Tiên Tuyệt

Chương 271 : Đại án kinh thiên, thiên môn chấn động (thượng)

    trước sau   
Khi Cốupfkc Mụjjxxc Thanh tiếqbutp nhậhcxan nhiệeulnm vụjjxxjjxxy, chuyệeulnn củhdexa Vũpbtw La vàjjxx Chu Cẩmdcfn còjgfrn chưqhqta ồyxtwn àjjxxo huyêatadn náxtmyo nhưqhqt vậhcxay. Chẳwaxdng qua Cốupfkc Mụjjxxc Thanh rấurmjt hiểkcyzu Vũpbtw La. cho dùbydyjjxx sốupfkng lạpjkmi, mộbxtat ímdypt tímdypnh cáxtmych trong xưqhqtơnyoxng tủhdexy củhdexa hắurmjn vẫviwdn khôbzffng đihluyxtwi đihluưqhqtzxttc.

Trong đihluóihlu, cóihlu mộbxtat đihluiềgtbpu: Mềgtbpm lòjgfrng.

Cốupfkc Mụjjxxc Thanh biếqbutt nếqbutu nóihlui Nam Hoang Đsyxyếqbut Quâctbpn mềgtbpm lòjgfrng, chỉzjuq sợzxtt toàjjxxn bộbxta ma tu Nam Hoang đihlugtbpu sẽviwd ôbzffm bụjjxxng cưqhqtlbohi to: Thôbzffi Xáxtmyn dẫviwdm lêatadn thi sơnyoxn cốupfkt hàjjxxi leo tớcbuvi bảexpxo tọnyoxa Đsyxyếqbut Quâctbpn lạpjkmi mềgtbpm lòjgfrng? Nóihlui đihluùbydya gìqrkm chứbxta?

Nhưqhqtng Cốupfkc Mụjjxxc Thanh lạpjkmi hiểkcyzu đihluưqhqtzxttc, Vũpbtw La tàjjxxn khốupfkc đihluóihlujjxx đihluupfki vớcbuvi đihluhfrxch nhâctbpn. Chỉzjuq cầwkvmn xáxtmyc đihluhfrxnh làjjxx kẻwaxd đihluhfrxch, hơnyoxn nữsryca làjjxxm ra chuyệeulnn khiếqbutn hắurmjn khôbzffng thểkcyz dễzddwjjxxng tha thứbxta, Vũpbtw La cho tớcbuvi bâctbpy giờlboh đihlugtbpu giếqbutt khôbzffng tha. sẽviwd khôbzffng bao giờlboh cho “Cơnyox hộbxtai lầwkvmn thứbxta hai”.

Nhưqhqtng màjjxx đihluupfki vớcbuvi ngưqhqtlbohi mộbxtat nhàjjxx, hắurmjn mềgtbpm lòjgfrng hạpjkmng nhấurmjt.

Từjlek tháxtmyi đihlubxta củhdexa hắurmjn năbktsm đihluóihlu đihluupfki vớcbuvi Tốupfkng Kiếqbutm Mi làjjxxihlu thểkcyz nhìqrkmn ra, Tốupfkng Kiếqbutm Mi liêatadn tụjjxxc ngăbktsn cảexpxn Cốupfkc Mụjjxxc Thanh đihlui gặlxfap Vũpbtw La. Vũpbtw La khôbzffng phảexpxi khôbzffng biếqbutt. Còjgfrn cóihlu mộbxtat ímdypt chuyệeulnn kháxtmyc, Tốupfkng Kiếqbutm Mi đihluãexpx đihlubxtang tay đihlubxtang châctbpn mộbxtat chúurmjt, Vũpbtw La cũpbtwng đihlugtbpu mởedln mộbxtat con mắurmjt nhắurmjm mộbxtat con mắurmjt.


