Tiên Tuyệt

Chương 272 : Đại án kinh thiên, thiên môn chấn động (trung_ha)

    trước sau   
Chu Hùunlyng đnicdkclkng phísidla sau muộyidvi muộyidvi, liếjeuhc nhìunlyn Cốjmsbc Mụforic Thanh mộyidvt cáhrvti, lặbkvvng lẽugrntmyti vớhkgri Chu Cẩnxgun:

- A Cẩnxgun, ta thấdibyy khôszbtng cótmyt việhiewc gìunly, vịrbqq Cốjmsbc thấdibyt bạzjeki nàhkgry vừatqwa rốjmsbng to mộyidvt tiếjeuhng, côszbtng lựeanoc khôszbtng kéimpbm gìunlyhkgr Đghweôszbtng Sưqowp Tửnzep Hốjmsbng. Muộyidvi làhkgr thụforic nữtzpk dịrbqqu dàhkgrng, muốjmsbn tranh thủjhqdunlynh cảdpehm khôszbtng phảdpehi làhkgr chuyệhiewn khótmyt...

Chu Hùunlyng khôszbtng biếjeuht, côszbtng phu Hàhkgr Đghweôszbtng Sưqowp Tửnzep Hốjmsbng củjhqda muộyidvi muộyidvi mìunlynh khôszbtng hềjmsb thua kéimpbm Cốjmsbc Mụforic Thanh.

Chu Cẩnxgun thắitllc thỏqowpm trong lòovzqng, tứkclkc giậdibyn trừatqwng mấdibyt Đghwezjeki ca mộyidvt cáhrvti. Hôszbtn sựeano củjhqda Chu Cẩnxgun làhkgr do lãcdwco gia tửnzep Chu Thanh Giang đnicdrbqqnh đnicdoạzjekt, Chu Hùunlyng tựeano biếjeuht mìunlynh khôszbtng cótmytqowphrvtch gìunly chõjwlpjwlpm vàhkgro chuyệhiewn nàhkgry, sờmrub sờmrubtqari lui lạzjeki phísidla sau, sau đnicdótmyt vung tay ra lệhiewnh cho thuộyidvc hạzjek củjhqda mìunlynh:

- Chúnxgung ta rúnxgut lui.

nxguc Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn vàhkgr Hổeplrcdwcnh tớhkgri gầgiswn, mấdibyy trăbkvvm Ánitjm Vệhiew đnicdãcdwcnxgut lui sạzjekch sẽugrn.


Chu Hùunlyng hếjeuht sứkclkc cẩnxgun thậdibyn, từatqw đnicdgiswu chísidl cuốjmsbi vẫbaqan đnicdeo mặbkvvt nạzjek che mậdibyt. Tuy rằtmytng ngoàhkgri xa Hắitllc Thủjhqdlrqv Tiêbesnn nhìunlyn thấdibyy Thốjmsbng 1'inh Ánitjm Vệhiewqowpmrubng nhưqowptmyti gìunly vớhkgri Chu Cẩnxgun, nhưqowpng cũtqarng khôszbtng hiểzheku chuyệhiewn gìunly.

tqar La kiêbesnn trìunly đnicdkclkng trưqowphkgrc mặbkvvt hai nữtzpk nhâeplrn. Cốjmsbc Mụforic Thanh vẻmozo mặbkvvt lạzjeknh nhưqowpbkvvng sưqowpơatqwng, ngạzjeko nghễauiz nhưqowp giótmyt tuyếjeuht phưqowpơatqwng Bắitllc.

Chu Cẩnxgun lạzjeknh nhạzjekt đnicdkclkng đnicdótmyt, dưqowpmrubng nhưqowp muốjmsbn lêbesnn tiếjeuhng nótmyti chuyệhiewn, nhưqowpng sâeplru trong đnicdáhrvty mắitllt nàhkgrng vẫbaqan cótmyt vẻmozo cứkclkng rắitlln quậdibyt cưqowpmrubng. Bảdpeho nàhkgrng tạzjekm nhâeplrn nhưqowpaxtbng mộyidvt lầgiswn vìunly lợaxtbi ísidlch toàhkgrn cụforic còovzqn cótmyt thểzhek, bảdpeho nàhkgrng nhâeplrn nhưqowpaxtbng thêbesnm mộyidvt lầgiswn nữtzpka quảdpeh thậdibyt làhkgr chuyệhiewn hếjeuht sứkclkc khótmyt khăbkvvn.

Khôszbtng khísidl giữtzpka ba ngưqowpmrubi chợaxtbt trởynlxbesnn lúnxgung túnxgung khótmyt coi. Tròovzqng mắitllt Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn đnicddpeho tròovzqn, sau đnicdótmyt thứkclkc thờmrubi kéimpbo Hổeplrcdwcnh đnicdi trưqowphkgrc, trêbesnn mặbkvvt biéimpbn chỉxmdsovzqn lạzjeki ba ngưqowpmrubi Vũtqar La.

Hai nữtzpk nhâeplrn cũtqarng khôszbtng nótmyti chuyệhiewn. Vũtqar La đnicdkclkng ởynlx giữtzpka hai nàhkgrng, hếjeuht nhìunlyn tráhrvti lạzjeki nhìunlyn phảdpehi. Cốjmsbc Mụforic Thanh làhkgr ngưqowpmrubi đnicdgiswu tiêbesnn khôszbtng chịrbqqu đnicdưqowpaxtbc, xoay ngưqowpmrubi rờmrubi đnicdi. Vũtqar La nhanh chótmytng kéimpbo lạzjeki, Chu Cẩnxgun thấdibyy vậdibyy đnicdau xótmytt trong lòovzqng, ảdpeho nãcdwco rờmrubi đnicdi, lạzjeki pháhrvtt hiệhiewn ra Vũtqar La đnicdãcdwc nắitllm chặbkvvt tay mìunlynh.

tqar La thởynlxhkgri:

- Đghweatqwng ai đnicdi cảdpeh. cáhrvtc nàhkgrng đnicdi rồgcnai, ta biếjeuht phảdpehi đnicduổeplri theo ai? Bấdibyt kểzhek ta đnicduổeplri theo ngưqowpmrubi nàhkgro cũtqarng sẽugrnhkgrm cho ngưqowpmrubi còovzqn lạzjeki đnicdau lòovzqng. Cảdpeh đnicdmrubi nàhkgry củjhqda ta. ta thậdibyt sựeano khôszbtng muốjmsbn bấdibyt cửnzep ai trong hai ngưqowpmrubi rơatqwi lệhiew. Bấdibyt cửnzep ai trong hai ngưqowpmrubi đnicdau lòovzqng, ta đnicdjmsbu cảdpehm thấdibyy vôszbtunlyng áhrvty náhrvty, nhưqowp bịrbqq tra tấdibyn ngàhkgry đnicdêbesnm.

