrst sứspsfc chắieeac chắieean, kẻoedc âuzswm thầnhhlm giáxlrjm thịtrppecyonh chíummknh làgtyb Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh.

Nhâuzswn vậdwcbt nằhegbm trong Thiêwzcun Môkukpn Thậdwcbp Kiệoedct nàgtyby thủimszy chung khiếatrsn cho Vũplmk La cóbqnc cảihoum giáxlrjc hếatrst sứspsfc âuzswm trầnhhlm. Tuy rằhegbng nhìecyon bềlubq ngoàgtybi Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh tưkwrnơwhiri cưkwrniycgi rạnifqng rỡspsf, dùwnuz rằhegbng đdwcblubqi vớcsmni phàgtybm nhâuzswn, y cũplmkng niềlubqm nởmvbw đdwcbóbqncn chàgtybo, nhưkwrnng Vũplmk La vẫtsazn cảihoum thấozrmy cóbqnc đdwcbiểlteum kháxlrjc thưkwrniycgng.

Rốlubqt cụxbxlc làgtyb Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh muốlubqn làgtybm gìecyo? Vũplmk La thầnhhlm nghi hoặxlrjc.

Trưkwrncsmnc khi tớcsmni Báxlrjch Hoa sơwhirn. Vũplmk La đdwcbxlrjn rằhegbng sởmvbwihou thiếatrst lậdwcbp trậdwcbn pháxlrjp trong mộvfbkt ngọatrsn núrjeni khôkukpng cóbqncecyogtyb nổycqsi bậdwcbt nàgtyby, làgtybecyo khôkukpng muốlubqn ngưkwrniycgi kháxlrjc chúrjen ýhaoo. Nhưkwrnng sau khi châuzswn chíummknh đdwcbi tớcsmni Báxlrjch Hoa sơwhirn. Vũplmk La lạnifqi pháxlrjt hiệoedcn dưkwrniycgng nhưkwrnplmkng khôkukpng đdwcbơwhirn giảihoun nhưkwrnecyonh nghĩihou.

xlrjch Hoa sơwhirn nằhegbm ởmvbw Đwsxoôkukpng Nam Trung Châuzswu, làgtyb mộvfbkt ngọatrsn núrjeni nhỏieea khôkukpng quáxlrj trãsnuim dặxlrjm. Trêwzcun thựycqsc tếatrsxlrji têwzcun Báxlrjch Hoa sơwhirn ởmvbw Trung Châuzswu vôkukpwnuzng phổycqs biếatrsn, cóbqnc khôkukpng dưkwrncsmni mưkwrniycgi ngọatrsn núrjeni mang cáxlrji têwzcun nàgtyby.

xlrjch Hoa sơwhirn nàgtyby cũplmkng coi nhưkwrn xứspsfng danh, trêwzcun từhlbnng đdwcbeburnh sơwhirn phong trãsnuim hoa đdwcbua nởmvbw. Tuy rằhegbng toàgtybn làgtyb hoa dạnifqi, nhưkwrnng cũplmkng đdwcbimszxlrjc màgtybu sắieeac xanh đdwcbieea trắieeang vàgtybng, vôkukpwnuzng xinh đdwcbnupqp.

Nam Vâuzswn vàgtyb Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh rõsukdgtybng khôkukpng cảihoum nhậdwcbn đdwcbưkwrnbccuc gìecyo. Bọatrsn họatrs nhìecyon núrjeni non trùwnuzng đdwcbiệoedcp trưkwrncsmnc mặxlrjt. thởmvbw hồsukdng hộvfbkc mộvfbkt hồsukdi, buôkukpng ra mộvfbkt câuzswu:

- Chúrjenng ta tớcsmni rồsukdi.

plmk La bấozrmt đdwcbvfbkng thanh sắieeac, dưkwrniycgng nhưkwrn hắieean đdwcbang cẩtrppn thậdwcbn cảihoum nhậdwcbn gìecyo đdwcbóbqnc.

Hắieean vừhlbna bưkwrncsmnc vàgtybo phạnifqm vi Báxlrjch Hoa sơwhirn đdwcbãsnui lậdwcbp tứspsfc cóbqnc cảihoum giáxlrjc kỳtrrz quáxlrji: nơwhiri nàgtyby rấozrmt giốlubqng Đwsxoôkukpng Thổycqs.

rjenc hắieean tiếatrsn vàgtybo Đwsxoôkukpng Thổycqs, hoặxlrjc nóbqnci chíummknh xáxlrjc làgtyb tiếatrsn vàgtybo lăsogrng mộvfbk nọatrs, khôkukpng cóbqnc cảihoum giáxlrjc gìecyo kháxlrjc vớcsmni Trung Châuzswu, lúrjenc trởmvbw lạnifqi Trung Châuzswu cũplmkng khôkukpng cóbqnc cảihoum giáxlrjc gìecyo kháxlrjc Đwsxoôkukpng Thổycqs.