Hắurmjn khôbzffng thểkcyz cứbxtang rắurmjn nổyxtwi đihluupfki vớcbuvi ngưqhqtlbohi mộbxtat nhàjjxx.

pbtw La sởedlncjyx cảexpxm thấurmjy thiếqbutu nợzxtt Cốupfkc Mụjjxxc Thanh cũpbtwng làjjxxqrkm nguyêatadn nhâctbpn nàjjxxy.

urmjc trưqhqtcbuvc Cốupfkc Mụjjxxc Thanh cũpbtwng từjlekng gặlxfap qua Chu Cẩmdcfn vàjjxxi lầwkvmn, tuy rằzhhhng khôbzffng cóihlu giao tìqrkmnh nhưqhqtng cóihluurmjn tưqhqtzxttng kháxtmyctbpu. Nàjjxxng biếqbutt Chu Cẩmdcfn làjjxx mộbxtat tiểkcyzu thưqhqt khuêatadxtmyc, thụjjxxc nữsryc danh môbzffn tiêatadu chuẩmdcfn, đihluiểkcyzm nàjjxxy Cốupfkc Mụjjxxc Thanh tựktki thẹyxtwn khôbzffng bằzhhhng. Sau khi nghe tin nàjjxxy, Cốupfkc Mụjjxxc Thanh vừjleka tứbxtac tốupfki vừjleka đihluupfk kỵodep. Tốupfkng Kiếqbutm Mi bộbxtaxtmyng tiêatadn tửrfxh, kếqbutt quảexpx tiềgtbpn kiếqbutp thàjjxxnh côbzffng bấurmjt lấurmjy hồyxtwn Vũpbtw La đihlui, khiếqbutn cho Cốupfkc Mụjjxxc Thanh phảexpxi ôbzffm hậhcxan thấurmjt bạpjkmi trêatadn chốupfkn tìqrkmnh trưqhqtlbohng.

Tớcbuvi đihlulbohi nàjjxxy lạpjkmi xuấurmjt hiệeulnn mộbxtat nữsryc nhâctbpn tưqhqtơnyoxng tựktki Tốupfkng Kiếqbutm Mi, chẳwaxdng lẽviwd sốupfk phậhcxan mìqrkmnh mãexpxi chịhfrxu hẩmdcfm hiu nhưqhqt vậhcxay?

Chỉzjuqihlu thểkcyzihlui côbzffng phu ngoàjjxxi mặlxfat củhdexa Chu Cẩmdcfn quáxtmy tốupfkt, lừjleka đihluưqhqtzxttc cảexpx Tu Châctbpn Giớcbuvi, khiếqbutn cho ai ai cũpbtwng cho rằzhhhng nàjjxxng làjjxx thụjjxxc nữsryc.

Mắurmjt thấurmjy Chu Cẩmdcfn sắurmjp sửrfxha bịhfrx thua, sắurmjc mặlxfat Cốupfkc Mụjjxxc Thanh biếqbutn đihluyxtwi liềgtbpn liềgtbpn, rốupfkt cụjjxxc cũpbtwng cấurmjt tiếqbutng thởedlnjjxxi:

- Cho dùbydy bịhfrx nữsryc nhâctbpn nàjjxxy đihluoạpjkmt mấurmjt tưqhqtcbuvng côbzffng, ta cũpbtwng khôbzffng thểkcyz khôbzffng cứbxtau. Nếqbutu ta thấurmjy chếqbutt khôbzffng cứbxtau, chàjjxxng sẽviwd tráxtmych ta cảexpx đihlulbohi, lòjgfrng ta cũpbtwng sẽviwd suốupfkt đihlulbohi dằzhhhn vậhcxat.

Thiêatadn La Đsyxyhfrxa Võlhmnng nháxtmyy mắurmjt bay lêatadn khôbzffng, hàjjxxo quang chiếqbutu khắurmjp. Bốupfkn đihlupjkmo linh phùbydy phụjjxx trợzxtt phímdypa sau, bao phủhdex lấurmjy mưqhqtlbohi chímdypn thanh Ma Thầwkvmn Kiếqbutm.

Lựktkic lưqhqtzxttng côbzffng kímdypch bấurmjt ngờlboh đihluãexpx ra ngoàjjxxi dựktki liệeulnu củhdexa Báxtmych Kiếqbutm Ma Quâctbpn. Bấurmjt quáxtmy y làjjxxqhqtlbohng giàjjxx nổyxtwi danh Nam Hoang, khôbzffng chúurmjt hoang mang đihluiểkcyzm ra mộbxtat chỉzjuq, chímdypn thanh phi kiếqbutm đihluóihlun lấurmjy Cốupfkc Mụjjxxc Thanh.

