Tiên Tuyệt

Chương 275 : Thiên môn thập kiệt (thượng)

    trước sau   
fwae La nghe têbhtnn ngụlrnjc tốpljpt nọdmom bẩeciam báruzjo, thảusbvn nhiêbhtnn nólsbdi:

- Đeciai nólsbdi vớlsbdi Diệyoxdp Đeciaoauwi nhâhcltn, khôefxxng cầakkpn ra đjewsólsbdn ai cảusbv, đjewssvtn cho bọdmomn họdmom tựefxx tiếytjvn vàaeygo.

Diệyoxdp Niệyoxdm Am đjewsãzawt mặrcqoc xong quan bảusbvo, nghe lờwctni Vũfwae La nhưlsbd vậswjly khôefxxng khỏoauwi cưlsbdwctni thầakkpm. Cólsbd lẽrbezaeyg do trẻkhgk tuổfwaei khíverg thịvergnh, cólsbd chúmqfqt xung đjewsptzkt gìfwae đjewsólsbdlrnj Thẩeciam Pháruzjn Đeciaìfwaenh.

fwae La khôefxxng muốpljpn đjewsi, Diệyoxdp Niệyoxdm Am cũfwaeng khôefxxng miễjvgqn cưlsbdwctnng, nhưlsbdng Diệyoxdp Niệyoxdm Am vẫyosqn ra nghêbhtnnh đjewsólsbdn. khôefxxng thểsvtn thấsvaut lễjvgq khiếytjvn cho ngưlsbdwctni ta chi trívergch mìfwaenh.

Ôbhtn Kiếytjvm Trầakkpn vừoauwa thấsvauy chỉyddslsbd mộptzkt mìfwaenh Vũfwae La. trong lòjdbvng khôefxxng cao hứefxxng, thầakkpm nghĩbyzfswjl sao đjewsi nữeaega ta cũfwaeng làaeyg thưlsbdeaegng quan củwowna cáruzjc ngưlsbdơddywi. Ta đjewsívergch thâhcltn tớlsbdi đjewsâhclty đjewsãzawt bắrcqoc mộptzkt cáruzji thang lớlsbdn cho Vũfwae La ngưlsbdơddywi hạoauw đjewsàaeygi, ngưlsbdơddywi còjdbvn khôefxxng biếytjvt, quảusbv thậswjlt làaeyg chólsbd ngồusbvi trêbhtnn kiệyoxdu, khôefxxng biếytjvt làaeyg do ngưlsbdwctni cấsvaut nhắrcqoc.

Sắrcqoc mặrcqot Ôbhtn Kiếytjvm Trầakkpn trởlrnjbhtnn hếytjvt sứefxxc khólsbd coi, Diệyoxdp Niệyoxdm Am tiếytjvn lêbhtnn cưlsbdwctni âhcltn cầakkpn thăcyuwm hỏoauwi, y cũfwaeng lạoauwnh nhạoauwt đjewsáruzjp lờwctni. Sau khi vàaeygo Nhưlsbdeaegc Lôefxx Ngụlrnjc hàaeygn huyêbhtnn mấsvauy câhcltu, Diệyoxdp Niệyoxdm Am vẫyosqn chưlsbda hiểsvtnu đjewsưlsbdeaegc, rốpljpt cụlrnjc vịverg Thưlsbd Bộptzk Đeciaoauwi nhâhcltn nàaeygy tớlsbdi đjewsâhclty làaeygm gìfwae.


zawto nólsbdi bólsbdng nólsbdi giólsbdaeygi lầakkpn, Ôbhtn Kiếytjvm Trầakkpn vẫyosqn khôefxxng đjewsáruzjp lạoauwi.

Mắrcqot thấsvauy đjewsãzawt đjewsếytjvn giữeaega trưlsbda. Diệyoxdp Niệyoxdm Am đjewsefxxng dậswjly chắrcqop tay:

- ôefxx đjewsoauwi nhâhcltn đjewsưlsbdwctnng xa vấsvaut vàaeyg, hạoauw quan chuẩecian bịverg chúmqfqt rưlsbdeaegu nhạoauwt xin ôefxx Đeciaoauwi nhâhcltn nểsvtn mặrcqot.

Trong ngụlrnjc đjewsơddywn sơddyw, xin Đeciaoauwi nhâhcltn đjewsoauwng chấsvaup nhấsvaut.

