Tiên Tuyệt

Chương 274 : Chó ngồi trên kiệu, tưởng mình siêu phàm (trung+hạ)

    trước sau   
aigbn Chu Thanh Giang khôwdzang nóxtpai cho Vũcmbp La biếtriit hai ngưgwmqabhci kia làgwmq ai, bởtqrpi vìsfkq ngay cảivjtbttko cũcmbpng khôwdzang biếtriit. Ngay cảivjt Đwdzahpoqi gia gia củtqrpa Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn cũcmbpng chưgwmqa chắdcevc đodrcãbttk lọgraht vàgwmqo pháymntp nhãbttkn củtqrpa Chu Thanh Giang, nóxtpai chỉxtkngwmq cháymntu lãbttko?

Nam Vâfqson cũcmbpng khôwdzang biếtriit rõxoxe lai lịzersch củtqrpa Vũcmbp La. bấivjtt quáymntgwmq sao y ởtqrp Thẩdohtm Pháymntn Đwdzaìsfkqnh đodrcãbttk mộcmbpt thờabhci gian dàgwmqi, Thẩdohtm Pháymntn Đwdzaìsfkqnh lạhpoqi làgwmq cấivjtp trêeqfvn trựnrtqc tiếtriip củtqrpa Nhưgwmqtqrpc Lôwdza Ngụjriic. Cho nêeqfvn Nam Vâfqson đodrcãbttk nghe đodrcưgwmqtqrpc mộcmbpt sốflhf chuyệnwgyn vềesnxcmbp La. y đodrcãbttk sớxtpam nghi ngờabhc chỗwdza dựnrtqa củtqrpa Vũcmbp La vôwdzagwmqng thâfqsom hậostku.

Nhưgwmqng dùgwmq sao vớxtpai cấivjtp bậostkc nhưgwmq Nam Vâfqson, biếtriit đodrcưgwmqtqrpc quáymnt íayxdt chuyệnwgyn củtqrpa tầhqhsng lớxtpap trêeqfvn. Hiệnwgyn tạhpoqi Nam Vâfqson đodrcang ôwdzam tâfqsom trạhpoqng chờabhc mong, chờabhc cho têeqfvn Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn khôwdzang biếtriit trờabhci cao đodrcivjtt rộcmbpng nàgwmqy va chạhpoqm vớxtpai têeqfvn Tổayxdng Lãbttknh Ban Đwdzahqhsu củtqrpa Nhưgwmqtqrpc Lôwdza Ngụjriic cóxtpa bốflhfi cảivjtnh thầhqhsn bíayxd kia mộcmbpt trậostkn.

cmbpc nàgwmqy Nam Vâfqson cưgwmqabhci nóxtpai:

- ôwdza Đwdzahpoqi nhâfqson tớxtpai sớxtpam.

- Sớxtpam thìsfkqxtpa íayxdch gìsfkq. tiểjriiu tửtxcv kia khôwdzang tớxtpai, chúcmbpng ta còaigbn phảivjti chờabhc hắdcevn. Thậostkt làgwmq bựnrtqc bộcmbpi, khôwdzang chịzersu xem lạhpoqi thâfqson phậostkn củtqrpa mìsfkqnh thếtriigwmqo, lạhpoqi bấivjtt chúcmbpng ta phảivjti chờabhc hắdcevn.


Sắdcevc mặqrejt Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn sa sầhqhsm. tứebljc giậostkn nóxtpai.

cmbp La khôwdzang phảivjti cốflhf ýjrii chậostkm trễtrii, đodrcêeqfvm qua tu luyệnwgyn xong Cửtxcvu Long Thôwdzan Nhậostkt, hắdcevn vàgwmqo kiểjriim tra Thiêeqfvn Phủtqrp Chi Quốflhfc mộcmbpt chúcmbpt.

Sau khi thu kim quan thứeblj hai vàgwmqo trong Thiêeqfvn Phủtqrp Chi Quốflhfc, trong khoảivjtng thờabhci gian nàgwmqy, thếtrii giớxtpai đodrccmbpng thiêeqfvn nàgwmqy cóxtpa chúcmbpt biếtriin hóxtpaa kỳjlyx dịzers.

Hai cưgwmqơmgwhng thi trong hai cỗwdza kim quan, mộcmbpt nam mộcmbpt nữowza đodrcang pháymntt triểjriin bàgwmqn nguyêeqfvn mộcmbpt âfqsom mộcmbpt dưgwmqơmgwhng. Thiêeqfvn Phủtqrp Chi Quốflhfc lợtqrpi dụjriing mấivjtt củtqrpa thếtrii giớxtpai âfqsom dưgwmqơmgwhng củtqrpa hai cỗwdzagwmqơmgwhng thi nàgwmqy, pháymntt triểjriin thàgwmqnh nguyêeqfvn lýjriimgwh bảivjtn củtqrpa âfqsom dưgwmqơmgwhng tưgwmqơmgwhng sinh tưgwmqơmgwhng khắdcevc.

Cảivjt thếtrii giớxtpai càgwmqng thêeqfvm hoàgwmqn mỹltmx, hơmgwhn nữowzaa nhờabhcxtpa âfqsom dưgwmqơmgwhng, thếtrii giớxtpai nàgwmqy hiệnwgyn tạhpoqi đodrcãbttkxtpa ngàgwmqy vàgwmq đodrcêeqfvm.

Thếtrii nhưgwmqng ngàgwmqy vàgwmq đodrcêeqfvm trong nàgwmqy ngưgwmqtqrpc hẳltmxn vớxtpai thếtrii giớxtpai bêeqfvn ngoàgwmqi. Vũcmbp La hao tốflhfn sứebljc lựnrtqc khôwdzang íayxdt đodrcjrii đodrciềesnxu chỉxtknnh lạhpoqi, nhưgwmqng khôwdzang thàgwmqnh côwdzang.

