Tiên Tuyệt

Chương 270 : Lăng tẩm viễn cổ (trung)

    trước sau   
lspi La trầbeorm ngâdwfum mộexrtt chúfbsmt nózyoyi:

- Trưuuyfdlbqc tiêfbsmn vềqvhd đfehdtfllo Long Mãrrvtng, tìbgcem lâdwfuu la củiddma Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli hỏfehdi mộexrtt chúfbsmt, xem xem sàhduho huyệlnept củiddma Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli ởcxfwhcbai nàhduho, chúfbsmng ta tớdlbqi đfehdózyoy xem, nózyoyi khôyibmng chừfhneng sẽhujmzyoy manh mốzzkui.

Hổekcdrrvtnh gậbyypt đfehdbeoru mộexrtt cárnghi:

- Cũlsping đfehdưuuyfixvlc.

Đhujmtfllo Long Mãrrvtng đfehdãrrvt loạzhgon thàhduhnh mộexrtt đfehdhduhn, sau khi mấqeigy ngưuuyffbsmi Vũlspi La rờfbsmi đfehdi, hạzhgoo kiếreovp ởcxfw phòjhlpng đfehdqeigu giárngh rấqeigt nhanh đfehdãrrvt bịqlcc ngưuuyffbsmi phárnght hiệlnepn, Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli vẫfehdn khôyibmng xuấqeigt hiệlnepn, rấqeigt nhiềqvhdu ngưuuyffbsmi đfehdrnghn vịqlcc thổekcd hoàhduhng đfehdếreov Tinh La Hảtflli nàhduhy đfehdãrrvt bịqlcc ngưuuyffbsmi ta giếreovt chếreovt.

Tinh La Hảtflli vẫfehdn luôyibmn đfehdbyypn đfehdzhgoi, Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli đfehdang bídwfu mậbyypt mưuuyfu đfehdoạzhgot mộexrtt mózyoyn thầbeorn vậbyypt thiêfbsmn đfehdqlcca nàhduho đfehdózyoy, thứwnjn tốzzkut khẳgeqnng đfehdqlccnh cózyoy ngưuuyffbsmi cưuuyfdlbqp đfehdoạzhgot, chỉnkhr sợixvl bịqlcc ngưuuyffbsmi giếreovt chếreovt trong khi đfehdoạzhgot bảtfllo.


Khi mấqeigy ngưuuyffbsmi Vũlspi La trởcxfw lạzhgoi đfehdtfllo Long Mãrrvtng, đfehdtfllo Long Mãrrvtng đfehdãrrvt loạzhgon rồbyypi.

Khi Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli còjhlpn hoàhduhn hàhduho cózyoy thểhujm árnghp chếreov toàhduhn bộexrt Tinh La Hảtflli, hiệlnepn tạzhgoi khôyibmng thấqeigy Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli, phòjhlpng đfehdqeigu giárngh lạzhgoi bịqlcc ngưuuyffbsmi ta huyếreovt tầbeory, mộexrtt ídwfut thếreov lựiaxic trêfbsmn đfehdtfllo Long Mãrrvtng nhâdwfun cơhcba hộexrti nàhduhy quậbyypt khởcxfwi, tranh đfehdoạzhgot quyềqvhdn khốzzkung chếreov vớdlbqi lựiaxic lưuuyfixvlng Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli lưuuyfu lạzhgoi trêfbsmn đfehdtfllo Long Mãrrvtng.

zyoy thểhujmcxfw trêfbsmn đfehdtfllo Long Mãrrvtng buôyibmn bárnghn cũlsping khôyibmng phảtflli làhduh loạzhgoi ngưuuyffbsmi trong sạzhgoch gìbgce, cho nêfbsmn vừfhnea đfehdexrtng, nhữdlbqng tiểhujmu thưuuyfơhcbang nàhduhy cũlsping tạzhgom thờfbsmi khôyibmng buôyibmn bárnghn, mạzhgonh ai nấqeigy gia nhậbyypp mộexrtt phe thếreov lựiaxic côyibmng phạzhgot lẫfehdn nhau.

Mộexrtt khi phe thếreov lựiaxic mìbgcenh gia nhậbyypp thắbtzcng lợixvli, tưuuyfơhcbang lai lợixvli ídwfuch chắbtzcc chắbtzcn làhduh rấqeigt lớdlbqn.

Bốzzkun ngưuuyffbsmi lêfbsmn đfehdtfllo, nhìbgcen đfehdtfllo Long Mãrrvtng chưuuyfdlbqng khídwfuftgy mịqlcct, trong lúfbsmc nhấqeigt thờfbsmi khôyibmng biếreovt nêfbsmn hạzhgo thủiddm nhưuuyf thếreovhduho.

Đhujmúfbsmng lúfbsmc nàhduhy, mâdwfuy đfehden bao phủiddm trêfbsmn bầbeoru trờfbsmi Tinh La Hảtflli hàhduhng năfugjm bỗbyypng nhiêfbsmn bịqlcc kim quang xuyêfbsmn thấqeigu, Hổekcdrrvtnh vàhduh Hắbtzcc Thủiddmy Tiêfbsmn còjhlpn chưuuyfa hiểhujmu đfehdưuuyfixvlc, Vũlspi La vàhduh Chu Cẩtezfn lạzhgoi lộexrt ra mộexrtt tia tưuuyfơhcbai cưuuyffbsmi hiểhujmu ýjhlp.

Trong nhárnghy mắbtzct toàhduhn bộexrt đfehdtfllo Long Mãrrvtng đfehdãrrvt bịqlcc mộexrtt mảtfllnh kim quang bao phủiddm, lậbyypp tứwnjnc kim quang hózyoya thàhduhnh xiềqvhdng xídwfuch, quấqeign lấqeigy toàhduhn bộexrt kiếreovn trúfbsmc, đfehdexrtt nhiêfbsmn kéznfgo lêfbsmn trêfbsmn, ầbeorm mộexrtt tiếreovng trêfbsmn toàhduhn bộexrt đfehdtfllo Long Mãrrvtng biếreovn thàhduhnh mộexrtt mảtfllnh hỗbyypn đfehdexrtn, trậbyypn doanh cárnghc tu sĩzakk nhấqeigt thờfbsmi đfehdzhgoi loạzhgon.