Chu Cẩnxgun thởynlxhkgri, suy nghĩfnnu mấdibyy phen, rốjmsbt cụforic lêbesnn tiếjeuhng nótmyti:

- Ta hiểzheku rõjwlphkgrng, chuyệhiewn nàhkgry khôszbtng tráhrvtch ngưqowpơatqwi, cũtqarng khôszbtng tráhrvtch ta...

Cốjmsbc Mụforic Thanh cảdpeh giậdibyn nótmyti:

- Chẳzlpmng lẽugrnhkgr tráhrvtch ta?

Chu Cẩnxgun cốjmsbimpbn giậdibyn:

- Tỷjmsbcdwcy nghe ta nótmyti hếjeuht...


hkgrng bècjwkn kểzhek hếjeuht chuyệhiewn xảdpehy ra giữtzpka mìunlynh vàhkgrtqar La ởynlx Nhưqowpaxtbc Lôszbt Ngụforic. Đghweưqowpơatqwng nhiêbesnn chi kểzhek lầgiswn hàhkgro hợaxtbp đnicdgiswu tiêbesnn, lầgiswn thứkclk hai làhkgrhkgrng chủjhqd đnicdyidvng đnicdi tìunlym Vũtqar La. quảdpeh thậdibyt khótmyt bềjmsb mởynlx miệhiewng.

Cốjmsbc Mụforic Thanh trợaxtbn mắitllt háhrvt hốjmsbc mồgcnam:

- Chuyệhiewn nàhkgry…Ai làhkgrm!?

tqar La khôszbtng nótmyti gìunly, Cốjmsbc Mụforic Thanh xuấdibyt thâeplrn bộyidv khoáhrvti, chỉxmds suy nghĩfnnu trưqowphkgrc sau mộyidvt lưqowpaxtbt đnicdãcdwc hiểzheku rõjwlphkgrng:

- Làhkgr Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn! Hai ngưqowpmrubi cáhrvtc ngưqowpơatqwi gặbkvvp chuyệhiewn khôszbtng may, kẻmozo đnicdưqowpaxtbc lợaxtbi lớhkgrn nhấdibyt chísidlnh làhkgr Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn! Tiệhiewn phụforihkgry, chàhkgrng ởynlx đnicdâeplry chờmrub, đnicdzhek ta đnicdi...

tqar La giữtzpkhkgrng lạzjeki:

- Nàhkgrng đnicdi làhkgrm gìunly, khôszbtng cótmyt bằtmytng chứkclkng, nàhkgrng làhkgrm gìunly đnicdưqowpaxtbc ảdpeh?

Cốjmsbc Mụforic Thanh nghẹdpehn lờmrubi, cũtqarng hếjeuht sứkclkc khôszbtng cam lòovzqng:

- Chẳzlpmng lẽugrn dễauizhkgrng bỏqowp qua cho àhkgr vậdibyy sao?

tqar La khoáhrvtt tay:

- Sớhkgrm muộyidvn gìunly àhkgrtqarng phảdpehi trảdpeh giáhrvt, chuyệhiewn nàhkgry đnicdãcdwctmyt ta, nàhkgrng hãcdwcy yêbesnn tâeplrm.

Tuy rằtmytng đnicdãcdwctmyti ra hếjeuht thàhkgry, nhưqowpng bấdibyt kểzhekhkgr Cốjmsbc Mụforic Thanh hay làhkgr Chu Cẩnxgun, trong lúnxguc nhấdibyt thờmrubi cũtqarng khótmythkgrovzqa hợaxtbp vớhkgri nhau. Khôszbtng khísidl giữtzpka ba ngưqowpmrubi hiệhiewn tạzjeki cũtqarng cótmyt chúnxgut khótmyt xửnzep.

Từatqw Tinh La Hảdpehi trởynlx vềjmsb, Chu Cẩnxgun mộyidvt mìunlynh trởynlx vềjmsb Chung Nam sơatqwn. Vũtqar La biếjeuht chắitllc chắitlln Chu Hùunlyng ởynlx phísidla trưqowphkgrc cáhrvtch đnicdótmyt khôszbtng xa tiếjeuhp ứkclkng nàhkgrng, bởynlxi vậdibyy cũtqarng khôszbtng cótmytunly lo lắitllng.


Cốjmsbc Mụforic Thanh cùunlyng Vũtqar La. còovzqn cótmyt Hổeplrcdwcnh. Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn cùunlyng nhau chạzjeky tớhkgri Thẩnxgum Pháhrvtn Đghweìunlynh.

Đghweãcdwc khôszbtng cótmyt Chu Cẩnxgun, nhưqowpng sắitllc mặbkvvt Cốjmsbc Mụforic Thanh vẫbaqan khótmyt coi nhưqowp trưqowphkgrc, nhưqowpng khôszbtng phảdpehi vìunlytqar La. màhkgrhkgrunly Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn. Thanh danh Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn ởynlx Thẩnxgum Pháhrvtn Đghweìunlynh vốjmsbn đnicdãcdwc khôszbtng tốjmsbt, tấdibyt cảdpeh mọejgdi ngưqowpmrubi đnicdjmsbu léimpbn gọejgdi sau lưqowpng nàhkgrng làhkgr Đghweyidvc Quảdpeh Phụfori. Cốjmsbc Mụforic Thanh cũtqarng đnicdãcdwc tiếjeuhp xúnxguc vớhkgri nàhkgrng vàhkgri lầgiswn, cũtqarng khôszbtng cótmytdibyn tưqowpaxtbng gìunly hay đnicddpehp.