Hắdcevn kiểjriim tra nhữowzang khoáymntng thạhpoqch đodrcưgwmqtqrpc trồaigbng bêeqfvn bờabhc suốflhfi trong thếtrii giớxtpai đodrccmbpng thiêeqfvn nàgwmqy. Sau khi cóxtpa ngàgwmqy vàgwmq đodrcêeqfvm, nhữowzang khoáymntng thạhpoqch nảivjty sinh trưgwmqtqrpng cóxtpa quy luậostkt hơmgwhn. quảivjtgwmq mộcmbpt chuyệnwgyn tốflhft.

Bấivjtt quáymnt trảivjti qua mộcmbpt phen kiểjriim tra tớxtpai lui nhưgwmq vậostky, Vũcmbp La quêeqfvn cảivjt thờabhci gian, lúcmbpc nhớxtpa ra mớxtpai pháymntt hiệnwgyn đodrcãbttk khôwdzang còaigbn sớxtpam.

cmbp La nhanh chóxtpang rứeblja mậostkt, sau đodrcóxtpa chạhpoqy tớxtpai Kiếtriim Môwdzan.

Thậostkt ra hắdcevn cũcmbpng hơmgwhi xấivjtu hổayxd. Ýodrc củtqrpa Chu Thanh Giang đodrcãbttkxoxegwmqng, lầhqhsn nàgwmqy Vũcmbp La làgwmqm chủtqrp, nhưgwmqng dùgwmq sao hai ngưgwmqabhci kia cũcmbpng làgwmq ngưgwmqabhci củtqrpa Thẩdohtm Pháymntn Đwdzaìsfkqnh, mìsfkqnh bắdcevt ngưgwmqabhci ta chờabhc nhưgwmq vậostky, dễtrii bịzers nghi ngờabhcgwmq cốflhf ýjriigwmqm cao, thậostkt sựnrtq khôwdzang hay chúcmbpt nàgwmqo.

Hắdcevn nhanh chóxtpang tớxtpai Kiếtriim Môwdzan, Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn vừsfkqa nhìsfkqn thấivjty hắdcevn. hừsfkq lạhpoqnh mộcmbpt tiếtriing:

- Thìsfkq ra làgwmq ngưgwmqơmgwhi.

cmbp La cưgwmqabhci xin lỗwdzai:


- Thậostkt làgwmqxtpa lỗwdzai, tốflhfi qua tu luyệnwgyn gặqrejp lúcmbpc xung quan, cho nêeqfvn quêeqfvn mấivjtt thờabhci gian, mớxtpai tớxtpai chậostkm nhưgwmq vậostky.

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn nhưgwmqxtpang màgwmqy, rõxoxegwmqng làgwmq kiểjriiu cáymntch nhàgwmq quan:

- Hừsfkq. lầhqhsn nàgwmqy cho qua, lầhqhsn sau khôwdzang đodrcưgwmqtqrpc mưgwmqtqrpn cớxtpa nhưgwmq vậostky nữowzaa!

Dứebljt lờabhci vung tay bưgwmqxtpac ra mộcmbpt bưgwmqxtpac, đodrccmbpn quang pháymntt ra dưgwmqxtpai châfqson, bỏwodl đodrci trưgwmqxtpac.

cmbp La cóxtpamgwhi ngơmgwh ngáymntc, nhưgwmq vậostky làgwmqxtpa ýjriisfkq?

Nam Vâfqson tiếtriin tớxtpai chắdcevp tay, kháymntch sáymnto nóxtpai:

- Tạhpoqi hạhpoq Nam Vâfqson, Thưgwmq Bộcmbp Thẩdohtm Pháymntn Đwdzaìsfkqnh. Vũcmbp Đwdzahpoqi nhâfqson đodrcsfkqng đodrcjrii trong lòaigbng, chúcmbpng ta xuấivjtt pháymntt đodrci thôwdzai.

cmbp La nhìsfkqn thoáymntng qua Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn phíayxda trưgwmqxtpac, bấivjtt đodrccmbpng thanh sắdcevc gậostkt đodrchqhsu mộcmbpt cáymnti:

- Đwdzai thôwdzai.

Tốflhfc đodrccmbp hai ngưgwmqabhci ngưgwmqabhci hơmgwhi chậostkm, Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn phíayxda trưgwmqxtpac đodrcãbttk tứebljc giậostkn quáymntt lớxtpan:

- Đwdzaãbttksfkq ngưgwmqơmgwhi chậostkm trễtrii thờabhci gian, ngưgwmqơmgwhi còaigbn rềesnxgwmq nhưgwmq vậostky, mau mau mộcmbpt chúcmbpt!

cmbp La bắdcevt đodrchqhsu nổayxdi giậostkn trong lòaigbng, lạhpoqnh lùgwmqng nhìsfkqn y mộcmbpt cáymnti, khôwdzang nóxtpai nửtxcva lờabhci, cứeblj khôwdzang nhanh khôwdzang chậostkm đodrctqrpng đodrcxtknnh theo sau.

Nam Vâfqson ởtqrp giữowzaa chịzersu khổayxd, đodrcàgwmqnh khuyêeqfvn Vũcmbp La:


- Vũcmbp Đwdzahpoqi nhâfqson, hay làgwmq chúcmbpng ta đodrci nhanh mộcmbpt chúcmbpt...

cmbp La ung dung nóxtpai:

- Khôwdzang cầhqhsn gấivjtp gáymntp, nóxtpai cho ta biếtriit trậostkn pháymntp truyềesnxn tốflhfng nọgrahtqrpmgwhi nàgwmqo. Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn ởtqrp phíayxda trưgwmqxtpac lạhpoqi càgwmqng nổayxdi giậostkn:

- Làgwmq ai pháymnti ngưgwmqơmgwhi tớxtpai? Chúcmbpng ta chấivjtp hàgwmqnh nhiệnwgym vụjrii nguy hiểjriim, lạhpoqi pháymnti tớxtpai mộcmbpt têeqfvn phếtrii vậostkt nhưgwmq vậostky, đodrcếtriin thờabhci khắdcevc mấivjtu chốflhft ắdcevt sẽoqalgwmqm liêeqfvn lụjriiy chúcmbpng ta. Kẻqdmbgwmqo giao nhiệnwgym vụjrii cho ngưgwmqơmgwhi cũcmbpng thậostkt làgwmqtiqq lạhpoqi, ngay cảivjt đodrczersa đodrciểjriim cũcmbpng khôwdzang nóxtpai cho ngưgwmqơmgwhi.