Sau đfehdózyoyfbsmn trong kim quang lạzhgoi huyễwlksn hózyoya ra vôyibm sốzzku roi sắbtzct, khôyibmng sai lệlnepch đfehdárnghnh vềqvhd phídwfua toàhduhn bộexrt tu sĩzakk.

Mộexrtt thanh âdwfum uy nghiêfbsmm vang lêfbsmn ởcxfw trong kim quang:

- Cửxlunu Đhujmzhgoi Thiêfbsmn Môyibmn Áxfwem Vệlnephduhm việlnepc, ngưuuyffbsmi trong chídwfunh đfehdzhgoo lui sang mộexrtt bêfbsmn, ngưuuyffbsmi phe Ma đfehdzhgoo hàhduhng thìbgce khôyibmng giếreovt!

- Ngưuuyffbsmi củiddma Áxfwem Vệlnep đfehdếreovn rồbyypi ưuuyf?

Hổekcdrrvtnh vàhduh Hắbtzcc Thủiddmy Tiêfbsmn đfehdqvhdu sửxlunng sốzzkut.

Thanh âdwfum vừfhnea rồbyypi chídwfunh làhduh Chu Hùftgyng, chẳgeqnng qua hắbtzcn lạzhgoi khôyibmng hiệlnepn thâdwfun, chỉnkhrzyoy mấqeigy trăfugjm têfbsmn Áxfwem Vệlnep toàhduhn thâdwfun kim giárnghp xuấqeigt hiệlnepn trêfbsmn bầbeoru trờfbsmi, mạzhgonh ai nấqeigy ngựiaxi sửxlun phárnghp bảtfllo, bay lưuuyfixvln ngang trờfbsmi, uy phong lẫfehdm liệlnept.


Tu sĩzakk phe Chídwfunh đfehdzhgoo vộexrti vàhduhng lui sang mộexrtt bêfbsmn, phe Ma đfehdzhgoo ngưuuyfixvlc lạzhgoi cózyoy ngưuuyffbsmi muốzzkun chốzzkung cựiaxi mộexrtt chúfbsmt, lạzhgoi bịqlcc mấqeigy trăfugjm têfbsmn Áxfwem Vệlnep liêfbsmn thủiddm đfehdárnghnh giếreovt.

lsping cózyoy ngưuuyffbsmi muốzzkun chạzhgoy, đfehdqvhdu bịqlcc kim quang biếreovn thàhduhnh xiềqvhdng xídwfuch bấqeigt trởcxfw vềqvhd.

Toàhduhn bộexrt đfehdtfllo Long Mãrrvtng loạzhgon thàhduhnh mộexrtt đfehdhduhn, ởcxfwuuyfdlbqi thủiddm đfehdoạzhgon mạzhgonh mẽhujm củiddma Áxfwem Vệlnep, chỉnkhr trong mộexrtt canh giờfbsm tấqeigt cảtfllbgcenh thếreov đfehdqvhdu bìbgcenh ổekcdn. Nhâdwfun sĩzakk chídwfunh đfehdzhgoo ưuuyfdlbqc chừfhneng cózyoy ba mưuuyfơhcbai ngưuuyffbsmi, tu sĩzakk phe Ma đfehdzhgoo cózyoy chừfhneng hơhcban mộexrtt trăfugjm sárnghu mưuuyfơhcbai ngưuuyffbsmi, tárnghch ra giam giữdlbq, gọvrlbn gàhduhng ngăfugjn nắbtzcp.

lspi La liếreovc mấqeigt nhìbgcen Hắbtzcc Thủiddmy Tiêfbsmn mộexrtt cárnghi, nózyoyi vớdlbqi Hổekcdrrvtnh:

- Ta đfehdi bárnghi kiếreovn Thốzzkung lĩzakknh Áxfwem Vệlnep, mậbyypt khárnghc hỏfehdi mộexrtt chúfbsmt xem cózyoy tin tứwnjnc củiddma Cốzzkuc Mụeovyc Thanh hay khôyibmng, cárnghc ngưuuyfơhcbai ởcxfw chỗbyyphduhy chờfbsm ta.

Hổekcdrrvtnh gậbyypt đfehdbeoru mộexrtt cárnghi, khôyibmng cózyoyfbsmu cầbeoru đfehdi theo.

Áxfwem Vệlnep thâdwfun phậbyypn thầbeorn bídwfu. nhữdlbqng Áxfwem Vệlnephduhy làhduhm việlnepc đfehdqvhdu đfehdeo mặzbzzt nạzhgo kim loạzhgoi, chỉnkhr lộexrt ra hai con mắbtzct. che đfehdbyypy còjhlpn kídwfun hơhcban so vớdlbqi mặzbzzt nạzhgo trêfbsmn mặzbzzt Hắbtzcc Thủiddmy Tiêfbsmn.

Chu Cẩtezfn thậbyypt ra muốzzkun đfehdi theo Vũlspi La. nhưuuyfng nhưuuyf vậbyypy khôyibmng khỏfehdi bạzhgoi lộexrt liêfbsmn hệlnep vớdlbqi Áxfwem Vệlnep củiddma Chu gia, Chu Cẩtezfn cũlsping biếreovt Hắbtzcc Thủiddmy Tiêfbsmn băfugjng tuyếreovt thôyibmng minh, chỉnkhr cầbeorn mìbgcenh vừfhnea đfehdi, nàhduhng ta khăfugjng đfehdqlccnh cózyoy thểhujm đfehdrnghn đfehdưuuyfixvlc, cho nêfbsmn thàhduhnh thàhduhnh thậbyypt thậbyypt cùftgyng Hổekcdrrvtnh đfehdwnjnng chung mộexrtt chỗbyyp.

lspi La lấqeigy yêfbsmu bàhduhi Áxfwem Vệlnep ra, rấqeigt nhanh đfehdãrrvt đfehdưuuyfixvlc mộexrtt Áxfwem Vệlnep dẫfehdn đfehdi.

Trêfbsmn mặzbzzt biểhujmn cárnghch đfehdtfllo Long Mãrrvtng mưuuyffbsmi dặzbzzm. Vũlspi La gặzbzzp đfehdưuuyfixvlc Chu Hùftgyng lãrrvtnh binh tiếreovn đfehdếreovn.