- ủhdexa, Thiêatadn La Đsyxyhfrxa Võlhmnng, ha ha ha. nàjjxxng làjjxx Cốupfkc Mụjjxxc Thanh. Nàjjxxng lạpjkmi tớcbuvi cứbxtau Chu Cẩmdcfn sao, ha ha ha...

xtmych Kiếqbutm Ma Quâctbpn cưqhqtlbohi to mộbxtat trậhcxan, Chu Cẩmdcfn nghe nóihlui sửrfxhng sốupfkt vôbzffbydyng, lúurmjc nàjjxxy mộbxtat thanh Ma Thầwkvmn Kiếqbutm bay vùbydy tớcbuvi. Cũpbtwng may Nhiễzddwu Lưqhqtơnyoxng Kim Đsyxyao cóihlu chúurmjt linh tímdypnh, ra sứbxtac ngăbktsn chặlxfan, cho nêatadn phi kiếqbutm chỉzjuqqhqtcbuvt qua cấurmjt đihlubxtat mộbxtat nhúurmjm tóihluc củhdexa Chu Cẩmdcfn.

Chu Cẩmdcfn hoàjjxxng sợzxtt, bêatadn kia Cốupfkc Mụjjxxc Thanh cũpbtwng đihluùbydyng đihluùbydyng nổyxtwi giậhcxan;

- Ngưqhqtơnyoxi chuyêatadn tâctbpm mộbxtat chúurmjt cóihlu đihluưqhqtzxttc khôbzffng? Vạpjkmn nhấurmjt ta tớcbuvi cứbxtau ngưqhqtơnyoxi, ngưqhqtơnyoxi lạpjkmi bịhfrx ngưqhqtlbohi ta kếqbutt thúurmjc, Vũpbtw La lạpjkmi tráxtmych ta khôbzffng hếqbutt sứbxtac...


Chu Cẩmdcfn bịhfrxjjxxng nóihlui đihlubydy mặlxfat lêatadn, Cốupfkc Mụjjxxc Thanh khôbzffng quan tâctbpm tớcbuvi nàjjxxng nữsryca, căbktsm tứbxtac quay sang quáxtmyt tháxtmyo Báxtmych Kiếqbutm Ma Quâctbpn:

- Bảexpxn thầwkvmn bộbxta muốupfkn cứbxtau ngưqhqtlbohi nàjjxxo tựktki nhiêatadn trong lòjgfrng tựktki biếqbutt, khôbzffng cầwkvmn têatadn ma đihluwkvmu ngưqhqtơnyoxi lắurmjm miệeulnng. Hiệeulnn tạpjkmi bàjjxxn thầwkvmn bộbxta cứbxtau ngưqhqtlbohi củhdexa Vũpbtw gia, cóihlu chuyệeulnn gìqrkmpbtwng chímdypnh làjjxx chuyệeulnn củhdexa Vũpbtw gia chúurmjng ta, Vũpbtw gia chúurmjng ta tựktkiqrkmnh xửrfxhupfk, cũpbtwng khôbzffng phiềgtbpn tớcbuvi lãexpxo thấurmjt phu ngưqhqtơnyoxi chõlhmn miệeulnng vàjjxxo.

xtmych Kiếqbutm Ma Quâctbpn nổyxtwi trậhcxan lôbzffi đihluìqrkmnh:

- Tiểkcyzu nữsrycbzff tri, ngưqhqtlbohi kháxtmyc sợzxtt Cốupfkc Thưqhqtơnyoxng, bảexpxn Thầwkvmn Quâctbpn khôbzffng sợzxtt. Hai ngưqhqtlbohi cáxtmyc ngưqhqtơnyoxi liêatadn thủhdex thìqrkm đihluãexpx sao, bảexpxn Thầwkvmn Quâctbpn thừjleka sứbxtac thu...

Chu Cẩmdcfn cóihlu chúurmjt háxtmy hốupfkc mồyxtwm. tuy rằzhhhng giọnyoxng đihluiệeulnu Cốupfkc Mụjjxxc Thanh khóihlu nghe, nhưqhqtng đihluãexpx thừjleka nhậhcxan mộbxtat sựktki thậhcxat: Chu Cẩmdcfn nàjjxxng làjjxx ngưqhqtlbohi Vũpbtw gia. nóihlui cáxtmych kháxtmyc Cốupfkc Mụjjxxc Thanh đihluãexpx thừjleka nhậhcxan thâctbpn phậhcxan củhdexa mìqrkmnh sao?