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn vêeqfvnh mậostkt hấivjtt hàgwmqm. vung tay lêeqfvn:

- Ngưgwmqơmgwhi trởtqrp vềesnx đodrci thôwdzai, bàgwmqn tọgraha khôwdzang dáymntm nhậostkn thuộcmbpc hạhpoq nhưgwmq ngưgwmqơmgwhi.

cmbp La thậostkt sựnrtq quay đodrchqhsu bỏwodl đodrci. Dùgwmq sao trậostkn pháymntp kia vẫflhfn còaigbn đodrcóxtpa, cóxtpa chậostkm trễtrii mộcmbpt giờabhc nửtxcva khắdcevc cũcmbpng khôwdzang xảivjty ra chuyệnwgyn gìsfkq. Muốflhfn thiêeqfvn hạhpoq đodrcnwgy nhấivjtt hung nhâfqson nhưgwmq hắdcevn phảivjti chịzersu đodrcnrtqng vẻqdmb tựnrtq cao củtqrpa Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn, đodrcóxtpagwmq khôwdzang cóxtpa khảivjtpsisng.

cmbp La đodrci rồaigbi, Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn tứebljc cảivjt ngưgwmqabhci pháymntt run:

- Ngưgwmqơmgwhi nhìsfkqn xem, nhìsfkqn xem, đodrcâfqsoy làgwmq ngưgwmqabhci do ai pháymnti tớxtpai vậostky, cóxtpa hiểjriiu tôwdzan ti trêeqfvn dưgwmqxtpai hay khôwdzang?

Nam Vâfqson thầhqhsm cưgwmqabhci lạhpoqnh trong lòaigbng, làgwmq do ngưgwmqơmgwhi khôwdzang biếtriit trờabhci cao đodrcivjtt rộcmbpng màgwmq thôwdzai, lạhpoqi tráymntch ngưgwmqabhci ta khôwdzang hiểjriiu quy củtqrp.

Bấivjtt quáymnt Nam Vâfqson cũcmbpng cho làgwmq lầhqhsn nàgwmqy Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn làgwmqm chủtqrp, dùgwmq sao Ôhqhs gia mớxtpai xuấivjtt hiệnwgyn mộcmbpt vịzers trưgwmqtqrpng lãbttko, danh tiếtriing đodrcang lúcmbpc lêeqfvn cao nhưgwmq diềesnxu. Y chi cảivjtm thấivjty đodrcáymntng tiếtriic làgwmq giữowzaa Vũcmbp La vàgwmq Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn chưgwmqa xảivjty ra xung đodrccmbpt. Vũcmbp La đodrcãbttk bỏwodl vềesnx.

- Chúcmbpng ta đodrci!

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn vung tay lêeqfvn:


- Khôwdzang cóxtpa mộcmbpt têeqfvn phếtrii vậostkt nhưgwmq vậostky cảivjtn trởtqrp, ngưgwmqtqrpc lạhpoqi còaigbn làgwmq chuyệnwgyn tốflhft.

Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna mớxtpai từsfkq trong việnwgyn củtqrpa mìsfkqnh ra ngoàgwmqi, đodrcãbttk nhìsfkqn thấivjty Vũcmbp La ung dung nhàgwmqn

nhãbttk từsfkqeqfvn ngoàgwmqi trởtqrpgwmqo. Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna thấivjty vậostky sửtxcvng sốflhft:

- Vũcmbp Đwdzahpoqi nhâfqson, hôwdzam nay khôwdzang phảivjti làgwmq ngưgwmqơmgwhi cóxtpa nhiệnwgym vụjrii ra ngoàgwmqi sao?

Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna làgwmq tri giao vớxtpai Cốflhfc Thưgwmqơmgwhng, nhưgwmqng làgwmq khôwdzang cóxtpa nghĩxtkna làgwmq Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna cũcmbpng khôwdzang hàgwmqi lòaigbng Vũcmbp La nhưgwmq Cốflhfc Thưgwmqơmgwhng.

Trêeqfvn thựnrtqc tếtrii trong lòaigbng Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna rấivjtt rõxoxegwmqng, chuyệnwgyn tìsfkqnh cảivjtm nhi nữowza, Cốflhfc Thưgwmqơmgwhng khôwdzang quảivjtn đodrcưgwmqtqrpc. Sớxtpam muộcmbpn gìsfkq sẽoqalxtpa mộcmbpt ngàgwmqy, Cốflhfc Thưgwmqơmgwhng cũcmbpng phảivjti néfqson giậostkn nghe Vũcmbp La gọgrahi y hai tiếtriing ‘nhạhpoqc phụjrii’.

Cho nêeqfvn Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna tỏwodl ra hếtriit sứebljc hàgwmqi lòaigbng Vũcmbp La.

cmbp La nghe hỏwodli nhưgwmq vậostky, cũcmbpng ung dung đodrcáymntp:

- Đwdzaúcmbpng làgwmqxtpa nhiệnwgym vụjrii, bấivjtt quáymnt quan uy củtqrpa Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn Đwdzahpoqi nhâfqson quáymnt lớxtpan, chêeqfv ta mạhpoqo phạhpoqm ngưgwmqabhci ta, đodrcuổayxdi ta trởtqrp vềesnx.

Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna vừsfkqa nghe lậostkp tứebljc trợtqrpn tròaigbn mấivjtt. chuyệnwgyn nàgwmqy rõxoxegwmqng làgwmq tráymntch nhiệnwgym củtqrpa lãbttko, quảivjtgwmqwdzam qua lãbttko khôwdzang dặqrejn dòaigbxoxegwmqng vớxtpai Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn. Nghe nhưgwmq vậostky, têeqfvn ngốflhfc kia lạhpoqi tựnrtq cho mìsfkqnh làgwmq chủtqrpgwmqxtpang củtqrpa nhiệnwgym vụjriigwmqy sao?

bttko cóxtpa quan hệnwgy rấivjtt tốflhft vớxtpai Cốflhfc Thưgwmqơmgwhng, nhưgwmqng Vũcmbp La cóxtpa quan hệnwgyaigbn tốflhft hơmgwhn vớxtpai Chu Thanh Giang. Hơmgwhn nữowzaa nếtriiu so ra, quan hệnwgy giữowzaa Cốflhfc Thưgwmqơmgwhng vàgwmqcmbp La cũcmbpng chưgwmqa chắdcevc đodrcãbttk xấivjtu nhưgwmq Cốflhfc Thưgwmqơmgwhng biểjriiu lộcmbp ra ngoàgwmqi.

Nếtriiu Cốflhfc Mụjriic Thanh nhấivjtt quyếtriit đodrcòaigbi chếtriit, Cốflhfc Thưgwmqơmgwhng làgwmq kẻqdmbgwmqm cha. cóxtpa bỏwodl mặqrejc con mìsfkqnh đodrcưgwmqtqrpc khôwdzang?

Chẳltmxng qua Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna khôwdzang ngờabhc rằjvucng tiểjriiu tửtxcv Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn kia thậostkt sựnrtq khôwdzang biếtriit tiếtriin thốflhfi, chẳltmxng lẽoqal y tựnrtq cho mìsfkqnh làgwmq nhâfqson vậostkt đodrcebljng đodrchqhsu Tu Châfqson Giớxtpai hay sao? Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna ởtqrp Thẩdohtm Pháymntn Đwdzaìsfkqnh lâfqsou nhưgwmq vậostky, lúcmbpc trưgwmqxtpac chưgwmqa từsfkqng thấivjty qua têeqfvn nàgwmqo ngu xuẩdohtn khôwdzang biếtriit nôwdzang sâfqsou nhưgwmq vậostky.


Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn cóxtpa thểjrii trởtqrp thàgwmqnh mộcmbpt trong Thiêeqfvn Hạhpoq Tứeblj Đwdzahpoqi Thầhqhsn Bộcmbp, nhấivjtt đodrczersnh cóxtpa chỗwdza đodrccmbpc đodrcáymnto củtqrpa mìsfkqnh. Chỉxtkn bấivjtt quáymnt lầhqhsn nàgwmqy, hạhpoqnh phúcmbpc tớxtpai quáymnt đodrccmbpt nhiêeqfvn, Đwdzahpoqi gia gia thoáymntng cáymnti thàgwmqnh trưgwmqtqrpng lãbttko, mìsfkqnh cũcmbpng thuậostkn lợtqrpi trởtqrp thàgwmqnh Thưgwmq Bộcmbp Thẩdohtm Pháymntn Đwdzaìsfkqnh. Thờabhci gian gầhqhsn đodrcâfqsoy mọgrahi ngưgwmqabhci xung quanh khôwdzang ngừsfkqng thổayxdi phồaigbng Ôhqhs gia, khiếtriin cho Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn cũcmbpng khóxtpa tráymntnh khỏwodli trong lòaigbng phơmgwhi phớxtpai.

Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna chửtxcvi ầhqhsm lêeqfvn:

- Đwdzaúcmbpng làgwmqeqfvn ngu xuẩdohtn, chẳltmxng lẽoqalgwmqxtpac chui vàgwmqo đodrchqhsu y rồaigbi sao? Ngưgwmqơmgwhi chờabhctqrp đodrcâfqsoy, ta đodrci gọgrahi bọgrahn chúcmbpng trởtqrp lạhpoqi.

Chờabhc ưgwmq, tíayxdnh Vũcmbp La khôwdzang tốflhft nhưgwmq vậostky.

Hắdcevn khoáymntt tay chặqrejn lạhpoqi:

- Thâfqson Đwdzaaigb đodrchpoqi nhâfqson, khôwdzang cầhqhsn phiềesnxn phứebljc, cứeblj đodrcjrii cho hai ngưgwmqabhci bọgrahn họgrah đodrci đodrci. Sựnrtq vụjriitqrp Nhưgwmqtqrpc Lôwdza Ngụjriic hiệnwgyn rấivjtt nhiềesnxu, ta phảivjti trởtqrp vềesnx.

- Vũcmbp đodrchpoqi nhâfqson! Vũcmbp đodrchpoqi nhâfqson, ngưgwmqơmgwhi khôwdzang thểjrii đodrci...

Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna khẩdohtn trưgwmqơmgwhng lêeqfvn. Vũcmbp La làgwmq ngưgwmqabhci phụjrii tráymntch nhiệnwgym vụjrii củtqrpa Chu Thanh Giang, Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn cùgwmqng Nam Vâfqson cũcmbpng làgwmq do mìsfkqnh an bàgwmqi. Kếtriit quảivjt vừsfkqa gặqrejp mậostkt đodrcãbttkgwmqm cho Vũcmbp La tứebljc giậostkn bỏwodl đodrci, lãbttko làgwmqm sao ăpsisn nóxtpai vớxtpai Chu Thanh Giang?

Trong vụjrii củtqrpa Sởtqrp Tam Tuyệnwgyt, Chu Thanh Giang đodrchpoqi biểjriiu Chung Nam sơmgwhn, Đwdzaaigbng trưgwmqtqrpng lãbttko đodrchpoqi biểjriiu Long Hổayxdmgwhn, còaigbn cóxtpa Cốflhfc Thưgwmqơmgwhng đodrchpoqi biểjriiu táymntn tu nhấivjtt mạhpoqch, kếtriit thàgwmqnh mộcmbpt tậostkp đodrcgwmqn cóxtpa thếtrii lựnrtqc hùgwmqng mạhpoqnh chưgwmqa từsfkqng cóxtpa. Nhưgwmqng sợtqrpi dâfqsoy liêeqfvn kếtriit cảivjt tậostkp đodrcgwmqn nàgwmqy lạhpoqi vớxtpai nhau, chíayxdnh làgwmqcmbp La.

Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna nóxtpai gìsfkq. Vũcmbp La cũcmbpng làgwmqm nhưgwmq khôwdzang nghe thấivjty, hắdcevn lấivjty pháymntp khíayxd thuyềesnxn ba láymnt ra, vùgwmq mộcmbpt tiếtriing bay khỏwodli Thẩdohtm Pháymntn Đwdzaìsfkqnh, hưgwmqxtpang vềesnx phíayxda Yêeqfvn sơmgwhn.

Hắdcevn lạhpoqi cảivjtm thấivjty mìsfkqnh thậostkt sựnrtqeqfvn luyệnwgyn chếtrii mộcmbpt móxtpan pháymntp bảivjto phi hàgwmqnh. Thuyềesnxn ba láymntgwmqy quáymnt thôwdzamgwh, tốflhfc đodrccmbp quáymnt chậostkm.

Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna tứebljc tốflhfi giậostkm châfqson, khôwdzang phảivjti tứebljc Vũcmbp La màgwmq tứebljc Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn. Nhâfqson tiệnwgyn lãbttko cũcmbpng tráymntch cảivjt Nam Vâfqson, Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn khôwdzang biếtriit gìsfkq, nhưgwmqng Nam Vâfqson ởtqrp Thẩdohtm Pháymntn Đwdzaìsfkqnh lâfqsou nhưgwmq vậostky lạhpoqi khôwdzang biếtriit gìsfkq sao, vìsfkq sao lạhpoqi khôwdzang khuyêeqfvn bảivjto vàgwmqi câfqsou?

Lầhqhsn nàgwmqy quảivjt thậostkt lãbttko tráymntch lầhqhsm Nam Vâfqson, Nam Vâfqson cóxtpaaigbng muốflhfn xem kịzersch vui, nhưgwmqng y cũcmbpng cho rằjvucng Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn chíayxdnh làgwmq chủtqrpgwmqxtpang củtqrpa nhiệnwgym vụjrii lầhqhsn nàgwmqy.

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn chắdcevp hai tay sau lưgwmqng, đodrcóxtpan gióxtpagwmq đodrcebljng, thầhqhsn sắdcevc cóxtpa vẻqdmb ngạhpoqo nghễtrii, Nam Vâfqson ởtqrpeqfvn cạhpoqnh. Đwdzaúcmbpng lúcmbpc nàgwmqy, yêeqfvu bàgwmqi bêeqfvn lung Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn vang lêeqfvn leng keng.

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn còaigbn chưgwmqa kịzersp mởtqrp ra trậostkn pháymntp truyềesnxn âfqsom trêeqfvn yêeqfvu bàgwmqi, tiếtriing leng keng vẫflhfn vang lêeqfvn khôwdzang ngừsfkqng.

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn khẽoqal cau màgwmqy, ung dung lấivjty yêeqfvu bàgwmqi ra xem:

- Làgwmq ngưgwmqabhci nàgwmqo màgwmq khôwdzang cóxtpa quy củtqrp nhưgwmq vậostky...

Y nhìsfkqn thoáymntng qua Yêeqfvu Bàgwmqi, lạhpoqi làgwmq Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna. nhấivjtt thờabhci khôwdzang vui.

xtpai thậostkt ra hiệnwgyn tạhpoqi Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn đodrcãbttk khôwdzang xem Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna ra gìsfkq. Đwdzahpoqi gia gia mìsfkqnh cũcmbpng đodrcãbttkgwmq trưgwmqtqrpng lãbttko, lãbttko chỉxtkngwmq mộcmbpt Pháymntn Quan nho nhỏwodl, còaigbn muốflhfn áymntp chếtrii ta sao?

Trậostkn pháymntp truyềesnxn âfqsom vừsfkqa kếtriit nốflhfi, Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn lêeqfvn giọgrahng:

- Thâfqson Đwdzaaigb Đwdzahpoqi nhâfqson...

- Đwdzahpoqi nhâfqson con bàgwmq ngưgwmqơmgwhi!

Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna tíayxdnh khíayxdxtpang nàgwmqy, phảivjti nóxtpai rằjvucng lãbttko vốflhfn làgwmq ngưgwmqabhci thôwdza kệnwgych, ngàgwmqy thưgwmqabhcng nóxtpai chuyệnwgyn cùgwmqng thuộcmbpc hạhpoqcmbpng thóxtpaa mạhpoq nhưgwmqmgwhm bữowzaa:

- Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn, đodrchqhsu ngưgwmqơmgwhi chứeblja đodrchqhsy đodrcostku hủtqrp trong đodrcóxtpa hay sao? Ngưgwmqơmgwhi cho rằjvucng ngưgwmqơmgwhi làgwmq ai, nhiệnwgym vụjrii lầhqhsn nàgwmqy do Vũcmbp La Vũcmbp Đwdzahpoqi nhâfqson làgwmqm chủtqrp, ngưgwmqơmgwhi lạhpoqi bàgwmqy ra dáymntng vẻqdmb quan trêeqfvn, chọgrahc cho ngưgwmqabhci ta tứebljc tốflhfi bỏwodl đodrci. Ngưgwmqơmgwhi cũcmbpng liềesnxu thậostkt, ta thấivjty gầhqhsn đodrcâfqsoy ngưgwmqơmgwhi liềesnxu tớxtpai nỗwdzai ngay cảivjt họgrahsfkqnh làgwmqsfkqcmbpng khôwdzang nhớxtpa ra...

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn cùgwmqng Nam Vâfqson giậostkt mìsfkqnh:

- Lấivjty, lấivjty Vũcmbp La làgwmqm chủtqrp ưgwmq? Nhưgwmqng làgwmq hắdcevn bấivjtt quáymnt chỉxtkngwmq mộcmbpt têeqfvn Tổayxdng Lãbttknh Ban Đwdzahqhsu củtqrpa Nhưgwmqtqrpc Lôwdza Ngụjriic, vìsfkq sao chi huy hai chúcmbpng ta?

- Ngưgwmqơmgwhi bớxtpat nóxtpai lờabhci thừsfkqa lạhpoqi.

Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna giậostkn dữowza quáymntt:

- Ta khôwdzang cóxtpa thểjrii diệnwgyn lớxtpan nhưgwmq vậostky, khôwdzang khuyêeqfvn đodrcưgwmqtqrpc Vũcmbp Đwdzahpoqi nhâfqson. Ngưgwmqabhci ta đodrcãbttk trởtqrp vềesnx Nhưgwmqtqrpc Lôwdza Ngụjriic, hai ngưgwmqabhci cáymntc ngưgwmqơmgwhi lậostkp tứebljc đodrci Nhưgwmqtqrpc Lôwdza Ngụjriic nhậostkn lỗwdzai, mờabhci Vũcmbp Đwdzahpoqi nhâfqson trởtqrp vềesnx. Nếtriiu khôwdzang mờabhci vềesnx đodrcưgwmqtqrpc, Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn, ngưgwmqơmgwhi hãbttky đodrci hỏwodli Đwdzahpoqi gia gia ngưgwmqơmgwhi thửtxcv xem, lãbttko cóxtpa thểjrii bảivjto vệnwgy đodrcưgwmqtqrpc ngưgwmqơmgwhi khôwdzang!

Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna nóxtpai xong, lậostkp tứebljc chặqrejt đodrcebljt kếtriit nốflhfi trậostkn pháymntp.

Chuyệnwgyn nàgwmqy khôwdzang phảivjti làgwmq đodrchpoqi sựnrtqsfkq, nhưgwmqng Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna hiểjriiu rõxoxe, nếtriiu Chu Thanh Giang muốflhfn làgwmqm khóxtpa Ôhqhs gia, thậostkt sựnrtq quáymnt dễtriigwmqng. Chu Thanh Giang sẽoqal khôwdzang vìsfkq chuyệnwgyn nhỏwodl nhưgwmq vậostky màgwmq so đodrco vớxtpai mộcmbpt têeqfvn vãbttkn bốflhfi nhưgwmq Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn, nhưgwmqng Ôhqhs trưgwmqtqrpng lãbttko cũcmbpng khôwdzang cóxtpa khảivjtpsisng vìsfkq mộcmbpt đodrceblja cháymntu màgwmq chọgrahc giậostkn Chu Thanh Giang.

Bấivjtt quáymnt hiểjriin nhiêeqfvn Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna đodrcãbttk đodrcáymntnh giáymnt thấivjtp tầhqhsm quan trọgrahng củtqrpa nhiệnwgym vụjrii lầhqhsn nàgwmqy.

Trong Cửtxcvu Đwdzahpoqi Thiêeqfvn Môwdzan cóxtpa kẻqdmbxtpabttkfqsom, muốflhfn thừsfkqa cơmgwh hộcmbpi nàgwmqy đodrcàgwmq thôwdzang liêeqfvn hệnwgy giữowzaa Trung Châfqsou vàgwmq Đwdzaôwdzang Thổayxd. Trong truyềesnxn thuyếtriit, Đwdzaôwdzang Thổayxdgwmq Trung Châfqsou tàgwmqi nguyêeqfvn vôwdza kểjrii, thậostkt ra tàgwmqi nguyêeqfvn trong thiêeqfvn hạhpoq ngũcmbp phưgwmqơmgwhng cũcmbpng khôwdzang íayxdt, từsfkq chỗwdza hắdcevc thịzers củtqrpa Trung Châfqsou vàgwmq Nam Hoang trưgwmqabhcng thịzersnh khôwdzang suy làgwmqxtpa thểjrii nhìsfkqn ra đodrciểjriim nàgwmqy.

Nếtriiu nhưgwmqgwmqi nguyêeqfvn hiếtriim cóxtpa củtqrpa Đwdzaôwdzang Thổayxd tiếtriin vàgwmqo Trung Châfqsou, đodrcâfqsoy làgwmq íayxdch lợtqrpi lớxtpan tớxtpai mứebljc nàgwmqo?

Ngưgwmqabhci nàgwmqo làgwmqm trởtqrp ngạhpoqi nhiệnwgym vụjriigwmqy, cũcmbpng sẽoqal bịzers cho rằjvucng chíayxdnh làgwmq mộcmbpt chưgwmqxtpang ngạhpoqi vậostkt cầhqhsn phảivjti tháymnto bỏwodl.

Sau lưgwmqng Vũcmbp La chíayxdnh làgwmq Chu Thanh Giang, Đwdzaaigbng trưgwmqtqrpng lãbttko. Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn cóxtpa ai? Nếtriiu xảivjty ra chuyệnwgyn, kẻqdmb xấivjtu sốflhf nhấivjtt đodrczersnh làgwmq Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn.

Nhữowzang tin tứebljc nàgwmqy ngay cảivjt Đwdzaaigbng trưgwmqtqrpng lãbttko còaigbn chưgwmqa đodrcưgwmqtqrpc biếtriit rõxoxegwmqng, đodrcsfkqng nóxtpai làgwmq Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna.

Lui lạhpoqi mộcmbpt bưgwmqxtpac, đodrcsfkqng nóxtpai làgwmq Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn.

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn bịzers Thâfqson Đwdzaaigb Nghĩxtkna mắdcevng, trong lòaigbng cảivjtm thấivjty khôwdzang phụjriic. Đwdzahpoqi gia gia luôwdzan luôwdzan thưgwmqơmgwhng yêeqfvu mìsfkqnh, mìsfkqnh lạhpoqi cóxtpa thàgwmqnh tựnrtqu cao nhấivjtt trong cáymntc tu sĩxtkngwmqng lứeblja. làgwmqm sao lạhpoqi khôwdzang bảivjto vệnwgysfkqnh?

Trong mắdcevt Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn, Trưgwmqtqrpng lãbttko hộcmbpi chíayxdnh làgwmqmgwh quan quyềesnxn lựnrtqc tốflhfi cao, cho dùgwmq sau lưgwmqng Vũcmbp La cóxtpa mộcmbpt vịzers trưgwmqtqrpng lãbttko thìsfkq đodrcãbttk sao? Bấivjtt quáymnt hai bêeqfvn táymntm lạhpoqng nửtxcva câfqson màgwmq thôwdzai, ngưgwmqơmgwhi cóxtpa thểjriigwmqm khóxtpa dễtrii đodrcưgwmqtqrpc ta sao?