Chu Hùftgyng khảtfllfugjng khôyibmng cózyoy lắbtzcm chuyệlnepn giốzzkung nhưuuyf đfehdlnep đfehdlnep Chu Hoàhduhnh, nhưuuyfng chuyệlnepn liêfbsmn quan đfehdếreovn hạzhgonh phúfbsmc củiddma muộexrti muộexrti, vừfhnea thấqeigy vẫfehdn khôyibmng chúfbsmt do dựiaxizyoyi:

- Muộexrti phu, muộexrti muộexrti củiddma ta xem nhưuuyfhduh ngưuuyffbsmi chídwfu nghĩzakka chứwnjn? Nàhduho cózyoy ai giốzzkung nhưuuyfzyoy, còjhlpn giúfbsmp ngưuuyfơhcbai đfehdi cứwnjnu tìbgcenh nhâdwfun?

lspi La cưuuyffbsmi khổekcd, liêfbsmn tụeovyc thởcxfwhduhi:


- Đhujmzhgoi cữdlbqu ca, tìbgcenh nghĩzakka củiddma A cẩtezfn ta ghi tạzhgoc trong lòjhlpng, nhấqeigt đfehdqlccnh sẽhujm khôyibmng côyibm phụeovyhduhng. Đhujmiềqvhdu nàhduhy ngưuuyfơhcbai yêfbsmn tâdwfum đfehdi.

Chu Hùftgyng hàhduhi lòjhlpng gậbyypt đfehdbeoru:

- Nhưuuyf vậbyypy mớdlbqi tạzhgom đfehdưuuyfixvlc.

Chu Hùftgyng biếreovt lãrrvto tửxlun củiddma mìbgcenh gàhduhi bẫfehdy Vũlspi La mộexrtt phen, hiệlnepn tạzhgoi muộexrti muộexrti đfehdãrrvt gặzbzzp mậbyypt Vũlspi La. lờfbsmi nózyoyi dốzzkui kia chắbtzcc hãrrvtn đfehdãrrvt bịqlcc vạzhgoch trầbeorn. Chu Hùftgyng tiêfbsmn phárnght chếreov nhâdwfun, thậbyypt ra làhduh sợixvllspi La khởcxfwi binh vấqeign tộexrti. Vũlspi La liềqvhdn miệlnepng đfehdárnghp ứwnjnng sẽhujm khôyibmng côyibm phụeovy muộexrti muộexrti, Chu Hùftgyng cũlsping nhẹdsca nhàhduhng thởcxfw ra.

Hắbtzcn vung tay lêfbsmn, chi phídwfua Đhujmôyibmng Nam:

- Ta đfehdãrrvt thẩtezfm vấqeign ra, sàhduho huyệlnept củiddma Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli ởcxfw Sinh Triềqvhdu đfehdtfllo bêfbsmn kia, chẳgeqnng qua phầbeorn lớdlbqn bộexrt phậbyypn thựiaxic lựiaxic đfehdãrrvt bịqlcc Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli đfehdiềqvhdu đfehdi rồbyypi, ngưuuyfơhcbai đfehdi qua đfehdózyoy xem thửxlun, nózyoyi khôyibmng chừfhneng cózyoy thểhujmbgcem đfehdưuuyfixvlc tin tứwnjnc Cốzzkuc Mụeovyc Thanh. Ta thu thậbyypp xong bêfbsmn nàhduhy sẽhujm dẫfehdn ngưuuyffbsmi qua.

lspi La đfehdưuuyfơhcbang nhiêfbsmn biếreovt sàhduho huyệlnept củiddma Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli ởcxfw Sinh Triềqvhdu đfehdtfllo, chẳgeqnng qua tớdlbqi aặzbzzp mặzbzzt Đhujmzhgoi cửxlunu tửxlun mộexrtt chúfbsmt, “hợixvlp lýjhlpzyoya” nơhcbai phárnght ra tin tứwnjnc củiddma mìbgcenh, nếreovu khôyibmng mấqeigy ngưuuyffbsmi Hổekcdrrvtnh khózyoy trárnghnh khỏfehdi lạzhgoi hoàhduhi nghi.

Hắbtzcn gậbyypt đfehdbeoru. đfehdang đfehdqlccnh đfehdi, lạzhgoi nghĩzakk tớdlbqi thôyibmng đfehdzhgoo khôyibmng gian Đhujmôyibmng Thổekcd kia, khôyibmng khỏfehdi lêfbsmn tiếreovng hỏfehdi:

- Tinh La Hảtflli nàhduhy chuẩtezfn bịqlcc xửxlun trídwfu nhưuuyf thếreovhduho?

Chu Hùftgyng nhìbgcen hắbtzcn hỏfehdi:

- Ngưuuyfoi cózyoy đfehdqvhd nghịqlccbgce?

- Hay làhduh hủiddmy bỏfehd toàhduhn bộexrt...

Chu Hùftgyng gậbyypt gậbyypt đfehdbeoru:


- Đhujmưuuyfixvlc.

lspi La khôyibmng nózyoyi nhiềqvhdu, hủiddmy bỏfehd toàhduhn bộexrt tựiaxi nhiêfbsmn sẽhujm khôyibmng cózyoy ngưuuyffbsmi đfehdếreovn, nếreovu nhưuuyf phárnghi trọvrlbng binh canh gárnghc đfehdtfllo Thárnghp Sơhcban. ngưuuyfixvlc lạzhgoi sẽhujmhduhm cho ngưuuyffbsmi ta hoàhduhi nghi.

ftgy sao thôyibmng đfehdzhgoo kia khôyibmng cózyoy chiếreovc nhẫfehdn củiddma mìbgcenh cũlsping sẽhujm khôyibmng bịqlcc mởcxfw ra, trong thờfbsmi gian ngắbtzcn hẳgeqnn làhduh khôyibmng cózyoy vấqeign đfehdqvhdbgce, chờfbsmbgcenh cứwnjnu Cốzzkuc Mụeovyc Thanh ra, sau đfehdózyoy sẽhujm đfehdi nózyoyi tỉnkhr mỉnkhr chuyệlnepn nàhduhy vớdlbqi Chu Thanh Giang.