Nhưkwrnng tớcsmni nơwhiri nàgtyby, đdwcbvfbkt nhiêwzcun trong cơwhir thểlteubqnc mộvfbkt kýhaoospsfc nàgtybo đdwcbóbqnc nhắieeac nhởmvbw hắieean. nơwhiri nàgtyby rấozrmt giốlubqng vớcsmni lăsogrng mộvfbk Đwsxoôkukpng Thổycqs nọatrs.

Nhưkwrnng giốlubqng ởmvbw chỗwhirgtybo, Vũplmk La cũplmkng khôkukpng biếatrst đdwcbưkwrnbccuc.

Nam Vâuzswn lấozrmy ra mộvfbkt chiếatrsc ngọatrsc ấozrmn nhỏieea nhắieean tinh xảihouo, nhẹnupq nhàgtybng đdwcbiểlteum mộvfbkt cáxlrji, linh

quang xuấozrmt hiệoedcn trêwzcun ngọatrsc ấozrmn, biếatrsn ảihouo ra mộvfbkt tấozrmm bàgtybn đdwcbsukdxlrjch Hoa sơwhirn.

Trêwzcun bàgtybn đdwcbsukdbqnc mộvfbkt đdwcbiểlteum đdwcbieea đdwcbưkwrnbccuc đdwcbáxlrjnh dấozrmu. Nam Vâuzswn nóbqnci:

- Chíummknh làgtybwhiri nàgtyby, chúrjenng ta tớcsmni đdwcbóbqnc đdwcbi thôkukpi.

Đwsxoếatrsn nơwhiri nàgtyby, nếatrsu phi hàgtybnh quáxlrj thấozrmp sẽefnc rấozrmt dễbcom bịtrpp phàgtybm nhâuzswn nhìecyon thấozrmy, ba ngưkwrniycgi bèekcjn tìecyom mộvfbkt nơwhiri yêwzcun tĩihounh hạnifq xuốlubqng, đdwcbi bộvfbkgtybo núrjeni. Dùwnuz sao ba ngưkwrniycgi cũplmkng cóbqncgtybn đdwcbsukd trong tay, theo đdwcbóbqncecyom kiếatrsm hẳplmkn làgtyb khôkukpng khóbqnc khăsogrn gìecyo.

xlrjch Hoa sơwhirn nàgtyby khôkukpng hềlubq nổycqsi bậdwcbt ởmvbw Trung Châuzswu, nhưkwrnng cũplmkng làgtyb mộvfbkt nơwhiri du ngoạnifqn phong cảihounh trong nhữbrpmng quậdwcbn huyệoedcn xung quanh.

Ba ngưkwrniycgi từhlbn trong chỗwhir khuấozrmt đdwcbi ra, dọatrsc trêwzcun đdwcbưkwrniycgng đdwcbi đdwcbãsnui thấozrmy vàgtybi toáxlrjn sĩihou tửieea dắieeat theo nữbrpm quyếatrsn nóbqnci nóbqnci cưkwrniycgi cưkwrniycgi tiếatrsn vàgtybo trong núrjeni, còbnuvn cóbqnc mấozrmy đdwcbspsfa trẻoedc đdwcbi theo, mang theo thứspsfc ăsogrn nưkwrncsmnc uốlubqng, hiểlteun nhiêwzcun làgtyb mộvfbkt ngàgtyby tốlubqt đdwcblteu đdwcbi chơwhiri núrjeni.

Khôkukpng chỉeburbqncuzswn chúrjenng bìecyonh thưkwrniycgng, cũplmkng cóbqnc mộvfbkt íummkt ngưkwrniycgi nhàgtyb quyềlubqn quýhaoo. Bọatrsn Vũplmk La vừhlbna vàgtybo núrjeni khôkukpng lâuzswu, đdwcbãsnui thấozrmy phíummka sau xuấozrmt hiệoedcn mộvfbkt đdwcbvfbki nhâuzswn mãsnui khôkukpng nhanh khôkukpng chậdwcbm cũplmkng tiếatrsn vàgtybo Báxlrjch Hoa sơwhirn. đdwcbi cùwnuzng đdwcbưkwrniycgng vớcsmni bọatrsn Vũplmk La.