Ôbhtn Kiếytjvm Trầakkpn cùswjlng Nam Vâhcltn cũfwaeng khôefxxng nólsbdi gìfwae, đjewsefxxng dậswjly đjewsi theo Diệyoxdp Niệyoxdm Am tớlsbdi nhàaeyg

ăcyuwn.

vẫyosqn trong nhãzawt gian trêbhtnn lầakkpu hai, mộptzkt mâhcltm tiệyoxdc rưlsbdeaegu đjewsãzawt đjewsưlsbdeaegc dọdmomn ra. Tốpljpi thiểsvtnu ngoàaeygi mặrcqot Diệyoxdp Niệyoxdm Am vẫyosqn tỏoauw ra nhiệyoxdt tìfwaenh, mờwctni hai ngưlsbdwctni ngồusbvi vàaeygo chỗptzk, còjdbvn cólsbd Kiềeaegu Hổfwaeaeygzawt Hồusbvng bêbhtnn cạoauwnh cùswjlng tiếytjvp kháruzjch.

Kiềeaegu Hổfwaefwaem cơddyw hộptzki hạoauw giọdmomng khẽrbezlsbdi vớlsbdi Diệyoxdp Niệyoxdm Am:

- Đeciaoauwi nhâhcltn. Vũfwae Tổfwaeng Lãzawtnh khôefxxng muốpljpn tớlsbdi.

Diệyoxdp Niệyoxdm Am thoáruzjng đjewsptzkng trong lòjdbvng, nhìfwaen nhìfwaen hai ngưlsbdwctni Ôbhtn Kiếytjvm Trầakkpn, cólsbdddywi hiểsvtnu ra, e rằesbrng hai ngưlsbdwctni nàaeygy làaeygfwaefwae La màaeyg tớlsbdi.

Ôbhtn Kiếytjvm Trầakkpn ngồusbvi xuốpljpng vẫyosqn chưlsbda thấsvauy mậswjlt Vũfwae La đjewsâhcltu, cảusbv trong lòjdbvng lẫyosqn ngoàaeygi mặrcqot đjewseaegu tỏoauw ra bựefxxc tứefxxc:

- Diệyoxdp Đeciaoauwi nhâhcltn, ta nghe nólsbdi trong Nhưlsbdeaegc Lôefxx Ngụlrnjc còjdbvn cólsbd mộptzkt vịverg Tổfwaeng Lãzawtnh Ban Đeciaakkpu Đeciaoauwi nhâhcltn, vìfwae sao khôefxxng thấsvauy đjewsâhcltu cảusbv?

Diệyoxdp Niệyoxdm Am vừoauwa bung chércqon rưlsbdeaegu lêbhtnn lạoauwi đjewsrcqot xuốpljpng, thảusbvn nhiêbhtnn nólsbdi:


- Vũfwae Đeciaoauwi nhâhcltn cólsbd việyoxdc, giữeaega trưlsbda khôefxxng tớlsbdi đjewsưlsbdeaegc.

Ôbhtn Kiếytjvm Trầakkpn hừoauw lạoauwnh mộptzkt tiếytjvng, đjewsefxxng dậswjly bưlsbdlsbdc đjewsi.

- Cáruzjc ngưlsbdơddywi nólsbdi vớlsbdi Vũfwae La. đjewsoauwng làaeygm chuyệyoxdn khôefxxng biếytjvt xấsvauu hổfwae, hắrcqon cho rằesbrng mìfwaenh làaeyg ai chứefxx, hừoauw!

Nam Vâhcltn thầakkpm tứefxxc tốpljpi trong lòjdbvng, ngưlsbdơddywi còjdbvn cólsbd thểsvtn vỗptzkefxxng bưlsbdlsbdc đjewsi, làaeygfwae ngưlsbdơddywi còjdbvn cólsbd chỗptzk dựefxxa. vậswjly ta phảusbvi làaeygm sao? Chuyệyoxdn nàaeygy vốpljpn khôefxxng phảusbvi làaeyg chuyệyoxdn củwowna ta, hiệyoxdn tạoauwi bịverg ngưlsbdơddywi liêbhtnn lụlrnjy, e rằesbrng mãzawto quan trêbhtnn đjewsakkpu cũfwaeng khôefxxng giữeaeg nổfwaei.

Nam Vâhcltn thầakkpm quyếytjvt đjewsvergnh, quay sang nólsbdi vớlsbdi Diệyoxdp Niệyoxdm Am:

- Diệyoxdp Đeciaoauwi nhâhcltn, tạoauwi hạoauw muốpljpn mưlsbdeaegn mộptzkt gian tĩbyzfnh thấsvaut dùswjlng mộptzkt chúmqfqt!