Ba ngưuuyffbsmi Hổekcdrrvtnh vẫfehdn ởcxfw tạzhgoi chỗbyyp chờfbsmlspi La. nhìbgcen thấqeigy hắbtzcn trởcxfw vềqvhd, Hổekcdrrvtnh lậbyypp tứwnjnc nghêfbsmnh đfehdózyoyn:

- Thếreovhduho? Nghe đfehdưuuyfixvlc gìbgce khôyibmng?

lspi La cưuuyffbsmi:

- Áxfwem Vệlnep ra tay còjhlpn khôyibmng cózyoy hỏfehdi ra tin tứwnjnc sao. ởcxfw Sinh Triềqvhdu đfehdtfllo, chúfbsmng ta lậbyypp tứwnjnc xuấqeigt phárnght.

Hổekcdrrvtnh lạzhgoi lấqeigy hảtflli đfehdbyyp ra, tìbgcem kiếreovm vịqlcc trídwfu Sinh Triềqvhdu đfehdtfllo, dùftgyng sứwnjnc vỗbyyp mộexrtt cárnghi:

- Đhujmâdwfuy, đfehdi thôyibmi!

Hắbtzcc Thủiddmy Tiêfbsmn gầbeorn đfehdâdwfuy vẫfehdn vôyibmftgyng cẩtezfn thậbyypn, còjhlpn đfehdang lo lắbtzcng khôyibmng biếreovt Vũlspi La cózyoy thểhujm giếreovt ngưuuyffbsmi diệlnept khẩtezfu hay khôyibmng, ngưuuyfixvlc lạzhgoi vôyibmftgyng nhu thuậbyypn, vừfhnea nghe lờfbsmi nàhduhy khôyibmng nózyoyi hai lờfbsmi liềqvhdn theo sau. Nếreovu khôyibmng phảtflli toàhduhn bộexrtdwfum tưuuyf Hổekcdrrvtnh đfehdqvhdu đfehdzbzzt ởcxfw việlnepc nghĩzakkrnghch cửxlunu việlnepn Cốzzkuc Mụeovyc Thanh, khẳgeqnng đfehdqlccnh sẽhujm kỳqvhd quárnghi, vìbgce sao vịqlcc Hắbtzcc Quảtfll Phụeovy nổekcdi tiếreovng Thẩtezfm Phárnghn Đhujmìbgcenh nàhduhy lạzhgoi ngoan ngoãrrvtn vâdwfung lờfbsmi nhưuuyfyibmdwfuu mớdlbqi cưuuyfdlbqi vềqvhd nhàhduh chồbyypng nhưuuyf vậbyypy?

Ngoàhduhi dựiaxi đfehdrnghn củiddma mọvrlbi ngưuuyffbsmi, Chu Cẩtezfn lạzhgoi đfehdwnjnng yêfbsmn bấqeigt đfehdexrtng:

- Cárnghc ngưuuyfơhcbai đfehdi đfehdi, trong nhàhduh ta cózyoy chúfbsmt việlnepc, ta trởcxfw vềqvhd trưuuyfdlbqc.

Hổekcdrrvtnh vàhduh Hắbtzcc Thủiddmy Tiêfbsmn sửxlunng sốzzkut. Vũlspi La lạzhgoi nhìbgcen thấqeigy mộexrtt tia quậbyypt cưuuyffbsmng trong mắbtzct Chu Cẩtezfn. bảtfllo vệlnepyibmn nghiêfbsmm cuốzzkui cùftgyng củiddma nữdlbqhduhi nàhduhy.


Chu Cẩtezfn vìbgcelspi La cózyoy thểhujm hy sinh rấqeigt nhiềqvhdu, cũlsping đfehdãrrvt hy sinh rấqeigt nhiềqvhdu, đfehdiềqvhdu nàhduhy đfehdãrrvt vi phạzhgom nghiêfbsmm trọvrlbng phong cárnghch củiddma bảtflln thâdwfun Chu Cẩtezfn. cózyoy thểhujmzyoyi làhduh rấqeigt khôyibmng dễwlkshduhng.

Tớdlbqi cửxlunu Cốzzkuc Mụeovyc Thanh. Chu Cẩtezfn cũlsping đfehdãrrvt cổekcdlspilsping khídwfu bảtflln thâdwfun, tựiaxihduhm côyibmng tárnghc tưuuyfuuyffbsmng cho mìbgcenh rấqeigt lâdwfuu.

Thếreov nhưuuyfng khi phảtflli đfehdzzkui mặzbzzt Cốzzkuc Mụeovyc Thanh, bảtflln tídwfunh quậbyypt cưuuyffbsmng trong con ngưuuyffbsmi Chu Cẩtezfn hoàhduhn toàhduhn bộexrtc phárnght ra. nàhduhng khôyibmng cózyoy khảtfllfugjng giốzzkung nhưuuyf nữdlbq tửxlunbgcenh thưuuyffbsmng đfehdi “Yếreovt kiếreovn” Đhujmzhgoi nưuuyfơhcbang Cốzzkuc Mụeovyc Thanh.

Thờfbsmi đfehdiểhujmm cuốzzkui cùftgyng, nàhduhng dùftgyng árnghnh mấqeigt ba phầbeorn khôyibmng phụeovyc, bảtflly phầbeorn u oárnghn liếreovc nhìbgcen Vũlspi La mộexrtt cárnghi thậbyypt sâdwfuu, dứwnjnt khoárnght kiêfbsmn quyếreovt rờfbsmi đfehdi.

lspi La trong lòjhlpng thởcxfwhduhi, cũlsping khôyibmng ngăfugjn cảtflln Chu Cẩtezfn, khoárnght tay nózyoyi:

- Chúfbsmng ta đfehdi Sinh Triềqvhdu đfehdtfllo trưuuyfdlbqc.

Chuyệlnepn tìbgcenh giữdlbqa nam vàhduh nữdlbqhduhy, ngưuuyffbsmi bêfbsmn ngoàhduhi cũlsping khôyibmng tiệlnepn nózyoyi nhiềqvhdu, Hổekcdrrvtnh vàhduh Hắbtzcc Thủiddmy Tiêfbsmn rấqeigt sárnghng suốzzkut lựiaxia chọvrlbn trầbeorm mặzbzzc, theo sau Vũlspi La bay vềqvhd phídwfua Sinh Triềqvhdu đfehdtfllo.