Hiệhiewn tạzjeki nàhkgrng biếjeuht Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn làhkgr kẻmozoimpbm đnicdáhrvt giấdibyu tay, mớhkgri khiếjeuhn cho Chu Cẩnxgun làhkgrm hạzjeki Vũtqar La. tựeano nhiêbesnn ghi hậdibyn trong lòovzqng.

Trong lòovzqng Cốjmsbc Mụforic Thanh, đnicdưqowpơatqwng nhiêbesnn làhkgrqowphkgrng côszbtng củjhqda mìunlynh bịrbqq Chu Cẩnxgun cưqowphkgrp đnicdi.

Dọejgdc trêbesnn đnicdưqowpmrubng đnicdi, Cốjmsbc Mụforic Thanh bắitllt bẻmozo Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn đnicdjhqd đnicdiềjmsbu. Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn e ngạzjeki Vũtqar La. cho nêbesnn cốjmsb gắitllng nhẫbaqan nhịrbqqn làhkgrm làhkgrnh, khiếjeuhn cho Hổeplrcdwcnh khôszbtng khỏqowpi khótmyt hiểzheku, vốjmsbn trưqowphkgrc đnicdâeplry Cốjmsbc Mụforic Thanh khôszbtng phảdpehi làhkgr ngưqowpmrubi nhưqowp vậdibyy.

Từatqw đnicdâeplry tớhkgri Thẩnxgum Pháhrvtn Đghweìunlynh phảdpehi mấdibyt ba ngàhkgry hàhkgrnh trìunlynh. Lúnxguc nàhkgry ba ngưqowpmrubi đnicdang phi hàhkgrnh, bỗsidlng nhiêbesnn phísidla trưqowphkgrc cótmyt mộyidvt đnicdzjeko lưqowpu quang nhưqowp sao xẹdpeht, tốjmsbc đnicdyidv cựeanoc nhanh pháhrvt khôszbtng màhkgr đnicdếjeuhn.

Hổeplrcdwcnh nhìunlyn thấdibyy đnicdzjeko lưqowpu quang nọejgd tỏqowp ra mừatqwng rỡlbak:

- Làhkgr ôszbt Đghwezjeki ca đnicdãcdwc tớhkgri.

Cốjmsbc Mụforic Thanh cũtqarng nhậdibyn ra đnicdưqowpaxtbc linh quang đnicdyidvn pháhrvtp kia chísidlnh làhkgrszbtng pháhrvtp đnicdyidvc môszbtn củjhqda Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn, mộyidvt trong Thiêbesnn Hạzjek Tứkclk Đghwezjeki Thầgiswn Bộyidv, bècjwkn nởynlx mộyidvt nụforiqowpmrubi yếjeuhu ớhkgrt:

- ôszbt Thầgiswn bộyidv tớhkgri tiếjeuhp ứkclkng chúnxgung ta chăbkvvng?

Hổeplrcdwcnh nótmyti:

- Cótmyt lẽugrnhkgr đnicdúnxgung lúnxguc nàhkgry ra ngoàhkgri làhkgrm việhiewc. Nơatqwi đnicdâeplry còovzqn cáhrvtch Thẩnxgum Pháhrvtn Đghweìunlynh ba ngàhkgry lộyidv trìunlynh, làhkgrm sao lạzjeki ra đnicdótmytn xa nhưqowp vậdibyy?

Mấdibyy ngưqowpmrubi còovzqn đnicdang nótmyti chuyệhiewn, bỗsidlng nhiêbesnn hàhkgro quang lótmyte sáhrvtng, bao phủjhqd cảdpeh bốjmsbn ngưqowpmrubi vàhkgro trong, khísidl thếjeuhtmyt vẻmozo bứkclkc ngưqowpmrubi.


besnn trong hàhkgro quang, mộyidvt nam tửnzep thâeplrn hìunlynh khỏqowpi ngôszbtqowpmrubng tráhrvtng, thâeplrn khoáhrvtc sắitllc phụforic Hìunlynh Bộyidv Đghweàhkgri đnicdang đnicdkclkng ngạzjeko nghễauiz. Đghweôszbti mắitllt y giốjmsbng nhưqowphkgrn tinh lạzjeknh lẽugrno, đnicddpeho qua bốjmsbn ngưqowpmrubi mộyidvt lưqowpaxtbt, khôszbtng dừatqwng ởynlx Hổeplrcdwcnh vàhkgr Cốjmsbc Mụforic Thanh, màhkgr tậdibyp trung vàhkgro Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn:

- Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn cáhrvtc hạzjek. nàhkgrng thúnxguc thủjhqd chịrbqqu trótmyti, hay làhkgr muốjmsbn ta xuấdibyt thủjhqd?

Mọejgdi ngưqowpmrubi sửnzepng sốjmsbt. Hổeplrcdwcnh hỏqowpi:

- Lãcdwco ôszbt, cótmyt chuyệhiewn gìunly xảdpehy ra?

Hổeplrcdwcnh râeplru ria xồgcnam xàhkgrm. nhìunlyn qua niêbesnn kỷjmsb lớhkgrn hơatqwn Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn. Nhưqowpng trêbesnn thựeanoc tếjeuh bềjmsb ngoàhkgri Hổeplrcdwcnh lôszbti thôszbti lếjeuhch thếjeuhch, màhkgr Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn trau chuốjmsbt hơatqwn. y còovzqn lớhkgrn hơatqwn Hổeplrcdwcnh năbkvvm tuổeplri.

Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn xoay tay rúnxgut phi kiếjeuhm sau lưqowpng ra, chỉxmds khẽugrn run lêbesnn. Lậdibyp tứkclkc kiếjeuhm quang màhkgru bạzjekc tung bay đnicdgiswy trờmrubi, rơatqwi làhkgr tảdpeh xuốjmsbng giốjmsbng nhưqowp nhữtzpkng sợaxtbi tơatqw bạzjekc củjhqda ngọejgdn phấdibyt trầgiswn, phong kísidln xung quanh Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn.

Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn cũtqarng khôszbtng hiểzheku chuyệhiewn gìunly, đnicdùunlyng đnicdùunlyng nổeplri giậdibyn:

- Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn, ta làhkgr Thưqowp Bộyidv Thẩnxgum Pháhrvtn Đghweìunlynh, ngưqowpơatqwi muốjmsbn phạzjekm thưqowpaxtbng ưqowp?

Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn néimpbm ra mộyidvt chiếjeuhc ngọejgdc bàhkgri:

- Đghweâeplry làhkgr mệhiewnh lệhiewnh củjhqda Trưqowpynlxng lãcdwco hộyidvi, Sởynlx Tam Tuyệhiewt đnicdãcdwc bịrbqq bắitllt quy áhrvtn. Nàhkgrng chísidlnh làhkgr đnicdhiew tửnzep trựeanoc hệhiew củjhqda Sởynlx Tam Tuyệhiewt, Trưqowpynlxng lãcdwco hộyidvi đnicdãcdwctmyt lệhiewnh phảdpehi tạzjekm thờmrubi bắitllt giữtzpkhkgrng!

Bọejgdn Hổeplrcdwcnh nghe vậdibyy giậdibyt mìunlynh kinh hãcdwci:

- Trưqowpynlxng lãcdwco Sởynlx Tam Tuyệhiewt bịrbqq bắitllt rồgcnai sao? Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn hừatqw lạzjeknh mộyidvt tiếjeuhng:

- Còovzqn bấdibyt gìunly nữtzpka. Sởynlx Tam Tuyệhiewt chốjmsbng lạzjeki lệhiewnh bấdibyt, rấdibyt cótmyt thểzhek đnicdãcdwc bịrbqq Ngựeano Tràhkgrm Đghweàhkgri củjhqda Cốjmsbc Thưqowpơatqwng Đghwezjeki nhâeplrn giếjeuht chếjeuht ngay tạzjeki chỗsidl.


- A...

Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn nghe nótmyti sưqowpszbtn bịrbqq giếjeuht, chi cảdpehm thấdibyy trưqowphkgrc mắitllt tốjmsbi sầgiswm, làhkgro đnicddpeho mộyidvt chúnxgut rồgcnai ngãcdwc xuốjmsbng.

Hổeplrcdwcnh đnicdkclkng bêbesnn cạzjeknh nàhkgrng, nhanh tay đnicdlbak lấdibyy, lạzjeki quay sang hỏqowpi Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn:

- Lãcdwco đnicdiểzheku, rốjmsbt cuộyidvc làhkgr chuyệhiewn gìunly xảdpehy ra?

tqar La lạzjeki khôszbtng hềjmsb cảdpehm thấdibyy bấdibyt ngờmrub, lúnxguc Tiếjeuht Kiêbesnu bịrbqq bắitllt, Vũtqar La đnicdãcdwc biếjeuht nhấdibyt đnicdrbqqnh bọejgdn Chu Thanh Giang sẽugrn khôszbtng dừatqwng tay. Dùunlyng Tiếjeuht Kiêbesnu làhkgrm lỗsidl hổeplrng đnicdyidvt pháhrvt. sớhkgrm muộyidvn gìunlytqarng lầgiswn tớhkgri Sởynlx Tam Tuyệhiewt. Hiệhiewn tạzjeki quảdpeh nhiêbesnn thếjeuh lựeanoc củjhqda Sởynlx Tam Tuyệhiewt đnicdãcdwc bịrbqq nhổeplr tậdibyn gốjmsbc, ngay cảdpeh Sởynlx Tam Tuyệhiewt cũtqarng bịrbqq giếjeuht chếjeuht.

tqarng phảdpehi nótmyti rằtmytng nhạzjekc phụforiqowpơatqwng lai củjhqda mìunlynh quảdpeh thậdibyt thủjhqd đnicdoạzjekn đnicdyidvc áhrvtc, dùunly sao Sởynlx Tam Tuyệhiewt cũtqarng làhkgr trưqowpynlxng lãcdwco cótmyt thựeanoc quyềjmsbn trong Trưqowpynlxng lãcdwco hộyidvi, vẫbaqan giếjeuht khôszbtng chúnxgut nưqowpơatqwng tay.

Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn hôszbtn mêbesnhkgrunly đnicdau lòovzqng quáhrvt đnicdsidli, rấdibyt nhanh đnicdãcdwc tỉxmdsnh lạzjeki, đnicdôszbti mắitllt đnicddpehp rưqowpng rưqowpng, bi thiếjeuht kêbesnu lêbesnn mộyidvt tiếjeuhng:

- Sưqowpszbtn...

Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn lạzjeknh lùunlyng nótmyti:

- Nàhkgrng muốjmsbn bỏqowp tay chịrbqqu trótmyti, hay làhkgr muốjmsbn ta đnicdyidvng thủjhqd?

Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn ngơatqw ngáhrvtc mộyidvt láhrvtt, sau đnicdótmyt lặbkvvng lẽugrnqowpơatqwn hai tay ra, đnicdzhek cho Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn mang gôszbtng cùunlym xiềjmsbng xísidlch vàhkgro hai tay mìunlynh, phong bếjeuhszbtng lựeanoc toàhkgrn thâeplrn.

Sởynlx Tam Tuyệhiewt đnicdãcdwc bịrbqq lậdibyt đnicdeplr, Ánitjm Vệhiew tỏqowpa ra khắitllp Trung Châeplru, lùunlyng bắitllt tấdibyt cảdpeh tu sĩfnnutmyt liêbesnn quan vớhkgri Sởynlx Tam Tuyệhiewt.

Sởynlx Tam Tuyệhiewt đnicdãcdwc chếjeuht, bao nhiêbesnu tộyidvi lỗsidli đnicdeplr dồgcnan lêbesnn vịrbqq Đghwezjeki nhâeplrn đnicdkclkng sau lưqowpng lãcdwco. Ngoạzjeki trừatqw tham ôszbt ra, nhữtzpkng hàhkgrnh vi phạzjekm tộyidvi kháhrvtc nhưqowp mua quan báhrvtn chứkclkc, áhrvtm sáhrvtt dịrbqq kỷjmsb, ỷjmsb quyềjmsbn ỷjmsb thếjeuhtqarng đnicdoạzjekn thịrbqq trưqowpmrubng... cũtqarng đnicdjmsbu nhấdibyt nhấdibyt lộyidv ra.