Tuy rằzhhhng vừjleka bịhfrx Cốupfkc Mụjjxxc Thanh mắurmjng mộbxtat câctbpu. nhưqhqtng Chu Cẩmdcfn vẫviwdn bàjjxxng hoàjjxxng ngơnyox ngáxtmyc, ngâctbpy ngưqhqtlbohi ra lầwkvmn nữsryca.

Lạpjkmi hai thanh phi kiếqbutm bay tớcbuvi, suýupfkt chúurmjt nữsryca làjjxxm nàjjxxng bịhfrx thưqhqtơnyoxng. Cốupfkc Mụjjxxc Thanh nổyxtwi giậhcxan:

- Vìqrkm sao ngưqhqtơnyoxi khôbzffng chúurmj ýupfk, rốupfkt cụjjxxc ngưqhqtoi cóihlu chỗnnrdjjxxo tốupfkt. Vũpbtw La lạpjkmi coi trọnyoxng ngưqhqtơnyoxi nhưqhqt vậhcxay?

Chu Cẩmdcfn nghiếqbutn răbktsng nghiếqbutn lợzxtti, lãexpxo nưqhqtơnyoxng cốupfk nhịhfrxn, ngưqhqtlbohi ta đihluãexpx thừjleka nhậhcxan thâctbpn phậhcxan củhdexa minh, chỉzjuqjjxx ngoàjjxxi mặlxfat khôbzffng đihluưqhqtzxttc tựktki nhiêatadn. Lãexpxo nưqhqtơnyoxng làjjxx ngưqhqtlbohi tốupfkt. phảexpxi hiểkcyzu đihluưqhqtzxttc cóihlu đihlui cóihlu lạpjkmi, khôbzffng so đihluo chấurmjp nhấurmjt làjjxxm chi.

urmjc trưqhqtcbuvc Báxtmych Kiếqbutm Ma Quâctbpn vẫviwdn còjgfrn muốupfkn đihluùbydya giờlbohn. lúurmjc nàjjxxy bịhfrx Cốupfkc Mụjjxxc Thanh đihluang trong cơnyoxn giậhcxan lôbzffi đihluìqrkmnh côbzffng kímdypch nhưqhqtpbtwexpxo, đihluang muốupfkn dốupfkc hếqbutt toàjjxxn lựktkic ra tay. Thìqrkmnh lìqrkmnh chợzxttt thấurmjy ởedlnqhqtcbuvng Long Màjjxxng đihluexpxo cóihlu mộbxtat áxtmyng mâctbpy vàjjxxng đihluang cuồyxtwn cuộbxtan bay tớcbuvi, tốupfki thiéexbnu cóihlujjxxng trãexpxm tu sĩcjyx thựktkic lựktkic cưqhqtlbohng hãexpxn đihluang xôbzffng vềgtbp phímdypa nàjjxxy.

Áurmjng mâctbpy vàjjxxng kia chímdypnh khímdypatadnh môbzffng, hiểkcyzn nhiêatadn làjjxx nhâctbpn sĩcjyx phe Chímdypnh đihlupjkmo Trung Châctbpu. Báxtmych Kiếqbutm Ma Quâctbpn cảexpxm thấurmjy tìqrkmnh thếqbut khôbzffng ổyxtwn. lậhcxap tứbxtac thu mưqhqtlbohi chímdypn thanh Ma Thầwkvmn Kiếqbutm đihluexpxo tẩmdcfu.

Nếqbutu Chu Hùbydyng tớcbuvi muộbxtan thêatadm mộbxtat chúurmjt, rấurmjt cóihlu thểkcyz Cốupfkc Mụjjxxc Thanh cùbydyng Chu Cẩmdcfn khôbzffng chịhfrxu đihluktking đihluưqhqtzxttc nữsryca.

Chu Cẩmdcfn cũpbtwng khôbzffng phảexpxi làjjxx kẻwaxd ngốupfkc, nàjjxxng vừjleka bịhfrxxtmych Kiếqbutm Ma Quâctbpn quấurmjn lấurmjy, đihluãexpx lậhcxap tứbxtac pháxtmyt ra tímdypn hiệeulnu cầwkvmu cứbxtau Chu Hùbydyng. Bấurmjt quáxtmy nếqbutu khôbzffng phảexpxi Cốupfkc Mụjjxxc Thanh ra tay tưqhqtơnyoxng trợzxtt, e rằzhhhng Chu Hùbydyng còjgfrn chưqhqta kịhfrxp dẫviwdn ngưqhqtlbohi tớcbuvi cứbxtau. nàjjxxng đihluãexpx bịhfrxxtmych Kiếqbutm Ma Quâctbpn bấurmjt đihlui.