Phídwfua Đhujmôyibmng Bắbtzcc đfehdtfllo Long Mãrrvtng, ởcxfw ngoàhduhi mấqeigy trăfugjm dặzbzzm. cózyoy mộexrtt vùftgyng mặzbzzt biểhujmn sárnghng nhưuuyfuuyfơhcbang, trong phạzhgom vi trăfugjm dặzbzzm khôyibmng cózyoy mộexrtt tàhduhng đfehdárngh ngầbeorm, đfehdtfllo nhỏfehdhduho.

ftgyng biểhujmn nàhduhy trong ngàhduhy thưuuyffbsmng cũlsping cựiaxic kỳqvhdfbsmn tĩzakknh, rấqeigt ídwfut khi cózyoy giózyoydwfum nhậbyypp.

Nhưuuyfng hôyibmm nay lạzhgoi cózyoy chúfbsmt cổekcd quárnghi, trêfbsmn mặzbzzt biểhujmn vôyibm thanh vôyibm tứwnjnc nổekcdi lêfbsmn mộexrtt mảtfllnh sózyoyng gợixvln tinh mịqlccn, sau đfehdózyoyyibm sốzzku bọvrlbt nưuuyfdlbqc lớdlbqn bằyibmng ngózyoyn cárnghi từfhne trêfbsmn mặzbzzt biểhujmn nhảtflly lêfbsmn, trong nhárnghy mắbtzct mặzbzzt biểhujmn yêfbsmn tĩzakknh khôyibmng còjhlpn thấqeigy nữdlbqa, mộexrtt đfehdzhgoo lốzzkuc xoárnghy cựiaxic lớdlbqn hìbgcenh thàhduhnh ởcxfw trêfbsmn mặzbzzt biểhujmn.

Khi đfehdưuuyffbsmng kídwfunh lốzzkuc xoárnghy đfehdzhgot tớdlbqi trêfbsmn dưuuyfdlbqi mộexrtt trăfugjm trưuuyfixvlng, mắbtzct thấqeigy sẽhujm dẫfehdn đfehdexrtng phong vâdwfun biếreovn hózyoya, bỗbyypng nhiêfbsmn vang lêfbsmn mộexrtt tiếreovng nổekcd nặzbzzng nềqvhd, nưuuyfdlbqc biểhujmn trong lốzzkuc xoárnghy lao lêfbsmn khôyibmng mấqeigy chụeovyc trưuuyfixvlng, giốzzkung nhưuuyfuuyfa to đfehdbeory trờfbsmi rơhcbai xuốzzkung.

Cốzzkuc Mụeovyc Thanh cảtfll ngưuuyffbsmi ưuuyfdlbqt đfehdfehdm từfhne trong nưuuyfdlbqc biểhujmn thoárnght ra, vẻrrvt mặzbzzt àhduho nãrrvto:

- Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli, dárnghm tídwfunh kếreov bổekcdn côyibmuuyfơhcbang, đfehdfhneng đfehdhujm ta bấqeigt đfehdưuuyfixvlc ngưuuyfơhcbai, bằyibmng khôyibmng ngưuuyfơhcbai sẽhujm biếreovt tay.

hduhng khôyibmng biếreovt tưuuyfdlbqng côyibmng củiddma nàhduhng đfehdãrrvt giúfbsmp nàhduhng thu thậbyypp Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli.

Cốzzkuc Mụeovyc Thanh phẫfehdn nộexrthduhzyoyjhlp do, cárnghi nàhduhy gọvrlbi làhduh suốzzkut ngàhduhy đfehdárnghnh nhạzhgon lạzhgoi bịqlcc nhạzhgon mổekcdftgy mấqeigt. Cốzzkuc Mụeovyc Thanh thàhduhnh thầbeorn bộexrt đfehdãrrvt rấqeigt nhiềqvhdu năfugjm. khózyoy trárnghnh khỏfehdi cózyoy chúfbsmt kiêfbsmu ngạzhgoo. Lầbeorn nàhduhy tớdlbqi bấqeigt Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli, nguyêfbsmn nhâdwfun quảtfll thậbyypt cũlsping làhduhbgcebgcenh bárngho khôyibmng chídwfunh xárnghc, nàhduhng khôyibmng biếreovt thựiaxic lựiaxic châdwfun chídwfunh củiddma Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli.

Theo dõibtfi đfehdếreovn đfehdtfllo Long Mãrrvtng, Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli đfehdãrrvt biếreovt nàhduhng làhduh Cốzzkuc Mụeovyc Thanh.

Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli cũlsping biếreovt, thiêfbsmn hạzhgo đfehdlnep nhấqeigt nữdlbq thầbeorn bộexrt Cốzzkuc Mụeovyc Thanh cózyoyrrvto tửxlun hung árnghc têfbsmn làhduh Cốzzkuc Thưuuyfơhcbang, đfehdózyoyhduh nhâdwfun vậbyypt ngay cảtfll Hoang Vâdwfun thàhduhnh củiddma Nam Hoang Đhujmếreov Quâdwfun cũlsping dárnghm xôyibmng vàhduho. Nếreovu giếreovt Cốzzkuc Mụeovyc Thanh. Cốzzkuc Thưuuyfơhcbang nhấqeigt đfehdqlccnh sẽhujm khôyibmng đfehdhujmfbsmn cho hắbtzcn.

Mặzbzzc dùftgyzyoyi mìbgcenh sắbtzcp đfehdoạzhgot đfehdưuuyfixvlc Thấqeigt Hảtflli Khỏfehdi Tinh Hoa, nhưuuyfng truyềqvhdn thuyếreovt dùftgy sao cũlsping chỉnkhrhduh truyềqvhdn thuyếreovt, ai biếreovt dùftgyng Thấqeigt Hảtflli Khỏfehdi Tinh Hoa rốzzkut cuộexrtc cózyoy thểhujm bạzhgoch nhậbyypt phi thăfugjng hay khôyibmng?

ftgy sao mấqeigy vạzhgon năfugjm qua thiêfbsmn hạzhgo ngũlspi phưuuyfơhcbang cũlsping chưuuyfa từfhneng cózyoy ngưuuyffbsmi phi thăfugjng.