Diệyoxdp Niệyoxdm Am gậswjlt gậswjlt đjewsakkpu. bảusbvo Kiềeaegu Hổfwae dẫyosqn y đjewsi.

Nam Vâhcltn vàaeygo tĩbyzfnh thấsvaut, chờwctn Kiềeaegu Hổfwae lui ra ngoàaeygi, lậswjlp tứefxxc dùswjlng yêbhtnu bàaeygi liêbhtnn hệyoxd Thâhcltn Đeciausbv Nghĩbyzfa. kểsvtn hếytjvt sựefxxfwaenh lạoauwi cho Thâhcltn Đeciausbv Nghĩbyzfa.

Thâhcltn Đeciausbv Nghĩbyzfa khôefxxng còjdbvn tứefxxc giậswjln nổfwaei nữeaega, cấsvaut tiếytjvng thởlrnjaeygi, khôefxxng nólsbdi nửcqqoa lờwctni lậswjlp tứefxxc cấsvaut đjewsefxxt trậswjln pháruzjp truyềeaegn âhcltm.

Nam Vâhcltn bấsvaut đjewsptzkng thanh sắrcqoc trởlrnj lạoauwi bàaeygn tiệyoxdc, cùswjlng nâhcltng chércqon cạoauwn ly cưlsbdwctni đjewsùswjla ha hảusbv vớlsbdi bọdmomn Diệyoxdp Niệyoxdm Am.

Thậswjlt ra Nam Vâhcltn chỉydds miễjvgqn cưlsbdwctnng cưlsbdwctni đjewsùswjla, nhưlsbdng y lạoauwi nhậswjln ra rằesbrng bọdmomn ba ngưlsbdwctni Diệyoxdp Niệyoxdm Am cũfwaeng cưlsbdwctni đjewsùswjla vớlsbdi mìfwaenh, rưlsbdeaegu đjewsếytjvn lậswjlp tứefxxc uốpljpng cạoauwn. thậswjlt sựefxx khôefxxng cólsbd chúmqfqt gáruzjnh nặrcqong tâhcltm lýmnhraeygo.

Nam Vâhcltn thầakkpm nhủwown. vìfwae sao bọdmomn họdmom tuyệyoxdt khôefxxng chúmqfqt lo cho Vũfwae La nhưlsbd vậswjly, chẳyqwpng lẽrbez bọdmomn họdmom tin tưlsbdlrnjng Vũfwae La tớlsbdi mứefxxc vậswjly sao?

Y cũfwaeng khôefxxng biếytjvt, ngay cảusbv đjewsvergch nhâhcltn củwowna Vũfwae La nhưlsbd Hắrcqoc Thủwowny Tiêbhtnn, sau khi ởlrnj Nhưlsbdeaegc Lôefxx Ngụlrnjc mộptzkt thờwctni gian, cũfwaeng nảusbvy sinh lòjdbvng tin vớlsbdi Vũfwae La gầakkpn nhưlsbdaeygswjl quáruzjng, huốpljpng chỉyddsaeyg bọdmomn Kiềeaegu Hổfwae.


bhtnn ngoàaeygi nhãzawt gian cólsbd mấsvauy têbhtnn ngụlrnjc tốpljpt chựefxxc chờwctn hầakkpu hạoauw. Mộptzkt têbhtnn ngụlrnjc tốpljpt mớlsbdi tớlsbdi lộptzk vẻkhgk lo lắrcqong:

- Dưlsbdwctnng nhưlsbdfwae Đeciaoauwi nhâhcltn đjewsrcqoc tộptzki vớlsbdi vịverg Thưlsbd Bộptzk Đeciaoauwi nhâhcltn kia, vìfwae sao cáruzjc ngưlsbdơddywi khôefxxng tỏoauw ra lo lắrcqong vậswjly?

Đeciaáruzjm ngụlrnjc tốpljpt cũfwae phìfwaelsbdwctni, lo làaeygm gìfwae, chờwctn xem têbhtnn Thưlsbd Bộptzk ngốpljpc kia gặrcqop xui xẻkhgko.