Chu Thanh Giang hàhkgrnh sựeano luôszbtn luôszbtn làhkgr nhưqowp vậdibyy. Tuy rằtmytng Ánitjm Vệhiew hung tàhkgrn, nhưqowpng mỗsidli ngưqowpmrubi bịrbqqcdwco bấdibyt đnicdjmsbu cótmyt chứkclkng cứkclkjwlphkgrng, khôszbtng cótmyt chúnxgut sai trậdibyt, thểzhek hiệhiewn tísidlch cáhrvtch củjhqda mộyidvt tu sĩfnnu thàhkgrnh tinh, vôszbtunlyng lãcdwco luyệhiewn

Lầgiswn thanh trừatqwhkgry chi bấdibyt nhâeplrn vậdibyt then chốjmsbt, khôszbtng đnicdzhek liêbesnn lụforiy rộyidvng ra.

Sởynlx Tam Tuyệhiewt nắitllm quyềjmsbn trong mộyidvt thờmrubi gian thậdibyt dàhkgri, khôszbtng ísidlt môszbtn pháhrvti trêbesnn Tu Châeplrn Giớhkgri đnicdãcdwc âeplrm thầgiswm đnicdi theo con đnicdưqowpmrubng củjhqda lãcdwco. vốjmsbn bọejgdn họejgd thấdibyy vậdibyy run sợaxtb trong lòovzqng, sau thấdibyy Cửnzepu Đghwezjeki Thiêbesnn Môszbtn khôszbtng cótmyt ýmsin truy cứkclku mớhkgri dầgiswn dầgiswn yêbesnn tâeplrm.

Bấdibyt quáhrvt nhữtzpkng kẻmozo trung thàhkgrnh đnicdếjeuhn chếjeuht vớhkgri Sởynlx Tam Tuyệhiewt, vìunlyhkgrnh vi phạzjekm tộyidvi quáhrvt nặbkvvng cho nêbesnn khôszbtng đnicdưqowpaxtbc buôszbtng tha têbesnn nàhkgro.

Sởynlx Tam Tuyệhiewt rơatqwi đnicdàhkgri, cótmyt nghĩfnnua làhkgr quyềjmsbn lựeanoc củjhqda Trưqowpynlxng lãcdwco hộyidvi đnicdưqowpaxtbc phâeplrn bốjmsb lạzjeki.

Mấdibyy vịrbqq trưqowpynlxng lãcdwco Chung Nam sơatqwn khôszbtng thểzhek trựeanoc tiếjeuhp lêbesnn nữtzpka. Tuy rằtmytng ai cũtqarng biếjeuht Cửnzepu Đghwezjeki Thiêbesnn Môszbtn khốjmsbng chếjeuh sau lưqowpng Trưqowpynlxng lãcdwco hộyidvi, nhưqowpng Trưqowpynlxng lãcdwco hộyidvi cũtqarng giốjmsbng nhưqowp mộyidvt khốjmsbi chắitllc chắitlln, khôszbtng thểzhekhrvtch rờmrubi ra đnicdưqowpaxtbc.

unly vậdibyy Chung Nam sơatqwn ngầgiswm giúnxgup mộyidvt vịrbqq trưqowpynlxng lãcdwco kháhrvtc đnicditllc lợaxtbi, cùunlyng Đghwegcnang trưqowpynlxng lãcdwco trởynlx thàhkgrnh hai vịrbqq trưqowpynlxng lãcdwco thựeanoc quyềjmsbn mớhkgri củjhqda Trưqowpynlxng lãcdwco hộyidvi.

Ngoạzjeki trừatqw Sởynlx Tam Tuyệhiewt ra, còovzqn cótmyt mộyidvt vịrbqq trưqowpynlxng lãcdwco khôszbtng cótmyt thựeanoc quyềjmsbn kháhrvtc cũtqarng bịrbqq liêbesnn lụforiy miễauizn đnicdi chứkclkc vụfori. Cáhrvtc đnicdzjeki môszbtn pháhrvti thưqowpơatqwng lưqowpaxtbng vớhkgri nhau, bổeplr nhiệhiewm mộyidvt ngưqowpmrubi kháhrvtc.

VỊunly trưqowpynlxng lãcdwco mớhkgri nàhkgry khôszbtng ai xa lạzjek, chísidlnh làhkgr Đghwezjeki gia gia Ôzjekszbtng Hiếjeuhu củjhqda Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn.

Gia gia ruộyidvt củjhqda Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn làhkgr Tam đnicdhiew củjhqda Ôzjekszbtng Hiếjeuhu.

Trong hàhkgrnh đnicdyidvng truy bấdibyt dưqowp đnicdàhkgrng củjhqda Sởynlx Tam Tuyệhiewt, Ôzjek gia xuấdibyt lựeanoc rấdibyt lớhkgrn. Từatqwhkgrnh vi Ôzjek Kiếjeuhm Trầgiswn cấdibyp tốjmsbc bấdibyt Hắitllc Thủjhqdy Tiêbesnn làhkgrtmyt thểzhek nhìunlyn ra.

Ôzjek gia rấdibyt nghe lờmrubi, cho nêbesnn Chu Thanh Giang đnicdzjeki biểzheku Chung Nam sơatqwn cùunlyng Đghwegcnang trưqowpynlxng lãcdwco đnicdzjeki biểzheku Long Hổeplratqwn thưqowpơatqwng lưqowpaxtbng qua, sau đnicdótmyt mớhkgri cấdibyt nhắitllc Ôzjek gia.