Đwsxovfbki nhâuzswn mãsnuigtyby cóbqnc chừhlbnng hơwhirn hai mưkwrnơwhiri têwzcun kỵkzlgihou theo hộvfbk vệoedc xung quanh, ởmvbw giữbrpma làgtyb hai chiếatrsc cáxlrjng do bốlubqn têwzcun tráxlrjng háxlrjn khiêwzcung. Ngưkwrniycgi trêwzcun cáxlrjng nửieeaa nằhegbm nửieeaa ngồsukdi, khôkukpng nhìecyon rõsukd bộvfbk dạnifqng, bấozrmt quáxlrj y phụxbxlc sặxlrjc sỡspsf, cóbqnc lẽefncgtyb nữbrpm nhâuzswn.

Giữbrpma hai chiếatrsc cáxlrjng vàgtyb đdwcbáxlrjm kỵkzlgihoubnuvn cóbqncsnuim. sáxlrju ngưkwrniycgi hầnhhlu thịtrpp nữbrpm hầnhhlu hạnifq.

plmk La cũplmkng khôkukpng khỏieeai liếatrsc nhìecyon vàgtybi lầnhhln. khôkukpng phảihoui vìecyo ngưkwrniycgi trêwzcun cáxlrjng làgtyb nữbrpm nhâuzswn, màgtybecyo đdwcbáxlrjm kỵkzlgihou kia. Bọatrsn họatrs đdwcbang cởmvbwi toàgtybn làgtyb loạnifqi ngựycqsa cao to, phíummka Nam Trung Châuzswu íummkt ngựycqsa. dùwnuzbqncplmkng chỉeburgtyb loạnifqi ngựycqsa thấozrmp béyxqz, sờiycg trưkwrniycgng chịtrppu đdwcbycqsng, thíummkch hợbccup vậdwcbn chuyêwzcun trêwzcun quảihoung đdwcbưkwrniycgng dàgtybi.

plmk La từhlbnng ởmvbw trong hoàgtybng cung củimsza Đwsxonifqi Chu vưkwrnơwhirng triềlubqu mộvfbkt thờiycgi gian, hiểlteuu biếatrst mộvfbkt íummkt chuyệoedcn, cóbqnc thểlteu nhìecyon ra đdwcbáxlrjm kỵkzlgihougtyby đdwcbang cởmvbwi chiếatrsn mãsnui củimsza phưkwrnơwhirng Bắieeac. Loạnifqi ngựycqsa nàgtyby thâuzswn cao châuzswn dàgtybi, khung xưkwrnơwhirng rấozrmt to, làgtyb loàgtybi lưkwrnơwhirng câuzswu trãsnuim con chọatrsn mộvfbkt ởmvbw phưkwrnơwhirng Bắieeac. Cóbqnc thểlteu sửieea dụxbxlng hộvfbk vệoedc bậdwcbc nàgtyby, e rằhegbng khôkukpng phảihoui làgtyb phúrjen hộvfbk tầnhhlm thưkwrniycgng, cóbqnc lẽefnc quáxlrj nửieeaa làgtyb ngưkwrniycgi nhàgtyb quan.

plmk La bấozrmt quáxlrj chỉeburwnuzy tiệoedcn nhìecyon thoáxlrjng qua. lạnifqi khôkukpng ngờiycg rằhegbng mộvfbkt nữbrpm nhâuzswn trêwzcun cáxlrjng vẫtsazy mộvfbkt têwzcun kỵkzlgihou tớcsmni gầnhhln. dặxlrjn dòbnuv mấozrmy câuzswu. kỵkzlgihou nọatrs lậdwcbp tứspsfc thúrjenc ngựycqsa đdwcbuổycqsi theo bọatrsn Vũplmk La.

Nam Vâuzswn cưkwrniycgi lạnifqnh mộvfbkt tiếatrsng. Vũplmk La liềlubqn cảihoum giáxlrjc đdwcbưkwrnbccuc thiêwzcun đdwcbtrppa linh khíummk xung quanh bắieeat đdwcbnhhlu dao đdwcbvfbkng. Hiểlteun nhiêwzcun Nam Vâuzswn đdwcbãsnui âuzswm thầnhhlm chuẩtrppn bịtrpp, nếatrsu cảihoum thấozrmy nhữbrpmng ngưkwrniycgi kia khôkukpng đdwcbưkwrnbccuc, vịtrpp Thưkwrn Bộvfbk Đwsxonifqi nhâuzswn nàgtyby cũplmkng khôkukpng ngạnifqi dùwnuzng đdwcbnifqo thuậdwcbt cao minh đdwcbưkwrna bọatrsn họatrs quy thiêwzcun.

plmk La khoáxlrjt tay chặxlrjn lạnifqi:

- Đwsxohlbnng gâuzswy sáxlrjt nghiệoedct nhưkwrn vậdwcby, tổycqsn thưkwrnơwhirng thiêwzcun lýhaoo, sẽefnc tổycqsn hạnifqi cơwhir duyêwzcun khôkukpng nhỏieea.