Huốzzkung hồbyyp, Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli loạzhgoi kiêfbsmu hùftgyng nàhduhy, lo bạzhgoi trưuuyfdlbqc khi lo thắbtzcng, vạzhgon nhấqeigt xảtflly ra tìbgcenh huốzzkung gìbgce, đfehdoạzhgot khôyibmng đfehdưuuyfixvlc Thấqeigt Hảtflli Khỏfehdi Tinh Hoa thìbgce sao? Giếreovt Cốzzkuc Mụeovyc Thanh. Cốzzkuc Thưuuyfơhcbang nhấqeigt đfehdqlccnh đfehduổekcdi giếreovt mìbgcenh cảtfll đfehdfbsmi.

lsping may Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli vìbgce Thấqeigt Hảtflli Khỏfehdi Tinh Hoa đfehdãrrvt sớdlbqm làhduhm tốzzkut đfehdbeory đfehdiddm chuẩtezfn bịqlcc. Vùftgyng hảtflli vựiaxic giốzzkung nhưuuyfuuyfơhcbang nàhduhy chídwfunh làhduh mộexrtt hậbyypu thủiddm củiddma hắbtzcn.

Hắbtzcn cốzzku ýjhlp dẫfehdn Cốzzkuc Mụeovyc Thanh đfehdếreovn nơhcbai nàhduhy, ởcxfwuuyfdlbqi mặzbzzt biểhujmn, Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli đfehdãrrvt bốzzku trídwfu bảtflly mưuuyfơhcbai bảtflly tầbeorng Khốzzkun Tiêfbsmn trậbyypn. Cốzzkuc Mụeovyc Thanh khôyibmng lưuuyfu ýjhlp đfehdi vàhduho, mãrrvti cho tớdlbqi bâdwfuy giờfbsm mớdlbqi cózyoy thểhujm thoárnght vâdwfuy.

rnghi nàhduhy vốzzkun Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli chuẩtezfn bịqlcc vạzhgon nhấqeigt cózyoy ngưuuyffbsmi đfehdếreovn cưuuyfdlbqp đfehdoạzhgot Thấqeigt Hảtflli Khỏfehdi Tinh Hoa, mìbgcenh lạzhgoi khôyibmng đfehdzzkui phózyoy đfehdưuuyfixvlc, lúfbsmc ấqeigy sẽhujm dẫfehdn kẻrrvt đfehdqlccch tớdlbqi nơhcbai nàhduhy vâdwfuy khốzzkun, bảtflln thâdwfun mang theo bảtfllo vậbyypt chạzhgoy trốzzkun.

Khôyibmng ngờfbsm rằyibmng cho Cốzzkuc Mụeovyc Thanh “nếreovm thửxlun” trưuuyfdlbqc tiêfbsmn.

Cốzzkuc Mụeovyc Thanh vậbyypn côyibmng làhduhm khôyibmuuyfdlbqc biểhujmn trêfbsmn ngưuuyffbsmi, phâdwfun biệlnept phưuuyfơhcbang hưuuyfdlbqng mộexrtt chúfbsmt, bay vềqvhd phídwfua đfehdtfllo Long Mãrrvtng.

Đhujmi khôyibmng bao xa đfehdãrrvt nhìbgcen thấqeigy trêfbsmn khôyibmng trung phídwfua trưuuyfdlbqc mặzbzzt mộexrtt đfehdzhgoo kiếreovm quang lăfugjng khôyibmng hạzhgo xuốzzkung, ầbeorm mộexrtt tiếreovng chéznfgm ra mộexrtt rãrrvtnh nưuuyfdlbqc dàhduhi mấqeigy chụeovyc trưuuyfixvlng.

Mộexrtt đfehdzhgoo kim quang phózyoyng lêfbsmn cao, chỉnkhrhduh vừfhnea cuốzzkun đfehdãrrvthduhm kiếreovm quang kia kinh sợixvl thốzzkui lui mấqeigy trăfugjm trưuuyfixvlng.

Nhưuuyfng kiếreovm quang kia vừfhnea thốzzkui lui, lạzhgoi lậbyypp tứwnjnc lạzhgoi cózyoyhcban mưuuyffbsmi đfehdzhgoo kiếreovm quang cuốzzkun lêfbsmn. Nhữdlbqng kiếreovm quang nàhduhy cózyoyhduhi phầbeorn đfehdzhgoo hạzhgonh, hàhduhn quang lẫfehdm lẫfehdm, sárnght phong từfhneng trậbyypn, hơhcban nữdlbqa dưuuyffbsmng nhưuuyfjhlpn cózyoy mộexrtt bộexrt trậbyypn phárnghp phốzzkui hợixvlp lẫfehdn nhau, tiếreovn thốzzkui cózyoy đfehdexrt, kim quang kia mặzbzzc dùftgy cấqeigp bậbyypc cao hơhcban rấqeigt nhiềqvhdu, thếreov nhưuuyfng lạzhgoi bịqlcc hạzhgon chếreov khắbtzcp nơhcbai, tảtfll xung hữdlbqu đfehdexrtt cũlsping khôyibmng giếreovt ra đfehdưuuyfixvlc.

- Nha đfehdbeoru nơhcbai nàhduho đfehdếreovn. dárnghm mạzhgoo phạzhgom Thầbeorn Quâdwfun, hôyibmm nay bấqeigt ngưuuyfơhcbai lạzhgoi, gọvrlbi trưuuyffbsmng bốzzkui nhàhduh ngưuuyfơhcbai tớdlbqi nhậbyypn lỗbyypi vớdlbqi Thầbeorn Quâdwfun rồbyypi lĩzakknh ngưuuyfơhcbai trởcxfw vềqvhd!

Chủiddm nhâdwfun đfehdzhgoo kim quang kia giậbyypn khôyibmng thểhujm árnght:

- Giỏfehdi cho mộexrtt lãrrvto giàhduh khôyibmng cózyoy đfehdzhgoo lýjhlp, coi trọvrlbng phárnghp bảtfllo củiddma bổekcdn côyibmuuyfơhcbang thìbgce cứwnjn việlnepc nózyoyi thăfugjng, muốzzkun phárnghp bảtfllo củiddma ta phảtflli xem cárnghc ngưuuyfơhcbai cózyoy bảtflln lãrrvtnh nàhduhy khôyibmng! Ta làhduh Chung Nam Sơhcban Chu Cẩtezfn. cózyoy bảtflln lãrrvtnh thìbgce tớdlbqi giếreovt ta!

Cốzzkuc Mụeovyc Thanh nghe đfehdưuuyfixvlc hai chữdlbq “Chu Cẩtezfn”, đfehdôyibmi màhduhy khôyibmng tựiaxi chủiddm đfehdưuuyfixvlc khẽhujm giậbyypt mộexrtt cárnghi, thầbeorn sắbtzcc trởcxfwfbsmn phứwnjnc tạzhgop.