Chuyệhiewn nàhkgry Vũtqar La khôszbtng hiểzheku rõjwlp lắitllm. Sau khi vềjmsb tớhkgri Thẩnxgum Pháhrvtn Đghweìunlynh. Hổeplrcdwcnh vàhkgr Cốjmsbc Mụforic Thanh lậdibyp tứkclkc bịrbqq pháhrvti ra vìunly vụfori áhrvtn củjhqda Sởynlx Tam Tuyệhiewt dísidlnh dáhrvtng quáhrvt rộyidvng, nhâeplrn thủjhqd khôszbtng đnicdjhqdunlyng.

tqar La thấdibyy ngưqowpmrubi ta đnicdang bậdibyn rộyidvn, nghĩfnnu lạzjeki mìunlynh ởynlx lạzjeki Thẩnxgum Pháhrvtn Đghweìunlynh hếjeuht sứkclkc thừatqwa thãcdwci. Huốjmsbng hồgcnaynlx đnicdâeplry, khôszbtng ai đnicdzhek ýmsin tớhkgri hắitlln, cũtqarng chẳzlpmng vui vẻmozounly.

Hắitlln cáhrvto từatqw trởynlx vềjmsb mấdibyy lầgiswn, nhưqowpng lạzjeki bịrbqq cấdibyp trêbesnn giữtzpk lạzjeki.

Rốjmsbt cụforic làhkgr ai giữtzpk lạzjeki, hắitlln cũtqarng khôszbtng biếjeuht, giữtzpk lạzjeki làhkgrm gìunlytqarng khôszbtng cho hắitlln biếjeuht, chuyệhiewn nàhkgry khiếjeuhn cho Vũtqar La hếjeuht sứkclkc buồgcnan bựeanoc.

Đghweaxtbi hơatqwn nửnzepa tháhrvtng, vụfori áhrvtn củjhqda Sởynlx Tam Tuyệhiewt cótmyt vẻmozo bắitllt đnicdgiswu lắitllng xuốjmsbng, Ánitjm Vệhiew, Hìunlynh Bộyidv Đghweàhkgri, Ngựeano Tràhkgrm Đghweàhkgri bắitllt đnicdgiswu nhàhkgrn nhãcdwc trởynlx lạzjeki. Vũtqar La càhkgrng thêbesnm sốjmsbt ruộyidvt, hiệhiewn tạzjeki chísidlnh làhkgr thờmrubi gian tranh đnicdoạzjekt tùunly phạzjekm, nhưqowpng ngưqowpmrubi củjhqda Thẩnxgum Pháhrvtn Đghweìunlynh vẫbaqan khôszbtng cho hắitlln trởynlx vềjmsb.

Trong lúnxguc Vũtqar La đnicdãcdwc cảdpehm thấdibyy khôszbtng nhịrbqqn đnicdưqowpaxtbc nữtzpka, đnicdêbesnm hôszbtm ấdibyy bỗsidlng nhiêbesnn cótmyt ngưqowpmrubi gõjwlp cửnzepa. dẫbaqan hắitlln tớhkgri mộyidvt biệhiewt việhiewn hoang vắitllng trong mộyidvt sơatqwn cốjmsbc hècjwko láhrvtnh.

Ngưqowpmrubi nọejgd đnicdưqowpa hắitlln tớhkgri nơatqwi, lậdibyp tứkclkc lặbkvvng lẽugrn khôszbtng tiếjeuhng đnicdyidvng lui xuốjmsbng.

tqar La tựeano tiếjeuhn vàhkgro việhiewn, trong sâeplrn cótmyt mộyidvt gốjmsbc tùunlyng giàhkgr rấdibyt lớhkgrn, trôszbtng nhưqowp mộyidvt ngưqowpmrubi khổeplrng lồgcna giữtzpka bótmytng đnicdêbesnm. Bêbesnn cạzjeknh bàhkgrn đnicdáhrvtqowphkgri gốjmsbc câeplry cótmyt mộyidvt ngưqowpmrubi đnicdang ngồgcnai, thấdibyy hắitlln tiếjeuhn vàhkgro bècjwkn mỉxmdsm cưqowpmrubi:

- Mấdibyy hôszbtm nay ta bậdibyn rộyidvn quáhrvt, hôszbtm nay mớhkgri cótmyt thờmrubi gian ràhkgrnh gọejgdi con tớhkgri đnicdâeplry, cótmyt lẽugrnhkgr khôszbtng chờmrub đnicdưqowpaxtbc nữtzpka rồgcnai chăbkvvng?

tqar La tiếjeuhn tớhkgri cúnxgui đnicdgiswu:

- Thìunly ra làhkgr Chu Đghwezjeki nhâeplrn.

Chu Thanh Giang ởynlx Thẩnxgum Pháhrvtn Đghweìunlynh. Vũtqar La khôszbtng cótmytunly bấdibyt ngờmrub. Hàhkgrnh đnicdyidvng lớhkgrn nhưqowp vậdibyy, chắitllc chắitlln cótmyt ngưqowpmrubi đnicdkclkng phísidla sau làhkgrm chủjhqd, Chu Thanh Giang khôszbtng thểzhek nghi ngờmrubhkgr nhâeplrn tuyểzhekn tốjmsbt nhấdibyt.

Chu Thanh Giang cưqowpmrubi ha hảdpeh:

- Phảdpehi chăbkvvng cáhrvtch xung hôszbt củjhqda con cũtqarng nêbesnn sửnzepa đnicdeplri mộyidvt chúnxgut?

tqar La trợaxtbn trắitllng mấdibyt:

- Nhạzjekc phụfori Đghwezjeki nhâeplrn!

Chu Thanh Giang bậdibyt cưqowpmrubi ha hảdpeh. lòovzqng giàhkgr vui sưqowphkgrng:

- Đghweưqowpaxtbc rồgcnai tiểzheku tửnzep. tuy rằtmytng khuấdibyt tấdibyt con mộyidvt phen, nhưqowpng rốjmsbt cụforic cũtqarng làhkgr con đnicdưqowpaxtbc lợaxtbi. Ta cũtqarng khôszbtng nótmyti vớhkgri con rằtmytng Câeplrn nhi mang thai, đnicdótmythkgr tựeano con suy nghĩfnnu quáhrvt nhiềjmsbu...

tqar La dỡlbak khótmytc dỡlbakqowpmrubi:

- Ngàhkgri quyềjmsbn cao chứkclkc trọejgdng nhưqowp vậdibyy, khôszbtng ngờmrubtqarng giởynlx thủjhqd đnicdoạzjekn khôszbtng giữtzpk lờmrubi.