Nam Vâuzswn nghe hắieean nóbqnci, vộvfbki vàgtybng táxlrjn đdwcbi côkukpng pháxlrjp:

- vẫtsazn làgtybplmk Đwsxonifqi nhâuzswn suy nghĩihou chu toàgtybn.

Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh cũplmkng gậdwcbt đdwcbnhhlu nóbqnci:

- Chuyệoedcn thếatrs tụxbxlc cứspsfwnuzng thủimsz đdwcboạnifqn thếatrs tụxbxlc giảihoui quyếatrst làgtyb hay nhấozrmt.

Kỵkzlgihou nọatrssukdgtybng chạnifqy vềlubq phíummka bọatrsn họatrs, ba ngưkwrniycgi quyếatrst đdwcbtrppnh khôkukpng đdwcbi nữbrpma, đdwcbspsfng lạnifqi chờiycg đdwcbbccui.

Tiếatrsng vóbqnc ngựycqsa bay nhanh tớcsmni, đdwcbếatrsn nơwhiri kỵkzlgihou thìecyonh lìecyonh thúrjenc mạnifqnh châuzswn vàgtybo bụxbxlng ngựycqsa. Chiếatrsn mãsnui nọatrsummkwzcun mộvfbkt tiếatrsng, dựycqsng thăsogrng thâuzswn trưkwrncsmnc, vóbqnc ngựycqsa đdwcbáxlrj loạnifqn xạnifq trêwzcun khôkukpng làgtybm cho bùwnuzn đdwcbozrmt tung bay.

plmki chiếatrsn mãsnui phun phìecyo phìecyo. giậdwcbm châuzswn cóbqnc vẻoedc bấozrmt an. Kỵkzlgihou nọatrsplmkng khôkukpng xuốlubqng ngựycqsa. ôkukpm quyềlubqn thi lễbcom vớcsmni ba ngưkwrniycgi:

- Cáxlrjc vịtrpp, mồsukd gia cóbqnc lễbcom.

Nam Vâuzswn tiếatrsn lêwzcun hỏieeai:

- Khôkukpng biếatrst cáxlrjc hạnifq đdwcbuổycqsi theo, cóbqncecyo chỉebur bảihouo?

Kỵkzlgihou liếatrsc nhìecyon Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh mộvfbkt cáxlrji:

- Chủimsz nhâuzswn ta muốlubqn mờiycgi vịtrpp tiêwzcun sinh nàgtyby qua đdwcbóbqnc mộvfbkt chuyếatrsn.

plmk La cùwnuzng Nam Vâuzswn sửieeang sốlubqt, Quáxlrjch Tổycqs Hoàgtybnh cũplmkng cóbqnc vẻoedc bấozrmt ngờiycg, chỉeburgtybo chíummknh mìecyonh hỏieeai:

- Bảihouo ta đdwcbi qua đdwcbóbqnc ưkwrn? Ta lạnifqi khôkukpng biếatrst nàgtybng.

Khôkukpng biếatrst kỵkzlgihou nọatrs họatrsc ởmvbw đdwcbâuzswu đdwcbưkwrnbccuc câuzswu nàgtyby:

- Gặxlrjp nhau khôkukpng cầnhhln phảihoui quen nhau, gặxlrjp nhau chíummknh làgtybbqnc duyêwzcun.

Y liếatrsc qua mộvfbkt cáxlrji, ngưkwrniycgi tu châuzswn khôkukpng xem trọatrsng vẻoedc ngoàgtybi, y phụxbxlc ba ngưkwrniycgi vôkukpwnuzng đdwcbơwhirn giảihoun, áxlrjo vàgtybi bìecyonh phàgtybm.

- Xem bộvfbk dạnifqng ba vịtrppbqnc lẽefncgtybihou tửieea du họatrsc, mờiycgi vịtrpp tiêwzcun sinh nàgtyby qua đdwcbóbqnc, nếatrsu cóbqnc thểlteugtybm cho chủimsz nhâuzswn ta vui lòbnuvng, sẽefncbqnc íummkch khôkukpng nhỏieea cho tiềlubqn đdwcbsukd củimsza ba vịtrpp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.