Ôbhtn Kiếytjvm Trầakkpn đjewsùswjlng đjewsùswjlng nổfwaei giậswjln ra khỏoauwi Nhưlsbdeaegc Lôefxx Ngụlrnjc, tứefxxc tốpljpi thólsbda mạoauwfwae La khôefxxng biếytjvt tiếytjvn thốpljpi. Y khôefxxng biếytjvt rằesbrng lúmqfqc nàaeygy Trưlsbdlrnjng lãzawto hộptzki đjewsãzawt nổfwaei lêbhtnn mộptzkt cơddywn cuồusbvng phong quyềeaegn lựefxxc.

Thâhcltn Đeciausbv Nghĩbyzfa thấsvauy mìfwaenh khôefxxng quảusbvn đjewsưlsbdeaegc Ôbhtn Kiếytjvm Trầakkpn, têbhtnn tiểsvtnu tửcqqoaeygy ngôefxxng cuồusbvng khôefxxng cólsbd giớlsbdi hạoauwn. lãzawto cũfwaeng khôefxxng thèorqpm quảusbvn nữeaega, nólsbdi hếytjvt mọdmomi chuyệyoxdn cho Cốpljpc Thưlsbdơddywng vàaeyg Chu Thanh Giang.

Cốpljpc Thưlsbdơddywng khôefxxng cólsbd pháruzjt biểsvtnu ýmnhr kiếytjvn, dùswjl sao chuyệyoxdn nàaeygy liêbhtnn quan tớlsbdi Trưlsbdlrnjng lãzawto hộptzki, đjewsólsbd khôefxxng phảusbvi làaeyg đjewsverga bàaeygn củwowna y.

Hiểsvtnn nhiêbhtnn Chu Thanh Giang tỏoauw vẻkhgk khôefxxng vui. Tuy rằesbrng chuyệyoxdn nàaeygy chỉyddsaeyg chúmqfqt thểsvtn diệyoxdn nho nhỏoauw, khôefxxng cólsbd xung đjewsptzkt lợeaegi ívergch thựefxxc tếytjv, nhưlsbdng ngưlsbdwctni liêbhtnn quan trong đjewsólsbdfwaeng vôefxxswjlng nhạoauwy cảusbvm.

mqfqc trưlsbdlsbdc bọdmomn lãzawto cấsvaut nhắrcqoc Ôbhtn gia, chívergnh làaeyg vừoauwa ýmnhrlrnj chỗptzk Ôbhtn gia khôefxxng cólsbdcyuwn cơddywfwae, làaeygm việyoxdc ngoan ngoãzawtn. nólsbdi trắrcqong ra làaeyg dễjvgq khốpljpng chếytjv.

Nhưlsbdng hiệyoxdn tạoauwi xem ra, dưlsbdwctnng nhưlsbd khôefxxng đjewsơddywn giảusbvn nhưlsbd vậswjly.

Chỉyddsaeyg mộptzkt đjewsefxxa cháruzju củwowna Ôbhtn trưlsbdlrnjng lãzawto, đjewspljpi mặrcqot vớlsbdi con rểsvtnfwaenh còjdbvn dáruzjm nhưlsbd vậswjly, ngưlsbdwctni Ôbhtn gia rốpljpt cụlrnjc cólsbd ýmnhrfwae?

Chu Thanh Giang suy nghĩbyzf mộptzkt phen, liêbhtnn hệyoxd trưlsbdlsbdc vớlsbdi Đeciausbvng trưlsbdlrnjng lãzawto. Đeciausbvng trưlsbdlrnjng lãzawto làaeyg ngưlsbdwctni đjewsakkpu tiêbhtnn pháruzjt hiệyoxdn Vũfwae La. hơddywn nữeaega đjewsưlsbdeaegc Vũfwae La giúmqfqp cho mộptzkt đjewsoauwi âhcltn. Bằesbrng khôefxxng thấsvaut bạoauwi ởlrnj Ma Diễjvgqm cốpljpc nhấsvaut đjewsvergnh tổfwaen hạoauwi hơddywn trăcyuwm tu sĩbyzf, vịverg tríverg trưlsbdlrnjng lãzawto củwowna ba ngưlsbdwctni bọdmomn lãzawto sẽrbez khôefxxng bảusbvo đjewsusbvm.

Đeciapljpi vớlsbdi Vũfwae La. ngoạoauwi trừoauw đjewsakkpu cơddyw ra, Đeciausbvng trưlsbdlrnjng lãzawto cũfwaeng cólsbd cảusbvm tìfwaenh sâhcltu đjewsswjlm.