Nam Vâfqson thấivjty sắdcevc mặqrejt Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn thoạhpoqt trắdcevng thoạhpoqt xanh, bècmbpn thăpsism dòaigb:

- ôwdza Đwdzahpoqi nhâfqson, chúcmbpng ta làgwmqm sao bâfqsoy giờabhc?

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn khôwdzang nóxtpai gìsfkq, hạhpoq đodrccmbpn quang xuốflhfng, Nam Vâfqson vộcmbpi vàgwmqng theo sau. Lầhqhsn nàgwmqy y coi nhưgwmq oan uổayxdng, bấivjtt quáymnt chỉxtkn muốflhfn xem kịzersch vui mộcmbpt cáymnti, nàgwmqo ngờabhc trâfqsou bòaigbcmbpc nhau ruồaigbi muỗwdzai chếtriit, hơmgwhn nữowzaa làgwmq chếtriit oan khôwdzang nóxtpai đodrcưgwmqtqrpc lờabhci nàgwmqo.

Hai ngưgwmqabhci đodrcáymntp xuốflhfng đodrcivjtt, Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn nóxtpai vớxtpai Nam Vâfqson:

- Ngưgwmqơmgwhi ởtqrp chỗwdzagwmqy chờabhc ta, ta đodrci tìsfkqm hiểjriiu mộcmbpt chúcmbpt tin tứebljc.

Y rờabhci khỏwodli Nam Vâfqson, mìsfkqnh chui vàgwmqo rừsfkqng câfqsoy gầhqhsn đodrcóxtpa, tìsfkqm mộcmbpt chỗwdzaeqfvn lặqrejng bàgwmqy ra trậostkn pháymntp cáymntch âfqsom. Sau đodrcóxtpa mớxtpai dùgwmqng bíayxd pháymntp củtqrpa gia tộcmbpc liêeqfvn lạhpoqc vớxtpai gia gia củtqrpa mìsfkqnh.

Đwdzahpoqi gia gia hiệnwgyn tạhpoqi đodrcãbttkgwmq trưgwmqtqrpng lãbttko, thâfqson phậostkn tôwdzan quýjrii, khôwdzang thểjriigwmqy tiệnwgyn quấivjty rầhqhsy. Gia gia Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn từsfkqng giúcmbpp đodrcfqso Đwdzahpoqi gia gia mộcmbpt vàgwmqi chuyệnwgyn, dùgwmq sao cũcmbpng làgwmq huynh đodrcnwgysfkqnh thâfqsom.

Hiệnwgyn tạhpoqi cảivjt Ôhqhs gia từsfkq trêeqfvn xuốflhfng dưgwmqxtpai phơmgwhi phớxtpai dạhpoqt dàgwmqo, tiếtriin vàgwmqo cơmgwh quan quyềesnxn lựnrtqc trung tâfqsom củtqrpa Cửtxcvu Đwdzahpoqi Thiêeqfvn Môwdzan giốflhfng nhưgwmq vớxtpa đodrcưgwmqtqrpc củtqrpa từsfkq trêeqfvn trờabhci rơmgwhi xuốflhfng, bấivjtt cứebljgwmq ai cũcmbpng cảivjtm thấivjty hạhpoqnh phúcmbpc tớxtpai nỗwdzai choáymntng váymntng đodrchqhsu óxtpac.

Gia gia Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn vẫflhfn còaigbn đodrcdcevm chìsfkqm trong niềesnxm hạhpoqnh phúcmbpc nàgwmqy, chưgwmqa cóxtpa lấivjty lạhpoqi tinh thầhqhsn. Mấivjty ngàgwmqy qua ngưgwmqabhci tớxtpai Ôhqhs gia báymnti phỏwodlng cũcmbpng sắdcevp làgwmqm sậostkp cửtxcva, nhữowzang ngưgwmqabhci trưgwmqxtpac kia kếtriit giao ngang hàgwmqng, hiệnwgyn tạhpoqi cũcmbpng trởtqrpeqfvn kháymntch sáymnto, tỏwodl ra cung kíayxdnh hơmgwhn.

Thậostkt ra tìsfkqnh huốflhfng châfqson chíayxdnh củtqrpa Ôhqhs gia hiệnwgyn tạhpoqi, dùgwmq bọgrahn họgrah đodrcãbttk đodrcưgwmqtqrpc cấivjtt nhắdcevc, gia chủtqrp Ôhqhs gia cũcmbpng đodrcãbttkgwmqo Trưgwmqtqrpng lãbttko hộcmbpi, nhưgwmqng bọgrahn họgrah vẫflhfn chưgwmqa đodrcebljng vữowzang châfqson, càgwmqng khôwdzang biếtriit mộcmbpt sốflhf quyềesnxn lợtqrpi mờabhc áymntm trong Trưgwmqtqrpng lãbttko hộcmbpi.

Sau khi gia gia Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn nghe kểjrii chuyệnwgyn xảivjty ra, cưgwmqabhci lạhpoqnh mộcmbpt tiếtriing:

- Ta đodrcãbttk nghe qua têeqfvn Vũcmbp La nàgwmqy, dưgwmqabhcng nhưgwmqgwmq ôwdzam châfqson Chu Thanh Giang. Bấivjtt quáymnt nhàgwmq chúcmbpng ta cũcmbpng khôwdzang cầhqhsn sợtqrp hắdcevn.

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn nghe lờabhci nàgwmqy, trong lòaigbng đodrchpoqi đodrczersnh, đodrcúcmbpng vậostky, tạhpoqi sao phảivjti sợtqrp hắdcevn? Chu Thanh Giang bấivjtt quáymnt chỉxtkngwmq trưgwmqtqrpng lãbttko Chung Nam sơmgwhn, Đwdzahpoqi gia gia mìsfkqnh lạhpoqi làgwmq trưgwmqtqrpng lãbttko củtqrpa Cửtxcvu Đwdzahpoqi Thiêeqfvn Môwdzan.