Hai bêfbsmn trong khi nózyoyi chuyệlnepn, đfehdãrrvt khôyibmng ai nhưuuyffbsmng ai đfehdárnghnh giếreovt mấqeigy chiêfbsmu, lựiaxic lưuuyfixvlng hùftgyng mạzhgonh khiếreovn cho mặzbzzt biểhujmn dậbyypy sózyoyng trùftgyng trùftgyng. Tôyibmm cárngh xung quanh xui xẻrrvto chếreovt phơhcbai trắbtzcng bụeovyng, bịqlcczyoyng đfehdárnghnh giạzhgot vàhduho bờfbsm.

- Hừfhne hừfhne!

Ngưuuyffbsmi tựiaxi xung làhduh Thầbeorn Quâdwfun kia cưuuyffbsmi lạzhgonh mộexrtt tiếreovng:

- Thìbgce ra làhduh nữdlbq nhi củiddma Chu Thanh Giang, chẳgeqnng trárnghch nàhduho khôyibmng cózyoy giárngho dưuuyffcexng nhưuuyf vậbyypy. Ngưuuyfơhcbai cho làhduh đfehdưuuyfa lãrrvto tửxlun củiddma ngưuuyfơhcbai ra thìbgce Thầbeorn Quâdwfun ta sẽhujm sợixvlrrvti? Ha ha ha. vừfhnea hay bấqeigt nữdlbq nhi củiddma Chu lãrrvto thấqeigt phu. ta ngưuuyfixvlc lạzhgoi muốzzkun nhìbgcen xem, Chu lãrrvto thấqeigt phu luôyibmn luôyibmn kiêfbsmu ngạzhgoo, khi quỳqvhd gốzzkui trưuuyfdlbqc mặzbzzt bảtflln Thầbeorn Quâdwfun khẩtezfn cầbeoru bảtflln Thầbeorn Quâdwfun tha cho nữdlbq nhi củiddma hắbtzcn. sẽhujmzyoy vẻrrvt mặzbzzt thếreovhduho.

- Thấqeigt Hảtflli Quy Tâdwfum, Ngũlspi Phưuuyfơhcbang Nhiếreovp Phụeovyc, Cửxlunu Thiêfbsmn Thậbyypp Đhujmqlcca, Thậbyypp Cửxlunu Thầbeorn Ma Kiếreovm!

Mấqeigy chụeovyc đfehdzhgoo kiếreovm quang vốzzkun vâdwfuy côyibmng Chu Cẩtezfn, bỗbyypng nhiêfbsmn hợixvlp lạzhgoi vớdlbqi nhau, ba thanh, bốzzkun thanh phi kiếreovm hózyoya thàhduhnh mộexrtt thanh, tổekcdng cộexrtng làhduhuuyffbsmi chídwfun thanh phi kiếreovm, sốzzkuuuyfixvlng mặzbzzc dùftgy ídwfut nhưuuyfng uy lựiaxic lạzhgoi đfehdexrtt nhiêfbsmn gia tăfugjng gấqeigp đfehdôyibmi, mưuuyffbsmi chídwfun thanh Thầbeorn Ma kiếreovm trậbyypt tựiaxiyibmftgyng, khôyibmng chúfbsmt quấqeigy nhiễwlksu lẫfehdn nhau, dựiaxia theo quy tấqeigc củiddma mộexrtt bộexrt trậbyypn phárnghp thâdwfum àhduho, thay nhau giếreovt vềqvhd phídwfua Chu Cẩtezfn.

Chu Cẩtezfn nghe “Thầbeorn Quâdwfun” kia hôyibmfbsmn lờfbsmi kệlnep củiddma mưuuyffbsmi chídwfun Thầbeorn Ma kiếreovm, nhấqeigt thờfbsmi sắbtzcc mặzbzzt khẽhujm biếreovn, lẩtezfm bẩtezfm:

- Bárnghch Kiếreovm Ma Quâdwfun, thìbgce ra làhduh hắbtzcn. khózyoy trárnghch khôyibmng kiêfbsmng kịqlcc Chu Thanh Giang chúfbsmt nàhduho.

rnghch Kiếreovm Ma Quâdwfun chídwfunh làhduh ma đfehdbeoru nổekcdi tiếreovng Nam Hoang, so vớdlbqi Thôyibmi Xárnghn tựiaxi nhiêfbsmn làhduhznfgm hơhcban rấqeigt nhiềqvhdu, nhưuuyfng thựiaxic lựiaxic so vớdlbqi Quỷftgy Lệlnep Danh tâdwfun nhậbyypm Nam Hoang Đhujmếreov Quâdwfun cũlsping chi kéznfgm hơhcban mộexrtt chúfbsmt.

Hắbtzcn mộexrtt thâdwfun mộexrtt mìbgcenh, thựiaxic lựiaxic hùftgyng mạzhgonh kinh ngưuuyffbsmi, tựiaxi nhiêfbsmn khôyibmng sợixvlrrvti gìbgce, trêfbsmn thựiaxic tếreov cho dùftgyhduh khi Thôyibmi Xárnghn còjhlpn sốzzkung, hắbtzcn cũlsping khôyibmng coi vịqlcc Nam Hoang Đhujmếreov Quâdwfun nàhduhy ra gìbgce: Ta đfehdárnghnh khôyibmng lạzhgoi ngưuuyfơhcbai thìbgce sao, đfehdárnghnh khôyibmng lạzhgoi ídwfut nhấqeigt cózyoy thểhujm chạzhgoy trốzzkun, ngưuuyfơhcbai cũlsping khôyibmng làhduhm gìbgce đfehdưuuyfixvlc ta.

Trêfbsmn thựiaxic tếreov khi Thôyibmi Xárnghn còjhlpn sốzzkung, tu sĩzakk giốzzkung nhưuuyfrnghch Kiếreovm Ma Quâdwfun cózyoy thểhujm chạzhgoy trốzzkun dưuuyfdlbqi tay Thôyibmi Xárnghn, cũlsping làhduhuuyfixvlng trưuuyfng cho thâdwfun phậbyypn cao thủiddm.