Vừoauwa nghe nólsbdi ngưlsbdwctni Ôbhtn gia tỏoauw ra kiêbhtnu ngạoauwo nhưlsbd vậswjly, lửcqqoa giậswjln củwowna Đeciausbvng trưlsbdlrnjng lãzawto lậswjlp tứefxxc bốpljpc cao vạoauwn trưlsbdeaegng. Hiệyoxdn tạoauwi lãzawto cũfwaeng đjewsãzawtaeyg trưlsbdlrnjng lãzawto cólsbd thựefxxc quyềeaegn, hơddywn xa ngàaeygy trưlsbdlsbdc, uy thếytjvbhtnn cao. Lãzawto khôefxxng thólsbda mạoauwakkpm ĩbyzf nhưlsbd Thâhcltn Đeciausbv Nghĩbyzfa. chỉyddslsbdi mộptzkt câhcltu vớlsbdi vẻkhgk trầakkpm trọdmomng:


- Cólsbd mộptzkt sốpljp gia tộptzkc khôefxxng cólsbd nộptzki tìfwaenh, sau khi đjewsưlsbdeaegc ngưlsbdwctni cấsvaut nhắrcqoc lạoauwi quêbhtnn hếytjvt tấsvaut cảusbv.

Ýilnj củwowna Đeciausbvng trưlsbdlrnjng lãzawto cũfwaeng rấsvaut rõbhtnaeygng, ngưlsbdwctni nhưlsbd vậswjly khôefxxng thểsvtnswjlng, hơddywn nữeaega sau nàaeygy cũfwaeng khôefxxng thểsvtnswjlng gia tộptzkc khôefxxng cólsbd nộptzki tìfwaenh nhưlsbd vậswjly.

Trong lòjdbvng Chu Thanh Giang đjewsãzawtlsbdvergnh toáruzjn, sau khi tròjdbv chuyệyoxdn xong cùswjlng Đeciausbvng trưlsbdlrnjng lãzawto bèorqpn liêbhtnn hệyoxd vớlsbdi Vũfwae La ngay tứefxxc khắrcqoc.

fwae La nólsbdi vàaeygi câhcltu vớlsbdi lãzawto, lậswjlp tứefxxc hiểsvtnu rõbhtn nổfwaei băcyuwn khoăcyuwn củwowna Chu Thanh Giang. Ngưlsbdwctni mìfwaenh vừoauwa mớlsbdi cấsvaut nhắrcqoc lạoauwi chèorqpn ércqop mìfwaenh. Chu Đeciaoauwi trưlsbdlrnjng lãzawto cũfwaeng hơddywi mấsvaut mặrcqot.

fwae La chỉyddsfwaenh thảusbvn hỏoauwi mộptzkt câhcltu:

- Ngàaeygi còjdbvn nhớlsbd Tiếytjvt Kiêbhtnu chăcyuwng?

lrnj đjewsakkpu kia củwowna trậswjln pháruzjp truyềeaegn âhcltm, Chu Thanh Giang chấsvaun đjewsptzkng toàaeygn thâhcltn, hàaeygn quang trong mắrcqot lólsbde lêbhtnn sáruzjng rựefxxc, gậswjlt đjewsakkpu thậswjlt mạoauwnh.

fwae sao Sởlrnj Tam Tuyệyoxdt rơddywi đjewsàaeygi? Thấsvaut bạoauwi ởlrnj chỗptzk Tiếytjvt Kiêbhtnu. Lãzawto bồusbvi dưlsbdwctnng mộptzkt minh hữeaegu ngu xuẩecian, tuy rằesbrng hếytjvt sứefxxc nghe lờwctni, nhưlsbdng lạoauwi trởlrnj thàaeygnh trìfwae trệyoxd trong trậswjln doanh củwowna Sởlrnj Tam Tuyệyoxdt, cuốpljpi cùswjlng trởlrnj thàaeygnh sơddyw hởlrnj khiếytjvn cho lãzawto phảusbvi bạoauwi vong.

Ngưlsbdwctni Ôbhtn gia hiệyoxdn tạoauwi cũfwaeng làaeyg nhưlsbd vậswjly. Cólsbd vếytjvt xe đjewsfwae trưlsbdlsbdc, mộptzkt lờwctni củwowna Vũfwae La thứefxxc tỉyddsnh ngưlsbdwctni trong mộptzkng, Chu Thanh Giang lậswjlp tứefxxc hiểsvtnu rõbhtnfwaenh nêbhtnn giữeaeg hay nêbhtnn bỏoauw.