Bởtqrpi vìsfkq tin tứebljc thiếtriiu sóxtpat. khiếtriin cho ngưgwmqabhci Ôhqhs gia tựnrtq tin tớxtpai mứebljc mùgwmq quáymntng.

- Bấivjtt quáymnt nhàgwmq chúcmbpng ta mớxtpai vừsfkqa gia nhậostkp Trưgwmqtqrpng lãbttko hộcmbpi, cầhqhsn phảivjti mua chuộcmbpc nhâfqson tâfqsom. Nếtriiu Vũcmbp La làgwmq do Chu Thanh Giang chi đodrczersnh, dùgwmq sao cũcmbpng phảivjti nểjrii mặqrejt ngưgwmqabhci ta mộcmbpt chúcmbpt. Con cứeblj tớxtpai đodrcóxtpagwmqm nhưgwmq xin lỗwdzai, coi nhưgwmq chúcmbpng ta giúcmbpp Đwdzahpoqi gia gia lôwdzai kéfqsoo Chu Thanh Giang mộcmbpt phen.

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn nghe nóxtpai cóxtpa thểjrii ra sứebljc vìsfkq Đwdzahpoqi gia gia, cũcmbpng khôwdzang dâfqsoy dưgwmqa nữowzaa, lậostkp tứebljc gậostkt đodrchqhsu:

- Đwdzaưgwmqtqrpc, con nghe theo gia gia, tớxtpai Nhưgwmqtqrpc Lôwdza Ngụjriic nhúcmbpn mìsfkqnh mộcmbpt chúcmbpt, thỉxtknnh tiểjriiu tửtxcv kia trởtqrp lạhpoqi.

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn ôwdzam tháymnti đodrccmbp ‘khoan dung’ nhưgwmq vậostky đodrci tìsfkqm Vũcmbp La. chắdcevc chắdcevn làgwmq khôwdzang đodrcúcmbpng.

Sau khi Vũcmbp La trởtqrp vềesnx Nhưgwmqtqrpc Lôwdza Ngụjriic đodrcưgwmqtqrpc ba ngàgwmqy, Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn mớxtpai lấivjty thâfqson phậostkn thưgwmqtqrpng quan tớxtpai Nhưgwmqtqrpc Lôwdza Ngụjriic. Y cũcmbpng khôwdzang thècmbpm tuâfqson thủtqrp quy củtqrp hạhpoq đodrccmbpn quang ngoàgwmqi Nhưgwmqtqrpc Lôwdza Ngụjriic năpsism mưgwmqơmgwhi dặqrejm. mộcmbpt đodrchpoqo hàgwmqo quang giốflhfng nhưgwmq sao băpsisng bay thẳltmxng tớxtpai đodrchpoqi môwdzan Nhưgwmqtqrpc Lôwdza Ngụjriic, còaigbn cáymntch vàgwmqi chụjriic trưgwmqtqrpng mớxtpai hạhpoq xuốflhfng, khiếtriin cho đodrcáymntm ngụjriic tốflhft canh cửtxcva suýjriit chúcmbpt nữowzaa đodrcãbttk gióxtpang chuôwdzang báymnto đodrccmbpng.

Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn lấivjty yêeqfvu bàgwmqi Thưgwmq Bộcmbp Thẩdohtm Pháymntn Đwdzaìsfkqnh sáymntng choang củtqrpa mìsfkqnh ra, quáymntt to mộcmbpt tiếtriing:

- Mau báymnto cho Diệnwgyp Niệnwgym Am ra đodrcâfqsoy nghêeqfvnh đodrcóxtpan.

Mấivjty têeqfvn ngụjriic tốflhft âfqsom thầhqhsm mắdcevng mộcmbpt câfqsou, cũcmbpng khôwdzang dáymntm khôwdzang tuâfqson theo lệnwgynh, vộcmbpi vàgwmqng pháymnti mộcmbpt ngưgwmqabhci trởtqrp vềesnx bẩdohtm báymnto Diệnwgyp Niệnwgym Am.

Sau khi Vũcmbp La trởtqrp vềesnx, cũcmbpng khôwdzang kểjrii chuyệnwgyn xảivjty ra ởtqrp Thẩdohtm Pháymntn Đwdzaìsfkqnh cho ngưgwmqabhci kháymntc biếtriit. Cho nêeqfvn lúcmbpc Diệnwgyp Niệnwgym Am nghe bẩdohtm báymnto, hếtriit sứebljc bấivjtt ngờabhc:

- Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn ưgwmq? Hắdcevn tớxtpai làgwmqm gìsfkq?

ymnti têeqfvn Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn gầhqhsn đodrcâfqsoy vang dộcmbpi Thẩdohtm Pháymntn Đwdzaìsfkqnh, cóxtpa ngưgwmqabhci nóxtpai làgwmq mớxtpai ngóxtpac đodrchqhsu lêeqfvn. cóxtpa ngưgwmqabhci nóxtpai làgwmq tiểjriiu nhâfqson đodrcdcevc chíayxd. Đwdzaflhfi vớxtpai loạhpoqi ngưgwmqabhci nhưgwmq vậostky, Diệnwgyp Niệnwgym Am luôwdzan luôwdzan kíayxdnh nhi viễtriin chi, đodrcâfqsoy làgwmq nguyêeqfvn tắdcevc đodrcflhfi xửtxcv củtqrpa lãbttko.

Nhưgwmqng Ôhqhs Kiếtriim Trầhqhsn đodrcãbttk tớxtpai đodrcâfqsoy, cũcmbpng khôwdzang thểjrii khôwdzang tiếtriip đodrcãbttki. Lãbttko bỏwodl ngọgrahc giảivjtn trêeqfvn tay xuốflhfng, ra lệnwgynh:

- Mờabhci Vũcmbp Đwdzahpoqi nhâfqson cùgwmqng ra nghêeqfvnh đodrcóxtpan.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.