Chu Hùbydyng hùbydyng hổyxtwbzffng tớcbuvi, thấurmjy bộbxtaxtmyng chậhcxat vậhcxat củhdexa Chu Cẩmdcfn, tỏbydy ra hếqbutt sứbxtac quan tâctbpm:

- A Cẩmdcfn. muộbxtai khôbzffng sao chứbxta, cóihlu chuyệeulnn gìqrkm vậhcxay?

Chu Cẩmdcfn xua tay nóihlui:

- Muộbxtai khôbzffng sao. Đsyxypjkmi ca, vịhfrxjjxxy làjjxx Cốupfkc Mụjjxxc Thanh Cốupfkc thầwkvmn bộbxta Đsyxypjkmi nhâctbpn.

Chu Hùbydyng rõlhmnjjxxng sửrfxhng sốupfkt, Chu Cẩmdcfn nóihlui tiếqbutp:

- May nhờlboh Cốupfkc thầwkvmn bộbxta trưqhqtzxttng nghĩcjyxa cứbxtau việeulnn, bằzhhhng khôbzffng cóihlu thểkcyz hiệeulnn tạpjkmi Đsyxypjkmi ca khôbzffng còjgfrn thấurmjy đihluưqhqtzxttc muộbxtai nữsryca.

Chu Hùbydyng lạpjkmi sửrfxhng sốupfkt mộbxtat phen.

Cốupfkc Mụjjxxc Thanh tôbzff vẻwaxd khôbzffng vui khẽviwd hừjlek mộbxtat tiếqbutng. Lúurmjc nàjjxxy Chu Hùbydyng mớcbuvi ýupfk thứbxtac đihluưqhqtzxttc mìqrkmnh thấurmjt lễzddw, vộbxtai vàjjxxng khom ngưqhqtlbohi báxtmyi tạpjkm:

- Đsyxya tạpjkm Cốupfkc đihlupjkmi nhâctbpn, âctbpn cứbxtau mạpjkmng nàjjxxy, Chung Nam sơnyoxn Chu gia tuyệeulnt khôbzffng dáxtmym quêatadn!

Chu Cẩmdcfn cắurmjn răbktsng, khôbzffi phụjjxxc bộbxtaxtmyng thụjjxxc nữsryc, nởedln mộbxtat nụjjxxqhqtlbohi dịhfrxu dàjjxxng, tiếqbutn lêatadn thi lễzddw:

-Tỷwolj...

- Dừjlekng ởedln đihluóihlu!

xtmyng ngưqhqtlbohi Cốupfkc Mụjjxxc Thanh vốupfkn cao ráxtmyo, còjgfrn cao hơnyoxn Chu Cẩmdcfn nửrfxha cáxtmyi đihluwkvmu. Lúurmjc nàjjxxy nàjjxxng khoáxtmyt tay ngấurmjt lờlbohi Chu Cẩmdcfn, hoi cóihlu vẻwaxd nhìqrkmn từjlek trêatadn cao xuốupfkng:


- Khoan hãexpxy xung hôbzff thâctbpn thiếqbutt nhưqhqt vậhcxay, rốupfkt cụjjxxc danh phậhcxan chúurmjng ta thếqbutjjxxo vẫviwdn chưqhqta nóihlui đihluưqhqtzxttc rõlhmnjjxxng.

Chu Cẩmdcfn cóihlu chúurmjt xấurmju hổyxtw, Cốupfkc Mụjjxxc Thanh cũpbtwng khôbzffng đihlukcyz ýupfk nhiềgtbpu nhưqhqt vậhcxay, nghiếqbutn răbktsng nghiếqbutn lợzxtti nóihlui:

- Trưqhqtcbuvc hếqbutt hãexpxy tìqrkmm têatadn tiểkcyzu tặlxfac trêatadu hoa ghẹyxtwo nguyệeulnt Vũpbtw La kia rồyxtwi hãexpxy nóihlui.

urmjc nàjjxxy têatadn tiểkcyzu tặlxfac trêatadu hoa ghẹyxtwo nguyệeulnt Vũpbtw La đihluang chạpjkmy tớcbuvi.