Ngàaeygy hôefxxm sau. Ôbhtn trưlsbdlrnjng lãzawto vừoauwa mớlsbdi nhậswjlm chứefxxc vìfwae liêbhtnn lụlrnjy tớlsbdi mộptzkt vụlrnj áruzjn màaeyg phảusbvi rơddywi đjewsàaeygi.

Vụlrnj áruzjn nàaeygy làaeyg do Áfmfqm Vệyoxd kháruzjm pháruzj ra. Ôbhtn gia ứefxxc hiếytjvp ngưlsbdwctni thếytjv tụlrnjc đjewsverga phưlsbdơddywng, chèorqpn ércqop pháruzji kháruzjc. Tuy rằesbrng Ôbhtn gia khôefxxng lọdmomt vàaeygo pháruzjp nhãzawtn củwowna Chu Thanh Giang, nhưlsbdng ởlrnj đjewsverga phưlsbdơddywng cũfwaeng coi nhưlsbdlsbdwctnng hàaeygo.

Chuyệyoxdn chèorqpn ércqop cáruzjc môefxxn pháruzji kháruzjc, ai màaeyg khôefxxng làaeygm qua? Nếytjvu tra xércqot ra. ngay cảusbv Cừoauwu Đeciaoauwi Thiêbhtnn Môefxxn cũfwaeng cólsbdvergnh lívergu. Ai nấsvauy đjewseaegu thấsvauy đjewsưlsbdeaegc đjewsâhclty làaeyg Ôbhtn gia bịverg thấsvaut sủwownng, chỉyddsaeyg mọdmomi ngưlsbdwctni khôefxxng hiêbhtnn đjewsưlsbdeaegc, Ôbhtn gia đjewsãzawtaeygm gìfwae khiếytjvn cho Chu Đeciaoauwi Trưlsbdlrnjng lãzawto khôefxxng tiếytjvc bôefxxi mặrcqot mìfwaenh, triệyoxdt hạoauw Ôbhtn trưlsbdlrnjng lãzawto màaeyg mớlsbdi mấsvauy ngàaeygy trưlsbdlsbdc mìfwaenh vừoauwa cấsvaut nhắrcqoc.

Chuyệyoxdn nàaeygy cũfwaeng khiếytjvn cho mộptzkt sốpljp ngưlsbdwctni kháruzjc hiểsvtnu đjewsưlsbdeaegc rằesbrng: Trưlsbdlrnjng lãzawto củwowna Trưlsbdlrnjng lãzawto hộptzki to lớlsbdn bằesbrng trờwctni trong mắrcqot ngưlsbdwctni kháruzjc, bấsvaut quáruzjfwaeng chỉyddsaeyg con rốpljpi củwowna Chu Thanh Giang.

Ôbhtn gia đjewsãzawt bịverg Áfmfqm Vệyoxd khốpljpng chếytjv, đjewsiềeaegu tra từoauwng têbhtnn đjewsyoxd từoauw trựefxxc hệyoxd, bắrcqot mưlsbdwctni mấsvauy ngưlsbdwctni liêbhtnn can trong vụlrnj áruzjn. bao gồusbvm cảusbv Ôbhtn Kiếytjvm Trầakkpn trong đjewsólsbd.

Ôbhtn Kiếytjvm Trầakkpn vốpljpn đjewsang dưlsbdơddywng dưlsbdơddywng đjewsrcqoc ýmnhr, lúmqfqc bịverg bắrcqot vẫyosqn chưlsbda nghĩbyzf ra. Đeciaoauwi gia gia mìfwaenh làaeyg trưlsbdlrnjng lãzawto Cừoauwu Đeciaoauwi Thiêbhtnn Môefxxn. vìfwae sao còjdbvn cólsbd ngưlsbdwctni dáruzjm đjewsptzkng tớlsbdi Ôbhtn gia?

Tuy rằesbrng vụlrnj áruzjn khôefxxng lớlsbdn. nhưlsbdng ngưlsbdwctni nàaeygo vàaeygo Áfmfqm Vệyoxd rồusbvi cũfwaeng khôefxxng thấsvauy đjewsi ra. Ôbhtn Kiếytjvm Trầakkpn trong lúmqfqc bịverg thẩeciam vấsvaun mớlsbdi biếytjvt ngọdmomn nguồusbvn sựefxxfwaenh, ngưlsbdwctni thụlrnjmnhr vụlrnj áruzjn nàaeygy làaeyg Chu Hùswjlng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.