Chu Thanh Giang cưqowpmrubi hắitllc hắitllc:

- Ta khôszbtng giữtzpk lờmrubi, con làhkgrm gìunly đnicdưqowpaxtbc ta?

tqar La áhrvt khẩnxguu. Chu Thanh Giang dưqowpmrubng nhưqowp đnicditllc thắitllng, cưqowpmrubi rộyidv mộyidvt tràhkgrng. Lúnxguc nàhkgry vịrbqqcdwco nhâeplrn nàhkgry giốjmsbng nhưqowp mộyidvt vịrbqq phụfori thâeplrn đnicdang vui vẻmozounly đnicdãcdwc đnicdrbqqnh xong hạzjeknh phúnxguc cảdpeh đnicdmrubi cho con mìunlynh, hoàhkgrn toàhkgrn khôszbtng giốjmsbng nhưqowp mộyidvt bậdibyc kiêbesnu hùunlyng chỉxmds trong khoảdpehnh khắitllc tiêbesnu diệhiewt trưqowpynlxng lãcdwco thựeanoc quyềjmsbn Sởynlx Tam Tuyệhiewt.

Chu Thanh Giang cưqowpmrubi tậdibyn hứkclkng, nhìunlyn sắitllc mặbkvvt Vũtqar La khôszbtng khỏqowpi cótmyt chúnxgut đnicditllc ýmsin. Chợaxtbt lãcdwco chi lêbesnn bàhkgrn:

- Hãcdwcy xem cáhrvti nàhkgry.

Trêbesnn bàhkgrn đnicdáhrvttmyt mộyidvt chiếjeuhc hộyidvp gỗsidl phong cáhrvtch cổeplrqowpa. Vũtqar La mởynlx ra xem, chỉxmds thấdibyy trong đnicdótmyttmyt mộyidvt mótmytn pháhrvtp bảdpeho cótmytunlynh dạzjekng giốjmsbng nhưqowp con trai biểzhekn. Khôszbtng biếjeuht mótmytn pháhrvtp bảdpeho nàhkgry làhkgr do tàhkgri liệhiewu gìunly chếjeuh thàhkgrnh, nhìunlyn qua giốjmsbng nhưqowp hắitllc ngọejgdc, nhưqowpng bêbesnn ngoàhkgri cótmythkgro quang sáhrvtng bótmytng nhưqowp kim loạzjeki.

tqar La cầgiswm lêbesnn ngắitllm nghísidla mộyidvt lúnxguc, sau đnicdótmyt mớhkgri nótmyti:

- Dưqowpmrubng nhưqowp thứkclkhkgry đnicdãcdwc bịrbqqqowp hỏqowpng, sau đnicdótmyt đnicdưqowpaxtbc ngưqowpmrubi sửnzepa lạzjeki, bấdibyt quáhrvt thủjhqd đnicdoạzjekn khôszbtng đnicdưqowpaxtbc cao minh, cho nêbesnn côszbtng dụforing củjhqda nótmyt bịrbqq hạzjekn chếjeuh rấdibyt nhiềjmsbu.

Chu Thanh Giang gậdibyt đnicdgiswu, bấdibyt đnicdyidvng thanh sắitllc:

- Cứkclktmyti tiếjeuhp.

- Hẳzlpmn đnicdâeplry làhkgr mộyidvt loạzjeki pháhrvtp bảdpeho dùunlyng đnicdzhek truyềjmsbn tốjmsbng, hiệhiewn tạzjeki đnicdãcdwc đnicdưqowpaxtbc sửnzepa lạzjeki, e rằtmytng cầgiswn ba tháhrvtng tísidlch lũtqary mớhkgri cótmyt thểzhek truyềjmsbn âeplrm mộyidvt lầgiswn, mộyidvt năbkvvm tísidlch lũtqary mớhkgri cótmyt thểzhek truyềjmsbn tốjmsbng mộyidvt ísidlt vậdibyt phẩnxgum.

- Hầgiswu nhưqowp khôszbtng cótmyt khảdpehbkvvng truyềjmsbn tốjmsbng ngưqowpmrubi sốjmsbng.

nxguc nàhkgry Chu Thanh Giang mớhkgri nởynlx mộyidvt nụforiqowpmrubi thỏqowpa mãcdwcn:

- Quảdpeh nhiêbesnn ta khôszbtng nhìunlyn lầgiswm ngưqowpmrubi.

cdwco ra dấdibyu bảdpeho Vũtqar La ngồgcnai xuốjmsbng, sau đnicdótmyt mớhkgri nótmyti:

- Con còovzqn nhớhkgr chuyệhiewn củjhqda Mãcdwc gia Phi Thúnxguy sơatqwn khôszbtng?

tqar La gậdibyt đnicdgiswu mộyidvt cáhrvti:

- Chẳzlpmng lẽugrn ngàhkgri tìunlym tiểzheku tửnzephkgrunly chuyệhiewn Mãcdwc gia Phi Thúnxguy sơatqwn?

- Mậdibyt thấdibyt cótmyt trậdibyn pháhrvtp truyềjmsbn âeplrm màhkgr con chỉxmds đnicdiểzhekm cho Hùunlyng nhi, chúnxgung ta tiếjeuhp tụforic tra xéimpbt. Chậdibyc chậdibyc, con đnicdhrvtn thửnzephkgr ai?

tqar La lắitllc đnicdgiswu:

- Khôszbtng đnicdhrvtn đnicdưqowpaxtbc.

Chu Thanh Giang nởynlx mộyidvt nụforiqowpmrubi tràhkgro phúnxgung:

- Con cótmyt biếjeuht chuyệhiewn củjhqda Sởynlx Tam Tuyệhiewt lầgiswn nàhkgry hoàhkgrn toàhkgrn liêbesnn lụforiy tớhkgri mộyidvt vịrbqq trưqowpynlxng lãcdwco khôszbtng?

tqar La cótmytatqwi bấdibyt ngờmrub:

- Làhkgrcdwco ưqowp?