Hắurmjn dẫviwdn theo Hổyxtwexpxnh vàjjxx Hắurmjc Thủhdexy Tiêatadn đihlui Sinh Triềgtbpu đihluexpxo, trêatadn đihluexpxo cóihlu mộbxtat ímdypt nhâctbpn thủhdex do Lệeuln Thưqhqtơnyoxng Hảexpxi lưqhqtu lạpjkmi. Cao thủhdexihlu thựktkic lựktkic châctbpn chímdypnh đihluãexpx bịhfrx Lệeuln Thưqhqtơnyoxng Hảexpxi mang đihlui hếqbutt, trong trậhcxan chiếqbutn Tháxtmyp Sơnyoxn đihluexpxo đihluãexpx chếqbutt sạpjkmch khôbzffng còjgfrn. Ngưqhqtlbohi trêatadn Sinh Triềgtbpu đihluexpxo khôbzffng chịhfrxu nổyxtwi mộbxtat đihluòjgfrn, ba ngưqhqtlbohi khôbzffng phímdyp chúurmjt sứbxtac lựktkic đihluãexpx thu thậhcxap toàjjxxn bộbxta.

Bấurmjt quáxtmy trêatadn Sinh Triềgtbpu đihluexpxo còjgfrn cóihlu mộbxtat ímdypt bộbxta hạpjkmpbtw đihlui theo Lệeuln Thưqhqtơnyoxng Hảexpxi từjlekurmjc lãexpxo còjgfrn chưqhqta pháxtmyt tímdypch, chímdypnh làjjxxctbpm phúurmjc củhdexa lãexpxo, Hổyxtwexpxnh hỏbydyi qua lậhcxap tứbxtac biếqbutt chuyệeulnn Cốupfkc Mụjjxxc Thanh bịhfrx nhốupfkt dưqhqtcbuvi đihluáxtmyy biểkcyzn.

Ba ngưqhqtlbohi lậhcxap tứbxtac chạpjkmy mộbxtat mạpjkmch tớcbuvi đihluâctbpy.

Từjlek xa Vũpbtw La đihluãexpx nhìqrkmn thấurmjy dáxtmyng ngưqhqtlbohi cao gầwkvmy thon thảexpx củhdexa Cốupfkc Mụjjxxc Thanh, lậhcxap tứbxtac mừjlekng nhưqhqt đihluatadn dạpjkmi, vừjleka đihluhfrxnh vẫviwdy tay kêatadu gọnyoxi, thìqrkmnh lìqrkmnh nhìqrkmn thấurmjy ngưqhqtlbohi đihlubxtang cạpjkmnh Cốupfkc Mụjjxxc Thanh lạpjkmi làjjxx Chu Cẩmdcfn.

pbtw La vốupfkn đihluãexpx giơnyox tay lêatadn lậhcxap tứbxtac rụjjxxt cổyxtw lạpjkmi, đihluwkvmy Hổyxtwexpxnh vàjjxx Hắurmjc Thủhdexy Tiêatadn ra phímdypa trưqhqtcbuvc:

- Ta còjgfrn cóihlu việeulnc, Hổyxtw huynh. Hắurmjc côbzffqhqtơnyoxng, chúurmjng ta chia tay ởedln đihluâctbpy vậhcxay. Cáxtmyo từjlekxtmyo từjlek, núurmji xanh còjgfrn đihluóihlu, nưqhqtcbuvc biếqbutc còjgfrn đihluâctbpy, sau nàjjxxy hẳwaxdn cóihlu ngàjjxxy gặlxfap lạpjkmi!

Cốupfkc Mụjjxxc Thanh rấurmjt hiểkcyzu Vũpbtw La, vừjleka nhìqrkmn thấurmjy hắurmjn từjlek xa lậhcxap tứbxtac quáxtmyt to mộbxtat tiếqbutng:

- Vũpbtw La, nếqbutu hôbzffm nay chàjjxxng dáxtmym chạpjkmy, cảexpx đihlulbohi nàjjxxy đihlujlekng gặlxfap ta nữsryca!

Hổyxtwexpxnh vàjjxx Hắurmjc Thủhdexy Tiêatadn nhìqrkmn Vũpbtw La ra chiềgtbpu thưqhqtơnyoxng hạpjkmi, Vũpbtw La bấurmjt đihluurmjc dĩcjyx đihluàjjxxnh phảexpxi ủhdexpbtw bay tớcbuvi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.