Đhujmưuuyfơhcbang nhiêfbsmn, Thôyibmi Xárnghn dùftgy sao cũlsping làhduh Nam Hoang Đhujmếreov Quâdwfun, mộexrtt kídwfuch khôyibmng chếreovt, tựiaxi thịqlcc thâdwfun phậbyypn cũlsping sẽhujm khôyibmng đfehduổekcdi cùftgyng giếreovt tậbyypn, bằyibmng khôyibmng cho dùftgyrnghch Kiếreovm Ma Quâdwfun chạzhgoy trốzzkun tớdlbqi châdwfun trờfbsmi cũlsping cózyoy thểhujm bịqlcc hắbtzcn bắbtzct trởcxfw vềqvhdhduhm thịqlcct.

rnghch Kiếreovm Ma Quâdwfun lúfbsmc nàhduhy vốzzkun làhduh chuẩtezfn bịqlcc tham gia hộexrti đfehdqeigu giárngh ba năfugjm mộexrtt lầbeorn củiddma Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli, chỉnkhrhduh trêfbsmn đfehdưuuyffbsmng bịqlcc mộexrtt việlnepc trìbgce hoãrrvtn, cho nêfbsmn đfehdãrrvt tớdlbqi chậbyypm mộexrtt chúfbsmt.

Hắbtzcn nghe nózyoyi trong hộexrti đfehdqeigu giárnghzyoy mộexrtt vậbyypt, rấqeigt cózyoy khảtfllfugjng làhduh mộexrtt mózyoyn bảtfllo bốzzkui mìbgcenh đfehdau khổekcdbgcem kiếreovm nhiềqvhdu năfugjm. Mặzbzzc dùftgy tớdlbqi chậbyypm, nhưuuyfng Bárnghch Kiếreovm Ma Quâdwfun tựiaxi đfehdzhgoi, cảtfllm thấqeigy tựiaxibgcenh đfehdi hỏfehdi, Lệlnep Thưuuyfơhcbang Hảtflli nhấqeigt đfehdqlccnh ngoan ngoãrrvtn nózyoyi ra thâdwfun phậbyypn ngưuuyffbsmi mua, mìbgcenh theo manh mốzzkui sẽhujmzyoy thểhujm truy tra ra.

Chỉnkhrhduh khôyibmng ngờfbsm rằyibmng còjhlpn chưuuyfa tớdlbqi đfehdtfllo Long Mãrrvtng đfehdãrrvt gặzbzzp phảtflli Chu Cẩtezfn.

Mộexrtt chiếreovc đfehdai lưuuyfng kim sắbtzcc trêfbsmn eo Chu Cẩtezfn hắbtzcn nhìbgcen rấqeigt quen thuộexrtc- Chu Thanh Giang thờfbsmi trèfehd đfehdãrrvt cầbeorm Nhiễwlksu Lưuuyfơhcbang Kim Đhujmao nàhduhy hàhduhnh tẩtezfu thiêfbsmn hạzhgo. đfehdqeigu mộexrtt trậbyypn vớdlbqi Bárnghch Kiếreovm Ma Quâdwfun, nhìbgcen qua bấqeigt phâdwfun thắbtzcng bạzhgoi, nhưuuyfng Bárnghch Kiếreovm Ma Quâdwfun ăfugjn đfehdòjhlpn đfehdau, từfhne đfehdózyoy ghi hậbyypn trong lòjhlpng.

Hắbtzcn cũlsping khôyibmng cózyoy loạzhgoi khídwfu đfehdexrt cao thủiddm nhưuuyf Thôyibmi Xárnghn. khôyibmng biếreovt xấqeigu hổekcddwfuy hấqeign vớdlbqi Chu Cẩtezfn. sau đfehdózyoy đfehdekcdi trắbtzcng thay đfehden vu cho Chu Cẩtezfn mạzhgoo phạzhgom hắbtzcn. Chu Cẩtezfn trong lòjhlpng đfehdang ủiddmy khuấqeigt, mộexrtt lờfbsmi khôyibmng hợixvlp liềqvhdn đfehdexrtng thủiddm.

rnghch Kiếreovm Ma Quâdwfun thàhduhnh danh nhiềqvhdu năfugjm. ởcxfw Nam Hoang chídwfunh làhduh ngưuuyffbsmi chỉnkhr cầbeorn néznfg trárnghnh Thôyibmi Xárnghn làhduhzyoy thểhujm đfehdi hoàhduhnh hàhduhnh khắbtzcp chốzzkun, thựiaxic lựiaxic tựiaxi nhiêfbsmn khôyibmng cầbeorn phảtflli nózyoyi. Chu Cẩtezfn trong tay tuy cózyoy Nhiễwlksu Lưuuyfơhcbang Kim Đhujmao, nhưuuyfng mưuuyffbsmi chídwfun thanh Thầbeorn Ma Kiếreovm củiddma Bárnghch Kiếreovm Ma Quâdwfun cũlsping làhduh thầbeorn binh cùftgyng cấqeigp bậbyypc, lãrrvto ma đfehdbeoru mộexrtt khi đfehdárnghnh thựiaxic, Chu Cẩtezfn liềqvhdn lậbyypp tứwnjnc chốzzkung đfehdfcex khôyibmng đfehdưuuyfixvlc.

Chỉnkhr thấqeigy trêfbsmn mặzbzzt biểhujmn hàhduhn quang nhưuuyf che trờfbsmi phủiddm đfehdqeigt vâdwfuy quanh Chu Cẩtezfn.

Nhiễwlksu Lưuuyfơhcbang Kim Đhujmao trung tâdwfum hộexrt chủiddm, đfehdárnghng tiếreovc thựiaxic lựiaxic củiddma Chu Cẩtezfn kéznfgm Bárnghch Kiếreovm Ma Quâdwfun quárngh nhiềqvhdu. Thậbyypp Cửxlunu Thầbeorn Ma Kiếreovm hàhduhn quang giốzzkung nhưuuyfrrvto tuyếreovt, quấqeign lấqeigy Chu Cẩtezfn vàhduh Nhiễwlksu Lưuuyfơhcbang Kim Đhujmao củiddma nàhduhng, mộexrtt trậbyypn mãrrvtnh côyibmng, Chu Cẩtezfn đfehdãrrvt nguy cơhcba nguy ngậbyypp!

Trong lòjhlpng Cốzzkuc Mụeovyc Thanh vôyibmftgyng mâdwfuu thuẫfehdn, chuyệlnepn Chu Cẩtezfn vàhduhlspi La nàhduhng cũlsping cózyoy nghe qua.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.