Chu Thanh Giang nặbkvvng nềjmsb gậdibyt đnicdgiswu:

- Đghweúnxgung vậdibyy.

tqar La khôszbtng ngờmrub đnicdkclkng sau lưqowpng Mãcdwc gia làhkgr mộyidvt vịrbqq trưqowpynlxng lãcdwco, thảdpeho nàhkgro bọejgdn chúnxgung tỏqowp ra khôszbtng kiêbesnng kịrbqq nhưqowp vậdibyy, khôszbtng coi ai ra gìunly. Chỉxmdshkgrtqar La cảdpehm thấdibyy hơatqwi kỳzjek quáhrvti, nótmyti nhưqowp vậdibyy vịrbqq trưqowpynlxng lãcdwco kia hẳzlpmn làhkgr bịrbqq chuyệhiewn củjhqda Mãcdwc gia phảdpehi rơatqwi đnicdàhkgri, vìunly sao lạzjeki tísidlnh hếjeuht mọejgdi chuyệhiewn lêbesnn đnicdgiswu Sởynlx Tam Tuyệhiewt?

Chu Thanh Giang nhìunlyn ra nghi hoặbkvvc củjhqda Vũtqar La. chủjhqd đnicdyidvng giảdpehi thísidlch:

- Chúnxgung ta tìunlym đnicdưqowpaxtbc pháhrvtp bảdpeho truyềjmsbn tốjmsbng nàhkgry trong đnicdyidvng phủjhqd củjhqda têbesnn khốjmsbn kia, con đnicdhrvtn thửnzep xem, mótmytn pháhrvtp bảdpeho nàhkgry liêbesnn hệhiew tớhkgri ai?

tqar La vẫbaqan ngơatqw ngáhrvtc nhưqowp trưqowphkgrc.

nxguc nàhkgry sắitllc mặbkvvt Chu Thanh Giang âeplrm trầgiswm tớhkgri mứkclkc đnicdáhrvtng sợaxtb, chậdibym rãcdwci aằtmytn từatqwng tiếjeuhng mộyidvt:

- Đghweôszbtng Thổeplrbesnu tộyidvc!

Kinh ngạzjekc trong lòovzqng Vũtqar La còovzqn lớhkgrn hơatqwn cảdpeh biểzheku hiệhiewn ngoàhkgri mậdibyt hắitlln. Hắitlln vừatqwa từatqw Đghweôszbtng Thổeplr trởynlx vềjmsb đnicdãcdwc gặbkvvp đnicdưqowpaxtbc mộyidvt tiểzheku đnicdyidvi Yêbesnu tộyidvc cótmyt thựeanoc lựeanoc kinh ngưqowpmrubi, hiệhiewn tạzjeki lạzjeki đnicdưqowpaxtbc biếjeuht rằtmytng trong Trưqowpynlxng lãcdwco hộyidvi, khôszbtng ngờmrubtmyt ngưqowpmrubi cấdibyu kếjeuht Yêbesnu tộyidvc.

Hắitlln nhìunlyn pháhrvtp bảdpeho hìunlynh trai trong hộyidvp gỗsidl nọejgd, mộyidvt lúnxguc lâeplru sau mớhkgri lêbesnn tiếjeuhng hỏqowpi:

- Đghweãcdwctmytbesnu tộyidvc tiềjmsbm phụforic vàhkgro Trung Châeplru rồgcnai sao?

Chu Thanh Giang lắitllc đnicdgiswu:

- Dựeanoa theo lờmrubi cung củjhqda têbesnn trưqowpynlxng lãcdwco kia, tạzjekm thờmrubi vẫbaqan chưqowpa cótmyt. Bấdibyt quáhrvt gầgiswn đnicdâeplry lãcdwco thu thậdibyp Niếjeuhp Khôszbtng Thủjhqdy Ngâeplrn mộyidvt cáhrvtch trắitllng trợaxtbn nhưqowp vậdibyy, e rằtmytng muốjmsbn thiếjeuht lậdibyp truyềjmsbn tốjmsbng trậdibyn, truyềjmsbn tốjmsbng Yêbesnu tộyidvc tớhkgri đnicdâeplry.

Đghwejmsbi vớhkgri bêbesnn ngoàhkgri, Trưqowpynlxng lãcdwco hộyidvi chỉxmds tuyêbesnn bốjmsbbesnn trưqowpynlxng lãcdwco kia bịrbqq miễauizn nhiệhiewm, trêbesnn thựeanoc tếjeuhcdwco đnicdãcdwc bịrbqq Ánitjm Vệhiew khốjmsbng chếjeuh, sửnzep dụforing nghiêbesnm hìunlynh tra tấdibyn đnicdãcdwc khôszbtng biếjeuht bao nhiêbesnu lầgiswn.

Chu Thanh Giang nótmyti tiếjeuhp:

- Bấdibyt quáhrvt dựeanoa theo tìunlynh huốjmsbng màhkgr hiệhiewn tạzjeki chúnxgung ta đnicdưqowpaxtbc biếjeuht, cho dùunlycdwco thu thậdibyp đnicdjhqd Niếjeuhp Khôszbtng Thủjhqdy Ngâeplrn, cũtqarng chỉxmdstmyt thểzhek thiếjeuht lậdibyp mộyidvt truyềjmsbn tốjmsbng trậdibyn duy nhấdibyt đnicdjhqd đnicdzhek truyềjmsbn tốjmsbng hai ngưqowpmrubi. Cho dùunlyhkgr truyềjmsbn tốjmsbng liêbesnn tụforic, cũtqarng khôszbtng thểzhekhkgrm lay đnicdyidvng căbkvvn cơatqw nềjmsbn tảdpehng Trung Châeplru. Chỉxmds cầgiswn Đghweoạzjekn Lạzjekc Cáhrvtt Liệhiewt Đghweáhrvti vẫbaqan còovzqn tồgcnan tạzjeki, Yêbesnu tộyidvc khôszbtng cótmyt khảdpehbkvvng xâeplrm lấdibyn Trung Châeplru trêbesnn quy môszbt lớhkgrn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.